Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AXOR Starck series:

Werbung

RU Руководство пользователя / Инструкция по
BG Инструкция за употреба / Инструкция за
употреба
SQ Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth
AR ‫ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
Starck
10800000
Starck
10801000

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE AXOR Starck series

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung FR Mode d'emploi / Instructions de montage EN Instructions for use / assembly instructions IT Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning PT Instruções para uso / Manual de Instalación PL Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu CS Návod k použití / Montážní návod SK Návod na použitie / Montážny návod ZH 用户手册 / 组装说明 RU Руководство пользователя / Инструкция по монтажу HU Használati útmutató / Szerelési útmutató FI Käyttöohje / Asennusohje SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning Starck 10800000 LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos HR Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju TR Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu RO Manual de utilizare / Instrucţiuni de montare EL Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης...
 • Seite 2: Montagehinweise

  0,1 – 0,5 MPa Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 – 0,5 MPa Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa Prüfdruck: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Température d’eau chaude: max. 80°C Heißwassertemperatur: max. 80°C Température recommandée: 65°C Empfohlene Heißwassertemperatur: 65°C Les mitigeurs Hansgrohe fonctionnent également en Hansgrohe Armaturen können in Verbindung mit association à des chauffe-eau à commande hydraulique hydraulisch und thermisch gesteuerten Durchlauferhitzern ou thermique à condition que la pression soit au eingesetzt werden, wenn der Fließdruck mindestens 0,15 minimum de 0,15 MPa. MPa beträgt. Symbolerklärung Description du symbole Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden! Ne pas utiliser de silicone contenant de l’acide acétique! Maße (siehe Seite 18) Dimensions (voir page 18) Durchflussdiagramm Diagramme du débit...
 • Seite 3: Installation Instructions

  0,1 – 0,5 MPa Pressione d’uso: max. 1 MPa Test pressure: 1,6 MPa Pressione d’uso consigliata: 0,1 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Pressione di prova: 1,6 MPa Hot water temperature: max. 80°C (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Recommended hot water temp.: 65°C Temperatura dell’acqua calda: max. 80°C Hansgrohe mixers can be used together with Temp. dell’acqua calda consigliata: 65°C hydraulically and thermically controlled continuous flow I miscelatori Hansgrohe possono venire usati con caldaie heaters if the flow pressure is at least 0,15 MPa. a “bassa pressione” se la pressione di flusso è almeno di 0,15 MPa. Symbol description Descrizione simbolo Do not use silicone containing acetic acid! Non utilizzare silicone contenente acido acetico! Dimensions (see page 18) Ingombri (vedi pagg. 18) Flow diagram Diagramma flusso (see page 18) (vedi pagg. 18)
 • Seite 4: Es Modo De Empleo / Instrucciones De Montaje

  0,1 – 0,5 MPa Aanbevolen werkdruk: 0,1 – 0,5 MPa Presión de prueba: 1,6 MPa Getest bij: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura del agua caliente: max. 80°C Temperatuur warm water: max. 80°C Temp. recomendada del agua caliente: 65°C Aanbevolen warm water temp.: 65°C Los mezcladores Hansgrohe pueden ser utilizados Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en junto con calentadores continuos de agua que sean thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de manejados de manera hidráulica o térmica, siempre que uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt. la presión en servicio ascienda a un mínimo de 0,15 MPa. Descripción de símbolos Symboolbeschrijving No utilizar silicona que contiene ácido Gebruik geen zuurhoudende silicone! acético! Dimensiones (ver página 18) Maten (zie blz. 18) Diagrama de circulación Doorstroomdiagram (ver página 18)
 • Seite 5: Dk Brugsanvisning / Monteringsvejledning

  Pressão de funcionamento: max. 1 MPa Prøvetryk: 1,6 MPa Pressão de func. recomendada: 0,1 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Pressão testada: 1,6 MPa Varmtvandstemperatur: max. 80°C (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C Temperatura da água quente: max. 80°C Temp. água quente recomendada: 65°C Hansgrohe armaturer kan anvendes i forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrede gennemstrømningsvandvar As misturadoras Hansgrohe podem ser utilizadas com mere ved et vandtryk på 0,15 MPa. esquentadores (de controlo térmico ou hidráulico) desde que a pressão de utilização seja, no minimo, de 0,15 MPa. Symbolbeskrivelse Descrição do símbolo Der må ikke benyttes eddikesyreholdig Não utilizar silicone que contenha ácido silikone! acético! Målene (se s.18) Medidas (ver página 18) Gennemstrømningsdiagram Fluxograma (se s. 18) (ver página 18)
 • Seite 6: Wskazówki Montażowe

  Zkušební tlak: 1,6 MPa Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Ciśnienie próbne: 1,6 MPa Teplota horké vody: max. 80°C (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) Doporučená teplota horké vody: 65°C Temperatura wody gorącej: maks. 80°C Zalecana temperatura wody gorącej: 65°C Armatury Hansgrohe je možno používat v kombinaci s hydraulicky a tepelně řízenými průtokovými ohřívači v Armatura Hansgrohe może być stosowana z případě, že tlak činí minimálně 0,15 MPa. przepływowymi podgrzewaczami wody sterowanymi hydraulicznie i termicznie w przypadku, gdy ciśnienie przepływu wynosi co najmniej 0,15 MPa. Opis symbolu Popis symbolů Nie stosować silikonów zawierających kwas Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octowy! octové! Wymiary (patrz strona 18) Rozmìry (viz strana 18) Schemat przepływu Diagram průtoku...
 • Seite 7: Bezpečnostné Pokyny

  0,1 – 0,5 MPa 热水温度: 最大 80°C Skúšobný tlak: 1,6 MPa 推荐热水温度: 65°C (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Teplota teplej vody: max. 80°C 如果水压达到0,15 MPa以上,汉斯格雅双手柄龙头 Doporučená teplota teplej vody: 65°C 可以和液压式或热控式连续流热水器一起使用。 Batérie Hansgrohe môžete používať v spojení s hydraulickými a tepelne ovládanými prietokovými ohrievačmi, ak je tlak minimálne 0,15 MPa. Popis symbolov 符号说明 请勿使用含有乙酸的硅! Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej! Rozmery (viď strana 18) 大小 (参见第 18 页) Diagram prietoku 流量示意图 (viď strana 19) (参见第 18 页) Obsluha (viď strana 19) 操作...
 • Seite 8: Монтажу

  не более. 1 МПа Forróvíz javasolt hőmérséklete: 65°C Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,5 МПа Давлении: 1,6 МПа A Hangsrohe csaptelepek hidraulikus és termikus (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) vezérlésű átfolyós melegítőkkel kapcsolatban is Температура горячей воды: не более. 80°C használhatóak, ha az átfolyó nyomás legalább 0,15 Рекомендуемая темп. гор. воды: 65°C MPa. Арматуры Hansgrohe могут использоваться в комбинации с проточными нагревателями с гидравлическим и термическим управлением, если давление истечения составляет не менее 0,15 МПа. Описание символов Szimbólumok leírása Не применяйте силикон, содержащий Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! уксусную кислоту. Размеры (см. стр. 18) Méretet (lásd a 18. oldalon) Схема потока Átfolyási diagramm (см. стр. 18) (lásd a 18. oldalon) Эксплуатация (см. стр. 19) Használat (lásd a _1n. oldalon) Очистка...
 • Seite 9: Virtausdiagrammi

  0,1 – 0,5 MPa Rek. driftstryck: 0,1 – 0,5 MPa Koestuspaine: 1,6 MPa Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Kuuman veden lämpötila: maks. 80°C Varmvattentemperatur: max. 80°C Kuuman veden suosituslämpötila: 65°C Rek. varmvattentemp.: 65°C Hansgrohe kalusteita voi käyttää hydraulisesti tai Hansgrohe blandare kan användas tillsammans med termisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien yhteydessä, hydrauliskt och termiskt styrda varmvattenberedare när jos virtauspaine on vähintään 0,15 MPa. flödestrycket uppgår till minst 0,15 MPa. Merkin kuvaus Simbolio aprašymas Använd inte silikon som innehåller ättiksyra! Älä käytä etikkahappopitoista silikonia! Mitat (katso sivu 18) Måtten (se sidan 18) Virtausdiagrammi Pralaidumo diagrama (katso sivu 18) (se sidan 18) Käyttö (katso sivu 19)
 • Seite 10: Montavimas

  Rekomenduojamas slėgis: 0,1 – 0,5 MPa Preporučeni tlak: 0,1 – 0,5 MPa Bandomasis slėgis: 1,6 MPa Probni tlak: 1,6 MPa (1 MPa = 10 barų = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 80°C Temperatura vruće vode: tlak 80°C Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C Preporućena temperatura vruće vode: 65°C “Hansgrohe” maišytuvai gali būti naudojami su Hansgrohe armature mogu se koristiti u kombinaciji sa hidrauliškai ir termiškai reguliuojamais momentiniais hidraulički i termički kontroliranim protočnim bojlerima šildikliais, kai vandens slėgis mažesnis kaip 0,15 MPa. ukoliko tlak iznosi najmanje 0,15 MPa Simbolio aprašymas Opis simbola Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu acto rūgšties! kiselinu! Išmatavimai (žr. psl. 18) Mjere (pogledaj stranicu 18) Pralaidumo diagrama Dijagram protoka (žr. psl. 18) (pogledaj stranicu 18) Eksploatacija (žr. psl. 19)
 • Seite 11: Teknik Bilgiler

  Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 – 0,5 MPa Presiune de verificare: 1,6 MPa Kontrol basıncı: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura apei calde: max. 80°C Sıcak su sıcaklığı: azami 80°C Temperatura recomandată a apei calde: 65°C Tavsiye edilen su ısısı: 65°C Bateriile Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu Hansgrohe bataryaları, akış basıncı en az 0,15 MPa comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de olursa hidrolik ve termik kumandalı şofbenlerle bağlantılı alimentare este de min. 0,15 MPa. olarak kullanılabilir. Simge açıklaması Descrierea simbolurilor Nu utilizaţi silicon cu conţinut de acid acetic! Asetik asit içeren silikon kullanmayın! Ölçüleri (Bakınız sayfa 18) Dimensiuni (vezi pag. 18) Akış diyagramı Diagrama de debit (Bakınız sayfa 18) (vezi pag. 18) Kullanımı (Bakınız sayfa 19) Utilizare (vezi pag. 19)
 • Seite 12: El Οδηγίες Χρήσης / Οδηγία Συναρμολόγησης

  0,1 – 0,5 MPa Preskusni tlak: 1,6 MPa Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 – 0,5 MPa Temperatura tople vode: maks. 80°C Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa Priporočena temperatura tople vode: 65°C (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 80°C Armature Hansgrohe lahko uporabljate v povezavi s Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: 65°C hidravlično in termično uravnavanimi pretočnimi grelniki, če je pretočni tlak najmanj 0,15 MPa. Οι βάνες Hansgrohe μπορούν να συνδυαστούν με ταχυθερμοσίφωνες υδραυλικού και θερμικού ελέγχου, όταν η πίεση ροής αριθμεί τουλάχιστον 0,15 MPa. Περιγραφή συμβόλων Opis simbola Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje οξικό οξύ! ocetno kislino! Διαστάσεις (βλ. σελίδα 18 Mere (glejte stran 18) Διάγραμμα ροής Diagram pretoka (βλ. σελίδα 18)
 • Seite 13: Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

  0,1 – 0,5 MPa Ieteicamais darba spiediens: 0,1 – 0,5 MPa Kontrollsurve: 1,6 MPa Pārbaudes spiediens: 1,6 MPa (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Kuuma vee temperatuur: maks. 80°C Karstā ūdens temperatūra: maks. 80°C Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65°C Hansgrohe segisteid võib kasutada koos hüdrauliliselt Hansgrohe jaucējkrānus var izmantot kombinācijā ar ja termiliselt juhitavate boileritega, kui vee surve on hidrauliski un termiski vadāmiem caurteces sildītājiem, ja vähemalt 0,15 MPa. plūsmas spiediens ir vismaz 0,15 MPa. Sümbolite kirjeldus Simbolu nozīme Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi! Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni! Mõõtude (vt lk 18) Izmērus (skat. 18. lpp.) Läbivooludiagramm Caurplūdes diagramma (vt lk 18) (skat. 18. lpp.) Kasutamine (vt lk 19) Lietošana (skat. 19. lpp.)
 • Seite 14: Sr Uputstvo Za Upotrebu / Uputstvo Za Montažu

  0,1 – 0,5 MPa Preporučeni radni pritisak: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk 1,6 MPa Probni pritisak: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmtvannstemperatur maks. 80°C Temperatura vruće vode: maks. 80°C Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C Preporučena temperatura vruće vode: 65°C Armaturer fra Hansgrohe kan brukes sammen med Hansgrohe armature se mogu koristiti u kombinaciji s hydraulisk og termisk stryrte gjennomstrømningsovner hidraulički i termički kontrolisanim protočnim bojlerima når gjennomstrømningstrykket er på minst 0,15 MPa. ukoliko pritisak iznosi najmanje 0,15 MPa. Opis simbola Symbolbeskrivelse Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre! kiselinu! Mere (vidi stranu 18) Mål (se side 18) Dijagram protoka Gjennomstrømningsdiagram (vidi stranu 18) (se side 18) Rukovanje (vidi stranu 19) Betjening (se side 19) Čišćenje vidi priloženoj brošuri.
 • Seite 15: Montimit

  Препоръчително работно налягане: 0,1 – 0,5 МПа Presioni për provë: 1,6 MPa Контролно налягане: 1,6 МПа (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) Temperatura e ujit të ngrohtë maks. 80°C Температура на горещата вода: макс. 80°C Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65°C Препоръчителна температура на горещата вода: 65°C Armaturat e Hansgrohe mund të përdoren në kombinim me ngrohës elektrikë të ujit të drejtuar në mënyrë Арматурите на Hansgrohe могат да се използват hidraulike ose termike nëse presioni i rrjedhjes është във връзка с хидравлично и термично управляеми minimumi 0,15 MPa. проточни нагреватели, ако хидравличното налягане и минимум 0,15 МПа. Описание на символите Përshkrimi i simbolit Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid Не използвайте силикон, съдържащ acetik. оцетна киселина! Размери (вижте стр. 18) Përmasat (shih faqen 18) Диаграма на потока...
 • Seite 16 ‫ﻋﺮﺑﻲ‬ 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 80°C 80°C 65°C 65°C 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 0,15 0,15 0,1 - 0,5 80°C 80°C 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 65°C 65°C 80°C 80°C 0,15 0,15 65°C 80°C 65°C 65°C 0,15 0,15 0,15...
 • Seite 17 SW 19 mm SW 10 mm...
 • Seite 18 Starck Starck 10800000 10801000 ���� Starck 10800000 / 10801000...
 • Seite 19 öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / nyitás / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / açmak / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / otvoriti / åpne / отваряне / hape / ‫ﻓﺘﺢ‬ sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / mbylle / ‫إﻏﻼق‬ warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg / lämmin / varmt / karštas / Vruća voda / sıcak / cald / kylmä / kallt / šaltas / Hladno / soğuk / rece / κρύο / ζεστό / toplo / kuum / karsts / topla / varm / топло / mrzlo / külm / auksts / hladno / kaldt / студено / i ngrohtë / ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ i ftohtë / ‫ ﺑﺎرد‬ P-IX DVGW SVGW WRAS KIWA 10800000 P-IX 8537/IA 10801000 P-IX 8537/IA DIN 4109 P-IX 8537/IA...
 • Seite 20 96427000 10891000 10890000 96440000 SW 36 mm 96339000 95169000 (21,95x1,78) 98171000 97599000 (42x1,5) 98154000 96436000 (33x2) 95053000 98164000 (33x1,5) 40x1,5 97523000 97548000 98696000 95049000 Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 10800000Axor starck 10801000

Inhaltsverzeichnis