Herunterladen Diese Seite drucken

Whirlpool AGB836/WP Bedienungsanleitung Seite 29

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 13
I N S T A L L A T I E
1. Vereisten voor de plaatsing
OPGELET:
De schepsysteem machines werden ontwikkeld om in een omgevingstemperatuur tussen + 1°C en 45°C te functioneren
en bij contact met water tussen 1°C en 35°C.
Onder de minimum toegelaten temperatuur kan de verwijdering van ijsblokjes bemoeilijkt worden. Indien de maximum
toegelaten temperatuur wordt overschreden, verkort de levensduur van de compressor en vermindert de produktie.
De schepsysteem machines met gecondenseerde lucht nemen de lucht aan het rooster vooraan op en stoten de lucht aan
de achterzijde uit.
OPGELET:
Indien aan de achterzijde van de machine niet genoeg plaats is voorzien voor de luchtuitstoting of als warme lucht van
andere machines de werking van de machine verhindert, bevelen we ten sterkste aan MACHINES MET GECONDENSEERD
WATER TE PLAATSEN. Tenzij de machine kan verplaatst worden.
De voorgaande opmerking is eveneens van toepassing op de machines die worden geplaatst in rokerige en stoffige lokalen.
In elk geval dient men ermee rekening te houden dat de machine voorwaarts kan verplaatst worden bij onderhoud.
De grond waarop de machine wordt geplaatst dient zo stevig en zo effen mogelijk te zijn. Kleine niveauverschillen kunnen
worden gecorrigeerd door de aanpassing van de poten.
2. WATERTOEVOER
De kwaliteit van het water heeft een belangrijke invloed op de doorzichtigheid en de smaak van de ijsblokjes. Het beinvloedt
eveneens de levensduur van de condensator in machines met gecondenseerd water.
Men dient rekening te houden met de volgende punten :
A) WATERTOEVOER
Deze worden tegengehouden door de filters waarmee de machines zijn uitgerust. Afhankelijk van de zuiverheid van het
water zullen deze filters meer of minder moeten worden gereinigd.
B) HARD WATER (HOGE KALKINHOUD)
De ijsblokjes zullen zacht, kleverig en ondoorzichtig zijn. Aan de binnenzijde van de machine zal kalkaanslag worden gevormd
wat de werking kan verhinderen. Bij machines met gecondenseerd water kunnen zich belemmeringen voordoen in de
condensator, of een minder efficiente werking. De hardheid van het water kan worden gecorrigeerd d.m.v. een goede
ontkalker.
C) WATER MET HOOG CHLOORNIVEAU
De ijsblokjes zullen naar bleekwater smaken (chloor). Deze smaak kan vermeden worden door een koolfilter te installeren.
Men dient ermee rekening te houden dat het water alle drie eigenschappen kan vertonen.
3. AANSLUITING OP HET WATERNET
Gelieve de flexibele aansluiting (1,3 m lang) te gebruiken en de twee filters/afdichtringen die worden meegeleverd met de
machine. Het is niet aan te raden kranen met dubbele aansluitingen te gebruiken aangezien bij het toevallig dichtdraaien
van de kraan aan de achterzijde de machine zonder water valt. Dit heeft tot gevolg dat eventueel nodeloos beroep wordt
gedaan op technische bijstand terwijl met de machine niets aan de hand is.
2
De waterdruk dient tussen 1 en 6 kg/cm
te zijn. (14-37). Als de druk hoger is dan 4 kg/cm
met gecondenseerd water (allleen vanaf Q50-C) is het aan te raden een drukreductor te installeren aan de watertoevoer
om waterslag te vermijden in de drukregelaar van de afvoerklep.
2
en als de machine functioneert
54
4. AANSLUITING OP DE WATERAFVOER
De afvoer dient zich minimum 150 mm onder het niveau van de ijsbewaartrommel te bevinden. De plaatsing van een sifon
voorkomt eventuele onaangename geurtjes. De afvoerslang dient een diameter van 30 mm te hebben en een minimale
kromming van 3 cm per meter.
OPGELET:
Behalve de hierboven vermelde afvoer wordt bij de schepsysteem machines met gecondenseerd water een extra afvoer
aangebracht met een diameter van 12 mm.
5. ELEKTRISCHE AANSLUITING
De machines worden geleverd met een 1,5 meter lange kabel uitgerust met een Schucko-plug. Gelieve na te gaan of het
stopcontact geschikt is. Het is aan te bevelen een gepaste schakelaar en zekeringen te plaatsen. De voltage en intensiteit
van de machine wordt aangegegeven op het informatieschild en in de technische pagina's van de gebruiksaanwijzing. Wijkt
het voltage meer dan 10% af van het toegelaten maximum, dan kan schade worden veroorzaakt of kan het opstarten van
de machine worden belemmerd.
Bij kleine modellen dient de aansluiting een minimum dwarsdoorsnede van 12/0 te hebben en bij grote modellen een
dwarsdoorsnede van 25/10. Gelieve na te gaan of het voltage van het net en het voltage aangegeven op het informatielabel
overeenstemmen.
WAARSCHUWING:
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE dient uitgerust te zijn met een aangepaste aarding.
D E W E R K I N G
Wanneer de machine wordt aangezet, komen de compressor en de mengmotor op gang en gaat de klep voor de watertoevoer
open. De productieschaal vult zich met water tot een niveau wordt bereikt waarop het drijfelement een micro-schakelaar
activeert die de stroom tot de klep onderbreekt waardoor de watertoevoer tot de schaal wordt stopgezet. De compressor
zorgt voor de nodige koeling in de verdamper om het water rondom de 'koelvingers' geleidelijk aan te laten bevriezen.
Als de ijsblokjes de vereiste afmeting hebben bereikt, stoppen de drijfstangen van de mengmotor automatisch en de tot
stilstand gebrachte motor activeert een micro-V schakelaar die het einde van de cyclus aangeeft.
Deze micro-schakelaar is verbonden met de relais die de kiepmotor op gang brengt. Als de micro-schakelaar daalt, gaat
een hetegasklep open en komt de mengmotor tot stilstand. Na 20'' valt de compressor stil en treedt de mengmotor in
werking. De kiepmotor doet de ijsschaal zakken waardoor het overvloedig water wordt afgevoerd en de ijsblokjes door
de neerwaartse druk van een uitworpplaat in de ijsbewaartrommel vallen.
De ijsschaal keert naar zijn oorspronkelijke positie weer waardoor een nieuwe produktiecyclus wordt opgestart.
Eenmaal de ijstrommel vol is, wordt de neerwaartse beweging van de schaal tegengehouden door de aanraking met de
gevormde ijsblokjes. Daardoor komt de veiligheidsschakelaar die de machine stopzet in werking en de machine wordt
uitgeschakeld. De productie komt weer op gang van zodra de ijsblokjes die de ijsschaal tegenhouden worden verwijderd
of verplaatst.
Bij de modulaire machine van 200 Kg, wordt de inlaat geregeld door een thermostaat. Een onderdeel van deze thermostaat
bevindt zich in het bovenste gedeelte van de tank waarin de ijsblokjes vallen. Wanneer de tank vol is wordt het elektrisch
circuit geopend waardoor de machine stopt.
55

Werbung

loading