Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung Seite 34

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

T Kullanma k lavuzu
Uyarı
• Biraz zaman ay r n ve önce a a da verilen talimatlar ve bilgileri tümüyle
okuyun. Ürünle ilgili bilgiler k sa kullan m k lavuzunda bulunabilir.
• Uzun k lavuzun tamam a a daki internet adresinden al nabilir :
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Güvenlik uyarıları
• Bu ürün özel, ticari olmayan kullan m için öngörülmü tür.
• Bu ürünü sadece amac na uygun olarak kullan n z.
• Cihaz pisliklere, neme ve a r s nmaya kar koruyun ve sadece kuru
ortamlarda kullan n.
• Ürünü kalorifer veya di er s kaynaklar yak n nda kullanmay n veya do rudan
güne
nlar na maruz b rakmay n.
• Bu ürünü teknik bilgilerde verilen kapasite s n rlar d nda kullanmay n.
• Bu ürünü elektronik cihazlar n kullan lmas na izin verilmeyen alanlarda
kullanmay n z.
• Akü sabit olarak monte edilmi tir ve ç kart lamaz.
• Ürünün içini açmay n ve hasarl ürünleri çal t rmay n.
• Cihaz kendiniz onarmaya veya bak m n yapmaya çal may n z. Tüm bak m
çal malar n yetkili usta personele yapt r n z.
• Ürünü yere dü ürmeyin ve çok a r sars nt lara maruz b rakmay n.
• Cihazda herhangi bir de i iklik yapmay n z. Aksi takdirde her türlü garanti
hakk kaybolur.
• Ambalaj malzemelerini yerel olarak geçerli talimatlara uygun olarak at k
toplamaya veriniz.
• Aküyü veya ürünü ate e atmay n z.
• Aküleri/pilleri de i tirmeyin/deforme etmeyin/ s tmay n/parçalamay n.
• Bir motorlu araç veya spor cihaz ile sürü esnas nda bu ürünün tra in
durumuna ve çevrenize konsantre olman z önlemesine izin vermeyin.
• Bir e itim program n ba latmadan önce, bir hekime dan n.
• E itim esnas nda her zaman vücudunuzun tepkilerine dikkat edin ve acil
durumlarda bir hekim ça r n.
• Süregelen hastal klar n z varsa ve buna ra men ürünü kullanmak isterseniz
bir hekime dan n.
• Bu ürün bir tüketici ürünü olup t bbi bir cihaz de ildir. Bu nedenle hastal klar n
tan s , tedavisi, iyile tirilmesi veya önlenmesi için tasarlanmam t r.
• Ciltle uzun süre temastan dolay tahri lere ve alerjilere yol aç labilir. Bu
belirtilerin devam etmesi halinde bir hekime ba vurun.
• Bu ürün bir oyuncak de ildir. Bir bo ulma riskini olu turan küçük yutulabilir
parçalar içermektedir.
• Ürünü yaln zca l ml iklim ko ullar nda kullan n z.
Uyarı – Akü
• arj için yaln zca uygun arj cihazlar veya USB ba lant lar n kullan n.
• Ar zal arj cihazlar n veya USB ba lant lar n genelde art k kullanmay n ve
bunlar tamir etmeyi de denemeyin.
• Ürünü a r arj etmeyin veya a r de arj olmas na izin vermeyin.
• A r s cakl klarda ve a r dü ük hava bas nc nda (örn. yüksek rak mlarda)
depolamaktan, yüklemekten ve kullanmaktan kaç n n.
• Uzun süre depolarken düzenli olarak (en az üç ayda bir) arj edin.
Uyarı – Kalp pili
Bu ürün manyetik alanlar olu turmaktad r. Kalp pili ta yan ki iler bu ürünü
kullanmadan önce, kalp pilinin i levinin olumsuz etkilenip etkilenmeyece ine
dair bir hekime dan mal d r.
33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606

Inhaltsverzeichnis