Parkside PAP 20 A3 Bedienungsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

4 Ah BATTERY PAP 20 A3
BATTERI 4 Ah
Bruksanvisning
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 315592
AKUMULATOR 4 Ah
Instrukcja obsługi

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A3

 • Seite 1 4 Ah BATTERY PAP 20 A3 BATTERI 4 Ah AKUMULATOR 4 Ah Bruksanvisning Instrukcja obsługi AKKU 4 Ah Bedienungsanleitung IAN 315592...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med appara- tens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustra- cjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are com- patible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Beställning per telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAP 20 A3  ...
 • Seite 6: Inledning

  Batteriet får inte användas yrkesmässigt . Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna använd- ningen och innebär avsevärda risker . Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning . ■ 2  │   PAP 20 A3...
 • Seite 7: Utrustning

  Knapp för visning av laddningsnivå Batterilampa Snabbladdare (ingår ej) Röd laddningslampa Grön laddningslampa Leveransens innehåll 1 batteri 4 Ah 1 bruksanvisning Tekniska data Batteri 4 Ah: PAP 20 A3 Typ: LITIUMJON Nominell spänning: 20 V (likström) Kapacitet: 4,0 Ah Celler: PAP 20 A3  ...
 • Seite 8 230 - 240 V ∼, 50 Hz (växelström) Nominell strömförbrukning: 85 W Säkring (inbyggd): 3,15 A T3.15A UTGÅNG/output: Nominell spänning: 21,5 V (likström) Nominell strömstyrka: 3,5 A Laddningstid: ca 80 min Skyddsklass: II / (dubbel isolering) ■ 4  │   PAP 20 A3...
 • Seite 9: Allmänna Säkerhets Anvisningar

  . b) Använd bara den typ av batterier som anges för ett elektriskt verktyg. Om man använder andra batterityper kan det leda till olyckor och eldsvådor . PAP 20 A3   │  5 ■...
 • Seite 10 . VAR FÖRSIKTIG! EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig upp batterier som inte är uppladdningsbara. Skydda batteriet från värme, även från t ex långvarigt solljus, eld, vatten och fukt. Annars finns risk för explosion . ■ 6  │   PAP 20 A3...
 • Seite 11: Kompletterande Säkerhetsanvisningar

  än de som anges i driftinstruktionen. Om batteriet laddas på ett felaktigt sätt eller laddas till värden som ligger utanför det tillåtna temperaturområdet kan brandrisken öka och batteriet förstöras . PAP 20 A3   │  7 ■...
 • Seite 12: Ladda Batteripaket (Se Bild A)

  (se bild A) . ♦ Sätt kontakten i ett eluttag . Kontrollampan lyser rött . ♦ Den gröna kontrollampan indikerar att ladd- ningen är färdig och batteripaketet är klart att användas . ■ 8  │   PAP 20 A3...
 • Seite 13: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  (se även den stora bilden) . Batteriets laddningsstatus resp . restkapacitet visas av batterilampan på följande sätt: ♦ RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddningsnivå RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet PAP 20 A3   │  9 ■...
 • Seite 14: Skötsel Och Förvaring

  . Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamations- rätt från återförsäljaren . Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt . ■ 10  │   PAP 20 A3...
 • Seite 15 . Det gäller även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . PAP 20 A3   │  11 ■...
 • Seite 16 Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt .Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktorise- rade servicefilial . ■ 12  │   PAP 20 A3...
 • Seite 17 (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen . Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www .lidl .service .com . PAP 20 A3   │  13 ■...
 • Seite 18: Service

  IAN 315592 Importör Observera att följande adress inte är någon service- adress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 14  │   PAP 20 A3...
 • Seite 19: Kassering

  återvinnas enligt direktiv 2006/66/EC . Lämna in batteripaketet och/eller produkten till rätt typ av återvinning . Fråga på din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elektriska apparater på ett miljövänligt sätt . PAP 20 A3   │  15 ■...
 • Seite 20 är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten . ■ 16  │   PAP 20 A3...
 • Seite 21: Information Om Försäkran Om

  2011/65/EU från Europa- parlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . PAP 20 A3   │  17 ■...
 • Seite 22: Beställning Av Reservbatteri

  . Kontakta i så fall vår Service Hotline . ■ Kampanjen begränsas till ett batteri per kund/ produkt och gäller två månader efter kampanjpe- rioden . Därefter kan reservbatterier beställas enligt andra villkor . ■ 18  │   PAP 20 A3...
 • Seite 23: Beställning Per Telefon

  För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t .ex . IAN 315592) i beredskap vid alla förfrågningar . Artikelnumret står på typskylten eller på titelsidan i den här anvisningen . PAP 20 A3   │  19...
 • Seite 24 ■ 20  │   PAP 20 A3...
 • Seite 25 Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAP 20 A3  ...
 • Seite 26: Wstęp

  Ten akumulator pasuje do: Ten akumulator nie nadaje się do zastosowań komer- cyjnych . Jakiekolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z prze- znaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpie- czeństwo wypadku . ■ 22  │   PAP 20 A3...
 • Seite 27: Wyposażenie

  Szybka ładowarka (brak w zestawie) Czerwona dioda kontrolna ładowania Zielona dioda kontrolna ładowania Zakres dostawy 1 akumulator 4Ah 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Akumulator 4 Ah: PAP 20 A3 Typ: LITOWY Napięcie znamionowe: 20 V (prąd stały) Pojemność: 4,0 Ah...
 • Seite 28 Znamionowy pobór mocy: 85 W Bezpiecznik (wewnętrzny): 3,15 A T3.15A Wyjście: Napięcie znamionowe: 21,5 V (prąd stały) Prąd znamionowy: 3,5 A Czas ładowania: ok . 80 min Klasa ochrony: II / (podwójna izolacja) ■ 24  │   PAP 20 A3...
 • Seite 29: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe . b) Stosuj zawsze akumulatory przewidziane dla określonego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń i niebezpieczeństwa pożaru . PAP 20 A3   │  25 ■...
 • Seite 30 . PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych. Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu . ■ 26  │   PAP 20 A3...
 • Seite 31: Zaawansowane Wskazówki Bezpieczeństwa

  Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora lub narzę- dzia akumulatorowego poza wskazanym w instrukcji obsługi zakresem temperatur. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym zakresem temperatur może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe . PAP 20 A3   │  27 ■...
 • Seite 32: Ładowanie Akumulatora (Patrz Rys . A)

  (patrz rys . A) . ♦ Włóż wtyk do gniazda zasilania . Dioda kontrol- na LED świeci się w kolorze czerwonym . ♦ Zielona dioda kontrolna sygnalizuje zakoń- czenie ładowania i gotowość akumulatora pracy . ■ 28  │   PAP 20 A3...
 • Seite 33: Sprawdzanie Stanu Naładowania

  LED stanu naładowa- nia akumulatora w następujący sposób: ♦ CZERWONY / POMARAŃCZOWY / ZIELONY = maksymalny poziom naładowania CZERWONY / POMARAŃCZOWY = średni poziom naładowania CZERWONY = słabe naładowanie - naładować akumulator PAP 20 A3   │  29 ■...
 • Seite 34: Konserwacja I Przechowywanie

  . Gwarancja Kompernaß Handels GmbH Szanowny Kliencie, Ten produkt objęty jest 6-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu . W przypadku stwierdzenia wad tego produktu masz gwarantowane ustawowo prawa, których możesz dochodzić od sprzedawcy . ■ 30  │   PAP 20 A3...
 • Seite 35 6-miesięcznego okresu . Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt . Wykona- nie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji . PAP 20 A3   │  31 ■...
 • Seite 36 Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli pro- dukt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie . Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu, należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag opisanych w instrukcjach obsługi . ■ 32  │   PAP 20 A3...
 • Seite 37 (u dołu po lewej) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia . ■ W przypadku wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu telefonicznie lub pocztą e-mail . PAP 20 A3   │  33 ■...
 • Seite 38: Serwis

  IAN 315592 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwi- su . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com ■ 34  │   PAP 20 A3...
 • Seite 39: Utylizacja

  2006/66/EC . Akumulatory i / lub urządzenie na- leży oddać we właściwym punkcie zbiórki odpadów . W celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji zużytych narzędzi elektrycznych / akumu- latorów należy skontaktować się z lokalnym urzę- dem gminy lub miasta . PAP 20 A3   │  35 ■...
 • Seite 40 (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta . ■ 36  │   PAP 20 A3...
 • Seite 41: Wskazówki Dotyczące Deklaracji

  * Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent . Opisany powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elek- trycznych i elektronicznych . PAP 20 A3   │  37 ■...
 • Seite 42: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Artykuł ten może być po krótkim czasie niedostępny ze względu na niewielkie ilości zapasów magazy- nowych . WSKAZÓWKA ► W niektórych krajach nie jest możliwe zamó- wienie części zamiennych online . W takim wypadku skontaktuj się z infolinią serwisową . ■ 38  │   PAP 20 A3...
 • Seite 43: Zamawianie Telefoniczne

  Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przy- pisany do urządzenia (np . IAN 315592) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . PAP 20 A3   │  39 ■...
 • Seite 44 ■ 40  │   PAP 20 A3...
 • Seite 45 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PAP 20 A3 DE │...
 • Seite 46: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 47: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 4 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 4 Ah: PAP 20 A3 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 4,0 Ah Zellen: PAP 20 A3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 48 (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 85 W Sicherung (innen): 3,15 A T3.15A AUSGANG / Output: Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 3,5 A Ladedauer: ca . 80 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 49: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 50 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 51: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 52: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 53: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 54: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 55 . Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  51...
 • Seite 56 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 57 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvide- os und Software herunterladen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 58: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 54  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 59: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  55...
 • Seite 60 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 61: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  57...
 • Seite 62: Ersatz-Akku Bestellung

  Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 63: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 315592) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 64 ■ 60  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Stand der Informationen: 02 / 2019 Ident.-No.: PAP20A3-022019-1 IAN 315592...