Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 37 27 38 Bedienungsanleitung

Bluetooth gps-logger
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
GT-750 Bluetooth GPS-logger
Bestelnr. 37 27 38
Beoogd gebruik
De GT-750 Bluetooth GPS-logger is bedoel om via GPS de positie te bepalen. De ontvangen
gegevens kunnen per bluetooth aan andere compatibele bluetooth-apparaten worden over-
gedragen.
Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op!
Het product en de accessoires mogen niet vochtig of nat worden.
De voeding van de GPS-logger mag uitsluitend via de meegeleverde accu plaatsvinden.
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het
samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Bluetooth GPS-logger
• Auto-laadadapter
• Accu
• USB-aansluitkabel
• Software-cd
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van pictogrammen, opschriften
Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij hanteren, gebruiken en bedienen.
Het „hand"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor de ingebruikname de volledige gebruiksaanwijzing door; deze
bevat belangrijke informatie over het gebruik.
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veilig-
heidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
• Uit veiligheidsoverwegingen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van
het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen!
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, hoge vochtigheid, natheid,
sterke trillingen of zware mechanische belastingen.
• Als het product vanuit een koude naar een warme ruimte overgeplaatst wordt, kan
er condenswater ontstaan. Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur
komen voordat u het gebruikt.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
neem dan contact met ons of een andere vakman op.
Aanwijzingen voor accu's
www.conrad.com
Versie 10/13
Onderdelen en bedieningselementen
(1) Accu-statusindicator
(2) Bluetooth-statusindicator
(3) GPS-statusindicator
(4) USB-aansluiting
(5) Toets aan/uit
(6) Klepje van het accuvak
Accu plaatsen
• Schuif het klepje van het accuvak (6) van het product af.
• Plaats de meegeleverde accu volgens de juiste poolrichting in het accuvak. Richt hiervoor de
contacten op de accu uit op de contactveren in het batterijvak.
• Schuif het klepje van het accuvak (6) weer op de behuizing.
Opladen van de accu
• Steek de meegeleverde USB-aansluitkabel in de USB-aansluiting (4).
• Verbind het andere uiteinde van de USB-aansluitkabel met de betreffende aansluiting op de
meegeleverde auto-laadadapter en steek deze in de sigarettenaansteker van uw auto.
• Tevens kan het apparaat via de USB-interface van een computer worden geladen. Steek
hiervoor de de USB-aansluitkabel in een vrije USB-interface van uw computer.
• Tijdens het laadproces brandt de accu-statusindicator (1) rood.
• Als de accu-statusindicator (1) tijdens de werking geel brandt, moet de accu weer worden
opgeladen.
Inschakelen
• Druk ca. 2 seconden op de aan/uit-toets (5) om het product in te schakelen.
• De bluetooth-statusindicator (2) knippert langzaam (één seconde aan/drie seconden uit).
• Zodra het apparaat de GPS-positiegegevens heeft ontvangen worden deze samen met de
actuele datum en de tijd in regelmatige afstanden als wegpunten opgeslagen.
• Tijdens dit opslagproces gaat de GPS-statusindicator (3) kort knipperen.
• Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
• Let bij het plaatsen van de accu's op de juiste polariteit.
• Laat accu's niet achteloos rondslingeren; er bestaat het gevaar dat deze door
kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Raadpleeg in geval van inslikken onmid-
dellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde accu's kunnen bij aanraking met de huid bijten, gebruik
daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen.
• Accu's mogen niet kortgesloten, gedemonteerd of in het vuur worden geworpen.
Er bestaat explosiegevaar!
• Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de meegelverde auto-laadadap-
ter of een ander geschikt laadapparaat met USB-aansluiting.
• Haal de geplaatste accu eruit als u het product langere tijd niet gebruikt (bijv. als
u het opbergt). Een oude accu kan namelijk lekken en het product beschadigen.
Verlies van garantie/het recht op een schadeclaim!
Bij sommige auto's moet contact worden gemaakt om de sigarettenaansteker van
stroom te voorzien.
Bij de eerste ingebruikname of wanneer de GPS-logger in de uitgeschakelde toe-
stand meer dan 500 km werd getransporteerd, dient de GPS-logger buitenshuis te
worden geplaatst. Hierdoor kan snel en juist de positie worden bepaald.
De parameters voor de automatische opslag kunt u in de meegeleverde software
naar wens aanpassen en op het apparaat overdragen.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Gt-750

Inhaltsverzeichnis