Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 6
GB Stand
F
Support
D
Ständer
I
Banco
NL Standaard
E
Estante
P
Base
DK Stand
S
Maskinbord
N
Stativ
SF Teline
GR Υποστήριγµα
TR Sehpai
支架
CH
Models:
LS0711B, LS0711Z, LS0713/FL
LS0714/F/FL, LS711D, LS1013/F
LS1030N, LS1040/F, LS1212/F
LS1214/F, LS1220, LS1221, 2012NB
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως
El kitabı
使用說明書

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Makita LS0711B

 • Seite 1 Manual de instrucciones Base Manual de instruções DK Stand Brugsanvisning Maskinbord Bruksanvisning Stativ Bruksanvisning SF Teline Käyttöohje GR Υποστήριγµα Οδηγίες χρήσεως TR Sehpai El kitabı 支架 使用說明書 Models: LS0711B, LS0711Z, LS0713/FL LS0714/F/FL, LS711D, LS1013/F LS1030N, LS1040/F, LS1212/F LS1214/F, LS1220, LS1221, 2012NB...
 • Seite 3 ENGLISH Explanation of general view Frame Support plate (For LS0714 only) 15 Fix plates Bolts The smallest hole in the support 16 Outer hole (a) Support 10 Adjusting bolt 17 Inner hole (b) Inner grooves (A) 11 Front holes in your tool base 18 The largest holes Outer grooves (B) 12 Front holes in the supports...
 • Seite 4 FRANÇAIS Descriptif Cadre Plaque de cale (Pour LS0714 13 Boulon Boulons uniquement) 14 Écrou Cale Le plus petit orifice dans la cale 15 Plaques de fixation Rainures intérieures (A) 10 Boulon de réglage 16 Orifice externe (a) Rainures extérieures (B) 11 Les orifices avant dans le socle 17 Orifice interne (b) Tige du cadre...
 • Seite 5 Ajustez la position des cales suivant la distance des orifices avant dans le socle de l’outil utilisé. Abais- sez la plaque de verrouillage pour verrouiller. (Fig. 7) Tournez le support de sorte que le boulon de réglage situé sur son pied ou que la plaque signalé- tique se trouve en face de vous.
 • Seite 6 DEUTSCH Übersicht Rahmen Stützplatte (nur für LS0714) 14 Mutter Schrauben Kleinstes Loch in der Strebe 15 Sicherungslaschen Strebe 10 Einstellschraube 16 Äußeres Loch (a) Innere Nuten (A) 11 Vordere Löcher in der Grund- 17 Inneres Loch (b) Äußere Nuten (B) platte 18 Größte Löcher Rahmenrohr...
 • Seite 7 Den Rahmen geringfügig schließen, die Streben anheben, und das Rahmenrohr aus der inneren Nut (A) der Streben lösen. Während der Rahmen festge- halten wird, die Füße des Rahmens vorsichtig und vollständig spreizen. Das Rahmenrohr in die äußere Nut (B) der Streben einpassen. (Abb. 6) Die Position der Streben entsprechend dem Abstand der vorderen Löcher in der Grundplatte des verwendeten Werkzeugs einstellen.
 • Seite 8 ITALIANO Visione generale Telaio Piastra di supporto (LS0714 14 Dado Bulloni soltanto) 15 Piastre di fissaggio Supporto Foro più piccolo nel supporto 16 Foro esterno (a) Scanalature interne (A) 10 Bullone di regolazione 17 Foro interno (b) Scanalature esterne (B) 11 Fori anteriori nella base utensile 18 Fori più...
 • Seite 9 Regolare la posizione dei supporti secondo la distanza dei fori anteriori nella base dell’utensile usato. Spingere giù la piastra di blocco per bloc- carla. (Fig. 7) Girare il banco in modo che il bullone di regolazione sulla sua gamba o la targhetta del nome siano rivolti verso l’operatore.
 • Seite 10 NEDERLANDS Verklaring van algemene gegevens Frame Steunplaat (Alleen voor 14 Moer Bouten LS0714) 15 Bevestigingsplaten Steun Kleinste gat in de steun 16 Buitenste gat (a) Binnenste groeven (A) 10 Stelbout 17 Binnenste gat (b) Buitenste groeven (B) 11 Voorste gaten in gereedschaps- 18 Grootste gaten Framebuis voet...
 • Seite 11 Wanneer u een vandiktebank of schaafmachine erop monteert LET OP: Bij gebruik van de in deze gebruiksaanwijzing gespe- cificeerde vandiktebank of schaafmachine, dient u de standaard in zijn lage positie te monteren. Als u dit niet doet, kan de standaard omvallen en ver- wondingen veroorzaken.
 • Seite 12 ESPAÑOL Explicación de los dibujos Bastidor El agujero más pequeño del 15 Placas de fijación Pernos soporte 16 Agujero exterior (a) Soporte 10 Perno de ajuste 17 Agujero interior (b) Ranuras interiores (A) 11 Agujeros frontales en la base 18 Los agujeros más grandes Ranuras exteriores (B) de su herramienta 19 Bastidor exterior...
 • Seite 13 Cierre ligeramente el bastidor, suba el soporte y saque el tubo del bastidor de las ranuras interiores (A) del soporte. Mientras sujeta el bastidor, extienda las patas del bastidor con cuidado y completamente. Encaje el tubo del bastidor en las ranuras exteriores (B) del soporte.
 • Seite 14 PORTUGUÊS Explicação geral Quadro Placa de suporte (só para o 13 Perno Pernos LS0714) 14 Porca Suporte O orifício mais pequeno no 15 Placas de reparo Ranhuras interiores (A) suporte 16 Orifício exterior (a) Ranhuras exteriores (B) 10 Perno de regulação 17 Orifício interior (b) Tubulação do quadro 11 Orifícios da frente na base da...
 • Seite 15 Feche ligeiramente o quadro, levante o suporte e retire a tubulação do quadro das ranhuras interiores (A) no suporte. Enquanto agarra no quadro, alargue os pés do quadro com cuidado e completamente. Encaixe a tubulação do quadro nas ranhuras exteri- ores (B) no suporte.
 • Seite 16 DANSK Illustrationsoversigt Ramme Støtteplade (kun til LS0714) 14 Møtrik Bolte Det mindste hul i støtten 15 Fastgøringsplader Støtte 10 Justeringsbolt 16 Udvendigt hul (a) Indvendige riller (A) 11 Forreste huller i maskinens 17 Indvendigt hul (b) Udvendige riller (B) bund 18 De største huller Rammerør 12 Forreste huller i støtten...
 • Seite 17 Bemærk: Hvis hullerne i maskinens bund ikke er ud for dem i støtten, skal De frigøre låsepladen ved at hæve den, indstille den igen for finjustering og trykke den ned igen for at låse den. Fastspænd bol- tene på bagsiden af støtterne godt til, når justeringen er udført.
 • Seite 18 SVENSKA Förklaring av allmän översikt Stödplatta (Endast för LS0714) 14 Mutter Bultar Stödets minsta hål 15 Fotplattor Stöd 10 Justeringsbult 16 Yttre hål (a) Inre uttag (A) 11 Främre hål i maskinens botten- 17 Inre hål (b) Yttre uttag (B) platta 18 De största hålen Ramens rör...
 • Seite 19 NORSK Forklaring til generell oversikt Ramme Støtteplate (Kun for LS0714) 15 Festeplater Skruer Det minste hullet i støtten 16 Ytre hull (a) Støtte 10 Justeringsskrue 17 Indre hull (b) Indre spor (A) 11 Fremre hull i verktøyfoten 18 De største hullene Ytre spor (B) 12 Fremre hull i støttene 19 Ytre ramme...
 • Seite 20 Fest verktøyfoten til støttene på stativet ved hjelp av fire sekskantskruer og fire muttere som ble levert sammen med stativet. Pass på at disse fire skruene stikkes inn fra undersiden, som vist på figuren. (Fig. 8) Følgende prosedyrer er de samme som (6) – (7) i “Ved montering av gjæringssag, gjæringssag for kombinasjonssaging eller gjæringssag for kombina- sjonssaging med uttrekksfunksjon”.
 • Seite 21 SUOMI Yleisselostus Kehys Tukilevy (vain LS0714) 15 Kiinnityslevyt Pultit Tuen pienin reikä 16 Ulkoreikä (a) Tuki 10 Säätöpultti 17 Sisäreikä (b) Sisäurat (A) 11 Koneen jalustan etureiät 18 Suurimmat reiät Ulkourat (B) 12 Tukien etureiät 19 Ulkokehys Kehyksen putki 13 Pultti 20 Sisäkehys Lukituslevy 14 Mutteri...
 • Seite 22 Varmista koneen jalustan kiinnitys telineen tukeen telineen mukana toimitetuilla neljällä kuusiopultilla ja neljällä mutterilla. Varmista, että nämä neljä pulttia on työnnetty alapuolelta kuvan osoittamalla tavalla. (Kuva 8) Seuraavat toimet ovat samat kuin (6) – (7) Kohdassa “Kun kiinnität jiirisahan, yhdistelmäsahan tai risti- kelkkasahan”.
 • Seite 23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιγραφή γενικής άποψης Πλαίσιο Η πι µικρή τρύπα στο 15 Πλάκες εφαρµογής Μπουλ νια στήριγµα 16 Εξωτερική τρύπα (a) Στήριγµα 10 Μπουλ νι ρύθµισης 17 Εσωτερική τρύπα (b) Εσωτερικές αυλακώσεις (A) 11 Εµπρ σθιες τρύπες στην 18 Οι πι µεγάλες τρύπες Εξωτερικές...
 • Seite 24 Οταν τοποθετείτε εργαλείο αποφλοίωσης ή πλάνη ΠΡΟΣΟΧΗ: Οταν χρησιµοποιείτε το εργαλείο αποφλοίωσης ή πλάνη που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές, τοποθετήστε το υποστήριγµα στο τρ πο λειτουργίας χαµηλής θέσης. Εάν αµελήσετε να το κάνετε µπορεί να προκληθεί πτώση και προσωπικ ς τραυµατισµ ς. ∆είτε...
 • Seite 25 TÜRKÇE Genel görünüşün açıklanması Çatkı Destek plakası (Sadece 14 Somun Cıvatalar LS0714 için) 15 Bağlama plakaları Destek Destekteki en küçük delik 16 Dıştaki delik (a) İçteki kertikler (A) 10 Ayar cıvatası 17 İçteki delik (b) Dıştaki kertikler (B) 11 Aletinizin tabanının ön 18 En büyük delikler Çatkı...
 • Seite 26 Sehpayı ayağındaki ayar cıvatası veya şirket isim plakası size bakacak şekilde döndürün. Aleti desteğin ortasına yerleştirin. Bu el kitabında belirtilen kalınlık rende makinesi veya planya modeli alet tabanındaki dört delik sehpa desteğindeki en büyük deliklere karşılık gelecek şekilde yerleştirilmelidir. (Şek. 7) Not: Alet tabanındaki delikler destektekilerle hizalanmadığı...
 • Seite 27 中文 一般的使用說明 1 框架 8 支撐板(僅限於 LS0714 機 14 螺母 2 螺栓 型) 15 固定板 3 支撐桿 9 支撐桿上的最小的孔 16 外孔 (a) 4 內槽 (A) 10 調節螺栓 17 內孔 (b) 5 外槽 (B) 11 斜切鋸底座前孔 18 最大的孔 6 框架管 12 支撐桿前孔 19 外框...
 • Seite 28 嵌到支撐桿上的外槽 (B) 內。 (圖 6) 4. 根據所使用工具底座的前孔的位置來調節 支撐桿的位置。 按下鎖定板將其鎖定。 (圖 7) 5. 轉動支架以使其腳上的調節螺栓或公司銘 牌面向您這一側。將工具置於支撐桿的中 央。本手冊內所指定的刨板機或電刨機型 應安放成工具底座的四個孔與支架支撐桿 上的最大孔對齊。 (圖 7) 注意:當工具底座上孔未與支撐桿上的孔對 齊時,可將鎖定板抬起解除其鎖定,將其重 新進行微細的調節,再次將其按下予以鎖 定。調節後,將支撐桿背面的螺栓牢牢固 定。 (圖 7) 6. 用隨支架所附的四個六角螺栓和四個螺母 將工具底座固定到支架的支撐桿上。務必 要將這四個螺栓如圖所示那樣從底下插 入。 (圖 8) 7. 接下來的操作與 “安裝斜切鋸、複合斜切 鋸和滑動斜切鋸時” 一節中的步驟(6)-(7) 相同。 Makita Corporation 884589-991...