Parkside PABS 10.8 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS DRILL PABS 10.8 C2
CORDLESS DRILL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
ACCU-SCHROEFBOORMACHINE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 102653
AKKUPORAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKKU BORE- OG SKRUEMASKINE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABS 10.8 C2

 • Seite 1 CORDLESS DRILL PABS 10.8 C2 CORDLESS DRILL AKKUPORAKONE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE AKKU BORE- OG SKRUEMASKINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ..........................Page 6 Equipment Components ........................Page 6 Items supplied ............................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Purpose

  Cordless drill PABS 10.8 C2 Items supplied 1 Cordless drill PABS 10.8 C2 Introduction 1 Rechargeable battery pack PABS 10.8 C2-1 1 Fast charger PABS 10.8 C2-2 We congratulate you on the purchase of your new 2 Bits (S2 PZ1, S2 PZ2) device.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Wear ear protection! (by means of a mains lead) and electrical tools pow- ered by rechargeable batteries (without a mains lead). Total vibration (vector sum of three directions) is calculated in accordance with EN 60745: 1.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools cables that are also approved for use g) If vacuum dust extraction and collection outdoors. The use of an extension cable suit- devices are fitted do not forget to check that they are properly connected and able for outdoor use reduces the risk of elec- correctly used.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools g) Use the electrical power tool, accesso- personnel using original manufacturer ries, inserted tools etc. in accordance parts only. This will ensure that your device with these instructions and advice, and remains safe to use. the stipulations drawn up for this par- ticular type of device.
 • Seite 10: Attention - Service Lines

  General safety advice for electrical power tools / Before first use or lack of experience and knowledge if they have 1. In order to remove the rechargeable battery pack been given supervision or instruction concerning , press the release buttons and take the use of the appliance in a safe way and under- rechargeable battery pack...
 • Seite 11: Torque Control / Drill Step

  Before first use / Preparing the tool for use in Position: 1) switch you achieve a speed of up to approx. 400 rpm and a Changing the rotational speed: high torque. This setting is suitable for all screwing tasks. The ON / OFF switch has a variable speed In the second gear (Gear selector switch control.
 • Seite 12: Cleaning And Maintenance

  Preparing the tool for use / Cleaning and Maintenance / Service / Warranty When drilling into wood, metal and other specialist personnel using original materials: manufacturer parts only. This will ensure With small diameter drill bits use a high drill that your device remains safe to use.
 • Seite 13: Disposal

  According to the European Directive 2012 / 19 / EU, Type / Appliance Designation: concerning used electrical and electronic appliances Cordless drill PABS 10.8 C2 and its implementation in national law, superannuated Date of manufacture (DOM): 06–2014 electrical appliances must be collected and disposed Serial number: IAN 102653 of via an environmentally suitable recycling facility.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Varustelu ............................... Sivu 16 Toimituslaajuus ............................. Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 18 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ................Sivu 18 5.
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Akkuporakone PABS 10.8 C2 T oimituslaajuus 1 Akkuporakone PABS 10.8 C2 Johdanto 1 Akkupaktti PABS 10.8 C2-1 1 Pikalatauslaite PABS 10.8 C2-2 Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 2 Kärkiä (S2 PZ1, S2 PZ2) täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Johdanto / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektori- summa) määritetty normin EN 60745 mukaan: a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huono Metallia poratessa: Värähtelyemissioarvo < 2,5 m / s valaistus voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä...
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 4. Sähkötyökalujen huolellinen käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirta- käsittely ja käyttö kytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. a) Älä ylirasita laitetta. Käytä työssäsi 3. Henkilöiden turvallisuus tätä työtä varten tarkoitettua sähkö- työkalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, työskentelet paremmin ja varmemmin sen teho- mitä...
 • Seite 19: Akkutyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 5. Akkutyökalun käyttö K iinnitä työstökappale. Kiinnityslaitteilla tai ja käsittely ruuvipuristimella kiinnitetty työstökappale pysyy varmemmin paikoillaan kuin käsivoimin pideltynä. a) Lataa akut ainoastaan valmistajan MYRKYLLISIÄ PÖLYJÄ! suosittelemilla latauslaitteilla. Tietylle Työstön yhteydessä syntyvien haitalliset / myrkyl- akkutyypille soveltuvaan latauslaitteeseen liittyy liset pölyt vaarantavat laitetta käyttävän henkilön syttymisvaara, jos siinä...
 • Seite 20: Alkuperäiset Tarvikkeet / Lisälaitteet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Ennen käyttöönottoa työskennellessäsi. Tarkasta tarvittaessa johtoil- PUNAINEN / ORANGE = keskinkertainen maisimella, ennen kuin poraat tai leikkaat seinää. lataus / teho PUNAINEN = heikko lataus – lataa akku A lkuperäiset tarvikkeet / lisälaitteet Työkalujen vaihtaminen K äytä...
 • Seite 21: Käyttöönotto

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Valitse poratessasi porausporras säätämällä Jos olet epävarma, kokeile aina ensin, että vääntömomentti / porausporras asentoon . pala sopii ruuvin kantaan tiiviisti ilman välystä. Työnnä poraustöitä varten myös vaihevalinta- Tarkasta ennen käyttöä, että ruuvaus- tai kytkin eteenpäin (asento: 2). porauskappale on asetettu asianmukaisesti paikoilleen eli keskitetysti poranistukkaan.
 • Seite 22: Huolto Ja Puhdistus

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen Huolto ja puhdistus Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir- heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia Irrota ennen puhdistus- ja huoltotöihin ryhtymistä tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai verkkolähde pistorasiasta ja ota akkupaketti pois akkujen vaurioita.
 • Seite 23: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-2-29/A2:2010, EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Akkuporakone PABS 10.8 C2 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Sarjanumero: IAN 102653 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ........................Sidan 26 Utrustning ............................Sidan 26 Leveransens omfattning ........................Sidan 26 Tekniska specifikationer ........................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Föreskriven Användning

  Inledning Sladdlös borrskruvdragare L everansens omfattning PABS 10.8 C2 1 Sladdlös borrskruvdragare PABS 10.8 C2 1 Batteri PABS 10.8 C2-1 Inledning 1 Snabbladdare PABS 10.8 C2-2 2 Bits (S2 PZ1, S2 PZ2) Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har 1 Väska...
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen Totalvärden vibrationer (vektorsumma i tre riktningar) fastställda enligt EN 60745: a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj ordentlig belysning. Oreda Borrning i metall: Vibrationsemission < 2,5 m / s och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4. Omsorgsfull hantering och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken användning av elverktyg för elstötar. a) Överbelasta inte maskinen! Använd 3. Personsäkerhet rätt elverktyg för respektive arbete. Med passande elverktyg blir arbetsresultatet a) Var alltid medveten om vad du gör bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Batteridrivet Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 5. Användning och hantering ledningar kan medföra att delar av verktyget av batteridrivet verktyg blir strömförande och därmed medför elstötar. S pänn fast arbetsstycket. Ett arbetsstycke a) Ladda endast laddbara batterier i som är fastspännt med en spännanordning eller laddare som rekommenderats av till- skruvstäd är säkrare än bara handen.
 • Seite 30: Originaltillbehör / Extrautrustning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Före första användning Byta verktyg tenledningar där du arbetar med ett elek- triskt verktyg. Prova med hjälp av en lednings- sökare innan du t ex borrar eller sågar i en vägg. Denna batteridrivna skruvdragare är utrustad med en helautomatisk spindellåsning När motorn står stilla spärras drivmekanismen så...
 • Seite 31: Användning

  Användning / Underhåll och rengöring Användning Vridmoment: Särskilt små skruvar och bits kan skadas av för Växla rotationsriktning / högt vridmoment och / eller ett för högt varvtal. låsa upp maskin Hård skruvning: Lås upp maskinen och växla rotationsriktning genom Speciellt höga vridmoment uppstår t ex vid att trycka ner rotationsriktningsomkopplaren åt...
 • Seite 32: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Kassering Fukt eller vätska får inte tränga in i verktygets Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar ga- inre delar. rantiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller Använd en mjuk trasa vid rengöring av verktyget. reparerade delar.
 • Seite 33: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-2-29/A2:2010, EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Typ / beteckning: Sladdlös borrskruvdragare PABS 10.8 C2 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Serienummer: IAN 102653 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse .......................Side 36 Udstyr ..............................Side 36 Medfølger ved levering ........................Side 36 Tekniske data............................Side 36 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 37 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 37 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 38 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 38 5.
 • Seite 36: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Indledning Akku bore- og skruemaskine M edfølger ved levering PABS 10.8 C2 1 Akku bore- og skruemaskine PABS 10.8 C2 1 Batterpakke PABS 10.8 C2-1 Indledning 1 Hurtigoplader PABS 10.8 C2-2 2 Bits (S2 PZ1, S2 PZ2) Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt.
 • Seite 37: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Anvend høreværn! der anvendes med ledning til lysnettet og til akku- mulatordrevne elektriske redskaber (uden ledning Samlede svingningsværdier (vektorsum af tre til lysnettet). retninger) målt i henhold til EN 60745: 1. Sikkerhed på arbejdsstedet Boring i metal: Svingningsemissionsværdi <...
 • Seite 38: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj des forlængerledninger der også er sker skal holdes borte fra bevægelige godkendt til udendørs anvendelse. dele. Løst siddende beklædning, smykker eller Anvendelsen af en sådan ledning nedsætter hår kan blive grebet af dele der bevæger sig. g) Hvis der monteres opsugnings- og risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 39: Anvendelse Og Behandling Af Akkuværktøjet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj servedele. På den måde er der garanti for skaber med skarpe ægge klemmer sig ikke så ofte fast og er lettere at føre. at apparatets sikkerhed bevares. g) Redskabet, tilbehør, udskiftelige dele osv. skal anvendes i overensstemmelse S ikkerhedsinstrukser for med disse anvisninger og sådan som batteridreven boremaskine...
 • Seite 40: Sikkerhedshenvisninger Til Ladeapparater

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Før ibrugtagningen Sikkerhedshenvisninger 1. Til udtagning af akku-pakken trykkes låse- til ladeapparater knappen og akku-pakken trækkes ud af apparatet. D ette apparat kan bruges af børn fra 8 år og 2. Sæt akku-pakken i lynopladnings-apparatet opad, samt af personer med forringede fysiske, 3.
 • Seite 41: Forvalg For Omdrejningsmomnet / Boreniveau

  Før ibrugtagningen / Ibrugtagning I andet gear (gearvælger i position: 2) Omdrejningstallet ændres: opnår du et omdrejningstal på ca. 1300 min TÆND- / SLUK-knappen er udstyret med en va- udførelse af borearbejde. riabel hastighedsregulator. Let tryk på TÆND- / SLUK-knappen bevirker et lavere omdrejningstal.
 • Seite 42: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Ibrugtagning / Vedligeholdelse og rengøring / Service / Garanti Afmærk det sted, hvor der skal bores, med en Såfremt en lithium-ion-akku skal opbevares i kørner eller et søm, og vælg et lavt omdrejnings- længere tid, så skal ladetilstanden kontrolleres tal til forboring. regelmæssigt.
 • Seite 43: Bortskaffelse

  EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-2-29/A2:2010, EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Type / apparatbetegnelse: Akku bore- og skruemaskine PABS 10.8 C2 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Serienummer: IAN 102653 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre...
 • Seite 45 Inhoudsopgave Inleiding Gebruik volgens de bestemming ....................Pagina 46 Uitrusting ............................Pagina 46 Inhoud van het pakket ........................Pagina 46 Technische gegevens ........................Pagina 46 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 47 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 47 3.
 • Seite 46: Gebruik Volgens De Bestemming

  Snellader Inleiding Inhoud van het pakket Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. 1 Accu-schroefboormachine PABS 10.8 C2 U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. 1 Accupak PABS 10.8 C2-1 De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. 1 Snellader PABS 10.8 C2-2...
 • Seite 47: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Geluidsdrukniveau: 70 dB(A) schokken, brand en / of ernstig letsel tot gevolg Geluidsvermogen: 81 dB(A) hebben. Onzekerheid K: 3 dB Bewaar alle veiligheidstechnische Gehoorbescherming dragen! instructies en aanwijzingen om deze eventueel later te kunnen raadplegen! Totale trillingswaarde (vectortotaal uit drie richtingen) berekend overeenkomstig EN 60745: Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip...
 • Seite 48: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen c) Stel het apparaat niet bloot aan regen ziening en / of de accu aansluit, in de en vocht. Het binnendringen van water in een hand neemt of draagt. Wanneer u tijdens elektrisch apparaat verhoogt het risico van het dragen van het apparaat de vinger aan de elektrische schokken.
 • Seite 49: Gebruik Van En Omgang Met Het Accugereedschap

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Hierdoor voorkomt u dat het elektrische appa- Het gebruik van andere accu’s kan leiden tot raat abusievelijk ingeschakeld wordt. letsel en brandgevaar. d) Bewaar niet-gebruikte elektrische c) Houd niet-gebruikte accu’s verwijderd gereedschappen buiten het bereik van van paperclips, munten, sleutels, spij- kinderen.
 • Seite 50: Veiligheidsinstructies Voor Acculaders

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische … / Vóór de ingebruikname Let op leidingen! GIFTIGE STOFFEN! De door de bewerking onstane schadelijke / Controleer eerst giftige stoffen vormen een gevaar voor de dat u niet op een stroom-, gas- of water- gezondheid van de bedienende persoon of in leidingen boort, als u met een elektrisch de buurt aanwezige personen.
 • Seite 51: Accutoestand Controleren

  Vóór de ingebruikname / Ingebruikname Accutoestand controleren Voorselectie draaimoment / boorstand Druk op de toets accu-LED om de accutoe- stand te controleren (zie ook hoofdafbeelding). Via de voorselectie draaimoment / boorstand kunt De toestand resp. de resterende capaciteit wordt u de draaikracht instellen. Is de ingestelde draaikracht als volgt in de accu-LED weergegeven: bereikt, scheidt de koppeling de aandrijving.
 • Seite 52: Blokkering Activeren

  Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service Blokkering activeren Trek de draaiende boor regelmatig uit het boorgat om spanen of zaagsel te verwijderen Druk de draairichtingsschakelaar naar de en de boor te koelen. middelste positie. De AAN- / UIT-Schakelaar Boren in metaal: is geblokkeerd.
 • Seite 53: Garantie

  Service / Garantie / Afvalverwerking Mocht u een lithium-ionen-accu gedurende een Service Nederland langere periode opbergen, dient u regelmatig Tel.: 0900 0400223 de accutoestand te controleren. De optimale (0,10 EUR/Min.) accutoestand ligt tussen 50 % en 80 %. Ideali- e-mail: kompernass@lidl.nl ter bewaart u hem koel en droog.
 • Seite 54: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-2-29/A2:2010, EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Type / Apparaatbeschrijving: Accu-schroefboormachine PABS 10.8 C2 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Serienummer: IAN 102653 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische veranderingen in kader van doorontwikkeling blijven voorbehouden.
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 58 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Akku-Bohrschrauber PABS 10.8 C2 Lieferumfang 1 Akku-Bohrschrauber PABS 10.8 C2 Einleitung 1 Akku-Pack PABS 10.8 C2-1 1 Schnell-Ladegerät PABS 10.8 C2-2 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 2 Bits (S2 PZ1, S2 PZ2) Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Tragekoffer Produkt entschieden.
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Schwingungswerte (Vektorsumme dreier Richtungen) Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- ermittelt entsprechend EN 60745: triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). Bohren in Metall: Schwingungsemissionswert 1. Arbeitsplatz-Sicherheit < 2,5 m / s Unsicherheit K = 1,5 m / s Schrauben: Schwingungsemissionswert a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber...
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge teteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel zeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper- im Freien arbeiten, verwenden Sie nur haltung.
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge sungen nicht gelesen haben. Elektrowerk- d) Bei falscher Anwendung kann Flüssig- keit aus dem Akku austreten. Vermeiden zeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Personen benutzt werden. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg- Kontakt mit Wasser abspülen.
 • Seite 60: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme Schalten Sie das Elektrowerkzeug als in der Bedienungsanleitung empfohlener sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs blockiert. Seien Sie auf hohe Reaktionsmo- kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. mente gefasst, die einen Rückschlag verursachen. Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn das Vor der Inbetriebnahme Elektrowerkzeug überlastet wird oder es im zu...
 • Seite 61: 2-Gang-Getriebe

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Inbetriebnahme Beim Stillstand des Motors wird der Antriebsstrang verriegelt, so dass Sie das Schnellspannbohrfutter Drehrichtung umschalten / durch Drehen öffnen können. Gerät entriegeln Nachdem Sie das gewünschte Werkzeug eingesetzt und durch Drehen des Bohrfutters festgespannt Entriegeln Sie das Gerät und wechseln Sie die haben, können Sie sofort weiter arbeiten.
 • Seite 62: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Bohren in Holz: Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob der Schraub- bzw. Bohreinsatz korrekt angebracht ist, d.h. Verwenden Sie einen Holzbohrer mit Zentrierspitze. zentriert im Bohrfutter sitzt. Kleine Schrauben in weichem Holz können Sie auch ohne Vorbohren direkt eindrehen.
 • Seite 63: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Garantie Service Schweiz Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Tel.: 0842 665566 rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde (0,08 CHF/Min., Mobilfunk sorgfältig produziert und vor Anlieferung max. 0,40 CHF/Min.) gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie E-Mail: kompernass@lidl.ch den Kassenbon als Nachweis für den Kauf IAN 102653 auf.
 • Seite 64: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-2-29/A2:2010, EN 60335-1:2012 EN 62233:2008 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Bohrschrauber PABS 10.8 C2 Herstellungsjahr: 06–2014 Seriennummer: IAN 102653 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 06 / 2014 Ident.-No.: PABS10.8C2062014-FI / DK / NL IAN 102653...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102653

Inhaltsverzeichnis