Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBLK 6 A1 Gebrauchsanweisung Seite 2

Batterielötkolben
Vorschau ausblenden

Werbung

Servis, údržba a čištění
• Pokud proces dosažení pracovní teploty trvá déle než 30 minut, baterie vyměňte.
754_Skizze_cc.indd 1
• Špička páječky je trvale potažena železem, proto špičku nepilujte.
• Přístroj a špičku páječky čistěte výhradně ve zchladlém stavu (viz obrázek
III) pomocí suchého hadříku nebo čisticí textilie (např. CFH-č. 52349). Čisticí
netkané textilie jsou dostupné v mnoha obchodech se stavebninami.
• V případě opravy kontaktujte výrobce na níže uvedené servisní adrese.
Záruka
Na tento přístroj obdržíte 3letou záruku s platností od data nákupu. Záruční doba
začíná dnem zakoupení. Prosím, dobře si uschovejte originál účtenky. Tento doklad
je nutný jako důkaz o koupi. Pokud se během 3 let od data nákupu tohoto výrobku
vyskytne vada materiálu nebo jiná výrobní vada, bude námi výrobek – dle našeho
uvážení –zdarma opraven nebo uhrazen. Tato záruka předpokládá, že během 3leté
lhůty bude předložen vadný přístroj a doklad o koupi (účtenka) a bude stručně pí-
semně objasněno, v čem spočívá vada a kdy se objevila. Pokud se na vadu vztahuje
naše záruka, vrátíme vám opravený nebo nový přístroj. Kontaktujte nás v případě
záruky emailem na info@cfh-gmbh.de. Poté se s vámi neprodleně spojíme.
Likvidace elektrického přístroje
Přeškrtnutý kontejner naznačuje, že výrobek je nutno na konci jeho
životnosti zlikvidovat odděleně od domácího odpadu. Prosím zaneste
bateriovou páječku na určené komunální sběrné místo ve vaší obci.
Likvidace baterií
Baterie nepatří do komunálního odpadu. Spotřebované baterie musí
být řádně zlikvidovány. Pro tento účel jsou v obchodech prodávajících
baterie a v komunálních sběrných místech nachystány příslušné nádoby
určené k likvidaci baterií. Baterie a akumulátory, které jsou označeny
následujícími písmeny, obsahují mimo jiné tyto škodlivé látky: Cd
(kadmium), Hg (rtuť), Pb (olovo).
Informace o likvidaci a umístění nejbližšího kontejneru či recyklačního místa obdržíte
např. u technických služeb vašeho města nebo je vyhledejte na Zlatých stránkách.
Technická data
Výkon:
6 W
Příkon:
4,5 V (3 baterie à 1,5V, Typ AA)
Max. pracovní teplota:
asi 550 °C
Technické a optické změny vyhrazeny.
Údržba, oprava a čistenie
• Ak nie pracovná teplota dosiahnutá do 30 sekúnd, vymeňte batérie.
754_CZ_cc.indd 4
• Spájkovací hrot je trvale pokrytý železom, hrot preto nepilníkujte.
• Prístroj a hrot čistite výlučne až po vychladnutí (pozri obr. III), na čistenie
použite suchú handričku alebo čistiace rúno (napr. CFH č. 52349). Čistiace
rúno dostanete v mnohých stavebninách.
• Ak je potrebné prístroj opraviť, kontaktujte výrobcu a zadajte uvedenú servisnú
adresu.
Záruka
Na tento prístroj dostanete záruku 3 roky od dátumu kúpy. Záručná lehota začí-
na plynúť dňom zakúpenia zariadenia. Originálny pokladničný doklad si dobre
uschovajte. Tento doklad predstavuje dôkaz o kúpe. Ak sa počas 3 rokov od dátumu
kúpy tohto produktu prejaví materiálová alebo výrobná chyba, produkt vám opravíme
alebo vymeníme – na základe nášho uváženia – bezplatne. Na základe tejto záruky
predpokladáme, že užívateľ predloží v rámci 3-ročnej lehoty defektný prístroj a do-
klad o kúpe (pokladničný lístok) a písomne v krátkosti uvedie, v čom je chyba a kedy
sa prejavuje. Ak sa na chybu vzťahuje naša záruka, dostanete buď opravený alebo
nový produkt. V prípade zistenia chyby v záručnej lehote nás kontaktujte e-mailom na
info@cfh-gmbh.de. My sa potom s Vami čo najskôr spojíme.
Likvidácia elektrospotrebiča
Prečiarknutý kontajner na tomto produkte znamená, že použitý prístroj sa
musí zlikvidovať separátne od domáceho odpadu. Batériovú spájkovačku
odovzdajte v zriadených komunálnych zberniach vo Vašej obci.
Likvidácia batérií
Batérie sa nesmú dostať do domáceho odpadu. Použité batérie zlikvidu-
jte ekologicky. Pre tento účel sa nachádzajú v príslušných predajniach
ako aj v komunálnych zberniach nádoby na zber batérií. Batérie a
akumulátory označené nasledovnými písmenami, obsahujú okrem iného
škodliviny: Cd (kadmium), Hg (ortuť), Pb (olovo).
Informácie týkajúce sa likvidácie batérií a polohy najbližšej zberne získate napr. vo
Vašej mestskej čistiarni alebo v Zlatých stránkach.
Technické údaje
Výkon:
6 W
Menovitý príkon:
4,5 V (3 batérie à 1,5V, typ AA)
Max. pracovná teplota:
asi 550 °C
Technické a optické zmeny vyhradené.
1754_Montage_LB4_cc.indd 2
Obsah dodávky a vysvětlivky k symbolům
Rozsah dodávky obsahuje jednu bateriovou páječku se špičkou páječky a ochranným
krytem, 3 baterie à 1,5V (typ AA) a návod k použití.
Zboží prosím vybalte a zkontrolujte, zdali je obsah dodávky kompletní.
 Ochranný kryt
 Špička páječky (špička nástroje)
 Bateriová páječka
 Uzávěr baterie
 Baterie (3 x 1,5V typ AA)
 Přepínač I/O
 Dotekové tlačítko
 Funkční kontrolka
 Čisticí textilie – není součástí dodávky!
 Stojan k odložení
Vysvětlivky k symbolům
Během provozu se nedotýkejte špičky nástroje!

Špička páječky je velmi horká! Hrozí nebezpečí popálení!
Přístroj neponořujte do vody a nevystavujte žádné vlhkosti.
Vlhkost způsobuje poškození přístroje!
Během provozu vyvíjí špička nářadí velmi vysokou teplotu!
Hrozí nebezpečí popálení!
Používejte dle účelu použití
Bateriová páječka je mobilní a mnohostranně použitelný přístroj. Slouží jako přístroj
pro jemné pájení elektrotechniky, při modelářství a v rámci různých koníčků. Jiné
použití je nepřípustné a může vést k poranění. V těchto případech zaniká odpověd-
nost výrobce.
Bateriová páječka je napájena 3 bateriemi à 1,5 V (typ AA).
Důležité upozornění: Pozorně si přečtěte návod k použití, abyste se s přístrojem
důkladně seznámili. Brožurku uschovejte a mějte ji připravenou k opětovnému nahléd-
nutí. Sestavení a nastavení, které je dáno výrobcem, se nesmí měnit. Provádět na
přístroji jakékoli konstrukční změny, odstraňovat díly a používat jiné, které nejsou pro
daný přístroj výrobcem schváleny, může být nebezpečné (u libovolně prováděných
konstrukčních úprav na přístroji hrozí např. nebezpečí popálení).
Tento přístroj je určen výhradně pro soukromé účely. Nepoužívejte přístroj pro profes-
ní účely.
Bezpečnostní upozornění
• POZOR! Pokud se tento přístroj nepoužívá, je nutno jej vypnout, jak je zná-
zorněno na obrázku IV.
• Během práce a při zchlazení je nutno bateriovou páječku odstavit vždy na
stabilní, rovnou a žáruvzdornou plochu. (viz obrázek IV)
Obsah balenia a vysvetlenie značiek
Priložené doplnky: spájkovací piest na batériu so spájkovacím hrotom a ochranný
1754_CZ_cc.indd 1
09.05.17 12:35
kryt, 3 batérie à 1,5V (typ AA) a návod na obsluhu.
Tovar vybaľte a skontrolujte, či je kompletný.
 Ochranný kryt
 Spájkovací hrot (hrot náradia)
 Batériová spájkovačka
 Uzáver batérií
 Batérie (3 x 1,5V typ AA)
 Vypínač I/O
 Kontaktné tlačidlo
 Prevádzková kontrolka
 Čistiaca handrička – nie je súčasťou balenia!
 Odkladací stojan
Vysvetlenie symbolov
Počas práce sa nedotýkajte spájkovacieho hrotu!

Spájkovací hrot je veľmi horúci! Nebezpečenstvo popálenia!!
Prístroj neponárajte do vody a nevystavujte ho vlhkosti.
Prístroj by sa v dôsledku vlhkosti poškodil!
Spájkovací hrot sa počas prevádzky veľmi zohreje!
Nebezpečenstvo popálenia!!
Štandardné použitie
Batériová spájkovačka predstavuje mobilný a univerzálne aplikovateľný prístroj. Slúži
na jemné spájkovacie práce v oblasti elektroniky, modelárstva a pri záujmovej činnosti.
Spájkovačku nepoužívajte na iné účely, ako na tie, ktoré sú uvedené v návode na
použitie, mohli by ste sa zraniť. V takýchto prípadoch sa výrobca dištancuje od záruky.
Batériová spájkovačka je napájaná pomocou 3 batérií à 1,5V (typ AA).
Dôležité upozornenie: Tento návod na použitie si pozorne prečítajte, sú v ňom in-
formácie o používaní prístroja. Návod si odložte, aby ste si ho mohli prečítať znova.
Montážna zostava zariadenia a nastavenia, ktoré stanovil výrobca, sa nesmú meniť.
Môže to byť nebezpečné, svojvoľne zasahovať do konštrukcie prístroja, čokoľvek na
ňom meniť, odstraňovať časti, alebo používať iné časti, ktoré výrobca neschválil, (v
prípade svojvoľného zásahu do konštrukcie prístroja za účelom vykonania zmien, sa
môžete napr. popáliť).
Tento prístroj je určený výlučne na použitie v domácnosti. Prístroj nepoužívajte na
priemyselné účely.
Bezpečnostné pokyny
• UPOZORNENIE! Keď prístroj nepoužívate, odložte ho tak, ako vidíte na obr. IV.
• Batériovú spájkovačku odkladajte počas práce a za účelom vychladnutia vždy
na stabilný, rovný povrch rezistentný voči vysokej teplote. (pozri obr. IV)
CZ
1754_SK_cc.indd 1
10.05.17 08:05
SK
• Tento přístroj smí používat děti od 8 let a také osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo lidé s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo poučeni o bezpečném používání
přístroje a budou jim zcela jasná rizika z toho vyplývající. Dětí si nesmí s tímto
přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmějí být prováděny dětmi bez
dozoru.
• Opravy musejí být prováděny výrobcem nebo jeho servisní službou či podobně
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k žádnému ohrožení.
• Pokud se s přístrojem nezachází opatrně, může vzniknout nebezpečí požáru.
• Před používáním odstraňte z pracovního prostoru přístroje hořlavé předměty,
tekutiny a plyny. Udržujte pracovní prostor v čistotě, abyste předešli neho-
dám.
• Před použitím zkontrolujte, zdali je špička na nástroji umístěna správně.
Horká špička nástroje nesmí přijít do styku s kůží, vlasy atp. Hrozí nebezpečí
popálení.
• Dokud je přístroj v provozu, nenechávejte jen bez dohledu. Neponořujte jej do
vody.
• Po použití bateriovou páječku vždy vypněte tak, že přepínač I/O  uvedete
do pozice „O".
• Po použití přístroj odložte podle obr. IV, a než jej zabalíte k uschování, nechte
jej vychladnout.
• Pokud se přístroj nepoužívá, uložte jej na bezpečné místo a chraňte ho před
prachem a vlhkostí.
• Při uschování přístroje nasaďte ochranný kryt  na vychladlou špičku páječky
 tak, aby ochranný kryt přesunul  přepínač I/O  do pozice „O".
• Zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. Poškozený přístroj nepoužívejte!
• Během provozu zajistěte dostatečné větrání. Dbejte na to, aby nebyly vdecho-
vány žádné jedovaté páry nebo plyny. Noste ochranný oděv (např. oděv s
dlouhým rukávem).
• Pokud nebudete bateriovou páječku používat delší dobu, vytáhněte baterie
(po určité době mohou baterie vytéct a bateriová páječka tak může být poško-
zena).
• Dodržujte národní a mezinárodní bezpečnostní, zdravotní předpisy a předpisy
týkající se bezpečnosti práce.
Bezpečnostní upozornění k bateriím
• Výrobek uschovejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů horka a přímého
slunečního záření, protože by mohlo dojít k explozi baterií vlivem přehřátí.
Existuje nebezpečí poranění.
• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
• NEBEZPEČÍ EXPLOZE! Je zakázáno baterie dobíjet nebo jinými prostředky
reaktivovat, rozebírat, vhazovat do ohně nebo vystavovat zkratu.
• Spotřebované baterie vždy vyjměte z přístroje, protože by mohly vytéct a
způsobit tak škodu.
• Baterie nevystavujte extrémním podmínkám, nepokládejte je na radiátory a
nevystavujte je přímému slunečnímu záření. V jiném případě existujte zvýšené
riziko vytečení.
• Pokud vytekla akumulátorová kyselina, zabraňte kontaktu s kůží, očima a
sliznicemi. V případě kontaktu s kyselinou okamžitě opláchněte dotyčné místo
dostatečným množstvím čisté vody a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
CZ
• Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatočný-
1754_CZ_cc.indd 2
10.05.17 08:05
mi skúsenosťami a poznatkami len pod dozorom, alebo len ak boli poučené,
ako sa má prístroj bezpečne používať a pochopili, aké nebezpečenstvá im z
používania prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú prístroj
čistiť, ani na ňom vykonávať bežnú údržbu bez dozoru.
• Opravy na prístroji zverte z bezpečnostných dôvodov výrobcovi alebo jeho
servisnej službe pre zákazníkov, alebo podobne kvalifikovanej osobe.
• S prístrojom manipulujte vždy zodpovedne, inak sa vystavujete riziku vzniku
požiaru.
• Skôr ako prístroj použijete, z pracoviska odstráňte zápalné predmety, horľavé
kvapaliny a plyny. Pracovisko udržiavajte v čistote, predídete tak úrazom.
• Skôr ako s prístrojom začnete pracovať, sa uistite, či je hrot na prístroji správne
upevnený. Horúci hrot sa nesmie dotknúť pokožky, vlasov a pod. Nebez-
pečenstvo popálenia.
• Pokiaľ je prístroj zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru. Neponárajte ho do vody.
• Batériovú spájkovačku po ukončení práce vždy vypnite. Prístroj vypnete tak, že
vypínač I/O  prepnete do polohy „O".
• Prístroj po použití odložte podľa obr. IV a skôr ako ho odložíte, nechajte ho
vychladnúť.
• Keď prístroj nebudete používať, odložte ho na bezpečné miesto, kde bude
chránený pred prachom a vlhkosťou.
• Prístroj skladujte s nasadeným ochranným krytom  tento nasaďte na vychlad-
nutý spájkovací hrot tak , aby ochranný kryt zasunul  vypínač I/O  do
polohy „O".
• Prístroj skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je poškodený, nepoužite ho!
• Počas práce dbajte na dostatočné vetranie. Dajte pozor, aby ste nevdychovali
toxické výpary alebo plyny. Používajte ochranný odev (napr.: s dlhým ruká-
vom).
• Ak batériovú spájkovačku nebudete dlhšiu dobu používať, batérie vyberte
(batérie môžu časom vytiecť, batériová spájkovačka by sa tým poškodila).
• Rešpektujte národné a medzinárodné bezpečnostné predpisy a predpisy na
ochranu zdravia pri práci.
Bezpečnostné pokyny pre batérie
• Produkt neklaďte do blízkosti tepelných zdrojov a nevystavujte ho priamemu
slnečnému žiareniu, batérie by mohli v dôsledku prehriatia explodovať. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia.
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
• NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Batérie sa nesmú nabíjať ani reaktivovať inými
prostriedkami, rozoberať, vhadzovať do ohňa alebo skratovať.
• Použité batérie z prístroja okamžite vyberte, pretože tieto môžu vytiecť a spôso-
biť škodu.
• Batérie nevystavujte extrémnym podmienkam , neklaďte ich na výhrevné telesá
a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu. V opačnom prípade sa zvyšu-
je riziko vytečenia batérií.
• Ak z batérie vytečie kyselina, dajte pozor, aby nedošlo ku kontaktu s pokož-
kou, očami a sliznicou. V prípade kontaktu s batériovou kyselinou postihnuté
miesto okamžite vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody a ihneď
vyhľadajte lekára.
SK
1754_SK_cc.indd 2
15.05.17 14:49
• Baterie by neměly být uschovávány v blízkosti dětí. Při polknutí mohou být bate-
rie životu nebezpečné, proto musí být tento výrobek a příslušné baterie uloženy
tak, aby byly nedostupné dětem.
• Používejte jen baterie typu AA od stejného výrobce.
• Vložte baterie do prostoru pro baterie v souladu s polaritou.
• Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie.
• Vaše baterie uschovejte v suchu a chladu, ne ve vlhkosti.
• Jednorázové baterie ztrácejí i během uschování část své energie.
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
• Jednorázové baterie uschovejte odděleně od vybitých baterií, abyste zabránili
jejich záměně.
Důležité pokyny před uvedením do provozu
• Před uvedením do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny!
• Nejlepšího pracovního výsledku docílíte za použití alkalických baterií. Pro
zprovoznění bateriové páječky budete potřebovat 3 baterie à 1,5 V (typ AA).
• Baterie vyměňujte pouze v suchém prostředí. Vlhkost působí negativně na
životnost baterií.
Uvedení do provozu
• Odstraňte kryt baterií  (viz obrázek I).
• Odstraňte ochranný proužek mezi bateriemi.
• Vložte 3 baterie à 1,5V (typ AA)  správným pólem dle obrázku a nasaďte
zpět uzávěr baterie. .
• Odstraňte ochranný kryt  ze špičky páječky .
• Ujistěte se, že špička páječky  je důkladně upevněna.
• Přepínač I/O uveďte  do pozice „I".
• Bateriovou páječku držte  jako tužku (viz obrázek II).
• Nyní stlačte kulaté dotekové tlačítko  nahoře na přepínači I/O  a držte
je nepřetržitě cca 15 sekund (pokud se přepínač „I/O" nachází v pozici „I" a
současně tlačíte na dotekové tlačítko – viz obrázek II, prochází proud).
• Nyní dosáhla špička páječky  pracovní teploty a můžete začít pracovat.
• Abyste ušetřili energii, stiskněte dotekové tlačítko  pouze tehdy, když budete
chtít skutečně pájet.
• Po dobu, kdy tlačíte na dotekové tlačítko,  svítí funkční kontrolka .
• Pokud už horkou bateriovou páječku  nepoužíváte, vždy ji odstavte kolmo
tak, aby špička páječky  směřovala nahoru (viz obrázek IV) a nechte ji zcela
zchladnout.
Odstavení z provozu
• Po použití uveďte přepínač I/O  do pozice „O".
• Nechejte  zchladnout špičku páječky odložením bateriové páječky podle obr.
IV.
• Pro zchladnutí položte bateriovou páječku vždy na stabilní, rovné a žáruvzdorné
místo.
• Špička páječky  zchladne z maximální pracovní teploty 550°C na cca 22°C
přibližně za 22 minut (při procesu zchlazování hraje důležitou roli rovněž okolní
teplota).
• Na závěr nasaďte ochranný kryt  na zchladlou špičku páječky . Ochranný
kryt  přesune přepínač I/O  do pozice „O".
CZ
• Batérie neskladujte v blízkosti detí. Batérie môžu byť v prípade prehltnutia živo-
tu nebezpečné, tento produkt a príslušné batérie preto skladujte mimo dosahu
1754_CZ_cc.indd 3
10.05.17 08:05
malých detí.
• Používajte len batérie typu AA rovnakých výrobcov.
• Batérie vložte podľa vyznačenej polarity do príslušnej priehradky.
• Nekombinujte staré batérie s novými.
• Batérie skladujte v suchu a chlade, nie vo vlhkom prostredí.
• Batérie na jedno použitie strácajú časť energie aj počas skladovania.
• Ak prístroj nebudete používať, batérie z neho vyberte.
• Batérie na jedno použitie skladujte separátne od vybitých batérií, aby sa vzá-
jomne nepomiešali.
Dôležité pokyny pred uvedením prístroja do činnosti
• Skôr ako prístroj použijete, prečítajte si bezpečnostné pokyny!
• Najlepší výsledok dosiahnete, keď použijete alkalické batérie. Ako zdroj ener-
gie pre batériovú spájkovačku budete potrebovať 3 batérie à 1,5V (typ AA).
• Batérie vymieňajte len v suchom prostredí. Vlhkosť má negatívny vplyv na život-
nosť batérií.
Uvedenie prístroja do činnosti
• Vyberte batériový uzáver  (pozri obr. I).
• Odstráňte ochranný pás medzi batériami
• Do prístroja vložte 3 batérie à 1,5V (typ AA) , dodržte polaritu, pozri obr., a
znova nasaďte batériový uzáver .
• Z hrotu snímte  ochranný kryt .
• Skontrolujte, či je hrot  pevne upevnený.
• Vypínač I/O prepnite  do polohy „I".
• Batériovú spájkovačku držte  ako ceruzku (pozri obr. II).
• Teraz stlačte okrúhle kontaktné tlačidlo  hore na vypínači I/O  súvisle na
cca 15 sekúnd (prúd preteká, keď sa vypínač „I/O" nachádza v polohe
„I" a súčasne je stlačené kontaktné tlačidlo – pozri obr. II).
• Hrot teraz dosiahol  pracovnú teplotu a Vy môžete začať s prácou.
• Aby ste šetrili energiu, kontaktné tlačidlo stlačte len vtedy,  keď skutočne
spájkujete.
• Keď držíte kontaktné tlačidlo stlačené , svieti kontrolka .
• Keď zohriatu spájkovačku  nepoužívate, vždy ju postavte zvisle hrotom 
nahor (pozri obr. IV) a nechajte ju celkom vychladnúť.
Ukončenie práce
• Po ukončení práce prepnite vypínač I/O  do polohy „O".
• Spájkovací hrot nechajte vychladnúť , spájkovací piest položte len podľa obr.
IV.
• Spájkovací piest odložte pre vychladnutie vždy na stabilný, rovný a tepelne
rezistentný povrch.
• Spájkovací hrot  vychladne v priebehu cca 22 minút z maximálnej pracovnej
teploty 550°C na cca 22°C (okolitá teplota zohráva pri ochladzovaní taktiež
dôležitú úlohu).
• Na vychladnutý hrot nakoniec nasaďte  ochranný kryt . Ochranný kryt 
posunie vypínač I/O  do polohy „O".
SK
1754_SK_cc.indd 3
15.05.17 14:49
Serviceadresse & Hersteller:
Service Address & Manufacturer:
Adresa servisu & výrobce:
Servisná adresa & výrobca:
LÖT- UND GASGERÄTE GMBH
Bahnhofstraße 50
D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
Internet: www.cfh-gmbh.de
E-Mail: info@cfh-gmbh.de
Stand: 03/2017 · Dated: 03/2017 · Stav: 03/2017 · Stav: 03/2017
IAN 284669
CZ
10.05.17 08:05
SK
15.05.17 14:49
16.05.17 18:49

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

284669