Herunterladen Diese Seite drucken

Sony FD Trinitron KV-21CT1B Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

R
FD Trinitron
Colour Television
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manuale d'Istruzioni
Gebruiksaanwijzing
KV-21CT1B
KV-14CT1B
‹ 6RQ\ &RUSRUDWLRQ
 
FR
DE
IT
NL

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Sony FD Trinitron KV-21CT1B

  Inhaltszusammenfassung für Sony FD Trinitron KV-21CT1B

 • Seite 1  FD Trinitron Colour Television Mode d’emploi Bedienungsanleitung Manuale d’Istruzioni Gebruiksaanwijzing KV-21CT1B KV-14CT1B ‹ 6RQ\ &RUSRUDWLRQ...
 • Seite 3 Introduction 0HUFL G·DYRLU FKRLVL FH WpOpYLVHXU FRXOHXU 6RQ\ j (FUDQ 3ODW )' 7ULQLWURQ $YDQW G·XWLOLVHU OH WpOpYLVHXU OLVH] DWWHQWLYHPHQW FH PDQXHO HW FRQVHUYH]OH SRXU YRXV \ UpIpUHU HQVXLWH \PEROHV XWLOLVpV GDQV FH PDQXHO ‡ 5HPDUTXHV LPSRUWDQWHV ‡ /HV WRXFKHV QRLUHV GH OD WpOpFRPPDQGH LQGLTXHQW VXU TXHOOHV ‡...
 • Seite 4 Consignes de sécurité 1·LQWURGXLVH] MDPDLV DXFXQ REMHW GDQV 3RXU GHV UDLVRQV HQYLURQQHPHQWDOHV HW OH WpOpYLVHXU DILQ GH QH SDV ULVTXHU XQ GH VpFXULWp LO HVW UHFRPPDQGp GH QH &H PRGqOH IRQFWLRQQH XQLTXHPHQW VXU FKRF pOHFWULTXH $VVXUH]YRXV GH QH SDV ODLVVHU OH WpOpYLVHXU HQ YHLOOH WHQVLRQ VHFWHXU GH YROWV 1H MDPDLV UHQYHUVHU GH OLTXLGH GDQV ORUVTXH YRXV QH O·XWLOLVH] SDV 3RXU GHV...
 • Seite 5 Présentation générale des touches de la télécommande Visualisation de Eteindre temporairement le téléviseur l’information sur l’écran $SSX\H] VXU FHWWH WRXFKH SRXU pWHLQGUH WHPSRUDLUHPHQW OH $SSX\H] VXU FHWWH WRXFKH SRXU WpOpYLVHXU OH YR\DQW GH PLVH HQ YHLOOH V·pFODLUHUD $SSX\H] j SUpVHQWHU WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV QRXYHDX SRXU DOOXPHU OH WpOpYLVHXU j SDUWLU GX PRGH YHLOOH VWDQGE\ VXU O·pFUDQ $SSX\H] j QRXYHDX SRXU OHV IDLUH GLVSDUDvWUH...
 • Seite 6 Présentation générale des touches du téléviseur Touches de Touche de Touche de Activation contrôle du sélection de sélection des du Système la source chaînes. des Menus. d’entrée Prise entrée Prise Prise entrée vidéo casque audio Interrupteur Indicateur de mise Relevez le en veille/marche marche/arrêt couvercle sur...
 • Seite 7 Branchement de l’antenne amovible (pour KV-14CT1B uniquement) 3RXU XQH PHLOOHXUH UpFHSWLRQ GH O·LPDJH QRXV YRXV FRQVHLOORQV GH FRQQHFWHU O·DSSDUHLO j XQH DQWHQQH H[WpULHXUH &HSHQGDQW VL YRXV QH GLVSRVH] SDV G·DQWHQQH H[WpULHXUH PDLV TXH OH VLJQDO 9+)8+) HVW VXIILVDPPHQW IRUW YRXV SRXYH] FRQQHFWHU O·DQWHQQH WpOHVFRSLTXH IRXUQLH DYHF FHW DSSDUHLO FRPPH LQGLTXp FLGHVVRXV ,QVpUH] O·DQWHQQH GDQV OD UDLQXUH VLWXpH VXU OD SDUWLH VXSpULHXUH GX WpOpYLVHXU MXVTX·j FH TX·HOOH IDVVH ´FOLFµ...
 • Seite 8 Mise sous tension et mémorisation automatique des chaînes du téléviseur /D SUHPLqUH IRLV TXH YRXV DOOXPHUH] OH WpOpYLVHXU XQH VpTXHQFH GH PHQXV DSSDUDvWUD VXU O pFUDQ (OOH YRXV SHUPHWWUD GH VpOHFWLRQQHU OD ODQJXH GHV pFUDQV GH PHQXV VpOHFWLRQQHU OH SD\V GDQV OHTXHO YRXV GpVLUH] XWLOLVHU O DSSDUHLO FKHUFKHU HW PpPRULVHU DXWRPDWLTXHPHQW WRXWHV OHV FKDvQHV GLVSRQLEOHV pPHWWHXUV 79  PRGLILHU O RUGUH GDQV OHTXHO OHV FKDvQHV pPHWWHXUV 79 DSSDUDLVVHQW VXU O pFUDQ HW UpJOHU O LQFOLQDLVRQ GH O LPDJH SRXU .9&7% XQLTXHPHQW ...
 • Seite 9 /RUVTXH WRXWHV OHV FKDvQHV pPHWWHXUV 79 RQW pWp UpJOpHV HW Ordre des chaînes PpPRULVpHV OH PHQX 2UGUH GHV FKDvQHV DSSDUDvW Chaînes: DXWRPDWLTXHPHQW VXU O·pFUDQ ,O SHUPHW GH FKDQJHU O·RUGUH TVE2 G·DSSDULWLRQ GHV FKDvQHV VXU O·pFUDQ 6L YRXV QH GpVLUH] SDV FKDQJHU O·RUGUH GHV FKDvQHV DSSX\H] VXU Sélect.
 • Seite 10 Introduction au Système des menus et son utilisation &H WpOpYLVHXU XWLOLVH XQ V\VWqPH GH PHQXV VXU pFUDQ SRXU YRXV JXLGHU GDQV OHV GLYHUVHV RSpUDWLRQV TXH YRXV HIIHFWXH] 8WLOLVH] OHV WRXFKHV VXLYDQWHV GH OD WpOpFRPPDQGH SRXU SDVVHU G XQ PHQX j O DXWUH $SSX\H] VXU OD WRXFKH 0(18 SRXU SUpVHQWHU OH SUHPLHU QLYHDX GH PHQX VXU O pFUDQ ‡...
 • Seite 11 /XPLQRVLWp $SSX\H] VXU OD WRXFKH SRXU REWHQLU XQH LPDJH SOXV VRPEUH $SSX\H] VXU OD WRXFKH SRXU REWHQLU XQH LPDJH SOXV OXPLQHXVH &RXOHXUV $SSX\H] VXU OD WRXFKH SRXU UpGXLUH O·LQWHQVLWp GHV FRXOHXUV $SSX\H] VXU OD WRXFKH SRXU DXJPHQWHU O·LQWHQVLWp GHV FRXOHXUV 7HLQWH $SSX\H] VXU OD WRXFKH SRXU DIIDLEOLU OHV WRQV YHUWV...
 • Seite 12 Temporisation /H PHQX ´7HPSRULVDWLRQµ YRXV Temporisation Temporisation SHUPHW GH PRGLILHU OHV UpJODJHV GX Arrêt tempo.: Arrêt Arrêt tempo.: Arrêt SURJUDPPDWHXU Marche tempo.: Arrêt Marche tempo.: Arrêt Sélect. Confirm. Sélect. Confirm. $UUrW 7HPSRUDLUH /·RSWLRQ ´$UUrW WHPSRµ TXL IDLW SDUWLH GX PHQX ´7HPSRULVDWLRQµ YRXV SHUPHW GH VpOHFWLRQQHU XQ WHPSV DSUqV OHTXHO OH WpOpYLVHXU SDVVH DXWRPDWLTXHPHQW HQ PRGH G DUUrW WHPSRUDLUH VWDQGE\ 3RXU FHOD ...
 • Seite 13 Réglage des chaînes /H PHQX ´5pJODJH GHV FKDvQHVµ YRXV SHUPHW GH SUpVpOHFWLRQQHU GHV FKDvQHV Réglage des chaînes Réglage des chaînes Mémorisation auto. Mémorisation auto. VXU FH WpOpYLVHXU Ordre des chaînes Ordre des chaînes Noms des chaînes Noms des chaînes Mémorisation manuelle Mémorisation manuelle Sélect.
 • Seite 14 0pPRULVDWLRQ / RSWLRQ ´0pPRULVDWLRQ PDQXHOOHµ GX PHQX ´5pJODJH GHV PDQXHOOH FKDvQHVµ YRXV SHUPHW a) 'H UpJOHU OHV FDQDX[ pPHWWHXUV 79 RX XQH HQWUpH PDJQHWRVFRSH GDQV O RUGUH GHV FKDvQHV TXH YRXV GpVLUH] 3RXU FHOD $SUqV DYRLU VpOHFWLRQQp O RSWLRQ ´0pPRULVDWLRQ PDQXHOOHµ DSSX\H] VXU OD WRXFKH / RSWLRQ &KDvQH pWDQW PLVH HQ UHOLHI DSSX\H] VXU OD WRXFKH HW HQVXLWH DSSX\H] VXU OD WRXFKH...
 • Seite 15 Réglage /H PHQX ´5pJODJHµ YRXV SHUPHW GH PRGLILHU GLYHUVHV FRQILJXUDWLRQV GH Réglage Réglage Langue/Pays Langue/Pays FH WpOpYLVHXU Rotation d'image Rotation d'image Centrage RVB: Centrage RVB: Sélect. Sélection Confirm. Confirm. /DQJXH3D\V / RSWLRQ ´/DQJXH3D\Vµ GX PHQX ´5pJODJHµ YRXV SHUPHW GH VpOHFWLRQQHU OD ODQJXH GDQV ODTXHOOH YRXV GpVLUH] TXH OHV PHQXV VXU pFUDQ DSSDUDLVVHQW (OOH YRXV SHUPHW DXVVL GH VpOHFWLRQQHU OH SD\V GDQV OHTXHO YRXV GpVLUH] XWLOLVHU OH WpOpYLVHXU 3RXU FHOD ...
 • Seite 16 Télétexte /H WpOpWH[WH HVW XQ VHUYLFH G LQIRUPDWLRQ TXH GLIIXVH OD SOXSDUW GHV FKDvQHV WpOpYLVpHV /D SDJH GX VRPPDLUH GX VHUYLFH GH WpOpWH[WH HQ JpQpUDO OD SDJH H[SOLTXH FRPPHQW XWLOLVHU FH VHUYLFH 3RXU pYROXHU j O LQWpULHXU GX WpOpWH[WH XWLOLVH] OHV WRXFKHV GH OD WpOpFRPPDQGH FRPPH LQGLTXp FLGHVVRXV 9pULILH] TXH YRXV XWLOLVH] XQ FDQDO GH WpOpYLVLRQ GLVSRVDQW G XQ VLJQDO G pPLVVLRQ VXIILVDPPHQW IRUW SRXU pYLWHU GHV HUUHXUV GH WpOpWH[WH...
 • Seite 17 Connexion des équipements en option 9RXV SRXYH] FRQQHFWHU j YRWUH WpOpYLVHXU XQH ODUJH JDPPH G pTXLSHPHQWV RSWLRQQHOV FRPPH LOOXVWUp FLGHVVRXV OHV FkEOHV GH FRQQH[LRQ QH VRQW SDV IRXUQLV '9'0DJQpWRVFRSH &DPpVFRSH PP+L '9& ´3OD\6WDWLRQ µ GpFRGHXU (Q EUDQFKDQW XQ FDVTXH OHV ´3OD\6WDWLRQ µ HVW XQ SURGXLW KDXWSDUOHXUV GX WpOpYLVHXU GH 6RQ\ &RPSXWHU VH GpFRQQHFWHURQW...
 • Seite 18 Spécifications Norme de TV : Sortie son : 6XLYDQW OH SD\V VpOHFWLRQQp  [ : SXLVVDQFH PXVLFDOH %*+ / , '. [ : 506 Standard couleur : Consommation d'énergie : 3$/ 6(&$0 ‡ .9&7% : 176&...
 • Seite 19 Dépannage 9RLFL TXHOTXHV VROXWLRQV VLPSOHV TXL YRXV SHUPHWWURQW GH UpVRXGUH GHV SUREOqPHV OLpV j OD TXDOLWp GH O LPDJH HW GX VRQ Problème Solution 3DV G LPDJH pFUDQ QRLU HW SDV GH ‡ 9pULILH] TXH O DQWHQQH HVW ELHQ EUDQFKpH VRQ ‡ $OOXPH] OH WpOpYLVHXU HQ DSSX\DQW VXU OD WRXFKH ! GH OD SDUWLH IURQWDOH GH O DSSDUHLO ‡...
 • Seite 20 Les principaux émetteurs français &RPSWH WHQX GHV pYROXWLRQV OHV pPHWWHXUV HW FDQDX[ DQQRQFpV FLDSUqV VRQW GRQQpV j WLWUH G·LQIRUPDWLRQ HW QRQ G·HQJDJHPHQW 3RXU OD UpFHSWLRQ GH OD PDMRULWp GHV pPHWWHXUV O·DQWHQQH GRLW rWUH HQ ´SRVLWLRQ KRUL]RQWDOHµ /RUVTX·HOOH GRLW rWUH HQ ´SRVLWLRQ YHUWLFDOHµ OD OHWWUH 9 VXLW OH QXPpUR GH FDQDO EMETTEURS CANAUX...
 • Seite 21 Les principaux émetteurs français EMETTEURS CANAUX CANAL+ ARTE 65 MARSEILLE Grande Etoile 66 MARSEILLE Pomègues 67 MAUBEUGE Rousies 68 MENDE Truc de Fortino 37/31 69 MENTON Cap Martin 70 MELZ Luttange 71 MEZIERES Sury 72 MILLAU Levezou 73 MONTLUCON "Maregnon" 74 MONNETTIER MORNEX Mont Saléve 75 MONTMELLIAN Le Fort 76 MONTPELLIER Saint-Baudille...
 • Seite 22 Les principaux émetteurs français 5pSDUWLWLRQ (XURSpHQQH GHV QRUPHV HW VWDQGDUGV SECAM Informations complémentaires...
 • Seite 23 Einleitung :LU GDQNHQ ,KQHQ GDIU GDVV 6LH GLHVHV )DUEIHUQVHKJHUlW 6RQ\ )' 7ULQLWURQ PLW )ODFK %LOGVFKLUP DXVJHZlKOW KDEHQ %HYRU 6LH GDV )HUQVHKJHUlW HLQVFKDOWHQ OHVHQ 6LH ELWWH GLHVH %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ DXIPHUNVDP GXUFK XQG EHZDKUHQ 6LH VLH DOV NQIWLJH 5HIHUHQ] DXI 6\PEROH GLH LQ GLHVHU %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ YHUZHQGHW ZHUGHQ ‡...
 • Seite 24 Sicherheitsmaßnahmen 8P )HXHUJHIDKU RGHU GLH *HIDKU HLQHV $XV 8PZHOWVFKXW] XQG %HWUHLEHQ 6LH GDV )HUQVHKJHUlW HOHNWULVFKHQ 6FKODJHV ]X YHUPHLGHQ DXVVFKOLH‰OLFK DQ  9 6LFKHUKHLWVJUQGHQ HPSILHKOW HV VLFK VWHFNHQ 6LH QLHPDOV LUJHQGZHOFKH :HFKVHOVWURP 8P )HXHUJHIDKU RGHU GDV )HUQVHKJHUlW QLFKW LP *HJHQVWlQGH LQ GDV *HUlW 6FKWWHQ %HUHLWVFKDIWVPRGXV ]X ODVVHQ ZHQQ HV GLH *HIDKU HLQHV HOHNWULVFKHQ 6FKODJHV...
 • Seite 25 Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung Kurzzeitiges Ausschalten des Fernsehgerätes Informationsanzeige auf 'UFNHQ 6LH GLHVH 7DVWH XP GDV )HUQVHKJHUlW YRUEHUJHKHQG dem Bildschirm DXV]XVFKDOWHQ GLH %HUHLWVFKDIWVDQ]HLJH 1 OHXFKWHW DXI 'UFNHQ 'UFNHQ 6LH GLHVH 7DVWH XP DOOH 6LH GLH 7DVWH QRFKPDOV XP GDV )HUQVHKJHUlW DXVJHKHQG YRP $Q]HLJHQ DXI GHP %LOGVFKLUP %HUHLWVFKDIWVPRGXV 6WDQGE\ ZLHGHU HLQ]XVFKDOWHQ HLQ]XEOHQGHQ 'UFNHQ 6LH VLH...
 • Seite 26 Allgemeine Beschreibung der Tasten am Fernsehgerät 7DVWHQ ]XP $XVZlKOHQ 7DVWH ]XP 7DVWHQ GHU $NWLYLHUHQ GHU QDFKIROJHQGHQ /DXWVWlUNH GHV 0HQ $XVZlKOHQ RGHU YRUDQJHJDQJHQHQ .RQWUROOH 6\VWHPV 3URJUDPPH VLH ZlKOHQ (LQJDQJV )HUQVHKNDQlOH DXV TXHOOH 9LGHR $XGLR .RSIK|UHU HLQJDQJV 6FKDOWHU ]XP %HUHLWVFKDIWV HLQJDQJV $QVFKOXVV .ODSSHQ 6LH GLH DQVFKOXVV (LQ...
 • Seite 27 Anschluss einer tragbaren Antenne (nur für KV-14CT1B) =X HLQHP EHVVHUHQ %LOGHPSIDQJ VFKODJHQ ZLU ,KQHQ YRU GDVV 6LH GDV )HUQVHKJHUlW DQ HLQH $X‰HQDQWHQQH DQVFKOLH‰HQ :HQQ 6LH MHGRFK EHU NHLQH $X‰HQDQWHQQH YHUIJHQ DEHU GDV ORNDOH 9+)8+)6LJQDO VWDUN JHQXJ LVW N|QQHQ 6LH GLH PLW GLHVHP )HUQVHKJHUlW JHOLHIHUWH 7HOHVNRS$QWHQQH DQVFKOLH‰HQ ZLH DQVFKOLH‰HQG DQJHJHEHQ ZLUG 6WHFNHQ 6LH GLH $QWHQQH LQ GHQ 6FKOLW] REHQ DP )HUQVHKJHUlW ELV VLH PLW HLQHP .OLFNHQ HLQUDVWHW...
 • Seite 28 Einschalten und automatische Feinabstimmung des Fernsehers %HLP HUVWPDOLJHQ (LQVFKDOWHQ GHV )HUQVHKHUV HUVFKHLQHQ HLQLJH 0HQV QDFKHLQDQGHU DXI GHP %LOGVFKLUP PLW GHQHQ 6LH IROJHQGH (LQVWHOOXQJHQ YRUQHKPHQ N|QQHQ GLH 0HQVSUDFKH DXVZlKOHQ GDV /DQG DXVZlKOHQ LQ GHP 6LH GDV *HUlW HLQVHW]HQ DOOH YRUKDQGHQHQ .DQlOH )HUQVHKVHQGHU VXFKHQ XQG DXWRPDWLVFK VSHLFKHUQ GLH 5HLKHQIROJH GHV (UVFKHLQHQV GHU .DQlOH )HUQVHKVHQGHU DXI GHP %LOGVFKLUP lQGHUQ XQG (LQVWHOOHQ GHU %LOG6FKUlJH QXU IU .9&7% ...
 • Seite 29 1DFKGHP GHU )HUQVHKHU DOOH .DQlOH )HUQVHKVHQGHU Programme ordnen IHLQDEJHVWLPPW XQG JHVSHLFKHUW KDW HUVFKHLQW DXWRPDWLVFK DXI GHP Programm: %LOGVFKLUP GDV 0HQ 3URJUDPPH RUGQHQ GDPLW 6LH GLH TVE2 5HLKHQIROJH LQ GHU GLH .DQlOH DXI GHP %LOGVFKLUP HUVFKHLQHQ lQGHUQ N|QQHQ Prog. wählen :HQQ 6LH GLH 5HLKHQIROJH GHU .DQlOH QLFKW lQGHUQ ZROOHQ Auswahl [ –...
 • Seite 30 Einführung in das Menü-System auf dem Bildschirm und seine Anwendung 'LHVHU )HUQVHKHU YHUZHQGHW DXI GHP %LOGVFKLUP HLQ 0HQ6\VWHP XP 6LH EHL GHQ YHUVFKLHGHQHQ $UEHLWVYRUJlQJHQ ]X OHLWHQ 9HUZHQGHQ 6LH IROJHQGHQ 7DVWHQ GHU )HUQEHGLHQXQJ XP VLFK LQQHUKDOE GHV 0HQV ]X EHZHJHQ 'UFNHQ 6LH GLH 7DVWH 0(18 XP GLH HUVWH 0HQHEHQH DXI GHP %LOGVFKLUP ]X ]HLJHQ ‡...
 • Seite 31 +HOOLJNHLW 'UFNHQ 6LH RGHU XP GDV %LOG GXQNOHU ]X PDFKHQ 'UFNHQ 6LH RGHU XP GLH +HOOLJNHLW ]X HUK|KHQ )DUEH 'UFNHQ 6LH RGHU XP GLH )DUELQWHQVLWlW KHUDE]XVHW]HQ 'UFNHQ 6LH RGHU XP GLH )DUELQWHQVLWlW ]X HUK|KHQ )DUEWRQ 'UFNHQ 6LH RGHU XP GLH *UQW|QH ]X GlPSIHQ 'UFNHQ 6LH...
 • Seite 32 Timer 'DV 0HQ Å7LPHU´ HUODXEW ,KQHQ GLH Timer Timer 7LPHU(LQVWHOOXQJHQ ]X lQGHUQ Abschalttimer: Abschalttimer: Einschalttimer: Einschalttimer: Auswahl Ende Auswahl Ende $EVFKDOWWLPHU 'LH 2SWLRQ Å$EVFKDOWWLPHU´ LP 0HQ Å7LPHU´ HUODXEW ,KQHQ HLQH =HLWVSDQQH DXV]XZlKOHQ QDFK ZHOFKHU GHU )HUQVHKHU DXWRPDWLVFK LQ GHQ %HUHLWVFKDIWVPRGXV 6WDQGE\ HLQWULWW *HKHQ 6LH IROJHQGHUPD‰HQ YRU 'UFNHQ 6LH KLHU]X QDFK $XVZDKO GLHVHU 2SWLRQ $QVFKOLH‰HQG...
 • Seite 33 Kanal-Programmierung 0LW GHP 0HQ Å.DQDO Kanal-Programmierung Kanal-Programmierung 3URJUDPPLHUXQJ´ N|QQHQ 6LH EHL Autom. Abspeichern Autom. Abspeichern GLHVHP *HUlW )HUQVHKNDQlOH Programme ordnen Programme ordnen Programmnamen VSHLFKHUQ Programmnamen Manuell Abspeichern Manuell Abspeichern Auswahl Ende Auswahl Ende $XWRPDWLVFKHV 'LH 2SWLRQ Å$XWRP $EVSHLFKHUQ´ LP 0HQ Å.DQDO 3URJUDPPLHUXQJ´...
 • Seite 34 0DQXHOO 'LH 2SWLRQ Å0DQXHOO $EVSHLFKHUQ´ LP 0HQ Å.DQDO 3URJUDPPLHUXQJ´ HUODXEW ,KQHQ IROJHQGHV $EVSHLFKHUQ a) 6LH N|QQHQ GLH .DQlOH )HUQVHKVHQGHU XQG HLQH 9LGHRHLQJDQJVTXHOOH QDFKHLQDQGHU LQ HLQHU JHZQVFKWHQ 3URJUDPPUHLKHQIROJH DEVSHLFKHUQ +LHU]X JHKHQ 6LH ZLH IROJW YRU *HKHQ 6LH IROJHQGHUPD‰HQ YRU 'UFNHQ 6LH QDFK $XVZDKO GHU 2SWLRQ Å0DQXHOO $EVSHLFKHUQ´ GLH 7DVWH 0DUNLHUHQ 6LH GLH 2SWLRQ 3URJUDPP XQG GUFNHQ $QVFKOLH‰HQG GUFNHQ 6LH...
 • Seite 35 Grundeinstellungen 'DV 0HQ Å*UXQGHLQVWHOOXQJHQ´ Grundeinstellungen Grundeinstellungen HUODXEW ,KQHQ HLQLJH GHU Sprache/Land Sprache/Land *UXQGHLQVWHOOXQJHQ GLHVHV Bildrotation Bildrotation RGB Horiz.Position: RGB Horiz.Position: )HUQVHKHUV ]X lQGHUQ Auswahl Ende Auswahl Ende 6SUDFKH/DQG 'LH 2SWLRQ Å6SUDFKH/DQG´ LP 0HQ Å*UXQGHLQVWHOOXQJHQ´ HUODXEW ,KQHQ GLH 6SUDFKH DXV]XZlKOHQ LQ GHU GLH %LOGVFKLUP 0HQV HUVFKHLQHQ VROOHQ 6LH N|QQHQ HEHQIDOOV GDV /DQG DXVZlKOHQ LQ GHP 6LH GHQ )HUQVHKHU EHQW]HQ ZROOHQ *HKHQ 6LH IROJHQGHUPD‰HQ YRU...
 • Seite 36 Videotext 'HU 9LGHRWH[W LVW HLQ ,QIRUPDWLRQVGLHQVW GHU YRQ GHQ PHLVWHQ )HUQVHKVHQGHUQ EHUWUDJHQ ZLUG 'LH 6HLWH GHU ,QKDOWVDQJDEH GHV 9LGHRWH[WGLHQVWHV LP $OOJHPHLQHQ 6HLWH VWHOOW ,QIRUPDWLRQHQ ]XU 9HUIJXQJ ZLH GLHVHU 'LHQVW YHUZHQGHW ZLUG 9HUZHQGHQ 6LH ]XU $QZHQGXQJ GHV 9LGHRWH[WHV GLH 7DVWHQ GHU )HUQEHGLHQXQJ ZLH DXI GLHVHU 6HLWH DQJHJHEHQ ZLUG 6WHOOHQ 6LH VLFKHU GDVV HLQ )HUQVHKNDQDO PLW HLQHP VWDUNHQ 6LJQDO YHUZHQGHW ZLUG GD VLFK DQGHUQIDOOV )HKOHU LP 9LGHRWH[W HUJHEHQ N|QQWHQ...
 • Seite 37 Anschluss von frei wählbaren Zusatzgeräten (V LVW P|JOLFK HLQH XPIDVVHQGH 3DOHWWH YRQ IUHL ZlKOEDUHQ =XVDW]JHUlWHQ DQ]XVFKOLH‰HQ ZLH LP $QVFKOXVV JH]HLJW ZLUG GLH 9HUELQGXQJVNDEHO ZHUGHQ QLFKW PLWJHOLHIHUW '9'9LGHRUHFRUGHU PP+L '9& &DPFRUGHU ´3OD\6WDWLRQ µ 'HNRGHU %HLP $QVFKOLH‰HQ GHU ´3OD\6WDWLRQ µ LVW HLQ 3URGXNW YRQ .RSIK|UHU ZHUGHQ GLH 6RQ\ &RPSXWHU (QWHUWDLQPHQW ,QF /DXWVSUHFKHU GHV...
 • Seite 38 Technische Daten TV-System: Ton-Ausgabe: ,Q $EKlQJLJNHLW YRP /DQG GDV 6LH [ : 0XVLNOHLVWXQJ DXVJHZlKOW KDEHQ [ : 506 %*+ / , '. Leistungsaufnahme: ‡ .9&7% : Farb-System: 3$/ 6(&$0 ‡ .9&7% : 176&  1XU 9LGHR(LQJDQJ Leistungsaufnahme im Kanal-Bereich: Bereitschaftsbetrieb (Standby):...
 • Seite 39 Störungsbehebung 1DFKIROJHQG ILQGHQ 6LH HLQLJH HLQIDFKH /|VXQJVYRUVFKOlJH IU 3UREOHPH GLH P|JOLFKHUZHLVH %LOG XQG 7RQ EHHLQWUlFKWLJHQ /|VXQJ Problem .HLQ %LOG %LOGVFKLUP LVW GXQNHO ‡ 8EHUSUIHQ 6LH GLH $QWHQQHQ9HUELQGXQJ NHLQ 7RQ ‡ 6FKDOWHQ 6LH GDV )HUQVHKJHUlW HLQ XQG GUFNHQ 6LH GLH 7DVWH ! DQ GHU 9RUGHUVHLWH GHV )HUQVHKHUV ‡...
 • Seite 41 Introduzione *UD]LH SHU DYHU VFHOWR TXHVWR WHOHYLVRUH D FRORUL 6RQ\ FRQ VFKHUPR SLDWWR )' 7ULQLWURQ 3ULPD GL XWLOL]]DUH TXHVWR DSSDUHFFKLR OHJJD DWWHQWDPHQWH TXHVWR PDQXDOH H OR FRQVHUYL SHU IXWXUH FRQVXOWD]LRQL 6LPEROL XWLOL]]DWL LQ TXHVWR PDQXDOH ‡ ,QIRUPD]LRQL LPSRUWDQWL ‡ , SXOVDQWL VIXPDWL GHO WHOHFRPDQGR PRVWUDQR L SXOVDQWL FKH GHYRQR ‡...
 • Seite 42 Norme di sicurezza 1RQ LQWURGXUUH PDL RJJHWWL GL QHVVXQ 3HU UDJLRQL DPELHQWDOL H GL VLFXUH]]D WLSR QHOO·DSSDUHFFKLR SHUFKp FLz 4XHVWD DSSDUHFFKLDWXUD IXQ]LRQD q FRQVLJOLDELOH FKH LO WHOHYLVRUH QRQ VLD SRWUHEEH SURYRFDUH LQFHQGL R VFRVVH XQLFDPHQWH FRQ FRUUHQWH DOWHUQDWD D ODVFLDWR LQ PRGDOLWj VWDQGE\ TXDQGR HOHWWULFKH 1RQ YHUVDUH PDL QHVVXQ 9 $VVLFXUDUVL GL QRQ QRQ q LQ XVR 6SHJQHUOR XWLOL]]DQGR LO...
 • Seite 43 Descrizione generale dei pulsanti del telecomando Spegnere temporaneamente i te evisore Mostrare le informazioni /R SUHPD SHU VSHJQHUH WHPSRUDQHDPHQWH LO WHOHYLVRUH sullo schermo O·LQGLFDWRUH GL 6WDQGE\ 1 VL LOOXPLQHUj /R SUHPD GL QXRYR /R SUHPD SHU PRVWUDUH WXWWH OH LQGLFD]LRQL VXOOR VFKHUPR /R SHU DFFHQGHUH LO WHOHYLVRUH GDOOD PRGDOLWj GL 6WDQGE\ SUHPD GL QXRYR SHU FDQFHOODUH 3HU ULVSDUPLDUH HQHUJLD VL...
 • Seite 44 Descrizione generale dei pulsanti del televisore $WWLYD]LRQH 3XOVDQWH GL 3XOVDQWL GL 3XOVDQWL GL VHOH]LRQH GHO VLVWHPD VHOH]LRQH FRQWUROOR GHO GHO SURJUDPPD GL PHQX GHOOD IRQWH YROXPH VHJXHQWH R SUHFHGHQWH GL HQWUDWD VHOH]LRQDQR OH HPLWWHQWL WHOHYLVLYH 3UHVD GL HQWUDWD 3UHVD SHU 3UHVH GL YLGHR FXIILD...
 • Seite 45 Collegamento di un’antenna portatile (solo per il modello KV-14CT1B) 3HU RWWHQHUH XQD PLJOLRUH ULFH]LRQH GHOO·LPPDJLQH OH FRQVLJOLDPR GL FROOHJDUH LO WHOHYLVRUH DG XQ·DQWHQQD HVWHUQD &Lz QRQRVWDQWH VH QRQ GLVSRQH GL DQWHQQD HVWHUQD PD LO VHJQDOH GL 9+)8+) q VXIILFLHQWHPHQWH SRWHQWH q SRVVLELOH FRQQHWWHUH O·DQWHQQD WHOHVFRSLFD GL FXL q GRWDWR TXHVWR DSSDUHFFKLR FRPH LQGLFDWR LQ VHJXLWR ,QVHULUH O·DQWHQQD QHOOD IHVVXUD VLWXDWD QHOOD SDUWH VXSHULRUH GHO WHOHYLVRUH ILQFKp TXHVWD QRQ IDFFLD ´FOLFµ...
 • Seite 46 Accensione e sintonizzazione automatica del televisore /D SULPD YROWD FKH YLHQH DFFHVR LO WHOHYLVRUH DSSDULUj VXOOR VFKHUPR XQD VHTXHQ]D GL PHQX SHU PH]]R GHOOD TXDOH SRWUj UHDOL]]DUH OH VHJXHQWL RSHUD]LRQL VHOH]LRQDUH OD OLQJXD GHL PHQX VHOH]LRQDUH LO SDHVH RYH GHVLGHUD XWLOL]]DUH O·DSSDUHFFKLR FHUFDUH H PHPRUL]]DUH LQ PDQLHUD DXWRPDWLFD WXWWL L FDQDOL GLVSRQLELOL HPLWWHQWL WHOHYLVLYH  FDPELDUH O·RUGLQH LQ FXL L FDQDOL HPLWWHQWL WHOHYLVLYH DSSDLRQR VXOOR VFKHUPR H UHJRODUH O·LQFOLQD]LRQH GHOO·LPPDJLQH VROR SHU LO PRGHOOR .9&7% ...
 • Seite 47 8QD YROWD FKH LO WHOHYLVRUH DYUj VLQWRQL]]DWR H PHPRUL]]DWR WXWWL L Ordinamento Programmi FDQDOL HPLWWHQWL WHOHYLVLYH VXOOR VFKHUPR DSSDULUj LQ IRUPD Programma: DXWRPDWLFD LO PHQX GL 2UGLQDPHQWR 3URJUDPPL DIILQFKp O·XWHQWH TVE2 SRVVD FDPELDUH O·RUGLQH VHFRQGR LO TXDOH L FDQDOL DSSDLRQR VXOOR VFKHUPR Selez.
 • Seite 48 Introduzione e uso del sistema dei menu 4XHVWR WHOHYLVRUH XWLOL]]D XQ VLVWHPD GL PHQX VX VFKHUPR SHU JXLGDUH O·XWHQWH QHO FRUVR GHOOH YDULH RSHUD]LRQL 8WLOL]]L L VHJXHQWL SXOVDQWL GHO WHOHFRPDQGR SHU VSRVWDUVL DWWUDYHUVR L YDUL PHQX 3UHPD LO SXOVDQWH 0(18 SHU PRVWUDUH LO SULPR OLYHOOR GL PHQX VX VFKHUPR ‡...
 • Seite 49 7LQWD 3UHPD LO SXOVDQWH SHU GLPLQXLUH L WRQL YHUGL 3UHPD LO SXOVDQWH SHU LQFUHPHQWDUH L WRQL YHUGL 7LQWD SXz HVVHUH UHJRODWD VROR DWWUDYHUVR LO VHJQDOH GL FRORUH 176& SHU HVHPSLR YLGHR GHJOL 6WDWL 8QLWL 1LWLGH]]D 3UHPD LO SXOVDQWH SHU DWWHQXDUH O·LPPDJLQH 3UHPD LO SXOVDQWH SHU UDYYLYDUH O·LPPDJLQH 5LSULVWLQR...
 • Seite 50 Timer ,O PHQX ´7LPHUµ OH FRQVHQWH GL Timer Timer PRGLILFDUH OH LPSRVWD]LRQL GHO WLPHU T. Spegnimento: T. Spegnimento: T. Accensione: T. Accensione: Selez. Conferma Fine Selez. Fine Conferma 6SHJQLPHQWR /·RS]LRQH GL ´7 6SHJQLPHQWRµ QHOO·DPELWR GHO PHQX ´7LPHUµ OH $XWRPDWLFR FRQVHQWH GL VHOH]LRQDUH XQ SHULRGR GL WHPSR GRSR LO TXDOH LO WHOHYLVRUH SDVVD DXWRPDWLFDPHQWH DOOD PRGDOLWj GL GLVLQVHULPHQWR WHPSRUDQHR VWDQGE\ 3HU UHDOL]]DUH TXHVWD RSHUD]LRQH...
 • Seite 51 Sintonizzazione 1HO PHQX ´6LQWRQL]]D]LRQHµ q Sintonizzazione Sintonizzazione SRVVLELOH SUHLPSRVWDUH L FDQDOL GHO Preselezione Autom. Preselezione Autom. WHOHYLVRUH Ordinamento Programmi Ordinamento Programmi Nome Programmi Nome Programmi Programmazione Manuale Programmazione Manuale Selez. Conferma Fine Selez. Conferma Fine 3UHVHOH]LRQH /·RS]LRQH GL ´3UHVHOH]LRQH $XWRPµ QHOO·DPELWR GHO PHQX $XWRPDWLFD ´6LQWRQL]]D]LRQHµ OH SHUPHWWH GL IDUH LQ PRGR FKH LO WHOHYLVRUH FHUFKL H PHPRUL]]L WXWWL L FDQDOL HPLWWHQWL WHOHYLVLYH GLVSRQLELOL...
 • Seite 52 3URJUDPPD]LRQH /·RS]LRQH GL ´3URJUDPPD]LRQH 0DQXDOHµ QHOO·DPELWR GHO PHQX 0DQXDOH ´6LQWRQL]]D]LRQHµ OH FRQVHQWH GL a) 6LQWRQL]]DUH XQR D XQR H QHOO·RUGLQH GL SURJUDPPD GHVLGHUDWR L FDQDOL HPLWWHQWL WHOHYLVLYH R XQ·HQWUDWD YLGHR HVWHUQD 3HU UHDOL]]DUH TXHVWD RSHUD]LRQH 'RSR DYHU VHOH]LRQDWR O·RS]LRQH GL ´3URJUDPPD]LRQH 0DQXDOHµ SUHPD &RQ O·RS]LRQH 3URJUDPPD LQ ULVDOWR SUHPD...
 • Seite 53 Impostazione ,O PHQX ´,PSRVWD]LRQHµ OH SHUPHWWH Impostazione GL PRGLILFDUH YDULH FRQILJXUD]LRQL GL Impostazione Lingua/Nazione Lingua/Nazione TXHVWR WHOHYLVRUH Rotazione Immagine Rotazione Immagine Centr. Orizz. RGB: Centr. Orizz. RGB: Selez. Conferma Fine Selez. Conferma Fine /LQJXD1D]LRQH /·RS]LRQH GL ´/LQJXD1D]LRQHµ QHOO·DPELWR GHO PHQX ´,PSRVWD]LRQHµ OH FRQVHQWH GL VHOH]LRQDUH OD OLQJXD LQ FXL GHVLGHUD FKH DSSDLDQR L PHQX VXOOR VFKHUPR /H FRQVHQWH DQFKH GL VHOH]LRQDUH LO SDHVH RYH GHVLGHUD XWLOL]]DUH LO WHOHYLVRUH...
 • Seite 54 Televideo 4XDVL WXWWL L FDQDOL 79 WUDVPHWWRQR LQIRUPD]LRQL WUDPLWH LO 7HOHYLGHR /D SDJLQD G·LQGLFH GHO VHUYL]LR 7HOHYLGHR LQ JHQHUH OD SDJLQD FRQWLHQH OH LQIRUPD]LRQL VXOO·XVR GL TXHVWR VHUYL]LR $FFHUWDUVL FKH LO FDQDOH 79 XWLOL]]DWR DEELD XQ EXRQ VHJQDOH DOWULPHQWL SRVVRQR FRPSDULUH HUURUL QHOOH SDJLQH GHO 7HOHYLGHR Entrare nel servizio di televideo: 'RSR DYHU VHOH]LRQDWR LO FDQDOH HPLWWHQWH WHOHYLVLYD FKH WUDVPHWWD LO VHUYL]LR...
 • Seite 55 Collegamento di apparecchi opzionali Ë SRVVLELOH FRQQHWWHUH DO WHOHYLVRUH XQD YDVWD JDPPD GL DSSDUHFFKL RS]LRQDOL FRPH LQGLFDWR LQ VHJXLWR L FDYL GL FROOHJDPHQWR QRQ YHQJRQR IRUQLWL '9'YtGHRUHJLVWUDWRUH PP+L '9& 9LGHRFDPHUD ´3OD\6WDWLRQ µ GHFRGHU 4XDQGR VL FRQQHWWH OD ´3OD\6WDWLRQµ q XQ SURGRWWR FXIILD JOL DOWRSDUODQWL GHO GL 6RQ\ &RPSXWHU WHOHYLVRUH YHQJRQR...
 • Seite 56 Specifiche tecniche Sistema televisivo: Uscita audio: ,Q IXQ]LRQH GHO SDHVH FKH VLD VWDWR [ : SRWHQ]D PXVLFDOH VHOH]LRQDWR %*+ '. / , [ : 506 Sistema colore: Consumo di energia: 3$/ 6(&$0 ‡ .9&7% : 176&...
 • Seite 57 Soluzione dei problemi $ VHJXLWR YHQJRQR SURSRVWH DOFXQH VHPSOLFL VROX]LRQL SHU ULVROYHUH L SUREOHPL ULJXDUGDQWL O·LPPDJLQH H LO VXRQR Problema Soluzione $VVHQ]D G·LPPDJLQH OR VFKHUPR ‡ 9HULILFKL LO FROOHJDPHQWR GHOO·DQWHQQD DSSDUH VFXUR H DVVHQ]D GL VXRQR ‡ &ROOHJKL LO WHOHYLVRUH H SUHPD LO SXOVDQWH ! SRVL]LRQDWR VXOOD SDUWH IURQWDOH GHOO·DSSDUHFFKLR ‡...
 • Seite 58 Problema Soluzione ,O WHOHFRPDQGR QRQ IXQ]LRQD ‡ &DPEL OH SLOH / LQGLFDWRUH 1 VWDQGE\ GL DWWHVD ‡ 6L PHWWD LQ FRQWDWWR FRQ LO FHQWUR GL DVVLVWHQ]D 6RQ\ GHO WHOHYLVRUH ODPSHJJLD LQ URVVR SL YLFLQR ,Q FDVR GL DYDULD IDFFLD HVDPLQDUH O·DSSDUHFFKLR GD SHUVRQDOH VSHFLDOL]]DWR 1RQ DSUD PDL O·DSSDUHFFKLR Informazioni Aggiuntive...
 • Seite 59 Inleiding %HGDQNW YRRU KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH]H 6RQ\ NOHXUHQWHOHYLVLH )' 7ULQLWURQ PHW YODN EHHOGVFKHUP /HHV GH]H KDQGOHLGLQJ YRRU KHW LQ JHEUXLN QHPHQ YDQ KHW 79WRHVWHO DDQGDFKWLJ GRRU HQ EHZDDU GH]H RP LQ GH WRHNRPVW QD WH NXQQHQ VODDQ 'H LQ GH]H KDQGOHLGLQJ JHEUXLNWH V\PEROHQ ‡...
 • Seite 60 Veiligheidsrichtlijnen 'XZ QRRLW YRRUZHUSHQ LQ KHW DSSD /DDW GH 79 QLHW LQ 6WDQGE\ VWDDQ DOV *HEUXLN KHW DSSDUDDW XLWVOXLWHQG RS UDDW GLW RP EUDQG RI HHQ HOHNWULVFKH KHW DSSDUDDW QLHW JHEUXLNW ZRUGW 'LW HHQ ZLVVHOVSDQQLQJ YDQ 9 VFKRN WH YRRUNRPHQ /DDW QRRLW YORH RP KHW PLOLHX WH VSDUHQ HQ RP =RUJ HU YRRU GDW HU QLHW WH YHHO LVWRI LQ KHW DSSDUDDW ORSHQ 0RFKW HU...
 • Seite 61 Overzicht van de toetsen van de afstandsbediening On screen informatie De TV tijdelijk uitzetten ,QGUXNNHQ RP DOOH LQIRUPDWLH LQ ,QGUXNNHQ RP GH 79 WLMGHOLMN XLW WH ]HWWHQ GH VWDQGE\ EHHOG ZHHU WH JHYHQ 1RJPDDOV LQGLFDWLH JDDW EUDQGHQ 1RJPDDOV LQGUXNNHQ RP LQGUXNNHQ RP GH]H ZHHU WH GH 79 YDQXLW GH VWDQGE\VWDQG DDQ WH ]HWWHQ ODWHQ YHUGZLMQHQ...
 • Seite 62 Overzicht van de toetsen op het TV toestel 7RHWV RP GH 9ROXPHW .HX]HWRHWVHQ YRRU RHWVHQ KHW YROJHQGH RI PHQXV\VWHHP LQJDQJVEURQ YRRUJDDQGH NDQDDO DFWLYHUHQ WH VHOHFWHUHQ RP 79 ]HQGHU WH VHOHFWHUHQ 9LGHR $XGLRLQJDQJ $DQVOXLWLQJ LQJDQJ YRRU GH 6WDQGE\,QVFKDNHO $DQXLW 7LO GH NOHS PHW KRRIGWHOHIRRQ 7LPHULQGLFDWLH NQRS...
 • Seite 63 Het aansluiten van de telescoopantenne (alleen voor KV-14CT1B) 9RRU HHQ EHWHUH EHHOGRQWYDQJVW ZRUGW DDQEHYROHQ KHW WHOHYLVLHWRHVWHO RS HHQ EXLWHQDQWHQQH DDQ WH VOXLWHQ ,QGLHQ X HFKWHU QLHW RYHU HHQ EXLWHQDQWHQQH EHVFKLNW HQ KHW SODDWVHOLMNH 9+)8+) VLJQDDO LV VWHUN JHQRHJ GDQ NXQW X GH PHHJHOHYHUGH WHOHVFRRSDQWHQQH RS GH RQGHUVWDDQGH ZLM]H DDQVOXLWHQ 3ODDWV GH DQWHQQH DDQ GH ERYHQ]LMGH YDQ GH 79 LQ GH GDDU YRRU EHVWHPGH KRXGHU ]LH WHNHQLQJ ...
 • Seite 64 De TV aanzetten en automatisch afstemmen 'H HHUVWH PDDO GDW X GH 79 DDQ]HW ]DO HU HHQ RSHHQYROJLQJ YDQ PHQX V LQ EHHOG YHUVFKLMQHQ ZDDUPHH X GH WDDO YDQ GH PHQX V NXQW VHOHFWHUHQ KHW ODQG NXQW VHOHFWHUHQ ZDDU X GLW DSSDUDDW ZHQVW WH JHEUXLNHQ DOOH EHVFKLNEDUH NDQDOHQ 79 ]HQGHUV DXWRPDWLVFK NXQW RS]RHNHQ HQ RSVODDQ GH YROJRUGH ZDDULQ GH NDQDOHQ 79 ]HQGHUV LQ EHHOG NRPHQ NXQW YHUDQGHUHQ HQ 'H EHHOGURWDWLH LQVWHOOHQ DOOHHQ YRRU .9&7% ...
 • Seite 65 1D KHW DIVWHPPHQ HQ RSVODDQ YDQ DOOH NDQDOHQ 79 ]HQGHUV Programma's sorteren YHUVFKLMQW DXWRPDWLVFK KHW PHQX 3URJUDPPD V VRUWHUHQ LQ EHHOG Programma: ]RGDW X GH YROJRUGH ZDDULQ GH 79 ]HQGHUV LQ EHHOG YHUVFKLMQHQ TVE2 NXQW DDQSDVVHQ *D LQGLHQ X GH ]HQGHUYROJRUGH QLHW ZLOW YHUDQGHUHQ GUXN RS Kies kanaal 0(18 Kies [ –...
 • Seite 66 Inleiding en bediening van de menusystemen 'H]H 79 JHEUXLNWHHQ 2Q 6FUHHQ PHQXV\VWHPHQ RP X GRRU GH YHUVFKLOOHQGH PHQX·V WH EHJHOHLGHQ 0DDN YDQ GH YROJHQGH WRHWVHQ RS GH DIVWDQGVEHGLHQLQJ JHEUXLN RP X GRRU GH PHQX·V WH YHUSODDWVHQ 'UXN RS GH 0(18 WRHWV RP KHW HHUVWH PHQXQLYHDX RS KHW VFKHUP ZHHU WH JHYHQ ‡...
 • Seite 67 .OHXUWLQW 'UXN RS RI RS RP GH JURHQH WLQWHQ WH YHUNOHLQHQ 'UXN RS RI RS RP GH JURHQH WLQWHQ WH YHUJURWHQ .OHXUWLQW LV QLHW YRRUKDQGHQ YRRU KHW 176& NOHXUV\VWHHP ELMY $PHULNDDQVH YLGHREDQGHQ %HHOGVFKHUSWH 'UXN RS RI RS RP GH EHHOGZHHUJDYH ]DFKWHU WH PDNHQ 'UXN RS RI RS RP GH EHHOGZHHUJDYH KDUGHU WH PDNHQ...
 • Seite 68 Timer 0HW KHW PHQX 7LPHU NXQW X GH Timer Timer WLMGVLQVWHOOLQJHQ YHUDQGHUHQ Sleep Timer: Sleep Timer: Inschakel Timer: Inschakel Timer: Kies Bevestig Eind Kies Bevestig Eind 6OHHS 7LPHU 0HW GH RSWLH 6OHHS 7LPHU LQ KHW PHQX 7LPHU NXQW X HHQ WLMGVGXXU VHOHFWHUHQ ZDDUQD KHW 79 WRHVWHO DXWRPDWLVFK LQ GH VWDQGE\VWDQG VSULQJW *D GDDUYRRU DOV YROJW WH ZHUN...
 • Seite 69 Zenders Instellen 0HW KHW PHQX =HQGHUV ,QVWHOOHQ Zenders Instellen Zenders Instellen NXQW X NDQDOHQ LQVWHOOHQ RS GH]H Autom. programmeren Autom. programmeren WHOHYLVLH Programma's sorteren Programma's sorteren Programmanaam Programmanaam Handmatig Programmeren Handmatig Programmeren Bevestig Bevestig Kies Eind Kies Eind $XWRPDWLVFK 0HW GH RSWLH $XWRP SURJUDPPHUHQ LQ KHW PHQX =HQGHUV SURJUDPPHUHQ ,QVWHOOHQ ]RHNW GH 79 DXWRPDWLVFK DOOH EHVFKLNEDUH NDQDOHQ 79 ]HQGHUV RS HQ VODDW GH]H RS...
 • Seite 70 +DQGPDWLJ 0HW GH RSWLH +DQGPDWLJ 3URJUDPPHUHQ LQ KHW PHQX =HQGHUV 3URJUDPPHUHQ ,QVWHOOHQ NXQW X a) 'H 79 ]HQGHUV RI GH YLGHRLQJDQJ ppQ YRRU ppQ HQ LQ GH JHZHQVWH YROJRUGH DIVWHPPHQ *D GDDUYRRU DOV YROJW WH ZHUN 'UXN QD KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH RSWLH +DQGPDWLJ 3URJUDPPHUHQ RS 'UXN DOV GH RSWLH 3URJUDPPD RSOLFKW RS HQ GUXN YHUYROJHQV RS...
 • Seite 71 Instellingen 0HW KHW PHQX ,QVWHOOLQJHQ NXQW X Instellingen Instellingen GH GLYHUVH LQVWHOOLQJHQ YDQ GLW 79 Taal/Land Taal/Land WRHVWHO ZLM]LJHQ Beeldrotatie Beeldrotatie RGB H-centrering: RGB H-centrering: Kies Bevestig Eind Kies Bevestig Eind 7DDO/DQG 0HW GH RSWLH 7DDO/DQG LQ KHW PHQX ,QVWHOOLQJHQ NXQW X GH JHZHQVWH WDDO YRRU GH PHQXGLVSOD\V VHOHFWHUHQ +LHUPHH NXQW X HYHQHHQV KHW ODQG ZDDU X KHW 79 WRHVWHO ZLOW JHEUXLNHQ VHOHFWHUHQ *D GDDUYRRU DOV YROJW WH ZHUN...
 • Seite 72 Teletekst 7HOHWHNVW LV HHQ LQIRUPDWLHGLHQVW GLH GRRU GH PHHVWH 79 ]HQGHUV ZRUGW XLWJH]RQGHQ 'H LQGH[SDJLQD PHHVWDO QU JHHIW X JHEUXLNVDDQZLM]LQJHQ YRRU GH]H GLHQVWYHUOHQLQJ 0DDN YRRU GH EHGLHQLQJ YDQ WHOHWHNVW JHEUXLN YDQ GH WRHWVHQ YDQ GH DIVWDQGVEHGLHQLQJ ]RDOV KLHURQGHU ZRUGW XLWJHOHJG *HEUXLN HHQ 79 NDQDDO PHW HHQ VWHUN VLJQDDO DQGHUV ]RXGHQ HU VWRULQJHQ LQ WHOHWHNVW NXQQHQ RSWUHGHQ Teletekst inschakelen:...
 • Seite 73 Entertainment, Inc. wordt, worden de luidsprekers van het TV- * "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Computer toestel automatisch uitgeschakeld. Entertainment, Inc. Een videorecorder aansluiten: Raadpleeg om een videorecorder aan te sluiten het hoofdstuk "De buitenantenne en de videorecorder aansluiten".
 • Seite 74 Technische gegevens TV systeem: Geluidsuitgang: $IKDQNHOLMN YDQ KHW ODQG GDW X JHNR]HQ KHHIW [ : PX]LHNVWHUNWH %*+ / , '. [ : 506 (QHUJLHYHUEUXLN Kleursysteem: ‡ .9&7% : 3$/ 6(&$0 ‡ .9&7% : 176&  XLWVOXLWHQG YRRU GH YLGHR LQJDQJ Energieverbruik in standby-stand:  :...
 • Seite 75 Problemen oplossen +LHU YROJHQ HQNHOH HHQYRXGLJH RSORVVLQJHQ YRRU SUREOHPHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW EHHOG HQ JHOXLG Probleem Oplossing *HHQ EHHOG VFKHUP LV ]ZDUW HQ ‡ &RQWUROHHU GH DQWHQQHDDQVOXLWLQJ JHHQ JHOXLG ‡ 6WHHN GH VWHNNHU LQ KHW VWRSFRQWDFW HQ GUXN RS GH ! NQRS DDQ GH YRRU]LMGH YDQ KHW DSSDUDDW ‡...
 • Seite 76 KV-21CT1B 3ULQWHG LQ 6ORYDNLD...

Diese Anleitung auch für:

Fd trinitron kv-14ct1bKv-21ct1bKv-14ct1b