Parkside 345867 2004 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-ausblaspistole und zubehör
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR BLOW GUN AND ACCESSORIES
PNEUMATINIS PRAPŪTIMO
PISTOLETAS IR PRIEDAI
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE
UND ZUBEHÖR
Originalbetriebsanleitung
IAN 345867_2004
PNEIMATISKA IZPŪŠANAS PISTOLE
UN PIEDERUMI
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside 345867 2004

  Verwandte Anleitungen für Parkside 345867 2004

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 345867 2004

 • Seite 1 AIR BLOW GUN AND ACCESSORIES PNEUMATINIS PRAPŪTIMO PNEIMATISKA IZPŪŠANAS PISTOLE PISTOLETAS IR PRIEDAI UN PIEDERUMI Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE UND ZUBEHÖR Originalbetriebsanleitung IAN 345867_2004...
 • Seite 2 Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Turinys Įžanga ..............2 Naudojimas pagal paskirtį...
 • Seite 5: Įžanga

  Tiekiamas rinkinys PNEUMATINIS PRAPŪTIMO 1 pneumatinis prapūtimo pistoletas PISTOLETAS IR PRIEDAI 5 1/4 col. įmovos (su išoriniu sriegiu) Įžanga 1 1/4 col. įmova (su vidiniu sriegiu) Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką 1 1/4 col. sparčioji jungtis gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. 2 kamuolių...
 • Seite 6: Saugos Nurodymai

  ■ Siekdami apsisaugoti, naudokite tinkamas WARNING! Saugos nurodymai kūno apsaugos priemones. Dėvėkite kvėpa- vimo takų apsaugos priemonę su aktyviosios anglies filtru ir užsidėkite apsauginius akinius. ĮSPĖJIMAS! ■ Kai naudojate įrankį, neleiskite artintis vai- ► Perskaitykite visus saugos ir kitus nurodymus. kams ar kitiems asmenims.
 • Seite 7: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  Originalūs priedai ir papildoma Pneumatinio prapūtimo įranga pistoleto naudojimas ■ Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurody- Įjungimas tus priedus ir papildomą įrangą. Naudodami kitokius, o ne naudojimo instrukcijoje rekomen- ♦ Pneumatinį prapūtimo pistoletą įjunkite paspaus- duojamus priedus, galite susižaloti. dami paleidiklį ir laikykite jį...
 • Seite 8: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Techninė priežiūra ir valymas Šalinimas ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI! Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojan- Prieš atlikdami techninės priežiūros čių medžiagų. Ją galima išmesti į vietos grąžinamojo perdirbimo konteinerius. darbus, atjunkite įrankį nuo suslėgto- jo oro tinklo. Įrankio neišmeskite kartu su buitinėmis DĖMESIO! atliekomis! ►...
 • Seite 9: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės Kompernaß Handels GmbH aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija garantija Gerb. kliente, Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsia- 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, mas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutai- gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais sytoms dalims.
 • Seite 10: Priežiūra

  Garantinis laikotarpis netaikomas Priežiūra ■ įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, Priežiūra Lietuva ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, kompernass@lidl.lt ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai IAN 345867_2004 valdomas, ■...
 • Seite 11 │  ■ 8 ...
 • Seite 12 Satura rādītājs Ievads ............. . . 10 Noteikumiem atbilstīgs lietojums .
 • Seite 13: Ievads

  Piegādes komplekts PNEIMATISKA IZPŪŠANAS 1 pneimatiska izpūšanas pistole PISTOLE UN PIEDERUMI 5 1/4“ spraudsavienotāji (ārēja vītne) Ievads 1 1/4“ spraudsavienotājs (iekšēja vītne) Sveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Veicot šo 1 1/4“ ātrjaucams savienojums pirkumu, jūs savā īpašumā esat ieguvis augstvērtīgu 2 adatas bumbu piepumpēšanai izstrādājumu.
 • Seite 14: Drošības Norādījumi

  ■ Individuālai aizsardzībai lietojiet piemērotus WARNING! Drošības norādījumi ķermeņa aizsarglīdzekļus. Lietojiet respiratoru ar aktīvās ogles filtru un aizsargbrilles. BRĪDINĀJUMS! ■ Strādājot ar ierīci, neļaujiet bērniem un citām personām tuvoties darba zonai. ► Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, pār ierīci.
 • Seite 15: Oriģinālie Piederumi/Papildierīces

  Oriģinālie piederumi/papildierīces Saspiestā gaisa izpūšanas pistoles lietošana ■ Izmantojiet tikai tos piederumus un papildierī- ces, kas ir norādītas lietošanas pamācībā. Ieslēgšana Izmantojot citus piederumus, kas nav norādīti ♦ Lai ieslēgtu, nospiediet saspiestā gaisa izpūšanas lietošanas pamācībā, pastāv traumu gūšanas pistoles sprūdu un turiet to nospiestu.
 • Seite 16: Apkope Un Tīrīšana

  Apkope un tīrīšana Likvidēšana BRĪDINĀJUMS! SAVAINOŠANĀS Iepakojums sastāv no videi nekaitīgiem RISKS! Pirms apkopes darbu veikša- materiāliem. Tos var likvidēt vietējās atkritumu tvertnēs. nas atvienojiet ierīci no saspiestā gaisa padeves tīkla. Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos! UZMANĪBU! Informāciju par nolietotās ierīces likvidēšanas ie- ►...
 • Seite 17: Uzņēmuma «Kompernaß Handels Gmbh» Garantija

  Garantijas laiks un likumā noteikto Uzņēmuma reklamāciju iesniegšana saistībā ar produkta «Kompernaß Handels GmbH» kvalitāti garantija Sniedzot garantijas pakalpojumu, garantijas darbības laiks nepagarinās. Tas attiecas arī uz Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient! nomainītām un salabotām detaļām. Ja bojājumi vai Šai ierīcei jūs saņemat 3 gadu garantiju, sākot ar defekti ierīcē...
 • Seite 18: Serviss

  Garantijas darbības laiks neattiecas uz Serviss ■ normālu akumulatora kapacitātes Serviss Lettlannd pazemināšanos nolietojuma dēļ; Tālr.: 80005808 ■ produkta lietošanu komerciālos nolūkos; E-pasts: kompernass@lidl.lv ■ bojājumiem vai izmaiņām, kurus produktā ir IAN 345867_2004 veicis klients; ■ situācijām, kad netiek ievēroti drošības un apko- Importētājs pes noteikumi un tiek pieļautas ar produkta Lūdzu, ievērojiet, ka turpmāk norādītā...
 • Seite 19 │ ■ 16   ...
 • Seite 20 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............. 18 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 21: Einleitung

  Lieferumfang DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE 1 Druckluft-Ausblaspistole UND ZUBEHÖR 5 1/4“ Stecknippel (Außengewinde) Einleitung 1 1/4“ Stecknippel (Innengewinde) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 1/4“ Schnellkupplung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 2 Ballnadel Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Ballnadeladapter Teil dieses Produkts.
 • Seite 22: Sicherheitshinweise

  ■ Verwenden Sie für Ihren persönlichen Schutz WARNING! Sicherheitshinweise geeignete Körperschutzmittel. Tragen Sie einen Atemschutz mit Aktivkohlefilter und eine Schutzbrille. WARNUNG! ■ Halten Sie Kinder und andere Personen ► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An- während der Benutzung des Gerätes fern. weisungen.
 • Seite 23: Originalzubehör/-Zusatzgeräte

  Originalzubehör/-zusatzgeräte Bedienung der Druckluft- Ausblaspistole ■ Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben Einschalten sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedie- ♦ Drücken Sie zum Einschalten den Abzug- nungsanleitung empfohlenen Zubehörteile kann hebel  der Druckluft-Ausblaspistole und eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
 • Seite 24: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Entsorgung Die Verpackung besteht aus umwelt- WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! freundlichen Materialien. Sie kann in Trennen Sie vor Wartungsarbeiten den örtlichen Recyclebehältern entsorgt das Gerät vom Druckluftnetz. werden. ACHTUNG! Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll! ► Die beim Einsatz des Gerätes entstehenden Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Stäube und Dämpfe können gesundheitliche Schäden (wie z.
 • Seite 25: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantiezeit und gesetzliche Garantie der Mängelansprüche Kompernaß Handels GmbH Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab handene Schäden und Mängel müssen sofort nach Kaufdatum.
 • Seite 26: Service

  Abwicklung im Garantiefall Service Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu Service Deutschland gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hin- Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei weisen: aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) ■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen- E-Mail: kompernass@lidl.de bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) Service Österreich als Nachweis für den Kauf bereit.
 • Seite 27 │ DE │ AT │ CH ■ 24   ...
 • Seite 28 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informacijos data · Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums Stand der Informationen: 09 / 2020 · 072020-1 IAN 345867_2004...