Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58117 Bedienungsanleitung Seite 8

220-240v~50hz, 45w
Vorschau ausblenden

Werbung

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP
WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN VERWONDINGEN TE
VERLAGEN: Sta niet toe dat kinderen dit product gebruiken, behalve onder
strikt toezicht.
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp moet
worden gevoed door een geïsoleerde transformer of via een RCD (Residual
Current Device – Reststroomapparaat) met een nominale bedrijfsreststroom
van maximaal 30mA.
WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN – De
pomp moet worden gevoed door een scheidingstransformator of door een
wisselstroomcircuit met aardlekstroom van maximaal 30mA (DDR) (Alleen
voor Frankrijk)
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp mag
niet worden gebruikt als er mensen in het zwembad zijn. Laat niemand in het
zwembad gaan als de filterpomp beschadigd is.
GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden
beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere machines.
WAARSCHUWING – Om het risico van een elektrische schok te beperken
dient u DE FILTERPOMP WEG TE GOOIEN ALS HET SNOER
BESCHADIGD IS.
WAARSCHUWING – Gebruik om het risico van een elektrische schok te
beperken geen verlengsnoer om de pomp mee op het stopcontact aan te
sluiten, maar zorg voor een goed bereikbaar stopcontact.
LET OP – Deze pomp mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die
opgeslagen kunnen worden. Gebruik de pomp niet voor blijvend geïnstalleerde
zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat
het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan worden
opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de
grond of in een structuur dat het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag.
BELANGRIJK – Het gebruik van de pomp met een niet-bijpassende
stroombron is gevaarlijk en brengt onherstelbare schade aan de pomp toe. Als
u dat verzuimt, loopt u het risico een schok of een verwonding op te lopen, die
zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.
VERWIJDER NOOIT DE AARDE-PIN EN VERANDER NIETS AAN DE
STEKKER. GEBRUIK GEEN VERLOOPSTEKKERS. Raadpleeg een
bevoegde elektricien voor al uw vragen met betrekking tot de aarding van de
stekker. Voorzichtig, de pomp is breekbaar. Sleep en draag de pomp niet aan
het snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor
dat het snoer niet beschadigt. De filterpomp mag niet in aanraking komen met
scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.
WAARSCHUWING – Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door
personen (en kinderen) met een lichamelijke of mentale handicap, en met een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid de nodige instructies gekregen hebben omtrent het
gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden,
om ervoor te zorgen dat ze niet gaan spelen met het product.
OPMERKING: Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of
missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de
gegevens staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van de
installatie overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen.
OPMERKING: Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke
plaat. Let erop dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het
zwembad af staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn opgesteld
dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn.
Plaats de pomp nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in de
loopzone rond het zwembad.
Let erop dat de filterpomp minstens 2 meter van de wand van het zwembad
verwijderd staat. (Alleen voor Frankrijk)
De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd.
De stekker van de pomp moet ten minste 3,50 meter van het zwembad
verwijderd zijn. (Alleen voor Frankrijk)
Elektrische installaties moeten voldoen aan de standaards NFC 15-100 (alleen
voor Frankrijk).
OPMERKING: De weersomstandigheden kunnen de werking en de
levensduur van uw filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp
aan kou, hitte of zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk
dient u de pomp tegen deze omstandigheden te beschermen.
Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de
vuilopvangschermen in de aanvoer- en afvoeropeningen vervangt voordat u
onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert.
Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Gebruik
uitsluitend de onderdelen die door de fabrikant zin goedgekeurd.
LET OP: Laat de pomp niet meer dan 15 uur per dag werken.
Bij het gebruik van chemicaliën voor het schoonmaken van het water in het
zwembad, is het aan te raden om een minimale filtertijd aan te houden voor de
gezondheid van de zwemmers die afhankelijk is van het voldoen aan de
gezondheidsvoorschriften.
LET OP: Doe geen chemicaliën in de filterpomp.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
Aanwijzingen voor het installeren van de pomp
OPMERKING: Voor de montage is een gewone schroevendraaier nodig.
DEEL I
Inspectie van het binnenste van de filterpomp
1) Verwijder de filterkap door de filterkapsluiting los te schroeven.
2) Controleer of het filterpatroon in het midden van de filterpomp zit.
3) Controleer na de inspectie of de afdichtingsring van de filterkap op zijn
plaats zit, plaats de filterkap terug en schroef de filterkapsluiting vast.
DEEL II
De slangen aansluiten op de filterpomp en het zwembad
1) Plaats de losse slangklemmen op de beide uiteinden van de slangen.
Downloaded from
www.Manualslib.com
WAARSCHUWING
manuals search engine
2) Bevestig de slangen aan de overeenkomende letters op het zwembad en de
filterpomp (A op A, B op B).
3) Maak de slangklemmen vast aan de filterpomp door de vleugelmoer
rechtsom te draaien.
4) Verwijder de stoppen uit de aanvoer- en afvoerventielen van het zwembad
en plaats de vuilopvangschermen.
5) Maak de slangklemmen vast als de slangen en de vuilopvangschermen op
hun plaats zitten.
OPM.: Het is belangrijk om te controleren of alle elementen: slangen,
vuilopvangschermen en aanvoer-/afvoerventielen goed ten opzichte van elkaar
op hun plaats zitten.
OPM.: Nadat u de pomp op het zwembad hebt aangesloten, kunt u in de
handleiding van het zwembad de instructies voor het vullen van het bad lezen.
OPMERKING: Controleer of de hydraulische aansluitingen niet verstopt zijn.
De basis vastzetten
De filterpomp moet volgens de richtlijn EN60335-2-41 TEST in verticale positie
op de grond of op een houten of betonnen basis worden bevestigd voor
gebruik. Er moeten twee gaten met een diameter van 9mm op de basis zitten
met een afstand van 162mm ertussen. Zet de filterpomp op de basis en draai
de bouten en moeren aan om de pomp vast te maken. De basis moet
minstens 18 kilo wegen zodat de pomp niet zomaar om kan vallen.
DEEL III
Het systeem klaarmaken voor gebruik
1) Open het ontluchtingsventiel op de filterpomp of schroef het los; de lucht
ontsnapt als de filterpomp wordt gevuld met water.
2) Schroef het ontluchtingsventiel dicht zodra er water uit komt en veeg het
water weg.
3) Steek de stekker van de filterpomp in een RCD (Residual Current Device -
Reststroomapparaat) om de filterpomp te starten.
Steek de stekker van de filterpomp in een geaard wisselstroomcontact
(DDR) – Alleen voor Frankrijk.
OPM.: Zorg ervoor dat uw handen helemaal droog zijn als u de stekker van
de filterpomp in het stopcontact steekt, om elektrische schokken te
voorkomen.
OPM.: Zet de filterpomp nooit in werking als er mensen in het zwembad
zijn, om elektrische schokken te voorkomen.
BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG WERKEN – Zorg
ervoor dat het aanvoer- en het afvoerventiel van het zwembad helemaal
onder water staan voordat u de filterpomp aanzet.
Aanwijzingen voor het installeren van de pomp
Waterniveau
Slangaansluiting
>1/2 inch
P6124
A
(ca. 1,25 cm.)
F4030
B
binnenwand
Zwembad
Waterstroom
2m (alleen voor Frankrijk)
Tekening (niet op schaal) van zwembad en
HET ONDERHOUD VAN DE POMP
LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS
AANGESLOTEN VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
BEGINT, ANDERS VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR.
Zorg er voor dat het zwembad niet gebruikt wordt als er problemen met het
filter zijn.
Controleer de aanzuiging als het filter geblokkeerd wordt.
Vervang alle beschadigde onderdelen.
Deel I
Zorg ervoor dat er geen water meer naar de filterpomp stroomt
1) Haal de stekker van de filterpomp uit het stopcontact.
2) Maak de slangklemmen op de aanvoer- en afvoerslangen van het
zwembad los door de vleugelmoer linksom te draaien.
3) Verwijder de vuilopvangschermen van de binnenkant van het zwembad.
4) Vervang de vuilopvangschermen door de stoppen in de aanvoer- en
afvoerventielen van het zwembad.
Deel II
Het filterpatroon schoonmaken/vervangen
Gebruik het product niet tijdens het onderhoud van de filterpatroon.
Controleer de filterpatroon regelmatig.
1) Verwijder de filterkap door de filterkapsluiting los te schroeven.
2) Spoel het filterpatroon schoon met een tuinslang.
OPM.: Als het filterpatroon vuil blijft of verkleurd is, moet het worden
vervangen.
8
2-M8 moer
2-M8 bout
Waterstroom
P6112
Instroom
B
Wateruitgang
A
P6124
P6124
filterpomp
S-S-001180

Werbung

loading