Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny - Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

C Návod k použití
Upozornění
• V klidu a kompletn si nejprve p e t te následující pokyny a upozorn ní.
Informace o použití tohoto produktu najdete ve stru ném návodu.
• Kompletní návod k použití je k dispozici na následujících webových
stránkách:
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Bezpečnostní pokyny
• Výrobek je ur en pro soukromé, nevýd le né použití.
• Výrobek používejte výhradn ke stanovenému ú elu.
• Výrobek nepoužívejte v bezprost ední blízkosti zdroj tepla, ani nevystavujte
p sobení p ímého slune ního zá ení.
• Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdroj tepla, ani nevystavujte p sobení
p ímého slune ního zá ení.
• P ístroj nepoužívejte mimo rozsah p edepsaných hodnot v technických údajích.
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických za ízení
zakázáno.
• Akumulátor je pevn instalován a nelze jej vyjmout.
• Výrobek neotvírejte a v p ípad poškození již dále nepoužívejte.
• Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby p enechejte
p íslušnému odbornému personálu.
• Výrobek chra te p ed pádem a velkými ot esy.
• Výrobek žádným zp sobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
• Vybité baterie bez odkladu vym te a zlikvidujte dle platných p edpis .
• Baterii ani výrobek nevhazujte do ohn .
• Na akumulátorech/bateriích neprovád jte zm ny a/nebo je nedeformujte/
nezah ívejte/nerozebírejte.
• P i ízení vozidla nebo obsluze sportovního ná iní v nujte plnou pozornost
dopravní situaci a svému okolí.
• P ed zahájením tréninkového programu se pora te s léka em.
• B hem tréninku vždy sledujte reakce svého t la a v p ípad nutnosti
informujte léka e.
• Pokud trpíte n jakou nemocí a p esto chcete výrobek používat, pora te se
s léka em.
• Jedná se o spot ební výrobek a ne o zdravotnický p ístroj. Není tedy ur en pro
provád ní diagnóz, terapie, lé ení ani prevence nemocí.
• Delší kontakt s k ží m že vyvolat podrážd ní k že a alergie. Pokud p íznaky
p etrvávají, vyhledejte léka e.
• Tento výrobek není hra ka. Obsahuje ásti, které je možné spolknout, a hrozí
tak udušení.
• Tento produkt používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
Upozornění – Baterie
• Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíje ky nebo USB p ípojky.
• Vadné nabíje ky nebo USB p ípojky dále nepoužívejte a ani se je
nepokoušejte opravovat.
• Výrobek nep ebíjejte ani ho zcela nevybíjejte.
• Vyhn te se skladování, nabíjení a používání p i extrémních teplotách a
extrémn nízkém tlaku vzduchu (nap . ve velkých výškách).
• V p ípad delšího skladování výrobek pravideln dobíjejte (nejmén
každého tvrt roku).
Upozornění – Kardiostimulátor
Produkt vytvá í magnetické pole. Osoby s kardiostimulátorem by se p ed
použitím tohoto výrobku m ly poradit se svým léka em, zda nem že dojít k
ovlivn ní funkce kardiostimulátoru.
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606

Inhaltsverzeichnis