Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58221 Bedienungsanleitung Seite 26

Hmax 1.5m hmin 0.19m ipx4
Vorschau ausblenden

Werbung

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR
VARNING - FÖR ATT MINSKA SKADERISKEN ska man inte låta barn
använda produkten om de inte är noggrant övervakade hela tiden.
VARNING - RISK FÖR ELCHOCK - Pumpen ska matas av en isolerande
transformator eller via en jordfelsbrytare (RCD) med jordfelsström ej
överstigande 30mA.
VARNING - RISK FÖR ELCHOCK - Förbjud tillgång till poolen om
filterpumpen inte fungerar.
GRÄV INTE NER SLADDEN. Placera sladden på en plats där den löper
minst risk att skadas av gräsklippare, häcksaxar eller annan utrustning.
VARNING - Om sladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess
serviceverkstad eller annan behörig person för att undvika skada.
VARNING - För att minska risken för elchock ska man undvika att använda
förlängningssladd för att ansluta till strömförsörjningen; se till att det finns ett
lämpligt placerat vägguttag.
OBSERVERA – Denna pump får endast användas med förvaringsbara
pooler. Den får ej användas med permanent installerade pooler. En
förvarningsbar pool är tillverkad för att enkelt kunna monteras ned för
förvaring och sedan monteras tillbaka i ursprungligt skick. En permanent
installerad pool är tillverkad i eller på marken eller i en byggnad på så sätt att
den inte enkelt kan monteras ner för förvaring.
VIKTIGT – Att använda pumpen med en icke kompatibel strömförsörjning är
farligt och kommer att leda till att pumpen överhuvudtaget inte fungerar.
RISK FÖR ELCHOCK – När man arbetar med elektricitet ska man stänga av
strömmen på kretsbrytaren och låsa luckan till brytaren. Om man inte gör det
ökar risken för elchock, skada eller dödsfall.
ÄNDRA INTE KONTAKTEN PÅ NÅGOT SÄTT. ANVÄND INTE ADAPTRAR.
Var försiktig vid hantering av pumpen. Drag eller bär inte pumpen genom att
hålla i sladden. Dra aldrig ut en stickpropp ur en väggkontakt genom att rycka
i strömsladden. Vik inte sladden. Pumpen ska hållas borta från vassa föremål,
olja, rörliga delar och värme.
VARNING – Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller
instrueras om användning av apparaten av personer som ansvarar för deras
säkerhet. Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBS: Undersök apparaten innan användning. Kontakta Bestway på adressen
till kundtjänst som finns i denna manual om du upptäcker tillverkningsfel eller
saknade delar vid inköpstillfället. Kontrollera att delarna till utrustningen
motsvarar den modell på filterpump du avsåg att köpa.
VARNING – Elektriska installationer ska uppfylla kraven i standarden
VDE0100part702. Rådfråga en behörig elektriker om du har frågor.
OBS: Placera pumpen på 2 stadig och jämn plats. Se till att pumpen befinner
sig minst en meter från poolen. Låt avståndet bli så långt som möjligt. Var
noga vid placering av pool och pump så att du får bästa ventilation,
tömningsmöjligheter och åtkomst för rengöring. Placera aldrig pumpen på en
plats där vatten kan ansamlas, eller på en plats där man går förbi ofta.
Kontakten ska vara lättåtkomlig efter att man installerat poolen.
Pumpens kontakt ska vara minst 3.5 meter bort från poolen.
OBS: Atmosfäriska förhållanden kan påverka din pumps effekt och hållbarhet.
Onödigt slitage kan uppstå under perioder med kyla, hetta eller då pumpen
utsätts för solljus. Om möjligt ska man skydda pumpen från sådana
förhållanden.
Det är viktigt att alla slitna delar byts ut så snart som möjligt. Använd endast
delar som tillverkaren har godkänt.
OBS: Använd inte pumpen mer än 15 timmar om dagen.
Om kemiska produkter används för att rena poolens vatten, rekommenderar
vi att följa den minimala filtreringstiden för att skydda badarnas hälsa enligt
hälsoföreskrifterna.
OBS: Lägg inte till kemikalier i filterpumpen.
OBS: Montering och nedmontering ska utföras av vuxen person.
OBS: Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
Installation av pumpen
DEL I
Undersökning av den inre filterpumpen
1) Ta av filterlocket genom att skruva av filterlockhållaren .
2) Undersök filterpatronen och kontrollera att den är centrerad inne i
filterpumpen.
3) Efter undersökningen ska man kontrollera att filterlockets försegling är på
plats, och sätta tillbaka filterlocket och skruva fast filterlockshållaren i
dess läge.
DEL II
Koppla slangarna till filterpumpen och poolen
1) Koppla de två slangarna till poolens kopplingsventiler för ingång och utlopp
genom att skruva de gängade låsringarna i läge.
OBS: Installera kopplingsventilerna genom att följa anvisningarna för
installation av kopplingsventil.
2) Koppla slangarna till filterpumpen genom att pressa slangkopplingen till
pumpens öppning. Skruva de gängade låsringarna i läge och kontrollera
att de motsvarande bokstäverna på både poolen och filterpumpen matchar
(A till A, B till B).
OBS: Efter att pumpen kopplats till poolen, se instruktionsmanualen till poolen
för anvisningar om vattenfyllning.
OBS: Det är viktigt att kontrollera att vattenslangarna inte är blockerade.
Downloaded from
www.Manualslib.com
VARNING
manuals search engine
Fätsning bottenplatta
Filterpumpen måste vara vertikalt fixerad på marken eller på en särskild
bottenplatta av trä eller betong innan den används. Det ska finnas två hål med
diameter på 9mm på bottenplattan, och avståndet dem emellan ska vara
212mm. Placera filterpumpen på bottenplattan och fäst ihop dem genom att
skruva fast med bultar och muttrar. Bottenplattan ska väga minst 18kg totalt
för att förhindra att pumpen trillar av misstag.
DEL III
Förbereda systemet för användning
1) Öppna/skruva loss lufttömningsventilerna (P6112 och P6030) på
filterpumpen; luft släpps ut när filterpumpen fylls med vatten.
2) När det kommer ut vatten ur lufttömningsventilerna ska man skruva fast
dem och torka bort vattnet.
3) För att starta filterpumpen ska man sätta i filterpumpens kontakt i en
jordfelsbrytare (RCD).
4) Ställ brytaren till läge "1".
OBS: Pumpen får inte användas när kopplingsventilerna är stängda.
OBS: För att minska risken för elchock ska man se till att händerna är helt
torra när man sätter i filterpumpen.
VIKTIGT: TOMGÅNGSKÖR INTE FILTERPUMPEN - Kontrollera att båda
poolens ingångs- och utloppsventiler är helt täckta med vatten innan du
startar pumpen.
Diagram pumpinstallation
Vattennivå
>½ tum
A
B
Illustration (ej skalenlig) av poolen och FLOWCLEARTM filterpump.
Underhåll Av Pumpen
OBSERVERA: DU MÅSTE KONTROLLERA ATT FILTERPUMPEN
KOPPLATS UR INNAN DU UTFÖR NÅGOT
UNDERHÅLLSARBETE, ANNARS FÖRELIGGER ALLVARLIG RISK FÖR
SKADA ELLER DÖDSFARA.
UNDVIK ATT ANVÄNDA POOLEN OM DET FINNS PROBLEM MED
FILTRET.
KONTROLLERA SUGKRAFTEN OM DET ÄR STOPP.
BYT UT ALLA SKADADE DELAR.
DEL I
Stoppa vattenflödet till filterpumpen.
1) Koppla ur filterpumpen.
2) Stäng kopplingsventilerna.
DEL II
Rengöra/byta filterpatronen
Koppla bort filterpumpen i samband med underhållet av filterpatronen.
Kontrollera filterpatronen regelbundet.
1) Skruva loss filterlockhållaren och ta bort filterlocket.
2) Rengör filterpatronen med en trädgårdsslang.
OBS: Om filterpatronen är solkig eller missfärgad måste den bytas ut.
VIKTIGT: Av hälsoskäl rekommenderar vi att man byter ut
filterpatronen varannan vecka. Spola filtret dagligen.
3) Sätt i den rengjorda filterpatronen och kontrollera att den hamnar mitt i
filterpumpen.
4) Kontrollera att förseglingen till filterlocket är på plats.
5) Sätt tillbaka filterlocket och skruva fast filterlockshållaren i läge.
6) Öppna kopplingsventilerna.
7) Öppna lufttömningsventilerna för att tömma systemet på luft enligt
beskrivning i Anvisningar för Pumpinstallation DEL III: förbereda
systemet för användning.
26
2-MB mutter
2-MB bult
P6030
B
P6028
P6028
P6029
P6029
A
S-S-001177

Werbung

loading