Parkside  PDKS 120 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
pDKS 120
SCROLL SaW
Operation and Safety Notes
LÖVSÅG
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DEKUPIERSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
LEHTISaHa
Käyttö- ja turvaohjeet
DEKUPØRSaV
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside  PDKS 120

 • Seite 1 pDKS 120 SCROLL SaW LEHTISaHa Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet LÖVSÅG DEKUPØRSaV Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger DEKUPIERSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 10 11...
 • Seite 3 10 b 10 c 10 a 45° 45°...
 • Seite 4 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ......................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical data .......................Page 7 Safety advice Working safely ......................Page 7 Safety advice relating specifically to scroll saws ............Page 8 Advice on use ........................Page 9 Assembly Attaching the blade guard (see Fig.
 • Seite 6: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Keep children away from electrical Read instruction manual! power tools! Caution – electric shock! Volt (AC) Danger to life! Watts (effective power) For indoor use only! Risk of loss of life by electric shock from No-load stroke rate damaged mains lead or mains plug!
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / Safety advice 2 x Guide plates Do not use electrical power tools in 2 x Screws moist or wet surroundings. 10 x Saw blades 1 x Dust blow tube Ensure that your working area is well lit. 3 x Threaded feet with nut, washer Do not use electrical power tools in and retaining ring areas where there is risk of fire or...
 • Seite 8: Safety Advice Relating Specifically To Scroll Saws

  Safety advice Where there are connection points provided When working outside, always use an approved for vacuum dust extraction please use them, and appropriately labelled extension lead. and ensure they are working properly. 19. Remain alert. Do not use the mains lead for Watch what you are doing.
 • Seite 9: Advice On Use

  Safety advice / Assembly suitably qualified person or at the Customer Hold the workpiece firmly on the table with Service Centre. both hands and push it slowly towards the saw Always work with the mains lead leading blade. Otherwise the saw blade may twist or away from the rear of the device.
 • Seite 10: Attaching The Feet (See Fig. B)

  Assembly / Bringing into use Attaching the feet (see Fig. B) NOTE: Be aware that too high a stroke rate leads to the saw blade heating up, an increase in wear Attach the feet from below through the of the saw blade and burn marks on the material. mounting holes in the device's base plate.
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty WARNING! Lower the clamping lever to tension the saw If the plug or lead blade needs to be replaced, always have Turn the clamping lever horizontally clock- the replacement carried out by the wise to increase the tension.
 • Seite 12: Disposal

  Warranty / Disposal / Conformity Declaration / Manufacturer Conformity Declaration / Manufacturer Kompernaß Service Ireland Tel.: 1850 930 412 (0,082 €/Min.) We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, * Standard call rates apply. D-44867 Bochum, Germany, hereby declare that Mobile operators may vary. this product complies with the requirements of the e-mail: support.ie@kompernass.com following EU directives:...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Varustus ........................... Sivu 14 Toimituskokonaisuus ....................... Sivu 14 Tekniset tiedot ......................... Sivu 15 Turvaohjeet Turvallinen työskentely ....................Sivu 15 Kuviosahoja koskevia laitekohtaisia turvaohjeita ............Sivu 16 Työskentelyä koskevia ohjeita ..................Sivu 17 Asennus Suojakuvun asennus (katso kuva A)................
 • Seite 14: Johdanto

  Johdanto Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Pidä lapset loitolla sähkötyökalusta! Varo sähköiskua! Voltti (Vaihtojännite) Hengenvaara! Tarkoitettu käytettäväksi Watti (vaikutusteho) ainoastaan sisätiloissa! Viallisen verkkojohdon tai pistokkeen Mittauksen iskuluku käyttöön liittyvän sähköiskun aiheutta- ma hengenvaara! Käytä aina laitteella työskennellessäsi Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! suojalaseja, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä...
 • Seite 15: Tekniset Tiedot

  Johdanto / Turvaohjeet 1 x sisäkuusiokoloavain Suojaudu sähköiskulta. 1 x käyttöohje Vältä koskettamasta maadoitettuja osia (esim. Tekniset tiedot putkia, lämpöpattereita, sähköliesiä, jäähdy- tyslaitteita). 4. Pidä muut ihmiset loitolla. Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz Nimellisottoteho: 120 W Älä anna muiden ihmisten, erityisesti Hetkellinen käyttö: 20 min (S2) lasten, koskettaa sähkötyökalua tai...
 • Seite 16: Kuviosahoja Koskevia Laitekohtaisia Turvaohjeita

  Turvaohjeet silloin varmemmin paikoillaan kuin käsin pidel- Vialliset suojukset ja osat on annettava hyväk- tynä. sytyn korjaamon korjattavaksi tai vaihdettavaksi, 13. Älä työskentele epänormaaleissa mikäli käyttöohjeessa ei toisin mainita. asennoissa. Valmistajan valtuuttaman korjaamon on vaih- Asetu tukevaan asentoon ja pysyttele koko dettava vialliset kytkimet.
 • Seite 17: Työskentelyä Koskevia Ohjeita

  Turvaohjeet / Asennus / Käyttöönotto Asennus löytyy. Sahanterän joutuminen kosketuksiin naulojen tms. kanssa voi johtaa loukkaantumi- VAROLTUS! siin ja / tai esinevahinkoihin. LOUKKAANTUMISVAARA! Laitteen on aina oltava puhdas ja kuiva. Siinä Vedä pistoke pois pistorasiasta ennen kaikkia ei saa olla öljyä tai voitelurasvoja. laitteelle tehtäviä...
 • Seite 18: Iskuluvun Säätäminen

  Käyttöönotto Sahapöydän kallistaminen pikilvessä olevia tietoja. 230 V:llä merkittyjä laitteita (katso kuvat D, E) voi käyttää myös 220 V:llä. VARO! Varmista, että laite on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon. Avaa säätöruuvi Vie työstökappale vain käynnistettyä laitetta Kallista sahapöytää , kunnes se on halutussa vasten.
 • Seite 19: Huolto Ja Puhdistus

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen Huolto ja puhdistus ostajaa eikä sitä voi luovuttaa tuotteen mukana. Huolto Takuu koskee ainoastaan materiaali- tai valmistus- VAROLTUS! LOUKKAANTUMISVAARA! virheitä tai akkujen. Takuu ei korvaa kuluvia osia tai Vedä pistotulppa pois pistorasiasta ennen mahdollisesti viallisten osien, esimerkiksi kytkimen kaikkia laitteelle tehtäviä...
 • Seite 20: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja Vaatimustenmukaisuusvakuu- tus / Valmistaja Me, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Saksa, vakuutamme täten, että tämä tuote vastaa seuraavia EY-direktiivejä: Konedirektiivi (98 / 37 / EC) Pienjännitedirektiivi (2006 / 95 / EC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004 / 108 / EC) Tyyppi /Laitekuvaus: Lehtisaha PDKS 120 Bochum, 31.07.2009...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ....................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 Leveransens omfattning ....................Sidan 22 Tekniska data ........................Sidan 23 Säkerhetsanvisningar Säkert arbete ........................Sidan 23 Verktygsspecifika säkerhetsanvisningar för dekupersågar ........... Sidan 24 Arbetstips ......................... Sidan 25 Montering Montera skyddskåpan (se bild A) .................
 • Seite 22: Inledning

  Inledning Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Håll barn på avstånd från elverktyg! Varning för elektrisk chock! Volt (växelspänning) Livsfara! Watt (effekt) Får endast användas inomhus! Skadad nätsladd- eller kontakt kan Nominellt varvtal medföra elstötar och livsfara. Observera varningar och Använd skyddsglasögon, hörselskydd, säkerhetsanvisningarna!
 • Seite 23: Tekniska Data

  Inledning / Säkerhetsanvisningar 3 x Stativfot med gänga, underläggsskiva, Använd inte elverktyg där brand- stoppring och mutter eller explosionsrisk föreligger. 1 x insexnyckel 1 x bruksanvisning Skydda dig mot elektriska stötar. Tekniska data Undvik kroppskontakt med jordade kompo- nenter (t.ex. rör, element, spisar, kylenheter). 4.
 • Seite 24: Verktygsspecifika Säkerhetsanvisningar För Dekupersågar

  Säkerhetsanvisningar Använd spännanordningar eller skruvstäd för Skadade brytare måste bytas hos kundtjänst. att hålla fast arbetsstycket. Detta är säkrare än Använd inte ett elverktyg med trasig Till-Från- med bara händerna. brytare. 13. Undvik onormal kroppshållning. 21. OBSERVERA! Se till att du står stadigt och håll alltid balansen. Användning av andra delar än tillbehör som 14.
 • Seite 25: Arbetstips

  Säkerhetsanvisningar / Montering / Användning Montera skyddskåpan GIFTIGT DAMM / ÅNGOR! VARNING! (se bild A) Hälsorisker föreligger för användaren och eventuella personer i närheten vid bearbetning med förekommande giftigt damm / ångor. Stick in skruven inifrån genom springan i 10 c Undvik att såga i hälsovådliga material.
 • Seite 26: Ställa In Slag

  Användning / Underhåll och rengöring Sätt in / ta bort sågblad För alltid arbetsstycket mot det startade elverk- tyget. Risk för bakslag föreligger. RISK FÖR PERSONSKADOR! VARNING! Ställa upp verktyget: Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget före Greppa verktyget där etiketten „Lyft här - alla arbeten eller inställningar av verktyget.
 • Seite 27: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering Fukt eller vätska får inte tränga in i verktygets inre delar. Använd torr luddfri duk för rengö- ring. Kompernaß Service Sverige Håll ventilationsöppningarna fria från damm Tel.: 0770 93 00 35 och smuts.
 • Seite 28: Förklaring Om Överensstämmelse / Tillverkarförsäkran

  Förklaring om överensstämmelse / Tillverkarförsäkran Förklaring om överensstäm- melse / Tillverkarförsäkran Företaget Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland förklarar härmed att den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: Maskindirektiv (98 / 37 / EC) Lågspänningsdirektiv (2006 / 95 / EC) Direktivet för elektromagnetisk tolerans (2004 / 108 / EC) Typ / beskrivning:...
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse ................Side 30 Udstyr ..........................Side 30 Leveringsomfang ......................Side 30 Tekniske Data ........................ Side 31 Sikkerhedshenvisninger Sikkert arbejde ......................Side 31 Apparatspecificerede sikkerhedshenvisninger for dekupørsave ........ Side 32 Arbejdshenvisninger ...................... Side 33 Montering Montering af beskyttelsesskærmen (se illustration A) ..........Side 33 Montering af ståfødderne (se illustration B) ..............
 • Seite 30: Indledning

  Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Børn skal holdes borte fra Læs betjeningsvejledningen! elektrisk værktøj! Volt (Vekselspænding) Fare for elektrisk stød! Livsfare! Watt (effektivt) Kun til indendørs anvendelse! Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, Dimensionerings-slagtal er der risiko for livsfarligt elektrisk stød! Dae anbefales at bære sikkerhedsbriller, Følg advarsels- og...
 • Seite 31: Tekniske Data

  Indledning / Sikkerhedshenvisninger 3 x Ståfod med gevind, mellemlægsskive, Anvend ikke elektroværktøj, hvor der tilbageholdelsesring og møtrik er risiko for brand eller eksplosion. 1 x Unbrakonøgle 1 x Brugervejledning Beskyt Dem mod elektrisk stød. Tekniske Data Undgå kropsberøring med jordede dele (f. eks. rør, radiatorer, elektrokomfurer, køleapparater).
 • Seite 32: Apparatspecificerede Sikkerhedshenvisninger For Dekupørsave

  Sikkerhedshenvisninger Anvend ikke ledningen til at trække strømstikket beskadiget. Samtlige dele skal være korrekt ud af stikkontakten. Beskyt ledningen mod var- monteret og opfylde betingelserne, for at ga- me, olie og skarpe kanter. rantere elektroværktøjets upåklagelige drift. 12. Sikker værkstykket. Beskadigede beskyttelsesmekanismer og dele Anvend spændemekanismer eller en skruestok skal repareres eller udskiftes efter hensigten af...
 • Seite 33: Arbejdshenvisninger

  Sikkerhedshenvisninger / Montering Montering Kontroller værkstykket, som skal bearbejdes, for eventuelt fremstående søm, m.m. og fjern ADVARSEL! disse. Det kan resultere i tilskadekomster og / RISIKO FOR eller materielle skader, hvis savklingen kommer TILSKADEKOMST! Træk inden alle arbejder i berøring med søm, m.m. på...
 • Seite 34: Ibrugtagen

  Ibrugtagen Ibrugtagen Savebordet vippes (se illustrationer D, E) Vær opmærksom på forsyningsspændingen. Strøm- kildens forsyningsspænding skal stemme overens Reguleringsskruen løsnes. med informationerne på apparatets typeskilt. Ap- Vip savebordet til den ønskede vinkel er parater, der er mærket med 230 V, kan også drives opnået.
 • Seite 35: Vedligeholdelse Og Rensning

  Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti / Bortskaffelse Vedligeholdelse og rensning Garantiydelsen gælder kun for materiale- og fabri- kationsfejl, men ikke for sliddele eller for beskadigel- Vedligeholdelse ser på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller batterier. Produktet er kun beregnet til brug i private hushold- ADVARSEL! RISIKO FOR ninger og ikke til erhvervsmæssig anvendelse.
 • Seite 36: Overensstemmelseserklæring / Producent

  Overensstemmelseserklæring / Producent Overensstemmelseserklæring / Producent Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: Maskindirektivet (98 / 37 / EC) EU’s lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Type / enhedens betegnelse: Dekupørsav PDKS 120...
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 38 Ausstattung ........................Seite 38 Lieferumfang ........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 39 Sicherheitshinweise Sicheres Arbeiten ......................Seite 39 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Dekupiersägen ........Seite 41 Arbeitshinweise ......................Seite 41 Montage ........................Seite 41 Schutzhaube montieren (siehe Abb. A) ...............Seite 42 Standfüße montieren (siehe Abb.
 • Seite 38: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Kinder vom Elektrowerkzeug fernhalten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Volt (Wechselspannung) Lebensgefahr! Watt (Wirkleistung) Nur zur Verwendung in Innenräumen! Lebensgefahr durch elektrischen Bemessungs-Hubzahl Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker! Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutz-...
 • Seite 39: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise 2 x Unterlegscheibe 2. Berücksichtigen Sie Umgebungsein- 2 x Führungsblech flüsse. 2 x Schraube Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen 10 x Sägeblatt aus. 1 x Gebläseschlauch Benutzen Sie Elektrowerkzeuge 3 x Standfuß mit Gewinde, Unterlegscheibe, nicht in feuchter oder nasser Sprengring und Mutter Umgebung.
 • Seite 40 Sicherheitshinweise Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz. Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass Benutzen Sie Schutzaus- Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind. rüstung. 17. Vermeiden Sie unbeaufsichtigten Tragen Sie eine Schutzbrille. Anlauf. Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim eine Staubmaske.
 • Seite 41: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Dekupiersägen

  Sicherheitshinweise / Montage turen dürfen nur von einer Elektrofachkraft WARNUNG! GIFTIGE STÄUBE / ausgeführt werden, indem Originalersatzteile DÄMPFE! Die durch die Bearbeitung entste- verwendet werden; andernfalls können Unfälle henden giftigen Stäube / Dämpfe stellen eine für den Benutzer entstehen. Gesundheitsgefährdung für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen dar.
 • Seite 42: Schutzhaube Montieren (Siehe Abb. A)

  Montage / Inbetriebnahme Schutzhaube montieren Inbetriebnahme (siehe Abb. A) Beachten Sie die Netzspannung. Die Netzspannung Stecken Sie die Schraube von innen durch der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem 10 c den Schlitz der Schutzhaube Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Geräte, Stecken Sie von der Außenseite der Schutz- die mit 230 V bezeichnet sind, können auch mit haube...
 • Seite 43: Sägetisch Kippen (Siehe Abb. D, E)

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Maximale Mittlere Minimale Sägeblatt entfernen: Geschwin- Geschwin- Geschwin- Kippen Sie den Spannhebel nach oben. digkeit digkeit digkeit Drücken Sie den oberen Sägeblatthalter Dünne Gerade Normale Feine nach unten. Holz- und Schnitte und feine Laubsäge- Heben Sie das Sägeblatt leicht an.
 • Seite 44: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Garantie Kompernass Service Switzerland Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Tel.: +41 (0) 848 000 525 Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde (max. 0,0807 CHF/min.) sorgfältig produziert und vor Anlieferung e-mail: support.ch@kompernass.com gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Seite 45: Konformitätserklärung / Hersteller

  Konformitätserklärung / Hersteller Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie (98 / 37 / EC) EG-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Typ / Gerätebezeichnung: Dekupiersäge PDKS 120 Bochum, 31.07.2009...
 • Seite 46 IAN 33383 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 07 / 2009 Ident.-No.: PDKS 120072009-GB / IE / FI / SE / DK / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis