Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad RSLT Bedienanleitung Seite 7

Funk-lcd-fernbedienung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RSLT:

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Draadloze LCD-afstandsbediening „RSLT"
Bestelnr. 64 03 75 (kleur: zwart)
Bestelnr. 64 64 88 (kleur: wit)
Beoogd gebruik
Met de draadloze afstandsbediening kan een daarvoor geschikte draadloze afstandschakelaar van het RSL-
systeem (bijv. een daarop aangesloten verbruiker) draadloos in- of uitgeschakeld worden.
De draadloze afstandsbediening wordt met twee batterijen van het type AAA/micro gebruikt.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van dit product; daarnaast bestaat
gevaar van bijv. kortsluiting, brand of een elektrische schok. Er mag niets aan dit product worden gewijzigd
of omgebouwd!
Volg absoluut de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruiksaanwijzing zorg-
vuldig door, berg ze goed op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• draadloze afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het apparaat niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.
• Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische instellingen. Alhoewel de in de draadloze
afstandsbediening aanwezige zender slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, kan dit
functiestoringen bij levensbehoudende systemen veroorzaken. Dit geldt mogelijk ook in ande-
re omgevingen.
• Het product mag niet vochtig of nat worden!
• Gebruik het product niet in ruimten of onder ongunstige omstandigheden waarbij brandbare
gassen, dampen of stoffen aanwezig (kunnen) zijn! Er is explosiegevaar!
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische
belastingen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
Aanwijzingen voor batterijen/accu's
• Houd batterijen/accu's buiten bereik van kinderen.
• Laat batterijen/accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kunnen inslikken. Raadpleeg
in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken.
Draag daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Er is explosiegevaar!
• Gewone niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, explosiegevaar! Laad uitsluitend op-
laadbare batterijen (accu's) op. Gebruik een geschikt laadapparaat.
• Neem de batterijen/accu's uit het product, als u het langere tijd niet gebruikt (bijv. als u het opbergt). Oude
batterijen/accu's kunnen namelijk lekken en het product beschadigen. Hierdoor vervalt de vrijwaring/ga-
rantie!
• Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste polariteit (plus/+ en minus/-).
• Vervang altijd de gehele set batterijen/accu's; gebruik nooit nieuwe batterijen in combinatie met oude batte-
rijen.
• Meng nooit batterijen en accu's door elkaar. Gebruik ofwel 2 batterijen ofwel 2 accu's.
• Gelieve het hoofdstuk „Afvoer" te lezen voor de milieuvriendelijke afvoer van batterijen en accu´s.
Batterijen plaatsen en vervangen
Open het batterijvak aan de achterkant van de draadloze afstandsbediening. Plaats twee batterijen van het
type AAA/micro en houd rekening met de juiste polariteit (plus/+ en min/-), zie symbolen in het batterijvak en
op de batterijen). Sluit het batterijvak weer.
Batterijen vervangen is noodzakelijk, als de reikwijdte van de draadloze afstandsbediening merkbaar af-
neemt of het displaycontrast veel minder wordt.SClB
Bedieningselementen
www.conrad.com
1
2
Versie 04/11
3
4
5
6
7
8
9
10 Toets „DEL": vorstbescherming activeren (als de temperatuurafhankelijke schakelfunctie is geacti-
11 Toets „ALL-OFF": Alle ontvangers van alle schakelgroepen deactiveren
Weekdag en tijd instellen
Houd de „CLK"-toets zo lang ingedrukt, tot de weekdag in de display knippert. Stel met behulp van de toet-
sen „ALL-ON" resp. „ALL-OFF" de weekdag in.
Druk kort op de „CLK"-toets. De uren knipperen. Wijzig met behulp van de toetsen „ALL-ON" resp. „ALL-
OFF" de uren.
Druk kort op de „CLK"-toets. De minuten knipperen. Wijzig met behulp van de toetsen „ALL-ON" resp. „ALL-
OFF" de minuten. Druk opnieuw kort op de „CLK"-toets, de instelling wordt opgeslagen en de instelmodus
wordt verlaten.
Vastleggen van weekschakeltijden
Houd de „PROG"-toets zo lang ingedrukt, tot de dagblokken in de LC-Display gaan knipperen („MO....SU" =
maandag tot en met zondag of „MO....FR" = maandag tot en met vrijdag).
Met de „ALL-ON"- resp. „ALL-OFF"-toets kan de knipperende waarde worden gewijzigd. De „PROG"-toets
dient ter bevestiging van de instelling. Met de „DEL"-toets kan de instelling worden gewist.
1. Het dagblok knippert. Kies het gewenste dagblok („MO....SU" = maandag t/m vrijdag of „MO....FR" =
maandag t/m zondag). Bevestig de instellingen zoals hierboven beschreven met de „PROG"-toets. Nu kan
de gewenste inschakeltijd („ON") worden geprogrammeerd.
2. De uren knipperen Stel het gewenste uur in en bevestig de instelling.
3. De minuten knipperen. Stel de gewenste minuut in en bevestig de invoer.
4. Herhaal stappen 1 tot en met 3, om de gewenste uitschakeltijd („OFF") te programmeren.
5. Herhaal stappen 1 tot en met 4, om tot maximaal 10 schakeltijdgroepen vast te leggen. Een schakeltijdg-
roep bestaat echter altijd uit een inschakeltijd („ON") en een uitschakeltijd („OFF")
Countdown-tijd instellen
Druk kort op de „CD"-toets, om over te schakelen naar de countdown-modus. Op de display verschijnt de
actuele timertijd.
• Houd de „CD"-toets zo lang ingedrukt, tot de aanduiding „ON" resp. „OFF" knippert. De aanduiding „CD" verschijnt
onder in de display. Wijzig de instelling zoals gewoonlijk met de toetsen „ALL-ON" resp. „ALL-OFF".
„ON": draadloze ontvanger wordt voor de duur van de countdown ingeschakeld.
„OFF": draadloze ontvanger wordt voor de duur van de countdown uitgeschakeld.
Na afl oop van de countdown-timer wordt de oorspronkelijke toestand weer ingesteld.
• Druk kort op de „CD"-toets. De uren knipperen; stel deze in met behulp van de toetsen „ALL-ON" resp.
„ALL-OFF".
• Druk kort op de „CD"-toets. De minuten knipperen; stel deze in met behulp van de toetsen „ALL-ON" resp.
„ALL-OFF".
• Druk opnieuw kort op de „CD"-toets, de instelling is daarmee beëindigd, de timer start. Druk kort op de
„CD"-toets, om de timerloop te beëindigen en de timer terug te zetten.
Toevalsmodus
De in schakelgroep IV op kanaal 3 (opdruk „RND") geprogrammeerde ontvanger wordt in willekeurige tijd-
safstanden geactiveerd of gedeactiveerd.
Temperatuurdrempels vastleggen
• Houd de „TEMP"-toets zo lang ingedrukt, tot de temperatuuraanduiding in de LC-Display knippers, links
naast de temperatuurwaarde verschijnt de aanduiding „ON" (inschakeltemperatuur.
• Stel met behulp van de „ALL-ON"- resp. „ALL-OFF"-toetsen de inschakeltemperatuur in (als de ontvanger
moet zijn uitgeschakeld, wordt hij bij het onderschrijden van de temperatuur ingeschakeld).
LC-Display
Toetsenblok: Toetsenblok voor schakelkanalen 1 t/m 4 (linkerko-
lom „ON" = geprogrammeerde ontvangers activeren, rechterko-
lom „OFF" = geprogrammeerde ontvangers deactiveren). Op de
schakelkanalen staat PROG, CD, RND, TEMP om aan te geven
welk schakelkanaal aan welke functie is toegekend.
Toets „ALL-ON": Alle ontvangers van alle schakelgroepen activeren:
Keuzeschakelaar voor schakelgroepen „I", „II", „III", „IV": Per vier
kanalen per schakelgroep bestuurbaar (met de toetsen „ON" en
„OFF").
Alleen in schakelgroep „IV" staan de speciale functies voor de
countdown-modus (kanaal 1), het weekschakelprogramma (kan-
aal 2), de toevalsmodus (kanaal 3) en temperatuurgestuurde
schakelfunctie (kanaal 4) ter beschikking!
Toets „CLK": Lang indrukken: weekdag en tijd instellen
Toets „PROG": Lang indrukken: weekschakeltijden instellen; kort
indrukken: weekschakeltijden activeren/deactiveren
Toets „CD": Lang indrukken: countdown instellen; kort indrukken:
countdown-modus activeren/deactiveren
Toets „RND": Kort indrukken: toevalsmodus activeren/deactiveren
Toets „TEMP": Lang indrukken: temperatuurinstelmodus opvragen; kort indrukken: Temperatuurafhan-
kelijke schakelfunctie activeren/deactiveren
veerd). Dient in bepaalde modi ook voor het terugzetten van instelwaarden.
Er worden alleen draadloze ontvangers geschakeld, die in de schakelgroep IV op kanaal (op-
druk „PROG") zijn geprogrammeerd.
De countdown-modus kan alleen voor draadloze ontvangers worden gebruikt, die in de schakel-
groep IV op kanaal 1 (opdruk „CD") worden geprogrammeerd.
De toevalsmodus kan alleen voor draadloze ontvangers worden gebruikt, die in de schakelgroep
IV op kanaal 3 (opdruk „RND") zijn geprogrammeerd.
Er kunnen alleen ontvangers temperatuurafhankelijk worden geschakeld, die in de schakel-
groep IV op kanaal 4 (opdruk „TEMP") zijn geprogrammeerd.

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

64 03 7564 64 88