Herunterladen Diese Seite drucken

HANSGROHE Logis 31515000 Gebrauchsanleitung Und Montageanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

DE
FR
EN
IT
ES
NL
DK
PT
PL
CS
SK
ZH 用户手册 组装说明
RU
FI
SV
LT
HR
TR
RO
EL
SL
ET
LV
SR
NO
BG
SQ
‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬
AR
HU
JP 取扱説明書 施工説明書
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Logis

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Logis 31515000

 • Seite 1 ZH 用户手册 组装说明 Logis ‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬ JP 取扱説明書 施工説明書...
 • Seite 2 Deutsch Symbolerklärung Sicherheitshinweise Justierung Maße Durchflussdiagramm    Montagehinweise Serviceteile Reinigung Bedienung Prüfzeichen Technische Daten Störung Ursache Abhilfe Montage...
 • Seite 3 Français Description du symbole Consignes de sécurité Etalonnage Dimensions Diagramme du débit  Instructions pour le montage   Pièces détachées Nettoyage Instructions de service Informations techniques Classification acoustique et débit Dysfonctionnement Origine Solution Montage...
 • Seite 4 English Adjustment Safety Notes Dimensions Flow diagram    Spare parts Installation Instructions Cleaning Operation Test certificate Technical Data Symbol description Fault Cause Remedy Assembly...
 • Seite 5 Italiano Indicazioni sulla sicurezza Descrizione simbolo Taratura Ingombri Diagramma flusso Istruzioni per il montaggio    Parti di ricambio Pulitura Procedura Dati tecnici Segno di verifica Problema Possibile causa Rimedio Montaggio...
 • Seite 6 Español Descripción de símbolos Indicaciones de seguridad Ajuste Dimensiones Diagrama de circulación   Indicaciones para el montaje  Repuestos Limpiar Manejo Datos técnicos Marca de verificación Problema Causa Solución Montaje...
 • Seite 7 Nederlands Symboolbeschrijving Veiligheidsinstructies Instellen Maten Doorstroomdiagram    Montage-instructies Service onderdelen Reinigen Bediening Keurmerk Technische gegevens Storing Oorzaak Oplossing Montage...
 • Seite 8 Dansk Forindstilling Sikkerhedsanvisninger Målene Gennemstrømningsdiagram   Monteringsanvisninger  Reservedele Rengøring Brugsanvisning Tekniske data Godkendelse Symbolbeskrivelse Fejl Årsag Hjælp Montering...
 • Seite 9 Português Avisos de segurança Descrição do símbolo Afinação Medidas Fluxograma  Avisos de montagem   Peças de substituição Limpeza Funcionamento Dados Técnicos Marca de controlo Falha Causa Solução Montagem...
 • Seite 10 Polski Opis symbolu Wskazówki bezpieczeństwa Ustawianie Wymiary Schemat przepływu Wskazówki montażowe    Części serwisowe Czyszczenie Obsługa Dane techniczne Znak jakości Usterka Przyczyna Pomoc Montaż...
 • Seite 11 Česky Popis symbolů Bezpečnostní pokyny Nastavení Rozmìry Diagram průtoku  Pokyny k montáži   Servisní díly Čištění Ovládání Technické údaje Zkušební značka Porucha Příčina Odstranění Montáž...
 • Seite 12 Slovensky Nastavenie Bezpečnostné pokyny Rozmery Diagram prietoku    Servisné diely Pokyny pre montáž Čistenie Obsluha Osvedčenie o skúške Technické údaje Popis symbolov Porucha Príčina Pomoc Montáž...
 • Seite 13 中文 大小 参见第页 安全技巧 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 流量示意图 参见第页 套。  龙头流速  本产品只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。 手提花洒流速  冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 流量 停止阀 只有那些带有 标记的洗衣机或洗碗机才 备用零件 参见第页 可以不需附加其他安全设备而直接连接到本产 品的外接设备供水阀上。 清洗 参见第页 安装提示 操作 参见第页 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装 后将不认可运输损害或表面损伤。 汉斯格雅建议,清晨或在水流长时间停滞后,前 半升水不作饮用水使用。 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗 和检查。 检验标记 参见第页 请遵守当地国家现行的安装规定。 技术参数 工作压强: 最大 推荐工作压强: 测试压强:...
 • Seite 14 Русский Указания по технике безопасности Описание символов Подгонка Размеры Схема потока Указания по монтажу    Κомплеκт Очистка Эксплуатация Технические данные Знак технического контроля Неисправность Причина Устранение неисправности Монтаж...
 • Seite 15 Suomi Merkin kuvaus Turvallisuusohjeet Säätö Mitat Virtausdiagrammi  Asennusohjeet   Varaosat Puhdistus Käyttö Tekniset tiedot Koestusmerkki Häiriö Toimenpide Asennus...
 • Seite 16 Svenska Justering Säkerhetsanvisningar Måtten Flödesschema    Monteringsanvisningar Reservdelar Rengöring Hantering Testsigill Tekniska data Symbolförklaring Störning Orsak Åtgärd Montering...
 • Seite 17 Lietuviškai Reguliavimas Saugumo technikos nurodymai Išmatavimai Pralaidumo diagrama    Montavimo instrukcija Atsarginės dalys Valymas Eksploatacija Bandymo pažyma Techniniai duomenys Simbolio aprašymas Gedimas Priežastis Priemonė Montavimas...
 • Seite 18 Hrvatski Opis simbola Sigurnosne upute Regulacija Mjere Dijagram protoka Upute za montažu    Rezervni djelovi Čišćenje Upotreba Tehnički podatci Oznaka testiranja Greška Uzrok Otklanjanje Sastavljanje...
 • Seite 19 Türkçe Simge açıklaması Güvenlik uyarıları Ayarlama Ölçüleri Akış diyagramı    Montaj açıklamaları Yedek Parçalar Temizleme Kullanımı Kontrol işareti Teknik bilgiler arıza sebep yardım Montajı...
 • Seite 20 Română Descrierea simbolurilor Instrucţiuni de siguranţă Reglare Dimensiuni Diagrama de debit   Instrucţiuni de montare  Piese de schimb Curăţare Utilizare Date tehnice Certificat de testare Deranjament Cauza Măsuri de remediere Montare...
 • Seite 21 Ελληνικά Υποδείξεις ασφαλείας Περιγραφή συμβόλων Ρύθμιση Διαστάσεις Διάγραμμα ροής Οδηγίες συναρμολόγησης    Ανταλλακτικά Καθαρισμός Χειρισμός Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σήμα ελέγχου Βλάβη Αιτία Διόρθωση Συναρμολόγηση...
 • Seite 22 Slovenski Opis simbola Varnostna opozorila Justiranje Mere Diagram pretoka Navodila za montažo    Rezervni deli Čiščenje Upravljanje Tehnični podatki Preskusni znak Napaka Vzrok Pomoč Montaža...
 • Seite 23 Estonia Reguleerimine Ohutusjuhised Mõõtude Läbivooludiagramm    Varuosad Paigaldamisjuhised Puhastamine Kasutamine Kontrollsertifikaat Tehnilised andmed Sümbolite kirjeldus Rike Põhjus Lahendus Paigaldamine...
 • Seite 24 Latvian Simbolu nozīme Drošības norādes Ieregulēšana Izmērus Caurplūdes diagramma Norādījumi montāžai    Rezerves daļas Tīrīšana Lietošana Pārbaudes zīme Tehniskie dati Traucējums Iemesls Bojājumu novēršana Montāža...
 • Seite 25 Srpski Opis simbola Sigurnosne napomene Podešavanje Mere Dijagram protoka Instrukcije za montažu    Rezervni delovi Čišćenje Rukovanje Tehnički podaci Ispitni znak Smetnja Uzrok Pomoć Montaža...
 • Seite 26 Norsk Justering Sikkerhetshenvisninger Mål Gjennomstrømningsdiagram    Montagehenvisninger Servicedeler Rengjøring Betjening Tekniske data Prøvemerke Symbolbeskrivelse Feil Årsak Feilrettelse Montasje...
 • Seite 27 БЪЛГАРСКИ Описание на символите Указания за безопасност Юстиране Размери Диаграма на потока  Указания за монтаж   Сервизни части Почистване Обслужване Технически данни Контролен знак Неизправност Причина Помощ Монтаж...
 • Seite 28 Shqip Përshkrimi i simbolit Udhëzime sigurie Justimi Përmasat Diagrami i qarkullimit Udhëzime për montimin    Pjesët e servisit Pastrimi Përdorimi Të dhëna teknike Shenja e kontrollit Demtim Shkaku Ndihme Montimi...
 • Seite 29 ‫عربي‬ ‫وصف الرمز‬ ‫تنبيهات األمان‬ ‫هام! ال تستخدم السليكون الذي يحتوي على‬ ‫يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث‬ !‫أحماض‬ ‫أخطار اإلنحشار أو الجروح‬ ‫ال يجب استخدام المنتج إال في أغراض االستحمام‬ ‫الضبط راجع صفحة‬ ‫واألغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم‬ ‫ضبط...
 • Seite 30 Magyar Tartozékok Biztonsági utasítások Tisztítás Használat Szerelési utasítások Műszaki adatok Szimbólumok leírása Beállítás Méretet Vizsgajel Átfolyási diagramm    Hiba Megoldás Szerelés...
 • Seite 31 日本語 アイコンの説明 安全上の注意 酢酸系シリコンをご使用にならないでくだ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、 さい ! 手袋をはめてください。 この製品は、 体や手を洗う等の製品本来の目的 調整 次のページを参照 以外には使用しないでください。 給水 ・ 湯の圧力差は 以内としてくださ お湯の流量制限の設定方法。 瞬間湯沸かし器をご い。 利用の際はお湯の流量制限はしないでください。 マークが付いた食洗機または洗濯機の 寸法 次のページを参照 み、 逆流防止装置などを追加しないで止水栓に 接続できます 日本では関連法規に従ってくだ 流量曲線図 次のページを参照 さい 。 水栓の流量  施工上の注意 ハンドシャワーの流量  流量曲線図 止水栓  製品の施工前に輸送でのダメージがないか確 認してください。...
 • Seite 32 Logis Logis 13 8 13 8 Ø Ø Ø Ø Ø 3 4 Ø 3 4 G 1 / 2 G 1 / 2 G 1 / 2 G 3 / 4 G 3 / 4 1, 6 m G 3 / 8 G 3 / 8 Logis 0,50...
 • Seite 33 SW 10 mm SW 19 mm...
 • Seite 34 SW 22mm SW 12 mm SW 24 mm SW 22mm > 2 min P-IX DVGW SVGW WRAS 31515000 31516000 31543000...
 • Seite 35 0,3 MPa 60 °C 10 °C 0,3 МПа 0,3 ‫لﺎﻜﺴﺑﺎﺠﻴﻣ‬ 36°C 38°C 50°C 60°C 43°C 55°C 17 x...
 • Seite 36 Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact Cleaning recommendation / Warranty / Contact Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact www.hansgrohe.com/ Rensning, anbefaling / Garanti / Kontakt cleaning-recommendation Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt 清洁指南 / 担保 / 接触 Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus www.hansgrohe.com/ Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto cleaning-recommendation Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt Temizleme önerisi / Garanti / Temas Recomandări pentru curăţare / Garanţie / Contact Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt www.hansgrohe.com/ Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt cleaning-recommendation Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉 ‫اتصال‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬...
 • Seite 37 QUICK CLEAN Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från ganz leicht abrubbeln. nopporna. La propreté en toute simplicité: les dépôts formés Paprasta švara: kalkės lengvai nugrandomos nuo sur les buses élastiques en silicone s’éliminent par kilpos. un simple passage de la main. Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako uklanja Just clean: simply rub over the spray nozzles to s izbočina. remove lime scale. Sadece temiz: Kireç, düğümlerle kolayca Facile da pulire: Il calcare viene eliminato ovalanabilir. semplicemente dagli ugelli elastici in silicone. Pur şi simplu curat: Calcarul se îndepărtează uşor Fácil aseo: La cal se puede retirar sencillamente de pe noduri prin frecare. frotando con los dedos de las toberas elásticas de Απλά τέλεια καθαριότητα: Τα άλάτα μπορούν να silicona. αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία από τα στόμια. Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de Preprosto čisto: apnenec se z lahkoto podrgne z noppen worden gewreven. vozličkov. Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer Lihtsalt puhas: lupja saab nuppudelt lihtsalt maha fra stråledyserne. hõõruda. Simplesmente limpo: o calcário pode ser Vienkārša tīrīšana: kaļķis no izvirzījumiem ir viegli simplesmente retirado das saliências através de norubināms. fricção. Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako skida Po prostu czysto: Pęczki można całkiem łatwo sa izbočina.
 • Seite 38 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる 热 冷 ‫ ساخن‬温かい ‫ بارد‬冷たい...
 • Seite 39 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる...
 • Seite 40 Logis...