Herunterladen Diese Seite drucken

Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung Seite 26

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:

Werbung

S Bruksanvisning
Varning
• Ta god tid på dig och börja med att noggrant läsa igenom följande
anvisningar och information. Information om produktens användning
nns i snabbguiden.
• En fullständig version av bruksanvisningen kan laddas ner på följande
adress:
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Säkerhetsanvisningar
• Produkten är avsedd för privat bruk, inte yrkesmässig användning
• Använd bara produkten till det som den är avsedd för.
• Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara
inomhus.
• Använd inte produkten alldeles intill elementet, andra värmekällor eller i
direkt solsken.
• Använd inte produkten utöver de effektgränser som anges i den tekniska
datan.
• Använd inte produkten inom områden där elektroniska apparater inte är
tillåtna.
• Det uppladdningsbara batteriet är fast monterat och kan inte tas bort.
• Öppna inte produkten och använd den inte mer om den är skadad.
• Försök inte serva eller reparera produkten själv. Överlåt allt servicearbete till
ansvarig fackpersonal.
• Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
• Förändra ingenting på produkten. Då förlorar du alla garantianspråk.
• Kassera förpackningsmaterialet direkt enligt lokalt gällande kasseringsregler.
• Kasta inte batteriet eller produkten i öppen eld.
• Förändra och/eller deformera inte uppladdningsbara/vanliga batterier och
värm inte upp dem eller plocka isär dem.
• Låt dig inte distraheras av din produkt när du är på väg med ett motorfordon
eller sportutrustning och var uppmärksam på tra ken och omgivningen runt
omkring dig.
• Rådfråga läkare innan du påbörjar ett träningsprogram.
• Var under träningen alltid uppmärksam på kroppens reaktioner och kontakta
läkare vid nödsituationer.
• Rådgör med läkare om du för närvarande lider av sjukdomar men ändå vill
använda produkten.
• Detta är en förbrukningsvara, ingen medicinteknisk produkt. Den är således
inte avsedd för diagnos, behandling, rehabilitering eller förebyggande av
sjukdomar.
• Långvarig kontakt med huden kan leda till hudirritation och allergier. Uppsök
läkare om symtomen kvarstår.
• Produkten är ingen leksak. Den innehåller smådelar som kan sväljas och
utgöra kvävningsrisk.
• Använd endast produkten vid måttliga klimatförhållanden.
Varning – Uppladdningsbart batteri
• Använd bara lämpliga laddare eller USB-anslutningar för laddning.
• Använd aldrig defekta laddare eller USB-anslutningar och försök inte att
reparera dem.
• Överladda eller djupurladda inte produkten.
• Förvara, ladda eller använd inte vid extrema temperaturer och extremt lågt
lufttryck (t.ex. på hög höjd).
• Ladda batteriet regelbundet vid längre tids lagring (minst en gång i
kvartalet).
Varning – Pacemaker
Produkten genererar magnetiska fält. Personer med pacemaker bör innan
denna produkt används rådfråga läkare om pacemakerns funktion kan
påverkas.
25

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606