Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58117 Bedienungsanleitung Seite 6

220-240v~50hz, 45w
Vorschau ausblenden

Werbung

LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA
VAROITUS – VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI älä anna lasten käyttää tätä
tuotetta ilman tarkkaa ja jatkuvaa valvontaa.
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA. Pumppua on käytettävä
suojaerotusmuuntajan tai vikavirtasuojan (RCD) kanssa, jonka laukaisuvirta ei
ole yli 30mA.
VAROITUS-SÄHKÖISKUN VAARA- Pumppuun on syötettävä virta eristävällä
turvamuuntajalla tai sellaisen vaihtovirtapiirin kautta, jonka jäännöskäyttövirta
ei ole yli 30mA. (Vain Ranskassa)
VAROITUS – SÄHKÖISKUVAARA. Pumppua ei saa käyttää, kun altaassa on
ihmisiä. Kiellä pääsy altaaseen suodatuspumpun vaurion tapauksessa.
ÄLÄ PIILOTA JOHTOA. Sijoita johto niin, etteivät ruohonleikkurit,
pensasleikkurit tai muut laitteet pääse vahingoittamaan sitä.
VAROITUS – Sähköiskujen välttämiseksi PUMPPU ON POISTETTAVA
KÄYTÖSTÄ, JOS VIRTAJOHTO VAHINGOITTUU.
VAROITUS – Sähköiskujen välttämiseksi älä liitä laitetta sähköverkkoon
jatkojohdolla; käytä sopivalla etäisyydellä olevaa pistorasiaa.
HUOMIO – Tätä pumppua käytetään vain varastoitaviin altaisiin. Älä käytä
kiinteästi asennettuihin altaisiin. Varastoitava allas on valmistettu siten, että se
voidaan nopeasti purkaa varastointia varten ja koota uudelleen. Kiinteästi
asennettu allas on rakennettu joko maahan tai rakennukseen niin, ettei sitä
voi helposti purkaa varastointia varten.
TÄRKEÄÄ – Pumpun käyttäminen väärällä virralla on vaarallista ja rikkoo
pumpun.
SÄHKÖISKUN VAARA – Tehdessäsi sähkötöitä katkaise virta katkaisijasta ja
lukitse katkaisijan ovi. Mikäli näin ei toimita, sähköiskun, loukkaantumisen ja
mahdollisen kuoleman vaara kasvaa.
ÄLÄ IRROTA MAADOITETTUA PISTOKETTA TAI MUUTA SITÄ
MITENKÄÄN. ÄLÄ KÄYTÄ MAADOITTAMATTOMIA PISTOKKEITA.
Käänny pätevän sähköasentajan puoleen pistokkeesi maadoitusta koskevissa
kysymyksissä.
Käsittele pumppua varovasti. Älä vedä tai kanna pumppua virtajohdosta. Älä
koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Varo johtoa
hankautumasta. Suodatinpumppu on suojattava teräviltä esineiltä, öljyltä,
liikkuvilta osilta ja kuumuudelta.
VAROITUS – Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat
normaalia alhaisemmat tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tietämys, jollei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä
laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta nämä eivät pääse leikkimään
tuotteella.
HUOMAUTUS: Tarkista laite ennen käyttöä. Ilmoita vahingoittuneista tai
puuttuvista osista Bestwayn asiakaspalveluun tässä oppaassa mainituissa
osoitteissa. Varmista, että laitteen osat kuuluvat hankkimaasi malliin.
HUOMAUTUS: Sijoita pumppu kiinteälle alustalle tai vaakasuoralle laudalle.
Asenna allas ja pumppu sellaiseen paikkaan, että tuuletus, kuivatus ja
puhdistus onnistuvat. Älä sijoita pumppua paikkaan, johon kertyy vettä, tai
jossa kuljetaan.
Varmista, että pumppu on vähintään 2 metrin päässä altaan reunasta. (Vain
Ranskassa)
Pistokkeen tulee olla helposti saatavilla altaan asennuksen jälkeen.
Pumpun pistokkeen tulee olla vähintään 3,50m:n päässä altaasta. (Vain
Ranskassa)
Sähköasennusten tulee täyttää standardin NFC 15-100 vaatimukset. (Vain
Ranskassa)
HUOMAUTUS: Sääolot voivat vaikuttaa suodatinpumpun suorituskykyyn ja
käyttöikään. Kylmyys, kuumuus ja auringolle altistuminen voivat aiheuttaa
tarpeetonta kulumista. Suojaa pumppu näiltä olosuhteilta aina kun
mahdollista.
Ennen pumpun irrottamista tai huoltamista on tärkeää varmistaa, että
suojusten tilalla sisään- ja ulostuloaukoissa on tehtaan asettamat siniset
tulpat.
Heikenneet osat on ehdottomasti vaihdettava niin pian kuin mahdollista. Käytä
vain valmistajan hyväksymiä osia.
HUOMIO: Älä käytä pumppua yli 15 tuntia päivässä.
Käytettäessä kemikaaleja allasveden puhdistamiseksi suositellaan
noudatettavaksi minimisuodatusaikaa uimareiden terveyden suojaamiseksi
terveyssäädösten mukaisesti.
HUOMIO: Älä lisää kemikaaleja suodatinpumppuun.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
Pumpun asennusohjeet
HUOM.: Kokoaminen vaatii tasapäisen ruuvimeisselin.
OSA I
Sisäisen suodatinpumpun tarkastus
1) Poista suodatinkorkki kiertämällä suodatinkorkin pidike irti.
2) Tarkasta suodatinkasetti ja varmista, että se on keskellä suodatinpumppua.
3) Tarkista tarkastuksen jälkeen, että suodatinkorkin tiiviste on paikallaan,
aseta suodatinkorkki paikalleen ja ruuvaa suodatinkorkin pidike kiinni.
OSA II
Liitä letkut suodatinpumppuun ja altaaseen
Downloaded from
www.Manualslib.com
VAROITUS
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
manuals search engine
1) Aseta löysät letkunkiristimet letkujen molempiin päihin.
2) Liitä letkut vastaaviin kirjaimiin sekä altaassa että suodatinpumpussa
(A - A, B - B).
3) Kiristä letkunkiristimet suodatinpumppuun kiertämällä mutteria
myötäpäivään.
4) Irrota tulpat altaan tulo- ja lähtöventtiilistä ja laita roskasiivilät.
5) Kun letkut ja roskasiivilät ovat paikallaan, kiristä letkunkiristimet.
HUOMAA: On tärkeää varmistaa, että kaikki elementit: letku, roskasiivilät ja
tulo-/lähtöventtiilit ovat samassa linjassa.
HUOMAA: Kun pumppu on liitetty altaaseen, katso täyttöohjeet altaan
ohjekirjasta.
HUOM.: On tarkastettava, että hydrauliliittimet eivät tukkeudu.
Jalustan asentaminen
Standardi EN 60335-2-41 edellyttää, että suodatinpumppu asennetaan
pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle, puusta tai betonista tehdylle, alustalle
ennen käyttöä. Jalustassa tulisi olla kaksi 9 mm:n läpimittaista reikää
162mm:n etäisyydellä toisistaan. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja liitä ne
yhteen kiristämällä pultit ja mutterit. Kaikkien jalustan osien tulisi painaa
yhteensä vähintään 18kg, jotta ne estävät pumppua kaatumasta.
OSA III
Järjestelmän valmistelu käyttöä varten
1) Avaa/ruuvaa auki suodatinpumpun päällä oleva ilmanpoistoventtiili; ilma
poistuu veden täyttäessä suodatinpumpun.
2) Kun ilmanpoistoventtiilistä tulee vettä, ruuvaa se kiinni ja pyyhi vesi pois.
3) Käynnistä suodatinpumppu kytkemällä sen pistoke
vikavirtasuojalaitteeseen.
Käynnistä suodatinpumppu kytkemällä sen pistoke jäännöskäyttövirtapiiriin
(DDR)–vain Ranskassa.
HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi varmista, että kätesi ovat täysin
kuivat, kun kytket suodatinpumpun pistokkeen.
HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi älä koskaan käytä suodatinpumppua,
kun altaassa on ihmisiä.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ PUMPPUA – Varmista ennen
suodatinpumpun käyttöä, että sekä altaan tuloventtiili että lähtöventtiili on
täysin veden peitossa.
Pumpun asennusohjeet
Vesitaso
Letkuliitin
P6124
>1/2 tuumaa
A
F4030
B
Sisäseinä
Allas
Vesivirtaus
2m (vain Ranskassa)
Uimaaltaan ja
suodatinpumpun kuva (ei mittakaavassa)
PUMPUN HUOLTO
HUOMIO: VARMISTA ENNEN MITÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI
SUODATINPUMPPUA OLE KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN
LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
Ryhdy toimenpiteisiin, ettei uima-altaita käytetä, jos suodattimeen tulee
ongelmia.
Tarkasta imupuoli, jos tulee tukkeuma.
Vaihda kaikki vaurioituneet komponentit.
Osa I
Estä veden virtaaminen suodatinpumppuun
1) Irrota suodatinpumpun pistoke.
2) Löysytä letkunkiristimet altaan tulo- ja lähtöletkuilla kiertämällä mutteria
vastapäivään.
3) Poista roskasiivilät altaan sisältä.
4) Korvaa roskasiivilät tulpilla altaan tulo- ja lähtöventtiilissä.
OSA II
Suodatinkasetin puhdistaminen/vaihtaminen
Älä käytä laitetta suodattimen panoksen huollon aikana.
Tarkasta suodattimen panos säännöllisesti.
1) Kierrä suodatinkorkin pidike irti ja poista suodatinkorkki.
2) Puhdista suodatinkasetti puutarhaletkulla.
6
2-M8-ruuvi
2-M8-mutteri
Vesivirtaus
P6112
Sisäänvirtaus
B
Veden ulostulo
A
P6124
P6124
S-S-001180

Werbung

loading