Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 600 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Opplysningenes gyldighet
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
12 / 2007 · Ident.-No.: PHLG600-122007 - 3
HOT-AIR GUN
PHLG 600
HOT-AIR GUN
KUUMAILMAPUHALLIN
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
VARMLUFTSPISTOL
VARMLUFTSbLæSER
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
VARMLUFTSVIFTE
Καμινέτο θέρμού αέρα
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
HEISSLUFTGEbLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions
of the device.
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens/maskinens funktioner.
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
Slå opp siden med illustrasjoner før bruksanvisningen leses. Bli først kjent med alle apparatets funksjoner.
Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες
της συσκευής.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB / IE / CY
Operation and Safety Notes
FI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
NO
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
GR / CY
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Sivu
13
Sidan
21
Side
29
Side
37
Σελίδα 45
Seite
53

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PHLG 600

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 600

 • Seite 1 Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. PHLG 600 HOT-AIR GUN KUUMAILMAPUHALLIN GB / IE / CY...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice Your working area ......................Page 7 Electrical safety ......................Page 7 Personal safety ......................Page 8 Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice relating specifically to this device ............Page 9 Operation Preparing the device for use ..................Page 10...
 • Seite 4: Introduction

  General safety advice Risk of fire! Proper procedure and handling. 1 Hot air gun PHLG 600 1 Reflector nozzle 1 Protector nozzle ATTenTIOn! Please read all the instructions Keep children and uninvolved other 1 Flat nozzle and advice.
 • Seite 5: Personal Safety

  General safety advice General safety advice b) Avoid touching earthed surfaces such as c) Avoid unintentional operation of the de- d) Look after the device carefully. Check that Do not work in the vicinity of easily ignitable pipes, radiators, ovens and refrigerators vice.
 • Seite 6: Operation

  Operation Operation / Cleaning / Disposal / Information Operation Further examples of uses in the Disposal Use as free-standing unit / during house, car and garden cooling (see Fig. b, e): Always set the device down upright on The packaging is wholly composed of Preparing the device for use Defrosting water pipes: a level surface, this will allow...
 • Seite 7: Declaration Of Conformity / Producer

  EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1 Yleiset turvallisuusohjeet Työpaikka ........................Sivu 15 Device Type / Designation: Sähköturvallisuus ......................Sivu 15 Parkside Hot air gun PHLG 600 Henkilöiden turvallisuus ....................Sivu 16 Tarkkaavainen käsittely ja käyttö sähkölaitteilla ............Sivu 16 Laitekohtaiset turvallisuusohjeet ...................Sivu 17 Bochum, 31.12.2007 Käyttö...
 • Seite 8: Määräystenmukainen Käyttö

  Käytä aina laitteella työskennellessäsi noudattamattomuus voi aiheuttaa sähköiskun, Huomioi varoitus- ja turvallisuusohje! suojalaseja, kuulo- ja hengityssuo- 1 Kuumailmapuhallin PHLG 600 tulipalon ja / tai vaikeita tapaturmia. jaimia sekä asianmukaisia työkäsineitä. 1 Heijastinsuutin 1 Tasoitussuutin PIDÄ KÄYTTÖOHJE HYVIN TALLESSA.
 • Seite 9: Henkilöiden Turvallisuus

  Yleiset turvallisuusohjeet Yleiset turvallisuusohjeet / Käyttö Laitekohtaiset jätä kaapelia kuumaan paikkaan, liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut Lapset tai henkilöt, jotka kokemattomuutensa turvallisuusohjeet älä päästä siihen öljyä, varo teräviä ja avonaiset hiukset voivat jäädä kiinni liikku- tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä reunoja sekä...
 • Seite 10: Lisäsuuttimien Käyttö

  VAArA! Älä hengitä syntyviä höyryjä. ruuviliitosten irroittaminen: Lämmitä ruuviliitosta varovasti kuumailmalla Tyyppi / Laitetunnus: Heijastinsuutin – Muoviputkien ja yleensä ruuvit saadaan sitten mukavasti Parkside Kuumailmapuhallin PHLG 600 Huolto muotoilu (katso kuva b): irtoamaan. Työnnä heijastinsuutin puhallussuuttimeen rikkaruohojen poistaminen: Täytä putki hiekalla ja sulje se molemminpuoli- Katso maasi valtuutetun huoltokorjaamon osalta Bochum, 31.12.2007...
 • Seite 11 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning....................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 I leveransen ingår ....................... Sidan 23 Tekniska data ......................Sidan 23 Allmänna säkerhetsanvisningar Arbetsplats ........................Sidan 23 Elsäkerhet ........................Sidan 23 Personsäkerhet ......................Sidan 24 Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 24 Säkerhetsanvisningar speciellt avsedda för detta verktyg ........
 • Seite 12: Inledning

  ObS! Läs alla anvisningar. Felhantering vid til- packat upp apparaten: lämpning av nedan angivna anvisningar kan med- Beakta säkerhets- och Använd skyddsglasögon, hörselskydd, 1 Hetluftpistol PHLG 600 föra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. varningsanvisningar! skyddsmask och skyddshandskar. 1 Reflektionsmunstycke 1 Spackelmunstycke FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ...
 • Seite 13: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar / Handhavande den. Dra inte i kabeln för att dra ut kon- f) Använd alltid lämplig klädsel. bär till arbetsvillkoren och det arbete som Kontrollera noga både det område du arbetar takten, greppa tag i kontakten. Se till inte vida klädesplagg eller smycken.
 • Seite 14: Använda Tillbehörsmunstycken

  Typ / beteckning · Verktyget kan svalna. ObS! Använd inte på PVC-ledningar. eller begagnade elverktyg avfallshanteras separat Parkside Hetluftpistol PHLG 600 ObS! Det är ibland svårt att skilja på vattenled- och tillföras återvinningen enligt gällande miljölag- ningar och gasledningar. Rådfråga behörig tekniker.
 • Seite 15 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 30 Udrustning ........................Side 30 Leverancens indhold .....................Side 31 Tekniske specifikationer ....................Side 31 Generelle sikkerhedsinstrukser Arbejdspladsen ......................Side 31 Elektrisk sikkerhed ......................Side 31 Personlig sikkerhed .......................Side 32 Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 32 Sikkerhedsinstrukser for dette apparat ...............Side 33 betjening Ibrugtagning .........................Side 33...
 • Seite 16: Indledning

  Samtlige anvisninger skal læses. af apparatet: Dae anbefales at bære sikkerhedsbriller, Fejl i overholdelsen af de efterfølgende angivne Observer advarsel og høreværn, åndedrætsbeskyttelse og 1 varmluftpistol PHLG 600 anvisninger kan forårsage elektrisk stød, brand sikkerhedsanvisning! sikkerhedshandsker. 1 reflektormundstykke og / eller alvorlige kvæstelser.
 • Seite 17: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser Generelle sikkerhedsinstrukser / Betjening Ledningen må ikke benyttes Et stykke værktøj eller en nøgle der sidder i en tets funktion er forstyrret. beskadige- kan der derudover opstå sundhedsskadelige til at bære maskinen i, hænge de dele skal repareres før apparatet bevægelig del af apparatet, kan afstedkomme luftarter.
 • Seite 18: Anvendelse Af Mundstykkerne

  Betjening Betjening / Rengøring / Bortskaffelse / Information Sådan tændes apparatet: FAre! Indånd aldrig de udviklede dampe. bemærk! Kobberledninger er forbundet med I henhold til det europæiske direktiv 2002 / 96 / EF Skub TÆND / SLUK - kontakten til position tin og må...
 • Seite 19: Konformitetserklæring / Producent

  EN 61000-3-3:1995+A1 Arbeidsplass .........................Side 39 Elektrisk sikkerhet ......................Side 39 Type / apparatets betegnelse: Personsikkerhet......................Side 40 Parkside Varmluftpistol PHLG 600 Omhyggelig håndtering og bruk av elektrisk verktøy ..........Side 40 Sikkerhetsmerknader for det aktuelle utstyret ............Side 41 Bochum, 31.12.2007 betjening Idriftsetting........................Side 41 Bruk av forsatsdyser .....................Side 42...
 • Seite 20: Innledning

  Kontroller straks etter utpakning at alle delene Beskyttelsesklasse II Farlig elektrisk spenning – livsfare! til apparatet er med: Generelt om sikkerhet 1 Varmluftvifte PHLG 600 Brannfare! Slik gjøres det riktig. 1 Reflektordyse 1 Sparkeldyse ObS! Alle anvisninger må leses. Dersom 1 Flatedyse anvisningene i det følgende ikke blir overholdt,...
 • Seite 21: Personsikkerhet

  Generelt om sikkerhet Generelt om sikkerhet / Betjening b) Unngå at kroppen kommer i kontakt slått på når den kobles til nettet, kan dette funksjon. Deler som er skadet, må La apparatet bli helt avkjølt før det settes til med jordet overflate på f.eks. rør, var- repareres før maskinen tas i bruk.
 • Seite 22: Bruk Av Forsatsdyser

  Anvisning! PVC-rør må ikke tines opp. Ifølge europeiske retningslinjer 2002 / 96 / EG ved- Type / Apparatbetegnelse: Anvisning! Det forekommer at det kan være Parkside Varmluftvifte PHLG 600 Apparatet plasseres loddrett på et plant rørende brukte elektriske og elektroniske apparater underlag for å...
 • Seite 23 Πίνακας περιεχομένων eισαγωγή Προδιαγραφόμενη χρήση ..................Σελίδα 46 Εξοπλισμός ......................... Σελίδα 47 Παραδοτέο ........................Σελίδα 47 Τεχνικά χαρακτηριστικά ..................... Σελίδα 47 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Θέση εργασίας ......................Σελίδα 47 Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 48 Ασφάλεια ατόμων ....................... Σελίδα 48 Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ........Σελίδα 49 Υποδείξεις...
 • Seite 24: Προδιαγραφόμενη Χρήση

  κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ασφάλειας ελέγχετε το σύνολο αποστολής: εργαλείου μακριά. Μια συσκευή, ένα καλώδιο δικτύου 1 Φυσητήρας θερμού αέρα PHLG 600 ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να διαβάζετε όλες Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τη ή ένα βύσμα με βλάβη σημαίνουν 1 Ακροφύσιο-ανακλαστήρας...
 • Seite 25: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 2. Ηλεκτρική ασφάλεια 3. Ασφάλεια ατόμων η) Κατά τη συναρμολόγηση διατάξεων ειδικό τύπο συσκευής. Λάβετε υπόψη σας αναρρόφησης και συλλογής, φροντίστε τις συνθήκες εργασίας και τις δραστηριό- α) Το βύσμα σύνδεσης συσκευής θα πρέ- α) Επιδείξτε...
 • Seite 26: Χειρισμός

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας / Χειρισμός Χειρισμός / Καθαρισμός Άλλα παραδείγματα εργασιών σκευή δεν είναι σε χρήση, τραβάτε πάντα το Ρύθμιση ποσότητας αέρα και Ακροφύσιο-ανακλαστήρας για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τον θερμοκρασίας: Διαμόρφωση πλαστικών σωλήνων φις από την πρίζα. κήπο Μην κατευθύνετε τη συσκευή για μεγάλο Με...
 • Seite 27 Τύπος / Περιγραφή συσκευής: τε να πάρετε από την κοινότητά σας ή από τη διοί- Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 56 κηση του δήμου σας. Parkside Φυσητήρας θερμού αέρα PHLG 600 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse ........Seite 57 bedienung Πληροφορίες...
 • Seite 28: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Gerätes den Lieferumfang: Brandgefahr! Tipp! So verhalten Sie sich richtig. VOrSICHT! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. 1 Heißluftgebläse PHLG 600 Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführ- 1 Reflektordüse ten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand Halten Sie Kinder und andere 1 Spachteldüse...
 • Seite 29: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- schutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerk- c) bewahren Sie unbenutzte elektrowerk- VerbrennUnGSGeFAHr! erdeten Oberflächen, wie von rohren, zeuge außerhalb der reichweite von zeuges, verringert das Risiko von Verletzungen. Berühren Sie nicht die heiße Düse.
 • Seite 30: Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise / Bedienung Bedienung / Reinigung / Entsorgung / Informationen reinigung zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten VerbrennUnGSGeFAHr! Berühren Sie fernen. Viele Klebemittel können Sie durch von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen nicht die heiße Düse. Beim Arbeiten ohne Wärme- Wärme erweichen.
 • Seite 31: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 50366:2003 elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / eG: EN 55014-1:2000+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1 Typ / Gerätebezeichnung: Parkside Heißluftgebläse PHLG 600 Bochum, 31.12.2007 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 60 DE/AT...