Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Wskazówki Bezpieczeństwa - Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

P Instrukcja obs ugi
Ostrzeżenie
• Prosimy po wi ci troch czasu na uwa ne przeczytanie poni szych
instrukcji i informacji. Informacje dotycz ce u ytkowania produktu
znajduj si w skróconej instrukcji obs ugi.
• Pe ny tekst kompletnej instrukcji obs ugi jest dost pny pod poni szym
adresem internetowym:
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Wskazówki bezpieczeństwa
• Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego u ytku.
• Stosowa produkt wy cznie zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem.
• Nie u ywa produktu w bezpo redniej blisko ci ogrzewania, innych róde
ciep a ani nie wystawia go na bezpo rednie promieniowanie s oneczne.
• Nie u ywa produktu w bezpo redniej blisko ci ogrzewania, innych róde
ciep a ani nie wystawia go na bezpo rednie promieniowanie s oneczne.
• Nie stosowa produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
• Nie u ywa produktu w miejscach, gdzie nie jest dozwolone stosowanie
urz dze elektronicznych.
• Akumulator jest zamontowany na sta e i nie mo na go usun .
• Nie otwiera produktu i nie u ywa go, gdy jest uszkodzony.
• Nie próbowa naprawia samodzielnie urz dzenia. Prace serwisowe zleca
wykwali kowanemu personelowi fachowemu.
• Chroni produkt przed upadkiem i silnymi wstrz sami.
• Nie mody kowa urz dzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszcze z
tytu u gwarancji.
• Materia y opakowaniowe nale y natychmiast podda utylizacji zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami miejscowymi.
• Nie wrzuca akumulatora ani produktu do ognia.
• Nie mody kowa / deformowa / podgrzewa / rozk ada akumulatorów /
baterii.
• Podczas jazdy pojazdem mechanicznym b d u ywania przyrz du sportowego
nie dopu ci do odwrócenia uwagi przez produkt oraz stale obserwowa
otoczenie i sytuacj w ruchu drogowym.
• Przed rozpocz ciem programu treningowego nale y skonsultowa si z
lekarzem.
• Podczas treningu nale y zawsze zwraca uwag na reakcje organizmu, a w
razie potrzeby skonsultowa si z lekarzem.
• Je eli pomimo dolegliwo ci zwi zanych ze swoj chorob u ytkownik chce
korzysta z produktu, nale y zasi gn opinii lekarskiej.
• Artyku jest produktem konsumenckim, a nie przyrz dem medycznym. W
zwi zku z tym nie jest przeznaczony do diagnostyki, terapii, leczenia ani
pro laktyki chorób.
• D u szy kontakt ze skór mo e prowadzi do jej podra nienia i alergii. Je li
objawy b d si utrzymywa , nale y skontaktowa si z lekarzem.
• Produkt nie jest przeznaczony do zabawy. Sk ada si z drobnych elementów,
które mog zosta po kni te – istnieje niebezpiecze stwo zad awienia.
• U ywa produktu wy cznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
Ostrzeżenie – Akumulator
• U ywa do adowania tylko odpowiednich adowarek lub portów USB.
• Nie stosowa uszkodzonych adowarek ani portów USB, ani nie próbowa
ich naprawia .
• Chroni produkt przed prze adowaniem lub g bokim roz adowaniem.
• Unika przechowywania, adowania i stosowania w ekstremalnych
temperaturach i przy bardzo niskim ci nieniu powietrza (np. na du ych
wysoko ciach).
• W przypadku d u szego przechowywania regularnie (przynajmniej co
kwarta ) do adowywa akumulatory.
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606

Inhaltsverzeichnis