Herunterladen Diese Seite drucken

Kenwood HM327 Kurzanleitung

Werbung

until the flour is incorporated, then increase
the speed and knead until the dough is
smooth and elastic for approximately 2-3
minutes. Leave the dough to rise in a warm
place for 45-60 minutes.
Re-knead the dough on speed 3 for 30-45
seconds keeping the kneaders in the mix.
Shape the dough into a loaf or rolls and
place on greased baking trays. Then leave
somewhere warm until it has doubled in
size.
Bake at 230°C/450°F/Gas mark 8 for 20-25
minutes (for a loaf) or 10-15 minutes (for
rolls). When ready the bread should sound
hollow when tapped on the base.
CZ
Tento kompaktní, a p¡itom robustní,
t¡írychlostní ruïní •lehaï znaïky Kenwood
je univerzálním pomocníkem v domácnosti,
kterƒ doká¥e zvládnout celou ¡adu úkolº, od
zpracování vajec a krémº, a¥ po p¡ípravu
smêsí na mouïníky a chleba. Na rozdíl od
¡ady jinƒch ruïních •lehaïº jsou •lehací
metly a hnêtací háky tohoto •lehaïe
vyrobeny z nerezavêjící oceli, nikoliv jen
pochromované, tak¥e nehrozí, ¥e se ïasem
zaïnou odlupovat.
Ruïní •lehaï HM320/HM326/HM327 se dá
rychle slo¥it a je tedy okam¥itê p¡ipraven k
pou¥ití. Po pou¥ití je zase mo¥né •lehaï,
•lehací metly a hnêtaïe sepnout
dohromady, co¥ znamená, ¥e po ulo¥ení do
kuchyñské sk¡íñky zabírá velmi málo místa.
Design firmy Kenwood je toti¥ zcela
pod¡ízen pot¡ebám zákazníka.
With its three speeds and compact yet
bezpeïnost
robust design, your Kenwood handmixer
G
Dbejte na to, aby p¡ípojná •ñºra ani
will help you with a multitude of tasks from
zástrïka nebyly mokré - hrozí toti¥
eggs to cream or fruit cakes to bread. And
nebezpeïí úrazu elektrickƒm proudem.
unlike some handmixers, its beaters and
G
Dávejte pozor, aby se do blízkosti
kneaders are stainless steel, not chrome-
pohybujících se souïástí •lehaïe nedostaly
plated, so they won't flake.
prsty, vlasy, o•acení nebo kuchyñské
Quick to assemble, your
náïiní.
HM320/HM326/HM327 is there the moment
G
Dbejte na to, aby se p¡ípojná •ñºra
you need it. And when you don't, the mixer,
nedotƒkala horkƒch povrchº a aby
beaters, kneaders and cord clip neatly
nep¡epadala v místech, kde za ní mº¥e
together to take up the smallest of space in
zatáhnout dítê.
the cupboard. Because at Kenwood we
G
Po•kozenƒ ruïní •lehaï nepou¥ívejte.
design products around people.
Nechte ho p¡ekontrolovat a opravit: viz ïást
"servis a slu¥by zákazníkºm".
safety
G
Nikdy nepou¥ívejte p¡ídavná za¡ízení
G
Never let the cord or plug get wet – you
nedoporuïená vƒrobcem.
could get an electric shock.
G
Dêti a nemocní ïi zesláblí lidé smí •lehaï
G
Keep fingers, hair, clothing and utensils
pou¥ívat pouze pod dohledem.
away from moving parts.
G
Ruïní •lehaï je vƒrobcem urïen pouze k
G
Never let the cord touch hot surfaces or
pou¥ití v domácnosti.
hang down where a child could grab it.
G
Nedovolte malƒm dêtem, aby si se
G
Never use a damaged handmixer. Get it
spot¡ebiïem hrály.
checked or repaired: see 'service and
customer care'.
zapojení do proudu
G
Never use an unauthorised attachment.
G
P¡ed zapojením do sítê se p¡esvêdïte, ¥e
G
Don't let children or infirm people use the
elektrické napêtí v zásuvce odpovídá napêtí
handmixer without supervision.
uvedenému na typovém •títku spot¡ebiïe.
G
Only use your handmixer for its intended
G
Tento spot¡ebiï splñuje na¡ízení Smêrnice
domestic use.
Evropského hospodá¡ského spoleïenství o
G
Young children should be supervised to
odru•ení 89/336/EEC.
ensure that they do not play with this
appliance.
p¡ed prvním pou¥itím
Spot¡ebiï ¡ádnê vybalte.
1
before plugging in
‡lehací metly a hnêtaïe umyjte: viz ïást
2
G
Make sure your electricity supply is the
"ïi•têní".
same as the one shown on the underside of
your handmixer.
popis ruïního •lehaïe Kenwood
Important (UK only)
(viz obrázek)
G
The wires in the cord are coloured as
Tlaïítko uvolnêní metel/hnêtaïº
follows:
P¡epínaï rychlosti bêhu
Blue = Neutral, Brown = Live.
Ulo¥ení •ñºry
G
This handmixer complies with European
Hnêtací háky
Economic Community Directive
‡lehací metly
89/336/EEC.
Ukládací spona
before using for the first time
Remove all packaging.
postup pou¥ití ruïního •lehaïe
1
Wash the beaters and kneaders: see
‡lehací metly nebo hnêtaïe zasuñte do
2
1
'cleaning'.
zásuvek •lehaïe, pootoïte s nimi a zatlaïte
je dovnit¡.
know your Kenwood
Pozor: hnêtací hák s kovovou objímkou lze
zasunout pouze do kruhové zásuvky.
handmixer
see illustrations
(Metly/hnêtaïe odmontujete stisknutím
Tool release button
tlaïítka jejich uvolnêní.)
Speed switch
Spot¡ebiï zapnête do sítê.
2
Cable tidy
P¡epínaï rychlosti posuñte smêrem
3
Kneaders
dop¡edu.
Beaters
G
Jakmile zpracovávaná smês zaïne tuhnout,
Grip clip
zvy•te rychlost.
G
V p¡ípadê, ¥e •lehaï zaïne bê¥et ztê¥ka,
to use your handmixer
zvy•te rychlost.
Insert the beaters or kneaders– turn and
1
G
Z bezpeïnostních dºvodº je ruïní •lehaï
push.
vyroben tak, ¥e se bez nasazenƒch metel ïi
Important the kneader with the metal
hnêtaïº nerozbêhne.
collar will only fit into the round socket.
Pozor: P¡i p¡ípravê chlebového têsta nesmí
(To remove the tools, press the tool release
bƒt maximimální mno¥ství mouky vy••í ne¥
button.)
450 g.
Plug in.
2
Push the speed switch forward.
3
ïi•têní
As the mixture thickens, increase the
G
G
P¡ed ïi•têním nejd¡íve •lehaï vypnête,
speed.
zástrïku vytáhnête ze zásuvky a odmontujte
If the machine labours increase the speed.
G
metly nebo hnêtaïe.
For safety reasons, your handmixer won't
G
G
Ruïní •lehaï se nesmí pono¡it do vody a
work without the beaters or kneaders.
dbejte na to, aby jeho •ñºra ïi zástrïka
Important: When making bread dough
nebyly vlhké.
we recommend that the dough load does
not exceed 450g flour.
•lehací metly, hnêtací háky
G
Umyjte v ruce nebo v myïce na nádobí, pak
cleaning
vysu•te.
G
Always switch off, unplug and remove the
têleso •lehaïe
beaters or kneaders before cleaning.
G
Ot¡ete navhlïenƒm had¡íkem a suchƒm
Never put the handmixer body in water or
G
p¡ele•tête.
let the cord or plug get wet.
uskladnêní
beaters, kneaders
‡ñºru omotejte kolem dr¥adla •lehaïe, a
1
G
Wash by hand or in your dishwasher, then
pak ji sponou zajistête.
dry.
Ukládací sponu zasuñte do zásuvek
2
handmixer body
•lehaïe, a pak do ní p¡ipnête metly a
G
Wipe with a damp cloth, then dry.
hnêtaïe.
storage
see illustration
servis
Wrap the cord around the base of the
1
V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry
G
handmixer. Then clip the cord together with
spot¡ebiïe mº¥e její vƒmênu provést z
the cable tidy.
bezpeïnostních dºvodº pouze firma
Push the grip clip into the sockets. Then
2
Kenwood nebo firmou Kenwood
clip in the beaters and kneaders.
autorizovaná opravna.
service and customer care
DK
G
If the cord is damaged it must, for safety
Kenwood håndmixer har 3 hastigheder og
reasons, be replaced by
KENWOOD
or an
et kompakt og dog robust design. Den gør
authorised
KENWOOD
repairer.
det let at piske alt fra æg til flødeskum og
UK
at lave kagedeje og brød af enhver slags.
If you need help with:
Endvidere er piskerisene og dejkrogene
G
using your handmixer or
fremstillet af rustfrit stål, ikke af forkromet
G
servicing or repairs (in or out of guarantee)
stål som andre håndmixere, så de skaller
call Kenwood on 023 9239 2333 and ask
ikke af.
for Customer Care. Have your model
HM320/HM326/HM327 håndmixeren er let
at samle, så den hurtigt er klar til brug. Når
number ready - it's on the underside of
den ikke skal anvendes, sættes mixer,
your handmixer. Alternatively, contact your
piskeris, dejkroge og ledning let sammen,
authorised Kenwood repairer: look in
så de optager mindst mulig plads i skabet.
YELLOW PAGES under 'Electrical
Når Kenwood designer produkter, tænker
appliance repairs'.
de altid først og fremmest på forbrugerne.
Eire
sikkerhed
See our advertisement in Golden Pages.
G
G
Lad aldrig ledning og stik blive våde - risiko
for elektriske stød.
Other countries
G
Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra
G
Contact the shop where you bought your
bevægelige dele.
handmixer.
G
Lad aldrig ledningen komme i berøring
med varme flader eller hænge ned, hvor et
guarantee (UK only)
barn kan gribe fat i den.
If your handmixer goes wrong within one
G
Anvend aldrig en beskadiget håndmixer. Få
year from the date you bought it, we will
den kontrolleret eller repareret, se 'service'.
repair or replace it free of charge provided:
G
Brug kun det medfølgende tilbehør.
G
you have not misused, neglected or
G
Lad aldrig børn eller svagelige personer
damaged it;
anvende håndmixeren uden opsyn.
G
it has not been modified (unless by
G
Anvend kun håndmixeren til det
Kenwood);
beregnede, private formål.
G
it is not second-hand;
G
Småbørn skal holdes under opsyn for at
G
it has not been used commercially;
sikre, at de ikke leger med håndmixeren.
G
you have not fitted a plug incorrectly; and
G
you supply your receipt to show
inden stikket sættes i
when you bought it.
stikkontakten
G
Sørg for, at el-forsyningens spænding er
This guarantee does not affect your
den samme som den, der er vist på
statutory rights.
bunden af håndmixeren.
G
Håndmixeren opfylder bestemmelserne for
white bread dough
radiostøjdæmpning i EU-direktiv
450g/1 lb strong plain flour
89/336/EEC.
10ml/2 tsp dried yeast (the type that
requires reconstituting)
før første anvendelse
5ml/1 tsp sugar
1
Fjern alt indpakningsmaterialet.
5ml/1 tsp salt
2
Vask piskerisene og dejkrogene: se
15g/
1
oz lard
2
'rengøring'.
250ml/9 fl.oz. warm water
kend din Kenwood håndmixer
The correct water temperature should be
(se illustrationen)
43°C and can be achieved by mixing one
Udløserknap for piskeris/dejkroge
third boiling water with two thirds cold.
Hastighedskontakt
Place the dried yeast with the sugar and
Ledningsklemme
water in a mixing bowl and leave to froth.
Dejkroge
Add the remaining ingredients. Fit the
kneaders to the handmixer then combine
Piskeris
the ingredients together on a low speed
Holder
sådan anvender du
håndmixeren
Sæt piskerisene eller dejkrogene i - drej og
1
tryk ind.
Vigtigt: dejkrogen med metalkraven
passer kun ind i den runde åbning.
(Piskeris og dejkroge fjernes ved at trykke
på udløserknappen.)
Sæt stikket i stikkontakten.
2
Skub hastighedskontakten fremad.
3
Efterhånden som dejen bliver tykkere, skal
G
hastigheden sættes op.
For sikkerhedens skyld kan håndmixeren
G
ikke virke uden piskeris eller dejkroge.
Vigtigt: Når der æltes brøddej, anbefaler
vi, at dejen ikke indeholder mere end 450 g
mel.
rengøring
G
Sluk altid for strømmen, tag stikket ud af
stikkontakten og fjern piskerisene eller
dejkrogene før rengøring.
G
Nedsænk aldrig håndmixerhuset i vand og
lad aldrig ledning og stik blive våde.
piskeris, dejkroge
G
Vask i hånden eller i opvaskemaskine og
tør efter med et viskestykke.
håndmixerhus
G
Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør
efter med et viskestykke.
opbevaring
(se illustrationen)
Ledningen vikles omkring mixerens
1
underdel. Fastgør så ledningen med
ledningsklemmen.
Tryk holderen ind i åbningerne. Sæt så
2
piskerisene og dejkrogene fast i holderen.
service
G
Hvis apparatets ledning bliver beskadiget,
skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
Kenwood eller en autoriseret Kenwood
forhandler.
G
Kontakt den forhandler, hvor apparatet er
købt.
NL
Met drie verschillende snelheden en een
compacte maar robuuste vormgeving zorgt
uw Kenwood handmixer dat vele gerechten
- van eieren tot room en van vruchtengebak
tot brood - in een handomdraai bereid
kunnen worden. In tegenstelling tot
sommige handmixers zijn de kloppers en
kneedarmen van roestvrij staal en niet
verchroomd, zodat ze niet gaan schilferen.
Uw HM320/HM326/HM327 is snel in elkaar
te zetten en is daarom praktisch
gebruiksklaar op het moment dat u hem
nodig heeft. En als u hem niet meer nodig
heeft, kunnen de mixer, de kloppers, de
kneedarmen en het snoer handig worden
samengeklapt, zodat ze zo min mogelijk
kastruimte in beslag nemen. Bij Kenwood
ontwerpen we namelijk producten met het
oog op de toekomstige gebruikers.
veiligheid
Zorg dat het snoer of de stekker nooit nat
G
worden - u zou dan een elektrische schok
kunnen krijgen.
Houd uw vingers, haren, kleding en
G
keukengerei uit de buurt van bewegende
onderdelen.
Laat het snoer nooit op hete oppervlakken
G
rusten of naar beneden hangen zodat een
kind het kan vastpakken.
Gebruik de handmixer nooit als hij
G
beschadigd is. Laat hem dan nakijken of
repareren, zie 'klantenservice'.
G
Gebruik nooit hulpstukken die niet voor het
apparaat bestemd zijn.
G
Laat kinderen of zieke personen de
handmixer nooit zonder toezicht gebruiken.
G
Gebruik uw handmixer uitsluitend voor
huishoudelijke doeleinden.
G
Jonge kinderen mogen het apparaat enkel
onder toezicht gebruiken om er zeker van
te zijn dat ze er niet mee spelen.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening
G
overeenkomt met de gegevens op de
onderzijde van uw handmixer.
Deze handmixer voldoet aan EG-richtlijn
G
89/336/EEC.
voordat u de handmixer de
eerste maal gebruikt
1
Verwijder de gehele verpakking.
2
Was de kloppers en kneedarmen; zie
'reiniging'.
ken uw Kenwood handmixer
zie afbeeldingen
ontgrendelingsknop instrumenten
snelheidsschakelaar
snoerclip
kneedarmen
kloppers
klemelement
het gebruik van uw handmixer
Bevestig de kloppers of kneedarmen met
1
een druk- en draaibeweging
Belangrijk: de kneedarm met de metalen
kraag past uitsluitend in de ronde houder.
(om de instrumenten te verwijderen, moet u
de ontgrendelingsknop indrukken).
(viz obrázek)
Steek de stekker in het stopcontact.
2
Duw de snelheidsschakelaar naar voren.
3
G
Naarmate het mengsel dikker wordt, moet u
de snelheid opvoeren.
G
Als u merkt dat het apparaat veel moeite
heeft met het mixen, moet u de snelheid
opvoeren.
G
Om veiligheidsredenen werkt uw handmixer
niet als de kloppers of kneedarmen niet zijn
bevestigd.
Belangrijk: als u brooddeeg maakt,
raden wij aan de deegvulling niet meer dan
450 g. meel te laten bevatten.
reiniging
G
Schakel de mixer altijd uit, haal de stekker
uit het stopcontact en verwijder de
kloppers of kneedarmen voor het reinigen.
G
Dompel de mixer zelf nooit onder in water,
en laat het snoer en de stekker ook nooit
nat worden.
kloppers, kneedarmen
G
Was deze met de hand of in uw
afwasmachine; droog ze vervolgens af.
handmixer
G
Veeg deze af met een vochtige doek;
droog hem vervolgens af.
bewaren
zie afbeelding
Wikkel het snoer om de basis van de
1
handmixer. Klem het snoer vervolgens
samen met de daarvoor bestemde clip.
Duw het klemelement in de houders voor
2
de kloppers. Klem hier vervolgens de
kloppers en kneedarmen in.
service
G
Als het snoer van dit apparaat beschadigd
is, moet het om veiligheidsredenen worden
vervangen door Kenwood of een door
Kenwood goedgekeurde monteur.
G
Neem contact op met de dealer bij wie u
uw apparaat gekocht heeft.
SF
Kenwood HM320/HM326/HM327 on
pienikokoinen, mutta vahvarakenteinen
sähkövatkain, jossa on kolme eri
vatkausnopeutta. Se tekee niin
kananmunien, kerman kuin kakku- ja
pullataikinoidenkin vatkaamisen ja
vaivaamisen helpoksi. Vatkaimet ja
taikinakoukut on valmistettu kestävästä
ruostumattomasta teräksestä.
Sähkövatkain on hetkessä käytössäsi, sillä
se on yksinkertainen koota. Kun et tarvitse
vatkainta, se vie vain vähän tilaa
kaapissasi, sillä vatkaimet, taikinakoukut ja
virtajohto kiinnittyvät kätevästi runko-osaan.
Kaikki tämä vain siksi, että me Kenwoodilla
haluamme antaa käyttöösi mahdollisimman
käytännöllisen laitteen.
turvallisuus
G
Sähköiskuvaaran takia älä koskaan kastele
virtajohtoa tai pistoketta.
G
Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai
työvälineitä vatkaimen liikkuviin osiin.
G
Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa
kuumia pintoja tai roikkua vapaana, sillä
lapsi saattaa tarttua siihen.
corps du batteur à main
G
Älä koskaan käytä vioittunutta vatkainta. Vie
G
Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.
se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso
ohjeet kohdasta 'huolto'.
rangement
G
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota
1
Enroulez le cordon autour de la base du
ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-
batteur à main. Puis fixez-le dans le clip du
kauppiaalta.
cordon.
G
Älä anna lapsien tai taitamattomien
2
Enfoncez le clip des ustensiles dans les
henkilöiden käyttää sähkövatkainta ilman
douilles. Puis fixez les batteurs et
valvontaa.
pétrisseurs.
G
Käytä sähkövatkainta ainoastaan
kotitalouskäytössä.
service après-vent
G
Älä anna pienten lasten leikkiä laitteella.
G
Si le cordon est endommagé, il doit être
remplacé pour des raisons de sécurité par
ennen liittämistä
KENWOOD ou par un réparateur agréé de
verkkovirtaan
KENWOOD.
G
Varmista, että laitteen pohjassa esitetty
G
Contactez le magasin où vous avez acheté
jännite vastaa käytettävän verkkovirran
votre batteur à main.
jännitettä.
D
G
Sähkövatkain täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
Ihr Kenwood Handmixer mit seinen drei
vaatimukset.
Geschwindigkeitsstufen und dem
kompakten, robusten Design hilft Ihnen bei
ennen ensimmäistä
der Bewältigung verschiedenster
käyttökertaa
Zubereitungen: Von Eiern über Sahne bis
Poista kaikki pakkausmateriaali.
1
hin zu Rührkuchen oder Brot. Die Rühr- und
Pese vatkaimet ja taikinakoukut: katso
2
Knetquirle sind aus rostfreiem Edelstahl.
ohjeet kohdasta 'puhdistus'.
Ihr HM320/HM326/HM327 ist sofort
einsatzbereit, wann auch immer Sie ihn
tutustu Kenwood
benötigen. Benutzen Sie den Handmixer
sähkövatkaimeen
katso kuvat
nicht, lassen sich Rührgerät, Rühr- und
Knetquirle sowie Netzkabel so kompakt
Vatkaimen käyttöosien irrotuspainike
zusammenstecken, dass das Gerät kaum
Nopeuden säätökytkin
Platz in Ihrem Schrank beansprucht.
Virtajohdon säilytyspidike
Denn bei Kenwood steht der Mensch im
Taikinakoukut
Mittelpunkt.
Vatkaimet
Käyttöosien säilytyspidike
Sicherheitshinweise
Netzkabel und Stecker dürfen nie nass
G
sähkövatkaimen käyttö
werden – Sie könnten einen elektrischen
1
Aseta vatkaimet tai taikinakoukut runko-
Schlag erleiden.
osan istukoihin, niin että kierrät ja työnnät
G
Finger, Haare, Kleidungsstücke und
niitä.
Kochwerkzeuge von beweglichen Teilen
Tärkeää: metallirenkainen taikinakoukku
des Gerätes fern halten.
sopii vain pyöreään istukkaan.
G
Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in
(Paina vatkaimen käyttöosien
Berührung bringen und nicht in Reichweite
irrotuspainiketta käyttöosien poistamiseksi.)
von Kindern herunterhängen lassen.
2
Kytke pistoke pistorasiaan.
G
Ein beschädigtes Gerät nicht benutzen.
3
Työnnä nopeuskytkintä eteenpäin.
Lassen Sie das Gerät überprüfen oder
G
Seoksen saotessa lisää nopetta.
reparieren (siehe 'Kundendienst').
G
Jos laite toimii vaivalloisesti, lisää nopeutta.
G
Nur zugelassene Zusatzgeräte benutzen.
G
Turvallisuussyistä johtuen sähkövatkain ei
G
Kinder und gebrechliche Personen sollten
käynnisty ilman vatkaimia tai
das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
taikinakoukkuja.
G
Der Handmixer ist nur für den Gebrauch im
Tärkeää: valmistettaessa leipä- tai
Haushalt bestimmt.
pullataikinaa jauhomäärän ei tulisi ylittää
G
Kleine Kinder immer beaufsichtigen und
450 grammaa.
nicht mit dem Gerät spielen lassen.
puhdistus
Vor dem Einschalten
G
Ennen puhdistusta katkaise aina virta, irrota
Achten Sie darauf, dass die Netzspannung
G
pistoke pistorasiasta ja poista vatkaimet tai
mit den Angaben auf dem Typenschild
taikinakoukut.
übereinstimmt.
G
Älä koskaan upota sähkövatkaimen runko-
Wichtig
osaa veteen tai anna virtajohdon tai
G
Dieses Gerät entspricht der CEE-Norm
pistokkeen kastua.
89/336 (elektromagnetische Verträglichkeit).
vatkaimet, taikinakoukut
Vor dem ersten Gebrauch
G
Pese osat käsin tai astianpesukoneessa ja
Verpackung entfernen.
1
kuivaa ne sitten.
Rühr- und Knetquirle reinigen (siehe
2
sähkövatkaimen runko-osa
'Reinigung und Pflege').
G
Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.
Gerätebeschreibung
säilytys
katso kuva
Abbildungen
Kierrä virtajohto runko-osan pohjan
1
Entriegelungstaste für Quirle
ympärille. Kiinnitä se sitten virtajohdon
Geschwindigkeitsschalter
säilytyspidikkeellä.
Työnnä käyttöosien säilytyspidike istukoihin.
Kabelclip
2
Kiinnitä sitten vatkaimet ja taikinakoukut.
Knetquirle
Rührquirle
huolto
Quirlhalterung
G
Mikäli koneeseen tulee vikaa tai virtajohto
on vioittunut, ota yhteys valtuutettuun
Bedienungsanleitung
huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot ja
1
Rühr- oder Knetquirle durch Drehbewegung
takuuehdot saa joko KENWOOD-
mit gleichzeitigem Drücken einsetzen.
kauppiaalta tai maahantuojalta. Käyttöön
Wichtig: Der Knetquirl mit Metallrand
liittyvissä kysymyksissä tai epäselvissä
passt nur in die runde Steckvorrichtung.
tapauksissa ota yhteys maahantuojaan.
(Zum Entfernen der Quirle die
Pakkauksen ja laitteen hävittämisestä
Entriegelungstaste betätigen.)
antavat ohjeita ympäristöviranomaiset.
2
Netzstecker in die Steckdose stecken.
G
Oikeus niihin laitemuutoksiin, jotka tämän
3
Geschwindigkeitsschalter nach vorne
käyttöohjeen laatimisen jälkeen on tehty,
drücken.
pidätetään.
G
Sobald die Mischung dicker wird,
Geschwindigkeit erhöhen.
F
G
Wenn Gerät nicht kräftig genug schlägt,
Votre batteur à main compact, mais robuste
Geschwindigkeit erhöhen.
Aus Sicherheitsgründen funktioniert der
et doté de trois vitesses, vous rendra
G
Handmixer nur mit eingesetzten Quirlen.
service pour une multitude de préparations,
Wichtig: Bei der Zubereitung von Brotteig
des œufs aux crèmes en passant par les
pro zu bearbeitender Teigmenge nicht
cakes aux fruits et le pain. Il se distingue
mehr als 450g Mehl benutzen.
des autres batteurs à main par ses batteurs
et ses pétrisseurs en acier inoxydable, et
non en chrome, qui par conséquent ne
Reinigung und Pflege
s'écailleront pas.
G
Vor der Reinigung Netzstecker aus der
D'assemblage facile, votre
Steckdose ziehen und Quirle entriegeln.
HM320/HM326/HM327 est à votre portée
G
Gerät, Netzstecker und Netzkabel nie in
dès que vous en avez besoin. Et lorsque
Wasser tauchen oder nass werden lassen.
vous ne l'utilisez pas, le mixeur, les
batteurs, les pétrisseurs et le cordon se
Rühr- und Knetquirle
fixent soigneusement ensemble pour
G
Von Hand oder in der
prendre le moins de place possible dans
Geschirrspülmaschine spülen und
votre placard. Car, chez Kenwood, nos
abtrocknen.
produits sont conçus pour répondre à vos
Gehäuse
besoins.
G
Mit einem feuchten Tuch abwischen und
abtrocknen.
sécurité
• N'immergez jamais le cordon ou la prise
Aufbewahrung
dans de l'eau, vous pourriez vous
Das Netzkabel um den Fuß des
1
électrocuter.
Handmixers wickeln und mit dem Kabelclip
• Tenez vos doigts, vos cheveux, vos
sichern.
vêtements et vos ustensiles loin des
Quirlhalterung in die Steckvorrichtung
2
éléments en action.
stecken. Quirle in die Halterung einhängen.
• Ne laissez jamais le cordon au contact de
surfaces chaudes ou pendre à proximité
Kundendienst
d'un enfant qui pourrait s'en emparer.
Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn
G
• N'utilisez jamais un appareil endommagé.
Gerät, Netzkabel oder Netzstecker
Faites-le vérifier ou réparer : reportez-vous
beschädigt sind. Bringen Sie das Gerät
à la rubrique "Service après-vente".
zum autorisierten Kenwood Kundendienst,
• N'utilisez jamais un accessoire non permis.
zu einem Fachelektriker oder zum
• Ne laissez pas les enfants ou les
Hersteller.
personnes infirmes utiliser le batteur à main
Selbstverständlich können Sie sich aber
G
sans surveillance.
auch jederzeit an den Händler wenden, bei
• Votre batteur à main est uniquement
dem Sie das Gerät gekauft haben.
destiné à un usage domestique.
• Les jeunes enfants doivent être surveillés
H
afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas
A háromsebességes Kenwood kézi
avec cet appareil.
robotgép kis mérete ellenére nehéz
feladatok elvégzésére is alkalmas. A géppel
avant de brancher l'appareil
tojásfehérjét és tejszínt is felverhet, de
• Assurez-vous que le courant électrique que
használhatja krémek és süteménytészták
vous utilisez est le même que celui indiqué
kikeverésére is. Egyetlen kapcsolóval
sous votre appareil.
három keverési sebesség közül választhat.
• Cet appareil est conforme à la directive
A habveròk és a dagasztók rozsdamentes
89/336 de la C.E.
acélból készültek, amelynek felülete,
szemben a hagyományos krómbevonattal,
avant d'utiliser votre appareil
nem pattogzik le.
pour la première fois
A HM320/HM326/HM327 kézi robotgép
Retirez tous les emballages.
1
gyorsan összeszerelhetò, így bármikor
Lavez les batteurs et les pétrisseurs : voir
2
szinte azonnal rendelkezésére áll. Ha
la rubrique "Nettoyage".
viszont nincs rá szükség, a robotgép nem
igényel sok helyet: a hálózati vezetéket, a
faites connaissance avec
habveròket és a dagasztókat is egyszerûen
votre batteur à main Kenwood
a géphez rögzítheti. Mert a Kenwood a
(voir les illustrations)
legapróbb részletekre is ügyel.
bouton de déblocage des ustensiles
contrôle de vitesse
elsò a biztonság
clip du cordon
G
Az áramütés elkerülése érdekében a
pétrisseurs
hálózati vezetéket és a dugaszt mindig óvja
a nedvességtòl.
batteurs
G
Kezét, haját, ruháját mindig tartsa távol a
clip des ustensiles
robotgép mozgó alkatrészeitòl, és ügyeljen
arra, hogy konyhai eszközökkel se érjen
utilisation de votre batteur à
hozzájuk.
main
G
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne
Introduisez les batteurs ou pétrisseurs –
1
érjen forró felülethez és ne lógjon le az
tournez et poussez.
asztal széléròl, nehogy egy kisgyermek
Important : Le pétrisseur muni d'un
magára ránthassa a robotgépet.
collier métallique s'adapte uniquement
Ha a robotgép megsérül, ne használja
G
dans la douille circulaire.
tovább. Az újbóli bekapcsolás elòtt
(Pour retirer les ustensiles, appuyez sur le
szakemberrel ellenòriztesse a készüléket,
bouton de déblocage des ustensiles.)
és ha szükséges, javíttassa meg (l.
Branchez l'appareil.
2
javíttatás).
Tournez le bouton de contrôle de vitesse.
3
A készülékkel kizárólag eredeti, gyári
G
G
Augmentez la vitesse à mesure que le
tartozékokat használjon.
mélange épaissit.
Gyermekek vagy fizikai támogatásra
G
G
Si l'appareil semble peiner, augmentez la
szorulók (idòsek, betegek) csak felügyelet
vitesse.
mellett használhatják a készüléket.
G
Pour des raisons de sécurité, votre batteur
A készüléket csak rendeltetésszerûen,
G
à main ne fonctionnera pas sans les
kizárólag háztartási célokra szabad
batteurs ou les pétrisseurs.
használni.
Important : Lors de la préparation de
G
A kisgyermekeket soha ne hagyja felügyelet
pâte à pain, il est recommandé que la
nélkül, és ne engedje, hogy játsszanak a
charge de pâte n'excède pas 450 g de
készülékkel.
farine.
csatlakoztatás
nettoyage
G
Üzembe helyezés elòtt gyòzòdjön meg
G
Éteignez, débranchez et retirez toujours les
arról, hogy a hálózati feszültség
batteurs ou pétrisseurs avant de nettoyer.
megegyezik a robotgépen feltüntetett üzemi
G
N'immergez jamais le corps du batteur à
feszültséggel.
main dans de l'eau et ne mouillez jamais le
G
A készülék megfelel az Európai Közösség
cordon ou la prise.
89/336/EEC számú elòírásának.
batteurs, pétrisseurs
G
Lavez à la main ou dans votre lave-
vaisselle, puis séchez.
az elsò használat elòtt
Távolítson el a készülékròl minden
1
csomagolóanyagot.
(voir les illustrations)
A habveròket és a dagasztókat mosogassa
2
el (l. a készülék tisztítása).
a Kenwood kézi robotgép részei
(lásd az ábrákat)
habveròk/dagasztók kioldó gombja
sebességválasztó kapcsoló
vezetékrögzítò csipesz
dagasztók
habveròk
habveròk és dagasztók tárolója
a kézi robotgép használata
A habveròk/dagasztók tengelyét nyomja a
1
robotgép testébe (közben lassan forgassa a
szárukat).
Fontos megjegyzés: A fém karimával
szerelt dagasztó kart csak a kör alakú
aljzatba lehet beilleszteni. (A
habveròket/dagasztókat a kioldó gomb
lenyomásával veheti ki a gépbòl.)
2
Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
3
A sebességválasztó kapcsolót tolja elòre.
G
Amikor a kevert étel kezd besûrûsödni,
kapcsoljon gyorsabb sebességfokozatra.
G
Ha a robotgép eròlködni kezd, kapcsoljon
gyorsabb sebességfokozatra.
G
A robotgép motorja - biztonsági okokból -
csak akkor indul el, ha mindkét
habveròt/dagasztót a gépbe illeszti.
Fontos megjegyzés: Ha kenyértésztát
dagaszt, javasoljuk, hogy egyszerre
legfeljebb 450 g lisztbòl készült tésztát
dolgozzon fel.
a készülék tisztítása
G
Tisztítás elòtt a hálózati dugaszt mindig
húzza ki a csatlakozóból, és a
habveròket/dagasztókat is vegye ki a
készülékbòl.
G
A robotgép testét soha ne merítse vízbe. A
hálózati vezetéket és a csatlakozót mindig
tartsa szárazon.
habveròk/dagasztók
G
A habveròket és dagasztókat kézzel vagy
mosogatógéppel mossa el, majd szárítsa
meg.
géptest
G
A robotgép testét nedves ruhával tisztítsa
meg, majd törölje szárazra.
tárolás
(lásd az ábrát)
1
A hálózati vezetéket tekerje fel a géptest
aljára, és a csipesszel rögzítse a géphez.
A habveròk és dagasztók tárolóját illessze a
2
géptestbe (a habveròk/dagasztók helyére),
majd a habveròket és a dagasztókat
pattintsa a tároló vájataiba.
Javíttatás
G
Figyelem! A megsérült hálózati vezetéket
azonnal ki kell cserélni. A javítást -
biztonsági okokból csak a Kenwood vagy az
általa megbízott javítóvállalat szakképzett
szerelòje végezheti el.
G
A szendvicssütò meghibásodása esetén
forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a
siehe
robotgépet vásárolta.
I
Con le sue tre velocità ed il design
compatto e solido, lo sbattitore Kenwood vi
consentirà di lavorare facilmente con i più
diversi alimenti, dalle uova alla panna, dalle
torte alla frutta al pane. Inoltre, a differenza
di altri apparecchi, lo sbattitore Kenwood
non ha fruste o bracci impastatori cromati,
ma fruste e impastatori di acciaio
inossidabile, che non si sfaldano.
L'HM320/HM326/HM327 si monta
velocemente per un pronto utilizzo quando
ne avete bisogno e dopo l'uso
l'apparecchio può essere riposto nella
credenza, dove occuperà il minimo spazio
grazie agli speciali fermagli per le fruste, i
bracci impastatori ed il cavo. Alla
Kenwood, infatti, i prodotti vengono
progettati secondo le necessità del cliente.
sicurezza
G
Per evitare scosse elettriche non lasciare
mai che il cavo o la spina si bagnino.
G
Tenere dita, capelli, indumenti e utensili
lontano dalla parti in movimento.
G
Non lasciare mai che il cavo venga a
contatto con superfici calde o che penda in
un luogo dove può essere afferrato da un
bambino.
G
Non usare mai l'apparecchio se appare
danneggiato. Farlo controllare o riparare;
vedere la sezione 'manutenzione e
assistenza tecnica'.
G
Non usare mai un accessorio non
autorizzato.
G
Questo apparecchio non deve essere usato
da bambini o da persone inferme in
assenza di adeguata supervisione.
G
Questo apparecchio è destinato al solo uso
domestico.
G
Sorvegliare i bambini per accertarsi che
non giochino con l'apparecchio.
siehe Abbildung
connessione alla rete
G
Prima di collegare l'apparecchio alla rete
elettrica, assicurarsi che la tensione della
vostra rete elettrica sia la stessa di quella
indicata sulla targhetta sotto l'apparecchio.
G
Questo apparecchio è conforme alla
Direttiva Comunitaria 89/336/EEC.
prima dell'uso
Togliere tutto il materiale di imballaggio.
1
Lavare le fruste ed i bracci impastatori:
2
vedere la sezione 'pulizia'.
per conoscere il vostro
sbattitore Kenwood
Tasto espulsione utensili
Tasto velocità
Aletta fermacavo
Bracci impastatori
Fruste
Fermaglio di presa
come usare il vostro sbattitore
Inserire le fruste o i bracci impastatori
1
girandoli e spingendoli.
Importante: il braccio impastatore con
colletto metallico può solo essere inserito
nel foro rotondo.
(Per togliere gli utensili, premere il tasto
espulsione utensili)
Inserire la spina nella presa.
2
Premere in avanti il tasto velocità.
3
G
Quando la miscela si addensa, aumentare
la velocità.
G
Se l'apparecchio si affatica, aumentare la
velocità.
G
Per motivi di sicurezza lo sbattitore non
funziona senza le fruste o i bracci
impastatori.
Importante: Quando si prepara l'impasto
per il pane si consiglia di non utilizzare oltre
450 g di farina.
pulizia
G
Spegnere sempre lo sbattitore, togliere la
spina e rimuovere le fruste o i bracci
impastatori prima di pulirli.
G
Non immergere mai nell'acqua il corpo
dell'apparecchio e non lasciare che il cavo
o la spina si bagnino.
fruste, bracci impastatori
G
Lavare a mano o nella lavastoviglie e poi
asciugare.
corpo dello sbattitore
G
Pulire con un panno umido e poi asciugare.
conservazione
(vedi illustrazione)
Avvolgere il cavo attorno alla base dello
1
sbattitore, quindi fermare in posizione il
cavo con l'apposita aletta.
Collocare il fermaglio di presa negli
2
appositi attacchi. Ora inserire le fruste e i
bracci impastatori.
manutenzione e assistenza
tecnica
G
In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni
di sicurezza deve essere sostituito solo dal
fabbricante oppure da un addetto
Kenwood autorizzato alle riparazioni.
G
Contattare il negozio dove si è acquistato
l'apparecchio.
(vedi illustrazioni)

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Kenwood HM327

  • Seite 1 89/336 de la C.E. acélból készültek, amelynek felülete, Importante: il braccio impastatore con call Kenwood on 023 9239 2333 and ask ikke af. szemben a hagyományos krómbevonattal, kloppers, kneedarmen colletto metallico può solo essere inserito for Customer Care.
  • Seite 2 ö © î ∑ F L « ß > Перед включением в сеть temizlik deberá ser sustituido por Kenwood o un Med sine tre hastigheter og sin kompakte, N c « r ° F ∂ N Â ∞ ´ b ±...

Diese Anleitung auch für:

Hm320Hm326