Parkside PAP 20 A3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4Ah BATTERY PAP 20 A3
BATTERI 4 Ah
Bruksanvisning
AKUMULATORS
Lietošanas pamācība
IAN 346159_2004
AKUMULIATORIUS, 4 Ah
Naudojimo instrukcija
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A3

 • Seite 1 4Ah BATTERY PAP 20 A3 BATTERI 4 Ah AKUMULIATORIUS, 4 Ah Bruksanvisning Naudojimo instrukcija AKUMULATORS AKKU 4 Ah Lietošanas pamācība Bedienungsanleitung IAN 346159_2004...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med appara- tens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Beställning per telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PAP 20 A3  ...
 • Seite 6: Inledning

  Batteriet får inte användas yrkesmässigt . Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna använd- ningen och innebär avsevärda risker . Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning . ■ 2  │   PAP 20 A3...
 • Seite 7: Utrustning

  Knapp för visning av laddningsnivå Batterilampa Snabbladdare (ingår ej) Röd laddningslampa Grön laddningslampa Leveransens innehåll 1 batteri 4 Ah 1 bruksanvisning Tekniska data Batteri 4 Ah PAP 20 A3 LITIUMJON Nominell spänning 20 V (likström) Kapacitet 4,0 Ah (80 Wh) Celler PAP 20 A3  ...
 • Seite 8 (dubbel isolering) AKTA! ► Den här laddaren kan bara användas för att ladda upp följande typer av batterier: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► En aktuell lista över kompatibla batterier finns på www .lidl .de/akku . ■...
 • Seite 9: Allmänna Säkerhets Anvisningar

  Håll batterier som inte används på avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan överbrygga kontakterna. En kortslutning mellan batteriets kontakter kan leda till brännskador eller eldsvåda . PAP 20 A3   │  5 ■...
 • Seite 10 . VAR FÖRSIKTIG! EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig upp batterier som inte är uppladdningsbara. Skydda batteriet från värme, även från t ex långvarigt solljus, eld, vatten och fukt. Annars finns risk för explosion . ■ 6  │   PAP 20 A3...
 • Seite 11: Kompletterande Säkerhetsanvisningar

  än de som anges i driftinstruktionen. Om batteriet laddas på ett felaktigt sätt eller laddas till värden som ligger utanför det tillåtna temperaturområdet kan brandrisken öka och batteriet förstöras . PAP 20 A3   │  7 ■...
 • Seite 12: Ladda Batteripaket (Se Bild A)

  (se bild A) . ♦ Sätt kontakten i ett eluttag . Kontrollampan lyser rött . ♦ Den gröna kontrollampan indikerar att ladd- ningen är färdig och batteripaketet är klart att användas . ■ 8  │   PAP 20 A3...
 • Seite 13: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  (se även den stora bilden) . Batteriets laddningsstatus resp . restkapacitet visas av batterilampan på följande sätt: RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddningsnivå RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet PAP 20 A3   │  9 ■...
 • Seite 14: Skötsel Och Förvaring

  . Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren . Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt . ■ 10  │   PAP 20 A3...
 • Seite 15 . Det gäller även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . PAP 20 A3   │  11 ■...
 • Seite 16 . Garantitiden gäller inte vid ■ normal minskning av batteriets kapacitet ■ yrkesmässig användning av produkten ■ skador eller förändringar på produkten, som orsakas av kunden själv ■ 12  │   PAP 20 A3...
 • Seite 17 (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen . Denna och många andra handböcker, produktfilmer och installationsmjukva- ror kan laddas ned på www .lidl-service .com . PAP 20 A3   │  13 ■...
 • Seite 18: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 346159_2004 Importör Observera att följande adress inte är någon service- adress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 14  │   PAP 20 A3...
 • Seite 19: Kassering

  återvinnas enligt direk- tiv 2006/66/EC . Lämna in batteripaketet och/eller produkten till rätt typ av återvinning . Fråga på din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elektriska apparater på ett miljövänligt sätt . PAP 20 A3   │  15 ■...
 • Seite 20 . Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit . Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten . ■ 16  │   PAP 20 A3...
 • Seite 21: Information Om Försäkran

  2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . PAP 20 A3   │  17 ■...
 • Seite 22: Beställning Av Reservbatteri

  För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t .ex . IAN 346159) i beredskap vid alla förfrågningar . Artikelnumret står på typskylten eller på titelsidan i den här anvisningen . ■ 18  │   PAP 20 A3...
 • Seite 23 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PAP 20 A3  ...
 • Seite 24: Įžanga

  . Bet koks kitoks prietaiso naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti didelį pavojų . Gamintojas neprisiima jokios atsa- komybės už žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį . ■ 20  │   PAP 20 A3...
 • Seite 25: Dalys

  Spartusis kroviklis (tiekiamame rinkinyje nėra) Raudonas kontrolinis šviesos diodų indikatorius Žalias kontrolinis šviesos diodų indikatorius Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorius, 4 Ah 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Akumuliatorius, 4 Ah PAP 20 A3 Tipas LIČIO JONŲ Vardinė įtampa 20 V (nuolatinė srovė) Talpa 4,0 Ah (80 Wh)
 • Seite 26 80 min Apsaugos klasė II / (dviguba izoliacija) DĖMESIO! ► Šiuo krovikliu galima įkrauti tik toliau nurodytas baterijas: PAP 20 A/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Naujausią suderinamų akumuliatorių sąrašą rasite adresu www .lidl .de/akku . ■ 22  │...
 • Seite 27: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Tam tikro tipo akumuliato- riams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumulia- toriams įkrauti gali kilti gaisras . b) Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numatytus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą . PAP 20 A3   │  23 ■...
 • Seite 28 . ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS! Niekada nebandykite įkrauti neįkrau- namųjų baterijų. Saugokite akumuliatorių nuo karščio, taip pat, pavyzdžiui, nuo nuolati- nių tiesioginių saulės spindulių, ugnies, vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus . ■ 24  │   PAP 20 A3...
 • Seite 29: Papildomi Saugos Nurodymai

  Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir nie­ kada nekraukite akumuliatoriaus ar akumulia­ torinio įrankio, jei temperatūra nėra naudojimo instrukcijoje nurodytose ribose. Kraunant netinkamai arba neatsižvelgiant į lei- džiamas temperatūros ribas, akumuliatorius gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus . PAP 20 A3   │  25 ■...
 • Seite 30: Akumuliatoriaus Bloko Įkrovimas

  (žr . A pav .) . ♦ Įkiškite į elektros lizdą tinklo kištuką . Kontrolinis šviesos diodų indikatorius šviečia raudonai . ♦ Žalias kontrolinis šviesos diodų indikatorius rodo, kad akumuliatoriaus blokas įkrautas ir parengtas naudoti . ■ 26  │   PAP 20 A3...
 • Seite 31: Akumuliatoriaus Įkrovos Lygio Patikra

  įkrovos lygio patikros mygtuką (žr . ir pagrindinį paveikslėlį) . Įkrovos lygį ir (arba) likutinę galią akumuliatoriaus šviesos diodų indikatoriai parodo taip: RAUDONAS/ORANŽINIS/ŽALIAS = didžiausia įkrova RAUDONAS/ORANŽINIS = vidutinė įkrova RAUDONAS = maža įkrova – akumuliatorių būtina įkrauti PAP 20 A3   │  27 ■...
 • Seite 32: Techninė Priežiūra Ir Laikymas

  Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija . Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamen- tuojamas teises . Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja . ■ 28  │   PAP 20 A3...
 • Seite 33 Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms da- lims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos tei- kimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis . PAP 20 A3   │  29...
 • Seite 34 įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudoji- mo reikmėms . Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba . ■ 30  │   PAP 20 A3...
 • Seite 35 į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių . ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . PAP 20 A3   │  31 ■...
 • Seite 36: Priežiūra

  Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www .lidl-service .com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 346159_2004 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją . Priežiūra Priežiūra Lietuva Tel . 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl .lt IAN 346159_2004 ■ 32  │   PAP 20 A3...
 • Seite 37: Importuotojas

  . Pakuotę grąžinus į medžiagų perdirbimo ciklą, sutaupoma žaliavų ir mažinamas išmetamų atliekų kiekis . Nereikalingas pakuotės medžiagas išmeskite laikydamiesi regione galiojančių teisės aktų . PAP 20 A3   │  33 ■...
 • Seite 38 ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite . Pakuotės medžiagos ženklinamos toliau nurodytais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 34  │   PAP 20 A3...
 • Seite 39: Informacija Apie Eb Atitikties

  . Pirmiau aprašytas deklaracijoje nurodytas gaminys atitinka 2011 m . birželio 8 d . Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/65/EU reikalavimus dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroni- nėje įrangoje apribojimo . PAP 20 A3   │  35 ■...
 • Seite 40: Atsarginio Akumuliatoriaus

  Kad galėtume greitai apdoroti jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio, žinokite gaminio numerį (pvz ., IAN 339125) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudo- jimo instrukcijos viršelio . ■ 36  │   PAP 20 A3...
 • Seite 41 Pasūtīšana pa tālruni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 PAP 20 A3  ...
 • Seite 42: Ievads

  Akumulators nav paredzēts komerciālam izmanto- jumam . Jebkāds cits lietojums vai izmaiņas ierīcē ir uzskatāmas par noteikumiem neatbilstošām un var izraisīt nopietnus nelaimes gadījumus . Ražotājs ne- atbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir noteikumiem neatbilstoša lietošana . ■ 38  │   PAP 20 A3...
 • Seite 43: Aprīkojums

  Ātrās uzlādes ierīce (neietilpst piegādes komplektācijā) Sarkana LED uzlādes kontrollampiņa Zaļa LED uzlādes kontrollampiņa Piegādes komplekts 1 akumulators 4 Ah 1 lietošanas pamācība Tehniskie parametri Akumulators 4 Ah PAP 20 A3 Tips LITIJA JONU Nominālais spriegums 20 V (līdzstrāva) Kapacitāte 4,0 Ah (80 Wh) Strāvas elementi...
 • Seite 44 Uzlādes ilgums apm . 80 min Aizsardzības klase (dubultā izolācija) UZMANĪBU! ► Uzlādes ierīce var uzlādēt tikai šādas baterijas: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Aktuālo akumulatoru saderības sarakstu meklējiet vietnē www .lidl .de/akku . ■ 40  │...
 • Seite 45: Vispārīgi Drošības Norādījumi

  . b) Ievietojiet elektroinstrumentos tikai tiem pare­ dzētos akumulatorus. Citu akumulatoru izmanto- šana var radīt traumas un izraisīt aizdegšanos . PAP 20 A3   │  41 ■...
 • Seite 46 šais šķidrums var kairināt ādu vai izraisīt ķīmiskus apdegumus . UZMANĪBU! SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA! Nekad nelādējiet tādas baterijas, kas nav paredzētas atkārtotai uzlādei. Aizsargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, arī no ilgstošas saules staru iedarbības, uguns, ūdens un mitruma. Pastāv sprādzienbīstamība . ■ 42  │   PAP 20 A3...
 • Seite 47: Paplašināti Norādījumi Par Drošību

  Ievērojiet visas instrukcijas par uzlādi un nekad nelādējiet akumulatoru vai akumulatora elektroinstrumentu, pārsniedzot lietošanas pamācībā norādīto temperatūras diapazonu. Nepareiza uzlāde vai uzlāde ārpus pieļaujamā temperatūras diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku . PAP 20 A3   │  43 ■...
 • Seite 48: Akumulatora Bloka Uzlāde

  (skat . A attēlu) . ♦ Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā . LED uzlādes kontrollampiņa deg sarkanā krāsā . ♦ Zaļā LED uzlādes kontrollampiņa signalizē, ka uzlādes process ir pabeigts un akumulatora bloks ir gatavs darbam . ■ 44  │   PAP 20 A3...
 • Seite 49: Akumulatora Stāvokļa Pārbaude

  ♦ Lai pārbaudītu akumulatora stāvokli, nospiediet akumulatora uzlādes stāvokļa taustiņu (skat . galveno attēlu) . Stāvoklis jeb atlikusī jauda tiek parādīta akumula- tora LED displejā šādi: SARKANA/ORANŽA/ZAĻA = maksimāla uzlāde SARKANA/ORANŽA = vidēja uzlāde SARKANA = vāja uzlāde – uzlādējiet akumulatoru PAP 20 A3   │  45 ■...
 • Seite 50: Apkope Un Uzglabāšana

  Optimālais uzlādes stāvoklis ir no 50% līdz 80% . Optimālais uzglabāšanas klimats ir vēss un sauss . ■ Nekad neveiciet bojāta akumulatora apkopi. Akumulatoru apkope jāveic tikai ražotājam vai pilnvarotiem klientu apkalpošanas centriem . ■ 46  │   PAP 20 A3...
 • Seite 51: Uzņēmuma

  . Lai saņemtu šo garantijas pakalpojumu, ierīce, kurai trīs gadu laikā tiek konstatēts defekts, kopā ar pirkuma čeku ir jāiesniedz mūsu uzņēmumā, pievienojot īsu konstatē- tā defekta aprakstu un kad tas ir konstatēts . PAP 20 A3   │  47 ■...
 • Seite 52 . Garantijas pakalpojums attiecas uz materiāla vai ražošanas defektiem . Šī garantija neattiecas uz produkta sastāvdaļām, kas ir pakļautas dabiskam no- lietojumam un tāpēc var tikt uzskatītas par dilstošām ■ 48  │   PAP 20 A3...
 • Seite 53 . Garantijas darbības laiks neattiecas uz ■ normālu akumulatora kapacitātes pazemināšanos nolietojuma dēļ; ■ produkta lietošanu komerciālos nolūkos; ■ bojājumiem vai izmaiņām, kurus produktā ir veicis klients; PAP 20 A3   │  49 ■...
 • Seite 54 . ■ Konstatējot ar ierīces funkciju darbību saistītus defektus vai cita veida defektus, vispirms sazi- nieties ar paziņoto servisa centru, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu . ■ 50  │   PAP 20 A3...
 • Seite 55: Serviss

  Ar šo QR kodu jūs uzreiz varat atvērt veikala Lidl ser- visa lapu (www .lidl-service .com) un, ievadot preces numuru (IAN) 346159_2004, atvērt savu lietošanas pamācību . Serviss Serviss Lettlannd Tālr .: 80005808 E-pasts: kompernass@lidl .lv IAN 346159_2004 PAP 20 A3   │  51 ■...
 • Seite 56: Importētājs

  . Iepakojuma ievade atpakaļ materiālu plūsmā ietaupa izejvielas un samazina atkritumu apjomu . Iepakojuma materiālus, kas vairs nav nepieciešami, nododiet glabāšanai un pārstrādei saskaņā ar vietē- jiem noteikumiem . ■ 52  │   PAP 20 A3...
 • Seite 57 (a) un cipariem (b), un tiem ir šāda nozīme: 1–7: plastmasas, 20–22: papīrs un kartons, 80–98: kompozītmateriāli . Informāciju par nolietotā produkta utilizēšanas iespējām varat saņemt savā vietējā pārvaldē vai pilsētas pašvaldībā . PAP 20 A3   │  53 ■...
 • Seite 58: Norādes Attiecībā Uz Ek

  * Par atbilstības deklarācijas sagatavošanu atbild tikai un vienīgi ražotājs . Iepriekš minētais deklarācijas objekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011 . gada 8 . jūnija Direktīvas 2011/65/ES noteikumiem par noteiktu bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs . ■ 54  │   PAP 20 A3...
 • Seite 59: Rezerves Akumulatora

  .kompernass .com vai pa tālruni . Tā krājumu daudzums ir ierobežots, šī prece drīzumā var būt izpārdota . NORĀDE ► Dažās valstīs nav iespējams pasūtīt rezerves daļas tiešsaistē . Šādā gadījumā zvaniet uz servisa palīdzības tālruni . PAP 20 A3   │  55 ■...
 • Seite 60: Pasūtīšana Pa Tālruni

  Serviss Lettlannd Tālr .: 80005808 Lai nodrošinātu ātru jūsu pasūtījuma apstrādi, saistībā ar iespējamiem jautājumiem norādiet savas ierīces preces numuru (piem ., IAN 346159) . Preces numuru skatiet datu plāksnītē vai šīs instrukcijas titullapā . ■ 56  │   PAP 20 A3...
 • Seite 61 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 PAP 20 A3 DE │...
 • Seite 62: Einleitung

  . Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 63: Ausstattung

  Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 4 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 4 Ah PAP 20 A3 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Kapazität 4,0 Ah (80 Wh) Zellen PAP 20 A3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 64 Schutzklasse II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3 . ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■ 60  │  ...
 • Seite 65: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  61 ■...
 • Seite 66 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnenein- strahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 67: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  63 ■...
 • Seite 68: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 69: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE/GRÜN = maximale Ladung ROT/ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 70: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 71: Garantie Der

  . Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  67...
 • Seite 72 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 73 Abnutzung der Akkukapazität ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 74 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 75: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 346159_2004 PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Seite 76: Importeur

  Die Rückführung der Verpackung in den Material- kreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfall- aufkommen . Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Ver- packungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . ■ 72  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 77 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  73 ■...
 • Seite 78: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten . ■ 74  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 79: Ersatz-Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein . HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden . Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service- Hotline . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  75 ■...
 • Seite 80: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 346159) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 76  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 81 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Informacijos data · Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 09 / 2020 Ident.-No.: PAP20A3-082020-1 IAN 346159_2004...

Inhaltsverzeichnis