Herunterladen Diese Seite drucken

Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung Seite 18

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:

Werbung

M Manual de utilizare
Avertizare
• V rug m s v lua i pu in timp i s citi i complet urm toarele instruc iuni
i indica ii. Informa ii pentru utilizarea produsului g si i în instruc iuni
pe scurt.
• Textul complet al instruc iunilor este accesibil la urm toarea adres de
internet:
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Instrucțiuni de siguranță
• Produsul este conceput pentru utilizare privat i nu profesional .
• Folosi i produsul numai în scopul pentru care a fost conceput.
• Proteja i produsul de impurit i, umiditate, supraînc lzire i utiliza i-l numai
în mediu uscat.
• Evita i folosirea produsului în imediata apropiere a sistemului de înc lzire, a
altor surse de c ldur sau în radia ia solar direct .
• Nu exploata i produsul în afara limitelor de putere indicate în datele tehnice.
• Nu folosi i produsul în zone unde nu sunt admise aparate electronice.
• Acumulatorul este montat x i nu poate îndep rtat.
• Nu deschide i produsul i nu-l utiliza i în continuare în caz de deterioare.
• Nu încerca i s repara i sau s depana i aparatul. Opera iile de repara ii se
execut numai de personal de specialitate.
• Nu l sa i produsul s cad i nu îl supune i trepida iilor puternice.
• Nu executa i modi c ri la aparat. În acest fel pierde i orice drept la garan ie.
• Reciclarea materialului pachetului se execut comform normelor locale de
salubrizare în vigoare.
• Produsul sau acumulatorul nu se arunc în foc.
• Nu modi ca i, deforma i, înc lzi i sau dezmembra bateriile/acumulatoarele.
• În timpul conducerii unui autovehicul sau utilaj de agrement nu v l sa i
aten ia distras de produsul dumneavoastr i i atent la starea tra cului i
a înprejurimilor.
• Înaintea începerii unui program de antrenament consulta i un medic.
• În timpul antrenamentului lua i permanent în considera ie reac iile corpului i
în caz de urgen consulta i un medic.
• Dac sunte i deja bolnav i totu i dori i s utiliza i produsul consulta i un
medic.
• Acest produs este destinat consumatorilor dar nu este un aparat medical. Nu
este conceput pentru diagnosticare, terapie, vindecare sau prevenire a bolilor.
• Contactul mai îndelungat poate duce la irita ia pielii i alergii. Dac
simptomele se prelungesc consulta i un medic.
• Acest produs nu este o juc rie. Con ine piese m runte care pot înghi ite
existând pericol de sufocare
• Utiliza i articolul numai în condi ii climatice moderate.
Avertizare – Acumulator
• Pentru înc rcare folosi i numai înc rc toare adecvate sau racorduri USB.
• Nu folosi i înc rc toare sau racorduri USB defecte i nu încerca i s le
repara i.
• Nu supraînc rca i sau desc rca i complet produsul.
• Evita i depozitarea, înc rcarea i folosirea la temperaturi extreme i
presiune foarte sc zut a aerului (de ex. la în l imi mari).
• La depozitare mai îndelungat efectua i reînc rcarea la intervale regulate
(cel pu in trimestrial).
Avertizare – Stimulator cardiac
Produsul genereaz câmpuri magnetice Deoarece func ionarea stimulatorului
cardiac poate in uen at, persoanelor cu stimulator li se recomand s cear
sfatul medicului înaintea folosirii acestui produs.
17

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606