Herunterladen Diese Seite drucken

Wartung Und Reinigung; Veiligheidsinstructies; Entsorgung; A) Allgemein - Conrad TOOL Craft 813261 Bedienungsanleitung

Mini-akkuschrauber 6v

Werbung

Veiligheidsinstructies

Bij schade veroorzaakt door veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie ! Voor vervolgschade
die hieruit ontstaat, zijn wij niet aansprakelijk!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de
veiligheidsvoorschriften, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld! In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op
garantie!
De volgende veiligheidsvoorschriften- en gevareninstructies dienen niet alleen ter bescherming van uw eigen veiligheid maar ook ter
bescherming van het apparaat. Lees de volgende punten zorgvuldig door:
a) Algemeen
Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan. Boven-
dien vervalt daardoor de garantie/waarborg.
Houd het product buiten bereik van kinderen; het is geen speelgoed.
De meegeleverde netadapter voldoet aan veiligheidsklasse II. Als spanningsbron mag alleen een contactdoos met randaarde
(230V~/50Hz) van het openbare stroomnet worden gebruikt die aan de voorschriften voldoet.
Het product (accu-schroevendraaier, stekerlaadtoestel) mag niet vochtig of nat worden. Door een verkeerde installatie bestaat niet
alleen het gevaar dat het product defect raakt, maar ontstaat tevens een levensgevaarlijke situatie door de kans op elektrische
schokken!
Wanneer het product van een koude in een warme ruimte wordt gebracht (bv bij transport), kan condenswater ontstaan. Hierdoor
kan het systeem worden beschadigd. Bij het stekerlaadtoestel bestaat bovendien levensgevaar door elektrische slag!
Laat vandaar het product eerst op kamertemperatuur komen, voordat u het gebruikt resp. het stekerlaadtoestel het met de netspan-
ning verbindt. Dit kan een paar uur duren.
Stel geen vaten met vloeistof, bv emmer, vaas of planten, in de direct nabijheid van het product. Vloeistof kan het apparaat bin-
nendringen en daarbij afbreuk doen aan de elektrische veiligheid. Bovendien bestaat het gevaar van brand of een elektrische schok;
levensgevaarlijk!
Schakel in een zulk geval het bijbehorende stopcontact stroomvrij (bv automatische zekering uitschakelen) en trek vervolgens het
stekerlaadtoestel uit het stopcontact; verwijder de accu uit de accu-schroevendraaier. Het product mag daarna niet meer worden
geëxploiteerd, breng het naar een vakhandel.
Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
Exploiteer het product nooit naast of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen, lucht-/gas-mengsels (benzinedampen) of
licht ontvlambare vaste stoffen. Door bedrijf van het product kunnen vonken ontstaan, gevaar van explosie!
Gebruik het apparaat uitsluitend in een gematigd klimaat; niet in een tropisch klimaat.
De accu-schroevendraaier en het stekerlaadtoestel mogen nooit met vochte of natte handen worden aangeraakt, gevaar van een
levensgevaarlijke elektrische schok!
Trek de netstekker nooit aan de kabel uit de contactdoos. Trek het stekerlaadtoestel steeds aan de behuizing uit het stopcontact
(zijdelings links en rechts met een hand vasthouden en dan eruit trekken).
Stel geen voorwerpen op de stroomkabel, knik het niet.
Indien het stekerlaadtoestel beschadigingen vertoont, raak het niet aan. Schakel eerst het bijbehorend stopcontact stroomvrij (bv via
de bijbehorende automatische zekering) en trek vervolgens het stekerlaadtoestel voorzichtig uit het stopcontact. Breng het toestel
daarna in een vakhandel! Een reparatie van het beschadigde stekerlaadtoestel is niet geoorloofd, levensgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Plasticfolie, plastic zakken of stukken piepschuim kunnen voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
In industriële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van ongevallen met betrekking tot elektrische installaties
en bedrijfsmiddelen in acht te worden genomen.
In scholen, opleidingscentra, hobbyruimten en werkplaatsen moet door geschoold personeel voldoende toezicht worden gehouden
op de bediening van het product.
40

8. Wartung und Reinigung

Es sind keine für Sie zu wartenden Teile in dem Produkt enthalten, öffnen Sie es deshalb niemals.
Eine Wartung oder Reparatur und ein damit verbundenes Öffnen des Produkts darf nur von einem Fachmann bzw. einer
dazu geeigneten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
Eine sorgfältige Reinigung erhält die Funktionsfähigkeit des Produkts, so dass Sie lange Freude damit haben. Ein guter Handwerker achtet auf
sein Werkzeug!
Bringen Sie vor einer Reinigung den Drehrichtungsumschalter (4) in die Mittelstellung, so dass der Antrieb blockiert ist.
Der Steckerlader ist vor der Reinigung von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie ihn aus der Netzsteckdose.
Entfernen Sie Staub mit einem sauberen langhaarigen Pinsel und einem Staubsauger. Für eine weitergehende Reinigung genügt ein trockenes,
sauberes und fusselfreies Tuch, das für stärkere Verschmutzungen leicht mit lauwarmen Wasser angefeuchtet werden kann. Spezielle
Reinigungsmittel sind normalerweise nicht nötig!
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen, dies führt zur Zerstörung des Produkts.
Ungeeignete Reinigungsmittel können Verfärbungen auf der Kunststoff-Oberfläche verursachen.
Verwenden Sie niemals scharfe Scheuermittel, Alkohol, Benzin, Spiritus oder ähnliche Flüssigkeiten zur Reinigung!
Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen zuerst vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen! Dies gilt
insbesondere für den Steckerlader!

9. Entsorgung

a) Allgemein

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert,
gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.
Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott
abgegeben werden soll, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.
b) Akku-Entsorgung
Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien
im Hausmüll ist verboten!
Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne
gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein
Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.
Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens
oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben.
Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!
13

Werbung

Kapitel

loading