Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMK 550 A1 Originalbetriebsanleitung

Knabber
Vorschau ausblenden

Werbung

NIBBLER PMK 550 A1
SJEKAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
MAȘINĂ DE TĂIAT TABLĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
KNABBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 332947_1907
GRICKALICA ZA LIM
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
НАГЕР
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMK 550 A1

 • Seite 1 NIBBLER PMK 550 A1 SJEKAČ GRICKALICA ZA LIM Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu MAȘINĂ DE TĂIAT TABLĂ НАГЕР Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация KNABBER Originalbetriebsanleitung IAN 332947_1907...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Izvorna izjava o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PMK 550 A1 │...
 • Seite 5: Uvod

  SJEKAČ PMK 550 A1 Opseg isporuke 1 Sjekač Uvod 2 Rezna klina (1 unaprijed montiran) Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time 2 Imbus ključa ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute 1 Upute za uporabu za uporabu dio su opreme ovog proizvoda . One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i...
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara veći je kada je tijelo uzemljeno . c) Električni alat zaštitite od kiše i vlage. Prodi­ ranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara . PMK 550 A1 │  3 ■ HR ...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  Ako prilikom nošenja elek­ električni alat. Ova mjera predostrožnosti tričnog alata prst držite na sklopci ili priključite onemogućuje nehotično uključivanje električnog napajanje uključenog uređaja, može doći do alata . nezgode . ■ 4  │   PMK 550 A1...
 • Seite 8: Servis

  čiji su nastavci kompatibilni s uređajem. u nepredviđenim situacijama . 5 . Servis a) Popravak električnog alata prepustite isključivo kvalificiranim stručnjacima i koristite samo originalne zamjenske dijelove. Na taj način osiguravate trajnu sigurnost električnog alata . PMK 550 A1 │  5 ■ HR ...
 • Seite 9: Prije Uključivanja Uređaja

  žaj tako da odgovarajuća rupa u nosaču matri­ bude usmjerena prema imbus vijku ♦ Imbus vijak ponovno zategnite priloženim imbus ključem ♦ Laganim okretanjem nosača matrice provjerite zadržava li se isti u svom položaju . ■ 6  │   PMK 550 A1...
 • Seite 10: Puštanje U Rad

  Ako je potrebno zamijeniti mrežnik kabel, to treba obaviti proizvođač ili njegov predstav­ Izrezivanje nik kako se ne bi ugrozila sigurnost uporabe Za izrezivanje iznutra, potrebno je probušiti rupu uređaja . veću od 22,5 mm za umetanje nosača matrice PMK 550 A1 │  7 ■ HR ...
 • Seite 11: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  štetu lomljivih dije­ adresu servisa . lova, npr . prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla . ■ 8  │   PMK 550 A1...
 • Seite 12: Servis

  . Lidl Hrvatska d .o .o . k .d ., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR­10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www .kompernass .com PMK 550 A1 │  9 ■ HR ...
 • Seite 13: Izvorna Izjava O Sukladnosti

  EN 62841­2­8: 2016 EN 50581:2012 EN 55014­1:2017 EN 55014­2:2015 EN 61000­3­2:2014 EN 61000­3­3:2013 Oznaka tipa stroja: Sjekač PMK 550 A1 Godina proizvodnje: 12 - 2019 Serijski broj: IAN 332947_1907 Bochum, 05 .12 .2019 . Semi Uguzlu ­ Voditelj odjela kvalitete ­...
 • Seite 14 Prevod originalne Izjave o usklađenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PMK 550 A1  ...
 • Seite 15: Uvod

  A iznosi tipično Imbus­ključ Nivo zvučnog pritiska = 93 dB (A) Držač alata Odstupanje = 3 dB Kapice držača četke Nivo zvučne snage = 104 dB (A) Odstupanje = 3 dB Nosite štitnike za sluh! ■ 12  │   PMK 550 A1...
 • Seite 16: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Držite decu i druga lica podalje tokom koriš­ kojima je uključen, ali radi bez opterećenja) . ćenja električnog alata. U slučaju odvraćanja pažnje, možete da izgubite kontrolu nad elek­ tričnim alatom . PMK 550 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: Električna Bezbednost

  Ne mislite da ste bezbedni i ne odbacujte bezbednosna pravila za električne alate, iako ste nakon česte upotrebe dobro upozna­ ti sa električnim alatom. Nepažljive aktivnosti mogu u deliću sekunde da dovedu do teških povreda . ■ 14  │   PMK 550 A1...
 • Seite 18: Upotreba I Rukovanje Električnim Alatom

  . h) Držite rukohvate i prihvatne površine suve, čiste i bez ulja i masti. Klizave ručke i prihvatne površine onemogućuju bezbedno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama . PMK 550 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Pre Puštanja U Rad

  Maks . kapacitet sečenja zavisi od kvaliteta i čvrstoće materijala . Merni žleb na držaču matrice služe kao šablon za dozvoljenu debljinu sečenja . Nikada ne secite materijale veće debljine od one koja je navedena u Tehničkim podacima . ■ 16  │   PMK 550 A1...
 • Seite 20: Puštanje U Rad

  . proizvođač ili njegov predstavnik, da bi se izbeglo ugrožavanje bezbednosti . Isečci Kod unutrašnjih isečaka je potrebna rupa 22,5 mm radi umetanja držača matrice PMK 550 A1   │  17 ■...
 • Seite 21: Garancija I Garantni List

  8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom svrhe . roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . ■ 18  │   PMK 550 A1...
 • Seite 22: Odlaganje

  Ambalaža se sastoji od ekoloških materijala koje možete da odložite Naziv proizvoda: Grickalica za lim putem lokalnih mesta za reciklažu . Model: PMK 550 A1 Ne bacajte električne alate u kućni otpad! IAN / Serijski broj: 332947_1907 U skladu sa Evropskom direktivom Proizvođač:...
 • Seite 23: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  EN 62841­2­8: 2016 EN 50581:2012 EN 55014­1:2017 EN 55014­2:2015 EN 61000­3­2:2014 EN 61000­3­3:2013 Oznaka tipa mašine: Grickalica za lim PMK 550 A1 Godina proizvodnje: 12 - 2019. Serijski broj: IAN 332947_1907 Bohum, 05 .12 .2019 . Semi Uguzlu ­ Menadžer kvaliteta ­...
 • Seite 24 Declaraţia de conformitate originală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PMK 550 A1  │...
 • Seite 25: Introducere

  Nivelul puterii acustice = 104 dB (A) Matriţă Incertitudine = 3 dB Cheie hexagonală Purtaţi echipament de protecţie a auzului! Șurub cu cap hexagonal înecat Știft crestat Cheie hexagonală Portsculă Capacul suportului periilor ■ 22  │   PMK 550 A1...
 • Seite 26: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Fișa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească în priză. Ștecărul nu trebuie modificat în niciun fel. Nu folosiţi adaptoare împreună cu scule electrice protejate prin împământare. Ștecărele nemodificate și prizele adecvate reduc riscul de electrocutare . PMK 550 A1  │ ■...
 • Seite 27: Siguranţa Persoanelor

  . mască antipraf, încălţăminte de protecţie anti­ derapantă, cască de protecţie sau echipament de protecţie a auzului, în funcţie de tipul și utiliza­ rea sculei electrice, reduce riscul de rănire . ■ 24  │   PMK 550 A1...
 • Seite 28: Service

  Menţineţi mânerele și suprafeţele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerele și suprafeţele de prindere alunecoase nu permit operarea și controlarea sigură a sculei electrice în situaţii neprevăzute . PMK 550 A1  │ ■...
 • Seite 29: Înainte De Punerea În Funcţiune

  în poziţia corectă . de tăiere admisă . Nu tăiaţi niciodată materiale cu grosimi care depășesc grosimile indicate în datele tehnice . ■ 26  │   PMK 550 A1...
 • Seite 30: Punerea În Funcţiune

  . producător sau reprezentantul acestuia, în vederea evitării pericolelor pentru siguranţă . Decupaje Pentru decupajele interioare este nevoie de o gaură mai mare de 22,5 mm pentru introducerea suportu­ lui de matriţă PMK 550 A1  │ ■...
 • Seite 31: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  ţa cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucţiunilor de utili­ zare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului . ■ 28  │   PMK 550 A1...
 • Seite 32: Service-Ul

  Informaţii despre posibilităţile de elimi­ tor) pot fi comandate prin intermediul liniei nare a produsului scos din uz pot fi noastre telefonice . obţinute de la administraţia locală . Service România Tel .: 0800896637 E­Mail: kompernass@lidl .ro IAN 332947_1907 PMK 550 A1  │ ■...
 • Seite 33: Declaraţia De Conformitate Originală

  EN 50581:2012 EN 55014­1:2017 EN 55014­2:2015 EN 61000­3­2:2014 EN 61000­3­3:2013 Denumirea tipului mașinii: Mașină de tăiat tablă PMK 550 A1 Anul de fabricaţie: 12 - 2019 Număr de serie: IAN 332947_1907 Bochum, 05 .12 .2019 Semi Uguzlu ­ Manager calitate ­...
 • Seite 34 Оригинална декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PMK 550 A1  ...
 • Seite 35: Въведение

  НАГЕР PMK 550 A1 Окомплектовка на доставката 1 нагер Въведение 2 щифта с насечка Поздравяваме ви за покупката на вашия нов (1 предварително монтиран) уред . Избрали сте висококачествен продукт . 2 шестостенни ключа Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 36: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  такта. Щепселът не трябва да се променя по никакъв начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със защитно заземените електрически инс­ трументи. Щепселите, по които не са пра­ вени промени, и подходящите електрически контакти намаляват риска от токов удар . PMK 550 A1   │  33 ■...
 • Seite 37: Безопасност На Хората

  обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и приложението на електрическия ин­ подходящия електрически инструмент ще ра­ ботите по­добре и по­безопасно в посочения струмент – намалява риска от наранявания . работен диапазон . ■ 34  │   PMK 550 A1...
 • Seite 38: Сервиз

  трически инструменти за други, различни от причинят кожни изгаряния . предвидените приложения може да доведе ■ Избягвайте прерязване на електрически до опасни ситуации . кабели . Това може да доведе до тежки злополуки поради токов удар . PMK 550 A1   │  35 ■...
 • Seite 39: Оригинални Принадлежности/ Допълнителни Уреди

  към винта с вътрешен шестостен ♦ Затегнете отново винта с вътрешен шестос­ тен с включения в окомплектовката на доставката шестостенен ключ ♦ Чрез леко въртене проверете дали държачът на матрицата се намира в правилната си позиция . ■ 36  │   PMK 550 A1...
 • Seite 40: Пускане В Експлоатация

  свързване към мрежата, тя трябва да се Изрези извърши от производителя или негов пред­ ставител, за да се избегнат опасности . При вътрешни изрези е необходим по­голям от 22,5 mm отвор за поставяне на държача на матрицата PMK 550 A1   │  37 ■...
 • Seite 41: Гаранция

  нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия ■ 38  │   PMK 550 A1...
 • Seite 42: Сервизно Обслужване

  за дефекта . Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат . Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди . PMK 550 A1   │  39 ■...
 • Seite 43 за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена за­ мяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя . ■ 40  │   PMK 550 A1...
 • Seite 44: Предаване За Отпадъци

  ние: 1 – 7: пластмаси, 2 – 22: хартия и картон, 8 – 98: композитни материали . Информация относно възможности­ те за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт може­ те да получите от вашата общинска или градска управа . PMK 550 A1   │  41 ■...
 • Seite 45: Оригинална Декларация За Съответствие

  EN 50581:2012 EN 55014­1:2017 EN 55014­2:2015 EN 61000­3­2:2014 EN 61000­3­3:2013 Типово обозначение на машината: Нагер PMK 550 A1 Година на производство: 12 ­ 2019 Сериен номер: IAN 332947_1907 Бохум, 05 .12 .2019 г . Семи Угузлу ­ Мениджър качество ­...
 • Seite 46 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PMK 550 A1 DE │...
 • Seite 47: Einleitung

  KNABBER PMK 550 A1 Lieferumfang 1 Knabber Einleitung 2 Kerbstifte (1 vormontiert) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 2 Sechskantschlüssel Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Bedienungsanleitung Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise Technische Daten für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung .
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein­ sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steck­ dosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages . PMK 550 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, sicherer im angegebenen Leistungsbereich . verringert das Risiko von Verletzungen . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PMK 550 A1...
 • Seite 50: Service

  Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen . PMK 550 A1 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 51: Vor Der Inbetriebnahme

  Schneiden Sie niemals größere als in den ♦ Überprüfen Sie durch leichtes drehen des Technischen Daten angegebene Materialstärken . Matrizenhalters , ob dieser in seiner richtigen Position gehalten wird . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PMK 550 A1...
 • Seite 52: Inbetriebnahme

  Hersteller oder Bei Innenausschnitten wird eine Bohrung größer seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheits­ 22,5 mm zum Einsetzen des Matrizenhalters gefährdungen zu vermeiden . benötigt . PMK 550 A1 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Beschädigungen an zerbrechli­ Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . chen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PMK 550 A1...
 • Seite 54: Service

  Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) Möglichkeiten zur Entsorgung des E­Mail: kompernass@lidl .ch ausgedienten Produkts erfahren Sie IAN 332947_1907 bei Ihrer Gemeinde­ oder Stadtver­ waltung . PMK 550 A1 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 55: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841­2­8: 2016 EN 50581:2012 EN 55014­1:2017 EN 55014­2:2015 EN 61000­3­2:2014 EN 61000­3­3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Knabber PMK 550 A1 Herstellungsjahr: 12 - 2019 Seriennummer: IAN 332947_1907 Bochum, 05 .12 .2019 Semi Uguzlu ­ Qualitätsmanager ­ Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 01 / 2020 · Ident.-No.: PMK550A1-122019-2 IAN 332947_1907...