Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 13
I N S T A L L A T I O N
1. Forudsætning for installation
N.B. maskiner er udviklet til at arbejde i en omgivelsestemperatur fra +1°C til +35°C og vandtemperatur fra +1°C til +35°C.
Under min. temperatur kan terningerne være svære at skille ad. Over max. temperatur vil kompressorens levetid og ydelse
reduceres.
Den luftkølet har luftindtag i frontgitter og afkast bag.
N.B. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads bag maskinen eller varme fra andet udstyr gør at omgivelsestemp. overstiges anfebales
at der vælges vandkølet maskine.
Dette gælder også hvis stedet hvor maskinen installeres er meget røg- eller støvfyldt.
Det er vigtigt at maskinen installeres således at den kan udtages for vedligeholdende service.
Skal maskinen installeres staende på gulv, er det vigtigt at underlagt er plant. Minder ujævnheder kan justeres på maskinens
fødder.
2. AFLØB
Kvaliteten af vandet har stor betydning for terningens klarhed og kan også have betydning for levetiden på maskinens
kondensator hvis denne er vandkølet.
Vær opmærksom på flg. punkter:
A) URENHEDER Y VANDET
Disse vil opsamles i filtrene som medfølger maskinen. Afhængig af vandets urenheder skal filteme renses jævnligt eller ofte.
B) HÅRDT VAND
Temingerne kan blive bløde og uklare. Kalk kan sætte sig i maskinen og forringe dennes ydelse. På vandkølet model kan
kalk være årsag til tilstopning eller forringet effekt i kondensatoren. Vi kan anvise installation af polyphoshate PF-2 filter.
C) KLORHOLDIG VAND
Temingerne kan smage af klor. Et kulfilter kan installeras for at bedre på dette.
Vær opmærkson på at vandet kan have alle tre egenskaber.
3. TILSLUTNING TIL VANDFOKSYNING
Brug den flexible forbindelsesslange (1,3 m) med de to filtre. Vandtryk bør være mellem 1-6 Kg/cm
4. TILSLUTNING AF AFLØB
Afløbet skal være mindst 150 mm. Iavere end magasin. Med vandlas kan undgåes evt. ubehagelige lugte. Diatneteren på
afløbet være 30 mm. med et fald på 3 crn. pr. meter.
5. EL-TILSLUTNING
Maskinen leveres med 1,5 meter ledning med stik. Nødvendig forsikring skal installeres.
Effekt og belastning er beskrevet pa datablad.
Mere en 10% afvigelse herfra kan medfører skade på maskinen.
ADVARSEL: Passende jorsforbindelse skal foretages.
2
, (14-87 psig.)
46
S Å L E D E S V I R K E R M A S K I N E N
När maskinen tilsluttes spænding starter kompressoren og agitatormotoren, og vandventilen åbner således at vand ledes
til produktionskaret. En microamryder sikre vandstanden og lukker vandventilen. Kompressoren sikre kulde i fordamperen
saledes vandet omkring ''fingrene'' fryses.
Når terningeme når indstillet størrelse standser agitatormotorens skovlhjul og en mocroswits påvirkes.
Denne mocroswits træ et relæ som starter gear motoren. Herefter åbnes for vatmgasventilen og agitatormotoren standser.
Kompressoren fortsætter i ca. 20 sek. og stopper så, hvorefter agiatormotoren starter igen. Gearrnotoren abner bunden
af karret således at overskydende vand ledes til afløb og maskinen er klar til næste produktion.
Når magasinet er fyldt vil bunden af karret ved påbegyndt åbning standses og en sikkerhedsmocroswits afbryder maskinen.
Maskinen og produktion vil automatisk starte nar terninger igen fJernes fra magasin.
På model Modular-200 Kg, påfyldningsmekanismen foretages ved hjælp af en termostat, placeret på det højeste punkt
af depotet hvor isterningerne falder, og som stoper maskinen ved at åbne den elektriske strømkreds når depotet er fyldt
med isterninger.
R E N G Ø R I N G & V E D L I G E H O L D E L S E
1. RENGØRING
(1.1)
Hyppigheden af vedligeholdelse og rengøring afhænger af vandets beskaffenhed.
Punkt 1.2, 1.3 og l.4 bør udføres mindst 1 gang pr. år.
(1.2)
- Rengøring af vandindtagfilter.
- Sluk maskinen og udtag stik.
- Sluk for vandforsyningen.
- Aftag 314" forbindelsen.
- Rens filter.
(1.3)
Rengøring af kar, magasin og kondensator m.m.
- Dette bør gøres af autoriseret firma.
(1.4)
Luftkølet kondensator rengøres:
- Støvsuges, børstes (ikke metal børste) eller rengøres med luft under tryk (luft, nitrogen, etc.)
(1.5)
Efterse og juster om nødvendigt vandstand og størrelse af terning.
2. UDVENDIG RENGØRING
(2.1)
Kabinet rengøres med svamp, varmt vand og et alm. husholdningsmiddel. Evt. mærker og ridser kan forsøges
poleret væk med eks. autopolermiddel. BRUG ALDRIG KAUSTISK SODA.
47

Werbung

loading