Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 16
DISKAD
PROFFSIG
en
de
fr
nl
it
el
es
pt
sv
no
fi
da
tr
cs
pl
hu
hr
sl
sr
et
lt
lv
sk
ro
bg
ru

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für IKEA DISKAD PROFFSIG

 • Seite 1 DISKAD PROFFSIG...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  ENGLISH  8 DEUTSCH  16 FRANÇAIS  25 NEDERLANDS  33 ITALIANO  41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  49 ESPAÑOL  58 PORTUGUÊS  67 SVENSKA  75 NORSK  83 SUOMI  91 DANSK  99 TÜRKÇE  107 ČESKY  115 POLSKI  123 MAGYAR  132 HRVATSKI  140 SLOVENŠČINA  148 SRPSKI  156 EESTI  164 LIETUVIŲ...
 • Seite 4 550 mm 865-925 mm 575 mm 600 mm 865 mm 598 mm...
 • Seite 5 °C...
 • Seite 7 °C 4 min. 1 min.
 • Seite 8: English

  If free access is not possible, an all-pole isolating switch must be installed in the permanent electrical installation according to the installation regulations. ● When installing the appliance, check that the power cable is not trapped or damaged. To download the full document, visit www.ikea.com...
 • Seite 9 ● Hinges move when opening and closing the appliance door and can cause injury. ● If built-under or integrable appliances are not in a cavity so that one side is accessible, the hinge area must be covered at the side. Covers are available from IKEA or Customer Service.
 • Seite 10 ● Children can lock themselves in the appliance, thereby putting their lives at risk. ● With redundant appliances, unplug the power cord. Then cut through the cord and damage the lock on the appliance door beyond repair so that the appliance door will no longer close. To download the full document, visit www.ikea.com...
 • Seite 11 ● Keep children away from the appliance when open. WARNING ‒ Risk of suffocation! ● Children may become trapped in the appliance and suffocate. ● Use the childproof lock if fitted. ● Never let children play with or operate the appliance. To download the full document, visit www.ikea.com...
 • Seite 12: Installation Requirements

  Sort the individual components by type and dispose of ● them separately. Note: To save energy and water, load the machine with the maximum number of place settings specified. Information about current disposal methods is available from IKEA or your local authority. To download the full document, visit www.ikea.com...
 • Seite 13: Cleaning Products

  Disconnect the appliance from the power supply. Remove the base panel if fitted. Turn off the water tap. Pull the appliance out carefully, along with the hose be- Detach the drainage connection. hind it. To download the full document, visit www.ikea.com...
 • Seite 14: Transporting The Appliance

  This guarantee is valid for five (5) years from the original Consumable parts including batteries and bulbs. ● date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales Non-functional and decorative parts which do not affect ● receipt is required as proof of purchase. If service work is...
 • Seite 15: After-Sales Service

  [E-No.]). plies and is installed in accordance with: The IKEA manufacturing date is located on the label on ● the technical specifications of the country in which the the side of the inner door.
 • Seite 16: Deutsch

  Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestim- mungen eingebaut werden. ● Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht einge- klemmt oder beschädigt wird. Um das vollständige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com...
 • Seite 17 ● Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und da- mit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet wer- den. Die Abdeckungen sind bei IKEA oder bei unserem Kundendienst erhältlich. WARNUNG ‒ Kippgefahr! ● Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.
 • Seite 18 ● Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. ● Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen. ● Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken. ● Kleinteile von Kindern fernhalten. ● Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen. Um das vollständige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com...
 • Seite 19 ● Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. WARNUNG ‒ Erstickungsgefahr! ● Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken. ● Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen. ● Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen. Um das vollständige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com...
 • Seite 20: Sichere Installation

  Hinweis: Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegeben maximalen Anzahl der Maßgede- Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten cke. Sie bei IKEA sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Um das vollständige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com...
 • Seite 21 Sie die Sprüharme regelmäßig.  -  → Abb. Transportieren, Lagern und Entsorgen Transportieren, Lagern und Entsorgen Den Wasserhahn zudrehen. Transportieren, Lagern und Entsorgen Gerät demontieren Den Abwasseranschluss lösen. Den Trinkwasseranschluss lösen. Das Gerät vom Stromnetz trennen. Um das vollständige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com...
 • Seite 22: Gerät Frostsicher Machen

  Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, Altgeräten selbst verantwortlich. sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In die- sem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und Nur gültig für Deutschland Um das vollständige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com...
 • Seite 23: Ikea Garantie

  Hause oder an eine andere Adresse transpor- den Produkts. Ausnahmen sind unter „Wofür gilt die Garan- tiert, ist IKEA nicht haftbar für Schäden, die während des tie nicht?“ aufgeführt. Innerhalb der Garantiezeit werden die Transports auftreten können. In Fällen, in denen IKEA das Kosten für Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits- und...
 • Seite 24: Kundendienst

  Kaufbeleg die IKEA-Bezeichnung und die Artikelnummer (8-stelliger Kode) jedes erworbenen Geräts. Auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanleitung finden Sie die vollständige Liste der von IKEA ausgewählten autorisier- Brauchen Sie weitere Unterstützung? ten Servicezentren mit den entsprechenden nationalen Tele- Bitte wenden Sie sich für alle weiteren Fragen, die nicht den fonnummern.
 • Seite 25: Français

  ● Le système à conducteur de protection de l’installation électrique de la maison doit être conforme. ● N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande. Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com...
 • Seite 26 ● Il faut recouvrir latéralement la zone des charnières des appareils encastrables ou inté- grables qui ne sont pas installés dans une niche et dont une paroi latérale est acces- sible. Les revêtements sont disponibles chez IKEA ou auprès de notre service après- vente.
 • Seite 27 ● Si le cordon d’alimentation secteur de cet appareil est endommagé, il doit être rempla- cé par un câble de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente. Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com...
 • Seite 28 ● Gardez les enfants à l’écart de l’appareil. AVERTISSEMENT ‒ Risque d'asphyxie ! ● Les enfants risquent de s’enfermer dans l’appareil et de s’asphyxier. ● Utilisez la protection enfants si présente. ● Ne laissez jamais les enfants jouer avec l’appareil ou l’utiliser. Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com...
 • Seite 29: Prévention Des Dégâts Matériels

  Remarque : Pour limiter la consommation d'énergie et Pour connaître les circuits d’élimination actuels, veuillez d'eau, chargez l'appareil jusqu'au nombre maximal de cou- vous adresser IKEA ou à votre administration municipale. verts standard indiqué. Eliminez l'emballage en respectant l'envi- ronnement.
 • Seite 30: Nettoyage Et Entretien

  Transport, stockage et élimination Transport, stockage et élimination Fermez le robinet d’arrivée d’eau. Transport, stockage et élimination Démonter l’appareil Dévissez le raccord d’eau usée. Dévissez le raccord d’eau potable. Débranchez l’appareil du réseau électrique. Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com...
 • Seite 31: Transporter L'appareil

  Qui effectue le service ? Pièces d’usure, y compris les piles et les ampoules. ● La société de service IKEA assure le service dans ses propres Pièces sans fonction et pièces décoratives qui n’affectent ● locaux ou par l’intermédiaire de partenaires de service pas l’utilisation normale de l’appareil, y compris les...
 • Seite 32: Service Après-Vente

  IKEA le plus proche de chez vous. Veuillez lire at- puissions vous offrir le meilleur service possible. tentivement la documentation de votre appareil avant de nous contacter.
 • Seite 33: Nederlands

  ● Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschrif- ten worden ingebouwd. Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com...
 • Seite 34 ● Als onder- of inbouwapparaten zich niet in een nis bevinden en daardoor een zijwand toegankelijk is, moet het scharniergedeelte aan de zijkant worden afgedekt. De afdek- kingen zijn verkrijgbaar in bij IKEA of bij onze servicedienst. WAARSCHUWING ‒ Kantelgevaar! ● Een ondeskundige installatie kan tot omkanteling van het apparaat leiden.
 • Seite 35 ● Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen. ● Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken. ● Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden. ● Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen. Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com...
 • Seite 36 WAARSCHUWING ‒ Kans op verstikking! ● Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken. ● Indien aanwezig, het kinderslot gebruiken. ● Kinderen nooit met het apparaat laten spelen of het apparaat laten bedienen. Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com...
 • Seite 37: Veilig Gebruik

  Opmerking: Om energie en water te besparen, belaadt u het apparaat tot het maximale aantal maatcouverts. Bij IKEA en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u in- formatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden. Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com...
 • Seite 38: Zelfreinigende Binnenruimte

  Transporteren, opslaan en afvoeren Transporteren, opslaan en afvoeren De waterkraan dichtdraaien. Transporteren, opslaan en afvoeren Apparaat demonteren De afvoerwateraansluiting losmaken. De drinkwateraansluiting losmaken. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com...
 • Seite 39: Apparaat Vorstbestendig Maken

  IKEA, of vaatwasmiddelbakje. mits het apparaat zonder veel moeite toegankelijk is voor de Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, ac- reparatie.
 • Seite 40 Transportschade: als een klant het product zelf naar zijn Zo kunt u ons bereiken voor ondersteuning door de ● huis of een ander adres vervoert, is IKEA niet aansprake- service lijk voor schade die tijdens het transport kan optreden. In...
 • Seite 41: Italiano

  Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com...
 • Seite 42: Utilizzo Sicuro

  ● Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e per- tanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cer- niera. Le coperture sono reperibili presso IKEA o presso il nostro servizio di assistenza clienti.
 • Seite 43 ● Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere so- stituito con un cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti. Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com...
 • Seite 44 ● Tenere i bambini lontano dall’apparecchio aperto. AVVERTENZA ‒ Pericolo di soffocamento! ● I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare. ● Se presente, utilizzare la sicurezza bambini. ● Non lasciare mai che i bambini giochino con l’apparecchio o lo utilizzino. Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com...
 • Seite 45 Nota: Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparec- chio fino al numero massimo di coperti indicato. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento ri- volgersi a IKEA o al comune di competenza. Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com...
 • Seite 46: Asciugatura (In Funzione Dell'allestimento Dell'apparecchio)

  Staccare l'attacco dell'acqua potabile. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio alle parti del Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. mobile. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo. Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com...
 • Seite 47: Trasporto Dell'apparecchio

  IKEA si farà carico di eventuali danni al prodotto verifi- Per cosa non vale la garanzia? catisi durante il trasporto a carico di IKEA stessa presso Normale usura.
 • Seite 48: Servizio Di Assistenza Clienti

  Inoltre, lo scontrino di acquisto contiene la de- in caso di dubbi relativi al funzionamento degli apparec- ● nominazione IKEA e il codice articolo (ad 8 cifre) di ogni ap- chi IKEA parecchio acquistato. Leggere scrupolosamente le istruzioni per il montaggio e/o...
 • Seite 49: Ελληνικα

  ● Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. ● Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός. Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 50 ● Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα υλικά καθαρισμού, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμινένια μέρη (π.χ. φίλτρα λίπους απορροφητήρων ή σκεύη αλουμινίου), π.χ. για τη φροντίδα της συσκευής. Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 51 ● Μόνο εκπαιδευμένο γι’ αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή. ● Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. ● Μόνο εκπαιδευμένο γι’ αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή. Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 52 ● Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να πάθουν ασφυξία. ● Χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, την ασφάλεια παιδιών. ● Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν ή να χειρίζονται τη συσκευή. Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 53 φορτώνετε τη συσκευή μέχρι τον αναφερόμενο μέγιστο Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους αριθμό από πλήρη σερβίτσια. απόσυρσης θα βρείτε στην IKEA ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας. Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 54 μπορούν να φράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις των αρκετά και δημιουργούνται αποθέσεις, προσέξτε αυτές τις εκτοξευτήρων νερού. Καθαρίζετε τους εκτοξευτήρες νερού πληροφορίες: τακτικά. → "Καθαρισμός του κάδου πλύσης", Σελίδα 54.  -  → Εικ. Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 55: Μεταφορά, Αποθήκευση Και Απόσυρση

  προϊόν και ελέγχει κατά την απόλυτη διακριτική της αποχέτευσης, στεγανοποιήσεις, λάμπες και τα καλύμματά ευχέρεια, εάν υπάρχει μια απαίτηση εγγύησης. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, η εταιρεία σέρβις της IKEA ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις θα αποφασίσει Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 56: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών

  την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε στεγανοποιήσεις, εκτοξευτήρες νερού, φίλτρα να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης στραγγίσματος, εσωτερικοί φορείς και πλαστικά εξαρτήματα, όπως καλάθια και καπάκια. Καθώς και περαιτέρω ανταλλακτικά, για παράδειγμα συρτάρια για Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 57 νερού, εύκαμπτοι σωλήνες εκροής, μονάδες αποσκλήρυνσης νερού, βαλβίδες ανανέωσης, θάλαμοι αντλίας, κοχλίες, εκτοξευτήρες νερού, αντλίες θερμότητας, αντλίες εκροής, σωληνώσεις, άνω και κάτω βραχίονες ψεκασμού, λεπτά φίλτρα, μικροφίλτρα, δοσίμετρα, πόρτες και πολλά ακόμα… Για να φορτώσετε όλο το έγγραφο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.ikea.com...
 • Seite 58: Español

  ● Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red debe quedar accesible, o, en caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación. Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 59 ● Si los aparatos para montaje bajo encimera o integrables no están dentro de un hueco y, por lo tanto, una de las paredes laterales es accesible, deberá revestirse lateralmente la zona de las bisagras. Las tapas protectoras se pueden adquirir en IKEA o en nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
 • Seite 60 ● Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de conexión especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asis- tencia Técnica o directamente del fabricante. Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 61 ADVERTENCIA ‒ ¡Riesgo de asfixia! ● Los niños se pueden encerrar y asfixiar en el aparato. ● Utilizar el seguro para niños si está disponible. ● No dejar nunca que los niños jueguen o manejen el aparato. Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 62 Nota: Para ahorrar energía y agua, se debe cargar el apara- to hasta alcanzar la cantidad máxima de servicios indicada. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de IKEA o su ayunta- miento local. Eliminar el embalaje de forma ecológica.
 • Seite 63: Limpiar Los Filtros

  Limpiar los brazos de as- información: persión regularmente. → "Limpiar la cuba", Página 63.  -  → Fig. Productos de limpieza Utilizar solo productos de limpieza apropiados para la lim- pieza del aparato. → "Uso seguro", Página 62 Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 64: Desmontaje Del Aparato

  En el caso de un reclamo de garan- nos que el daño se pueda atribuir a un error de produc- tía, el servicio de mantenimiento de IKEA o el proveedor de ción. servicios de mantenimiento autorizado, en función de su...
 • Seite 65: Servicio De Asistencia Técnica

  Los daños de transporte: si un cliente transporta por sí ● mismo el producto a su domicilio u otra dirección, IKEA no será responsable de ningún daño que pueda ocurrir du- rante el transporte. En los casos en que IKEA suministra el producto a la dirección de entrega del cliente, IKEA cubri-...
 • Seite 66 ESPAÑOL de agua, bomba calefactora, bombas de desagüe, tubos, brazo de aspersión superior e inferior, filtro fino, microfiltro, recipiente dosificador, puertas, etc. Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 67: Português

  é necessário montar na instalação elétrica fixa um disposi- tivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as regras de instalação. ● Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho. Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 68 ● Se os aparelhos de instalação inferior ou integráveis não se encontrarem num nicho, deixando a parede lateral acessível, a área das dobradiças tem de ser disfarçada na la- teral. As coberturas estão disponíveis no IKEA ou na nossa Assistência Técnica. AVISO ‒ Risco de tombar! ●...
 • Seite 69: Aparelho Danificado

  ● Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem. ● As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar. ● Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças. Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 70 ● As crianças podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar. ● Se disponível, utilize o fecho de segurança para crianças. ● Nunca permitir que crianças brinquem com o aparelho nem solicitar que o utilizem. Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 71 Nota: Para economizar água e energia, carregue o aparelho Para obter mais informações sobre os procedimentos até ao número máximo indicado de conjuntos de louça e de atuais de eliminação, contacte o IKEA ou os Serviços Mu- talheres. nicipais da sua zona.
 • Seite 72 Solte a ligação de água potável. Se existentes, solte os parafusos de fixação aos móveis. Desligue o aparelho da fonte de alimentação. Se existente, desmonte o painel do rodapé. Feche a torneira da água, rodando. Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com...
 • Seite 73: Transportar O Aparelho

  Esta garantia é válida por cinco (5) anos a partir da data de danos que tenham sido provocados pela inobservância compra do seu aparelho na IKEA. O documento original de do manual de instruções, danos resultantes de monta- compra é necessário como prova de compra. Se forem reali- gem ou instalação incorreta ou da ligação a uma tensão...
 • Seite 74: Serviço De Assistência Técnica

  Além disso, o documento de com- especificações técnicas do país no qual é reivindicado o ● pra contém a designação IKEA e a referência (código de 8 dí- direito da garantia, gitos) de qualquer aparelho adquirido.
 • Seite 75: Svenska

  ● Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten. ● Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil. ● Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslang- Gå till www.ikea.com för att hämta hela dokumentet.
 • Seite 76 ● Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en si- dovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inkläd- nadsdelarna kan köpas hos IKEA eller genom vår kundtjänst. VARNING! ‒ Vältrisk! ● Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.
 • Seite 77 ● Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn. ● Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vattnet i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det. Gå till www.ikea.com för att hämta hela dokumentet.
 • Seite 78 ● Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. VARNING! ‒ Kvävningsrisk! ● Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas. ● Använd barnsäkringen om en sådan finns. ● Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den! Gå till www.ikea.com för att hämta hela dokumentet.
 • Seite 79 Det ger en snabb och förbättrad tork- Om du observerar denna anvisning förbrukar enheten ning. mindre ström och vatten. Torkningen sparar därmed mycket energi. Använd programmet Eco 50°. Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön. Gå till www.ikea.com för att hämta hela dokumentet.
 • Seite 80 Stäng vattenkranen. → "Transport av maskinen", Sid. 81 ● Lossa avloppsanslutningen. Lossa vattenavslutningen. Lossa fästskruvarna mot köksinredningen om sådana finns. Demon tera sockelbrädan om en sådan finns. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen. Gå till www.ikea.com för att hämta hela dokumentet.
 • Seite 81: Transport Av Maskinen

  Transportskador: Om en kund själv transporterar produk- ● ten hem till sig eller till en annan adress ansvarar IKEA in- Vad gör IKEA för att avhjälpa problemet? te för skador som kan uppkomma under transporten. I de Det serviceföretag som IKEA har utsett besiktigar produkten fall då...
 • Seite 82 På bruksanvisningens sista sida finns en komplett förteck- För apparater som inköps i en EU-medlemsstat och förs till ning över de auktoriserade servicecenter som IKEA har valt en annan EU-medlemsstat erbjuds den service som fast- ut, med tillhörande nationella telefonnummer.
 • Seite 83: Norsk

  ● Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader. ● Det er farlig å kappe av tilførselsslangen eller senke Aquastop-ventilen ned i vann. ● Senk aldri plasthuset ned i vann. Plasthuset på tilførselsslangen inneholder en elektrisk ventil. Gå til www.ikea.com for å laste ned hele dokumentet...
 • Seite 84 ● Når innebygde apparater, eller apparater som kan integreres, ikke står i en nisje, og man dermed har tilgang til en sidevegg, må hengsleområdet kles inn fra sidene. Deks- lene kan fås hos IKEA eller hos vår kundeservice. ADVARSEL ‒ Veltefare! ● Ikke-forskriftsmessig installasjon kan før til at apparatet velter.
 • Seite 85 ● Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare. ● Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger. Gå til www.ikea.com for å laste ned hele dokumentet...
 • Seite 86 ● Hold barn på avstand fra et åpent apparat. ADVARSEL ‒ Kvelningsfare! ● Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt. ● Bruk barnesikringen når en slik er for hånden. ● La aldri barn leke med eller betjene apparatet. Gå til www.ikea.com for å laste ned hele dokumentet...
 • Seite 87: Sikker Bruk

  Bruk Eco 50-programmet. nedsettes, må du ikke plassere deler av oppvasken rett foran beholderens innsugingsåpning og utblåsningsåpning. Eco 50-programmet sparer energi og er miljøvennlig. Ikke plasser temperaturømfintlige deler av oppvasken rett foran beholderens utblåsningsåpning. Gå til www.ikea.com for å laste ned hele dokumentet...
 • Seite 88 Trekk apparatet forsiktig ut og ettertrekk slangen. Gjøre apparatet frostsikkert Hvis apparatet står i et rom som er utsatt for frost, f.eks. i et feriehus, må du tømme apparatet helt. → "Transport av apparatet", Side 88 ● Gå til www.ikea.com for å laste ned hele dokumentet...
 • Seite 89: Avfallsbehandling Av Gammelt Apparat

  ● gen. Unntak er angitt under "Hva dekkes ikke av garantien?". produktet hjem til seg eller til en annen adresse, kan IKEA I løpet av garantitiden overtas kostnadene for reparasjon, ikke stilles til ansvar for skader som måtte oppstå under reservedeler og arbeids- og reisekostnader, forutsett et ap- transporten.
 • Seite 90: Kundeservice

  IKEA-betegnelse og artikkelnummer (8-sifret kode) for det kjøpte apparatet. På siste side i denne bruksanvisningen finner du en full- stendig liste over de autoriserte servicesentre IKEA har valgt, Trenger du mer hjelp? med deres respektive nasjonale telefonnumre.
 • Seite 91: Suomi

  ● Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu. ● Tulovesiletkun katkaiseminen tai Aquastop-venttiilin upottaminen veteen on vaarallista. ● Älä koskaan upota muovikoteloa veteen. Tulovesiletkun muovikotelossa on sähköventtiili. Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com...
 • Seite 92: Turvallinen Käyttö

  ● Koneesta voi roiskua ulos kuumaa vettä, jos koneen luukku avataan pesuohjelman ollessa käynnissä. ● Avaa luukku pesuohjelman aikana varoen. VAROITUS ‒ Sähköiskun vaara! ● Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. ● Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa. Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com...
 • Seite 93 VAROITUS ‒ Murskaantumisvaara! ● Kun kone on asennettu ylös, lapset voivat jäädä puristuksiin koneen luukun ja alapuolella olevan kaapin ovien väliin. ● Pidä silmällä lapsia, kun avaa ja suljet koneen luukun. Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com...
 • Seite 94 ● Pidä lapset loitolla avatusta koneesta. VAROITUS ‒ Tukehtumisvaara! ● Lapset saattavat mennä koneen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen. ● Kytke lapsilukko päälle, mikäli koneessa on sellainen. ● Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella tai anna heidän käyttää sitä. Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com...
 • Seite 95: Pakkausmateriaalin Hävittäminen

  Tällä kuivauksella voidaan säästää energiaa. Pesuvaiheessa hyödynnetään lämpöenergiaa pesuveden Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina. ● kuumentamiseen ja mineraalin kuivaamiseen. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat IKEA- Kuivausvaiheen aikana pesutilassa oleva kosteus varastoituu liikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta mineraaliin ja lämpöenergiaa vapautuu. Vapautunut viranomaisilta.
 • Seite 96 Irrota sokkelilevy, jos sellainen on asennettuna. Vedä kone pois varovasti ja vedä myös letku ulos. Koneen jäätymisen estäminen Jos kone on sijoitettu pakkaselle alttiiseen tilaan (esim. mökille), se on tyhjennettävä kokonaan vedestä. → "Koneen kuljettaminen", Sivu 96 ● Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com...
 • Seite 97: Käytöstä Poistetun Laitteen Hävittäminen

  Mitä takuu kattaa? Kuljetusvauriot: Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai ● Takuu koskee ainoastaan kyseistä kotikäytössä olevaa muuhun osoitteeseen itse, IKEA ei vastaa tuotteen tuotetta. Poikkeukset on lueteltu alla kohdassa ”Mitä takuu kuljetuksen aikana mahdollisesta vahingoittumisesta. ei kata?”. Takuuajan sisällä korvataan korjauskustannukset, IKEA korvaa mahdolliset tuotteen kuljetusvauriot, jotka varaosat ja korjaajien työ- ja matkakustannukset edellyttäen,...
 • Seite 98 SUOMI Saat meihin yhteyden seuraavassa kuvatulla tavalla, kun IKEA-tuotenumero (8-paikkainen koodi laitenumeron [E- ● tarvitset huoltopalvelun tukea Nr.] alapuolella). IKEA-valmistuspäivämäärä on merkitty luukun sisäpuolen ● sivussa olevaan etikettiin. Löydät nämä tiedot koneen luukkuun kiinnitetystä tyyppikilvestä. SÄILYTÄ KUITTI! Huomautus: Se toimii todisteena ostosta ja sitä tarvitaan Tämän käyttöohjeen viimeisellä...
 • Seite 99: Dansk

  ● Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klem- me eller bliver beskadiget. Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com...
 • Seite 100: Sikker Brug

  Det kan medføre alvorlige sundhedsskader, hvis sikkerhedsanvisninger og instruktioner ● for brug på emballager til opvaske- og afspændingsmidler ikke overholdes. Overhold sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne for brug på emballager til opva- ● ske- og afspændingsmidler. Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com...
 • Seite 101 ● Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslut- ningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandha- nen. ● Kontakt kundeservice. ● Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet. Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com...
 • Seite 102 ● Hold børn på sikker afstand af apparatet, når det står åben. ADVARSEL ‒ Fare for kvælning! ● Børn kan lukke sig inde i apparatet og blive kvalt. ● Brug børnesikringen, hvis den forefindes. ● Lad aldrig børn lege med apparatet eller betjene det. Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com...
 • Seite 103 Dette muliggør en hurtig og forbedret tørring. Overholdes denne henvisning, forbruger dit apparat mindre Tørringen er således meget energibesparende. strøm og vand. Brug programmet Eco 50°. Programmet Eco 50° er energibesparende og miljøskå- nende. Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com...
 • Seite 104 Luk for vandhanen. → "Transport af apparatet", Side 105 ● Løsn afløbstilslutningen. Løsn rentvandstilslutningen. Løsn fastgørelsesskruerne til møbeldelene, hvis sådanne findes. Demontér sokkelbrættet, hvis et sådant findes. Træk maskinen forsigtigt ud, og træk slangen med ud. Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com...
 • Seite 105: Transport Af Apparatet

  ● hjem til sig selv eller til en anden adresse, hæfter IKEA ik- garantitilfælde. Hvis der er tale om et garantitilfælde, afgør ke for skader, som kan opstå under transporten. I de til- IKEA-servicevirksomheden eller den autoriserede service- fælde, hvor IKEA leverer produktet til kundens leverings-...
 • Seite 106 Læs monteringsvejledningen og/eller brugsanvisningen Har du brug for mere hjælp? grundigt igennem, før du kontakter os, så vi kan give dig Du kan kontakte hotlinen hos dit nærmeste IKEA-varehus i den bedst mulige service. tilfælde af alle yderligere spørgsmål, der ikke vedrører kun- deservice til dit apparat.
 • Seite 107: Türkçe

  ● Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin. Eksiksiz dokümanı indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin...
 • Seite 108 ● Açık cihaz kapısının üzerine oturmayınız veya çıkmayınız. ● Bıçaklar ve keskin uçlu cisimler yaralanmalara neden olabilir. ● Bıçakları ve keskin uçlu cisimleri, keskin uçları aşağıya gelecek şekilde çatal bıçak sepetine, bıçak rafına ya da çatal bıçak çekmecesine yerleştiriniz. Eksiksiz dokümanı indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin...
 • Seite 109 ● Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun. ● Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin. ● Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir. ● Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun. Eksiksiz dokümanı indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin...
 • Seite 110 ● Çocukları açık cihazdan uzak tutunuz. UYARI ‒ Boğulma tehlikesi! ● Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir ve boğulabilir. ● Eğer evde çocuk varsa, çocuk kilidini kullanınız. ● Çocukların cihazla oynamasına veya cihazı kullanmasına asla izin vermeyiniz. Eksiksiz dokümanı indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin...
 • Seite 111: Enerji Tasarrufu

  Temizlik adımında, yıkama suyunu ısıtmak ve minerali Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için kurutmak için ısı enerjisi kullanılır. lütfen IKEA'ya veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da Kurutma işlemi esnasında, yıkama hücresindeki nem, şehir idaresine başvurunuz. mineralin içinde depolanır ve ısı enerjisi serbest bırakılır. Isı...
 • Seite 112 Cihazı dikkatlice dışarı çekiniz ve hortumu da birlikte çekiniz. Not: Makine kumanda sistemine su artıklarının girmemesi ve cihaz hasarlarına neden olmaması için cihazı sadece dik durumda taşıyınız.  -  → Şek. Eksiksiz dokümanı indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin...
 • Seite 113: Eski Cihazları Atığa Verme

  Bir ● veya başka bir adrese nakliye ederse, IKEA, nakliye garanti durumu söz konusu ise, IKEA servis şirketi veya sırasında ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk üstlenmez. yetkili servis ortağı, kendi işletmesi çerçevesinde ve takdiri IKEA'nın ürünü, müşterinin teslimat adresine teslim ettiği...
 • Seite 114: Müşteri Hizmetleri

  önce lütfen montaj kılavuzunu ve/veya Not: Fiş, satın alma kanıtınızdır ve garanti hakkından kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. yararlanabilmeniz için gereklidir. Fiş üzerinde ayrıca satın alınan her cihazın IKEA tanımı ve ürün numarası (8 haneli Servis desteğine ihtiyacınız olduğunda, bize şu şekilde kod) yer alır. erişebilirsiniz Başka konuda desteğe ihtiyacınız var mı?
 • Seite 115: Česky

  ● Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu. ● Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné. ● Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici ob- sahuje elektrický ventil. Chcete-li stáhnout celý dokument, navštivte www.ikea.com...
 • Seite 116 ● Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve vý- klenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku za- kryty. Kryty obdržíte v obchodech IKEA nebo u našeho zákaznického servisu. VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí převrácení! ● Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.
 • Seite 117 ● Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života. ● U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel pře- střihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít. Chcete-li stáhnout celý dokument, navštivte www.ikea.com...
 • Seite 118 VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí udušení! ● Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení. ● Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku. ● Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly. Chcete-li stáhnout celý dokument, navštivte www.ikea.com...
 • Seite 119: Likvidace Obalu

  Pomocí tohoto sušení je možná úspora Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte v energie. obchodech IKEA nebo na obecním nebo městském úřadu. V kroku čištění se využívá tepelná energie pro ohřev mycí vo- dy a vysušení minerálu. Úspora energie Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží...
 • Seite 120: Čisticí Prostředky

  Zavřete přívod vody. → "Přeprava spotřebiče", Strana 121 ● Uvolněte přípojku pro odtok. Uvolněte přípojku pitné vody. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici. Chcete-li stáhnout celý dokument, navštivte www.ikea.com...
 • Seite 121 Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od data zakoupení vaše- Opotřebitelné díly, včetně baterií a žárovek. ● ho spotřebiče v obchodech IKEA. Jako doklad o nákupu je Díly bez funkce a ozdobné díly, které neovlivňují normální ● potřebná originální účtenka. Pokud budou během záruční...
 • Seite 122: Zákaznický Servis

  Výrobní číslo (FD = 2) ● dené podmínky a byl instalován v souladu s nimi: Číslo výrobku IKEA (8místný kód pod číslem spotřebiče [E- ● technické specifikace země, ve které se uplatňuje nárok Nr.]).
 • Seite 123: Polski

  ● Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo do- stępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej nale- ży zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej. Pełną wersję dokumentu można pobrać z www.ikea.com...
 • Seite 124 ● Jeżeli zabudowane niżej urządzenia lub urządzenia integrowane nie stoją w niszy i jest możliwy dostęp do bocznej ściany urządzenia, strefa zawiasów musi być osłonięta bocz- nie. Odpowiednie osłony są dostępne w firmie IKEA lub w naszym serwisie. OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko przewrócenia! ●...
 • Seite 125 ● Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. ● Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. ● W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny u producenta lub w jego serwisie. Pełną wersję dokumentu można pobrać z www.ikea.com...
 • Seite 126 OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko uduszenia się! ● Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić. ● Używać zabezpieczenia przed dziećmi, jeżeli funkcja ta jest dostępna. ● Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i jego obsługę. Pełną wersję dokumentu można pobrać z www.ikea.com...
 • Seite 127: Usuwanie Opakowania

  Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem ● materiału. Uwaga: Aby zaoszczędzić energię i wodę, urządzenie należy ładować do maksymalnej wskazanej liczby nakryć stołowych. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od firmy IKEA lub w urzędzie miasta lub gminy. Pełną wersję dokumentu można pobrać z www.ikea.com...
 • Seite 128 Czyszczenie ramion spryskujących następujące informacje: Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania → "Czyszczenie komory zmywania", Strona 128. mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących. Ra- miona spryskujące należy czyścić regularnie.  -  → Rys. Pełną wersję dokumentu można pobrać z www.ikea.com...
 • Seite 129: Transport, Przechowywanie I Utylizacja

  W tym zakresie stosują się przepisy obowiązujące w Ta gwarancja obowiązuje przez okres (5) lat od daty zakupu kraju użytkowania. Wymienione części stają się własnością urządzenia od firmy IKEA. Warunkiem korzystania z gwaran- firmy IKEA. cji jest dowód zakupu. Wykonanie prac serwisowych w okre- sie gwarancyjnym nie powoduje przedłużenia okresu gwa-...
 • Seite 130 Serwis urządzeń firmy IKEA wo wysoką zawartością wapienia w wodzie; szkody spo- Należy kontaktować się z wyznaczonym przez firmę IKEA au- wodowane przez nietypowe warunki otoczenia. toryzowanym centrum serwisowym: Części eksploatacyjne, włącznie z bateriami i żarówkami.
 • Seite 131 śruby gwintowane, czujniki przepływu, węże odpływowe, zmiękczacz wody, zawór regeneracyjny, misa pompy, śruby, dystrybutor wody, pompa grzejna, pompy od- pływowe, rury, górne i dolne ramię spryskujące, filtry, mikro- filtry, pojemniki dozujące, drzwiczki i wiele innych… Pełną wersję dokumentu można pobrać z www.ikea.com...
 • Seite 132: Magyar

  és ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoz- tatás során minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést kell beszerelni a kialakí- tási előírásoknak megfelelően. ● A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szorul- jon be, ne sérüljön meg. A teljes dokumentum letölthető a www.ikea.com weboldalról.
 • Seite 133 ● Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak. ● Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőesz- közkosárba, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni. A teljes dokumentum letölthető a www.ikea.com weboldalról.
 • Seite 134 ● Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. ● A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük. ● Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket. ● Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel. A teljes dokumentum letölthető a www.ikea.com weboldalról.
 • Seite 135 ● Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől. FIGYELMEZTETÉS ‒ Fulladásveszély! ● Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak. ● Amennyiben van, használja a gyerekzárat. ● Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt. A teljes dokumentum letölthető a www.ikea.com weboldalról.
 • Seite 136: Dologi Károk Elkerülése

  A készülék egy ásványt tartalmazó tartállyal van felszerelve. Ez az ásvány képes nedvesség és hőenergia tárolására és le- adására. Ezzel a szárítással energiát lehet megtakarítani. Mosogatás közben a hőenergiát a gép a mosogatóvíz felme- legítésére és az ásvány szárítására használja. A teljes dokumentum letölthető a www.ikea.com weboldalról.
 • Seite 137 ● Szerelje le a szennyvízcsatlakozót. Szerelje le az ivóvíz-csatlakozót. Ha vannak, oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat. Ha van, szerelje le a talplemezt. Óvatosan húzza ki a készüléket, a tömlőt pedig húzza utá- A teljes dokumentum letölthető a www.ikea.com weboldalról.
 • Seite 138: A Készülék Szállítása

  érvé- ● nális használata esetén. nyes-e a garancia. Ha érvényes a garancia, az IKEA szolgálta- Szállítás során történt sérülések esetén: Amennyiben a vá- tó vállalat vagy a hivatalos szerződéses szervizpartner saját ●...
 • Seite 139 IKEA cikkszám (8 számjegyű kód a készülékszám [E-Nr.] ● feltételeknek, és azok szerint telepítették: alatt). annak az országnak a műszaki előírásai, amelyben a ga- Az IKEA gyártási dátuma a belső ajtó oldalán elhelyezett ● ● ranciaigényt érvényesítik, címkén található. a szerelési útmutató és a felhasználói kézikönyvben talál- ●...
 • Seite 140: Hrvatski

  ● Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod. ● Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi. ● Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil. Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com...
 • Seite 141 ● Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda. ● Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u IKEA trgovini ili kod naše servisne službe.
 • Seite 142 ● Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom. ● Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti. ● Sitne dijelove držite podalje od djece. ● Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima. Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com...
 • Seite 143 UPOZORENJE ‒ Opasnost od gušenja! ● Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti. ● Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa. ● Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste. Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com...
 • Seite 144: Upute Za Instalaciju

  Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete do- biti u IKEA trgovini ili u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj Sušenje (ovisno o opremi uređaja) upravi. Uređaj je opremljen posudom koja sadrži mineral. Taj mine- ral može akumulirati i ponovno otpuštati vlagu i toplinsku...
 • Seite 145 Odvojite priključak za odvodnu vodu. → "Transport uređaja", Stranica 146 ● Otpustite priključak za vodu za piće. Ako postoje, odvrnite vijke za učvršćenje za namještaj. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo. Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com...
 • Seite 146: Transport Uređaja

  Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od datuma kupnje uređaja Oštećenja od nesreća, nastala od stranih tijela ili tvari; ● u tvrtki IKEA. Originalni račun potreban je kao dokaz kupnje. oštećenja nastala zbog čišćenja ili čišćenja filtara, ispuš- Ako se tijekom jamstvenog razdoblja izvode servisni radovi, nog sustava ili odjeljka za sredstvo za ispiranje.
 • Seite 147: Servisna Služba

  ● [Proiz. br.]). Servisna služba za uređaje tvrtke IKEA Datum proizvodnje u tvrtki IKEA nalazi se na naljepnici na ● Obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke IKEA: strani unutarnjih vrata. da biste predali zahtjev za servisiranje u okviru jamstva ●...
 • Seite 148: Slovenščina

  ● Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno. ● Ohišja iz umetne mase nikoli ne potapljajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil. Za prenos celotnega dokumenta obiščite stran www.ikea.com...
 • Seite 149 ● Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je tre- ba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v trgovini IKEA ali pri našem storitvenem servisu za stranke.
 • Seite 150 OPOZORILO ‒ Nevarnost zmečkanin! ● Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim namešče- nimi vrati omaric. ● Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke. Za prenos celotnega dokumenta obiščite stran www.ikea.com...
 • Seite 151 ● Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. OPOZORILO ‒ Nevarnost zadušitve! ● Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo. ● Koristite otroško varovalo, če obstaja. ● Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo. Za prenos celotnega dokumenta obiščite stran www.ikea.com...
 • Seite 152 Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad V fazi sušenja se vlaga iz pomivalne komore shrani v minera- dobite v trgovini IKEA ter na občinski ali mestni upravi. lu in sprosti toplotna energija. Toplotna energija se vpihuje v pomivalno komoro s suhim zrakom. Tako je omogočeno hi- Varčevanje z energijo...
 • Seite 153: Transport Stroja

  Demontirajte letev podnožja, če obstaja. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev. Zaščita stroja pred zamrznitvijo Če naprava stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, jo popolnoma izpraznite. → "Transport stroja", Stran 153 ● Za prenos celotnega dokumenta obiščite stran www.ikea.com...
 • Seite 154 Servisna služba za naprave IKEA Poškodbe zaradi nezgod, povzročenih zaradi tujkov ali Obrnite se na servisni center, ki ga je določilo podjetje IKEA, ● snovi; poškodbe, ki so nastale v povezavi s čiščenjem na- kadar: prave ali čiščenjem filtra, odtočnega sistema ali predalčka...
 • Seite 155 Tako se obrnete na nas, če potrebujete podporo s strani Številka izdelka IKEA (8-mestna koda pod številko naprave ● servisa [E-Nr.]). Datum proizvodnje IKEA je na nalepki na notranji strani ● vrat. Te podatke najdete na tipski ploščici na vratih naprave. SHRANITE RAČUN! Opomba: Je vaše potrdilo o nakupu in je potrebno, če želite...
 • Seite 156: Srpski

  ● Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti. Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com...
 • Seite 157 ● Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je sa- mim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u IKEA-i ili u našoj servisnoj službi. UPOZORENJE ‒ Opasnost od naginjanja! ●...
 • Seite 158 ● Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše. ● Držite sitne delove van domašaja dece. ● Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima. Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com...
 • Seite 159 ● Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše. ● Koristite osigurač za decu, ako postoji. ● Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju. Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com...
 • Seite 160 Napomena: Da biste uštedeli energiju i vodu, napunite ure- O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se u đaj do navedenog maksimalnog broja za dimenzije pribora IKEA-i ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi. za jelo. Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com...
 • Seite 161 Demontirajte donju ploču, ako postoji. Isključite uređaj iz strujne mreže. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo. Zavrnite slavinu za vodu. Olabavite priključak za otpadnu vodu. Olabavite piključak za pitku vodu. Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com...
 • Seite 162 štetu izazvanu neuobičajenim klimatskim Ova garancija važi pet (5) godina od datuma kupovine uređa- uslovima. ja u IKEA-i. Kao dokaz o kupovini potrebna je originalna po- Potrošne delove, uključujući baterije i sijalice. ● tvrda o kupovini. Ako su tokom garantnog roka izvršeni ra- Delove bez funkcije ili dekorativne delove koji ne utiču na...
 • Seite 163: Korisnički Servis

  Napomena: Ona služi kao dokaz o kupovini i morate je prilo- žiti kako bi se garancija uvažila. Osim toga, dokaz o kupovini Korisnički servis za IKEA uređaje sadrži i oznaku kompanije IKEA i broj artikla (8-cifreni kôd) Obratite se ovlašćenom servisnom centru koji je odredila svakog kupljenog uređaja.
 • Seite 164: Eesti

  ● Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata. ● Pealevooluvooliku läbilõikamine või Aquastop-ventiili asetamine vette on ohtlik. ● Ärge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku plastkorpuses on elektriline ventiil. Täieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com...
 • Seite 165 ● Programmi töötamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult. HOIATUS ‒ Elektrilöögi oht! ● Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. ● Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides. ● Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda. ● Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid. Täieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com...
 • Seite 166 ● Jälgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi. HOIATUS ‒ Keemiliste põletuste oht! ● Loputusvahendid ja pesuvahendid võivad põhjustada suu, kõri ja silmade söövitusi. ● Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal. Täieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com...
 • Seite 167 ● Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. HOIATUS ‒ Lämbumisoht! ● Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda. ● Kui see on olemas, kasutage lapselukku. ● Ärge laske lastel mitte kunagi seadmega mängida või seda käsitseda. Täieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com...
 • Seite 168 Programm Eco 50° on energiasäästlik ja keskkonnasääst- Ärge asetage temperatuuritundlikke nõude osi otse mahuti lik. väljapuhkeava ette. Märkus: Energia ja vee säästmiseks laadige seadmesse kuni etteantud maksimaalne arv nõudekomplekte. Täieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com...
 • Seite 169 Kui on olemas, demonteerige sokliliist. Tõmmake seade ettevaatlikult välja ja tõmmake voolikut ettevaatlikult järele. Seadme kaitsmine külma vastu Kui seade seisab külmumisohtlikus ruumis, nt suvilas, tüh- jendage seade täielikult. → "Seadme transportimine", Lk 169 ● Täieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com...
 • Seite 170 Transpordikahjustused: kui klient transpordib toote ise ● kehti?". Garantiiaja jooksul kaetakse remondi, varuosade endale koju või mõnele teisele aadressile, ei ole IKEA ning töö- ja sõidukulud, eeldusel, et seade on ilma erilise transpordi ajal tekkida võivate kahjustuste eest vastutav. vaevata remondiks ligipääsetav. Selle kohta kehtivad vas- Juhtudel, kui IKEA transpordib toote kliendi tarneaad- tavate riikide eeskirjad.
 • Seite 171 Valmistusnumber (FD = 2) ● hend, enne kui võtate meiega ühendust, põhjalikult läbi. IKEA tootenumber (8-kohaline kood seadme numbri [E- ● Nr] all). Kui te vajate teeninduse poolt abi, võtke meiega IKEA-tootmiskuupäev asub etiketil siseukse küljel.
 • Seite 172: Lietuvių

  įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas. ● Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapga- dintumėte el. tinklo prijungimo kabelio. Norėdami atsisiųsti visą dokumentą, apsilankykite www.ikea.com...
 • Seite 173 ● Atidarant ir uždarant prietaiso dureles, lankstai juda ir gali sužeisti. ● Jeigu apačioje montuojami arba integruojami prietaisai nestovi nišoje ir šoninė sienelė yra prieinama, lanksto sritis iš šono turi būti uždengta. Uždangas galima įsigyti IKEA parduotuvėje arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.
 • Seite 174 ● Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei. ● Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų. Norėdami atsisiųsti visą dokumentą, apsilankykite www.ikea.com...
 • Seite 175 ● Maži vaikų pirštukai gali užstrigti tablečių padėklo plyšiuose ir taip susižeisti. ● Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso. ĮSPĖJIMAS ‒ Pavojus uždusti! ● Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti. ● Jeigu yra, naudokite užraktą nuo vaikų. ● Niekuomet neleiskite vaikams žaisti su prietaisu arba jį valdyti. Norėdami atsisiųsti visą dokumentą, apsilankykite www.ikea.com...
 • Seite 176 ● būdu galima taupyti energiją. Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės Plaunant šilumos energija naudojama plovimo vandeniui IKEA arba Jūsų rajono arba miesto savivaldybėje. sušildyti ir mineralui išdžiovinti. Džiovinant mineralas sugeria drėgmę iš plovimo kameros Energijos taupymas ir išskiria šilumos energiją.
 • Seite 177: Valymo Priemonės

  Užsukite vandens čiaupą. → "Prietaiso transportavimas", Psl. 178 ● Atjunkite nutekamojo vandens jungtį. Atjunkite geriamojo vandens jungtį. Jei yra, atlaisvinkite tvirtinimo prie baldų varžtus. Jei yra, išmontuokite cokolio lentą. Atsargiai ištraukite prietaisą ir kartu traukite žarną. Norėdami atsisiųsti visą dokumentą, apsilankykite www.ikea.com...
 • Seite 178 ● Ši garantija galioja penkerius (5) metus nuo prietaiso įsigiji- nėms dalims, kurios nedaro poveikio įprastai veikiančiam mo datos IKEA prekybos centre. Būtina turėti originalų doku- prietaisui, įskaitant bet kokius subraižymus ir galimus mentą, įrodantį pirkimo faktą. Jeigu garantiniu laikotarpiu spalvos pasikeitimus.
 • Seite 179: Klientų Aptarnavimo Tarnyba

  Nacionalinis teisinis reglamentavimas Paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje pateik- IKEA garantija remiasi specifinėmis jūsų teisėmis, atitinka- tas visas IKEA patvirtintų įgaliotųjų techninės priežiūros ir re- nčiomis jūsų šalies teisinius reikalavimus arba viršijančiomis monto centrų su atitinkamos šalies telefono numeriais juos. Dėl to atitinkamos šalies vartotojų teisės nėra riboja- sąrašas.
 • Seite 180: Latviski

  ● Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieeja- mai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu po- lu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem. ● Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads. Lejupielādējiet visu dokumentu vietnē www.ikea.com...
 • Seite 181 ● Iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā kustas šarnīri, kas var izraisīt savainoju- mus. ● Ja zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas neatrodas nišā un tādējādi ir pieeja- ma sānu siena, šarnīru zonā sānos ir jāuzstāda apšuvums. Pārsegus var iegādāties IKEA vai mūsu tehniskā servisa dienestā. BRĪDINĀJUMS ‒ Apgāšanās risks! ●...
 • Seite 182 BRĪDINĀJUMS ‒ Veselības kaitējuma risks! ● Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību. ● Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt. Lejupielādējiet visu dokumentu vietnē www.ikea.com...
 • Seite 183 ● Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu. BRĪDINĀJUMS ‒ Nosmakšanas risks! ● Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt. ● Ja tāda ir, izmantojiet bērnu drošības funkciju. ● Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu vai to vadīt. Lejupielādējiet visu dokumentu vietnē www.ikea.com...
 • Seite 184 šo žāvēšanu var ietaupīt elektroenerģiju. Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var Mazgāšanas posmā tiek izmantota siltumenerģija, lai sa- iegūt pie IKEA un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē. karsētu skalošanas ūdeni un izžāvētu minerālu. Žāvēšanas posma laikā mitrums no mazgāšanas telpas tiek Elektroenerģijas taupīšana...
 • Seite 185: Iekārtas Transportēšana

  Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.  -  → Att. Uzmanīgi izvelciet iekārtu un velciet līdzi šļūteni. Iekārtas nodrošināšana pret salu Ja iekārta atrodas sala apdraudētā telpa, piemēram, brīvdie- nu mājā, pilnībā iztukšojiet iekārtu. → "Iekārtas transportēšana", Lappuse 185 ● Lejupielādējiet visu dokumentu vietnē www.ikea.com...
 • Seite 186 Transportēšanas bojājumi: ja klients pats nogādā iz- ● Garantija attiecas tikai uz attiecīgā izstrādājuma izmantoša- strādājumu mājās vai uz citu adresi, IKEA neuzņemas at- nu mājsaimniecībā. Izņēmumi ir norādīti sadaļā "Uz ko neat- bildību par bojājumiem, kas var rasties transportēšanas tiecas garantija?".
 • Seite 187 LATVISKI Ja jums ir vajadzīga servisa palīdzība, sazinieties ar IKEA preces numurs (8 zīmju kods zem iekārtas numura ● mums, izmantojot norādītos saziņas veidus [E-Nr.]). IKEA ražošanas datums ir norādīts uz etiķetes iekšējo dur- ● vju pusē. Šie dati ir norādīti datu plāksnītē uz iekārtas durvīm.
 • Seite 188: Slovenčina

  ● Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený. Na stiahnutie celého dokumentu navštívte stránku www.ikea.com...
 • Seite 189 ● Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča. ● Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia. ● Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol. Na stiahnutie celého dokumentu navštívte stránku www.ikea.com...
 • Seite 190 ● Obalový materiál uchovávajte mimo detí. ● Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom. ● Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa. ● Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí. ● Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi. Na stiahnutie celého dokumentu navštívte stránku www.ikea.com...
 • Seite 191 ● Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. VAROVANIE ‒ Riziko udusenia! ● Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť. ● Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. ● Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali. Na stiahnutie celého dokumentu navštívte stránku www.ikea.com...
 • Seite 192: Likvidácia Obalu

  V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u predaj- oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie. cu IKEA alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy. Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná...
 • Seite 193: Čistiace Prostriedky

  Zatvorte vodovodný kohútik. → "Preprava spotrebiča", Strana 194 ● Uvoľnite prípojku pre odtok. Uvoľnite prípojku pitnej vody. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii. Demontujte sokel, ak je k dispozícii. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu. Na stiahnutie celého dokumentu navštívte stránku www.ikea.com...
 • Seite 194 Táto záruka trvá po dobu 5 (slovom piatich) rokov odo dňa Opotrebiteľné diely vrátane batérií a žiaroviek. ● nákupu vášho spotrebiča u spoločnosti IKEA. Ako doklad o Diely bez funkcie a dekoratívne diely, ktoré neovplyvňujú ● nákupe sa vyžaduje originál dokladu o nákupe. Ak sa počas normálne používanie spotrebiča, vrátane istých škraban-...
 • Seite 195: Zákaznícky Servis

  Číslo výrobku IKEA (8-miestny kód pod číslom spotrebiča ● sledujúcimi podmienkami: [E-Nr.]). technické špecifikácie krajiny, v ktorej sa uplatňuje záruka, Dátum výroby IKEA sa nachádza na etikete na boku ● ● bezpečnostné pokyny obsiahnuté v návode na montáž a vnútorných dverí.
 • Seite 196: Română

  ● După montarea aparatului, ştecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie ac- cesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalaţia electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toţii polii conform condiţiilor din dispoziţiile de instalare. Pentru a descărca documentul complet, vizitați www.ikea.com...
 • Seite 197 ● Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nişă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie pre- văzută cu o mască de protecţie. Măştile se pot achiziţiona de la IKEA sau de la unităţile noastre de service.
 • Seite 198 ● În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la unităţile service abilitate ale acestuia. Pentru a descărca documentul complet, vizitați www.ikea.com...
 • Seite 199 ● Copiii se pot autobloca în aparat şi se pot asfixia. ● În cazul în care există, utilizaţi sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor. ● Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze. Pentru a descărca documentul complet, vizitați www.ikea.com...
 • Seite 200: Economisirea Energiei

  Notă: Pentru a economisi energie și apă, încărcați aparatul Informaţii despre modalităţile curente de eliminare ecolo- până la numărul de tacâmuri maxim indicat. gică a aparatelor pot fi obţinute de la IKEA, dar şi de la pri- măria sau administraţia locală. Pentru a descărca documentul complet, vizitați www.ikea.com...
 • Seite 201 → "Curăţarea interiorului maşinii de spălat", Pagina 201. Curăţarea braţelor de pulverizare Calcarul şi resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele şi lagărele braţelor de pulverizare. Curăţaţi cu regula- ritate braţele de pulverizare.  -  → Fig. Pentru a descărca documentul complet, vizitați www.ikea.com...
 • Seite 202 În cazul unei cereri de garanţie, compania de servicii Situaţiile, în care, în timpul vizitei montatorului nu s-au IKEA sau un partener de service autorizat va decide în cadrul ● constatat niciun fel de daune. firmei şi la libera sa apreciere dacă va repara produsul de- fect sau îl va înlocui cu un produs identic sau similar.
 • Seite 203: Serviciul Clienţi

  Numărul de fabricaţie (FD = 2) ● cerinţelor de natură juridică din ţara dvs. sau unor cerinţe Codul de articol IKEA (codul de 8 cifre de la numărul apa- ● mai stricte decât acestea. Cu toate acestea, drepturile consu- ratului [E-Nr.]).
 • Seite 204: Български

  ● Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената непод- вижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособле- ние за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж. За да изтеглите пълния документ, посетете www.ikea.com...
 • Seite 205 ● Когато уредите за вграждане под плот или интегриращите се уреди не са разполо- жени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона тряб- ва да се облицова отстрани. Покриващи плочи можете да закупите от IKEA или от нашия отдел по обслужване на клиенти.
 • Seite 206 ● Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти. За да изтеглите пълния документ, посетете www.ikea.com...
 • Seite 207 ● Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат. ● Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца. ● Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват. За да изтеглите пълния документ, посетете www.ikea.com...
 • Seite 208 Бележка: За да пестите вода и електроенергия, зареж- дайте уреда с максималния посочен брой съдове. Информация относно нaчините нa предаване за oтп- aдъци ще получите oт IKEA, както и от съответната oб- щинcкa или гpaдcкa yпpaвa. За да изтеглите пълния документ, посетете www.ikea.com...
 • Seite 209 Варовик и замърсявания от водата за миене могат да под внимание следната информация: блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. По- → "Почистване на контейнера зa миeнe", Страница 209. чиствайте редовно пръскащите рамена.  -  → Фиг. За да изтеглите пълния документ, посетете www.ikea.com...
 • Seite 210 За какъв период важи гapaнцията на IKEA? съпоставим продукт. Тази гаранция важи за пет (5) години от датата на закупу- ване на Вашия уред при IKEA. Оригиналният касов бон е За какво не важи гаранцията? необходим като доказателство за покупката. Ако през га- Нормално...
 • Seite 211 Повреди, възникнали по време на транспортиране: ● ако клиентът транспортира самостоятелно продукта до дома си или друг адрес, IKEA не отговаря за щети, които могат да възникнат по време на транспортира- На последната страница на настоящото ръководство за нето. Когато IKEA доставя продукта на адреса за дос- употреба...
 • Seite 212 ви винтове, сензори за дебит, отточни маркучи, системи за омекотяване, клапани за регенерация, помпени зумп- фи, винтове, водни прегради, нагревателни помпи, от- точни помпи, тръби, горни и долни пръскащи рамена, фини филтри, микрофилтри, дозиращи резервоари, вра- ти и много други... За да изтеглите пълния документ, посетете www.ikea.com...
 • Seite 213: Русский

  ● Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого ка- беля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специ- альный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа. ● При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля. Чтобы загрузить документ полностью, посетите сайт www.ikea.com...
 • Seite 214 ● Если размещаемые под столешницей или встраиваемые приборы не установлены в нише и, таким образом, боковая стенка оказывается доступной, область шарниров сбоку должна быть защищена кожухом. Защитные кожухи можно приобрести в магазинах IKEA или че- рез нашу сервисную службу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность опрокидывания! ●...
 • Seite 215 ● Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти. ● В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специ- альным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготови- теля или через его сервисную службу. Чтобы загрузить документ полностью, посетите сайт www.ikea.com...
 • Seite 216 ● Не подпускайте детей к открытому прибору. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность удушья! ● Дети могут закрыться в приборе и задохнуться. ● Используйте блoкиpoвку для зaщиты дeтeй, при ее наличии. ● Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его. Чтобы загрузить документ полностью, посетите сайт www.ikea.com...
 • Seite 217 Заметка: Для экономии энергии или воды загружайте в ма- ● ровав их. шину не более максимального количества комплектов посу- ды. Сведения о возможных способах утилизации можно полу- чить в магазине IKEA, а также в районных или городских органах управления. Чтобы загрузить документ полностью, посетите сайт www.ikea.com...
 • Seite 218: Моющие Средства

  Очистка распылительных кopoмысел →  "Очистка резервуара для мытья", Страница 218 . Haкипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут за- блокировать форсунки и опорные узлы распылительных ко- ромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла. →  Рис.  -  Чтобы загрузить документ полностью, посетите сайт www.ikea.com...
 • Seite 219: Транспортировка, Хранение И Утилизация

  ● Эта гарантия действует пять (5) лет с даты покупки прибора рожности; повреждения, возникшие из-за несоблюдения в IKEA. Факт покупки должен быть подтвержден товарным инструкции по эксплуатации, а также повреждения, воз- чеком. Выполнение сервисных работ в течение гарантийно- никшие из-за неправильной установки, неправильного...
 • Seite 220: Сервисная Служба

  тельно доставляет изделие к себе домой или на другой сервисной службы. адрес, то IKEA не несет ответственности за повреждения, могущие возникнуть при этом. В случаях, когда IKEA до- ставляет изделие по указанному покупателем адресу, возникшие при этом повреждения покрываются за счет...
 • Seite 221: Service Contacts

  Po - Čt 8.30 - 18.00 Pá 8.30 - 17.00 Danmark 70150909 Lokal takst Mandag - fredag 9.00 - 20.00 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00 Deutschland 08912475328 Ortstarif 7 Tage die Woche 7.00 - 22.00 Ελλάδα...
 • Seite 224 23320 © Inter IKEA Systems B.V. 2022 AA-2361302-1...

Inhaltsverzeichnis