Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
RU Руководство пользователя / Инструкция по
BG Инструкция за употреба / Ръководство за
монтаж
AR ‫دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15084000 / 15084400
30
15085000 / 15085400

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE PuraVida 15084000

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung FR Mode d’emploi / Instructions de montage EN Instructions for use / assembly instructions IT Istruzioni per l’uso / Istruzioni per Installazione ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning PT Instruções para uso / Manual de Instalación PL Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu CS Návod k použití / Montážní návod SK Návod na použitie / Montážny návod ZH 用户手册 / 组装说明 RU Руководство пользователя / Инструкция по монтажу HU Használati útmutató / Szerelési útmutató FI Käyttöohje / Asennusohje SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos HR Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju TR Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu RO Manual de utilizare / Instrucţiuni de montare EL Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης...
 • Seite 2: Sicherheitshinweise

  Montagehinweise Serviceteile (siehe Seite 38) • Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden. Sonderzubehör • Bei Problemen mit dem Durchlauferhitzer oder wenn mehr Wasserdurchsatz gewünscht wird, kann der Installationskitt nicht im Lieferumfang EcoSmart (Durchflussbegrenzer), der hinter dem ® enthalten Luftsprudler sitzt entfernt werden. • Hansgrohe Armaturen können in Verbindung mit Bedienung (siehe Seite 36) hydraulisch und thermisch gesteuerten Durchlauf- erhitzern eingesetzt werden wenn der Fließdruck mindestens 0,15 MPa beträgt. Reinigung (siehe Seite 39) und Technische Daten beiliegende Broschüre Armatur serienmäßig mit EcoSmart (Durchfluss- ® begrenzer) Betriebsdruck: max. 1 MPa Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 – 0,5 MPa Prüfdruck:...
 • Seite 3: Informations Techniques

  Pièces détachées (voir pages 38) conformément aux normes valables. • En cas de problèmes avec le chauffe-eaz, ou bien si Accessoires en option le débit d‘eau doit être plus important, il est possible d‘enlever l‘EcoSmart (limiteur de débit) se trouvant ® Mastic d‘installation ne fait pas partie de la derrière l‘aérateur. fourniture • Les mitigeurs Hansgrohe fonctionnent également en association à des chauffe-eau à commande hydrau- Instructions de service (voir page lique ou thermique à condition que la pression soit au minimum de 0,15 MPa. Informations techniques Nettoyage (voir page 39) et brochure ci-jointe Robinetterie équipée en série d’un EcoSmart ® (limiteur de débit) Pression de service autorisée: max. 1 MPa Pression de service conseillée:...
 • Seite 4: Safety Notes

  • The fitting must be installed, flushed and tested after without EcoSmart ® the valid norms. Spare parts (see page 38) • If the instantaneous water heater causes problems or if you wish to increase the water flow, the EcoSmart ® Special accessories (flow limiter) located behind the aerator can be removed. Installation kit order as an extra • Hansgrohe mixers can be used together with hydrau- lically and thermically controlled continuous flow heaters if the flow pressure is at least 0,15 MPa. Operation (see page 36) Technical Data This mixer series-produced with EcoSmart (flow ® Cleaning (see page 39) enclosed limiter) brochure Operating pressure: max. 1 MPa Recommended operating pressure: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 5: It Istruzioni Per L'uso / Istruzioni Per Installazione

  • La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata secondo le istruzioni riportate! Accessori speciali • Nel caso di problemi con lo scalda-acqua oppure nel caso si desiderasse più erogazione, si può eliminare Mastice d‘installazione non contenuto nel il EcoSmart (limitatore di flusso) che si trova dietro la ® volume di fornitura valvola di aerazione. • I miscelatori Hansgrohe possono venire usati con Procedura (vedi pagg. 36) caldaie a “bassa pressione” se la pressione di flusso è almeno di 0,15 MPa. Dati tecnici Pulitura (vedi pagg. 39) e brochure allegata Questo miscelatore è dotato di serie del EcoS- mart (limitatore di flusso) ® Pressione d‘uso: max. 1 MPa Pressione d‘uso consigliata: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 6: Indicaciones De Seguridad

  El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, sin EcoSmart ® según las normas en vigor. Repuestos (ver página 38) • En caso de problemas con el calentador instantáneo o cuando se desee más caudal de agua puede quitar- Opcional se el EcoSmart (limitador de caudal), situado detrás ® del aireador. Masilla no incluido en el suministro • Los mezcladores Hansgrohe pueden ser utilizados junto con calentadores continuos de agua que sean manejados de manera hidráulica o térmica, siempre Manejo (ver página 36) que la presión en servicio ascienda a un mínimo de 0,15 MPa. Datos técnicos Limpiar (ver página 39) y folleto anexo Grifo, desde fábrica equipado con EcoSmart ® (limitador de caudal) Presión en servicio: max. 1 MPa Presión recomendada en servicio: 0,1 – 0,5 MPa Presión de prueba:...
 • Seite 7: Nl Gebruiksaanwijzing / Handleiding

  ® • Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan Service onderdelen (zie blz. 38) vervolgens monteren en controleren. • Wanneer problemen optreden bij doorloopgeisers of Toebehoren wanneer een grotere waterdoorvoer gewenst is, kan de EcoSmart (doorstroombegrenzer) die achter de ® Kit behoort niet tot het leveringspakket perlator is gemonteerd, makkelijk verwijderd worden. • Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de Bediening (zie blz. 36) uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt. Technische gegevens Reinigen (zie blz. 39) en Armatuur standaard met EcoSmart (doorstroom- ® bijgevoegde brochure begrenzer) Werkdruk: max. max. 1 MPa Aanbevolen werkdruk: 0,1 – 0,5 MPa Getest bij:...
 • Seite 8: Dk Brugsanvisning / Monteringsvejledning

  • Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, uden EcoSmart ® skylles igennem og afprøves. Reservedele (se s. 38) • Ved problemer med gennemløbsvandvarmer eller hvis der ønskes mere vandgennemstrømning, kan EcoS- Specialtilbehør mart (gennemstrømningsbegrænseren), der sidder i ® perlatoren, fjernes. Kitt ikke med i leveringsomfang • Hansgrohe armaturer kan anvendes i forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrede gennemstrømningsvan- dvarmere ved et vandtryk på 0,15 MPa. Brugsanvisning (se s. 36) Tekniske data Armaturet er forsynet med EcoSmart (gen- ® Rengøring (se s. 39) en nemstrømningsbegrænser) bijgevoegde brochure Driftstryk: max. 1 MPa Anbefalet driftstryk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetryk:...
 • Seite 9: Avisos De Segurança

  A misturadora deve ser instalada, purgada e testada Peças de substituição (ver página de acordo com as normas em vigor. • Em caso de problemas com o esquentador de água Acessórios especiais ou se desejar maior débito de água, é possível retirar o EcoSmart (limitador de caudal), situado por trás ® Mástique não incluído no volume de forne- do emulsor. cimento • As misturadoras Hansgrohe podem ser utilizadas com esquentadores (de controlo térmico ou hidráulico) Funcionamento (ver página 36) desde que a pressão de utilização seja, no minimo, de 0,15 MPa. Dados Técnicos Limpeza (ver página 39) e brochura em anexo Misturadoras produzidas em série com EcoS- mart (limitador de caudal) ® Pressão de funcionamento: max. 1 MPa Pressão de func. recomendada:...
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa

  ® • Armatura musi być zamontowana, przepłukana i Części serwisowe (patrz strona wypróbowana według obowiązujących norm. • W przypadku problemów z przepływowymi pod- Wyposażenie specjalne grzewaczami wody lub jeśli chce się uzyskać większy przepływ wody, można usunąć EcoSmart (ogranicz- ® Kit instalatorski Nie jest częścią dostawy nik przepływu) znajdujący się za napowietrzaczem. • Armatura Hansgrohe może być stosowana z przepływowymi podgrzewaczami wody sterowanymi Obsługa (patrz strona 36) hydraulicznie i termicznie w przypadku, gdy ciśnienie przepływu wynosi co najmniej 0,15 MPa. Dane techniczne Czyszczenie (patrz strona 39) i dołączona broszura Armatura produkowana seryjnie z funkcją EcoSmart (ogranicznik przepływu) ® Ciśnienie robocze: maks. 1 MPa Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 11: Pokyny K Montáži

  ® podle platných norem. Servisní díly (viz strana 38) • Při problémech s průtokovým ohřívačem, nebo když je požadován větší průtok, může být odstraněno zařízení Zvláštní příslušenství EcoSmart (omezovač průtoku), které je umístěno za ® perlátorem. Instalační kit není součástí dodávky • Armatury Hansgrohe je možno používat v kombinaci s hydraulicky a tepelně řízenými průtokovými ohřívači v případě, že tlak činí minimálně 0,15 MPa. Ovládání (viz strana 36) Technické údaje Armatura je sériově vybavena zařízením EcoS- Čištění (viz strana 39) a přiložená mart (omezovač průtoku) ® brožura Provozní tlak: max. 1 MPa Doporučený provozní tlak: 0,1 – 0,5 MPa Zkušební tlak:...
 • Seite 12: Sk Návod Na Použitie / Montážny Návod

  Armatúra sa musí montovať, preplachovať a testovať bez zariadenia EcoSmart ® podľa platných noriem. Servisné diely (viď strana 38) • Pri problémoch s prietokovým ohrievačom alebo ak je požadovaný väčší prietok vody, môže sa demontovať Zvláštne príslušenstvo zariadenie EcoSmart (obmedzovač prietoku), ktoré ® je umiestnené za perlátorom. Inštalačná súprava nie je súčasťou dodávky • Batérie Hansgrohe môžete používať v spojení s hydraulickými a tepelne ovládanými prietokovými ohrievačmi, ak je tlak minimálne 0,15 MPa. Obsluha (viď strana 36) Technické údaje Armatúra je sériovo vybavená zariadením Čištění (viď strana 39) a priložená EcoSmart (obmedzovač prietoku) ® brožúra Prevádzkový tlak: max. 1 MPa Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 – 0,5 MPa Skúšobný tlak:...
 • Seite 13: Zh 用户手册 / 组装说明

  中文 符号说明  安全技巧 请勿使用含有乙酸的硅! 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手  套。 大小 (参见第 37 页) 淋浴系统只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。  冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。  流量示意图 安装提示 (参见第 37 页) • 必须按照现行的规定安装,冲洗和测试产品。  带有 EcoSmart • 如果使用即热式热水器时出现问题,或要求更大  无 EcoSmart 的水流量,可以把位于水波器后面的 EcoS- mart(流量限制器)拆除。 备用零件 (参见第 38 页) • 如果水压达到0,15 MPa以上,汉斯格雅双手柄 龙头可以和液压式或热控式连续流热水器一起 选装附件 使用。 水管胶泥 不在供货范围内 技术参数 本龙头配有 EcoSmart(流量限制器) 工作压强: 最大 1 MPa 操作...
 • Seite 14: Монтажу

  действующим нормам и в соответствии с настоящей Монтаж подводки не включено в объем инструкцией, проверен на геметичность и поставки! безупречность работы. Эксплуатация (см. стр. 36) • Если возникнут проблемы с проточным бойлером или потребуется увеличить расход воды, то можно удалить EcoSmart (ограничитель потока воды), ® Очистка (см. стр. 39) и который установлен за воздушным рассекателем. прилагаемая брошюра • Арматуры Hansgrohe могут использоваться в комбинации с проточными нагревателями с гидравлическим и термическим управлением, если давление истечения составляет не менее 0,15 МПа. Технические данные Смесители этой серии серийно оснащаются EcoSmart (ограничителем потока воды) ® Рабочее давление: не более. 1 МПа Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,5 МПа Давлении: 1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) Температура горячей воды: не более. 80°C...
 • Seite 15: Műszaki Adatok

  Magyar Szimbólumok leírása  Biztonsági utasítások Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések  elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni. Méretet (lásd a 37. oldalon) A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és  egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni. A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti  Átfolyási diagramm nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni! (lásd a 37. oldalon) Szerelési utasítások  EcoSmart berendezéssel ®  • A csaptelepet az érvényben lévő előírásoknak EcoSmart nélkül ® megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni. Tartozékok (lásd a 38. oldalon) • Ha problémák adódnak az átfolyós vízmelegítõvel vagy nagyobb átfolyó vízmennyiségre van szükség, Egyéb tartozék akkor az EcoSmart (átfolyáskorlátozó) eltávolíható a ®...
 • Seite 16: Fi Käyttöohje / Asennusohje

   • Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava ilman EcoSmart ® voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varaosat (katso sivu 38) • Jos läpivirtauskuumentimen kanssa on ongelmia tai jos halutaan suurempaa veden virtausmäärää, Erityisvaruste voidaan poreenmuodostajan takana oleva EcoSmart ® (virtauksenrajoitin) poistaa. Asennussarja ei kuulu toimitukseen • Hansgrohe kalusteita voi käyttää hydraulisesti tai ter- misesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien yhteydessä, jos virtauspaine on vähintään 0,15 MPa. Käyttö (katso sivu 36) Tekniset tiedot Kaluste on vakiona varustettu EcoSmart (vir- ® Puhdistus (katso sivu 39) ja oheinen tauksenrajoittimella) esite Käyttöpaine: maks. 1 MPa Suositeltu käyttöpaine: 0,1 – 0,5 MPa Koestuspaine:...
 • Seite 17: Sv Bruksanvisning / Monteringsanvisning

  ®  • Armaturen måste installeras, genomspolas och testas utan EcoSmart ® enligt gällande föreskrifter. Reservdelar (se sidan 38) • Om det är problem med vattenberedaren eller om större vattenflöde önskas kan EcoSmart (flödeskon- ® Specialtillbehör troll) som sitter bakom perlatorn tas bort. • Hansgrohe blandare kan användas tillsammans med Installationskitt medföljer ej leveransen hydrauliskt och termiskt styrda varmvattenberedare när flödestrycket uppgår till minst 0,15 MPa. Tekniska data Hantering (se sidan 36) Blandare seriemässigt med EcoSmart (flöde- ® skontroll) Rengöring (se sidan 39) och Driftstryck: max. 1 MPa medföljande broschyr Rek. driftstryck: 0,1 – 0,5 MPa Tryck vid provtryckning:...
 • Seite 18: Lt Vartotojo Instrukcija / Montavimo Instrukcijos

  ®  pagal veikiančias normas ir šią instrukciją. be EcoSmart ® • Jei yra problemų su momentiniu vandens šildytuvu ar Atsarginės dalys (žr. psl. 38) neužtenka vandens srauto, galima pašalinti už aerato- riaus esantį „EcoSmart “ (vandens srauto ribotuvą). ® Specialūs priedai • “Hansgrohe” maišytuvai gali būti naudojami su hidrauliškai ir termiškai reguliuojamais momentiniais Montavimo rinkinys nėra pridedama šildikliais, kai vandens slėgis mažesnis kaip 0,15 MPa. Techniniai duomenys Eksploatacija (žr. psl. 36) Šios serijos maišytuvai turi EcoSmart (vandens ® srauto ribotuvą) Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa Valymas (žr. psl. 39) ir pridedama Rekomenduojamas slėgis: 0,1 – 0,5 MPa brošiūra...
 • Seite 19: Hr Upute Za Uporabu / Uputstva Za Instalaciju

   • Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane bez limitatora EcoSmart ® prema važećim normama. Rezervni djelovi (pogledaj • Ako dolazi do problema s protočnim bojlerom ili se stranicu 38) želi veći protok vode, može se ukloniti EcoSmart ® Posebni pribor (limitator protoka) lociran iza aeratora. • Hansgrohe armature mogu se koristiti u kombinaciji sa Instalaterski kit Nije sadržano u isporuci! hidraulički i termički kontroliranim protočnim bojlerima ukoliko tlak iznosi najmanje 0,15 MPa Tehnički podatci Upotreba (pogledaj stranicu 36) Armatura ima serijski ugrađen EcoSmart ® (limitator protoka) Čišćenje (pogledaj stranicu 39) i Najveći dopušteni tlak: tlak 1 MPa priložena brošura Preporučeni tlak: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 20: Teknik Bilgiler

  • Batarya monte edilmeli, geçerli normlardan sonra akis Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 38) testi yapilmalidir. • Sürekli akışlı su ısıtıcıları ile birlikte kullanımında pro- Özel aksesuarlar blemler söz konusu ise veya akan su miktarının daha fazla olması isteniyorsa, perlatörün arka tarafındaki Montaj silikonu Teslimat kapsamına dahil EcoSmart (akış sınırlayıcısı) sökülüp çıkarılabilir. ® değildir • Hansgrohe bataryaları, akış basıncı en az 0,15 MPa olursa hidrolik ve termik kumandalı şofbenlerle Kullanımı (Bakınız sayfa 36) bağlantılı olarak kullanılabilir. Teknik bilgiler Temizleme (Bakınız sayfa 39) ve Batarya EcoSmart (akış sınırlayıcısı) ile birlikte ® birlikte verilen broşür seri olarak İşletme basıncı: azami 1 MPa Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 – 0,5 MPa Kontrol basıncı:...
 • Seite 21: Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare

  ® normelor în vigoare. Piese de schimb (vezi pag. 38) • Dacă apar probleme cu boilerul instant sau dacă doriţi un debit de apă mai mare, puteţi să demontaţi Accesorii opţionale unitatea EcoSmart (limitatorul de debit), care se află ® în spatele suflătorului de aer. Chit de instalare nu este inclus în setul livrat • Bateriile Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa. Utilizare (vezi pag. 36) Date tehnice Bateria este dotată în serie cu EcoSmart (limita- ® Curăţare (vezi pag. 39) şi broşura tor de debit) alăturată Presiune de funcţionare: max. 1 MPa Presiune de funcţionare recomandată: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 22: El Οδηγίες Χρήσης / Οδηγία Συναρμολόγησης

  Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να Ανταλλακτικά ( βλ. σελίδα 38 ) ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής τέχνης Ειδικά αξεσουάρ • Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με τον ταχυθερμοσίφωνα ή όταν απαιτείται περισσότερο νερό, μπορεί να Κιτ εγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται στον απομακρυνθεί ο EcoSmart (μειωτής ροής), ο οποίος ® παραδοτέο εξοπλισμό βρίσκεται πίσω από το φίλτρο του ρουξουνιού. • Οι βάνες Hansgrohe μπορούν να συνδυαστούν με Χειρισμός ( βλ. σελίδα 36) ταχυθερμοσίφωνες υδραυλικού και θερμικού ελέγχου, όταν η πίεση ροής αριθμεί τουλάχιστον 0,15 MPa. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καθαρισμός ( βλ. σελίδα 39 ) και συνημμένο φυλλάδιο Μπαταρία μόνιμα εξοπλισμένη με EcoSmart ® (μειωτής ροής) Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 – 0,5 MPa Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Θερμοκρασία ζεστού νερού:...
 • Seite 23: Varnostna Opozorila

  • Armaturo je potrebno montirati, splakniti in testirati v brez omejevalnika pretoka EcoSmart ® skladu z veljavnimi predpisi. Rezervni deli (glejte stran 38) • Če imate probleme s pretočnim grelnikom, ali če želite večji pretok vode, lahko odstranite EcoSmart (omeje- ® Poseben pribor valnik pretoka), ki se nahaja za perlatorjem. • Armature Hansgrohe lahko uporabljate v povezavi Komplet za montažo Ni vključeno s hidravlično in termično uravnavanimi pretočnimi grelniki, če je pretočni tlak najmanj 0,15 MPa. Tehnični podatki Upravljanje (glejte stran 36) Armatura je serijsko opremljena z EcoSmart ® (omejevalnikom pretoka) Čiščenje (glejte stran 39) in Delovni tlak: maks. 1 MPa priložena brošura Priporočeni delovni tlak: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 24: Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

  • Seadmestiku paigaldamine, läbipesu ja kontrollimine EcoSmart puudub ® peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele. Varuosad (vt lk 38) • Kui esineb probleeme läbivooluboileiga või kui soovi- takse, et vee läbivool oleks suurem, tuleks sõela taga Spetsiaalne lisavarustus asuv EcoSmart (veehulgapiiraja) eemaldada. ® • Hansgrohe segisteid võib kasutada koos hüdrauliliselt Paigalduskomplekt ei sisaldu komplektis ja termiliselt juhitavate boileritega, kui vee surve on vähemalt 0,15 MPa. Tehnilised andmed Kasutamine (vt lk 36) Segistisari on toodetud koos EcoSmart (veehul- ® gapiirajaga) Puhastamine (vt lk 39) ja Töörõhk maks. 1 MPa kaasasolev brošüür Soovitatav töörõhk: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 25: Tehniskie Dati

  • Jaucējkrāns jāmontē, jāskalo un jāpārbauda atbilstoši bez EcoSmart ® spēkā esošajām normām. Rezerves daļas (skat. 38. lpp.) • Ja rodas problēmas ar caurteces sildītāju vai ja ūdens plūsma nav pietiekami spēcīga, EcoSmart (caurteces ® Speciāli aksesuāri ierobežotāju), kas atrodas aiz aeratora, drīkst noņemt. • Hansgrohe jaucējkrānus var izmantot kombinācijā ar Instalācijas piederumi komplektā netiek hidrauliski un termiski vadāmiem caurteces sildītājiem, piegādāts ja plūsmas spiediens ir vismaz 0,15 MPa. Tehniskie dati Lietošana (skat. 36. lpp.) Jaucējkrāns tiek ražots kopā ar EcoSmart ® (caurteces ierobežotāju) Tīrīšana (skat. 39. lpp.) un klāt Darba spiediens: maks. 1 MPa pievienotais buklets Ieteicamais darba spiediens: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 26: Sr Uputstvo Za Upotrebu / Uputstvo Za Upotrebu

  Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana bez ograničavača EcoSmart ® prema važećim normama. Rezervni delovi (vidi stranu 38) • Ukoliko se pojave problemi sa protočnim bojle- rom ili se želi veći protok vode, onda EcoSmart ® Poseban pribor (ograničavač protoka vode), koji je smešten iza aeratora, može da se ukloni. Instalaterski komplet Nije sadržano u • Hansgrohe armature se mogu koristiti u kombinaciji s isporuci hidraulički i termički kontrolisanim protočnim bojlerima ukoliko pritisak iznosi najmanje 0,15 MPa. Rukovanje (vidi stranu 36) Tehnički podaci Ove armature imaju serijski ugrađen EcoS- Čišćenje (vidi stranu 39) i priložena mart (ograničavač protoka vode) ® brošura Radni pritisak: maks. 1 MPa Preporučeni radni pritisak: 0,1 – 0,5 MPa...
 • Seite 27: Ekstra Tilbehør

  Armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. gyl- uten EcoSmart ® dige standarder. Servicedeler (se side 38) • Ved problemer med gjennomstrømningsovnen, eller når man ønsker en større vanngjennomstrømning, kan Ekstratilbehør EcoSmart (gjennomstrømningsbegrenser) fjernes. ® Den sitter bak luftdysene. Installasjonskitt ikke med i leveransen • Armaturer fra Hansgrohe kan brukes sammen med hydraulisk og termisk stryrte gjennomstrømningsovner når gjennomstrømningstrykket er på minst 0,15 MPa. Betjening (se side 36) Tekniske data Armatur er standardmessig utstyrt med EcoS- Rengjøring (se side 39) og vedlagt mart (gjennomstrømningsbegrenser) ® brosjyre Driftstrykk maks. 1 MPa Anbefalt driftstrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk...
 • Seite 28: Технически Данни

  Арматурата трябва да се монтира, промие и Сервизни части (вижте стр. 38) провери в съответствие с валидните норми. • При проблеми с проточния нагревател или когато Специални принадлежности желаете по-голяма пропускателна способност на водата, може да отстраните EcoSmart ® Инсталационен кит не се съдържа в (ограничителя на протичане), който се намира зад обема на доставка аератора. • Арматурите на Hansgrohe могат да се използват Обслужване (вижте стр. 36) във връзка с хидравлично и термично управляеми проточни нагреватели, ако хидравличното налягане и минимум 0,15 МПа. Почистване (вижте стр. 39) и Технически данни приложена брошура Арматурата е оборудвана серийно с EcoS- mart (ограничител на протичане) ® Работно налягане: макс. 1 МПа Препоръчително работно налягане: 0,1 – 0,5 МПа...
 • Seite 29: Sq Udhëzuesi I Përdorimit / Udhëzime Rreth Montimit

  Pjesë ndërrimi (shih faqen 38) • Nëse lindin probleme me ngrohësin e ujit ose nëse dëshironi të keni më shumë qarkullim uji, atëherë Pajisje të posaçme EcoSmart (kufizuesi i qarkullimit të ujit), i cili ndodhet ® pas ajrosësit, mund të çmontohet. Stuko për instalim nuk përfshihet në vëllimin • Armaturat e Hansgrohe mund të përdoren në kombi- e furnizimit nim me ngrohës elektrikë të ujit të drejtuar në mënyrë hidraulike ose termike nëse presioni i rrjedhjes është Përdorimi (shih faqen 36) minimumi 0,15 MPa. Të dhëna teknike Pastrimi (shih faqen 39) dhe Rubineti është i pajisur si standard me EcoS- broshura bashkëngjitur mart (Kufizues qarkullimi) ®...
 • Seite 30 ® EcoSmart ® EcoSmart ® EcoSmart 0,15 ® EcoSmart 0,1 – 0,5 ® EcoSmart 80°C ® EcoSmart 65°C ® EcoSmart 0,15 ® EcoSmart 0,1 – 0,5 80°C 65°C...
 • Seite 31 13622180 SW 30 mm SW 17 mm SW 30 mm...
 • Seite 32 SW 27 mm 10 ± 1 Nm...
 • Seite 33 30 - 40 40 - 49 49 - 58...
 • Seite 34 15 + X + 30 mm SW 8 mm...
 • Seite 35 10 ± 1 Nm SW 2,5 mm 3 ± 0,5 Nm...
 • Seite 36 öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / dienung abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / nyitás / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / öffnen deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / otvoriti / åpne / отваряне / hape / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / hließen mbylle / Warm Kalt einigung edienung öffnen kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg / quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / Schließen kylmä / kallt / šaltas / Hladno / soğuk / rece / κρύο / lämmin / varmt / karštas / Vruća voda / sıcak / cald / mrzlo / külm / auksts / hladno / kaldt / студено / i ftohtë / ζεστό / toplo / kuum / karsts / topla / varm / топло / Warm i ngrohtë / Kalt Reinigung...
 • Seite 37: Puravida

  PuraVida 15084000 / 15084400 PuraVida 15085000 / 15085400 PuraVida 15084000 / 15084400 / 15085000 / 15085400...
 • Seite 40 Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Inhaltsverzeichnis