Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 96

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
Tính năng phần cứng
Xem từ mặt trước
Ngón tay cái
bên trái
Bảng điều
hướng cá nhân
Thanh chiếu
sáng hào
quang
Xem từ mặt sau
Ốp lưng (R1)
Ốp lưng (R2)
Mở máy (R2)
Nút khởi
động lại
Đa chức
năng
(M3)
LƯU Ý: Nút kích hoạt L2(R2) và Ốp lưng L2(R2)
chia sẻ cùng tổ hợp phím. Nhấn Nút kích hoạt
hoặc Ốp lưng sẽ kích hoạt cùng phím tắt (L2
hoặc R2).
96
Cấu hình Chức năng
Chọn
Nút chuyển đổi chế độ
Bộ thu RF
Đa chức năng (M1)
Màn hình chính
Đa chức năng (M2)
Bắt đầu
Ngón tay
cái bên
phải
Ốp lưng (L1)
Ốp lưng (L2)
Mở máy (L2)
Đa chức
năng (M4)

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis