Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PABS 18-Li B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS DRILL PABS 18-Li B3
CORDLESS DRILL
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 90877
AKKUPORAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BATTERIDREVET BORE- / SKRUEMASKINE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PABS 18-Li B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABS 18-Li B3

 • Seite 1 CORDLESS DRILL PABS 18-Li B3 CORDLESS DRILL AKKUPORAKONE operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE BATTERIDREVET BORE- / SKRUEMASKINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ..........................Page 6 Equipment Components ........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Purpose

  Introduction Cordless drill PABS 18-Li B3 Scope of delivery 1 Cordless drill with rechargeable battery pack Introduction 1 Bit PH2 50 mm 1 Fast charger We congratulate you on the purchase of your new 1 Carry case device. You have chosen a high quality product. The 1 Directions for use instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety Total vibration (vector sum of three directions) is calculated in accordance with EN 60745: a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead Screwing: Vibration emission value = 0.824 m / s...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools f) Use a residual current device (RCD) for correctly used. The use of these devices protection if operating the electrical reduces the hazard presented by dust. power tool in a moist environment is unavoidable.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools S afety advice relating to the stipulations drawn up for this par- cordless drill drivers ticular type of device. In doing this, take into account the working conditions and the task in hand. The use of electrical Hold the device by the insulated handle surfaces when you power tools for purposes other than those in-...
 • Seite 10: Original Ancillaries / Accessories

  General safety advice for electrical power tools / Start-up in the middle position (lock). To prevent N ever charge the battery pack for a second time the device from starting up unintentionally. immediately after a fast charging process has DANGER! Take steps to ensure that been completed.
 • Seite 11: Torque Pre-Selection

  Start-up / Operation Torque pre-selection Setting the speed You can adjust the torque by using torque pre- The ON / OFF switch has a variable speed con- selection. trol device. Slight pressure on the ON / OFF switch will cause the rotation speed to slow down. With S elect a low setting for small screws, soft work increased pressure, the rotational speed will increase.
 • Seite 12: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and Cleaning / Warranty Warranty F or hard materials, select a low drill speed. For soft materials, select a high drill speed. The warranty for this appliance is for 3 S ecure or fix down the workpiece (if possible) years from the date of purchase.
 • Seite 13: Disposal

  A15, EN 60335-2-29:2004, EN 62233:2008 batteries with your household refuse! Type / Appliance Designation: Cordless drill PABS 18-Li B3 Defective or worn out rechargeable batteries must be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC. Date of manufacture (DOM): 07–2013...
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Varustelu ............................... Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 18 4.
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Akkuporakone PABS 18-Li B3 Toimitukseen kuuluu 1 akkuporakone akkupaketilla Johdanto 1 bit PH2 50 mm 1 pikalatauslaite Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 kantolaukku täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä 1 käyttöohje tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Johdanto / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet b) Älä käytä laitetta räjähdysvaaralli- Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektori- sessa ympäristössä, jossa säilytetään summa) määritetty normin EN 60745 mukaan: helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai jossa kehittyy pölyä. Sähkötyökalut kehit- Ruuvi: Värähtelyemissioarvo = 0,824 m / s tävät kipinöintiä, joka voi sytyttää...
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 3. Henkilöiden turvallisuus lua. Sopivan sähkötyökalun kanssa työskente- let paremmin ja varmemmin sen tehoalueella. a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, b) Älä käytä mitään sähkötyökalua, mitä teet ja toimi järkevästi sähkölait- jonka käynnistyskytkin on viallinen. teilla työskennellessäsi. Älä käytä Sähkötyökalu, jota ei voi enää...
 • Seite 19: Huolto

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet b) Käytä sähkötyökaluissa vain niille rajoitetut, fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttö kokemuksen ja/tai tiedon puute ovat esteenä voi johtaa loukkaantumisiin ja tulipalon vaaraan. käytölle, lukuun ottamatta tilanteita, joissa heitä c) Pidä käyttämätön akku loitolla klem- valvoo turvallisuudesta vastaava henkilö...
 • Seite 20: Käyttöönotto

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönottoa Akkupaketin poisto: Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen käyt- tötyökalujen tai muiden tarvikkeiden käyttö P aina vapautuspainiketta ja poista saattaa merkitä loukkaantumisvaaraa. akkupaketti. Käyttöönotto Akun lataustilan tarkistus Akkupakkauksen lataaminen P aina akun lataustilan tarkistamiseksi painiketta Akku-LED (katso myös suuri kuva).
 • Seite 21: 2-Vaiheinen Voimansiirto

  Käyttöönottoa / Käyttö 2-vaiheinen voimansiirto Pyörimissuunnan vaihtaminen VARO! Käytä nopeudenvalitsinta vain lait- V aihda pyörimissuuntaa painamalla pyörimissuun- teen ollessa pysähdyksissä. Laite voi muuten vioittua. nan vaihtokytkintä oikealle tai vasemmalle. Ensimmäisessä vaiheessa (vaiheenvalin- Ohjeita ja vinkkejä takytkin asennossa: 1) saavutetaan n. 400 min :n kierrosnopeus ja korkea vääntömomentti.
 • Seite 22: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Huolto / Hävittäminen Metallin poraaminen: Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden K äytä metalliporaa (HSS). Parhaimman tuloksen kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset saavuttamiseksi tulisi poranterää jäähdyttää aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei ra- öljyllä.
 • Seite 23: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+ A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004, EN 62233:2008 Tyyppi /Laitekuvaus: Akkuporakone PABS 18-Li B3 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Sarjanumero: IAN 90877 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Tekniset muutokset edelleenkehittelyn puitteissa...
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ........................Sidan 26 Utrustning ............................Sidan 26 Leveransens omfattning ........................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Föreskriven Användning

  Den innehåller viktiga anvisningar för Tekniska data säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säker- hetsanvisningarna och monteringsanvisningen innan PABS 18-Li B3 batteridriven borr- och du använder produkten. Använd produkten endast skruvdragare: enligt beskrivningen och endast för de angivna än- damålen.
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen Totalvärden vibrationer (vektorsumma i tre riktningar) fastställda enligt EN 60745: a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj ordentlig belysning. Oreda Skruva: Vibrationsemission = 0,824 m / s och dålig belysning kan medföra olycksfall. b) Använd inte verktyget i explosions- Osäkerhet K = 1,5 m / s Borrning:...
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4. Omsorgsfull hantering och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken användning av elverktyg för elstötar. a) Överbelasta inte maskinen! Använd 3. Personsäkerhet rätt elverktyg för respektive arbete. Med passande elverktyg blir arbetsresultatet a) Var alltid medveten om vad du gör bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Batteridrivet Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 5. Användning och hantering med en skadad spänningsförande kabel kan detta av batteridrivet verktyg medföra att produktens metalldelar blir ström- förande och därmed risk för elstötar föreligger. a) Ladda endast laddbara batterier i laddare som rekommenderats av till- Säkerhetsinformation för lad- verkaren.
 • Seite 30: Originaltillbehör / Extrautrustning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Idrifttagning O riginaltillbehör / Ta bort batteripacken: Extrautrustning T ryck upplåsningsknappen och ta bort batteripacken. A nvänd alltid de tillbehör och den ex- trautrustning som specifieras i bruks- Kontrollera batteristatus anvisningen. Om du använder andra typer av tillbehör eller verktyg utsätter du dig själv för risk.
 • Seite 31: 2-Växeldrift

  Idrifttagning / Användning 2-växeldrift Ändra rotationsriktning OBSERVERA! Tryck endast hastighetsom- Ä ndra rotationsriktning genom att flytta rota- kopplaren när verktyget står stilla. Annars kan tionsriktningsväljaren åt höger eller vänster. verktyget skadas. Tips och tricks I ettans växel (växelomkopplaren på läge: 1) kommer apparaten upp i ett varvtal på...
 • Seite 32: Underhåll Och Rengöring

  Användning / Underhåll och rengöring / Garanti / Kassering Borra i sten: Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar ga- A nvänd en stenborr med hårdmetallbeläggning. rantiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar. Eventuella skador och brister som Borra i trä: upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedel- A nvänd träborr med centreringsspets, om du...
 • Seite 33: Förklaring Om Överensstämmelse / Tillverkarförsäkran

  EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+ A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004, EN 62233:2008 Typ / beskrivning: Sladdlös borrskruvdragare PABS 18-Li B3 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Serienummer: IAN 90877 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Med reservationer för ändringar på...
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse .......................Side 36 Udstyr ..............................Side 36 Samlet levering .............................Side 36 Tekniske specifikationer ........................Side 36 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 37 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 37 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 38 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 38 5.
 • Seite 36: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den Tekniske specifikationer indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af PABS 18-Li B3 batteridrevet bore- / skrue- produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhe- maskine: dsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål.
 • Seite 37: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet Samlede svingningsværdier (vektorsum af tre retninger) målt i henhold til EN 60745: a) Arbejdsområdet skal være ryddeligt og have god belysning. Uorden og ube- Skruer: Svingningsemissionsværdi = 0,824 m / s lyste arbejdsområder kan være årsag til ulykker.
 • Seite 38: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk g) Hvis der monteres opsugnings- og værktøj skal bruges i fugtige omgivel- opfangsanordninger, skal disse være ser, skal der anvendes en fejlstrøms- sluttet til og anvendes korrekt. Anven- kontakt.
 • Seite 39: Anvendelse Og Behandling Af Akkuværktøjet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Sikkerhedsinstrukser for med disse anvisninger og sådan som batteridreven boremaskine det er foreskrevet for denne særlige og skruetrækker type apparat. Her skal der også tages hensyn til arbejdsbetingelserne og den opgave der skal udføres. Anvendelse af Hold apparatet i de isole- rede gribeflader, når du udfører ar- elektriske redskaber til andre formål end de...
 • Seite 40: Originalt Tilbehør / Originale Ekstraenheder

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning bliver overbelastet eller det sætter sig fast i det O plad aldrig en akku-pakke igen umiddelbart emne der behandles. efter hurtigopladningen. Der er fare for, at akku- U nder arbejde på apparatet samt pakken bliver overopladet, og at akkuens og under transport eller opbevaring skal opladerens levetid reduceres.
 • Seite 41: Forvalg Af Drejningsmoment

  Ibrugtagning / Betjening Forvalg af drejningsmoment Indstil omdrejningstallet Du kan indstille omdrejningskraften med forvalg af TÆND- / SLUK-knappen er udstyret med en va- drejningsmomentet riabel hastighedsregulator. Let tryk på TÆND / SLUK-knappen bevirker et lavt omdrej- V ælg et lavt trin til små skruer og bløde materialer. ningstal.
 • Seite 42: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Garanti / Bortskaffelse som bevis for købet. I garantitilfælde bedes V ælg et lavt omdrejningstal ved hårde materialer du kontakte service-afdelingen telefonisk. og et højt omdrejningstal ved bløde materialer. På denne måde kan gratis indsendelse af S ørg for at sikre eller fastgøre emnet i en fast- varen garanteres.
 • Seite 43: Overensstemmelseserklæring / Producent

  EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+ A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004, EN 62233:2008 Type / enhedens betegnelse: Batteridrevet bore- / skruemaskine PABS 18-Li B3 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Serienummer: IAN 90877 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer i forbin-...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 46 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 47 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 48 5.
 • Seite 46: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Akku-Bohrschrauber PABS 18-Li B3 Lieferumfang 1 Akku-Bohrschrauber mit Akku-Pack Einleitung 1 Bit PH2 50 mm 1 Schnell-Ladegerät Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Tragekoffer Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Bedienungsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Schrauben: Schwingungsemissionswert = 0,824 m / s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K= 1,5 m / s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Bohren: Schwingungsemissionswert = 2,47 m / s tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Außenbereich zugelassen sind. Die Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Anwendung eines für den Außenbereich Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen geeigneten Verlängerungskabels verringert besser kontrollieren. f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen das Risiko eines elektrischen Schlages. f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 49: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teile einwandfrei funktionieren und die Flüssigkeit in die Augen kommt, nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in so beschädigt sind, dass die Funktion Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. ist.
 • Seite 50: Ergänzende Anweisungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Ergänzende Anweisungen Inbetriebnahme Akku-Pack laden Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvor- richtungen oder Schraubstock festgehaltenes VORSICHT! Ziehen Sie immer den Netzstecker, Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand. GIFTIGE STÄUBE! bevor Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerät Die durch die Bearbeitung entstehenden nehmen bzw.
 • Seite 51: Akkuzustand Prüfen

  Inbetriebnahme / Bedienung Akkuzustand prüfen Im ersten Gang (Gangwahlschalter Position: 1) Drücken Sie zum Prüfen des Akkuzustands die erreichen Sie eine Drehzahl von ca. 400 min Taste Akku-LED (siehe auch Hauptabbildung). ein hohes Drehmoment. Diese Einstellung eignet Der Zustand bzw. die Restleistung wird anhand sich für alle Schraubarbeiten, aber auch zur Ver- der drei Akku-LED wie folgt angezeigt:...
 • Seite 52: Tipps Und Tricks

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Garantie Tipps und Tricks Metallbohrer können Sie auch zum Bohren in Kunststoff verwenden. Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob der Bohren in Gestein: Schraub- bzw. Bohreinsatz korrekt angebracht ist, d.h. zentriert im Bohrfutter sitzt. Verwenden Sie einen Hartmetallbestückten Schraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Steinbohrer.
 • Seite 53: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Entsorgung Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht Die Verpackung besteht aus umwelt- für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- können.
 • Seite 54: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+ A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004, EN 62233:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Bohrschrauber PABS 18-Li B3 Herstellungsjahr: 07–2013 Seriennummer: IAN 90877 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 55 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus tilstand af information · stand der Informationen: 07 / 2013 · Ident.-No.: PaBs18-LiB3072013-3 IAN 90877...