Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PLH 2800 B2 Originalbetriebsanleitung

Elektro-leisehäcksler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PLH 2800 B2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
PLH 2800 B2
CZ
ELEKTRICKÝ TICHÝ DRTIČ
Překlad originálního návodu k obsluze
SI
ELEKTRIčNI TIHI SEKLJALNIK
Prevod originalnih navodil za uporabo
IAN 315130
SK
ELEKTRICKÝ DRVIČ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
ELEKTRO-LEISEHÄCKSLER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PLH 2800 B2

 • Seite 1 PLH 2800 B2 ELEKTRICKÝ TICHÝ DRTIČ ELEKTRICKÝ DRVIČ Překlad originálního návodu k obsluze Preklad originálneho návodu na obsluhu ELEKTRIčNI TIHI SEKLJALNIK ELEKTRO-LEISEHÄCKSLER Prevod originalnih navodil za uporabo Originalbetriebsanleitung IAN 315130...
 • Seite 2 Pro pročtení si rozložte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním otvorte stránku s obrázkami a zoznámte sa so všetkými funkciami prístroja. Preden preberete ta navodila za uporabo, odprite stran s slikami in se seznanite z vsemi funkcijami naprave.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Obsah Úvod Úvod............4 Srdečně vám gratulujeme ke koupi vašeho Použití v souladu s účelem......4 nového přístroje. Rozhodli jste se tak pro Obecný popis..........5 kvalitní výrobek. Rozsah dodávky........5 Návod k použití je součástí tohoto výrobku. Přehled..........5 Obsahuje informace o bezpečnosti, pou- Popis funkce..........5 žívání...
 • Seite 6: Obecný Popis

  Funkce různých ovládacích prvků • Pěchovač jsou popsány níže. Obrázky přístroje najdete na Technické parametry přední skládané stránce. Elektrický tichý drtič.....PLH 2800 B2 Přehled Jmenovitý výkon…..…..2800 W (P40)* Jmenovité napětí..230-240 V~, 50 Hz Kryt kola Stupeň krytí .........IPX4 Kolo Průměr větve max......45 mm**...
 • Seite 7: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny Hladiny hluku byly stanoveny metodou měření hluku podle EN 13683:2009-09, příloha F. DŮLEŽITÉ Na místě elektrického připojení nesmí být překročena maximální dovolená impedance PŘED POUŽITÍM POZORNĚ sítě o 0,28 ohmů. PŘEČÍST. Pokud máte pochybnosti ohledně dodržo- USCHOVAT JAKO PODKLA- vání...
 • Seite 8: Symboly Na Přístroji

  Bezpečnostní symbol Chraňte přístroj před (vysvětlení bezpečnost- deštěm ního opatření místo vykřičníku) s pokyny pro Pozor! Před nastave- zabránění škodám ním, čištěním nebo při zachycení nebo poško- Symbol upozornění s in- zení kabelu vypněte formacemi o správném motor a odpojte přístroj zacházení...
 • Seite 9 Všeobecné bezpečnost- Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ní pokyny Před jakoukoliv prací na • Nikdy nedovolte použí- přístroji vytáhněte síťo- vat stroj dětem, osobám vou zástrčku s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševní- Garantovaná hladina mi schopnostmi nebo ne- akustického výkonu dostatečnými zkušenostmi a znalostmi nebo osobám, Tento přístroj nelikviduj-...
 • Seite 10 Dodržujte obecné a míst- • Používejte štěpkovač pou- ní předpisy o ochraně proti ze venku (tj. v dostatečné hluku. vzdálenosti od zdí a dal- ších pevných konstrukcí) na pevné, rovné Pozor! Při používá- ploše. Používejte stroj pou- ní přístroje dodržujte ze v doporučené...
 • Seite 11 žívejte stroj, když je vedení • Udržujte hlavu, vlasy a tělo poškozené nebo opotřebe- v dostatečné vzdálenosti né. od plnicího otvoru. • Používejte pouze originální • Nedotýkejte se nebezpeč- náhradní díly a příslušen- ných pohyblivých dílů dří- ství doporučené a dodá- ve, než...
 • Seite 12 • Vypněte stroj před nasa- - před uvolněním pevně zením nebo odstraněním osazeného nože, sběrné nádoby. - při kontrole nebo čištění • Vyvarujte se neobvyklého přístroje a při odstra- držení těla při práci. Vždy ňování zablokovaných udržujte rovnováhu, abyste předmětů, na svazích vždy měli pevný...
 • Seite 13 • Když běží motor, štěpko- POZOR! Řiďte se násle- vač nepřepravujte ani ne- dujícími pokyny, abyste naklápějte. zabránili škodám a zra- něním: • Udržujte ruce a další části těla a také oděvy v bezpeč- né vzdálenosti od plnicího • Pravidelně čistěte větrací otvoru, vyhazovací...
 • Seite 14 • Pokud řezací mechanis- • Dbejte na to, abyste k na- mus zasáhne cizí předmět pájení nepřipojili poškoze- nebo pokud stroj začne ný kabel nebo se nedotý- vydávat neobvyklé zvu- kali poškozeného kabelu ky nebo vibrovat, ihned před jeho odpojením od vypněte napájecí...
 • Seite 15: Montážní Návod

  zcela odviňte z bubnu na Montážní návod kabel. Zkontrolujte kabel Vybalení na poškození. Opatrně vybalte tichý štěpkovač a zkont- • Při odpojování štěpkovače rolujte úplnost dodávky. Obalový materiál od sítě, netahejte za kabel. zlikvidujte podle předpisů. Chraňte kabel před hor- 1.
 • Seite 16: Provoz

  (7) Zajistěte sběrnou nádobu (17) kontrolka (13). To signalizuje, že přepnutím bezpečnostního vypí- je přístroj připraven k provozu. nače (4)do polohy „zap“. Zkontrolujte, zda je prázdná plnicí násypka (8). Pohotovostní LED kontrolka Zapnutí a vypnutí přístroje: Pohotovostní LED kontrolka (13) svítí, když Pro štěpkování...
 • Seite 17: Ochrana Proti Přetížení

  Práce se štěpkovačem ní pod vyhazovacím otvorem není rovnoměrná. Obecné pokyny Vypněte štěpkovač. (viz „Zapíná- ní a vypínání štěpkovače“) Udržujte dostatečnou vzdálenost Pro uvolnění sběrné nádoby (17) od štěpkovače, protože při vtaže- uvolněte bezpečnostní vypínač ní do přístroje mohou vylétávat (4), tzn.
 • Seite 18: Drcení

  Odstranění vzpříčeného materiálu • Nedrťte měkký, vlhký materiál, napří- klad kuchyňský odpad, trávu nebo listí. Aktivován vypínač při přetížení (12) Rovnou je zkompostujte. • Nakonec nechejte několik suchých větví, protože tímto způsobem můžete Zatlačte přepínač funkce (9) do štěpkovač vyčistit. neutrální...
 • Seite 19 Když není odstraněno zabloko- c. Sejměte kryt řezací jednotky vání materiálu, opakujte výše (23). uvedené kroky. Pokud stále ještě d. Odstraňte z řezacího válce (24) nemůžete odstranit zablokování a přítlačné desky (25) veškerý materiálu, otevřete kryt řezací přilepený materiál. jednotky (23) a odstraňte vzpří- e.
 • Seite 20: Nastavení Přítlačné Desky

  Nastavení přítlačné desky Údržba, skladování a čiš- tění Přítlačná deska je správně nastavena z výroby. Nastavení se musí provést pouze při opotřebení. Všechny práce, které nejsou popsány v této příručce, musí Že je řezací systém opotřebovaný, pozná- provádět schválený zákaznický te, když...
 • Seite 21: Náhradní Díly

  Náhradní díly • Při údržbě štěpkovače si uvědomte, že ačkoli je zdroj proudu vypnutý díky funkci blokování ochranného zařízení, Náhradní díly lze objednat přímo od zákaz- může se štěpkovač stále ještě pohybo- nického servisu. Při objednávce uveďte typ vat. přístroje a také číslo pozice na rozloženém •...
 • Seite 22: Likvidace Odpadů A Ochrana Životního Prostředí

  Likvidace odpadů a ochrana životního prostředí Chraňte životní prostředí. Odevzdejte staré přístroje, příslušenství a obalový materiál do recyklačního centra. Staré elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu. Odevzdejte přístroj do zařízení pro recykla- Zpracované plastové a kovové součásti lze třídit a recyklovat. Další informace získáte u svého servisního střediska.
 • Seite 23: Odstraňování Závad

  Odstraňování závad Problém Možná příčina Odstraňování závad Sběrná nádoba (17) není Vložte správně sběrnou nádobu (17) správně vložena. a přepněte bezpečnostní vypínač (4) na sběrné nádobě (17) do polo- hy „ZAP“. Ochrana proti přetížení Stiskněte vypínač při přetížení (12) dolů, abyste přístroj znovu uvedli do Motor neběží...
 • Seite 24: Explodovala

  Explodovala 1. horní část krytu modulu 2. Montáž motoru 3. Řezací válec (24) \ t 4. Kryt řezací desky (23) 5. Spodní část sestavy skříně 6. Montážní rám 7. sběrná nádoba (17) 8. Montážní kol...
 • Seite 25: Záruka

  Záruka povaze považují za namáhané díly (např. filtry nebo upevňovací prvky). Poškození křehkých dílů (např. spínačů, baterií nebo Vážený zákazníku, součástí ze skla) je také vyloučeno ze záru- Na tento přístroj získáte záruku 3 roky od data zakoupení. Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek V případě...
 • Seite 26: Opravárenský Servis

  Servisní středisko te pouze adresu, která vám byla sdělena, abyste předešli problémům s přijetím a zbytečným nákladům. Neposílejte zásilku Servis CZ na dobírku, jako rozměrné zboží, expres- Sertronics GmbH ní nebo jinou zvláštní dopravou. Odešlete Ostring 60 přístroj zpět včetně veškerého příslu- D-66740 Saarlouis-Fraulautern šenství, které...
 • Seite 27: Originál Es Prohlášení O Shodě

  Níže popsaný předmět je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Společen- ství. Výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Přístroj tichý štěpkovač PLH 2800 B2 Datum výroby (DOM): 5 - 2019 sériové číslo: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 splňuje následující...
 • Seite 28: Používanie Na Určený Účel

  Obsah Úvod Ú v o d ......... 2 7 Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho Používanie na určený...
 • Seite 29: Všeobecný Opis

  Obrázky zariadenia nájdete na prednej odklápacej stra- Technické údaje Prehľad Elektrický tichý drvič ..PLH 2800 B2 kryt kolesa Menovitý výkon …..….. 2800 W (P40)* Menovité napätie ..230 – 240 V~, 50 Hz koleso Druh krytia .......... IPX4 Podperné...
 • Seite 30: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné smrek). Pri suchom alebo hrčovitom dre- ve má byť maximálna hrúbka vetvy podľa pokyny možnosti tiež menšia. Hladina hluku bola stanovená pomocou DÔLEŽITÉ metódy merania hluku v súlade s EN PRED POUŽITÍM SI ICH 13683: 2009-09, príloha F. POZORNE PREČÍTAJTE. V bode pripojenia k el.
 • Seite 31: Symboly Na Zariadení

  Bezpečnostný Zariadenie chráňte pred symbol (vysvetlenie dažďom bezpečnostného opatrenia namiesto výkričníka) s pokynmi, Opatrne! Pred ktoré majú zabrániť nastavením, čistením škodám alebo pri zachytení alebo poškodení Informačný symbol kábla vypnite motor a s údajmi k správnej zariadenie odpojte od manipulácii so elektrickej siete.
 • Seite 32: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Všeobecné Pozor! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým bezpečnostné pokyny prúdom • Nikdy nedovoľte deťom, Pred akoukoľvek prácou osobám s obmedzenými na zariadení vytiahnite fyzickými, zmyslovými sieťovú zástrčku alebo duševnými schopnosťami alebo Garantovaná hladina nedostatočnými akustického výkonu skúsenosťami a znalosťami alebo osobám, ktoré Toto zariadenie nie sú...
 • Seite 33 Dodržiavajte všeobecné Zariadenie nepoužívajte a miestne predpisy naboso alebo v ľahkých týkajúce sa ochrany sandáloch. proti hluku. • Drvič používajte iba vonku (t.j. v dostatočnej vzdialenosti od stien a Opatrne! Pri používaní iných pevných zariadenia dodržiavajte nasledujúce základné konštrukcií) na pevnom, bezpečnostné...
 • Seite 34 Ak sa pri používaní poškodí • Pri použití vo vonkajšom kábel, musí byť ihneď prostredí treba drvič pripojiť odpojený od napájacej k prúdovému chrániču siete. NEDOTÝKAJTE (RCD) s vypínacím prúdom SA KÁBLA, KÝM NIE max. 30 mA. ODPOJENÝ OD SIETE. Zariadenie nepoužívajte, Práca so zariadením: ak je kábel poškodený...
 • Seite 35 materiálu. podmienok, najmä ak hrozí nebezpečenstvo • Pri podávaní materiálu zásahu bleskom. Pracujte do zariadenia buďte pri dennom svetle alebo mimoriadne opatrní, za dobrých svetelných aby ste do zariadenia podmienok. nezaviedli kúsky kovu, kamene, fľaše, plechovky • Drvič nepoužívajte, keď ani iné...
 • Seite 36 - počas čistenia alebo vzdialenosti od plniaceho údržby alebo pri výmene otvoru, vyhadzovacej častí príslušenstva, šachty a iných pohyblivých dielov. - pred presunom alebo dvíhaním drviča, • Ak dôjde k upchatiu v oblasti vyhadzovacej - keď sa do drviča dostali šachty alebo v násypke cudzie telesá, zariadenia, vypnite motor...
 • Seite 37 • Pravidelne čistite vetracie vypnite napájací zdroj a štrbiny; riaďte sa pokynmi počkajte, kým zariadenie k údržbe. nedobehne. Pred opätovným spustením a • Zariadenie nepreťažujte. obsluhou zariadenia ho Pracujte iba v rámci odpojte od elektrickej siete uvedeného výkonového a uskutočnite nasledujúce rozsahu.
 • Seite 38 ste sa poškodeného kábla odviňte z káblového bubna. nedotkli skôr, ako bol tento Skontrolujte, či kábel nie je odpojený od napájania, poškodený. pretože poškodené káble • Neťahajte za kábel, ak môžu viesť ku kontaktu so chcete drvič odpojiť od živými časťami. siete.
 • Seite 39: Návod Na Montáž

  Návod na montáž nasunúť iba jedným smerom. (7) Zbernú nádobu (17) zaistite potiahnutím bezpečnostného Vybalenie spínača (4) do polohy „ON“. Tichý drvič opatrne rozbaľte a skontrolujte, či je kompletný. Obalový materiál zlikvidujte LED pohotovostného režimu podľa predpisov. LED pohotovostného režimu (13) svieti, keď 1.
 • Seite 40: Zapnutie A Vypnutie Drviča

  Zapnutie a vypnutie drviča prevádzky Rukoväť (7) a ovládací panel. Na skladovanie je posunovač (14) v násyp- ke (8) bezpečne uložené. Uistite sa, že sieťové napätie sa Vyprázdnenie zbernej nádoby zhoduje s údajmi na typovom štítku zariadenia. Dbajte na to, aby bola zberná ná- Predlžovací...
 • Seite 41: Blokovanie Opätovného Zapnutia

  Blokovanie opätovného zapnutia dzovanie materiálu nemusí uskutočňo- vať bezchybne a môže byť vyhodený naspäť cez násypku. Zariadenie sa po vypnutí z dôvodu preťaže- • Záhradný odpad nechajte niekoľko dní nia automaticky nespustí. pred rozdrvením zavädnúť a potom Po 1 – 2 minútach je možné zariadenie striedavo plňte vetvy a tenké...
 • Seite 42: Odstránenie Uviaznutého Materiálu

  nefunguje, materiál sa môže do vyššie uvedené kroky. Ak sa násypky (8) zatlačiť pomocou upchatie stále nedá odstrániť, zatláčadla (14). otvorte kryt rezného mechanizmu (23) a odstráňte zaseknutý mate- Ak je zberná nádoba (17) napl- riál. nená približne do 3/4, musí sa vyprázdniť.
 • Seite 43: Nastavenie Prítlačnej Dosky

  Nastavenie prítlačnej Ak chcete skontrolovať, či sa dosky odstránil problém zaseknutého materiálu, drvič vypnite a zapnite. Prítlačná doska je správne nastavená od (pozri „Zapnutie a vypnutie drvi- výrobcu. Nastavovanie sa musí uskutočniť ča“). len v prípade jej opotrebenia. Po odstránení zaseknutého mate- To, že rezný...
 • Seite 44: Údržba, Skladovanie A Čistenie

  Údržba, skladovanie a atď. nechajte zariadenie vychladnúť. O čistenie zariadenie sa starajte a udržiavajte ho v čistote. • Pri údržbe drviča si uvedomte, že hoci Všetky práce, ktoré v tomto návo- je zdroj energie vypnutý na základe de nie sú opísané, musia byť vy- funkcia blokovania bezpečnostného za- konané...
 • Seite 45: Náhradné Diely

  Náhradné diely Náhradné diely si môžete objednať priamo v našom zákazníckom servise. Vo svojej objednávke uveďte typ zariadenia a číslo položky uvedené v nákrese rozloženého zariadenia. Kvôli pohľadu na rozložené zariadenie nás môžete kontaktovať. Zlikvidovanie odpadu a ochrana životného prostredia Chráňte životné...
 • Seite 46: Odstránenie Porúch

  Odstraňovanie porúch Problém Možná príčina Odstraňovanie porúch Zberná nádoba (17) nie je Zbernú nádobu (17) správne nasa- správne nasadená. ďte a bezpečnostný spínač (4) na zbernej nádobe (17) prepnite do polohy „ON“. Ochrana proti preťaženiu Spínač ochrany proti preťaženiu (12) stlačte nadol, aby sa zariade- nie znovu uviedlo do prevádzky.
 • Seite 47: Rozložený Pohľad

  Rozložený pohľad 1. horná časť krytu modulu 2. Montáž motora 3. Rezací valec (24) \ t 4. Kryt dosky na rezanie (23) 5. Spodná časť skrine zostavy 6. Montážny rám 7. zberná nádoba (17) 8. Montážne kolesá...
 • Seite 48: Záruka

  Záruka a výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré sú vystavené bežnému opotrebeniu a vzhľadom na ich povahu sú Vážený zákazník, považované za diely podliehajúce rýchlemu Na toto zariadenie získate záruku v trvaní 3 opotrebeniu (napr. filtre alebo upevňovacie rokov od dátumu kúpy.
 • Seite 49: Opravárenský Servis

  Servisné stredisko Po konzultácii s naším zákazníckym ser- visom môže byť výrobok, ktorý vykazuje nejakú chybu, odoslaný bez poštovného Servis SK na adresu zákazníckeho servisu, ktorá Sertronics GmbH vám bola oznámená. Treba pripojiť do- Ostring 60 klad o kúpe (účtenku), opis nedostatku D-66740 Saarlouis-Fraulautern a presný...
 • Seite 50: Originál Vyhlásenia Es O Zhode

  Výhradnú zodpovednosť za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca. Zariadenie tichého drviča PLH 2800 B2 Dátum výroby (DOM): 5 - 2019 Sériové číslo: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 je v súlade s nasledujúcou príslušnou smernicou EÚ v platnom znení: 2006/42/EG smernica o strojných zariadeniach...
 • Seite 51: Uvod

  Uvod Vsebina Uvod............50 Namenska uporaba.........50 Zahvaljujemo se vam za nakup nove Splošni opis...........51 naprave. Odločili ste se za kakovosten Obseg dobave........51 izdelek. Pregled..........51 Navodila za uporabo so standardno Opis delovanja........51 priložena temu izdelku. Vsebujejo Tehnični podatki ........51 informacije o varnosti, uporabi in Varnostni napotki........52 odstranjevanju.
 • Seite 52: Splošni Opis

  Funkcije različnih upravljalnih elementov so opisane v Slike naprave najdete na nadaljevanju. sprednji zložljivi strani. Tehnični podatki Pregled Tihi električni drobilnik....PLH 2800 B2 Nazivna moč.......2800 W (P40)* Pokrov kolesa Nazivna napetost....230–240 V~, 50 Hz Kolo Vrsta zaščite..........IPX4 Podporna noga Maks.
 • Seite 53: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki (npr. boru ali smreki). Če je les suh ali grčast, lahko to vpliva na največjo debelino vej, ki jih je mogoče zdrobiti. POMEMBNO PRED Ravni hrupa so bile določene z uporabo UPORABO PAZLJIVO metode merjenja hrupa v skladu s prilogo F standarda EN 13683:2009-09.
 • Seite 54: Simboli Na Napravi

  Simbol za nevarnost Previdno! Pred (razlaga varnostnega namestitvijo, čiščenjem ukrepa namesto ali če je bil kabel klicaja) z napotkom ukleščen ali poškodovan za preprečevanje izklopite motor in materialne škode napravo odklopite iz električnega omrežja. Simbol za napotek z navodili o namenski Pozor! uporabi naprave.
 • Seite 55: Splošni Varnostni Napotki

  Pred vsemi deli na Splošni varnostni napravi izvlecite vtič iz napotki vtičnice. • Nikoli ne dovolite uporabe stroja otrokom, osebam Zagotovljena z omejenimi fizičnimi, raven zvočne moči zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s Te naprave ne odlagajte premalo izkušenj in znanja med gospodinjske ali osebam, ki ne poznajo odpadke.
 • Seite 56 naslednje osnovne samo v priporočenem varnostne ukrepe, da položaju in samo na trdni, preprečite električni udar ravni površini. in nevarnost požara ali telesnih poškodb: • Naprave ne uporabljajte na tlakovanih ali Priprava: prodnatih površinah, ki • Drobilnika ne uporabljajte, jih leteči predmeti lahko kadar so v bližini druge poškodujejo.
 • Seite 57 • Uporabljajte samo lijak prazen. originalne nadomestne • Pazite na zadostno dele in dodatno opremo, razdaljo od glavo, las in ki jo dobavlja in priporoča telesa do polnilne odprtine. proizvajalec. Uporaba • Ne dotikajte se drugih delov, razen delov premikajočih in nevarnih prvotnega proizvajalca, delov, dokler stroj ni takoj razveljavi garancijske...
 • Seite 58 s poškodovanim ali uporabljate, obrabljenim kablom. - če boste napravo • Pred namestitvijo ali premestili ali jo pustili odstranitvijo lovilne vreče nenadzorovano, izklopite stroj. - preden sprostite • Med uporabo naprave zagozdeno rezilo, se izogibajte neobičajni - med preverjanjem ali drži.
 • Seite 59 pravilno in material lahko PREVIDNO! Za potisne nazaj skozi polnilni preprečevanje lijak. materialne škode in telesnih poškodb • Drobilnika ne premikajte upoštevajte naslednja ali nagibajte, če je motor navodila: vklopljen. • Roke in druge dele telesa ter oblačila morate imeti na •...
 • Seite 60 navedena v teh navodilih, električnega udara, lahko opravlja samo naša upoštevajte naslednje služba za stranke. napotke: • Če rezalni mehanizem • Za pritrditev podaljška naleti na tujek ali če stroj uporabite vlečno začne ustvarjati nenavadne razbremenitev. zvoke ali vibrira, takoj •...
 • Seite 61: Razpakiranje

  Navodila za postavitev zunanji uporabi in so zaščiteni pred vodnimi Razpakiranje brizgi. Prerez kablov Drobilnik pazljivo razpakirajte dolžine do 25 m mora in preverite, ali je popoln. biti najmanj 3 x 1,5 mm2, Embalažni material odstranite v skladu s predpisi. kablov, daljših od 25 m, pa 1.
 • Seite 62: Navodila Za Montažo

  Uporaba Zbiralno posodo (17) zavarujte v položaj »VKLOP«, tako da povlečete varnostno stikalo (4). Zagon Lučka LED za stanje pripravljenosti Pred vklopom drobilnika se prepričajte, da je enota za drobljenje (15) čvrsto Lučka LED za stanje pripravljenosti (13) pritrjena na podnožje (16) in da sta zbiralna sveti, ko so izpolnjeni vsi trije naslednji posoda (17) in varnostno stikalo (4) v pogoji:...
 • Seite 63: Lučka Led Za Stanje Pripravljenosti

  materiala potisnite funkcijsko potisnite v položaj »VKLOP«. izbirno stikalo (9) navzgor. Nato pritisnite in pridržite stikalo Preobremenitvena zaščita »VKLOP« (10), da zaženete motor. Če stikalo izpustite, se Pri preobremenitvi, npr. zaradi predebelih naprava ustavi. vej, se naprava samodejno ustavi. Vklopi se stikalo za zaščito pred Izogibajte se nenadnim preobremenitvijo (12) in lučka LED za spremembam smeri.
 • Seite 64: Zaščita Pred Preobremenitvijo

  napravo. Material vstavljajte v polnilni lijak (8), dokler zdrobljeni • Upoštevajte hitrost, s katero je material material ne začne padati v zbirno uvlečen, in pazite, da naprava ni posodo (17). preobremenjena. Sistem med rezalnim valjem (24) • Pazite, da v območju odprtine za in stiskalno ploščo(25) je izmet ni zagozdenega zdrobljenega zasnovan tako, da je material...
 • Seite 65 Da preverite, ali je zagozdeni mehanizma (23). Utor material sproščen, vklopite in rezalnega valja (24) se mora izklopite drobilnik (glejte »Vklop in natančno prilegati mozniku izklop drobilnika«). pogonske gredi. Ko odstranite zagozdeni material, h.Namestite pokrov rezalnega vklopite drobilnik, da nadaljujete mehanizma (23) –...
 • Seite 66 Drobilnik priklopite na napajanje opisane korake. Če kljub temu ter ga vklopite in izklopite, da niste uspeli odstraniti blokade, preverite, da brezhibno deluje odprite pokrov rezalnega (glejte »Vklop in izklop«). mehanizma (23) in odstranite zagozdeni material. a.Napravo odklopite iz napajanja. Nastavljanje stiskalne b.Štiri vijake pokrova rezalnega plošče...
 • Seite 67: Nastavljanje Stiskalne Plošče

  • Pri vzdrževanju drobilnika ne pozabite, Nadomestne stiskalne plošče so na voljo da se kljub temu, da je vir napajanja pri naši službi za stranke. Zamenjate jih izklopljen zaradi zaporne funkcije lahko sami. Za zamenjavo sledite zgornjim navodilom za odstranitev v primeru zaščitne naprave, drobilnik vseeno zagozdenega materiala.
 • Seite 68: Nadomestni Deli

  Nadomestni deli Nadomestne dele lahko naročite neposredno pri naši službi za stranke. V naročilu navedite tip naprave in številko položaja v razstavljenem pogledu. Za razstavljeni pogled se obrnite na nas. Odstranjevanje odpadkov in varovanje okolja Varujte okolje. Stare naprave, pribor in embalažni material oddajte na centru za recikliranje.
 • Seite 69: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak Težava Morebitni vzrok Odpravljanje napak Nepravilno nameščena zbirna Pravilno namestite zbiralno posoda (17) posodo (17) in varnostno stikalo (4) na zbiralni posodi (17) potisnite v položaj »VKLOP« Preobremenitvena zaščita Stikalo za zaščito pred preobremenitvijo (12) potisnite navzdol, da znova zaženete Motor se ne zažene napravo ali se izklopi med...
 • Seite 70: Razstavljeni Pogled

  Razstavljeni pogled 1. Sklop zgornjega dela ohišja 2. Sklop motorja 3. Rezalni valj (24) 4. Pokrov rezalnega mehanizma (23) 5. Sklop spodnjega dela ohišja 6. Sklop ogrodja 7. Zbiralna posoda (17) 8. Sklop koles...
 • Seite 71: Garancija

  Garancija Obseg garancije Naprava je bila izdelana izjemno skrbno in Spoštovani kupec, v skladu s strogimi standardi o kakovosti ter za to napravo ste upravičeni do 3-letne je bila pred odpremo temeljito pregledana. garancije od datuma nakupa. V primeru napak ste lahko pri prodajalcu Garancija vključuje vse materialne napake izdelka vložite garancijski zahtevek.
 • Seite 72: Storitev Popravila

  Servisni center telefonske številke ali e-pošte. Nato boste prejeli informacije o nadaljnjem poteku. Po posvetu z našo službo za stranke lahko Servis SI okvarjeni izdelek brezplačno pošljete na Sertronics GmbH navedeni naslov službe za stranke. Priložite Ostring 60 potrdilo o nakupu (račun), opis okvare D-66740 Saarlouis-Fraulautern in čas, ko ste zaznali okvaro.
 • Seite 73 Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen Nemčija V sloveniji : Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern� � � � � � � � � � � � � � � Nemčija Tel.: +386 182 80708 E-Mail: gapo-service-si@sertronics.de Garancijski list 1.
 • Seite 74: Prevod Originalne Izjave Eu O Skladnosti

  Za izdajo te izjave o skladnosti je izključno odgovoren proizvajalec. Naprava tihi drobilnik PLH 2800 B2 Datum izdelave (DOM): 5 – 2019 Serijska številka: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 izpolnjuje naslednje zadevne direktive EU v veljavni različici:...
 • Seite 75: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung........74 Bestimmungsgemäße Verwendung.74 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein Allgemeine Beschreibung....75 Qualitätsprodukt entschieden. Lieferumfang........75 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil Übersicht..........75 dieses Produkts. Sie enthält Informationen Funktionsbeschreibung....75 zur Sicherheit, Benutzung und Entsorgung. Technische Daten......75 Machen Sie sich vor Gebrauch des Produkts mit sämtlichen Bedienungs- und Sicherheitshinweise.......76...
 • Seite 76: Allgemeine Beschreibung

  Mobilität. Die Funktionen finden Sie auf der vorderen der verschiedenen Bedienelemente werden Klappseite. nachfolgend beschrieben. Übersicht Technische Daten Radabdeckung Elektro-Leisehäcksler..PLH 2800 B2 Beine stützen Nennleistung…..…..2800 W (P40)* Sicherheitsschalter Nennspannung..230-240 V~, 50 Hz Stellrad Schutzart ..........IPX4 Steckdose Aststärke max......45 mm** Handgriff Fassungsvermögen Auffangbehälter....
 • Seite 77: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Beschaffenheit des Häckselmaterials ab. Bei hartem Holz (z. B. Eichen-/Buchenäste) ist die häckselbare maximale Aststärke WICHTIG geringer als bei weichem Holz (z. B. Kiefer oder Fichte). Bei trockenem oder VOR GEBRAUCH knorrigem Holz ist die maximale Aststärke möglicherweise ebenfalls geringer. AUFMERKSAM LESEN.
 • Seite 78: Symbole Am Gerät

  Personen- und Handschutz tragen Sachschäden. Gerät vor Regen Sicherheitssymbol schützen (Erläuterung der Sicherheitsmaßnahme Vorsicht! Vor dem anstelle des Einstellen, vor Ausrufezeichens) mit Reinigungsarbeiten Hinweis zur Vermeidung oder wenn das Kabel von Schäden erfasst wurde oder beschädigt ist, den Hinweissymbol Motor abschalten und mit Angaben zum das Gerät vom Netz sachgemäßen Umgang...
 • Seite 79: Allgemeine Sicherheitshinweise

  dem Gefahrenbereich Stellen Sie sich niemals fernhalten. auf die Maschine. Achtung! Allgemeine Stromschlaggefahr Sicherheitshinweise Vor jeglichen Arbeiten am Gerät ist der • Gestatten Sie niemals Netzstecker zu ziehen. Kindern, Personen mit eingeschränkten Garantierter körperlichen, sensorischen Schallleistungspegel oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Dieses Gerät nicht Erfahrung und Wissen oder mit dem Hausmüll...
 • Seite 80 Beachten Sie die locker sitzende Kleidung allgemeinen und örtlichen bzw. Kleidung mit lose Lärmschutzbestimmungen. hängenden Kordeln oder Gürteln tragen. Betreiben Sie die Maschine nicht Vorsicht! Bei der barfüßig oder in leichten Benutzung des Geräts Sandalen. sind die folgenden • Den Häcksler nur im Freien grundlegenden (d.
 • Seite 81 Teile vollständig zum während des Betriebs Stillstand gekommen sind. nicht unbeaufsichtigt und bewahren Sie ihn an einem • Vor dem Gebrauch sind trockenen Ort außerhalb immer Anschluss- und der Reichweite von Kindern Verlängerungsleitung auf. auf Anzeichen von Beschädigung oder • Den Häcksler stets an eine Alterung zu untersuchen.
 • Seite 82 Teile, bevor die Maschine oder mit beschädigtem oder vom Netzanschluss abgenutztem Kabel. getrennt wurde und die • Schalten Sie die Maschine beweglichen, gefährlichen vor dem Anbringen Teile vollständig zum oder dem Entfernen des Stillstand gekommen sind. Fangsacks aus. • Vermeiden Sie eine •...
 • Seite 83 Stellen Sie sicher, dass Vor dem Wiedereinschalten alle beweglichen Teile ist der Häcksler auf vollständig ausgelaufen Schäden zu prüfen. sind • Achten Sie darauf, dass - wenn das Gerät nicht sich kein Häckselmaterial im benutzt wird, Bereich der Auswurföffnung festsetzt, da es sonst - wenn das Gerät möglicherweise nicht transportiert wird oder...
 • Seite 84 Material entfernt wird. nicht für Zwecke, für die es Achten Sie darauf, dass der nicht bestimmt ist. Motor frei von Schmutz und • Den Häcksler nur sonstigen Anhaftungen ist, abschalten, wenn der um Schäden am Motor und Einfülltrichter völlig geleert Feuergefahr zu vermeiden.
 • Seite 85 Trennen Sie die Maschine beschädigtes Kabel zu vom Netz und unternehmen berühen, bevor es von der Sie die folgenden Schritte, Stromversorgung getrennt bevor sie die Maschine neu wurde, da beschädigte starten und betreiben: Kabel zum Berühren aktiver Teile führen können. 1) auf Beschädigungen hin überprüfen;...
 • Seite 86: Aufbauanleitung

  einer Länge von mehr als Grundrahmen (16) ziehen und Häckseleinheit (15) und Zubehörteile 25 m muss mindestens entnehmen. 3 x 2,5 mm² betragen. 3. Lieferumfang kontrollieren. Vor Gebrauch das Kabel vollständig von der Zusammenbau des Häckslers Kabeltrommel abwickeln. Montieren Sie die Stützfüße Kabel auf Beschädigungen (3) auf dem Chassisbein.
 • Seite 87: Bereitschafts-Led

  Bereitschafts-LED 1. Verlängerungskabel in die Steckdose (6) stecken. Die Bereitschafts-LED (13) leuchtet, wenn alle Kontrollieren Sie, ob die drei folgenden Bedingungen erfüllt sind: Bereitschafts-LED (13) leuchtet. 1. Auffangbehälter (17) und Damit wird signalisiert, dass das Gerät betriebsbereit ist. Sicherheitsschalter (4) befinden sich in 2.
 • Seite 88: Entleeren Des Auffangbehälters

  Entleeren des Auffangbehälters Nach 1-2 Minuten kann das Gerät durch Drücken des Überlastschutzschalters (12) Achten Sie darauf, dass der wieder eingeschaltet werden. Auffangbehälter (17) rechtzeitig Die Bereitschafts-LED (13) leuchtet rot. geleert wird. Bedenken Sie, dass die Damit wird signalisiert, dass das Gerät Füllhöhe unter der Auswurföffnung betriebsbereit ist.
 • Seite 89: Häckseln

  • Achten Sie darauf, dass sich kein 3. Material durch den Einfülltrichter Häckselmaterial im Bereich der (8) zuführen, bis zu sehen ist, Auswurföffnung festsetzt, da es sonst dass Häckselmaterial in den möglicherweise nicht einwandfrei Auffangbehälter (17) fällt. ausgeworfen und rückwärts durch den 4.
 • Seite 90 einsetzen. Achten Sie dabei auf 5. Zur Kontrolle, ob der Materialstau die korrekte Orientierung beider beseitigt ist, den Häcksler aus- Teile, wie in Bild [G] und außen und einschalten. (Siehe „Ein- und auf der Schneidwerkabdeckung Ausschalten des Häckslers“). (23) dargestellt. Die Nut der 6.
 • Seite 91: Justieren Der Druckplatte

  5. Wenn der Materialstau beseitigt (22) dargestellt. Die Nut der ist, den Häcksler einschalten, um Schneidwalze (24) muss den Häckselvorgang fortzusetzen passgenau auf die Passfeder (siehe „Ein- und Ausschalten des der Antriebswelle geschoben Häckslers“). werden. 6. Wenn der Materialstau h. Schneidwerkabdeckung (23) nicht beseitigt ist, die o.
 • Seite 92: Wartung, Lagerung Und Reinigung

  Schleifgeräusche zu hören sind. Warnung! Verletzungsgefahr durch bewegliche, gefährliche Kleine Aluminiumspäne werden Teile. ausgeworfen. 4. Gerät ggfs. ausschalten und von der Stromversorgung trennen oder Allgemeine Reinigungs- und den Häckselvorgang fortführen. Instandhaltungsarbeiten Vermeiden Sie das übermäßige Das Gerät nicht mit Justieren der Druckplatte, um Wasser bespritzen.
 • Seite 93: Ersatzteile

  Abfallentsorgung und • Achten Sie vor Gebrauch des Gerätes stets darauf, dass der Häcksler und Umweltschutz insbesondere die Schutzvorrichtungen nicht verschlissen oder beschädigt und Schützen Sie die Umwelt. Geben Sie fest montiert sind. Vergewissern Sie Altgeräte, Zubehör und Verpackungsmaterial sich, dass alle Muttern, Bolzen und bei einem Wertstoffhof ab.
 • Seite 94: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Auffangbehälter (17) nicht Auffangbehälter (17) richtig richtig eingesetzt einsetzen und Sicherheitsschalter (4) am Auffangbehälter (17) in die „EIN“-Stellung schalten Überlastschutz Überlastschutzschalter (12) nach unten drücken, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen Motor läuft nicht oder setzt während des Keine Stromzufuhr Steckdose, Kabel, Draht und...
 • Seite 95: Explosionszeichnung

  Explosionszeichnung 1. Baugruppe Gehäuseoberteil 2. Baugruppe Motor 3. Schneidwalze (24) 4. Schneidwerkabdeckung (23) 5. Baugruppe Gehäuseunterteil 6. Baugruppe Rahmen 7. Auffangbehälter (17) 8. Baugruppe Räder...
 • Seite 96: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde mit größter Sorgfalt Sehr geehrter Kunde, gemäß strenger Qualitätsstandards gefertigt Sie erhalten für dieses Gerät eine Garantie und vor der Auslieferung gründlich geprüft. von 3 Jahren ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln haben Sie rechtliche Die Garantie bezieht sich auf sämtliche Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Material- und Herstellungsfehler.
 • Seite 97: Reparaturservice

  • Wenden Sie sich bei auftretenden Wenn Sie uns Ihr defektes Gerät zusenden, Funktionsstörungen oder sonstigen übernehmen wir die kostenlose Entsorgung. Mängeln zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten angegebene Kundendienstadresse. Sie werden Service-Center dann weitere Informationen über das weitere Vorgehen erhalten.
 • Seite 98: Originale Eu-Konformitätserklärung

  Der nachstehend beschriebene Gegenstand stimmt mit den einschlägigen Harmonisierungs- Rechtsvorschriften der Gemeinschaft überein. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Das Gerät Leisehäcksler PLH 2800 B2 Herstellungsdatum (DOM): 5 - 2019 Seriennummer: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 entspricht der folgenden einschlägigen EU-Richtlinie in der gültigen Fassung:...
 • Seite 99 Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen Last Information Update Stand der Informationen: 23.04.2019 Ident.-No.: 1.02 IAN 315130...

Inhaltsverzeichnis