Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 84 25 46 Bedienungsanleitung

Back track gps
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Back Track GPS
Bestelnr. 84 25 46
Beoogd gebruik
De Back Track GPS dient als digitaal kompas en voor de opslag van waypoints via GPS.
Het apparaat leidt de gebruiker terug naar vooraf opgeslagen waypoints door het weergeven
van de richting en afstand naar het waypoint.
Het apparaat is niet geschikt voor industrieel of professioneel gebruik.
Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op!
Het product is waterdicht en derhalve geschikt voor gebruik buitenshuis.
De voeding van de Back Track GPS mag uitsluitend via batterijen of accu's plaatsvinden.
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van dit pro-
duct. Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok.
Het samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!
Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rech-
ten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Back Track GPS
• Draagtas
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• Opslaan van vijf waypoints
• Weergave van de afstand en richting tot het opgeslagen waypoint
• Waypoints kunnen door direct invoeren van bekende coördinaten of door opslag van de
actuele coördinaten worden vastgelegd.
• Waterdichte behuizing voor gebruik buitenshuis
• Achtergrondverlichting voor de displayweergave
Verklaring van pictogrammen, opschriften
Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij het hanteren, gebruiken en bedienen.
Het "hand"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor de ingebruikname de volledige gebruiksaanwijzing door; deze be-
vat belangrijke informatie over het gebruik.
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade
zijn wij niet aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig ge-
bruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aanspra-
kelijk! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
• Uit veiligheidsoverwegingen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van
het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen.
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware
mechanische belastingen.
• Ga voorzichtig met het product om. Door schokken, slagen of een val, ook van
geringe hoogte, kan het beschadigd raken.
• Als het product vanuit een koude naar een warme ruimte overgeplaatst wordt, kan
er condenswater ontstaan. Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur
komen voordat u het gebruikt.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaar-
lijk speelgoed zijn.
• De fabrikant is niet verantwoordelijk voor foutieve respectievelijk onnauwkeurige
presentaties of voor effecten, die uit zulke presentaties kunnen voortkomen.
• Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
neem dan contact met ons of een andere vakman op.
Batterijaanwijzingen
www.conrad.com
Versie 11/13
Onderdelen en bedieningselementen
(1) PAGE-toets
(2) Batterijstatusindicator
(3) UNIT-toets
(4) Coördinatenaanduiding
(5) Richtingsaanduiding
(6) Kompas-/afstandsaanduiding
(7) Aan-uit-toets
(8) Satellietsymbool
(9) MARK-toets
(10) Waypointsymbolen
De batterijen/accu's plaatsen/vervangen
• Draai de schroef op de achterzijde van het apparaat los en neem de batterijvakdeksel eraf.
• Plaats twee batterijen/accu's van het type AAA/micro met de juiste polariteit. De juiste polari-
teitsrichting is aangegeven in het batterijvak.
• Sluit het batterijvak weer.
• Het vervangen van de batterij is noodzakelijk, wanneer de batterijstatusindicator (2) een leeg
batterijsymbool weergeeft.
Bediening
Algemene bediening
• Druk op de aan-uit-toets (7) tot de display inschakelt.
• Het satellietsymbool (8) knippert tot de GPS-gegevens zijn ontvangen.
• Na de eerste keer inschakelen bevindt het apparaat zich in de kompas-modus .
• Druk op de PAGE-toets (1), om tussen de kompas-modus
modi
• Druk kort op de aan-uit-toets (7), om de displayverlichting in te schakelen. De displayver-
lichting schakelt na enige seconden automatisch weer uit, maar kan ook door het opnieuw
indrukken van de aan-uit-toets (7) handmatig worden uitgeschakeld.
• Wanneer er gedurende enige tijd geen beweging wordt herkend, schakelt het apparaat auto-
matisch uit om energie te besparen.
• Druk de aan-uit-toets (7) in tot de displayweergave uitgaat om het apparaat handmatig uit te
schakelen.
• Batterijen/accu's horen niet in handen van kinderen.
• Laat batterijen/accu´s niet zomaar rondslingeren, het gevaar bestaat dat kinderen
of huisdieren ze inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen/accu´s kunnen bij contact met de huid verwon-
dingen veroorzaken. Draag in zo´n geval steeds beschermende handschoenen.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Er bestaat
explosiegevaar!
• Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er be-
staat explosiegevaar! Laad uitsluitend oplaadbare batterijen op die daarvoor be-
doeld zijn, gebruik een geschikte oplader.
• Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste polariteit (kijk goed naar
plus/+ en min/-).
1
2
3
4
5
6
Het gebruik van accu´s is mogelijk, door de lagere bedrijfsspanning (accu = 1,2 V,
batterij = 1,5 V) en de geringere capaciteit is de bedrijfsduur echter navenant korter.
Om een correcte en snelle positiebepaling mogelijk te maken, heeft het apparaat
een goede satellietontvangst nodig. Hiervoor moet het in het vrije veld worden ge-
positioneerd.
Voor de correcte weergave van de richting moet het apparaat in beweging zijn,
omdat alleen de verandering van de GPS-coördinaten een herkenning van de be-
wegingsrichting mogelijk maakt.
Bij het gebruik binnen in gebouwen of in situaties waarin de satellietontvangst is ver-
stoord (zie "Problemen bij de GPS-ontvangst") kan de werking beperkt of onmogelijk
zijn.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer is ingeschakeld of het in uitgeschakelde
toestand over een grote afstand is vervoerd, kan de herkenning van de GPS-gege-
vens iets meer tijd in beslag nemen.
om te schakelen:
7
8
9
10
en de verschillende waypoint-

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis