Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 1050 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Toy drill PP 1050 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen
a high quality product. The operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and disposal. Before us-
ing the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions.
If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on
all the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
TOY DRILL PP 1050 A1
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
TOY DRILL
WIERTARKA
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Notes for parents
Wskazówki dla rodziców
Scope of delivery
JÁTÉK FÚRÓGÉP
VRTAČKA
Kezelési és biztonsági útmutatások
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
1 Toy
Tudnivalók szülők részére
Upozornění pro rodiče
1 Set of operating instructions
2 Batteries 1,5 V
,
VŔTAČKA
BOHRMASCHINE
R6, AA (Mignon)
Ovládacie a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny pre rodičov
Hinweise für die Eltern
IAN 100071
Technical Data
Toy drill: PP 1050 A1
For batteries
1
2
2 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (included)
We recommend using only batteries and not accumulators.
10
3
Features and fittings / play function
klick klick
9
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
1–2 gear switch: changes the rotation speed
1
klack
Battery compartment
2
klack
Screw battery compartment
3
8
L / R
ON / Off switch switches the device on
4
Anticlockwise / clockwise: changes the direction of rotation
5
5
Selection switch; creates "rattling noises"
6
ON / OFF
Handle
7
Wing bolt
8
7
6
4
Bit: creates drilling noises
9
LED: lights up
10
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
may no longer be used.
Safety Instructions for batteries
Wiertarka PP 1050 A1
Never charge non-rechargeable batteries.
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re-
charged.
Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
zakup produktu najwyższej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu.
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utyli-
Empty batteries must be removed from the toy.
zacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi
Do not allow the connection terminals to short circuit.
wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu pro-
duktu osobom trzecim, należy załączyć również całą przynależną dokumentację.
Removing and inserting the batteries
ATTENTION! An adult must replace the batteries.
Loosen the battery compartment screw using a screwdriver
3
.
Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover
screwed on.
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
Hello! My
name is Peter
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of cleaning
1 zabawka
Parkside!
agent.
1 instrukcja obsługi
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
2 baterie 1,5 V
R6, AA (Mignon)
GB
GB
Disposal
Wiertarka: PP 1050 A1
Return the packaging to a local recycling facility.
Na baterie
2 x 1,5 V
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
at the end of product life.
Niniejszy artykuł jest wzorowaną na prawdziwym narzędziu
zabawką z odpowiednimi dla dziecka funkcjami.
Never dispose of batteries in
your household waste!
1
2
They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regu-
3
lations. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg =
4
mercury, Pb = lead. Therefore dispose of used batteries through your municipal
5
collection site.
6
7
8
9
10
GB
GB
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
w zakresie baterii
Instrukcja
Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie.
Ładowalne baterie mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.
Ładowalne baterie należy wyjąć z zabawki przed ich ładowaniem.
Nie można razem stosować różnych typów baterii lub nowych ze zużytymi.
Baterie muszą zostać włożone zgodnie z prawidłową biegunowością.
Puste baterie muszą zostać wyjęte z zabawki.
Nie można zwierać zacisków przyłączeniowych.
Wyjąć i włożyć baterie
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
UWAGA! Wymiana baterii powinna być przeprowadzana przez osobę
UWAGA! NIEPRZEZNACZONE DLA DZIECIE PONIŻEJ
dorosłą.
3 ROKU ŻYCIA, PONIEWAŻ MAŁE ELEMENTY MOGĄ
Poluzować śrubę komory na baterie
ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDU-
Należy zdjąć pokrywę komory na baterie i włożyć nowe baterie.
SZENIA!
Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwą biegunowość. Jest ona
UWAGA! Sznury / druty / elementy styropianowe / folie / taśmy / klamry /
pokazana w komorze na baterie.
przywieszki, szlufki, przy pomocy których jest przymocowana zabawka
Przykręcić pokrywę komory na baterie.
dla bezpieczeństwa podczas transportu, nie są elementami zabawki i mu-
UWAGA! Używać urządzenia wyłącznie z zakręconą pokrywą komory na
szą zostać usunięte przed oddaniem zabawki dziecku.
baterie.
Zawartość
Czyszczenie
Część!
Nazywam się
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Peter Parkside!
Przed czyszczeniem należy usunąć baterie z urządzenia.
,
Czyść urządzenie lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środ-
ków czyszczących.
Wnętrze komory na baterie czyścić wyłącznie suchą szmatką.
PL
Dane techniczne
Utylizacja
Opakowanie zwracać przez dostępne składowiska.
, R6, AA (mignon) (dołączone do zestawu)
Nie zalecamy stosowania akumulatorów, jedynie baterii.
Urządzenie zwracać przez
dostępne składowiska.
Wyposażenie / funkcje do zabawy
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu
udziela urząd gminy.
Baterii nie należy wyrzucać razem z
1–2-biegowy przełącznik: zmienia prędkość obrotów
odpadami domowymi.
Komora na baterie
Śruba komory na baterie
Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jako odpady
WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK: włącza urządzenie
specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Bieg w lewo / prawo: zmienia kierunek obrotów
Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazywać do komu-
Przełącznik: wytwarza „terkotanie"
nalnych punktów gromadzenia odpadów.
Uchwyt
Śruba skrzydełkowa
Bit: wytwarza dźwięki wiercenia
LED: świeci się
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Zabawkę należy regularnie sprawdzać czy nie posiada uszkodzeń (na
kontaktach lub obudowie, wylane baterie itd.). W razie wykrycia uszko-
dzeń, nie można dalej korzystać z zabawki.
PL
Játék fúrógép PP 1050 A1
Bevezető
Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék
mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a haszná-
latára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék
használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A
termék harmadik fél számára történő továbbadása esetén mellékelje a teljes
dokumentációt is.
Rendeltetésszerű használat
FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM
3
przy pomocy śrubokręta.
ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK!
FULLADÁSVESZÉLY!
FIGYELEM! A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kampók /
medálok, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve, nem ré-
szei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyermeknek
átadnánk.
A csomagolás tartalma
1 db játék
Helló! A
1 db használati utasítás
nevem Peter
2 elemekhez 1,5 V
,
Parkside!
R6, AA (Mignon)
PL
Műszaki adatok
Játék fúrógép: PP 1050 A1
Az elemekhez
2 db 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (a csomagolás tartalmazza)
Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.
Felszereltség / játékfunkciók
Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfe-
lelő funkciókkal.
1–2-menetes kapcsoló: változtatja a forgás sebességét
1
Elemtartó rekesz
2
Elemtartó rekesz csavar
3
BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
4
Bal- / jobbmenet: a fordulat irányát változtatja
5
Választó- kapcsoló: „Racsnizó hangot ad"
6
Markolat
7
Szárnyas csavar
8
Bit: fúró hangot ad
9
LED: világít
10
Általános biztonsági utasítások
Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében
(mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Ameny-
nyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.
PL
HU
HU

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 1050 A1

  • Seite 1 Toy drill PP 1050 A1 Safety Instructions for batteries Wiertarka PP 1050 A1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Játék fúrógép PP 1050 A1 w zakresie baterii Never charge non-rechargeable batteries. Introduction Instrukcja Bevezető Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
  • Seite 2 Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók Vrtačka PP 1050 A1 Bezpečnostní pokyny k bateriím Vŕtačka PP 1050 A1 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií Bohrmaschine PP 1050 A1 Sicherheitshinweise zu Batterien Soha ne töltse fel a nem feltölthető elemeket. Nenabíjitelné baterie nikdy znovu nenabíjejte.