Parkside PAMFW 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

4-in-1-akku-kombigerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li B1
SLADDLÖS 4-I-1-KOMBIMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS KOMBINUOTAS
PRIETAISAS „KETURI VIENAME"
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 315586
AKUMULATOROWE URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE 4-W-1
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 20-Li A1

 • Seite 1 4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li B1 SLADDLÖS 4-I-1-KOMBIMASKIN AKUMULATOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 4-W-1 Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULIATORINIS KOMBINUOTAS 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT PRIETAISAS „KETURI VIENAME“ Originalbetriebsanleitung Originalios naudojimo instrukcijos vertimas IAN 315586...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 26 27 28 29...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  överensstämmelse .. 93 der sig inget ansvar för skador som föror- Sprängskisser .....98-100 sakas av icke ändamålsenlig användning eller felaktigt handhavande. Produkten ingår i modellserie Parkside X 20 V TEAM och den får bara användas tillsammans med batteriet till Parkside X 20 V TEAM.
 • Seite 5: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning 7 Riktningsomkopplare 8 Handtag Illustrationerna återfinns på 9 Uppladdningsbart batteri främre och bakre fliken. 10 Strömbrytare 11 Bitshållare 12 Skruvbits, 50 mm 6 styck Leveransomfattning 13 Borrbits 6 styck Packa upp maskinen och kontrollera att 14 Laddare den är komplett: 15 Förvaringsväska 16 Tigersåg PKGA3 •...
 • Seite 6: Säkerhetsinformation

  Vikt (utan laddare) ....ca. 1,5 kg Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt Ljudtrycksnivå (L ).. 83,7 dB(A), K = 3 dB enligt en standardiserad testmetod och kan Ljudeffektsnivå (L ) ...94,7 dB(A), K = 3 dB användas för jämförelse av ett elverktyg Vibrationer (a med ett annat.
 • Seite 7: Allmänna Säkerhetshänvisningar För Elverktyg

  Varningssymboler med Produktet ingår i mo- information om åtgär- dellserie Parkside X 20 V TEAM der för att undvika per- sonskador på grund av elchock. Bildsymboler på sågklingorna: Påbudssymbol med uppgift om hur skador kan förebyg- Använd skyddsglasögon. gas. För att såga trä...
 • Seite 8 1) Arbetsplatssäkerhet: för elektriska stötar om Din kropp är jordad. a) Håll arbetsområdet rent och väl c) Skydda elverktyget från regn upplyst. Röriga eller alltför mör- och väta. Om vatten tränger in ka arbetsområden kan leda till i ett elverktyg ökar risken för olycksfall.
 • Seite 9 påverkad av droger, alkohol och handskar borta från rörliga eller mediciner. Ett enda ögon- delar. Löst sittande klädesplagg, blick av oaktsamhet kan leda smycken eller långt hår kan till svåra skador i arbetet med fångas upp av de rörliga de- elverktyget.
 • Seite 10 c) Dra alltid ut kontakten ur utta- ning av elverktyget till andra get och/eller ta bort batteriet uppgifter än de föreskrivna kan innan du gör några inställning- leda till farliga situationer. ar, byter tillbehör eller sätter h) Håll handtagen och greppytor- undan elverktyget.
 • Seite 11: Ytterligare Säkerhetsinformation

  d) Vid felaktigt handhavande kan originalreservdelar. Detta säker- vätska tränga ut ur ackumu- ställer att säkerheten för elverk- latorn. Undvik kontakt med tyget upprätthålls. sådan vätska. Vid tillfällig kon- b) Försök aldrig serva ett skadat batteri. Endast tillverkaren eller takt: skölj bort med vatten. Om vätskan kommer i ögonen, skall en behörig kundtjänstavdelning dessutom läkare kontaktas.
 • Seite 12 när du arbetar med verk- när du byter tillbehör. Då tyget. Du kan skada dig om kan du inte bränna dig på till- du förlorar kontrollen. behöret som blivit varmt när det • Håll endast elverktyget i använts. de isolerade greppytorna om du arbetar där det 2) SPECIELL SÄKERHETSIN- finns risk för att insats-...
 • Seite 13 • Använd endast oskadda 3) SPECIELL SÄKERHETSIN- och felfria sågklingor. FORMATION FÖR SLIP- Böjda och trubbiga sågklingor NING OCH SKRAPNING kan brytas, påverka sågsnitten negativt eller orsaka bakåtkast. • Elverktyget ska endast • Tryck aldrig mot sidan av användas för torrslipning. sågklingan för att brom- Skrapa inga fuktiga ma- sa den när du stängt av...
 • Seite 14: Idrifttagning

  Följande faror kan uppstå nualen till batteriet och i samband med konstruktionen och laddaren i modellserie utförandet av detta elverktyg: Parkside X 20 V Team. a) Risk för lungskador om inte Idrifttagning lämpligt andningsskydd an- vänds. Ladda upp batteriet b) Skärskador.
 • Seite 15: Användning

  Koppla på och stänga av Personlig skyddsutrustning och ett väl fungerande verk- 1. Koppla på: Tryck på strömbrytaren tyg minskar risken för per- 10). sonskador och olyckor. 10) kan varvta- Med strömbrytaren ( Försäkra dig om att omgiv- let regleras steglöst. ningstemperaturen inte ligger Lätt tryck: lågt varvtal över 45 °C eller under -20 °C...
 • Seite 16: Motorenhet Med Multislip Pkga2

  1. Vänta tills verktyget står helt stilla. Vilket vridmoment som krävs beror 2. Flytta växelväljaren ( 3) till önskat på: läge: - vilket slags material som ska be- 1: lågt varvtal. arbetas och materialets hårdhet; 2: högt varvtal. - vilken sorts skruvar som används och längden på...
 • Seite 17: Motorenhet Med Tigersåg Pkga3

  Ev. kan du ansluta dammsu- Använd skyddshandskar när du garslangen utan reducerstycke (25) handskas med sågklingor. Då und- till adaptern (24). viker du skärsår. Slipa Risk för personskador! - Använd aldrig sågklingor som är • Använd ett dammutsug när du slipar trubbiga, böjda eller defekta på...
 • Seite 18: Motorenhet Med Multifunktionsverktyg Pkga4

  Byta verktyg 3. Placera fotplattan ( 17) på arbetss- tycket. 4. Såga framåt med jämnt tryck. Säkra produkten så att den 5. Dra ut sågklingan ur sågsnittet innan inte kan kopplas på av miss- tag (se Koppla på och stänga du stänger av produkten när du arbe- tat färdigt.
 • Seite 19: Rengöring Och Underhåll

  Slipa Stäng av maskinen och ta ur acku- mulatorn ur den före allt arbete. • Använd ett dammutsug när du slipar med multislipen. Utför följande rengörings- och underhålls- • Produkten ska vara påkopplad när den arbete med jämna mellanrum - detta säker- förs mot arbetsstycket.
 • Seite 20: Garanti

  • Ta ut batteriet innan du kasserar elverk- Garantitid och lagstadgade garan- tyget. tianspråk • Lämna in produkten till en återvinnings- Garantitiden förlängs inte om garantiåta- station. Produktens plast- och metall- gandet tas i anspråk. Detta gäller även för delar kan källsorteras och återvinnas ersatta och reparerade delar.
 • Seite 21: Reparationsservice

  Service-Center • Om funktionsfel eller andra defekter uppstår: vänligen kontakta först nedan- stående serviceavdelning per telefon Service Sverige Tel.: 0770 930739 eller e-post. Du får då information om E-Mail: grizzly@lidl.se hur reklamationen går till. • Efter samråd med vår kundtjänst kan IAN 315586 du skicka in en produkt som har kon- staterats defekt till den meddelade ser-...
 • Seite 22: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se «Service-Center» sida 21). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Pos. Pos. Beteckning Artikelnr. Bruks- Sprängskiss anvisning 91104151 PKGA1 borrskruvdragare 91104153 PKGA3 Tigersåg Sågklinga för metall (HSS150/18TPI) 13800222 Sågklinga för trä...
 • Seite 23: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Avhjälpande Ladda upp batteriet ( batteriet ( 9) urladdad (observera separat bruksanvisning för uppladdningsbart batteri och laddare) Sätt i batteriet ( 9) (observera sepa- Produkten startar batteriet ( 9) ej isatt rat bruksanvisning för uppladdnings- inte bart batteri och laddare) 10) är Strömbrytaren (...
 • Seite 24 Wstęp Spis tresci Wstęp ........24 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Cel zastosowania ....... 24 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Opis ogólny ....... 25 Zawartość opakowania ....25 sprawdzono w trakcie produkcji pod ką- Przegląd ........25 tem jakości, a także dokonano jego kontro- li ostatecznej.
 • Seite 25: Opis Ogólny

  • Akumulator mulatorów serii X 20 V TEAM. Akumulatory • Ładowarka można ładować tylko za pomocą ładowarek • Walizka z serii Parkside X 20 V TEAM. • Instrukcja obsługi *P = Uziarnienie Przegląd Opis ogólny Ilustracje znajdują się na okład- 1 Uchwyt wiertarski szybkomocu- ce przedniej i tylnej.
 • Seite 26 27 Dźwignia zwalniania narzędzia Poziom ciśnienia akustycznego 28 Trzpienie montażowe ) ....88,6 dB(A); K = 3 dB 29 Uchwyt narzędziowy Poziom mocy akustycznej 30 Płytka ścierna Delta ) ....99,6 dB(A); K = 3 dB 31 3 arkusze papieru ściernego ) ..4,572 m/s , K= 1,5 m/s Wibracja (a...
 • Seite 27: Wskazówki Bezpieczeństwa

  osobowym na skutek Ostrzeżenie: Wartość emisji porażenia prądem elek- drgań może się różnić w czasie ko- rzystania z urządzenia od podanej trycznym. wartości, jest to zależne od sposo- bu używania urządzenia. Noś rękawice ochronne. Proszę spróbować maksymalnie ograniczyć narażenie na wibracje. Przykładowymi sposobami zmniej- Nosić...
 • Seite 28: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  Urządzenie jest czę- Użyte w zasadach bezpieczeństwa ścią serii Parkside pojęcie „narzędzie elektryczne“ X 20 V TEAM. dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych prądem sieciowym (za kablem sieciowym) oraz narzędzi Symbol na tarczach elektrycznych zasilanych z baterii pilarskich: (bez kabla sieciowego). Nosić okulary ochronne lub 1) Bezoieczeństwo miejsca...
 • Seite 29 a) Wtyczka narzędzia elektryczne- nie przedłużacza przystosowa- go musi pasować do gniazdka. nego do używania na dworze Wtyczki nie można w żaden zmniejsza ryzyko porażenia sposób modyfikować. Nie uży- prądem. f) Jeżeli nie da się uniknąć uży- waj adapterów wtyczek razem z narzędziami elektrycznymi cia narzędzia elektrycznego posiadającymi zestyk ochronny...
 • Seite 30 kask i nauszniki − zależnie od Luźne ubranie, ozdoby lub rodzaju i sposobu używania na- długie włosy mogą zostać po- rzędzia elektrycznego − zmniej- chwycone lub wkręcone przez sza ryzyko zranienia. ruchome części. g) Jeżeli urządzenie posiada moż- c) Unikaj przypadkowego uru- chomienia narzędzia.
 • Seite 31 f) Narzędzia tnące muszą być włączyć i wyłączyć, jest niebez- pieczne i wymaga naprawy. zawsze ostre i czyste. Starannie c) Przed dokonaniem ustawień pielęgnowane narzędzia tnące urządzenia, wymianą narzę- z ostrymi ostrzami rzadziej się dzia końcowego lub odłożeniem blokują i są łatwiejsze w prowa- elektronarzędzia wyciągnij dzeniu.
 • Seite 32 ładowania akumulatorów inne- f) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokich go typu grozi pożarem. b) Stosuj w urządzeniach elek- temperatur. Ogień lub tempe- ratury powyżej 130 °C mogą trycznych tylko przystosowane do nich akumulatory. Używanie spowodować wybuch. innych akumulatorów może pro- g) Przestrzegaj wszystkich instruk- cji ładowania i nigdy nie ładuj wadzić...
 • Seite 33: Pozostałe Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

  Pozostałe uwagi • Podczas prac, przy któ- dotyczące bezpieczeństwa rych istnieje ryzyko na- trafienia narzędziem Ostrzeżenie! Podczas końcowym lub wkrętem cięcia lub szlifowania na ukryte przewody elek- może tworzyć się szko- tryczne, elektronarzędzie dliwy dla zdrowia pył trzymać za zaizolowane uchwyty.
 • Seite 34 • Podczas kontaktu z narzę- • Po zakończeniu pracy dziami jak piła, skrobak elektronarzędzie wyłączyć i wiertarka należy zacho- i wyciągnąć brzeszczot wać ostrożność. Narzędzia z rzazu dopiero po jego całkowitym zatrzymaniu. są ostre i stwarzają niebezpie- czeństwo zranienia. Dzięki temu unikniemy odbicia •...
 • Seite 35 kać do jego zatrzymania sować czynników chłodzących się. Narzędzie końcowe może ani podobnych środków. • Przed przerwami w pracy się zablokować i spowodować zawsze opróżniać zbior- utratę kontroli nad elektronarzę- dziem. nik odpylacza. Pył szlifierski • Jeśli brzeszczot zablokuje w worku odpylacza, mikrofil- się, urządzenie natych- trze, worku papierowym (lub miast wyłączyć.
 • Seite 36: Uruchamianie

  Osobiste wyposażenie ochronne i sprawne urządze- akumulatora i ładowar- nie zmniejszają ryzyko ura- ki serii Parkside X 20 V zów ciała i wypadków. Team.
 • Seite 37: Obsługa

  Włączanie/wyłączanie Upewnij się, że temperatura otoczenia podczas pracy nie przekracza 45 °C i nie spada 1. Załączanie: Wcisnąć włącznik/wyłącz- poniżej -20 °C. 10). nik ( Za pomocą włącznika/wyłącznika Nosić ochronniki słuchu. 10) można bezstopniowo regulo- wać prędkość obrotową. Obsługa Słabszy docisk: niska prędkość obroto- Wymiana narzędzi Mocniejszy docisk: wyższa prędkość...
 • Seite 38: Jednostka Napędowa Z Nasadą Multiszlifierki Pkga2

  Wkręcanie: Stopień 1 - 19 Wybór biegu Stopień Wiercenie: Przed zmianą biegu zatrzy- 3. Rozpocząć pracę od mniejszego mać urządzenie. stopnia momentu dokręcania i w razie potrzeby zwiększyć go. 1. Odczekać, aż urządzenie się zatrzy- Pierścień regulacji momentu dokrę- 2 Przesunąć przełącznik biegu ( cania można regulować...
 • Seite 39: Jednostka Napędowa Z Nasadką Piły Szablastej Pkga3

  Wybór papieru ściernego Zdejmowanie papieru ściernego 2. Zdjąć papier ścierny (23) z płytki ścier- nej (21). Uziarnienie P Zastosowanie Podłączanie systemu odpylania do wstępnego szlifowania P 60 surowych powierzchni drew- Podłączając system odpylania możemy nianych zmniejszyć pylenie podczas szlifowania. P 80 / 120 do szlifowania na płasko do dokładnego szlifowania 1.
 • Seite 40: Jednostka Napędowa Z Narzędziem Wielofunkcyjnym Pkga4

  Montaż brzeszczotu: • Używać tylko nieuszkodzonych, właści- 1. Przesunąć w górę do oporu dźwignię wych brzeszczotów. Do obróbki metali (18) zwalniania brzeszczotu. Włożyć stosować tylko brzeszczoty do cięcia trzpień brzeszczotu (19/20) do szcze- metalu. liny uchwytu brzeszczotu. • Pamiętać o przyjęciu bezpiecznej po- 2.
 • Seite 41 Szlifowanie Upewnij się, że uchwyt narzędzio- wy (29) jest mocno wkręcony, aby bezpiecznie zamontować i używać • Podczas szlifowania z użyciem nasady wszystkich dostarczonych narzędzi multiszlifierki stosować system odpyla- (30/32/33). nia. • Urządzenie przykładać do obrabiane- 1. Wcisnąć dźwignię (27) zwalniania go elementu tylko w stanie włączonym.
 • Seite 42: Oczyszczani/Konserwacja

  Oczyszczani/ Przechowywanie urządzenia konserwacja Wykonywanie prac naprawczych • Urządzenie z dostarczoną w komple- i konserwacyjnych, które nie są cie osłoną noża przechowywać w su- wymienione w tej instrukcji obsługi, chym miejscu, poza zasięgiem dzieci. należy zlecać naszemu Centrum • Akumulator należy składować w tem- serwisowemu.
 • Seite 43: Gwarancja

  Zakres gwarancji Gwarancja Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. dzono przed wysyłką. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 44: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. Serwis Polska Uzyskają Państwo wówczas szczegó- łowe informacje na temat realizacji Tel.: 22 397 4996 E-Mail: grizzly@lidl.pl reklamacji. • Uszkodzony produkt mogą Państwo IAN 315586 wysłać po skontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta, za- Importer łączając dowód zakupu (paragon) i...
 • Seite 45: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 44 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogo- we.” Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek obsługi samorozwijający PKGA1 Nasadka wiertarska...
 • Seite 46 Poszukiwanie błędów Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Problem Naładować akumulator (przestrzegaj 9) rozłado- Akumulator ( oddzielnej instrukcji obsługi akumula- wany tora i ładowarki) Włożyć akumulator (przestrzegaj od- Urządzenie nie Akumulator ( 9) nie jest dzielnej instrukcji obsługi akumulatora uruchamia się. włożony i ładowarki) Włącznik/wyłącznik...
 • Seite 47 Vertimas iš originalių EB tojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinka- atitikties deklaracija ....95 Trimatis vaizdas ....98-100 mo valdymo. Tai yra „Parkside X 20 V TEAM“ se- rijos įrankis, kurį galima naudoti su...
 • Seite 48: Bendrasis Aprašymas

  Apžvalga „X 20 V TEAM“ serijos akumuliatoriais. Akumuliatorius galima įkrauti tik „Parkside X 20 V TEAM“ serijos krovikliais. 1 Greitojo užveržimo griebtuvas 2 Sukimo momento reguliavimo Bendrasis aprašymas žiedas 3 Veikimo greičio parinkimo Pagrindinės įrankio sudeda- jungiklis mosios dalys pavaizduotos 4 Antgalis–gręžtuvas / suktuvas išskleidžiamuosiuose pusla-...
 • Seite 49: Techniniai Duomenys

  Techniniai duomenys Garso slėgio lygis ) ....89,3 dB(A), K = 3 dB Akumuliatorinis kombinuotas prietaisas Garso galingumo lygis ) ....100,3 dB(A), K „keturi viename“ ....PKGA 20-Li B1 = 3 dB Variklio įtampa ......20 V Vibracija (a Tuščios eigos apsukos (n ) ..21000 min Pjaunant lentas ....
 • Seite 50: Saugos Nurodymai

  Laiky- materialiniam turtui. kite rankas atokiai. Pavojaus ženklas su in- formacija, padedančia Šis įrenginys priklau- apsisaugoti nuo sužalo- so serijai Parkside jimų elektros smūgiu. X 20 V TEAM. Paveikslėliai ant geležtėse: Privalomasis ženklas su duo- menimis, kaip išvengti žalos Užsidėkite akių apsaugos materialiniam turtui.
 • Seite 51 nurodymus, susipažin- c) Naudodami elektrinius įrankius kite su paveikslėliais ir neleiskite būti arti vaikams ir kitiems asmenims. Jei Jūsų dė- techniniais duomenimis, pridedamais prie šio mesys nukryps, galite nebesu- elektrinio įrankio. Jei valdyti prietaiso. nepaisysite tam tikrų saugos nurodymų ir instrukcijų, galite 2) Elektros sauga: patirti elektros šoką, gali kilti gaisras ir (arba) sunkiai susi-...
 • Seite 52 lizdo. Laikykite kabelį atokiai b) Naudokite asmenines apsaugos nuo karščio šaltinio, alyvos, aš- priemones ir visada užsidėkite trių kraštų ir judančių prietaiso apsauginius akinius. dalių. Pažeisti arba susivynioję Priklausomai nuo elektrinio įran- kabeliai didina elektros šoko kio modelio ir naudojimo būdo riziką.
 • Seite 53 f) Dėvėkite tinkamus drabužius. elektrinio įrankio nepavyksta Nedėvėkite plačių drabužių ar įjungti arba išjungti, jis kelia papuošalų. Plaukais, drabužiais pavojų, todėl būtina jį suremon- ir pirštinėmis nelieskite besi- tuoti. sukančių dalių. Besisukančios c) Prieš reguliuodami, padėdami elektrinį įrankį ar keisdami pa- dalys gali sugriebti laisvus dra- pildomus įrankius, ištraukite iš...
 • Seite 54 pjovimo įrankiai su pagaląsto- c) Nelaikykite arti nenaudojamo akumuliatoriaus sąvaržėlių, mo- mis pjovimo briaunomis rečiau netų, raktų, vinių, varžtų arba užstringa ir juos daug lengviau kitų smulkių metalinių daiktų, valdyti. g) Elektrinį įrankį, priedus, nau- kurie galėtų užtrumpinti kontak- dojamuosius įrankius ir kt. tus.
 • Seite 55: Papildoma Saugos Informacija

  6) Techninė priežiūra: pavimo takų apsaugos priemonę. Prijunkite dulkių siurbimo įrenginį a) Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam personalui, kuris naudoja origi- 1) AKUMULIATORINIAM KOM- BINUOTAJAM ĮRANKIUI nalias atsargines dalis. Taip už- TAIKOMI SPECIALŪS SAU- tikrina, kad prietaisas ir toliau bus eksploatuojamas saugiai.
 • Seite 56 • Įtvirtinkite ruošinį. Tvirtini- • Baigę pjauti, elektrinį įrankį išjunkite, o pjū- mo įtaisu arba spaustuvu įtvirtin- klelį / pjovimo diską iš tas ruošinys laikomas saugiau pjūvio vietos ištraukite tik nei ranka. • Būkite atsargūs naudoda- pjūkleliui / pjovimo dis- mi įrankius, pvz., pjūklą, kui visiškai sustojus.
 • Seite 57 sustos. Papildomam įrankiui talo kibirkštims, šlifavimo dulkės persikreipus elektrinis įrankis dulkių maiše, mikrofiltre, popie- riniame maiše (arba dulkių si- gali tapti nevaldomas. • Pjūkleliui/ pjovimo diskui urblio filtravimo maiše ir (arba) persikreipus įrankį nedel- filtre) gali savaime užsidegti. siant išjunkite. Praplėskite Toks pavojus ypač...
 • Seite 58: Pradėjimas Naudoti

  Prieš naudodami įrankį vi- suomet įsitikinkite, kad įran- mus, kuriuos rasite savo „Parkside X 20 V Team“ kis tinkamai veikia. Asmeninės apsaugos prie- serijos akumuliatoriaus monės ir tinkamai veikiantis ir kroviklio naudojimo įrankis sumažina susižeidimo instrukcijoje.
 • Seite 59: Valdymas

  Valdymas 2. išjungimas: Atleiskite įjungimo / išjun- gimo jungiklį ( Keičiamųjų antgalių keitimas Jei sukimo krypties keitiklį ( 7) nu- statysite į vidurinę padėtį, įrankis bus Užtikrinkite, kad įrankis apsaugotas nuo įsijungimo. neįsijungtų (žr. skyrių „Įjun- gimas / išjungimas“) arba Variklio blokas su antgaliu–gręžtuvu / išimkite iš...
 • Seite 60: Variklio Blokas Su Antgaliu-Universaliuoju Šlifuokliu Pkga2

  Sukimo krypties nustatymas Variklio blokas su antgaliu-universaliuoju šlifuokliu PKGA2 Sukimo krypties keitikliu galite pakeisti įrankio sukimosi kryptį. Užtikrinkite, kad įrankis neįsijungtų (žr. skyrių „Įjun- 1. Palaukite, kol įrankis sustos. gimas/išjungimas“). Įrankiui 2. Sukimo krypties keitiklį ( 7) pastum- netikėtai įsijungus, gresia pa- kite į...
 • Seite 61: Variklio Blokas Su Antgaliu-Tiesiniu Pjūklu Pkga3

  TKai darbuojatės su pjūkleliais, mū- Šlifavimas vėkite pirštines. Taip apsisaugosite nuo įsipjovimų. • Šlifuodami antgaliu-universaliuoju šlifuokliu naudokite dulkių siurbimo Dėmesio – pavojus susižeisti! įrenginį. • Prie ruošinio visada pridėkite įjungtą - Nenaudokite atšipusių, sulanksty- įrankį. tų ar kitaip apgadintų pjūklelių. •...
 • Seite 62: Variklio Blokas Su Antgaliudaugiafunkciu Įrankiu Pkga4

  Įrankių keitimas 3. Uždėkite atraminę plokštę ( 17) ant ruošinio. Užtikrinkite, kad įrankis ne- 4. Pjaukite tolygia pastūma. įsijungtų (žr. skyrių „Įjungi- 5. Baigę pjauti, ištraukite pjūklelį iš pjūvio mas /išjungimas“). Įrankiui vietos ir tik tada įrankį išjunkite. netikėtai įsijungus, gresia pavojus susižeisti.
 • Seite 63: Valymas Ir Techninė Priežiūra

  Valymas ir techninė Šlifavimas priežiūra • Šlifuodami antgaliu-universaliuoju šlifuokliu naudokite dulkių siurbimo Šioje instrukcijoje nenurodytus įrenginį. darbus paveskite atlikti vieno iš • Prie ruošinio visada pridėkite įjungtą mūsų įgaliotojo techninės priežiūros įrankį. centro darbuotojams. Naudokite tik • Nuvalykite šlifavimo plokštę prieš už- originalias dalis.
 • Seite 64: Utilizavimas/Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas/aplinkos pateikti trejų metų laikotarpiu bei pridedant trumpą defekto aprašymą ir nurodant apsauga defekto nustatymo datą. Išimkite akumuliatorių iš įrankio ir įrankį, Jeigu nustatomas defektas, kurio atžvilgiu akumuliatorių, priedus bei pakuotę atiduo- galioja mūsų garantija, jums grąžinamas kite perdirbti aplinkai saugiu būdu. sumontuotas arba naujas prietaisas.
 • Seite 65: Remonto Paslaugos

  apie kurią įspėjama instrukcijų žinyne, prašome pridėti visus įsigyjant gautus arba jį naudoti taip, kaip tame žinyne ne- priedus ir pasirūpinti, kad jie būtų pati- kimai sudėti į gabenimo pakuotę. rekomenduojama. Prietaisas skirtas naudoti tik privačioms, o Remonto paslaugos ne pramoninėms reikmėms. Garantija ne- tenka galios, jeigu prietaisas naudojamas netinkamai ir ne pagal paskirtį, su didele Remonto, kuriam garantija netaikoma, dar-...
 • Seite 66: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“ p. 65). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Dalies numerį Pozicija Pozicija Aprašymas Eksploa- Trimatis tavimo vaizdas instrukcija PKGA1 Antgalis–gręžtuvas / suktuvas 91104151 Antgalis-tiesinis pjūklas 91104153...
 • Seite 67: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Galima priežastis Problema Klaidos šalinimas Įkraukite akumuliatorių (žr. atskirą Išsikrovė akumuliatorius akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo instrukciją) Įdėkite akumuliatorių (žr. atskirą aku- Įrenginys Akumuliatorius ( 9) ne- muliatoriaus ir kroviklio naudojimo neužsiveda įdėtas instrukciją) Sugedo įjungimo / išjungi- Paveskite suremontuoti klientų aptarna- mo jungiklis ( vimo tarnybai Viduje atsipalaidavo kon-...
 • Seite 68 Inhalt Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Einleitung ........68 Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......68 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 69 ses Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Lieferumfang ........
 • Seite 69: Übersicht

  Übersicht Das Gerät ist Teil der Serie Parkside X 20 V TEAM und kann mit Akkus der X 20 V TEAM Serie betrieben werden. Die 1 Schnellspannbohrfutter Akkus dürfen nur mit Ladegeräten der Serie 2 Drehmomenteinstellring Parkside X 20 V TEAM geladen werden. 3 Gang-Wahlschalter 4 Bohrschrauberaufsatz PKGA1 Allgemeine 5 Entriegelungshebel für Geräteaufsatz...
 • Seite 70: Technische Daten

  Technische Daten Schallleistungspegel ) ....100,3 dB(A), K = 3 dB Vibration (a 4-in-1-Akku-Kombigerät ..PKGA 20-Li B1 Motorspannung ......20 V Sägen von Brettern ... 12,395 m/s Leerlaufdrehzahl (n ) ....21000 min Sägen von Holzbalken ..12,392 m/s K= 1,5 m/s Motoreinheit mit Bohrschrauberaufsatz ....
 • Seite 71: Sicherheitshinweise

  Verletzungsgefahr durch sich Angaben zur Verhütung drehendes Werkzeug! Halten von Personen- oder Sachschäden. Sie Ihre Hände fern. Das Gerät ist Teil Gefahrenzeichen mit der Serie Parkside Angaben zur Verhütung X 20 V TEAM von Personenschäden durch einen elektrischen Schlag. Bildzeichen auf den Sägeblättern: Gebotszeichen mit Angaben zur Verhütung von Schäden.
 • Seite 72: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  b) Arbeiten Sie mit dem Allgemeine Sicherheits- Elektrowerkzeug nicht in hinweise für Elektrowerk- zeuge explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich WARNUNG! Lesen Sie brennbare Flüssigkeiten, alle Sicherheitshinwei- Gase oder Stäube befin- se, Anweisungen, Be- den. Elektrowerkzeuge erzeu- bilderungen und techni- gen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
 • Seite 73 Verlängerungsleitung verringert b) Vermeiden Sie Körperkon- takt mit geerdeten Ober- das Risiko eines elektrischen flächen wie von Rohren, Schlages. Heizungen, Herden und f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektri- feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwen- schen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
 • Seite 74 Dadurch können Sie das Elek- Das Tragen persönlicher Schut- zausrüstung, wie Staubmaske, trowerkzeug in unerwarteten rutschfeste Sicherheitsschuhe, Situationen besser kontrollieren. Schutzhelm oder Gehörschutz f) Tragen Sie geeignete je nach Art und Einsatz des Kleidung. Tragen Sie kei- ne weite Kleidung oder Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
 • Seite 75 4) Verwendung und Behand- trowerkzeug benutzen, die lung des Elektrowerkzeu- mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisun- gen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefähr- a) Überlasten Sie das Elek- trowerkzeug nicht. Ver- lich, wenn sie von unerfahrenen wenden Sie für Ihre Arbeit Personen benutzt werden.
 • Seite 76 beitsbedingungen und die Büroklammern, Mün- auszuführende Tätigkeit. zen, Schlüsseln, Nägeln, Der Gebrauch von Elektrowerk- Schrauben oder anderen zeugen für andere als die vor- kleinen Metallgegen- gesehenen Anwendungen kann ständen, die eine Über- zu gefährlichen Situationen brückung der Kontakte verursachen könnten. Ein führen.
 • Seite 77: Weiterführende Sicherheitshinweise

  g) Befolgen Sie alle Anwei- von Materialien wie sungen zum Laden und bleihaltigen Farben, as- laden Sie den Akku oder besthaltigem Material, das Akkuwerkzeug nie- Metallen oder einigen mals außerhalb des in der Holzarten), die für die Betriebsanleitung ange- Bedienperon oder in der Nähe befindliche gebenen Temperaturbe- reichs.
 • Seite 78 metallene Geräteteile unter führen, bei denen das Ein- satzwerkzeug verborgene Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. Stromleitungen treffen • Verwenden Sie geeignete kann. Der Kontakt mit einer Suchgeräte, um verborge- spannungsführenden Leitung ne Versorgungsleitungen kann auch metallene Gerätetei- le unter Spannung setzen und aufzuspüren, oder fragen zu einem elektrischen Schlag...
 • Seite 79 • Schalten Sie nach Beendi- und sorgen Sie für einen sicheren Stand. Das Elektro- gung des Arbeitsvorgangs das Elektrowerkzeug aus werkzeug wird mit zwei Hän- und ziehen Sie das Säge- den sicherer geführt. blatt erst dann aus dem • Warten Sie, bis das Elek- Schnitt, wenn dieses zum trowerkzeug zum Still- Stillstand gekommen ist.
 • Seite 80 • Das Werkstück wird beim b) Schnittverletzungen. Schleifen heiß. Nicht an c) Gehörschäden, falls kein ge- eigneter Gehörschutz getragen der bearbeiteten Stelle anfassen, lassen Sie es wird. abkühlen. Es besteht Verbren- d) Augenschäden, falls kein ge- nungsgefahr. Verwenden Sie eigneter Augenschutz getragen kein Kühlmittel oder ähnliches.
 • Seite 81: Inbetriebnahme

  Be- Schutzausrüstung. triebsanleitung Ihres Ak- Vergewissern Sie sich vor je- kus und Ladegeräts der der Benutzung, dass das Ge- Serie Parkside X 20 V rät funktionstüchtig ist. Persönliche Schutzausrüstung Team gegeben sind. und ein funktionstüchtiges Ge- Inbetriebnahme rät vermindern das Risiko von Verletzungen und Unfällen.
 • Seite 82: Ein-/Ausschalten

  2. Schieben Sie das Werkzeug soweit wie Geräteaufsatz aufsetzen 3. Schieben Sie den Geräteaufsatz möglich in das Schnellspannbohrfutter (4/16/22/26) entlang der Führungs- (1) ein. schiene in die Motoreinheit (6). Sie 3. Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter (1) im Uhrzeigersinn, um das Werk- rastet hörbar ein.
 • Seite 83: Motoreinheit Mit Multischleifer-Aufsatz Pkga2

  Drehmoment einstellen Schleifblatt anbringen/ entfernen Sie können das maximale Drehmoment vor- einstellen. Die Drehmomentstufen sind mit Die Schleifplatte ( 21) ist mit einem Klett- 1 - 19 + gekennzeichnet. gewebe ausgestattet zum schnellen Anbrin- gen des Schleifblattes. 1. Warten Sie den Stillstand des Gerätes Schleifblatt anbringen 2.
 • Seite 84: Motoreinheit Mit Säbelsägen-Aufsatz Pkga3

  • Säubern Sie die Schleifplatte, bevor Achtung Verletzungsgefahr! Sie ein Schleifblatt aufsetzen. - Verwenden Sie keine stumpfen, • Arbeiten Sie nur mit einwandfreien verbogenen oder anderweitig Schleifblättern, um gute Schleifergeb- beschädigten Sägeblätter. nisse zu erhalten. - Setzen Sie stets das passende •...
 • Seite 85: Motoreinheit Mit Multifunktionswerkzeug Pkga4

  Leichter Druck: niedrige Hubzahl. Motoreinheit mit Größerer Druck: höhere Hubzahl. Multifunktionswerkzeug Der Ein-/Ausschalter lässt sich nicht PKGA4 arretieren. 3. Setzen Sie die Fußplatte ( 17) auf Tragen Sie bei Schleifarbeiten eine Schutzmaske. das Werkstück auf. 4. Sägen Sie mit gleichmäßigem Vor- Werkzeugwechsel schub.
 • Seite 86: Reinigung Und Wartung

  Schleifblatt anbringen/ Wahl des Schleifblattes entfernen Körnung P Anwendung Die Delta-Schleifplatte (30) ist mit einem zum Vorschleifen von rohen Klettgewebe ausgestattet zum schnellen P 60 Holzflächen Anbringen des Schleifblattes. P 80 zum Planschleifen Schleifblatt anbringen P 120 1. Drücken Sie das Schleifblatt (31) zum Feinschleifen von grun- P 240 gleichmäßig auf die Delta-Schleifplatte...
 • Seite 87: Reinigung

  Entsorgung/ Reinigung Umweltschutz Das Gerät darf weder mit Wasser abgespritzt werden, Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- noch in Wasser gelegt wer- ckung einer umweltgerechten Wiederver- wertung zu. den. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Elektrische Geräte gehören nicht in •...
 • Seite 88: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 89: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 315586 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich...
 • Seite 90: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 89). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung PKGA1...
 • Seite 91: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku aufladen (separate Bedienungs- Akku ( 9) entladen anleitung für Akku und Ladegerät beachten) Akku einsetzen (separate Bedienungs- Akku ( 9) nicht einge- Gerät startet nicht anleitung für Akku und Ladegerät setzt beachten) Ein-/Ausschalter ( Reparatur durch Service-Center defekt Interner Wackelkontakt...
 • Seite 93: Översättning Av Originalet Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Sladdlös 4-i-1-kombimaskin serie PKGA 20-Li B1 Serienummer 201904000001 - 201905219891 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 94 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1 seriia produkcyjna PKGA 20-Li B1 Numer seryjny 201904000001 - 201905219891 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 95 Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Akumuliatorinis kombinuotas prietaisas „keturi viename“ serija PKGA 20-Li B1 Serijos Nr. 201904000001 - 201905219891 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 97: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das 4-in-1-Akku-Kombigerät Baureihe PKGA 20-Li B1 Seriennummer 201904000001 - 201905219891 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 98: Sprängskisser

  Sprängskiss • Rysunek samorozwijający Trimatis vaizdas • Explosionszeichnung PKGA 20-Li B1 informativ, pouczający, informatyvus...
 • Seite 99 PKGA1 PKGA2...
 • Seite 100 PKGA3 PKGA4...
 • Seite 101 20190410_rev02_mt...
 • Seite 104 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 02/2019 Ident.-No.: 72035503022019-SE / PL / LT IAN 315586...
 • Seite 105 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 BATERIA BLOKOWA / ACKUMULATOR / LADDARE 20 V Översättning av bruksanvisning i original ŁADOWARKA 20 V Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKU / LADEGERÄT 20 V AKUMULIATORIUS / KROVIKLIS 20 V Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 315586...
 • Seite 106 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 108 Reservdelar/Tillbehör ....10 Garanti ........11 Det uppladdningsbara batteriet och ladda- Reparationsservice .....12 ren ska användas tillsammans med en pro- dukt ur modellserie Parkside X 20 V Team. Service-Center ......12 Importör ........12 Alla andra användningssätt kan det leda Översättning av originalet av till skador på produkten och innebära en försäkran om överensstämmelse ..43...
 • Seite 109: Översikt

  Laddare ......PLG 20 A1 Nominell strömförbrukning ..... 65 W Ingångsspänning ..230 - 240 V~, 50 Hz Batteriet ingår i mo- Utgångsspänning ... 21,5 V dellserie Parkside ; 2,4 A X 20 V TEAM Säkring ........T3.15A Skyddsklass ........Läs noga igenom bruksanvis- Skyddstyp ........IPX0...
 • Seite 110: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Produktet ingår i mo- Användning och behandling dellserie Parkside av det sladdlösa verktyget X 20 V TEAM a) Ladda bara batterier med laddare som ingår i Parkside Akta! X 20 V Team-serien. Brandrisk Läs noga igenom instruktio- uppstår med en laddare som är nen. avsedd för en viss typ av acku- mulatorer, om andra ackumula- Laddaren får endast använ-...
 • Seite 111: Korrekt Handhavande Av Ackumulatorladdaren

  överin- batterier. seende. • Använd bara laddare ur mo- dellserie Parkside X 20 V TEAM Särskilda säkerhetshänvis- ningar för batteridrivna pro- för att ladda upp batteriet. Risk dukter för brand och explosion.
 • Seite 112: Laddning

  Använd endast na produkt skadas, måste den reservbatterier i original ur modellserie bytas ut av tillverkaren eller Parkside X 20 V Team som kan bestäl- dennes kundtjänst, eller av en las via vår kundtjänst. person med liknande kvalifika- •...
 • Seite 113: Sätta In Och Ta Ut Batteriet

  Ladda endast upp batteriet (4) när Sätta in och ta ut batteriet bara den röda LED-lampan fortfa- 1. För att ta ur ackumulatorn (4) ur maski- rande lyser. nen: tryck på upplåsningsknappen (1) på ackumulatorn och dra ut ackumula- Laddningstiden är cirka 1 timme (batteri PAP 20 A1) eller ca 2 tim- torn.
 • Seite 114: Lagring

  Lagring • Lämna apparaten till en återvinnings- station. • Ta bort batteriet från enheten före lång- • Skrota ackumulatorer i urladdat till- varig lagring (t.ex. viloläge). stånd. Vi rekommenderar att man täck- • Förvara batteriet endast delvis laddat. er för polerna med en tejpremsa som Under en längre lagringsperiod bör 2 skydd mot kortslutning.
 • Seite 115: Garanti

  Garanti Garantiomfattning Produkten har tillverkats med omsorg enligt Bästa kund! strikta kvalitetsdirektiv och den har kontrol- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti lerats noggrant före utleverans. efter inköpsdatumet. Garantin för batteriet gäller i 6 månader från inköpsdatum. Garantin avser material- eller tillverknings- I händelse av defekter hos denna produkt fel.
 • Seite 116: Reparationsservice

  Service-Center och uppgift om vari felet består och när det uppstod. För undvikande av mottagningsproblem och extrakostna- Service Sverige Tel.: 0770 930739 der ber vi dig använda dig uteslutande E-Mail: grizzly@lidl.se av den meddelade adressen. Kontroll- IAN 315586 era att försändelsen inte skickas ofran- kerad, som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt.
 • Seite 117 Akumulator i ładowarka powinny być uży- wane w połączeniu z urządzeniem z serii akumulatora ........18 Ładowanie akumulatora ....19 Parkside X 20 V Team. Każdy inny sposób Zużyte akumulatory ......19 użycia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i stanowić poważne zagrożenie Przechowywanie .......19 dla użytkownika.
 • Seite 118: Dane Techniczne

  Klasa ochronności ......Rodzaj ochrony .......IPX0 Symbole na akumulatorze Uwagi dotyczące Akumulator jest czę- bezpieczeństwa ścią serii Parkside To urządzenie może być używane X 20 V TEAM. przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonej spraw- Proszę uważnie przeczytać ności fizycznej, sensorycznej czy instrukcję...
 • Seite 119: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ładowarka jest przezna- wanie czona tylko do użytku w po- a) Ładuj akumulatory tylko za mieszczeniach. pomocą ładowarek należących do serii Parkside X 20 V Team. Zabezpieczenie urządzenia T3.15A Używanie ładowarki przystoso- 130°C wanej do określonego rodzaju Klasa ochrony II (podwójna izolacja).
 • Seite 120 b) Stosuj w urządzeniach elek- ładowanie lub ładowanie poza dopuszczalnym zakresem tem- trycznych tylko przystosowane do nich akumulatory. Używanie peratur może zniszczyć akumu- innych akumulatorów może pro- lator i zwiększyć niebezpieczeń- wadzić do zranień i pożaru. stwo pożaru. c) Trzymaj nieużywane akumulatory z daleka od spinaczy biurowych, Serwis monet, kluczy, gwoździ, śrub i...
 • Seite 121: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką

  • Ładowarka może być używana pienia dolegliwości skorzystaj dodatkowo z pomocy lekarskiej. tylko z odpowiednimi akumula- g) Nie używaj baterii jednorazo- torami z serii Parkside X 20 V wych, które nie nadają się do Team. Ładowanie innych aku- ponownego ładowania! Może mulatorów może prowadzić do to spowodować...
 • Seite 122: Ładowanie

  Gdy świecą się 3 diody LED (czerwona, pomarańczowa i zielona): akumulator jest • Akumulator ładuj tylko za pomocą ładowarki należącej do serii Parkside naładowany X 20 V Team. Gdy świecą się 2 diody LED (czerwona i • Znaczne skrócenie czasu pracy po- pomarańczowa): akumulator jest częścio-...
 • Seite 123: Ładowanie Akumulatora

  Zużyte akumulatory Naładuj akumulator (4), gdy na wskaźniku stanu naładowania (3) świeci się już tylko czerwona dioda • Znaczne skrócenie czasu pracy po- mimo naładowania sygnalizuje, że LED. akumulator jest zużyty i należy go wy- Ładowanie akumulatora mienić. Używaj tylko zamiennego aku- mulatora, dostępnego w naszym dziale Jeżeli akumulator jest rozgrzany, serwisowym.
 • Seite 124: Konserwacja

  Konserwacja • Urządzenie i ładowarkę oddaj do punktu recyklingu. Zastosowane ele- • Urządzenie jest bezobsługowe. menty z tworzywa sztuczne i metali można posortować według rodzajów Utylizacja/ochrona odpadów i w ten sposób przekazać środowiska do punktu recyklingu. Odpowiednie informacje można uzyskać w naszym Wyjmij akumulator z urządzenia i prze- Dziale Obsługi.
 • Seite 125: Gwarancja

  Gwarancja rozpakowaniu. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne. Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, na zakupione urządzenie otrzymują Pań- Zakres gwarancji stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. Urządzenie wyprodukowano z zacho- waniem staranności zgodnie z surowymi Gwarancja na akumulator wynosi 6 mie- sięcy od daty zakupu.
 • Seite 126: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub in- nych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwiso- Serwis Polska wym telefonicznie lub mailowo. Uzyskają Tel.: 22 397 4996 Państwo wówczas szczegółowe informa- E-Mail: grizzly@lidl.pl cje na temat realizacji reklamacji. IAN 315586 •...
 • Seite 127 Įkrovimas ........27 paskirtį Akumuliatoriaus išėmimas /įdėjimas ...27 Akumuliatoriaus įkrovos lygio Akumuliatorius ir kroviklis skirti naudoti su „Parkside X 20 V Team“ serijos įran- tikrinimas ........28 Akumuliatoriaus įkrovimas ....28 kiu. Naudojant bet kokiais kitais tikslais, Išsieikvoję akumuliatoriai ....28 prietaisas gali sugesti ir kelti didelį pavojų...
 • Seite 128: Saugos Nurodymai

  Įėjimo įtampa ... 230-240 V~, 50 Hz Išėjimo įtampa ....21,5 V ; 2,4 A Prietaiso saugiklis ......T3.15A Šis akumuliatoriaus pri- klauso serijai „Parkside Apsaugos klasė ....... X 20 V TEAM“. Apsaugos laipsnis ......IPX0 Atidžiai perskaitykite naudo- Saugos nurodymai jimo instrukciją.
 • Seite 129: Bendrieji Saugos Nurodymai

  įrankiais ir atsar- so serijai „Parkside gus jų naudojimas X 20 V TEAM“. • Akumuliatorius įkraukite tik Dėmesio! „Parkside X 20 V Team“ seri- Atidžiai perskaitykite naudo- jos krovikliais. Tam tikro tipo jimo instrukciją. akumuliatoriams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumuliato- riams įkrauti gali kilti gaisras.
 • Seite 130: Tinkamas Akumuliatorių Įkroviklio

  įgaliotos klientų ap- priežiūros • Akumuliatorių įkraukite tik tarnavimo tarnybos. „Parkside X 20 V Team“ serijos Specialūs saugos nurodymai, krovikliu. Kyla gaisro ir sprogi- skirti akumuliatoriniams mo pavojus. • Prieš kiekvieną naudojimą pati- prietaisams krinkite kroviklį, kabelį...
 • Seite 131: Įkrovimas

  (pvz., popie- jo akumuliatorių. riaus, tekstilės). Gresia gaisro pa- vojus dėl įšilimo įkrovimo metu. • Įkraukite tik „Parkside X 20 V Team“ • Jeigu šio įrankio maitinimo serijos krovikliu. laidas pažeidžiamas, jį, kad • Jei įkrovus akumuliatorių įrenginio nekeltų...
 • Seite 132: Akumuliatoriaus Įkrovos Lygio Tikrinimas

  Akumuliatorių įdėkite tik vi- 1. Jei reikia, išimkite akumuliatorių (4) iš siškai surinkę įrenginį. Kyla įrenginio. pavojus susižaloti! 2. Akumuliatorių (4) įdėkite į kroviklio (5) įkrovimo lizdą. Akumuliatoriaus įkrovos 3. Įjunkite kroviklį (5) į elektros lizdą. 4. Įkrovę akumuliatorių, išjunkite kroviklį (5) lygio tikrinimas iš...
 • Seite 133: Valymas

  • Ilgesnį laiką laikydami nenaudojamą Elektrinių įrenginių nešalinkite su įrenginį, maždaug kas 3 mėnesius pa- buitinėmis atliekomis. tikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir, jei reikia, papildomai jį įkraukite. Nemeskite akumuliatoriaus į buitines • Temperatūra akumuliatoriaus laikymo atliekas, ugnį (sprogimo pavojus) vietoje turi būti nuo 0 °C iki 45 °C. Lai- arba vandenį.
 • Seite 134: Garantija

  Garantija atliekamas pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui, už remontą imamas atlygis. Gerbiamasis pirkėjau, Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų rantija nuo pirkimo dienos. Akumuliatoriui suteikiama 6 mėnesių garantija nuo įsigiji- kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- namas prieš...
 • Seite 135: Remonto Paslaugos

  Service-Center sia telefonu arba e.laišku susisiekite su toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Paslaugos Lietuva samią informaciją apie jūsų pretenzijų Tel.: 880033144 tenkinimo eigą. e-mail: grizzly@lidl.lt • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- IAN 315586 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų Importuotojas aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek-...
 • Seite 136 Service-Center ......41 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........41 Original EG-Konformitäts- dung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Jede andere erklärung ........48 Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
 • Seite 137: Übersicht

  Nennaufnahme ......65 W Bildzeichen auf dem Akku: Eingangsspannung ..230-240 V~, 50 Hz Dieser Akku ist Teil des Ausgangsspannung ..21,5 V ; 2,4 A Parkside X 20 V TEAM. Gerätesicherung ......T3.15A Schutzklasse ........Schutzart.........IPX0 Lesen Sie die Betriebsanlei- tung aufmerksam durch.
 • Seite 138: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Schutz gegen elektrischen Bildzeichen auf dem Schlag, Verletzungs- und Ladegerät: Brandgefahr folgende grund- Dieses Gerät ist Teil des sätzliche Sicherheitsmaßnah- Parkside X 20 V TEAM. men zu beachten: Achtung! Sorgfältiger Umgang mit und Gebrauch von Lesen Sie die Betriebsanlei- Akkuwerkzeugen: tung aufmerksam durch.
 • Seite 139 nen Metallgegenständen, die Service eine Überbrückung der Kon- takte verursachen könnten. Ein • Warten Sie niemals beschädig- Kurzschluss zwischen den Akku- te Akkus. Sämtliche Wartung kontakten kann Verbrennungen von Akkus sollte nur durch den oder Feuer zur Folge haben. Hersteller oder bevollmächtige •...
 • Seite 140: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Beschwerden zusätzlich • Das Ladegerät darf nur mit den ärztliche Hilfe in Anspruch. zugehörigen Akkus der Serie Parkside X 20 V Team betrieben • Verwenden Sie keine nicht-wie- deraufladbaren Batterien. Das werden. Das Laden von ande- ren Akkus kann zu Verletzungen Gerät könnte beschädigt wer-...
 • Seite 141: Ladevorgang

  Akku aus dem Gerät. Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- te angezeigt. • Laden Sie nur mit einem Ladegerät das der Serie Parkside X 20 V Team ange- 3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): hört auf. • Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit...
 • Seite 142: Akku Aufladen

  Akku aufladen • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils gültigen Sicherheitshinweise sowie Bestimmungen und Hinweise zum Um- Lassen Sie einen erwärmten Akku vor dem Laden abkühlen. weltschutz (siehe „Entsorgung/Umwelt- schutz“). Laden Sie den Akku (4) auf, wenn Lagerung nur noch die rote LED der Ladezu- standsanzeige (3) leuchtet.
 • Seite 143: Entsorgung/Umweltschutz

  Ersatzteile/Zubehör Entsorgung/ Umweltschutz Ersatzteile und Zubehör erhal- ten Sie unter Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und www.grizzly-service.eu Verpackung einer umweltgerechten Wie- derverwertung zu. Entsorgen Sie das Ver- Sollten Sie kein Internet haben, so wen- packungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 144: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Die Garantieleistung gilt für Material- oder Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
 • Seite 145: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service Deutschland Tel.: 0800 54 35 111 Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- E-Mail: grizzly@lidl.de formationen über die Abwicklung Ihrer IAN 315586 Reklamation.
 • Seite 147 Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Laddare serie PLG 20 A1 IAN 315586 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 149 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Ładowarka seriia produkcyjna PLG 20 A1 IAN 315586 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 151 Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Kroviklis serija PLG 20 A1 IAN 315586 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 152: Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät Baureihe PLG 20 A1 IAN 315586 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 154 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 02/2019 Ident.-No.: 72035503022019-SE / PL / LT IAN 315586...

Inhaltsverzeichnis