Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 100

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
B.
Kết nối không dây
Qua Bluetooth
Thực hiện theo các bước bên dưới để kết
nối điện thoại với tay cầm chơi game qua
Bluetooth.
1.
Di chuyển nút
chuyển đổi chế
độ ở phía sau
giá đỡ ROG
Kunai sang
Bluetooth.
2.
Trượt hai tay cầm
điều khiển ROG
Kunai vào giá đỡ
ROG Kunai.
3.
Nhấn nút Home
(Màn hình chính)
trong 5 giây cho
đến khi đèn LED
nhấp nháy màu
xanh lam để cho
biết tay cầm chơi
game đã vào chế
độ ghép nối.
4.
Bật Bluetooth trên Điện thoại ROG và dò
tìm các thiết bị Bluetooth.
100

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis