Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad src 9200 Bedienungsanleitung

Fernbedienung touch screen

Werbung

CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.de
100 %
Impressum
Recycling-
Papier.
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B.
Chlorfrei
gebleicht.
Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbei-
tungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
© Copyright 2002 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany.
100 %
Imprint
recycling
paper.
These operating instructions are published by Conrad Electronic GmbH, Klaus-
Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau/Germany
Bleached with-
out
No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photoco-
chlorine.
py, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the
express written consent of the publisher.
The operating instructions reflect the current technical specifications at time of
print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.
© Copyright 2002 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany.
Note de l´éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic GmbH, Klaus-
Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau/Allemagne.
Tous droits réservés, y compris traduction. Toute reproduction, quel que soit le
type, par exemple photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte
electronique est soumise à une autorisation préalable écrite de l`éditeur.
100%
Impression, même partielle, interdite.
papier
recyclé.
Cette notice est conforme à la règlementation en vigueur lors de l´impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
Blanchi
sans
© Copyright 2002 par Conrad Electronic GmbH. Imprimé en Allemagne.
chlore.
Impressum
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic Ned BV.
Alle rechten, inclusief de vertaling, voorbehouden. Reprodukties van welke aard
dan ook, fotokopie, microfilm of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever.
Nadruk, ook in uittreksel, verboden.
100 %
Recycling-
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
papier.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
Chloorvrij
© Copyright 2002 by Conrad Electronic Ned BV. Printed in Germany.
gebleekt.
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
Fernbedienung SRC-9200
Touch Screen
Remote Control SRC-9200
Touch Screen
Télécommande SRC-9200
Touch Screen
Afstandsbediening
SRC-9200
Touch Screen
Best.-Nr. / Item-No. / N o de commande / Bestnr.:
*03-02/AH
OPERATING INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält
Version 03/02
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie
hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
Eine Auflistung der Inhalte finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis mit Angabe
der entsprechenden Seitenzahlen auf Seite 6.
These operating instructions form an integral part of this product.
They contain important information on installing and using the product.
Seite 4 - 23
Please keep this in mind, especially when passing this product on to
third parties.
For this reason, keep these operating instructions for future reference.
For a list of topics along with the manual pages on which they can be found,
Page 24 - 43
please refer to the Contents on page 26.
Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il com-
porte des indications importantes pour la mise en service et la manipu-
lation. Tenir compte de ces remarques, même en cas de transfert du
Page 44 - 64
produit à un tiers.
En conséquence, ce mode d'emploi est à conserver pour une référence
future.
Vous trouverez dans le sommaire, en page 46, la liste des points traités,
avec l'indication de la page correspondante.
Pagina 65 - 84
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Zij bevat belangrijke
aanwijzingen over de inbedrijfstelling en het gebruik. Let op deze aan-
33 02 35
wijzingen, ook indien u het product aan derden doorgeeft.
Berg de gebruiksaanwijzing goed op zodat u deze te allen tijde kunt raad-
plegen!
Een lijst met de inhouden vindt u in de inhoudsopgave met vermelding van
de overeenkomstige pagina's op pagina 67.
2

Werbung

Kapitel

loading

Inhaltszusammenfassung für Conrad src 9200

 • Seite 1 En conséquence, ce mode d'emploi est à conserver pour une référence Note de l´éditeur Afstandsbediening future. Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic GmbH, Klaus- Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau/Allemagne. SRC-9200 Vous trouverez dans le sommaire, en page 46, la liste des points traités, Tous droits réservés, y compris traduction.
 • Seite 2: Einführung

  Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Technische Beratung Deutschland: Tel. 0180/5 31 21 18 oder 09604/40 88 46 Fax 09604/40 88 44 e-mail: tkb@conrad.de Mo. - Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr Österreich: Tel. 0 72 42/20 30 60 · Fax 0 72 42/20 30 66 e-mail: support@conrad.at...
 • Seite 3: Technische Gegevens

  Das Gerät ist ausschließlich für den Batteriebetrieb zugelassen. Eine andere Energie- Tijdens de programmering • Programmeer de functie opnieuw, verander versorgung darf nicht verwendet werden. Der passende Batterietyp ist unter "Tech- verschijnt de weergave de uitrichting tussen originele nische Daten" aufgeführt. "ERROR": afstandsbediening en SRC-9200 een weinig.
 • Seite 4: Sicherheitshinweise

  Onderhoud Sicherheitshinweise Het apparaat is onderhoudsvrij, open het daarom nooit. Door het openen komt de Ein in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wich- aanspraak op garantie te vervallen. tige Hinweise in der Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält wichti- ge Hinweise zum korrekten Betrieb.
 • Seite 5 Het instellen van de achtergrondverlichting Achten Sie darauf, daß Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen De verlichting van het LCD-bedieningsoppervlak schakelt bij het bedienen van een werden. Es besteht Explosionsgefahr. toets automatisch in bij een donkere omgeving en na een instelbare tijd weer uit. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung U kunt de volgende punten instellen: mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in...
 • Seite 6: Bedienung

  Wissen van de commando’s van alle apparaten Bedienung Druk de DELETE-toets (6) ca. 3 secon- De toetsen 2, 4, 6 en 8 knipperen. Arbeitsweise den lang in. Bevor Sie die Fernbedienung SRC-9200 Touch Screen programmieren, ist es hilf- Druk op elk van deze toetsen, zodat zij Deze procedure voorkomt dat er per reich ihre Arbeitsweise zu verstehen.
 • Seite 7: Programmierung Der Ir-Befehle

  Druk op elk van deze toetsen, zodat zij Deze procedure voorkomt dat er per Drücken Sie nun die Tasten, die Sie zur Die Tasten hören auf zu blinken. Bei worden weggevaagd. ongeluk wijzigingen in de programme- Bedienung des betreffenden Gerätes erneuter Betätigung wird die Taste aus- ring worden gemaakt.
 • Seite 8 Druk nu op de toetsen die u niet nodig De toetsen stoppen met knipperen. Bij Drücken Sie jede dieser Tasten, sodass Diese Prozedur verhindert versehentli- heeft voor de bediening van het apparaat de hernieuwde bediening wordt de sie ausgeblendet werden. che Änderungen der Programmierung.
 • Seite 9 Bediening Löschen der Befehle aller Geräte Drücken Sie die DELETE-Taste (6) ca. 3 Die Tasten 2, 4, 6 und 8 blinken Werkwijze Sekunden lang. Voordat u de afstandsbediening SRC-9200 Touch Screen programmeert, is het han- dig wanneer u de werkwijze ervan begrijpt. Drücken Sie jede dieser Tasten, sodass Diese Prozedur verhindert versehentli- •...
 • Seite 10 Let erop, dat batterijen niet kortgesloten of in het vuur geworpen • die Einschaltschwelle (Helligkeit) worden. Zij mogen ook niet worden opgeladen. Er bestaat explo- • die Einschaltdauer siegevaar. Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de Die Tasten 2, 4, 6 und 8 blinken Drücken Sie die Tasten AMP und AUX huid brandwonden veroorzaken, gebruik in dit geval passende gleichzeitig ca.
 • Seite 11: Veiligheidsinstructies

  Veiligheidsinstructies Wartung und Pflege Een uitroepteken in een driehoek wijst u op belangrijke aanwijzin- Das Gerät ist wartungsfrei, öffnen Sie es deshalb niemals. Durch das Öffnen erlischt gen in de gebruiksaanwijzing. Lees a.u.b. voor de ingebruikname der Garantieanspruch. de hele gebruiksaanwijzing door, deze bevat belangrijke aanwij- zingen voor de correcte werking.
 • Seite 12: Namen Van De Onderdelen

  Het gehele product mag niet worden gewijzigd c.q. omgebouwd en de behuizing Während der Programmierung • Programmieren Sie die Funktion erneut, mag niet worden geopend! erscheint die Anzeige "ERROR": verändern Sie dabei die Ausrichtung zwischen Originalfernbedienung und De veiligheidsinstructies moeten in elk geval worden opgevolgd! SRC-9200 leicht.
 • Seite 13: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques The device is approved for battery operation only. Do not use any other source of energy. The suitable battery type is listed in the "Technical Data" section. Tension de service 6 V CC Use is permissible in enclosed areas only. Do not use it outdoors. Contact with moi- sture, e.g.
 • Seite 14: Rejet Des Éléments Usés

  Faites usage de prudence lors de la manipulation de la surface de l'afficheur à Safety Instructions cristaux liquides Veuillez observer les points suivants lors de la manipulation de la télécommande uni- A triangle containing an exclamation mark is used to draw attention verselle : to important information in the operating instructions.
 • Seite 15 The batteries must not be short-circuited nor thrown into the fire. Never recharge the batteries. Explosion hazard! If your skin comes into contact with leaking or damaged batteries, you may suffer burns. For this reason you should use suitable pro- tective gloves.
 • Seite 16 Sélectionnez l'appareil, dans la zone de Cette touche permettra, plus tard, de Operation touches duquel vous voulez programmer déclencher le macro. How It Works le macro, à l'aide des touches de sélec- Sélectionnez une touche non requise tion d'appareils (8). pour les fonctions des appareils, pour Before programming the SRC-9200 Touch Screen remote control it is useful to know éviter l'effacement d'une instruction qui...
 • Seite 17 Appuyez sur chacune de ces touches, Cette procédure permet d'empêcher Now press those keys that you do not The keys stop flashing. When pressing pour les masquer. que la programmation ne soit modifiée need to control the respective device or the key again, it will be hidden.
 • Seite 18: Delete Functions

  Programmation des instructions à signaux infrarouges Press each of these keys until they are This procedure prevents inadvertent hidden. programme changes. Dirigez la diode émettrice de signaux infrarouges de la télécommande originale, dont The keys on the control keypad (7) will vous voulez programmer les fonctions, sur le récepteur de signaux infrarouges (9) à...
 • Seite 19 Tonalité d'activation de touches Deleting the Commands of All the Devices • Lorsque vous appuyez une seconde fois sur la touche de sélection d'appareil (8), Press the DELETE key (6) for approx. 3 Keys 2, 4, 6 and 8 will flash. la tonalité...
 • Seite 20 En cas de non-utilisation prolongée, reti- • the activation threshold (light intensity) rer les piles afin d'éviter qu'elles ne cou- • the time period, the background lighting is to remain on lent. Simultaneously press the AMP and AUX Keys 2, 4, 6 and 8 will flash. keys for approx.
 • Seite 21: Description Du Fonctionnement

  Description du fonctionnement Maintenance and Care La télécommande SRC-9200 Touch Screen est une télécommande universelle per- The device is maintenance free. For this reason, you should never open it. If you do mettant de commander jusqu'à huit appareils différents. open it, the warranty will expire. Le grand afficheur tactile à...
 • Seite 22 Table des matières The "ERROR" indicator is displayed • Slightly change the positions of the ori- during the programming session. ginal remote control and the SRC-9200 relative to each other and reprogramme Introduction ............44 the function.
 • Seite 23: Inhaltsverzeichnis

  Inhaltsverzeichnis Milieu-aanwijzing! De eindverbruiker is wettelijk verplicht (verordening inzake oude batterijen) alle gebruikte batterijen en accu’s (knopcel tot loodac- Einführung ............4 cu) terug te geven;...
 • Seite 24: Sicherheitshinweise

  Funktionsbeschreibung De actuele omgevingshelderheid wordt Pijl omhoog: knipperend weergegeven. De gevoeligheid wordt verhoogd, reeds inschakeldrempel te veranderen, drukt u bij een gering donkerdere omgevings- Die Fernbedienung SRC-9200 Touch Screen ist eine Universalfernbedienung für bis op de pijltoetsen: helderheid dan de actuele schakelt de zu acht verschiedene Geräte.
 • Seite 25: Kurzbeschreibung Der Anzeigen Und Tasten

  Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Kiest met de apparaat-selectietoetsen (8) Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen het eerste apparaat uit waarvan op de zu verhindern. bedieningstoetsen (7) het eerste macro- commando is opgeslagen. Druk nu op de bedieningstoets (7), waa- Het overeenkomstige commando moet rop het eerste commando van de macro- natuurlijk van tevoren geprogrammeerd...
 • Seite 26: Tastenbestätigungston

  Tastenbestätigungston Wissen van de commando’s van afzonderlijke toetsen • Wird die Geräteauswahltaste (8) ein zweites Mal betätigt, schaltet sich der Tasten- Druk de DELETE-toets (6) ca. 3 secon- De toetsen 2, 4, 6 en 8 knipperen. bestätigungston ein bzw. aus. Dies ist in der POWER-Taste über die entsprechen- den lang in.
 • Seite 27 Vermeiden Sie hierbei eine helle Umgebungsbeleuchtung und einen reflektierenden Het programmeren van IR-commando’s Untergrund. Richt de IR-zenddiode van de originele afstandsbediening waarvan u de functies wilt programmeren op de infrarood ontvanger (9) op een afstand van ca. 3 - 5 cm. Vermi- jd hierbij een heldere omgevingsverlichting en een reflecterende ondergrond.
 • Seite 28: Löschen Aller Befehle Einzelner Geräte

  Drücken Sie jede dieser Tasten, sodass Diese Prozedur verhindert versehentli- Toets-bevestigingstoon sie ausgeblendet werden. che Änderungen der Programmierung. • Wanneer de apparaat-selectietoets (8) voor de tweede keer wordt bediend, wordt Die Bedientasten (7) erscheinen wie- de toets-bevestigingstoon in- c.q. uitgeschakeld. Dit is zichtbaar in de POWER – der, die DELETE-Anzeige (3) leuchtet.
 • Seite 29: Einfügen Von Zeitverzögerungen Zwischen Makrobefehlen

  Drücken Sie nun die Bedientaste (7), auf Der entsprechende Befehl muß natür- Indien het apparaat langer niet wordt der der erste Befehl der Makrofunktion lich vorher programmiert worden sein. gebruikt, dient u de batterijen te verwij- abgespeichert ist (z.B. TV-POWER). deren om lekkage te verhinderen.
 • Seite 30: Functiebeschrijving

  Die momentane Umgebungshelligkeit Pfeil nach oben: Functiebeschrijving wird blinkend dargestellt. Um die Ein- Die Empfindlichkeit wird erhöht, schon schaltschwelle zu verändern, drücken eine geringwertig dunklere Umge- De afstandsbediening SRC-9200 Touch Screen is een universele afstandsbediening Sie die Pfeiltasten: bungshelligkeit als die momentane voor max.
 • Seite 31: Behebung Von Störungen

  Umwelt-Hinweis! Inhoudsopgave Der Endverbraucher ist gesetzlich (Altbatterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus (Knopfzelle bis Inleiding ............65 Bleiakku) verpflichtet;...
 • Seite 32: Reglementaire Toepassing

  In case of questions, consult our technical information service Nederland: Tel. 053-428 54 80 · Fax 053-428 00 28 Germany: Tel. 0180/5 31 21 18 or 09604/40 88 46 e-mail: helpdesk@conrad.nl Fax 09604/40 88 44 Ma. t/m vr. van 09.00 - 20.00 uur bereikbaar e-mail: tkb@conrad.de...
 • Seite 33 Contents Des problèmes ou des dérangements peuvent néanmoins se produire. Vous trouverez ci-après un certain nombre de procédures vous permettant de vous dépanner le cas échéant : Introduction ............24 Intended Use .
 • Seite 34: Functional Description

  Functional Description Rétablissement du réglage d’usine de la disposition des touches The SRC-9200 Touch Screen remote control is a universal remote control for as L'agencement de la surface de l'afficheur peut être remis au réglage d'usine. Les many as eight different devices. modifications que vous avez mémorisées seront alors effacées.
 • Seite 35: Brief Description Of Indicators And Keys

  To prevent damage caused by leaking Insertion de temporisations entre des instructions macro batteries, remove the batteries if the Des temporisation peuvent être programmées entre différentes instructions macro. device is not going to be used for long periods of time. Pour ce faire, appuyez simplement sur la La valeur «...
 • Seite 36: Key Confirmation Tone

  Key Confirmation Tone Pour terminer la procédure d'effacement, Si aucune touche n'est actionnée • If the device selection key (8) is pressed a second time, the key confirmation tone appuyez sur la touche LEARN (5). 3 bips pendant plus de 2 minutes, la procé- is switched on/off.
 • Seite 37 Appuyez sur chacune de ces touches, Cette procédure permet d'empêcher pour les masquer. que la programmation ne soit modifiée par inadvertance. Les touches de commande (7) réappa- raissent, la touche POWER clignote. Appuyez sur la touche POWER corre- Dès que l'affichage OK (2) s'illumine et spondante de la télécommande originale.
 • Seite 38: Deleting All The Commands Assigned To A Device

  Press each of these keys until they are This procedure prevents inadvertent Appuyez à présent sur les touches dont Les touches cessent de clignoter. En hidden. programme changes. vous n'avez pas besoin pour la comman- cas d'actionnement renouvelé, la tou- The keys on the control keypad (7) will de de l'appareil concerné...
 • Seite 39: Inserting Time Delays Between Macro Commands

  Now press the control key (7), on which The corresponding command must Manipulation the first command for the macro function have been programmed in advance, of Procédure is stored (e.g. TV POWER). course. Nous vous recommandons de lire et de comprendre le mode de fonctionnement de la télécommande SRC-9200 Touch Screen avant procéder à...
 • Seite 40: Resetting The Default Keypad Layout

  The current light intensity flashes. To Arrow up: Veiller à ne pas court-circuiter les piles et à ne pas les jeter au feu. change the activation threshold, press Increases the sensitivity. The backgro- Les piles ne doivent en outre pas être rechargées. Danger d'ex- the arrow keys.
 • Seite 41: Consignes De Sécurité

  Environmental note! Consignes de sécurité In Germany the end user is legally obliged to return all used batte- ries (including button cells and lead-acid batteries). Disposal with Un point d'exclamation dans un triangle signale des informations household waste is not permitted. importantes dans le mode d'emploi.
 • Seite 42: Utilisation En Conformité

  Pour toutes questions, adressez vous à notre service conseil technique (volet rabattable à l'avant) France: Tél. 0 826 827 000 · Fax 0 826 826 002 e-mail: technique@conrad.fr du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 (1) Diode émettrice de rayons infrarouges samedi de 9h00 à 18h00...