Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko HP50S050 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Installations- und Betriebsanleitung
Návod k instalaci a provozu
Instrukcja instalowania i obsługi
Инструкция по установке и эксплуатации
Hochdruckwasserabscheider und -Filter mit Gewindeanschluss
Vysokotlaký odlučovač kondenzátu a filtry se závitovým připojením
Wysokociśnieniowy separator i filtr wody z przyłączem gwintowym
Водоотделитель и фильтр высокого давления с резьбовым
CLEARPOINT S040 - M020 HP 50
CLEARPOINT
S040 - M020
HP 50
®
deutsch
česky
polski
pусский
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für BEKO HP50S050

   Inhaltszusammenfassung für BEKO HP50S050

 • Seite 1 Installations- und Betriebsanleitung deutsch Návod k instalaci a provozu česky Instrukcja instalowania i obsługi polski Инструкция по установке и эксплуатации pусский CLEARPOINT HP 50 ® S040 - M020 Hochdruckwasserabscheider und -Filter mit Gewindeanschluss Vysokotlaký odlučovač kondenzátu a filtry se závitovým připojením Wysokociśnieniowy separator i filtr wody z przyłączem gwintowym Водоотделитель...
 • Seite 2 : Inhaltsverzeichnis

  Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur sansprüche. des Produktes beauftragt ist, muss die Anleitung gelesen und verstanden haben. Sie muss am Einsatzort ständig BEKO TECHNOLOGIES behält sich im Interesse der verfügbar sein. Weiterentwicklung das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die, unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale zur Steigerung der technischen Leistungs- fähigkeit, aus sicherheitsrelevanten oder handelsübli-...
 • Seite 3 : Sicherheitshinweise

  deutsch Sicherheitshinweise Einsatzgebiet Wasserabscheider • Der Betreiber der Anlage hat durch entsprechende CLEARPOINT-Wasserabscheider sind zur Abscheidung technische Sicherheitsmaßnahmen Vorsorge zu tra- von Feststoffpartikeln und Flüssigkeitströpfchen aus gen, dass die Betriebsparameter nicht überschritten nicht aggressiver Druckluft und technischen Gasen werden können. ausgelegt.
 • Seite 4 : Funktion

  deutsch Funktion Zur Vermeidung von zusätzlichen Strömungswiderstän- den sollten möglichst gleichbleibende Rohrleitungs- Wasserabscheider Nennweiten verwendet werden. Rohrleitungsreduzie- Die Abscheidergehäuse sind mit einem internen Drallein- rungen sollten nur entsprechend der Teilstromabgänge satz ausgestattet, der den eintretenden Luftstrom mit ho- (Ring-, Verbindungs-, Anschlussleitung) vorgenommen her Geschwindigkeit in eine schnelle Rotationsbewegung werden.
 • Seite 5 : Wechsel Der Filterelemente

  deutsch Bei der Ausführung mit elektronisch niveaugeregelten Kondensatableitern BEKOMAT 12 PN 63 sind die Hin- weise der separaten Dokumentation zu beachten. Der BEKOMAT ist mit dem Anschlussset (siehe Zeichnung Seite 18) zu montieren. Bei der Entsorgung des Kondensats sind die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
 • Seite 6 Každá osoba, která je pověřena v provozu uživatele zanikají všechny nároky na záruku. instalací, uvedením do provozu, údržbou a opravami vý- BEKO TECHNOLOGIES si v zájmu dalšího vývoje robku, si musí tento návod přečíst a porozumět mu. Ná- vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny, které jsou za vod musí...
 • Seite 7 česky Bezpečnostní předpisy Oblast využití odlučovače kondenzátu • Provozovatel zařízení musí za pomoci technických Odlučovače kondenzátu CLEARPOINT jsou určené k bezpečných postupů zajistit, aby nemohly být překro- odlučování pevných nečistot a vodních kapek z neagre- čeny provozní parametry. sivního stlačeného vzduchu a technických plynů. •...
 • Seite 8 česky Funkce Aby se zabránilo dodatečnému odporu proudění, měly by být ponechány stejné jmenovité délky rozvodu. Zkra- Odlučovač kondenzátu cování rozvodu by mělo být prováděno pouze v souladu Těla odlučovačů jsou vybavena vnitřní rotační vložkou, s částečnými odvody vzduchu (kruhové, spojovací, která...
 • Seite 9 česky Výměna filtrační vložky • Zavřete případně uzavírací ventily na vstupu a výstupu plynu. • Odvzdušněte tělo. • Uvolněte šroub (2) šoupátka (1). Pokud se ozve zvuko- vý signál, pak tělo není zcela odtlakované! Šoupátko otevřete teprve po úplném odvzdušnění. •...
 • Seite 10 Musi się ona stale znajdować w miejscu duje wygaśnięcie wszelkiej odpowiedzialności ze strony użytkowania produktu. producenta. W interesie dalszego rozwoju firma BEKO TECHNO- LOGIES zastrzega sobie w każdej chwili możliwość dokonywania zmian ze względów handlowych lub bez- pieczeństwa bądź które przy zachowaniu podstawowych właściwości spowodują...
 • Seite 11 polski Zakres zastosowania separatorów wody Zasady bezpieczeństwa Separatory wody CLEARPOINT są przeznaczone do od- • Przez podjęcie odpowiednich technicznych środków dzielania cząstek fazy stałej i kropli cieczy z nieagresyw- ostrożności użytkownik musi zagwarantować, że pa- nego sprężonego powietrza oraz gazów technicznych. rametry robocze nie będą...
 • Seite 12 polski Funkcja należy układać tylko odpowiednio do rozgałęzień prze- pływów częściowych (przewody obiegowe, połączeniowe Oddzielacze wody i przyłączeniowe). Korpus separatora jest wyposażony w wewnętrzny wkład zawirowujący, który wprawia napływający z wysoką prędkością strumień powietrza w ruch wirowy. Powo- dowane przez to przyspieszenie silne siły odśrodkowe, działające na zewnątrz, dociskają...
 • Seite 13 polski Przy utylizacji skroplin przestrzegać odpowiednich przepisów ustawowych. Szczególnie ekonomiczne jest uzdatnianie powstałych skroplin albo przy użyciu oddzielacza wody i oleju ÖWAMAT, albo urządzenia do rozdzielania emulsji BEKOSPLIT. Wymiana elementów filtracyjnych • Zamknąć ewentualne zawory odcinające na wlocie i wylocie gazu. •...
 • Seite 14 в эксплуатацию, техобслуживание и ремонт изделия В интересах совершенствования и модернизации на производстве эксплуатационника, должны прочи- BEKO TECHNOLOGIES оставляет за собой право тать и понять настоящее руководство. Руководство в любое время вносить изменения, которые, при должно всегда находиться и быть доступным на...
 • Seite 15 : Указания По Технике Безопасности

  pусский Указания по технике безопасности • Настенные держатели CLEARPOINT рассчитаны на макс. нагрузку 3 фильтров, расположенных • За счет соответствующих технических мер безо- последовательно / в ряд. Необходимо избегать пасности эксплуатационник установки должен по- дополнительных механических нагрузок от трубо- заботиться о том, чтобы не превышались рабочие проводов...
 • Seite 16 : Принцип Работы

  pусский Принцип работы ментов исчерпывается максимум через 6 месяцев. Необходима замена. Водоотделители Во избежание дополнительного сопротивления Корпуса водоотделителей оснащаются внутренним потока необходимо по возможности использовать завихрителем, который приводит в быстрое враща- трубопроводы с одинаковым номинальным внутрен- тельное движение входящий на высокой скорости ним...
 • Seite 17 : Замена Фильтрующих Элементов

  pусский тельную фильтрацию фильтрами грубой очистки со степенью фильтрации на одну ступень грубее (исклю- чение: фильтр грубой очистки серии "C"). Трубопроводы, проложенные до фильтра, должны быть чистыми. При исполнении с конденсатоотводчиками с элек- тронной регулировкой уровня BEKOMAT 12 PN 63 необходимо соблюдать указания в отдельной документации.
 • Seite 18 : Технические Данные

  L | л kg | кг 228-1 HP50S040 (typ) W (drain) G 3/8 0,25 0,75 04(Typ) HP50S050 (typ) W (drain) G ½ 0,31 0,85 05(Typ) HP50S055 (typ) W (drain) G ½ 0,42 06(Typ) HP50S075 (typ) W (drain) G ¾...
 • Seite 19 Technische Daten • Technické údaje Dane techniczne • Технические данные Restölgehalt Feststoffpar- Zbytkový tikel obsah Pevné částice Zawartość Beschreibung / Popis / Opis / Описание Cząstki fazy pozostałego Тип stałej oleju Твердые Остаточное частицы содержание масла µm | мкм mg/m³ | мг/м³ Wasserabscheider / Odlučovač...
 • Seite 20 Zubehör • Příslušenství • Akcesoria • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Handablass Ruční odvod Spust ręczny Ручной слив Bestell-Nr. XZ KA12 004 Obj.číslo Nr katalogowy № заказа Anschlussset für BEKOMAT 12 PN 63 Připojovací sada pro BEKOMAT 12 PN 63 Zestaw przyłączeniowy do BEKOMAT 12 PN 63 Комплект...
 • Seite 21 CLEARPOINT S040 - M020 HP 50...
 • Seite 22 CLEARPOINT S040 - M020 HP 50...
 • Seite 23 CLEARPOINT S040 - M020 HP 50...
 • Seite 24 BEKO TECHNOLOGIES GMBH Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů a opravy chyb Im Taubental 7 02131 988-0 Zmiany techniczne oraz błędy zastrzeżone 41468 Neuss 02131 988-900 Мы оставляем за собой право на технические изменения и...

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: