Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Velleman CU2200 Bedienungsanleitung

Velleman CU2200 Bedienungsanleitung

Drahtloser sms-alarm
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für CU2200:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

CU2200
WIRELESS SMS ALARM MESSENGER
DRAADLOZE SMS-ALARMMELDER
SYSTÈME DE MESSAGERIE D'ALARME SMS SANS FIL
SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO POR MENSAJES SMS
DRAHTLOSER SMS-ALARM
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
2
13
24
35
46

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman CU2200

 • Seite 1 CU2200 WIRELESS SMS ALARM MESSENGER DRAADLOZE SMS-ALARMMELDER SYSTÈME DE MESSAGERIE D'ALARME SMS SANS FIL SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO POR MENSAJES SMS DRAHTLOSER SMS-ALARM USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTICE D’EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG...
 • Seite 2: Safety Instructions

  If in doubt, contact your local waste disposal authorities. Thank you for buying a VELLEMAN product! The CU2200 is equipped with a very reliable Siemens 16 bit MCU and can be used for numerous applications (except for medical and aerospace applications) such as industrial equipment or area monitoring, data capturing, home or car security…...
 • Seite 3 ▪ 1-2 short NC 2-3 short NO (default) 7~12VDC power input ground AD1, AD2 these inputs are not supported on the CU2200 IN1, IN3, IN4, 12VDC alarm input, 7~15mA IN5, IN6, IN7, IN8 common ground opto-coupled IN2+, IN2- 7~12VDC input OUT1 relay output, max.
 • Seite 4: Quick Setup

  Defective SIM card Defective GSM module Sound Monitoring The CU2200 automatically picks up any phone call after eight rings. By connecting a microphone to the CU2200, you will be able to hear all actions in the room. 7. Quick Setup ...
 • Seite 5: Sms Command List

  If the GSM network is suddenly inaccessible or disconnected during the SMS sending, the message will be lost.  When the CU2200 has failed to send the message due to an inaccessible network, the unit will search for the network and keep sending the SMS when the network has been re-established. ...
 • Seite 6 Manual Health Report  Configure the CU2200 through the command text sent from your mobile phone. Upon reception and processing, the unit will send a confirmation message to your mobile phone. If the command is incorrect, the unit will reply SMS format is error! System Setup ...
 • Seite 7 (08h00) Every 2 hours , 15 day (08h00) Every 3 hours day of each month (08h00) The CU2200 automatically reports the unit’s health status on a pre-defined schedule via an SMS message. [SMS message received] ST:XXX;T:2006/10/08/06:15;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8: X;OUT1:1;OUT2:1;OUT3:1;# Unit serial number...
 • Seite 8 CU2200 3-03 Example 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Password 1234 With example 1, following numbers have been cancelled: N° 1 12345678, not made N° 2 36925814712, retained N° 3 159357456, not made N° 4 951753654, retained Alarm Setup  Alarm Input Level & Alert Setup...
 • Seite 9 CU2200 3-03  SMS Message Contents Command 8 is used to program the alarm message contents. The CU2200 will reply to the mobile phone with the programmed message for that alarm channel. Command: PWD:XXXX,READYTEXT% XXXX Password Alarm channel number (1 ~ 8) ...
 • Seite 10 CU2200 3-03  Operating Voltage Low Level Alarm Message When the power supply voltage level is below the minimum level at 5.34VDC, the CU2200 will send an alarm SMS message. Date 2007-06-15 Time 13:25 ST:001;TM200706121325;V:5.34#  Operating Voltage Low Level Alarm This command is used to set the action to be taken once the operating voltage drops below 7.0VDC.
 • Seite 11 CU2200 3-03  System Version Check (hardware version CU2200) Software version V6 Software version V7 Command: PWD:XXXX,CHECKV Command: PWD:XXXX,CHECKVR% [SMS message received] [SMS message received] ex: SD41 V5.1_3_B 2008/01/28 ex: SD41 V7.1_3_B 2010/01/28  V5 is system version or hardware version ...
 • Seite 12: Technical Specifications

  -20°C ~ +50°C Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this user manual, please visit our website www.velleman.eu.
 • Seite 13: Veiligheidsinstructies

  Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering. Dank u voor uw aankoop! De CU2200 is uitgerust met een uiterst betrouwbare Siemens 16-bit microcontroller en is geschikt voor tal van toepassingen (uitgezonderd voor medische apparaten en ruimtevaarttoepassingen) zoals monitoring van industriële machines of ruimtes, dataontvangst, beveiliging van huis en voertuig…...
 • Seite 14 ▪ ▪ 1-2 kortsluiten NC 2-3 kortsluiten NO (standaard: 2-3) 7~12VDC voedingsingang aarding AD1, AD2 niet van toepassing op de CU2200 IN1, IN3, IN4, 12VDC alarmingang, 7~15mA IN5, IN6, IN7, IN8 gemeenschappelijke aarding optisch geïsoleerd IN2+, IN2- 7~12VDC ingang OUT1 relaisuitgang, max.
 • Seite 15 Telefoonoproep Beschadigde simkaart Beschadigde gsm-module Bewaking met geluid De CU2200 antwoordt de oproep automatisch na 8 maal bellen. Sluit een microfoon aan de CU2200 om alle bewegingen in de ruimte te kunnen horen. 7. Snelle opstelling  Druk op het gele knopje om de kaarthouder uit te werpen.
 • Seite 16 Is het gsm-netwerk plotseling onbereikbaar of terwijl het sms-bericht wordt verzonden, dan zal dit bericht onherroepelijk verloren gaan.  Heeft de CU2200 het sms-bericht niet kunnen zenden doordat het netwerk onbereikbaar is, dan zal de alarmmelder het bericht blijven sturen to het netwerk opnieuw hersteld is. ...
 • Seite 17: Instellen Van Het Systeem

  Manueel statusrapport  Programmeer de CU2200 via de commando’s verzonden vanaf uw gsm-toestel. Nadat de alarmmelder het bericht heeft ontvangen, zal hij op zijn beurt een bevestigingsbericht naar het gsm-toestel zenden. De alarmmelder antwoordt met SMS format is error! wanneer het commando ongeldig is.
 • Seite 18 , 28 dag (08h00) Om de 2 uren , 15 dag (08h00) Om de 3 uren dag van elke maand (08h00) De CU2200 verzendt automatisch een statusrapport volgens de geprogrammeerde regelmaat via een sms-bericht. [Ontvangen sms-bericht] ST:XXX;T:2006/10/08/06:15;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8: X;OUT1:1;OUT2:1;OUT3:1;# Serienummer ASCII-code...
 • Seite 19: Instellen Van Het Alarm

  CU2200 3-03 Voorbeeld 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Paswoord 1234 In voorbeeld zijn volgende nummers gewist: Nr. 1 12345678, not made Nr. 2 36925814712, retained Nr. 3 159357456, not made Nr. 4 951753654, retained Instellen van het alarm  Instellen van de alarmingang & waarschuwingsniveau...
 • Seite 20 Commando: PWD:XXXX,READYTEXT% XXXX Paswoord Alarmkanaal (1 ~ 4)  De CU2200 verplichten een sms-bericht te sturen Dit commando wordt gebruikt om een sms te sturen zodat de CU2200 getest kan worden. Commando: PWD:XXXX,SENDMSA:XB% XXXX Paswoord Telefoonnummer (1 ~ 8) Keuze sms-bericht...
 • Seite 21 3-03 De vertraging van de relaisuitgang kan gebruikt worden voor het aansturen van een elektrisch deurslot.  Alarmbericht bij lage voedingsspanning De CU2200 verzendt een sms-alarmbericht van zodra de voedingsspanning onder de minimum vereiste 5.34VDC daalt. Datum 2007-06-15 13:25 ST:001;TM200706121325;V:5.34# ...
 • Seite 22 Commando: PWD:XXXX,CHECKVR% [Ontvangen sms-bericht] [Ontvangen sms-bericht] Voorbeeld: SD41 V5.1_3_B 2008/01/28 Voorbeeld: SD41 V7.1_3_B 2010/01/28  V5 = systeemversie of hardwareversie CU2200.  V7 = systeemversie of hardwareversie CU2200.  Antwoordbericht Commando succesvol Sms-bericht: Function Code & Setting Parameters Set in the command...
 • Seite 23: Technische Specificaties

  -20°C ~ +50°C Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de meest recente versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Seite 24: Consignes De Sécurité

  En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination. Nous vous remercions de votre achat ! Le CU2200 intègre un microcontrôleur 16 bits de Siemens très fiable et s’utilise dans de nombreuses applications (excepté dans le domaine médical et aérospatial) comme p.ex. le monitorage d’équipement industriel, de hangars et de propriété...
 • Seite 25 CU2200 3-03 5. Description OUT1 Cavalier de la sortie relais ▪ ▪ ▪ Court-circuit entre 1-2 : NC Court-circuit entre 2-3 : NO (défaut : 2-3) entrée d’alimentation 7~12VCC terre AD1, AD2 IN1, IN3, IN4, entrée d’alarme 12VCC, 7~15mA IN5, IN6, IN7, IN8 terre commune à...
 • Seite 26: Installation Rapide

  Vérifier la version du hardware en envoyant un message SMS depuis votre téléphone portable. Lors d’un message SMS correct, le CU2200 vous enverra un message contenant la version ; lors d’un message incorrect, le message SMS format is error! Vous sera envoyé. Le type de message SMS à envoyer dépend de la version...
 • Seite 27: Commandes Sms

  Lors d’un envoi refusé, le CU2200 continuera d’envoyer ce message jusqu’à ce que le réseau de téléphonie soit rétabli.  Lors d’un envoi refusé, le CU2200 mémorisera jusqu’à 10 messages non envoyés et les enverra dès que le réseau téléphonique se rétabli. Commandes SMS a.
 • Seite 28 Rapport de l’état manuel  Configurer le CU2200 à l’aide de commandes textuelles envoyées depuis votre téléphone mobile. Après réception et traitement du message, vous recevrez un message de confirmation (SMS format is error! lorsque la commande n’est pas valable).
 • Seite 29 Toutes les 2 heures , 15 ième jour (08h00) Toutes les 3 heures jour de chaque mois (08h00) Le CU2200 fournit automatiquement un rapport de l’état à la fréquence prédéfinie via un message textuel. [Message reçu] ST:XXX;T:2006/10/08/06:15;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8: X;OUT1:1;OUT2:1;OUT3:1;# Numéro de série...
 • Seite 30 CU2200 3-03 Exemple 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Mot de passe 1234 Avec l’exemple 1, les numéros suivants ont été effacés : N° 1 12345678, effacé N° 2 36925814712, retenu N° 3 159357456, effacé N° 4 951753654, retenu Paramétrage de l’alarme  Paramétrage du niveau d’entrée de l’alarme...
 • Seite 31 CU2200 3-03  Contenu des messages La commande 8 est utilisée pour la programmation du contenu des messages d’alarme. Le CU2200 enverra le message du canal vers le numéro de téléphone. Commande: PWD:XXXX,READYTEXT% XXXX Mot de passe Numéro du canal d’alarme (1 ~ 8) ...
 • Seite 32 CU2200 3-03 Une sortie relais avec délai est pratique pour l’actionnement d’un verrou électrique.  Alerte lors d’une baisse de tension d’alimentation Le CU2200 envoie un message d’alerte dès que la tension d’alimentation descend en-dessous 5.34VCC. Date 2007-06-15 Heure 13:25 ST:001;TM200706121325;V:5.34#...
 • Seite 33 3-03  Remise à zéro des paramétrages Commande: PWD:XXXX,PARAMETER&% [Message reçu] Parameter initialize success!  Contrôle de la version du système (version hardware CU2200) Version de logiciel V6 Version de logiciel V7 Commande: PWD:XXXX,CHECKV Commande: PWD:XXXX,CHECKVR% [Message reçu] [Message reçu] Exemple: SD41 V5.1_3_B 2008/01/28...
 • Seite 34: Spécifications Techniques

  © DROITS D’AUTEUR SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que se soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
 • Seite 35: Instrucciones De Seguridad

  Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. ¡Gracias por haber comprado el CU2200! Incorpora un microcontrolador 16 bits de Siemens muy fiable y se utiliza en numerosas aplicaciones (salvo para aparatos médicos y aplicaciones astronáuticas) como p.ej. la monitorización de equipo industrial, hangares, la captura de datos, la protección de casa y coche, etc.
 • Seite 36 CU2200 3-03 5. Descripción OUT1 Cable de puente de la salida relé ▪ ▪ ▪ Cortocircuito entre 1-2: NC Cortocircuito entre 2-3: NA (por defecto: 2-3) entrada de alimentación 7~12VCC masa AD1, AD2 no aplicable IN1, IN3, IN4, entrada de alarma 12VCC, 7~15mA IN5, IN6, IN7, IN8 masa común ópticamente aislada...
 • Seite 37: Instalación Rápida

  Controle la versión del hardware al enviar un mensaje SMS desde su móvil. En caso de un mensaje SMS correcto, el CU2200 le envía un mensaje con la versión; En caso de un mensaje incorrecto, recibirá el mensaje SMS format is error!. El contenido del mensaje SMS depende de la versión del software: Versión del software V5, V6...
 • Seite 38 Si el CU2200 no puede enviar un mensaje, continuará enviándolo hasta que la red GSM esté restablecida.  Si el CU2200 no ha podido enviar el mensaje, memorizará hasta 10 mensajes no envidados y los enviará en cuanto la red se haya restablecido.
 • Seite 39 Informe del estado manual  Programe el CU2200 con los mandos enviados desde el portátil. Después de haber recibido el mensaje de texto, recibirá un mensaje de confirmación (SMS format is error! si el mando no es válido). Ajustar el sistema ...
 • Seite 40 Día 1, 7, 14, 21, 28 (08h00) Cada 2 horas Día 1, 15 (08h00) Cada 3 horas Primer día de cada mes (08h00) El CU2200 envía automáticamente un informe de estado por mensaje de texto según la frecuencia programada. [Mensaje de texto recibido] ST:XXX;T:2006/10/08/06:15;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8: X;OUT1:1;OUT2:1;OUT3:1;# Número de serie...
 • Seite 41 CU2200 3-03 Ejemplo 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Contraseña 1234 Con el ejemplo 1, los siguientes números han sido borrados: N° 1 12345678, borrado N° 2 36925814712, guardado N° 3 159357456, borrado N° 4 951753654, guardado Ajustar la alarma  Ajustar el nivel de entrada de la alarma...
 • Seite 42 CU2200 3-03  Contenido de los mensajes El mando 8 se utiliza para la programación del contenido de los mensajes de alarma. El CU2200 enviará el mensaje del canal al número de teléfono. Mando: PWD:XXXX,READYTEXT% XXXX Contraseña Número de canal de alarma (1 ~ 8) ...
 • Seite 43 Una salida relé con temporización se puede utilizar para activar un cierre eléctrico.  Alarma si la tensión de alimentación no es suficiente El CU2200 envía un mensaje de alarma si la tensión de alimentación cae por debajo de 5.34VCC. Fecha 2007-06-15...
 • Seite 44  Reinicializar los ajustes Mando: PWD:XXXX,PARAMETER&% [Mensaje de texto recibido] Parameter initialize success!  Control de la versión del sistema (versión hardware CU2200) Versión del software V6 Versión del software V7 Mando: PWD:XXXX,CHECKV Mando: PWD:XXXX,CHECKVR% [Mensaje de texto recibido] [Mensaje de texto recibido] ejemplo: SD41 V5.1_3_B 2008/01/28...
 • Seite 45 © DERECHOS DE AUTOR Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
 • Seite 46: Einführung

  Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde. Wir bedanken uns für den Kauf des CU2200! Das Gerät verfügt über einen sehr zuverlässigen Siemens 16-bit Microcontroller und eignet sich für viele Anwendungen (außer medizinischen Geräten und Raumfahrtanwendungen) wie z.B.
 • Seite 47: Umschreibung

  (a) IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 Bemerkung: OUT2 und OUT3 nicht Alarm Input: DC12V 7 ~ 15mA, GND: gemeinsch. Masse verfügbar für CU2200 (b) IN2+, IN2- IN2+:DC5 ~ 12V IN2-: Masse [nicht gemeinschaftlich mit GND] 6. Installation RS232 Pin-Belegung 9600bps, 8Bit, keine Parität, 1 Stop...
 • Seite 48: Software-Einstellungen [V7.0]

  Telefonanruf Beschädigte SIM-Karte Beschädigtes GSM-Modul Überwachung mit Klang Der CU2200 beantwortet jeden Anruf automatisch nach 8 Mal klingeln. Schließen Sie ein Mikrofon an den CU2200 an, um alle Bewegungen im Raum hören zu können. 7. Quick Setup  Drücken Sie die gelbe Taste, um den Halter auszuwerfen.
 • Seite 49: Anschluss Ans Mobilfunknetz

  Wenn der CU2200 die Kurzmitteilung nicht senden kann, weil das Netz unerreichbar ist, dann sendet der Alarmmelder die Kurzmitteilung bis das Netz wiederhergestellt ist.  Wenn der CU2200 die Kurzmitteilung nicht senden kann, so wird der CU2200 bis zu 10 nicht gesendete Nachrichten speichern und diese senden wenn das Netz repariert ist. Liste mit SMS-Befehle a.
 • Seite 50: Das System Einstellen

  Manueller Statusbericht  Programmieren Sie den CU2200 über die Befehle, die ab Ihrem Handy gesendet werden. Nachdem das Gerät die Kurzmitteilung empfangen hat, sendet es ebenfalls eine Bestätigungsmitteilungen an Ihr Mobiltelefon. Der Alarmmelder antwortet mit SMS format is error! wenn der Befehl ungültig ist.
 • Seite 51 Tag 1, 7, 14, 21, 28 (08h00) Jede 2 Stunden Tag 1, 15 (08h00) Jede 3 Stunden Erster Tag jedes Monats (08h00) Der CU2200 sendet automatisch einen Statusbericht gemäß dem programmierten Schema über eine Kurzmitteilung. [Empfangene Kurzmitteilung] ST:XXX;T:2006/10/08/06:15;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8: X;OUT1:1;OUT2:1;OUT3:1;# Seriennummer...
 • Seite 52 CU2200 3-03 Nr 6 456789123 Nr 7 369874123 Nr 8 125478963 Beispiel 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Passwort 1234 Im Beispiel wurden nachfolgende Nummern gelöscht: Nr. 1 12345678, gelöscht: Nr. 2 36925814712, gespeichert Nr. 3 159357456, gelöscht: Nr. 4 951753654, gespeichert Den Alarm einstellen ...
 • Seite 53 Befehl: PWD:XXXX,READYTEXT% XXXX Passwort Alarmkanal (1 ~ 4)  Der CU2200 verpflichten, eine Kurzmitteilung zu senden Dieser Befehl wird verwendet, um eine Nachricht zu senden, damit der CU2200 getestet werden kann. Befehl: PWD:XXXX,SENDMSA:XB% XXXX Passwort Telefonnummer (1 ~ 8) Wahl Kurzmitteilung...
 • Seite 54 Ausgang während 5 Sekunden ausschalten und dann wieder einschalten Die Verzögerung des Relaisausgangs kann für das Steuern einer elektrischen Türverriegelung verwendet werden.  Alarmmeldung bei niedriger Stromversorgung Der CU2200 sendet eine SMS-Alarmmeldung wenn die Stromversorgung unter 5.34VDC sinkt. Datum 2007-06-15 13:25 ST:001;TM200706121325;V:5.34# ...
 • Seite 55 Befehl: PWD:XXXX,CHECKVR% [Empfangene SMS] [Empfangene SMS] Beispiel: SD41 V5.1_3_B 2008/01/28 Beispiel: SD41 V7.1_3_B 2010/01/28  V5 = System- oder Hardwareversion CU2200.  V7 = System- oder Hardwareversion CU2200.  Antwortnachricht Befehl erfolgreich Kurzmitteilung: Function Code & Setting Parameters Set in the command...
 • Seite 56: Technische Daten

  0 dBi Betriebstemperatur -20°C ~ +50°C Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu.
 • Seite 57 Velleman®. disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par • Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix solidly packed (preferably in the original packaging), and be d’achat.
 • Seite 58 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®; - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía. • Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®.

Inhaltsverzeichnis