Parkside PAS 1200 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 B2
HAMUPORSZÍVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSÁVAČ POPOLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 283499
VYSAVAČ POPELA
Překlad originálního provozního návodu
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 B2

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 B2 HAMUPORSZÍVÓ VYSAVAČ POPELA Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu VYSÁVAČ POPOLA ASCHESAUGER Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 283499...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Alkalmazás........4 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......5 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Működés .......... 5 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- Áttekintés ........5 őrzésnek. Ezzel a készülék működőképes- Műszaki adatok ......5 sége biztosított. Biztonsági utasítások ....5 Szimbólumok a gépen ....... 6 A használati útmutató a ter- Az utasításban mék részét képezi. Fontos uta- található szimbólumok .......
 • Seite 5: Általános Leírás

  - T artálytető 19 zűrőház - F ém tartály 20 Motorház - S zívótömlő Műszaki adatok - S zívócső - R edős szűrő Hamuporszívó ... PAS 1200 B2 - H asználati utasítás Névleges Működés feszültség ... 220-240 V~, 50/60 Hz Névleges felvétel A hamuporszívót egy stabil, tetővel ellátott (csatlakozó-vezeték) ....1200 W fém tartállyal szerelték fel. A szívógarnitúra...
 • Seite 6: Szimbólumok A Gépen

  részesültek és értik az abból követ- nem bocsát ki észlelhető mele- kező veszélyeket. Gyermekek nem get. játszhatnak a készülékkel. A tisztí- tást és a felhasználó által végzett karbantartásokat nem végezhetik el gyermekek felügyelet nélkül. Szimbólumok a gépen Csak hideg hamuhoz, lásd a hasz- nálati útmutatót! Ne szívjon fel kormot és éghető anyagokat. Szívás közben folyamatosan ellen- őrizni kell a tömlőket és a porszívót Ne szívjon fel kormot vagy felmelegedésre tekintettel. éghető anyagokat. A szívás előtt és után a porszívót ki Szívás közben a tömlőket és kell üríteni és meg kell tisztítani. a hamuszívót a felmelege- désre tekintettel folyamatosan ellenőrizni kell. Figyelem! A felszívott anyag hőmérsék- lete nem haladhatja meg a 40°C-ot (104°F-ot). A készüléket tilos kitenni 2 - 4 A porszívót a használat előtt esőnek! és után a szabadban fel kell nyitni, ki kell üríteni és meg Használat előtt gondosan kell tisztítani.
 • Seite 7: Az Utasításban Található Szimbólumok

  tő biztonsági intézkedéseket Elektromos készülékek nem kell figyelembe venni: tartoznak a háztartási hulla- Így kerülheti el az áramütés dékba. folytán bekövetkező balese- teket és a sérüléseket: Védőcsoport II • Ügyeljen arra, hogy a hálózati Az utasításban található kábel ne sérüljön meg akképp, szimbólumok hogy éles szélű tárgyak peremé- hez súrlódik, becsípődik vagy Veszélyre figyelmeztető húzódik. jel a személyi sérülések • Minden használat előtt ellen- és anyagi károk elkerü- őrizze a hálózati csatlakozó lése érdekében. vezetéket és a hosszabbító kábelt sérülések és elöregedés Tilalmi jel (a felkiáltó jel he- tekintetében. Ne használja a lyett a tilalom magyarázata) készüléket, ha a kábel sérült a károk elhárítására vonatko- vagy elhasználódott. zó adatokkal. • Ha e készülék csatlakozó veze- téke megsérül, azt a veszélyez- Dugja be a hálózati csatlako- tetések elkerülése érdekében zódugót a gyártóval, annak vevőszol- gálatával vagy egy hasonlóan...
 • Seite 8 • A készüléket olyan hamu, benzin, oldószerek, sa- hibaáramvédő szerkezettel (FI vak és lúgok. Sérülés veszélye relé) rendelkező csatlakozó- áll fenn. aljzathoz kell csatlakoztatni, • Figyelem! Veszélyes anyagokat amit 30 mA-ot meg nem haladó (pl. benzint, oldószert, savakat névleges hibaáram-erősségre vagy lúgokat), valamint nem méreteztek. engedélyezett tüzelőanyagok- • Ne tegye ki a berendezést ból (pl. olajtüzelésű kályhákból esőnek. Ne használja a be- vagy fűtőkazánokból) szárma- rendezést nyirkos vagy nedves zó hamut nem szabad felszívni! környezetben. Személyi sérülések veszélye áll • Védekezzen az elektromos fenn. ütés ellen. Kerülje a földelt • Ne szívjon fel gyúlékony port, elemekkel való testi érintkezést robbanásveszély áll fenn. (pl. csövekkel, radiátorokkal, • Ne szívjon fel forró hamut és villanytűzhelyekkel, hűtőberen- forró, izzó vagy gyúlékony dezésekkel). tárgyakat (pl. faszenet, cigaret- • Használjon hosszabbító kábelt tát …). Tűzveszély áll fenn.
 • Seite 9: Összeszerelés

  helyzetben van-e. 1. Helyezze a redős szűrőt (16) a • Beszívás közben ne állítsa a be- megfordított tartályfedélre (10). rendezést hőérzékeny padlózat- 2. Csavarja be a redős szűrőt ra. Biztonsági okokból kályhák, (16) az óramutató járásával kémények vagy grillező beren- megegyező irányban. dezések tisztításakor használjon A redős tűzálló alátétet. szűrőnek (16) • A forró hamurészecskéket ne fel kell feküd- oltsa el vízzel, mert a hirtelen nie a tartály- hőmérsékletkülönbségek hatá- fedélre (10) sára repedések keletlezhetnek a és le kell nyomnia a biztonsági kéményén. kapcsolót (17). • Csak olyan alkatrészeket és tar- A redős szűrőn (16) lévő nyílnak tozékokat használjon, amelyet a biztonsági kapcsoló (17) fölött a szerviz központunk szállít és kell lennie. ajánl. Az idegen elemek hasz- nálata a garanciaigény azon- Ha a biztonsági kapcsoló (17) nali elvesztéséhez vezet. nincs lenyomva, akkor a készül nem • Javításokat csak az általunk indítható.
 • Seite 10: Ki-/Bekapcsolás

  A szívótömlő (14) összeszerelé- cm-rel a hamu fölé kell tartani. A na- sekor, ill. levételekor a fekete mű- gyobb mennyiségű hamut közvetlenül anyag végelemet fogja meg és ne a hamuba merített szívócsővel ( szívótömlőt (14). A tömlő elforgatás távolíthatja el. vagy elhajlítás közben megrongá- • Csak lehült, 40°C-nél nem magasabb lódhat hőmérsékletű hamut szívjon fel. • Szívás közben mindig ellenőrizze a 5. Csatlakoztassa a szívócsövet fém tartályt ( 13) és a szívótömlőt ( (15) a szívótömlő (14) merev 14) a felmelegedésre tekintettel. végelemére. • Felmelegedés esetén kapcsolja ki a be- rendezést és húzza kia hálózati csat- Ki-/bekapcsolás lakozót. Hagyja lehülni a berendezést szabadban, felügyelet mellett. Dugja be a hálózati csatlakozódu- • A munkavégzés szüneteiben a szívó- gót az aljzatba. csövet (  15) bedughatja a tartályte- tőn ( 10) lévő tartozék felfogatásba A készülék egy biztonsági kapc-  2). solóval ( 17) van felszerelve, • A berendezés szállításához mindig a ami csak helyesen beépített redős hordó fogantyút (...
 • Seite 11: Tisztítás/Karbantartás

  • Vegye le a tartálytetőt ( 10) és ürítse ki a fém tartályt ( 13). Tisztítsa meg a fém tartályt ( 13) vízzel és hagyja azt megszáradni. • A szívótömlő ( 14) eltávolítását követően távolítsa el a csatlakozókban maradt port és kormot. Így könnyedén visszahelyezheti a szívótömlőt ( 14). • Tisztítsa meg a redős szűrőt ( 16) Zárja le a szívócső ( 15) vagy a (lásd a „Redős szűrő tisztítása“ fejeze- szívótömlő ( 14) szívónyílását (pl. nagy tet). kendővel, vagy a nyílást a padlónak, vagy Redős szűrő tisztítása a kandalló aljának nyomva). a kandalló aljának nyomva). Nyomja meg és tartsa lenyomva a szabályozót Cserélje ki a redős szűrőt (16), ha 3), majd forgassa el 70°- az elkopott, megrongálódott vagy kal az óramutató járásával erősen szennyezett. (lásd „Alkatré- megegyező irányban. Ezt követően szek“). elengedheti a szabályozót. Ismételje meg a folyamatot 3-szor.
 • Seite 12: A Légszűrő Tisztítása

  Eltávolítás/ A légszűrő tisztítása környezetvédelem 1. Vegye le a tartályfedelet (10) és a redős szűrőt ( 16). Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- 2. Vegye ki a légszűrőt (18) a szű- részek és a csomagolás környezetbarát rőházból (19). újra hasznosításáról. 3. Tisztítsa meg a szűrőt szappan- nal és vízzel és hagyja azt meg- Elektromos készülékek nem tartoz- száradni levegőn. nak a háztartási hulladékba. 4. Tegye újra vissza a légszűrőt (18) a szűrőházba (19). Adja le a készüléket egy hasznosító tele- pen. A felhasznált műanyag- és fémrészek Tárolás fajtájuk szerint szétválaszthatók, és újra hasznosíthatók. Kérdezze meg e felől • Tárolás során tekerje fel a hálózati szervizközpontunkat. A beküldött hibás kábelt (1) a tartókengyel (6) köré a tar- berendezés eltávolításáról ingyenesen gon- tálytetőn (10). doskodunk. • Helyezze a szívótömlő (14) végét az erre a célra kialakított tartóba (4) és csavarja be. • Helyezze a szívócsövet (15) a tartozék felfogatásra (2).
 • Seite 13: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Aljzat, kábel, vezeték, dugós csat- lakozó és biztosíték ellenőrzése, Nincs hálózati feszültség esetleg javíttatás villamossági szak- emberrel A berendezést nem kapcsol- Kapcsolja be a berendezést ták be (lásd „Be-/kikapcsolás“) Gép nem indul Biztonsági megállítás hiányzó Tegye be helyesen a redős szűrőt vagy helytelenül behelyezett (lásd „Tisztítás/Karbantartás“) redős szűrő ( 16) miatt Ki-/bekapcsoló ( 8) hibás Javíttatás szervizünkben Motorhiba A szívótömlő ( 14) vagy a A dugulásokat és blokkolásokat eltá- szívócső ( 15) eldugult volítjuk A fém tartályt ( 13) nem Zárja le a fém tartályt zárták le Ürítse ki a fém tartályt Gyenge vagy A fém tartály ( 13) tele van (lásd „Tisztítás/Karbantartás“) hiányzó szívó- teljesítmény Tisztítsa meg vagy cserélje ki a re- A redős szűrő (...
 • Seite 15: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató A termék megnevezése: Gyártási szám: Hamuporszívó IAN 283499 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PAS 1200 B2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu 63762 Großostheim W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Germany Dunapart also 138 E-Mail: service@grizzly.biz 2318 Szigetszentmárton Tel.: 0624 456 672 Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6 1. A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év. 2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan ki- állítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás ér- vényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet (nyugtát). 3. A vásárlástól számított három napon belül érvényesített csereigény esetén a forgal- mazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • Seite 16 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó költségére kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A kijavítás során a termék- be csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfe- dezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia. 6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás- ból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bár- mely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalma- zó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik sze- mélyek által tárolt adatokért vagy beállításokért. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthető- ségét nem érinti. A jótállási igény bejelentésének és javításra A hiba oka: átvételi időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Seite 17: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 17 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Použití ........17 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......18 kvalitní výrobek. Objem dodávky ......18 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........18 během výroby a byla provedena také Přehled .......... 18 závěrečná kontrola. Tím je zaručena funkč- Technická data ......18 nost přístroje. Bezpečnostní pokyny ....18 Symboly na nástroji ......19 Návod k obsluze je součástí Symboly v návodu ......19 tohoto výrobku. Obsahuje Všeobecné bezpečnostní pokyny ..
 • Seite 18: Obecný Popis

  19 pouzdro fi ltru - k ovová nádoba 20 motorová skříň - s ací hadice Technická data - s ací trubice - s kládaný fi ltr Vysavač popela ..PAS 1200 B2 - n ávod k obsluze Jmenovité napětí . 220-240 V~, 50/60 Hz Popis funkce Jmenovitý výkon (příkon) .... 1200 W Délka kabelu ........ 5,0 m Vysavač popela je vybaven pevnou ko- Druh ochrany........IPX0...
 • Seite 19: Symboly Na Nástroji

  Symboly na nástroji Nenasávejte saze a hořlavé látky. Pouze na studený popel, viz. ná- Při vysávání neustále kontro- vod na obsluhu! lujte hadice a vysavač ohled- Nenasávejte žádné saze a hořlavé ně zahřívání. materiály. Nasávané hmoty nesmí pře- Při nasávaní neustále kontrolujte za- kročit teplotu 40°C (104°F). hřátí hadic a nasávacího potrubí. 2 - 4 Po a před vysáváním, otevřte Před a po nasávaní vyprázdněte a vysavač na volném prostranství, vyčistěte nasávací potrubí. vyprázdněte a vyčistěte ho. P ozor! Před použitím pečlivě pře- číst. Uschovat k pozdější- mu vyhledání informací Správné nasazení skládacího fi ltru Přístroj nevystavujte dešti! Poloautomatický systém Pouze pro chladný popel*! samočištění Existuje nebezpečí požáru, když nasávaná hmota pře- kročí teplotu 40°C (104°F)! Regulátor poloautomatic- kého systému samočiště- * „Chladný popel“ je popel, který ní fi ltru se dostatečně...
 • Seite 20: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Zastrčení síťové zástrčky • Vypněte přístroj a vytáhněte sí- ťovou zástrčku: Vytažení síťové zástrčky - když přístroj není v použití, - před otevřením přístroje, Informační značky s informa- - během všech údržbářských a cemi pro lepší zacházení s čisticích prací, nástrojem. - je-li připojovací vedení po- škozeno anebo zauzlováno. Všeobecné bezpečnostní • Nepoužívejte kabelu k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chráňte pokyny kabel před horkem, olejem a Je nutné uposlechnout poky- ostrými hranami. ny tohoto návodu k použití. • Dbejte na to, aby síťové napětí Kromě toho je třeba dbát na souhlasilo s údají na typovém bezpečnostní předpisy a na štítku. předpisy zákonodárce pro • Zapojujte přístroj pouze k zá- prevenci nehod. suvce, která je jištěna pro proud nejméně 16 A. Pozor: Při používání přístroje • Zapojte přístroj do zásuvky s je třeba pro ochranu proti ne-...
 • Seite 21: Montáž

  Takto zabráníte nehodám a něte síťovou zástrčku. Nechte poraněním: přístroj vychladnout venku pod • Nikdy neponechávejte k provo- dozorem. zu připravený přístroj na praco- Takto zabráníte vzniku škod višti bez dohledu. na přístroji a případně z nich • Přístroj nesmí být použit k odsá- plynoucímu poškození zdra- vání na osobách a zvířatech. ví osob: • Dýzy a sací trubka se nesmí bě- hem práce nacházet ve výši hla- • Dbejte na to, aby byl přístroj vy. Vzniká nebezbečí zranění. správně složen a filtr ve správ- • Nevysávejte žádné horké, žhavé, né poloze. hořlavé, výbušné anebo zdraví • Nestavějte přístroj vysávání na škodlivé látky nebo prach (pracho- podlahu citlivou na teplo. Z vá třída L, M, H). K těmto patří mezi bezpečnostních důvodů použí- jinými horký popel, benzín, rozpou- vejte při čistění kamen, krbů, štědla, kyseliny anebo louhy. grilů ohnivzdornou podložku. • Pozor! Nebezpečné látky (např. • Horké prachové částice nehaste benzín, rozpouštědla, kyseliny vodou, neboť náhlé změny tep- nebo louhy) jakož popel z nedo-...
 • Seite 22: Zapnutí/Vypnutí

  Před prvním uvedením do provozu Při montáži resp. uvolňování sací je skládací fi ltr (16) již namonto- hadice (14) tahejte za černou ván. plastovou koncovku a nikdy za sací hadici (14). Hadice by se 1. Nasaďte skládací fi ltr (16) na mohla přetočením nebo přehnutím víko nádoby (10). poškodit. 2. Skládací fi ltr (16) našroubujte otáčením doprava. 5. Sací trubici (15) nasaďte na Skládací fi ltr nepohyblivou koncovku sací ha- (16) musí do- dice (14). sedat na víko Zapnutí/vypnutí nádoby (10) a spínač bezpečnostního spínače (17) musí být stisknut dolů. Zastrčte síťovou zástrčku nástroje Šipka na skládacím fi ltru (16) do zásuvky. musí ležet nad bezpečnostním spínačem (17).
 • Seite 23: Poloautomatický Systém Samočištění

  Poloautomatický systém • Vysávejte výhradně vychladlý popel o maximální teplotě 40°C. samočištění • Při vysávání stále kontrolujte, zda se kovová nádoba ( 13) a sací hadice Zastrčte síťovou zástrčku zařízení a 14) nezahřívají. zapněte je. • Při ohřátí přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Nechejte přístroj vy- Při zhoršujícím se výkonu lze stisknutím chladnout venku pod dozorem. regulátoru samočištění fi ltru ( 3) • V přestávkách při práci můžete sací dosáhnout zlepšení sacího výkonu. trubici (  15) zacvaknout do nástav- ce pro příslušenství (  2) na víku ná- doby ( 10). • Přístroj přenášejte vždy za držadlo • Kovová nádoba ( 13) se smí naplnit maximálně na polovinu, tak aby sklá- daný fi ltr ( 16) zůstal vždy volný.
 • Seite 24: Všeobecné Čištění

  Všeobecné čištění Čištění vzduchového fi ltru Přístroj vyčistěte po každém pou- 1. Sejměte víko nádoby (10) a sk- žití: ládací fi ltr ( 16). • Čištění provádějte venku, abyste ne- 2. Vyjměte vzduchový fi ltr (18) ze způsobili znečištění interiéru. skříně fi ltru (19). • Sejměte kryt pouzdra ( 10) a kovo- 3. Vyčistěte fi ltr (18) pomocí mýdla vé pouzdro vyprázdněte ( 13). Ko- a vody a nechejte ho vyschnout. vovou nádobu ( 13) vymyjte vodou 4. Vzduchový fi ltr (18) opět vložte a nechejte vyschnout.
 • Seite 25: Hledání Chyb

  Hledání chyb Problém Možná příčina Odstranění poruchy Kontrola zásuvky, kabelu, vedení, Chybí síťové napětí zástrčky a pojistky, po případě oprava elektroodborníkem Přístroj není zapnutý Zapnout přístroj (viz „Zapnutí/vypnutí“) Přístroj Bezpečnostní zastavení v důsledku Skládaný filtr správně nasadit nestartuje chybějícího nebo nesprávně nasaze- (viz „čištění/údržba“) ného skládacího filtru ( Vadný spínač/vypínač ( Oprava servisní službou Vadný motor Sací hadice ( 14) nebo sací Odstraňte důvody ucpání a bloko- vání trubice ( 15) je ucpaná 13) není zavřená Uzavřít kovovou nádobu Kovová nádoba ( Malý Kovovou nádobu vyprázdnit anebo Kovová nádoba je ( 13) plná (viz „Čištění/údržba“) chybějící sací výkon Skládaný filtr vyčistit nebo vyměnit Skládaný filtr ( 16) je ucpaný...
 • Seite 26: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. filtry), nebo po- ku od data zakoupení. V případě závady tohoto výrobku vám vůči škození křehkých dílů (např. spínače). prodejci výrobku přináleží zákonná práva. Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen Tato zákonná práva nejsou omezena naší z důvodu neodborného používání, nebo následovně uvedenou zárukou. pokud u něj nebyla prováděna údržba. Pro odborné používání výrobku musí být Záruční podmínky přesně dodržovány všechny pokyny uvede- né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je Záruční doba začíná běžet ode dne náku- pu. Uschovejte si, prosím, originál účtenky třeba zabránit používání a manipulacím s pro pozdější použití. Tento dokument bude- výrobkem, které nejsou v návodu k obsluze doporučeny, nebo je před nimi varováno. te potřebovat jako doklad o koupi. Zjistíte-li během tří let od data koupě u Výrobek je určen jen pro soukromé účely tohoto výrobku materiálovou nebo výrobní a ne pro komerční využití. Záruka zaniká vadu, bude výrobek námi, podle našeho v případě zneužívání a neodborné ma- výběru, bezplatně opraven nebo nahra- nipulace, používání nadměrné síly a při zen. Tato záruční oprava předpokládá, že zásazích, které nebyly provedeny naším během 3leté lhůty předložíte poškozený autorizovaným servisem. přístroj s dokladem o koupi (pokladní stvr- Postup v případě uplatňování zá- zenka) a písemně krátce popíšete, v čem...
 • Seite 27: Opravna

  Service-Center přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Servis Česko visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Tel.: 800143873 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 283499 která vám bude sdělena. Zajistěte, aby zásilka nebyla odeslána nevyplaceně Dovozce jako nadměrné zboží, expres nebo jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za- šlete včetně všech částí příslušenství Prosím, respektujte, že následující adresa dodaných při zakoupení a zajistěte není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte dostatečně bezpečný přepravní obal. shora uvedené servisní středisko. Opravna Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 Opravy, které nespadají do záruky, mů- D-63762 Großostheim žete nechat udělat v našem servisu oproti Německo www.grizzly-service.eu zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný odhad nákladů. Můžeme zpracovávat jen ty přístroje, které byly dostatečně zabalené a odeslány vy- placeně. Pozor: Prosím, přístroj zašlete našemu auto- rizovanému servisu vyčištěný a s upozorně- ním na závadu.
 • Seite 28: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........28 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Použitie ........28 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......29 kvalitný produkt. Objem dodávky ......29 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie ........29 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad ..........29 Tým je zabezpečená funkčnosť vášho prí- Technické údaje ......29 stroja. Bezpečnostné pokyny ....30 Symboly na nástroji ......30 Návod na obsluhu je súčas- Symboly v návode......31 ťou tohto produktu. Obsahuje Všeobecné dôležité upozornenia ohľadom bezpeč- bezpečnostné upozornenia ....31 nosti, obsluhy a likvidácie. Pred používa- Montáž ........33 ním produktu sa oboznámte so všetkými Zapínanie/Vypínanie ....34 pokynmi pre obsluhu a bezpečnosť. Použí- Pracovné pokyny .......34 vajte produkt len predpísaným spôsobom a Poloautomatický systém...
 • Seite 29: Všeobecný Popis

  17 Bezpečnostný vypínač kovovou nádobou s vekom. Sacia súprava pozostáva z flexibilnej sacej hadice a z 18 Vzduchový filter hliníkovej sacej hadice. 19 Puzdro filtra Bezpečnostný vypínač zabraňuje tomu, 20 Plášť motora aby sa mohlo zariadenie prevádzkovať Technické údaje bez filtra. Tepelný spínač slúži na vypnutie prúdo- Vysávac popola ..PAS 1200 B2 vého obvodu v prípade prehriatia alebo požiaru vo vnútri prístroja. vymeriavacie Informácie o funkcii jednotlivých obslu- napätie ....220-240 V~, 50/60 Hz hovacích prvkov nájdete v nasledujúcich vymeriavací odber (príkon) ..1200 W popisoch. dĺžka kábla ........5,0 m ochranná trieda ........ II druh ochrany ........IPX0 sacia sila ....16,5 kPA (165 mbar)
 • Seite 30: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny * „Chladný popol“ je popol, ktorý se dostatočne dlho ochlazoval Tento prístroj môžu používať a už neobsahuje žeravé uhlíky. deti od 8 rokov ako aj osoby so To možno zistiť tak, že sa popol zníženými fyzickými, senzorickými prečesáva kovovým pomocným alebo mentálnymi schopnosťami, prostriedkom predtým, než...
 • Seite 31: Symboly V Návode

  Regulátor pre poloauto- Pozor: Pri používaní prístroja matický systém treba pre ochranu proti nebez- samočistenia fi ltra pečenstvu poranenia a požia- ru, dbať na nasledujúce zásad- Nasávacia hadica né bezpečnostné opatrenia: pripojenie kovovej Takto sa vyhnete nehodám a nádoby poraneniam skrz elektrický úder: Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. • Dbajte na to, aby sa sieťový kábel ťahaním po ostrých hra- Ochranná trieda II nách, privretím alebo ťahaním zaň nepoškodil. Symboly v návode • Pred každým použitím prekon- trolujte sieťovú prípojku a pre- Výstražné značky s dlžovací kábel s dôrazom na údajmi pre zabránenie poškodenia a starnutie. Prístroj škodám na zdraví ale- nepoužívajte, ak je kábel po- bo vecným škodám. škodený. • Ak sa prípojné vedenie tohto Príkazové značky (namiesto nástroja poškodí, musí byť na- výkričníka je vysvetľovaný...
 • Seite 32 • Prístroj zapojte do napájacej • Pozor! Nebezpečné látky (napr. zásuvky s ochranným zariade- benzín, rozpúšťadlá, kyseliny ním proti chybovému prúdu (FI alebo lúhy), ako aj prach z spínač) s nameraných chybným nedovolených palív (napr. z ole- prúdom nie viac ako 30 mA. jových vykurovacích pecí alebo • Prístroj nevystavujte dažďu. vykurovacích kotlov) sa nesmú Prístroj nepoužívajte vo vlhkom vysávať! Existuje nebezpečen- alebo mokrom prostredí. stvo poškodení zdravia osôb. • Chráňte sa pred zásahom elek- • Nevysávajte horľavý prach, hro- trického prúdu. Vyvarujte sa kon- zí nebezpečenstvo výbuchu. taktu tela s uzemnenými časťami • Nevysávajte horúci prach a (napr. rúry, radiátory, elektrické horúce, žeravé alebo horľavé sporáky, chladiace zariadenia). predmety (napr. drevené uhlie • Používajte predlžovací ká- alebo cigarety …). Existuje ne- bel pre exteriér. Na voľnom bezpečenstvo požiaru. priestranstve používajte iba na • Nevysávajte kvapaliny, sadzu to schválený a zodpovedajúco alebo omietkový a cementový...
 • Seite 33: Montáž

  • Horúce čiastočky popola nehas- na veku nádoby (10) a spínač te vodou, pretože vplyvom ná- bezpečnostného vypínača (17) hlych teplotných rozdielov môžu musí byť zatlačený nadol. vzniknúť trhliny vo vašom krbe. Šípka na skladanom fi ltri (16) • Používajte iba náhradné diely musí byť nad bezpečnostným alebo časti príslušenstva, ktoré vypínačom (17). sa dodávajú a odporúčajú pro- stredníctvom nášho servisného Ak bezpečnostný vypínač (17) nie centra. Použitie cudzích dielov je stlačený, zariadenie sa nedá vedie k okamžitej strate nároku spustiť. na záruku. • Opravy nechajte vykonávať iba 3. Založte veko nádoby (10) na prostredníctvom nami splnomoc- kovovú nádobu (13) a uzavrite ju nených zákazníckych miest. úchytkou (9). • Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu prístroja. Pri nasadzovaní veka nádoby • Vyprázdnite a vyčistite vysávač (10) musíte dávať pozor na to, po a pred vysávaním, aby sa vo aby vypínač zap/vyp (  8) a vysávači zabránilo nahromade-...
 • Seite 34: Zapínanie/Vypínanie

  Zapínanie/Vypínanie uchytenia príslušenstva (  2) na veku nádoby ( 10). Zastrčte zástrčku do zásuvky. • Na prepravu prístroja používajte stále držadlo ( Zariadenie je vybavené • Kovová nádoba ( 13) sa smie naplniť bezpečnostným vypínačom ( 17), maximálne až do polovice, aby sklada- ktorý umožňuje prevádzku iba so ný fi lter ( 16) zostal vždy voľný. správne zabudovaným skladaným • Nádobu vyprázdnite na voľnom fi ltrom ( 16). priestranstve, aby ste zabránili znečiste- niam (pozri „Čistenie/údržba“). Zapnutie: • Vyčistite prípadne skladaný fi lter ( 16) Hlavný vypínač (pozri  8) v polohe „I“ ( pozri „Čistenie/údržba“): Vypnutie: - pri zhoršujúcom sa výkone vysávania, Hlavný vypínač (pozri  8) v polohe „0“...
 • Seite 35: Čistenie/Údržba

  Čistenie/údržba 5. Priskrutkujte skladaný fi lter (16) v smere otáčania hodinových Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. ručičiek. Nebezpečenstvo zásahu elektric- Skladaný fi l- kým prúdom. ter (16) musí dosadať na Nepostrekujte tento nástroj veku nádoby vodou a nepoužívajte žiad- (10) a spínač bezpečnostného ne ostré čistiace prostriedky vypínača (17) musí byť resp. rozpúšťadlá. Nástroj by zatlačený nadol. sa mohol poškodiť. Šípka na skladanom fi ltri (16) musí byť nad bezpečnostným Všeobecné čistiace práce vypínačom (17). Prístroj vyčistite po každom použití: Čistenie vzduchového fi ltra • Vykonajte čistenie na voľnom priestran- stve, aby ste zabránili znečisteniam. 1. Odoberte veko nádoby (10) a • Odoberte veko nádoby ( 10) a...
 • Seite 36: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Odstránenie/Ochrana životného prostredia Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu život- ného prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do do- mového odpadu. Prístroj odovzdajte do recyklačnej zberne. Použité umelohmotné a kovové časti sa môžu podľa druhu materiálu roztriediť a tak odovzdať do recyklačnej zberne. V prí- pade otázok sa obráťte na naše servisné stredisko. Likvidáciu vašich chybných zaslaných prí- strojov uskutočníme bezplatne. Náhradné diely/Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center“ strana 39). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla. Pol. Pol. Označenie Č. Artiklu Návod na Nákresy obsluhu explózií Sacia hadica 91099243 Sacia trubica 91099242 Skladaný filter 91102910 Vzduchový filter 91099238 6+7 Kovová nádoba 91102911...
 • Seite 37: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad problém možná príčina odstránenie závady skontrolovať zásuvku, kábel, vede- chýba sieťové napätie nie, zástrčku a poistku, príp. opra- va elektroodborníkom Zapnite prístroj Prístroj nie je zapnutý (pozri „Zapnutie/vypnutie“) prístroj nechce Bezpečnostné zastavenie kvôli naštartovať chýbajúcemu alebo nesprávne Vložte správne skladaný filter nasadenému skladanému filtru (pozri „Čistenie/údržba“) porucha vypínača ( oprava servisnou službou porucha motora Sacia hadica ( 14) alebo sa- Odstráňte dôvody upchania a blo- kovania cia trubica ( 15) je upchaná Kovová nádoba ( 13) nie je Zatvorte kovovú nádobu uzatvorená Malý alebo Kovová nádoba ( 13) je Vyprázdnite kovovú nádobu chýbajúci sací plná (pozri „Čistenie/údržba“) výkon Skladaný filter ( 16) je Vyčistite skladaný filter alebo ho...
 • Seite 38: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- žovať za opotrebované diely (napr. filter) dátumu zakúpenia. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona alebo na poškodenia na krehkých dieloch máte právo ho reklamovať u výrobcu pro- (napr. vypínač). duktu. Tieto práva vyplývajúce zo zákona Táto záruka zaniká, ak bol produkt po- nie sú našou následne opísanou zárukou užívaný poškodený, neodborne alebo obmedzené. nebola vykonávaná údržba. Pre odborné používanie produktu je nutné presne do- Záručné podmienky držiavať všetky návody uvedené v návode Záručná lehota začína dňom zakúpenia. na obsluhu. Bezpodmienečne sa vyhnite Pokladničný doklad ako originál prosím používaniu, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúča alebo pred ktorým ste boli starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô- kaz o zakúpení. vystríhaní. Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- Produkt je určený len pre súkromné pou- penia tohto produktu vyskytne materiálna žitie a nie v oblasti podnikania. Záruka alebo výrobná chyba, produkt - podľa zaniká pri nesprávnom a neodbornom nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme používaní, pri násilnom používaní a pri alebo nahradíme. Predpokladom záruky zásahoch, ktoré neboli vykonané v našej servisnej pobočke.
 • Seite 39: Servisná Oprava

  Service-Center la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 283499 Nezasielajte prístroj ako nadmerný tovar na náklady príjemcu, expresne Dovozca alebo s iným špeciálnym nákladom. Prístroj zašlite so všetkými časťami príslušenstva dodanými pri zakúpení Nasledujúca adresa nie je adresa servisu. a zabezpečte dostatočne bezpečné Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné prepravné balenie. centrum. Servisná oprava Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô- 63762 Großostheim žeme nechať vykonať v našej servisnej Nemecko www.grizzly-service.eu pobočke za úhradu. Radi vám poskytneme predbežnú kalkuláciu nákladov. Môžeme spracovať len prístroje, ktoré boli doručené dostatočne zabalené a so zapla- teným poštovným. Pozor: Prístroj zašlite do našej servisnej po- bočky vyčistený a s informáciami o chybe. Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad- merný tovar na náklady príjemcu, expres- ne alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 40: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........40 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......40 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..41 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........41 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....41 trolle unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Übersicht ........41 Ihres Gerätes ist somit sichergestellt. Technische Daten ....... 41 Sicherheitshinweise ....41 Die Betriebsanleitung ist Be- Symbole auf dem Gerät ....42 standteil dieses Gerätes. Sie Bildzeichen in der Anleitung ....43 enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Allgemeine Sicherheitshinweise ..43 Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich Montage ........
 • Seite 41: Allgemeine Beschreibung

  17 Sicherheitsschalter Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob es vollständig ist. Entsorgen Sie 18 Luftfilter das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. 19 Filtergehäuse - Behälterdeckel 20 Motorkopf - Metallbehälter Technische Daten - Saugschlauch - Saugrohr Aschesauger ....PAS 1200 B2 - Faltenfilter - Betriebsanleitung Bemessungs- spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz Funktionsbeschreibung Bemessungsaufnahme (Anschlussleistung) ..... 1200 W Der Aschesauger ist mit einem stabilen Länge der Netzanschlussleitung ..5,0 m Metallbehälter mit Deckel ausgestattet. Die Schutzklasse ........
 • Seite 42: Symbole Auf Dem Gerät

  daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Symbole auf dem Gerät Nur für kalte Asche, siehe Bedie- nungsanleitung! Kein Ruß und brennbare Stoffe Keinen Ruß und keine brenn- einsaugen. Beim Saugen ständig baren Stoffe einsaugen. Schläuche und Sauger auf Beim Saugen ständig Schläu- Erwärmung überprüfen. che und Sauger auf Erwär- mung prüfen. Nach und vor dem Saugen den Sauger entleeren und reinigen. Das Sauggut darf eine Tempe- ratur von 40°C (104°F) nicht Achtung! überschreiten. 2 - 4 Nach und vor dem Saugen Vor Gebrauch sorgfältig den Sauger im Freien entlee- lesen. Aufbewahren zum ren und reinigen. Nachschlagen. Gerät nicht dem Regen Faltenfi lter aussetzen richtig einsetzen Nur für kalte Asche*! Es besteht Brandgefahr,...
 • Seite 43: Bildzeichen In Der Anleitung

  Bildzeichen in der • Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Anleitung Netzanschlussleitung und das Gefahrenzeichen mit Verlängerungskabel auf Schäden Angaben zur Verhütung und Alterung. Benutzen Sie das von Personen- oder Gerät nicht, wenn das Kabel Sachschäden. beschädigt oder abgenutzt ist. • Wenn die Anschlussleitung Gebotszeichen mit Angaben dieses Gerätes beschädigt wird, zur Verhütung von Schäden. muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder Netzstecker einstecken eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Netzstecker ziehen Gefährdungen zu vermeiden. • Schalten Sie das Gerät aus und Hinweiszeichen mit ziehen Sie den Netzstecker: Informationen zum besseren - wenn das Gerät nicht Umgang mit dem Gerät. verwendet wird, - bevor das Gerät geöffnet wird, Allgemeine - bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Sicherheitshinweise...
 • Seite 44 • Schützen Sie sich vor kesseln) dürfen nicht eingesaugt elektrischem Schlag. Vermeiden werden! Es besteht die Gefahr Sie Körperberührung mit von Personenschäden. geerdeten Teilen (z. B. Rohren, • Saugen Sie keine feinen brenn- Radiatoren, Elektroherden, baren Stäube ein, es besteht Kühlgeräten). Explosionsgefahr. • Benutzen Sie Verlängerungskabel • Saugen Sie keine heiße Asche für den Außenbereich. und heiße, glühende oder Verwenden Sie im Freien brennende Gegenstände (z. B. nur dafür zugelassene und Holzkohle, Zigaretten …) auf. Es entsprechend gekennzeichnete besteht Brandgefahr. Verlängerungskabel. • Saugen Sie keine Flüssigkeiten, • Vermeiden Sie unbeabsichtigten Ruß oder Putz- und Zementstaub Anlauf. Vergewissern Sie sich, auf. Sie könnten das Gerät dass der Schalter beim Einste- beschädigen. cken des Steckers in die Steckdo- • Das Sauggut darf eine Temperatur se ausgeschaltet ist. von 40°C nicht überschreiten.
 • Seite 45: Montage

  Montage • Löschen Sie heiße Aschepartikel nicht mit Wasser, da durch die plötzlichen Temperaturunterschie- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an de Risse in Ihrem Kamin entste- dem Gerät den Netzstecker. hen können. Gefahr durch elektrischen Schlag! • Benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehörteile, die von unserem Vor der ersten Inbetriebnahme Service-Center geliefert und ist der Faltenfi lter (16) bereits empfohlen werden. Der vormontiert. Einsatz von Fremdteilen führt zum sofortigen Verlust des 1. Setzen Sie den Faltenfi lter (16) Garantieanspruches. auf den umgedrehten Behälterde- • Lassen Sie Reparaturen nur ckel (10). durch von uns ermächtigte Kun- 2. Schrauben Sie den Faltenfi lter dendienststellen ausführen. (16) im Uhrzeigersinn fest. • Beachten Sie die Hinweise zur Der Faltenfi lter Reinigung und Wartung des (16) muss am...
 • Seite 46: Ein-/Ausschalten

  Arbeitshinweise 4. Schließen Sie den Saugschlauch (14) an. Dazu stecken Sie das Das Aufsaugen von glühen- drehbare Kunststoff-Endstück der Asche sowie brennbaren, mit dem aufgedruckten explosiven oder gesund- Symbol in den Schlauchan- heitsgefährdenden Stoffen ist schluss (11) und schrauben verboten. Es besteht Verlet- es fest (Bajonett-Verschluss). zungsgefahr! Bei korrekter Montage zeigt das Symbol auf dem Saugschlauch (14) • Stellen Sie das Gerät auf eine ebene nach oben. wärmeunempfindliche Fläche. • Verwenden Sie zum Saugen stets das Umfassen Sie beim Montieren bzw. Saugrohr ( 15). Bei geringer Ver- Lösen des Saugschlauches (14) das schmutzung halten Sie das Saugrohr schwarze Kunststoff-Endstück und 15) in einem Abstand von ca. 1 cm nicht den Saugschlauch (14). Der über die Asche. Große Aschemengen Schlauch könnte durch Verdrehen entfernen Sie, indem Sie das Saugrohr oder Verbiegen beschädigt werden. 15) direkt eintauchen. • Saugen Sie ausschließlich abgekühlte 5. Stecken Sie das Saugrohr (15) Asche von weniger als 40°C.
 • Seite 47: Halbautomatisches Filter-Selbst-Reinigungssystem

  Halbautomatisches Allgemeine Filter-Selbst- Reinigungsarbeiten Reinigungssystem Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung: Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes ein und schalten Sie das • Führen Sie die Reinigung im Freien aus, Gerät ein. um Verschmutzungen zu vermeiden. • Nehmen Sie den Behälterdeckel ( 10) Bei nachlassender Saugleistung können Sie ab und leeren Sie den Metallbehälter durch Betätigen des Filter-Selbst-Reinigungs- 13). Reinigen Sie den Reglers ( 3) eine Verbesserung der Saug- Metallbehälter ( 13) mit Wasser und leistung erzielen. lassen Sie ihn trocknen. • Nach dem Entfernen des Saugschlauches ( 14) reinigen Sie die Anschlüsse von Staub- und Rußpartikeln. Dies gewährleistet das leichtgängige Wiedereinsetzen des Saugschlauches ( 14). • Reinigen Sie den Faltenfi lter ( 16) (siehe „Faltenfi lter reinigen“).
 • Seite 48: Luftfi Lter Reinigen

  Entsorgung/ Der Faltenfi lter (16) muss am Umweltschutz Behälterdeckel (10) aufl iegen Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- und den Schalter des ckung einer umweltgerechten Wiederver- Sicherheitsschalters (17) nach wertung zu. unten drücken. Der Pfeil am Faltenfi lter (16) Elektrogeräte gehören nicht in den muss über dem Sicherheitsschal- Hausmüll. ter (17) liegen. Geben Sie das Gerät an einer Verwer- Luftfi lter reinigen tungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- und Metallteile können sortenrein getrennt 1 . Nehmen Sie den Behälterdeckel (10) werden und so einer Wiederverwertung und den Faltenfi lter ( 16) ab. zugeführt werden. Fragen Sie hierzu unser 2. Nehmen Sie den Luftfi lter (18) aus Service-Center.
 • Seite 49: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repa- ratur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet Gerät startet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) nicht Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder Faltenfilter korrekt einsetzen falsch eingesetztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) Ein-/Ausschalter ( 8) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Saugschlauch ( 14) oder Saugrohr Verstopfungen und Blockierungen 15) verstopft beseitigen Metallbehälter ( 13) ist nicht ver- Metallbehälter schließen schlossen Reduzierte Metallbehälter entleeren oder fehlende Metallbehälter ( 13) zu hoch befüllt (siehe „Reinigung/Wartung“) Saugleistung Faltenfilter reinigen oder ersetzen Faltenfilter ( 16) ist zugesetzt (siehe „Reinigung/Wartung“) Luftfilter reinigen oder ersetzen Luftfilter (...
 • Seite 50: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese sich nicht auf Produktteile, die normaler gesetzlichen Rechte werden durch unsere Abnutzung ausgesetzt sind und daher als im Folgenden dargestellte Garantie nicht Verschleißteile angesehen werden können eingeschränkt. (z. B. Filter) oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen (z. B. Schalter). Garantiebedingungen Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf- beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße datum. Bitte bewahren Sie den Original- Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird Benutzung des Produkts sind alle in der Be- als Nachweis für den Kauf benötigt. triebsanleitung aufgeführten Anweisungen Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf- genau einzuhalten. Verwendungszwecke datum dieses Produkts ein Material- oder und Handlungen, von denen in der Betriebs- Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von anleitung abgeraten oder vor denen ge- uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos warnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten repariert oder ersetzt. Diese Garantieleis- tung setzt voraus, dass innerhalb der Drei- und nicht für den gewerblichen Gebrauch...
 • Seite 51: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 283499 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift über- Tel.: 0820 201 222 senden. Um Annahmeprobleme und Zu- (0,15 EUR/Min.) satzkosten zu vermeiden, benutzen Sie E-Mail: grizzly@lidl.at IAN 283499 unbedingt nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass Service Schweiz der Versand nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht Tel.: 0842 665566 erfolgt. Senden Sie das Gerät bitte inkl. (0,08 CHF/Min., aller beim Kauf mitgelieferten Zubehör- Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) teile ein und sorgen Sie für eine ausrei- E-Mail: grizzly@lidl.ch IAN 283499 chend sichere Transportverpackung. Reparatur-Service Importeur Sie können Reparaturen, die nicht der Ga- Bitte beachten Sie, dass die folgende...
 • Seite 52: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 B2 Seriennummer 201707000001 - 201707149610 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 • EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung (17)** trägt der Hersteller:...
 • Seite 53: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že tento Vysavač popela konstrukční řady PAS 1200 B2 Pořadové číslo 201707000001 - 201707149610 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 • EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě (17)** nese výrobce:...
 • Seite 54: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Potvrdzujeme týmto, že tento Vysávac popola konštrukčnej série PAS 1200 B2 Poradové číslo 201707000001 - 201707149610 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národ- né normy a predpisy: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 • EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode (17)** je výrobca:...
 • Seite 55: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Hamuporszívó gyártási sorozat PAS 1200 B2 Sorozatszám 201707000001 - 201707149610 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes meg- fogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 • PPP 52341D:2015 EN 62233:2008 • EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 57: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra • Výkres sestavení Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung PAS 1200 B2 informatív informační informatívny informativ • • • 2017-06-07_rev03_sh...
 • Seite 58 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2017 Ident.-No.: 72080581052017-HU / CZ / SK IAN 283499...

Inhaltsverzeichnis