Husqvarna 543RS Bedienungsanweisung

Andere Handbücher für 543RS
  • / 752 von 752
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 1 Monday, August 22, 2011 1:26 PM
SE Bruksanvisning 2-29
GB Operator's manual 30-58
DE Bedienungsanweisung 59-90
FR Manuel d'utilisation 91-122
NL Gebruiksaanwijzing 123-153
DK Brugsanvisning 154-182
FI
Käyttöohje 183-211
NO Bruksanvisning 212-239
ES Manual de instrucciones 240-270
PT Instruções para o uso 271-301
IT
Istruzioni per l'uso 302-331
HU Használati utasítás 332-360
PL Instrukcja obs∏ugi 361-390
CZ Návod k pouÏití 391-418
SK Návod na obsluhu 419-446
SI
Navodila za uporabo 447-474
EE Käsitsemisõpetus 475-502
LT Naudojimosi instrukcijos 503-530
HR Priruãnik 531-558
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba 559-588
RO Instrucöiuni de utilizare 589-617
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 618-649
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 650-683
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 684-715
TR Kullanım kılavuzu 716-744
533RS
S S S S v v v v e e e e n n n n s s s s k k k k a a a a
543RS
553RS

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Husqvarna 543RS

Inhaltszusammenfassung für Husqvarna 543RS

Seite 1

S S S S v v v v e e e e n n n n s s s s k k k k a a a a Istruzioni per l’uso 302-331 GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 684-715 TR Kullanım kılavuzu 716-744 543RS HU Használati utasítás 332-360 PL Instrukcja obs∏ugi 361-390 553RS CZ Návod k pouÏití...

Seite 2 : Symbolförklaring, Symboler

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 2 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLFÖRKLARING Symboler Använd halkfria och stadiga stövlar. VARNING! En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är Bulleremissioner till omgivningen mycket viktigt att du läser och enligt Europeiska Gemenskapens...

Seite 3 : Inhaltsverzeichnis, Innehåll, Innan Start Måste Följande Observeras

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 3 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INNEHÅLL Innehåll Innan start måste följande observeras: SYMBOLFÖRKLARING Symboler .............. 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant. INNEHÅLL Innehåll ..............3 VARNING! Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Innan start måste följande observeras: ....3 Använd därför alltid godkända INLEDNING hörselskydd.

Seite 4 : Inledning, Bäste Kund

INLEDNING Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk, eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på...

Seite 5 : Vad Är Vad, Vad Är Vad På Röjsågen

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 5 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VAD ÄR VAD? 543RS, 553RS 533RS Vad är vad på röjsågen? Klinga 16 Styre Påfyllning av smörjmedel, vinkelväxel 17 Låsmutter Vinkelväxel 18 Stödfläns Skydd för skärutrustning 19 Stödkopp Riggrör 20 Medbringare Startgasknapp 21 Styrhållare...

Seite 6 : Allmänna Säkerhetsinstruktioner, Viktigt, Personlig Skyddsutrustning

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 6 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt Personlig skyddsutrustning VIKTIGT! VIKTIGT! Maskinen är endast konstruerad för grästrimning. En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka De enda tillbehör du får använda motorenheten som allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller drivkälla till är de skärutrustningar vi rekommenderar i andra.

Seite 7 : Maskinens Säkerhetsutrustning

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 7 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER STÖVLAR återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till sina respektive ursprungslägen. Detta sker via två av Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula. varandra oberoende returfjädersystem. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt låses på tomgång. KLÄDSEL Använd rivstarkt material i klädseln och undvik alltför vida kläder som lätt hakar fast i ris och grenar.

Seite 8

Kontrollera att avvibreringselementen är hela och fast förankrade. För byte av avvibreringssystem kontakta din Husqvarna återförsäljare. Detta skydd är avsett att förhindra att lösa föremål slungas iväg mot användaren. Skyddet förhindrar också användaren från att komma i kontakt med VARNING! Överexponering av vibrationer...

Seite 9

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 9 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Snabbutlösning Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på motorn. Framtill finns en lättåtkomlig snabbutlösning som säkerhetsåtgärd om motorn fattar eld eller vid annan situation då det gäller att frigöra sig från maskinen och selen.

Seite 10 : Skärutrustning

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 10 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Skärutrustning Grundregler Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning: • Reducerar maskinens kastbenägenhet. Använd endast skärutrustning tillsammans med det skydd som vi rekommenderar! Se kapitel Tekniska data. •...

Seite 11

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 11 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Filning av gräskniv och gräsklinga filning med rundfil sker. Filning av översidan måste ske lika på alla tänderna. • Se skärutrustningens förpackning för korrekt filning. Klingan och kniven filas med en enkelgradig flatfil. •...

Seite 12 : Montering, Montering Av Styre Och Gashandtag, Montering Av Klinga Och Trimmerhuvud

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 12 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av styre och Montering av klinga och gashandtag trimmerhuvud VARNING! • Montera styret i styrhållaren på riggröret med fyra skruvar. Vid montering av skärutrustning är det ytterst viktigt att medbringarens/ stödflänsens styrning hamnar rätt i skärutrustningens centrumhål.

Seite 13

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 13 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Demontering av skyddskappan görs enklast med hjälp av (533) en skruvmejsel, se bild. Montering av klingskydd, gräsklinga och gräskniv • Klingskyddet/kombiskyddet (A) krokas fast i fästet på riggröret och fixeras med en skruv (L). Använd rekommenderat klingskydd.

Seite 14

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 14 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av trimmerskydd och OBS! Använd rekommenderat klingskydd. Se kapitel Tekniska data. trimmerhuvud • Montera trimmerskydd (A) för arbete med trimmerhuvud. OBS! Se till att skyddskappan är monterad. • Trimmerskyddet/kombiskyddet krokas fast i fästet på •...

Seite 15 : Montering Av Transportskydd, Inpassning Av Sele Och Röjsåg

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 15 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av transportskydd Jämn axelbelastning En väl inpassad sele och maskin underlättar arbetet avsevärt. Justera selen för bästa arbetsställning. Spänn sidoremmarna så att tyngden blir jämn på båda axlarna. • Placera klingan i transportskyddet (A).

Seite 16 : Bränslehantering, Bränslesäkerhet, Drivmedel

Tvåtaktsolja • Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA tvåtaktsolja, som är speciellt tillverkad för våra • Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara luftkylda tvåtaktsmotorer.

Seite 17 : Tankning

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 17 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRÄNSLEHANTERING Blandning Tankning • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin. • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. Blanda (skaka) bränsleblandningen.

Seite 18 : Start Och Stopp, Kontroll Före Start

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 18 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OCH STOPP Kontroll före start trimmerhuvud eller trimmerskydd om de utsatts för slag eller har sprickor. • Kontrollera klingan så att sprickor inte har uppstått i tandbottnar eller vid centrumhålet. Vanligaste orsaken till att sprickor bildas är att skarpa hörn i tandbottnarna har uppstått vid filning eller att klingan använts med slöa tänder.

Seite 19

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 19 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OCH STOPP (543, 553) OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på maskinen. Bränslepump: Tryck på bränslepumpens gummiblåsa upprepade gånger tills bränsle börjar fylla blåsan.

Seite 20 : Arbetsteknik, Allmänna Arbetsinstruktioner

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 20 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK Allmänna arbetsinstruktioner Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända. Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normalläge. Felaktig placering VIKTIGT! av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler eller maskinen så...

Seite 21

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 21 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK utnyttjas maskinens fulla räckvidd åt båda hållen och VARNING! Varken användaren av användaren får ett lättsamt och omväxlande maskinen eller någon annan får försöka arbetsområde att arbeta igenom. att dra undan det skurna materialet när motorn eller skärutrustningen roterar, eftersom detta kan medföra allvarliga skador.

Seite 22

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 22 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK klingskyddet. Sätt an klingan mellan klockan 3 och 5. kräver hårdare matning, medan grövre stammar Ge fullgas innan ansättning av klingan. kräver lättare matning. • För att fälla åt höger ska trädets nederdel föras åt vänster.

Seite 23

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 23 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK Gräsröjning med gräsklinga ömtålig bark på träd och buskar samt skada staketstolpar. • Minska risken för skador på växtligheten genom att korta linan till 10-12 cm och minska motorvarvtalet. Renskrapning •...

Seite 24 : Underhåll, Förgasare, Luftfilter

(533) • Onormalt hög bränsleförbrukning. (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Rengör filtret efter 25 timmars drift eller oftare om förhållandena är ovanligt dammiga. Rengöring av luftfilter VARNING! Kan tomgångsvarvtalet ej justeras så att skärutrustningen står (543, 553) stilla, kontakta din återförsäljare/ Demontera luftfilterkåpan och tag bort filtret.

Seite 25 : Bränslefilter, Vinkelväxel, Tändstift

UNDERHÅLL Inoljning av skumplastfilter Tändstift (533) Använd alltid HUSQVARNA filterolja, art. nr. 531 00 92- 48. Filteroljan innehåller lösningsmedel för att vara lätt att fördela jämnt i filtret. Undvik därför hudkontakt. Tändstiftets kondition påverkas av: Stoppa ned filtret i en plastpåse och häll på filteroljan.

Seite 26 : Underhållsschema

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 26 Monday, August 22, 2011 1:26 PM UNDERHÅLL Underhållsschema Nedan följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. De flesta av punkterna finns beskrivna i avsnittet Underhåll. Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Seite 27 : Tekniska Data Tekniska Data

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 27 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISKA DATA Tekniska data Tekniska data 533RS 543RS 553RS Motor Cylindervolym, cm 29,5 40,1 50,6 Cylinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglängd, mm 31,1 31,1 Tomgångsvarvtal, r/min 3000 3000 2800 Rekommenderat max rusvarvtal, r/min...

Seite 28

Trimmerhuvud 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm lina) 544 04 42-10 Stödkopp Fast 543RS Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-tänder) 537 33 16-01 Gräsklinga/gräskniv Multi 255-3 (Ø 255 3-tänder) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 29 : Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

(Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel +46-36-146500, försäkrar härmed att röjsågarna Husqvarna 533RS, 543RS och 553RS från 2011 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 17 maj 2006 ”angående maskiner”...

Seite 30 : Key To Symbols Symbols

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 30 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KEY TO SYMBOLS Symbols Wear sturdy, non-slip boots. WARNING! A clearing saw, brushcutter or trimmer can be dangerous if used incorrectly or carelessly, and can cause serious or fatal injury to the operator or others.

Seite 31 : Contents, Note The Following Before Starting

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 31 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CONTENTS Contents Note the following before starting: KEY TO SYMBOLS Symbols ..............30 Please read the operator’s manual carefully. CONTENTS Contents ............... 31 WARNING! Long-term exposure to noise can result in permanent hearing Note the following before starting: ......

Seite 32 : Introduction, Dear Customer

Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production of muskets.

Seite 33 : What Is What, What Is What On The Brush Cutter

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 33 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WHAT IS WHAT? 543RS, 553RS 533RS What is what on the brush cutter? Blade 16 Handlebar Grease filler cap, bevel gear 17 Locking nut Bevel gear 18 Support flange Cutting attachment guard...

Seite 34 : General Safety Precautions, Important, Personal Protective Equipment

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 34 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important WARNING! Listen out for warning signals or shouts when you are wearing hearing IMPORTANT! protection. Always remove your hearing The machine is only designed for trimming grass. protection as soon as the engine stops.

Seite 35 : Machine's Safety Equipment

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 35 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Machine′s safety equipment Make sure the throttle control is locked at the idle setting when the throttle lockout is released. This section describes the machine′s safety equipment, its purpose, and how checks and maintenance should be carried out to ensure that it operates correctly.

Seite 36

Check that the vibration damping element is undamaged and securely attached. Contact your Husqvarna dealer to replace the vibration damping system. WARNING! Overexposure to vibration can lead to circulatory damage or nerve damage in people who have impaired Check that the guard is undamaged and not cracked.

Seite 37 : Cutting Equipment

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 37 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Check that the harness straps are correctly positioned. Locking nut Once the harness and machine have been adjusted, check that the harness quick release works correctly. Muffler A locking nut is used to secure some types of cutting attachment.

Seite 38

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 38 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Keep the correct setting on the saw blade! Follow our WARNING! Always stop the engine instructions and use the recommended setting tool. An before doing any work on the cutting incorrectly set saw blade increases the risk of jamming attachment.

Seite 39

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 39 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Sharpening the saw blade Trimmer head IMPORTANT! Always ensure the trimmer cord is wound tightly and • See the cutting attachment packaging for correct evenly around the drum, otherwise the machine will sharpening instructions.

Seite 40 : Assembly, Assembling The Handlebar And Throttle, Fitting Blades And Trimmer Heads

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 40 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY Assembling the handlebar and Fitting blades and trimmer heads throttle WARNING! When fitting the cutting attachment it is • Fit the handlebar in the handlebar clamp on the shaft extremely important that the raised using four screws.

Seite 41

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 41 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY The guard extension is removed easily using a (533) screwdriver, see illustration. Fitting a blade guard, grass blade and grass cutter • Hook the blade guard/combination guard (A) onto the fitting on the shaft and secure with the bolt (L).

Seite 42

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 42 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY Fitting the trimmer guard and trimmer blade guard (A) to the adapter using the 4 screws (L) as shown. head CAUTION! Use the recommended blade guard. See the Technical data section. •...

Seite 43 : Fitting The Transport Guard, Adjusting The Harness And Brush Cutter

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 43 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY where you should operate the socket spanner when situation that requires you to free yourself from the loosening or tightening the nut. machine and harness. Fitting the transport guard Spreading the load on your shoulders A well-adjusted harness and machine makes work much easier.

Seite 44 : Fuel Handling, Fuel Safety, Fuel

Ensure the machine is cleaned and that a complete Two-stroke oil service is carried out before long-term storage. • For best results and performance use HUSQVARNA • The transport guard must always be fitted to the two-stroke engine oil, which is specially formulated for cutting attachment when the machine is being our air-cooled two-stroke engines.

Seite 45 : Fueling

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 45 Monday, August 22, 2011 1:26 PM FUEL HANDLING Mixing Fueling • Always mix the petrol and oil in a clean container intended for fuel. • Always start by filling half the amount of the petrol to be used. Then add the entire amount of oil. Mix (shake) the fuel mixture.

Seite 46 : Starting And Stopping, Check Before Starting

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 46 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTING AND STOPPING Check before starting trimmer guard if they have been exposed to impact or are cracked. • Check the blade to ensure that no cracks have formed at the bottom of the teeth or by the centre hole. The most common reason why cracks are formed is that sharp corners have been formed at the bottom of the teeth while sharpening or that the blade has been...

Seite 47

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 47 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTING AND STOPPING (543, 553) Repeat pulling the cord until the engine starts. When the engine starts. return choke control to run position and apply full throttle; the throttle will automatically disengage from the start setting.

Seite 48

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 48 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTING AND STOPPING Stopping Stop the engine by switching off the ignition. CAUTION! Stop the engine by switching off the ignition. 48 – English...

Seite 49 : Working Techniques, General Working Instructions

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 49 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES General working instructions yourself incorrectly or make the cut in the wrong place the tree may hit you or the machine and cause you to lose control. Both situations can cause serious IMPORTANT! personal injury.

Seite 50

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 50 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES • Work systematically to and fro across the area, WARNING! Neither the operator of the clearing a width of around 4-5 m on each pass. This machine nor anyone else may attempt to exploits the full reach of the machine in both directions remove the cut material while the engine and gives the operator a convenient and varied...

Seite 51

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 51 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES the right, exerting firm pressure. At the same time push wood. Small stems require more pressure, while large the stem using the blade guard. Cut with the area of the stems require less pressure.

Seite 52

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 52 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES Grass clearing using a grass blade • Reduce the risk of damaging plants by shortening the cord to 10-12 cm and reducing the engine speed. Clearing • The clearing technique removes all unwanted •...

Seite 53 : Maintenance, Carburettor, Air filter

Excessive fuel consumption. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Clean the filter every 25 hours, or more regularly if conditions are exceptionally dusty. Cleaning the air filter (543, 553) WARNING! If the idle speed cannot be Remove the air filter cover and take out the filter. Blow adjusted so that the cutting attachment clean with compressed air.

Seite 54 : Fuel filter, Bevel Gear, Spark Plug

Oiling the foam plastic filter Spark plug (533) Always use HUSQVARNA filter oil, art. no. 531 00 92-48. The filter oil contains a solvent to make it spread evenly through the filter. You should therefore avoid skin contact. The spark plug condition is influenced by: Put the filter in a plastic bag and pour the filter oil over it.

Seite 55 : Maintenance Schedule

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 55 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MAINTENANCE Maintenance schedule The following is a list of the maintenance that must be performed on the machine. Most of the items are described in the Maintenance section. The user must only carry out the maintenance and service work described in this Operator’s Manual.

Seite 56 : Technical Data Technical Data

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 56 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNICAL DATA Technical data Technical data 533RS 543RS 553RS Engine Cylinder displacement, cm 29,5 40,1 50,6 Cylinder bore, mm 38,0 40,5 45,5 Stroke, mm 31,1 31,1 Idle speed, rpm 3000 3000 2800 Recommended max.

Seite 57

Trimmer head 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2.4 - 3.0 mm cord) 544 04 42-10 Support cup Fixed 543RS Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-teeth) 537 33 16-01 Grass blade/grass cutter Multi 255-3 (Ø...

Seite 58 : Ec-Declaration Of Conformity

We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the brush cutters Husqvarna 533RS, 543RS and 553RS with serial numbers dating from 2011 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: - of May 17, 2006 "relating to machinery"...

Seite 59 : Symbolerklärung Symbole

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 59 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLERKLÄRUNG Symbole Stets zugelassene WARNUNG! Falsch oder Schutzhandschuhe tragen. nachlässig angewendete Freischneider, Motorsensen oder Trimmer sind gefährliche Geräte, die schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Anwendern Rutschfeste und stabile Stiefel oder anderen Personen tragen.

Seite 60 : Inhalt, Vor Dem Start Ist Folgendes Zu Beachten

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 60 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INHALT Inhalt Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: SYMBOLERKLÄRUNG Symbole ..............59 Die Bedienungsanweisung sorgfältig durchlesen. INHALT Inhalt ..............60 WARNUNG! Eine längerfristige Beschallung mit Lärm kann zu Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: .... 60 bleibenden Gehörschäden führen.

Seite 61 : Einleitung, Sehr Geehrter Kunde

Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt entschieden haben. Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.

Seite 62 : Was Ist Was, Was Ist Was Am Freischneider, 'ðåäñòâà Çàùèòû Îïåðàòîðà

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 62 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WAS IST WAS? 543RS, 553RS 533RS Was ist was am Freischneider? Klinge 16 Lenker Einfüllöffnung für Schmiermittel, winkelgetriebe 17 Gegenmutter Winkelgetriebe 18 Stützflansch Schutz für die Schneidausrüstung 19 Stützkappe Führungsrohr 20 Mitnehmer...

Seite 63 : Allgemeine Sicherheitsvorschriften, Wichtig, Persönliche Schutzausrüstung, X8F;€'ˆ‹€ Ž€, X8F;îäãîòîâêà Òîïëèâíîé Ñìåñè

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 63 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig Persönliche Schutzausrüstung WICHTIG! WICHTIG! Falsch oder nachlässig angewendete Freischneider, Das Gerät ist nur für das Trimmen von Gras konstruiert. Motorsensen oder Trimmer sind gefährliche Geräte, die Das einzige Zubehör, für das die Motoreinheit als schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Antriebsquelle verwendet werden darf, sind die im Anwendern oder anderen Personen verursachen...

Seite 64 : Sicherheitsausrüstung Des Gerätes, Šàðáþðàòîð, 'îçäóøíûé Ôèëüòð, 'îïëèâíûé Ôèëüòð, "ãëîâàß Çóá÷Àòàß Ïåðåäà÷À, 'âå÷À Çàæèãàíèß

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 64 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STIEFEL WARNUNG! Benutzen Sie nie ein Gerät Stiefel mit Stahlkappe und rutschfester Sohle tragen. mit defekter Sicherheitsausrüstung. Die Sicherheitsausrüstung des Gerätes muss so kontrolliert und gewartet werden, wie dies in diesem Abschnitt beschrieben wird.

Seite 65 : Âàæàåìè Ïîòðåáèòåëþ, X8E;™ˆ ˆ ''"š-ˆˆ ‡€ , ‹È÷Íà Çàùèòíà Åêèïèðîâêà, Àùèòíîòî Îáîðóäâàíå Íà Ìàøèíàòà

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 65 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Kontrollieren, ob Gashebel und Gashebelsperre mit dem Schutz für die Schneidausrüstung dazugehörigen Rückzugfedersystem leicht funktionieren. Dieser Schutz soll verhindern, dass lose Gegenstände zum Anwender hochgeschleudert werden. Der Schutz verhindert auch, dass der Anwender mit der Schneidausrüstung in Berührung kommt.

Seite 66 : Œîíòèðàíå Íà Òðàíñïîðòíàòà Çàùèòà, Àãëàñßíå Íà Ñàìàðà È Íà Õðàñòîðåçà

Kontrollieren, ob die Vibrationsdämpfer unbeschädigt und Schalldämpfer fest verankert sind. Wenden Sie sich bezüglich des Austauschs des Antivibrationssystems an Ihren Husqvarna-Händler. Der Schalldämpfer soll den Geräuschpegel so weit wie WARNUNG! Personen mit möglich senken und die Abgase des Motors vom Blutkreislaufstörungen, die zu oft...

Seite 67 : Schneidausrüstung

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 67 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Gegenmutter WARNUNG! Den Motor immer abstellen, bevor irgendwelche Arbeiten an der Schneidausrüstung ausgeführt werden. Diese rotiert noch weiter, nachdem der Bestimmte Schneidausrüstungen sind mit einer Gashebel losgelassen wurde. Kontrollieren, ob die Schneidausrüstung Gegenmutter gesichert.

Seite 68 : Åõíè÷Åñêî Îáñëóæâàíå

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 68 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Grundregeln Feilen von Grasmesser und Grasklinge Die Schneidausrüstung immer nur mit dem von uns • Befolgen Sie die Feilanleitung auf der Verpackung der empfohlenen Schutz verwenden! Siehe Kapitel Schneidausrüstung. Klinge und Messer werden mit Technische Daten.

Seite 69

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 69 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN • Feilwinkel 15°. Jeden zweiten Zahn nach rechts, die • Darauf achten, dass das Messer am Trimmerschutz dazwischen liegenden Zähne nach links feilen. Wenn intakt ist. Es dient dazu, den Faden auf die richtige mit der Klinge hart gegen Steine gesägt worden ist, Länge zu schneiden.

Seite 70 : Montage, Montage Von Lenkung Und Gasgriff, Montage Von Klinge Und Trimmerkopf

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 70 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Montage von Lenkung und Montage von Klinge und Gasgriff Trimmerkopf WARNUNG! Bei der Montage der Schneidausrüstung ist es äußerst wichtig, dass die Führung • Befestigen Sie den Griff mit vier Schrauben an der des Mitnehmers/Stützflansches korrekt Griffklemme auf der Welle.

Seite 71

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 71 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE der vier Schnellspannvorrichtungen am Schutz (543, 553) befestigen. • Mitnehmer (B) an der Abtriebswelle montieren. Die Demontage der Schutzabdeckung lässt sich am • Die Klingenachse drehen, bis sich eines der Löcher einfachsten mit einem Schraubendreher bewerkstelligen des Mitnehmers mit dem entsprechenden Loch im (siehe Abb.).

Seite 72

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 72 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE (543, 553) Montage von Klingenschutz und Sägeklinge • Das Befestigungsblech (H) demontieren. Den Adapter (I) und den Bügel (J) mit den beiden Schrauben (K) gemäß Abbildung montieren. Der Klingenschutz (A) wird mit vier Schrauben (L) gemäß Montage von Trimmerschutz und Abbildung am Adapter montiert.

Seite 73 : Montage Des Transportschutzes, Anpassung Von Tragegurt Und Freischneider

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 73 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE • Die Mutter (G) montieren. Die Mutter mit einem Anpassung von Tragegurt und Moment von 35-50 Nm (3,5-5 kpm) anziehen. Den Freischneider Hülsenschlüssel aus dem Werkzeugsatz verwenden. Den Schaft des Schlüssels so nah wie möglich am Trimmerschutz fassen.

Seite 74

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 74 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Die richtige Höhe Den Schulterriemen so einstellen, dass die Schneidausrüstung parallel zum Boden hängt. Das richtige Gleichgewicht Die Schneidausrüstung leicht auf dem Boden aufliegen lassen. Die Aufhängöse verschieben, um den Freischneider in die richtige Balance zu bringen.

Seite 75 : Umgang Mit Kraftstoff, Sicherer Umgang Mit Kraftstoff, Kraftstoff

Kraftstoff • Mischungsverhältnis ACHTUNG! Das Gerät ist mit einem Zweitaktmotor 1:50 (2 %) mit HUSQVARNA-Zweitaktöl. ausgestattet und daher ausschließlich mit einer Mischung 1:33 (3 %) mit anderen Ölen für luftgekühlte aus Benzin und Zweitaktöl zu betreiben. Damit das Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.

Seite 76 : Tanken

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 76 Monday, August 22, 2011 1:26 PM UMGANG MIT KRAFTSTOFF Tanken Zweitaktöl, Liter Benzin, Liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WARNUNG! Folgende 0,30 0,45 Vorsichtsmaßnahmen verringern die Feuergefahr: 0,40 0,60 Beim Tanken nicht rauchen und jegliche Mischen Wärmequellen vom Kraftstoff fernhalten.

Seite 77 : Starten Und Stoppen, Kontrolle Vor Dem Start

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 77 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start ausgesetzt gewesen sind, müssen sie ausgetauscht werden. • Die Klinge auf Risse am Zahnansatz und um das Mittelloch herum kontrollieren. Die häufigste Ursache für Rissbildungen am Zahnansatz stellen beim Feilen entstandene scharfe Ecken oder die Anwendung der Klinge in stumpfem Zustand dar.

Seite 78

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 78 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN UND STOPPEN Starten (543, 553) Zündung: Den Stoppschalter in Startposition stellen. Choke: Den Chokehebel in Choke-Lage führen. (533) WARNUNG! Wenn der Chokehebel beim Starten des Motors auf Choke oder Startgas eingestellt ist, fängt die Schneidausrüstung sofort an zu rotieren.

Seite 79

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 79 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN UND STOPPEN Für Gashandgriffe mit Startgassperre gilt: Startgas wird erhalten, indem zuerst die Gashebelsperre und der Gashebel und dann der Startgasknopf (A) eingedrückt werden. Dann die Gashebelsperre und den Gashebel und danach den Startgasknopf loslassen. Nun ist die Startgasfunktion aktiviert.

Seite 80 : Arbeitstechnik, Allgemeine Arbeitsvorschriften

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 80 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK Allgemeine Arbeitsvorschriften unvermittelt Ihren Standort wechseln. Beim Arbeiten auf abschüssigem Boden immer sehr vorsichtig sein. WICHTIG! Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Freischneider und Trimmer. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts verunsichert, lassen Sie sich von einem Experten beraten.

Seite 81

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 81 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK Beim Weitergehen ist der Motor abzustellen. Bei WARNUNG! Manchmal setzen sich Äste längeren Wegstrecken und Transporten ist der oder Gras zwischen Schutz und Transportschutz anzuwenden. Schneidausrüstung fest. Zum Reinigen 10 Das Gerät niemals mit laufendem Motor grundsätzlich den Motor abstellen.

Seite 82

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 82 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK • Die Länge der Arbeitswege sollte ca. 75 m betragen. zwischen 3 und 5 Uhr ansetzen. Vor dem Ansetzen Den Kraftstoffvorrat mitnehmen, wenn die Arbeit der Klinge Vollgas geben. voranschreitet. •...

Seite 83

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 83 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK stärkeren Druck, während dickere Stämme einen herunterfallen lassen. Das verringert die Gefahr des leichteren Druck erfordern. Festsägens. Grasfreischneiden mit Grasklinge • Wenn die Stämme sehr dicht stehen, ist die Gehgeschwindigkeit daran anzupassen. •...

Seite 84

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 84 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK • Den Motor abstellen, den Gurt abnehmen und das Mähen Gerät auf den Boden legen, bevor Sie das Schnittgut • Ein Trimmer ist das optimale Gerät zum Mähen an aufsammeln. Stellen, die mit einem gewöhnlichen Rasenmäher schwer zugänglich sind.

Seite 85 : Wartung, Vergaser, Luftfilter

Unnormal hohem Kraftstoffverbrauch. Schneidausrüstung zu rotieren beginnt. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Den Filter jeweils nach 25 Betriebsstunden reinigen, bei besonders staubigen Verhältnissen häufiger. Reinigung des Luftfilters (543, 553) Luftfilterabdeckung abnehmen und Filter entfernen. Mit WARNUNG! Kann die Leerlaufdrehzahl Druckluft reinigen.

Seite 86 : Kraftstofffilter, Winkelgetriebe, Zündkerze

Das Winkelgetriebe ist ab Werk mit der richtigen Menge Fett gefüllt. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, sollte jedoch kontrolliert werden, ob das Getriebe zu 3/4 mit Fett gefüllt ist. HUSQVARNA Spezialfett verwenden. ACHTUNG! Stets den vom Hersteller empfohlenen Zündkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete Zündkerze kann Kolben und Zylinder zerstören.

Seite 87 : Wartungsschema

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 87 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WARTUNG Wartungsschema Nachstehend sind die an der Maschine vorzunehmenden Wartungsmaßnahmen aufgelistet.Die meisten der Punkte werden im Abschnitt ”Wartung” beschrieben. Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.Größere Eingriffe sind von einer autorisierten Servicewerkstatt auszuführen.

Seite 88 : Technische Daten Technische Daten

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 88 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNISCHE DATEN Technische Daten Technische Daten 533RS 543RS 553RS Motor Hubraum, cm 29,5 40,1 50,6 Bohrung, mm 38,0 40,5 45,5 Hublänge, mm 31,1 31,1 Leerlaufdrehzahl, U/min 3000 3000 2800 Empfohlene max. Drehzahl, unbelastet, U/min...

Seite 89

544 04 42-10 Trimmerkopf 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm Faden) 544 04 42-10 Stützkappe Fest 543RS Schutz für die Zugelassenes Zubehör Schneidausrüstung, Teile-Nr. Grass 255-4 1" (Ø 255, 4 Zähne) 537 33 16-01 Grasklinge/Grasmesser Multi 255-3 (Ø 255 3-Zähne) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 90 : Eg-Konformitätserklärung

Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Freischneider Husqvarna 533RS, 543RS und 553RS von den Seriennummern des Baujahrs 2011 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: - vom 17.

Seite 91 : Explication Des Symboles Symboles

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 91 Monday, August 22, 2011 1:26 PM EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles Utiliser des bottes antidérapantes et AVERTISSEMENT! Utilisés de stables. manière négligente ou erronée, les débroussailleuses et les coupe- herbes peuvent devenir des outils dangereux pouvant occasionner Émissions sonores dans des blessures graves, voire l’environnement selon la directive de mortelles pour l’utilisateur ou...

Seite 92 : Sommaire, Contrôler Les Points Suivants Avant La Mise En Marche

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 92 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SOMMAIRE Sommaire Contrôler les points suivants avant la mise en marche: EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles .............. 91 Lire attentivement le manuel d’utilisation. SOMMAIRE Sommaire ............. 92 AVERTISSEMENT! Une exposition prolongée au bruit risque de causer des Contrôler les points suivants avant la mise en lésions auditives permanentes.

Seite 93 : Introduction, Cher Client

Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la rivière Huskvarna. Le choix de l’emplacement était logique puisque la rivière Huskvarna servait à...

Seite 94 : Quels Sont Les Composants, Quels Sont Les Composants De La, Débroussailleuse

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 94 Monday, August 22, 2011 1:26 PM QUELS SONT LES COMPOSANTS? 543RS, 553RS 533RS Quels sont les composants de la débroussailleuse? Lame 16 Guidon Ravitaillement en lubrifiant, renvoi d’angle 17 Contre-écrou Renvoi d’angle 18 Bride de support Protection pour l’équipement de coupe...

Seite 95 : Instructions Générales De Sécurité, Important, Équipement De Protection Personnelle

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 95 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! Équipement de protection personnelle IMPORTANT! La machine est conçue uniquement pour le IMPORTANT! désherbage. Utilisés de manière négligente ou erronée, les Les seuls accessoires pouvant utiliser le moteur comme débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent devenir source motrice sont les équipements de coupe que des outils dangereux pouvant occasionner des...

Seite 96 : Équipement De Sécurité De La Machine

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 96 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ GANTS IMPORTANT! L’entretien et la réparation de la machine Au besoin, utiliser des gants, notamment lors du montage exigent une formation spéciale. Ceci concerne de l’équipement de coupe. particulièrement l’équipement de sécurité...

Seite 97

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 97 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Appuyer sur le blocage de l’accélération et vérifier qu’il Bouton d’arrêt revient de lui-même en position initiale quand il est Le bouton d’arrêt est utilisé pour arrêter le moteur. relâché.

Seite 98

à de l’utilisateur. l’unité que constituent les poignées. Vérifier que les éléments anti-vibrations sont entiers et solidement fixés. Contactez votre revendeur Husqvarna pour remplacer le système anti-vibrations. AVERTISSEMENT! Une exposition excessive aux vibrations peut entraîner des troubles circulatoires ou nerveux chez les personnes sujettes à...

Seite 99 : Équipement De Coupe

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 99 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT! N’oubliez pas que: IMPORTANT! Les gaz d’échappement du moteur sont N’utiliser l’équipement de coupe qu’avec la protection très chauds et peuvent contenir des recommandée! Voir le chapitre Caractéristiques étincelles pouvant provoquer un techniques.

Seite 100

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 100 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Règles élémentaires • Limer les tranchants de manière égale afin de préserver l’équilibre. N’utiliser l’équipement de coupe qu’avec la protection recommandée! Voir le chapitre Caractéristiques techniques. AVERTISSEMENT! Toujours jeter une lame pliée, faussée, fissurée, cassée ou abîmée de toute autre façon.

Seite 101

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 101 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ronde. La partie supérieure des dents doit être limée de manière identique sur toutes les dents. • Ajuster l’avoyage. Il doit être de 1 mm. Tête de désherbage IMPORTANT! Veiller à...

Seite 102 : Montage, Montage Du Guidon Et De La Poignée D'accélération

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 102 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Montage du guidon et de la Montage de la lame et de la tête de poignée d'accélération désherbage AVERTISSEMENT! • Placer le guidon dans le pontet sur le tube de transmission à...

Seite 103

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 103 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE ensuite le bouclier à la protection combinée à l’aide des • Monter un toc d’entraînement (B) sur l’axe sortant. quatre fixations rapides. • Faire tourner l’axe de la lame jusqu’à ce que l’un des trous du toc d’entraînement coïncide avec le trou correspondant du carter.

Seite 104

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 104 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE (543, 553) • Vissez la tête de désherbage/les couteaux en plastique (H) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. • Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse. Montage du protège-lame et de la lame d’éclaircissage Montage de la protection de la tête et de la tête de désherbage...

Seite 105 : Montage De La Protection De Transport, Adaptation Du Harnais Et De La Débroussailleuse

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 105 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE • Insérer la goupille d’arrêt (C) dans le trou afin de • Introduire les deux fixations (B) dans les rainures (C) bloquer l’axe. pour sécuriser la protection de transport. • Placer la lame (D) et la bride de support (F) sur l’arbre sortant.

Seite 106

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 106 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Tendre les courroies latérales pour bien répartir la charge sur les deux épaules. Hauteur correcte Ajuster les bretelles de telle sorte que l’équipement de coupe soit parallèle au sol. Equilibre correct Laisser l’équipement de coupe reposer légèrement sur le sol.

Seite 107 : Manipulation Du Carburant, Sécurité Carburant, Carburant

Rapport de mélange de petites quantités de carburant, la moindre erreur peut sérieusement affecter le rapport du mélange. 1:50 (2%) avec huile deux temps HUSQVARNA. 1:33 (3%) avec d’autres huiles conçues pour des moteurs deux temps à refroidissement par air classés pour JASO FB/ISO EGB.

Seite 108 : Remplissage De Carburant

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 108 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANIPULATION DU CARBURANT Remplissage de carburant Huile deux temps, litres Essence, litres 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 AVERTISSEMENT! Les mesures de 0,30 0,45 sécurité ci-dessous réduisent le risque d’incendie: 0,40 0,60...

Seite 109 : Démarrage Et Arrêt, Contrôles Avant La Mise En Marche

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 109 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en carter de protection si l’un ou l’autre a subi des dommages ou présente des fissures. marche • Contrôler la lame afin de détecter d’éventuelles fissures au niveau des dents et du trou central.

Seite 110

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 110 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DÉMARRAGE ET ARRÊT (533) AVERTISSEMENT! Lorsque le moteur est démarré avec la commande de starter en position starter/accélérateur, l’équipement de coupe commence à tourner immédiatement. Plaquer la machine contre le sol à l’aide de la main gauche (NOTA! Pas à...

Seite 111

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 111 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DÉMARRAGE ET ARRÊT Pour faire repasser le moteur au ralenti, appuyer sur le blocage de la commande d’accélération et la commande d’accélération. Arrêt Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. REMARQUE! Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. –...

Seite 112 : Techniques De Travail, Méthodes De Travail

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 112 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL Méthodes de travail fondrières, etc. Observer la plus grande prudence lors de travail sur des terrains en pente. IMPORTANT! Ce chapitre traite des consignes de sécurité de base lors du travail avec une débroussailleuse ou un coupe- herbe.

Seite 113

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 113 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL Lors des déplacements, arrêter le moteur. Lors des AVERTISSEMENT! Il arrive que des déplacements longs et des transports, utiliser le branches ou de l’herbe se coincent entre dispositif de protection prévu à cet effet. la protection et l’équipement de coupe.

Seite 114

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 114 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL • Si le terrain est en pente, déterminer le parcours de lame. Passer au plein régime avant d’apposer la lame manière qu’il soit perpendiculaire à la pente. Il est sur le tronc.

Seite 115

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 115 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL demandent une alimentation plus importante, les plus hautes et les laisser retomber. De cette manière troncs plus épais une alimentation plus légère. le risque de blocage de la machine diminue. Débroussaillage avec une lame à...

Seite 116

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 116 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL • Arrêter le moteur, ouvrir le harnais et poser la désherbage. Éviter de presser la tête de désherbage machine par terre avant de rassembler le matériel contre le sol, puisque cela risque d’endommager la végétal coupé.

Seite 117 : Entretien, Carburateur, Filtre À Air

à tourner. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Nettoyer le filtre après 25 heures de service, ou plus souvent si les conditions de travail sont exceptionnellement poussiéreuses. Nettoyage du filtre à air (543, 553) AVERTISSEMENT! S’il est impossible de...

Seite 118 : Filtre À Carburant, Renvoi D'angle, Bougie

Huilage du filtre en mousse plastique (533) Toujours utiliser l’huile pour filtre HUSQVARNA, réf. 531 00 92-48. L’huile pour filtre contient un solvant permettant une distribution régulière de l’huile dans tout le filtre. Bougie Éviter par conséquent tout contact avec la peau.

Seite 119 : Schéma D'entretien

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 119 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ENTRETIEN Schéma d’entretien La liste ci-dessous indique l’entretien à effectuer sur la machine. La plupart des points sont décrits à la section Entretien. L’utilisateur ne peut effectuer que les travaux d’entretien et de révision décrits dans ce manuel d’utilisation. Les mesures plus importantes doivent être effectuées dans un atelier d’entretien agréé.

Seite 120 : Caractéristiques Techniques

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 120 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 533RS 543RS 553RS Moteur Cylindrée, cm 29,5 40,1 50,6 Alésage, mm 38,0 40,5 45,5 Course, mm 31,1 31,1 Régime de ralenti, tr/min 3000 3000 2800 Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min...

Seite 121

Tête de désherbage 544 04 42-10 T35, T35x (fil Ø 2.4 - 3.0 mm) 544 04 42-10 Bol de garde au sol Fixe 543RS Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 dents) 537 33 16-01 Lame/couteau à...

Seite 122 : Assurance De Conformité Ue

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél: +46-36-146500, déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit auquel se rattache la présente déclaration: débroussailleuses Husqvarna 533RS, 543RS et 553RS à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2011 et ultérieurement (l’année est indiquée en clair sur la plaque d’identification et suivie d’un numéro de série) est conforme aux dispositions de la (des) DIRECTIVE(S) DU CONSEIL:...

Seite 123 : Verklaring Van De Symbolen Symbolen

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 123 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen Gebruik stevige antisliplaarzen. WAARSCHUWING! Een motorzeis, bosmaaier of trimmer kan bij onjuist of slordig gebruik een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of het overlijden van de gebruiker of anderen kan Geluidsemissie naar de omgeving veroorzaken.

Seite 124 : Inhoud, Voor Het Starten Moet U Rekening Houden Met De Volgende Punten

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 124 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INHOUD Inhoud Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen .............. 123 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig. INHOUD Inhoud ..............124 WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot Voor het starten moet u rekening houden met de permanente gehoorbeschadiging.

Seite 125 : Inleiding, Beste Klant

Het is op dit terrein dat Husqvarna tegenwoordig actief is. Husqvarna is heden ten dage een van de meest vooraanstaande producenten ter wereld van producten voor bos en tuin met kwaliteit en prestatie als de hoogste prioriteit. De missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van gemotoriseerde producten voor bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie.

Seite 126 : Wat Is Wat, Wat Is Wat Op De Motorzeis

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 126 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WAT IS WAT? 543RS, 553RS 533RS Wat is wat op de motorzeis? Blad 16 Stuur Bijvulopening smeermiddel, hoekoverbrenging 17 Borgmoer Hoekoverbrenging 18 Steunflens Beschermkap voor snijuitrusting 19 Steunkop Steel 20 Meenemer...

Seite 127 : Algemene Veiligheidsinstructies, Belangrijk, Persoonlijke Veiligheidsuitrusting

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 127 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk Persoonlijke veiligheidsuitrusting BELANGRIJK! BELANGRIJK! De machine is uitsluitend bedoeld voor het maaien van Een motorzeis, bosmaaier of trimmer kan bij onjuist of gras. slordig gebruik een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of het overlijden van de gebruiker of De enige accessoires waarvoor u de motoreenheid als anderen kan veroorzaken.

Seite 128 : Veiligheidsuitrusting Van De Machine

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 128 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LAARZEN Gashendelvergrendeling Gebruik laarzen met stalen neus en anti-slip zool. De gashendelvergrendeling is geconstrueerd om onopzettelijke activering van de gashendel te voorkomen. Wanneer de vergrendeling (A) in het handvat wordt gedrukt (= wanneer men het handvat vasthoudt) wordt de gashendel ontkoppeld (B).

Seite 129

Beschermkap voor snijuitrusting snijuitrusting op de handvateenheid van de machine. Controleer of de trillingdempingselementen heel zijn en goed vast zitten. Neem contact op met uw Husqvarna- dealer om het trillingdempingssysteem te laten vervangen. Deze beschermkap voorkomt dat losse voorwerpen in de richting van de gebruiker worden geslingerd.

Seite 130

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 130 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Snelontgrendeling Controleer regelmatig of de geluiddemper vastzit in de machine. Vooraan zit een makkelijk bereikbare snelontgrendeling als veiligheidsmaatregel indien de motor vlam vat of in een andere situatie waarin men zich snel van de machine en het draagstel moet ontdoen.

Seite 131 : Snijuitrusting

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 131 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Snijuitrusting Een trimmerkop is bedoeld voor het trimmen van gras. In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe u door het juiste onderhoud en door het juiste type snijuitrusting te gebruiken: •...

Seite 132

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 132 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES • Vijl alle sneden evenveel bij om de balans te bewaren. vijlt. En moet de bovenkant van alle tanden evenveel bijgevijld worden. WAARSCHUWING! Gooi een verbogen, scheef, gebarsten, gebroken of op andere wijze beschadigd blad altijd weg.

Seite 133 : Monteren, Monteren Van Stuur En Gashandgreep, Montage Van Blad En Trimmerkop

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 133 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN Monteren van stuur en Montage van blad en trimmerkop gashandgreep WAARSCHUWING! Bij het monteren van de snijuitrusting is • Bevestig het stuur in de stuurklem op de as met vier het zeer belangrijk dat de geleidepen van schroeven.

Seite 134

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 134 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN Plaats de beschermingsgeleider in de gleuf op de (543, 553) combibeschermkap. Zet de bescherming vervolgens met de vier snelsluitingen vast op de beschermkap. • Monteer de meenemer (B) op de uitgaande as. •...

Seite 135

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 135 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN (543, 553) • Schroef de trimmerkop/kunststof bladen (H) tegen de klok in vast. • Ga voor het demonteren in omgekeerde volgorde tewerk. Monteren van bladbeschermkap en zaagblad Monteren van trimmerbeschermkap en trimmerkop •...

Seite 136 : Monteren Van De Transportbeschermkap, Aanpassen Van Draagstel En Motorzeis

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 136 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN • Duw de borgpin (C) in de opening zodat de as Monteren van de vergrendeld wordt. transportbeschermkap • Plaats het blad (D) en de steunflens (F) op de uitgaande as. •...

Seite 137

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 137 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN dat het gewicht gelijkmatig over beide schouders wordt verdeeld. De juiste hoogte Stel de schouderriem zo af dat de snijuitrusting parallel aan de grond komt. Het juiste evenwicht Laat de snijuitrusting licht tegen de grond rusten. Verplaats het ophangoog om de motorzeis in de juiste balans te krijgen.

Seite 138 : Brandstofhantering, Brandstofveiligheid, Brandstof

• Voor de beste resultaten en prestaties, moet u verwijderd wanner de machine voor lange tijd wordt HUSQVARNA tweetaktolie gebruiken, die speciaal opgeborgen, wanneer de machine niet onder toezicht wordt gemaakt voor onze luchtgekoelde staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen.

Seite 139 : Tanken

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 139 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRANDSTOFHANTERING Tanken Tweetaktolie, liter Benzine, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WAARSCHUWING! Om het risico op 0,30 0,45 brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 0,40 0,60 Rook niet of plaats geen warme Mengen...

Seite 140 : Starten En Stoppen, Controle Voor Het Starten

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 140 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten indien deze terugslag te verduren hebben gehad of barsten vertonen. • Controleer het blad op barsten bij het centergat en bij de tandbodems. De barsten ontstaan meestal doordat er tijdens het vijlen scherpe hoeken ontstaan zijn in de tandbodems of doordat men het blad gebruikt heeft met botte tanden.

Seite 141

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 141 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN EN STOPPEN (543, 553) motor start. Wanneer de motor start, geef snel vol gas en het startgas wordt automatisch uitgezet. N.B.! Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de starthendel niet zomaar los wanneer het volledig uitgetrokken is.

Seite 142

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 142 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN EN STOPPEN Stoppen Stop de motor door de ontsteking af te zetten. N.B.! Stop de motor door de ontsteking af te zetten. 142 – Dutch...

Seite 143 : Arbeidstechniek, Algemene Werkinstructies

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 143 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK Algemene werkinstructies Wees extra voorzichtig wanneer u in bomen zaagt die gespannen zijn. Een gespannen boom kan zowel voor als na het doorzagen in zijn normale stand terug BELANGRIJK! vliegen. Als u op de verkeerde plaats staat of de In dit hoofdstuk nemen we de basisveiligheidsregels voor inkeping op de verkeerde plaats maakt, kan dit ertoe het werken met een motorzeis en trimmer door.

Seite 144

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 144 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK Werkmethodes WAARSCHUWING! Noch de gebruiker van de machine noch iemand anders WAARSCHUWING! Machines die zijn mag proberen het afgezaagde materiaal uitgerust met zaagbladen of grasmessen weg te trekken wanneer de motor of de kunnen met enorme kracht opzij snijuitrusting draait, omdat dit tot ernstig geworpen worden, wanneer het mes in...

Seite 145

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 145 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK zodat de gevelde stammen in het reeds gemaaide 3 en 5 uur zodat de rotatierichting van het blad het gedeelte van het terrein vallen. onderste gedeelte van de boom naar links duwt. •...

Seite 146

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 146 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK steel met beide handen beet en trek de machine Laat de linkerkant van het blad werken (tussen 8 en voorzichtig los. 12 uur). Struiken maaien met zaagblad • Smalle stammen en struikgewas moeten neergezaagd worden.

Seite 147

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 147 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK Schoonschrapen • Bij het maaien en vegen moet u vol gas geven om een goed resultaat te krijgen. • Met de schraaptechniek kan men alle ongewenste begroeiing verwijderen. Hou de trimmerkop vlak boven de grond en een ietsje scheef.

Seite 148 : Onderhoud, Carburateur, Luchtfilter

Abnormaal hoog brandstofverbruik (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Maak het filter na 25 werkuren schoon of vaker wanneer u in abnormaal stoffige omstandigheden werkt. Luchtfilter schoonmaken WAARSCHUWING! Als het stationair (543, 553) toerental niet zo kan worden afgesteld Verwijder het luchtfilterdeksel en het filter.

Seite 149 : Brandstoffilter, Hoekoverbrenging, Bougie

Oliën van schuimplastic filter De volgende factoren zijn van invloed op de conditie van (533) de bougie: Gebruik altijd HUSQVARNA filterolie, artikelnr. 531 00 92- 48. De filterolie bevat een oplosmiddel zodat het makkelijk • Een incorrecte afstelling van de carburateur.

Seite 150 : Onderhoudsschema

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 150 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ONDERHOUD Onderhoudsschema Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat aan de machine moet worden uitgevoerd. De meeste punten staan beschreven in het hoofdstuk Onderhoud. De gebruiker mag alleen die onderhouds- en servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Seite 151 : Technische Gegevens Technische Gegevens

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 151 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens Technische gegevens 533RS 543RS 553RS Motor Cilinderinhoud, cm 29,5 40,1 50,6 Cilinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglengte, mm 31,1 31,1 Stationair toerental, t/min 3000 3000 2800 Aanbevolen max. overtoeren, t/min...

Seite 152

Superauto II 544 04 42-10 Trimmerkop 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4-3,0 mm draad) 544 04 42-10 Steunkop Vast 543RS Beschermkap voor de Goedgekeurde accessoires Type snijuitrusting, Artikelnr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-punts) 537 33 16-01 Grasmaaiblad/grasmes Multi 255-3 (Ø 255 3-punts) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 153 : Eg-Verklaring Van Overeenstemming

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46-36-146500, verklaart hierbij dat de Husqvarna motorzeisen 533RS, 543RS en 553RS met een serienummer uit 2011 en verder (het jaar met daaropvolgend het serienummer wordt duidelijk aangegeven op het productplaatje), in overeenstemming zijn met de voorschriften in de RICHTLIJN VAN DE RAAD: - van 17 mei 2006 "betreffende machines"...

Seite 154 : Symbolforklaring Symboler

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 154 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLFORKLARING Symboler Brug skridsikre og stabile støvler. ADVARSEL! En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Støjemissioner til omgivelserne i Det er meget vigtigt, at du læser og henhold til EF-direktiv.

Seite 155 : Indhold

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 155 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INDHOLD Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler .............. 154 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. INDHOLD Indhold ..............155 ADVARSEL! Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente Inden start skal du være opmærksom på følgende: høreskader.

Seite 156 : Indledning, Til Vore Kunder

Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk.

Seite 157 : Hvad Er Hvad, Hvad Er Hvad På Rydningssaven

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 157 Monday, August 22, 2011 1:26 PM HVAD ER HVAD? 543RS, 553RS 533RS Hvad er hvad på rydningssaven? Klinge 16 Styr Påfyldning af smøremiddel, vinkelgear 17 Låsemøtrik Vinkelgear 18 Støtteflange Beskyttelse til skæreudstyr 19 Støttekop Styrestang 20 Medbringer...

Seite 158 : Generelle Sikkerhedsinstruktioner, Vigtigt, Personligt Beskyttelsesudstyr

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 158 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt Personligt beskyttelsesudstyr VIGTIGT! VIGTIGT! Maskinen er kun konstrueret til græstrimning. En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, Det eneste tilbehør, du må anvende motorenheden som som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for drivkilde til, er det skæreudstyr, vi anbefaler i kapitlet brugeren eller andre.

Seite 159 : Maskinens Sikkerhedsudstyr

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 159 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER STØVLER grebet om håndtaget slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler respektive udgangsstilling. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling bevirker, at gasreguleringen automatisk låses i ”tomgang”.

Seite 160

Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. Kontrollér, at vibrationsdæmpningskomponenterne er intakte og fast forankrede. Kontakt Husqvarna- Denne beskyttelse er beregnet til at forhindre, at der forhandleren for at få udskiftet slynges løse genstande mod brugeren. Beskyttelsen vibrationsdæmpningssystemet.

Seite 161 : Skæreudstyr

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 161 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Snapudløsning ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder Foran er en lettilgængelig snapudløsning som kemikalier, som kan være sikkerhedsforanstaltning, hvis motoren bryder i brand, kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen eller hvis der opstår en anden situation, hvor det gælder bliver beskadiget.

Seite 162

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 162 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Grundregler VIGTIGT! Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, som vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske data. Se anvisningerne til skæreudstyret for korrekt indføring Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, af line og valg af korrekt diameter for line.

Seite 163

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 163 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Filning af græskniv og græsklinge fladfil. Dette sker i så fald inden filning med rundfilen. Filning af oversiden skal ske lige på alle tænder. • Se skæreudstyrets emballage for at få oplysninger om korrekt filning.

Seite 164 : Montering, Montering Af Styr Og Gashåndtag, Montering Af Klinge Og Trimmerhoved

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 164 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering af styr og gashåndtag Montering af klinge og trimmerhoved ADVARSEL! • Sæt styret i styrklemmen på skaftet ved hjælp af fire skruer. Ved montering af skæreudstyr er det yderst vigtigt, at medbringerens/ støtteflangens styr placeres korrekt i skæreudstyrets midterste hul.

Seite 165

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 165 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Indpas beskyttelseskappens styr i sporet på • Monter medbringer (B) på den udgående aksel. kombibeskytteren. Klik derefter beskyttelseskappen fast • Drej klingeakslen rundt, indtil et af medbringerens på beskyttelsen med de fire lynbespændinger. huller passer sammen med et tilsvarende hul i gearhuset.

Seite 166

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 166 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering af trimmerbeskyttelse og • Demontér fæstepladen (H). Montér adapteren (I) og beslaget (J) med de to skruer (K) som vist på billedet. trimmerhoved Klingebeskyttelsen (A) monteres med 4 skruer (L) mod adapteren som vist på...

Seite 167 : Montering Af Transportbeskyttelse, Tilpasning Af Sele Og Rydningssav

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 167 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING topnøglen skal bruges ved henholdsvis løsning og hvor det gælder om hurtigt at gøre sig fri af selen og fastspænding af møtrikken. maskinen. Montering af Jævn skulderbelastning transportbeskyttelse En godt tilpasset sele og maskine gør arbejdet betydeligt lettere.

Seite 168 : Brændstofhåndtering, Brændstofsikkerhed, Drivmiddel

• Blandingsforhold ADVARSEL! Vær forsigtig ved håndtering 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. af brændstof. Tænk på brand-, eksplosions- og indåndingsrisikoen. 1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO EGB.

Seite 169 : Tankning

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 169 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRÆNDSTOFHÅNDTERING Blanding Tankning • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen.

Seite 170 : Start Og Stop, Kontrol Før Start

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 170 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOP Kontrol før start trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slag eller er revnet. • Kontrollér, at klingen ikke har revner i tandbunde eller i midterhullet. Den almindeligste årsag til revnedannelse er, at der er opstået skarpe hjørner i tandbundene ved filning, eller at klingen er blevet brugt med sløve tænder.

Seite 171

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 171 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOP (543, 553) Sæt chokeren tilbage, straks når motoren tænder, og foretag nye startforsøg, indtil motoren starter. Når motoren starter, skal der gives fuld gas, hvorefter startgassen frakobles automatisk. BEMÆRK! Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling.

Seite 172

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 172 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOP Stop Motoren stoppes ved, at tændingen slås fra. BEMÆRK! Motoren stoppes ved, at tændingen slås fra. 172 – Danish...

Seite 173 : Arbejdsteknik, Generelle Arbejdsinstruktioner

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 173 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner svippe tilbage til sin normale stilling. Hvis du placerer dig forkert, og lægger savsnittet forkert, kan det betyde, at træet rammer dig eller maskinen, så du VIGTIGT! mister kontrollen. Begge omstændigheder kan Dette afsnit behandler grundlæggende forårsage alvorlig personskade.

Seite 174

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 174 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK • Arbejd systematisk frem og tilbage, tværs over ADVARSEL! Hverken brugeren af området, og tag en arbejdsbredde på ca. 4-5 m ad maskinen eller nogen anden må prøve at gangen. På den måde udnyttes maskinens fulde fjerne det afklippede materiale, når rækkevidde til begge sider, og brugeren får et let og motoren eller skæreudstyret roterer, da...

Seite 175

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 175 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK • For at fælde mod venstre skal træets nederste del føres kraftigt savetryk, medens kraftigere stammer kræver mod højre. Hold klingen lidt på skrå, og før den med et lettere savetryk. bestemt bevægelse skråt ned til højre.

Seite 176

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 176 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK Græsrydning med græsklinge • Nedsæt risikoen for skader på planterne ved at afkorte linen til 10-12 cm, og nedsæt motoromdrejningstallet. Renskrabning • Græsklinger og græsknive må ikke anvendes til • Skrabningsteknikken fjerner al uønsket vegetation.

Seite 177 : Vedligeholdelse, Karburator, Luftfilter

• Unormalt højt brændstofforbrug. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Rengør filteret efter 25 timers drift eller oftere, hvis forholdene er usædvanligt støvede. Rengøring af luftfilter ADVARSEL! Hvis (543, 553) tomgangsomdrejningstallet ikke kan Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filtret. Blæs det rent justeres, så...

Seite 178 : Brændstoffilter, Vinkelgear, Tændrør

VEDLIGEHOLDELSE Indsmøring af skumplastfilter i olie Tændrør (533) Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr. 531 00 92-48. Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden. Tændrørets tilstand påvirkes af: Læg filteret i en plastpose, og påfyld filterolien. Tryk på...

Seite 179 : Vedligeholdelsesskema

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 179 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning.

Seite 180 : Tekniske Data Tekniske Data

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 180 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISKE DATA Tekniske data Tekniske data 533RS 543RS 553RS Motor Cylindervolumen, cm 29,5 40,1 50,6 Cylinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglængde, mm 31,1 31,1 Tomgangsomdrejninger, o/min. 3000 3000 2800 Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min.

Seite 181

544 04 42-10 Trimmerhoved 544 04 42-10 T35, T35x (Line med Ø 2,4-3,0 mm) 544 04 42-10 Støttekop Fast 543RS Beskyttelse til skæreudstyr, Art. Godkendt tilbehør Type Grass 255-4 1" (Ø 255 4-tænder) 537 33 16-01 Græsklinge/græskniv Multi 255-3 (Ø 255 3 tænder) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 182 : Ef-Overensstemmelseserklæring

(Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500, erklærer hermed, at rydningssavene Husqvarna 533RS, 543RS og 553RS fra 2011 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17.

Seite 183 : Merkkien Selitykset Tunnukset

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 183 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Käytä luistamattomia ja tukevia VAROITUS! Raivaussaha, jalkineita. ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia Melupäästöt ympäristöön Euroopan vammoja tai kuoleman.

Seite 184 : Sisältö, Ennen Käynnistystä On Huomioitava Seuraavaa

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 184 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SISÄLTÖ Sisältö Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset ............. 183 Lue käyttöohje huolellisesti. SISÄLTÖ Sisältö ..............184 VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: ... 184 kuulovammoja.

Seite 185 : Johdanto, Hyvä Asiakas

Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle. Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta! Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Finnish – 185...

Seite 186 : Koneen Osat, Raivaussahan Osat

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 186 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KONEEN OSAT 543RS, 553RS 533RS Raivaussahan osat Terä 16 Ohjain Voiteluaineen täyttöaukko, kulmavaihde 17 Lukitusmutteri Kulmavaihde 18 Tukilaippa Terälaitteen suojus 19 Tukikuppi Runkoputki 20 Vääntiö Käynnistyskaasupainike 21 Ohjausaisan kannatin Pysäytin 22 Käyttöohje...

Seite 187 : Yleiset Turvaohjeet, Tärkeää, Henkilökohtainen Suojavarustus

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 187 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää Henkilökohtainen suojavarustus TÄRKEÄÄ! TÄRKEÄÄ! Kone on tarkoitettu ainoastaan ruohon raivaukseen. Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, Ainoat lisälaitteet, joiden käyttämiseen joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia moottoriyksikköä...

Seite 188 : Koneen Turvalaitteet

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 188 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET SAAPPAAT Kaasuliipasimen varmistin Käytä saappaita, joissa on teräksinen varvassuoja ja Varmistin estää tahattoman kaasuliipasimen käytön. Kun luistamaton pohj varmistin (A) painetaan kahvan sisään (= kun kahvasta tartutaan kiinni), kaasuliipasin (B) vapautuu. Kun ote kahvasta irrotetaan, palautuvat sekä...

Seite 189

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 189 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Katso otsikon Käynnistys alla annetut ohjeet. Käynnistä VAROITUS! Terälaitetta ei saa missään kone ja anna täysi kaasu. Löysää kaasuliipasin ja olosuhteissa käyttää ilman, että tarkasta, että terälaite pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. hyväksytty suojus on asennettu.

Seite 190 : Terälaite

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 190 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Pikairrotin VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää Etupuolella on hyvin käsillä oleva pikairrotin moottorin kemikaaleja, jotka saattavat olla tulipalojen tai muiden sellaisten tilanteiden varalta, joissa karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta koneesta ja valjaista on voitava nopeasti irrottautua.

Seite 191

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 191 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Perussäännöt TÄRKEÄÄ! Käytä terälaitteessa vain suosittelemaamme suojusta! Katso luku Tekniset tiedot. Katso terälaitteen ohjeista siiman kelausohjeet ja Käytä terälaitteessa vain suosittelemaamme suojusta! oikean siimakoon valinta. Katso luku Tekniset tiedot. Pidä...

Seite 192

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 192 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Ruohoveitsen ja ruohoterän viilaus tapauksessa ennen pyöröviilalla viilausta. Kaikki hampaat on viilattava yläpuolelta samalla tavalla. • Katso viilausohjeet terälaitteen pakkauksesta. Terä ja veitsi viilataan yksihakkuisella lattaviilalla. • Viilaa kaikkia särmiä yhtä paljon terän tasapainon säilyttämiseksi.

Seite 193 : Asennus, Ohjausaisan Ja Kaasukahvan Asennus, Terän Ja Trimmipään Asennus

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 193 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Ohjausaisan ja kaasukahvan Terän ja trimmipään asennus asennus VAROITUS! Terälaitetta asennettaessa on erittäin • Asenna ohjausaisa vetovarressa olevaan tärkeää, että vääntiön/tukilaipan ohjain kannattimeen neljällä ruuvilla. tulee oikein terälaitteen keskireikään. Väärin asennettu terälaite voi aiheuttaa vakavan ja/tai hengenvaarallisen tapaturman.

Seite 194

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 194 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Suojareuna on helppo irrottaa ruuvimeisselillä, ks. kuva. (533) Teränsuojuksen, ruohoterän ja ruohoveitsen asennus • Teräsuojus/yhdistelmäsuojus (A) asetetaan runkoputkessa olevaan kiinnikkeeseen ja kiinnitetään yhdellä ruuvilla (L). Käytä suositeltua teränsuojusta. Katso luku Tekniset tiedot. HUOM! Varmista, että suojareuna on irrotettu.

Seite 195

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 195 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Trimmisuojuksen ja trimmipään asennus HUOM! Käytä suositeltua teränsuojusta. Katso luku Tekniset tiedot. • Asenna trimmisuojus (A) trimmipäällä työskentelyä varten. HUOM! Varmista, että suojareuna on asennettu. • Trimmisuojus/yhdistelmäsuojus asetetaan runkoputken kiinnikkeeseen ja kiinnitetään yhdellä •...

Seite 196 : Kuljetussuojuksen Asennus, Valjaiden Ja Raivaussahan Sovitus

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 196 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Kuljetussuojuksen asennus työasentoon. Kiristä lantiohihnat niin, että paino jakaantuu tasaisesti hartioille. • Aseta terä kuljetussuojuksen sisään (A). • Kiinnitä kuljetussuojus napsauttamalla kiinnikkeet (B) uriin (C). Oikea korkeus Säädä olkahihna niin, että terälaite tulee maanpinnan suuntaisesti.

Seite 197 : Polttoaineen Käsittely, Polttoaineturvallisuus, Polttoaine

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 197 Monday, August 22, 2011 1:26 PM POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaineturvallisuus VAROITUS! Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja Älä koskaan käynnistä konetta: ja voivat hengitettynä ja Jos olet läikyttänyt polttoainetta sen päälle. Pyyhi ihokosketuksessa aiheuttaa vakavia kaikki roiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten vahinkoja.

Seite 198 : Tankkaus

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 198 Monday, August 22, 2011 1:26 PM POLTTOAINEEN KÄSITTELY Tankkaus Kaksitahtiöljy, litraa Bensiini, litraa 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 VAROITUS! Seuraavat turvatoimet 0,30 0,45 vähentävät tulipalon vaaraa: 0,40 0,60 Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta Sekoitus kuumia esineitä...

Seite 199 : Käynnistys Ja Pysäytys, Tarkastus Ennen Käynnistystä

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 199 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä trimmisuojus, jos niihin on kohdistunut iskuja tai niissä on halkeamia. • Tarkasta, ettei terän hampaiden pohjaan tai keskiöreiän kohdalle ole tullut halkeamia. Halkeamat johtuvat tavallisimmin siitä, että hampaiden pohjaan on viilattaessa jäänyt teräviä...

Seite 200

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 200 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS (543, 553) kaasu, jolloin käynnistyskaasu kytkeytyy automaattisesti pois. HUOM! Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistyskahvasta, kun naru on täysin ulkona. Tämä voi vaurioittaa konetta. Polttoainepumppu: Painele polttoainepumpun kumirakkoa useita kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua rakkoon.

Seite 201

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 201 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Pysäytys Moottori pysäytetään katkaisemalla sytytys. HUOM! Moottori pysäytetään katkaisemalla sytytys. – Finnish...

Seite 202 : Perustekniikka, Yleiset Työohjeet

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 202 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA Yleiset työohjeet Ole erittäin varovainen jännityksessä olevia puita sahatessasi. Jännittynyt puu voi sekä ennen läpisahausta että sen jälkeen sinkoutua takaisin TÄRKEÄÄ! normaaliasentoonsa. Jos olet väärin sijoittunut tai Tässä osassa käsitellään raivaussahan ja trimmin sahaat puun väärästä...

Seite 203

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 203 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA • Aloita raivaus sen jälkeen palstan helpoimmasta VAROITUS! Koneen käyttäjä eikä kukaan päästä ja raivaa hyvä työskentelyaukko. muukaan saa yrittää vetää raivattua • Raivaa palsta järjestelmällisesti reunasta reunaan ja materiaalia sivuun moottorin tai pidä...

Seite 204

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 204 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA • Jos puu kaadetaan vasemmalle, puun alaosa on kovuuteen. Ohuita runkoja on painettava paksuja sahattava alas oikealle vinoon. Kallista terää ja sahaa voimakkaammin. vinosti alas oikealle. Paina samalla runkoa teränsuojuksella. Paina kello 3:n ja 5:n välinen teräsektori runkoa vasten.

Seite 205

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 205 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA Ruohonraivaus ruohoterällä • Vähennä kasvillisuusvaurioiden vaaraa lyhentämällä siima 10-12 cm:n pituiseksi ja vähennä moottorin käyntinopeutta. Kaapiminen • Ruohoteriä ja ruohoveitsiä ei saa käyttää puumaisten • Kaapimistekniikalla poistetaan kaikki epätoivottu runkojen raivaukseen. kasvillisuus.

Seite 206 : Kunnossapito, Kaasutin, Ilmansuodatin

Katso otsikon Vaahtomuovisuodattimen öljyäminen alla annetut ohjeet. Ilmansuodatin Vaahtomuovisuodattimen öljyäminen (533) Käytä aina HUSQVARNA-suodatinöljyä, tuotenro 531 00 Puhdistamalla ilmansuodatin säännöllisesti pölystä ja 92-48. Suodatinöljy sisältää liuotteita, jotta se olisi helppo liasta vältetään seuraavat ongelmat: levittää tasaisesti suodattimelle. Tästä syystä on ihokosketusta vältettävä.

Seite 207 : Polttoainesuodatin, Kulmavaihde, Sytytystulppa

0,6 - 0,7 mm Kulmavaihde on tehtaalta toimitettaessa täytetty sopivalla rasvamäärällä. Ennen koneen käyttöönottoa on kuitenkin tarkastettava, että 3/4 vaihteesta on täytetty rasvalla. Käytä HUSQVARNA-erikoisrasvaa. Vaihteiston voiteluaine on yleensä vaihdettava ainoastaan mahdollisten korjausten yhteydessä. HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä...

Seite 208 : Huoltokaavio

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 208 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Kuukausittais Päivittäiset Viikoittaiset...

Seite 209 : Tekniset Tiedot Tekniset Tiedot

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 209 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot Tekniset tiedot 533RS 543RS 553RS Moottori Sylinteritilavuus, cm 29,5 40,1 50,6 Sylinterihalkaisija, mm 38,0 40,5 45,5 Iskunpituus, mm 31,1 31,1 Joutokäyntinopeus, r/min 3000 3000 2800 Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min...

Seite 210

544 04 42-10 Trimmipää 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm siima) 544 04 42-10 Tukikuppi Kiinteä 543RS Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Grass 255-4 1" (Ø 255 4-hampainen) 537 33 16-01 Ruohoterä/ruohoveitsi Multi 255-3 (Ø 255 3-hampainen) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 211 : Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

(Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500, vakuuttaa täten, että raivaussahat Husqvarna 533RS, 543RS ja 553RS alkaen vuoden 201 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: - 17. toukokuuta 2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY - 15.

Seite 212 : Symbolforklaring Symboler

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 212 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLFORKLARING Symboler Bruk sklisikre og solide støvler. ADVARSEL! En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig, kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs Det er meget viktig at du leser og direktiv.

Seite 213 : Innhold, Før Start Må Man Legge Merke Til Følgende

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 213 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INNHOLD Innhold Før start må man legge merke til følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler .............. 212 Les nøye gjennom bruksanvisningen. INNHOLD Innhold ..............213 ADVARSEL! Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Før start må...

Seite 214 : Innledning, Kjære Kunde

INNLEDNING Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne...

Seite 215 : Hva Er Hva, Hva Er Hva På Ryddesagen

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 215 Monday, August 22, 2011 1:26 PM HVA ER HVA? 543RS, 553RS 533RS Hva er hva på ryddesagen? Klinge 16 Styre Påfylling av smøremiddel, vinkelgir 17 Låsemutter Vinkelgir 18 Støtteflens Vern for skjæreutstyr 19 Støttekopp Riggrør 20 Medbringer...

Seite 216 : Generelle Sikkerhetsinstruksjoner, Viktig, Personlig Verneutstyr

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 216 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig Personlig verneutstyr VIGTIG! VIGTIG! Maskinen er bare konstruert for gresstrimming. En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig, kan være et farlig redskap som Det eneste tilleggsutstyr du kan bruke motorenheten kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren som drivkilde for, er de typer skjæreutstyr vi anbefaler i eller andre.

Seite 217 : Maskinens Sikkerhetsutstyr

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 217 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER STØVLER rundt håndtaket slippes, tilbakestilles både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon. Bruk støvler med ståltupp og sklisikker såle Dette skjer via to returfjærsystemer som fungerer uavhengig av hverandre. Denne posisjonen innebærer at gassregulatoren automatisk låses på...

Seite 218

Maskinens avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjoner mellom motorenhet/skjæreutstyr og maskinens håndtak. Kontroller at avvibreringselementene er hele og fast forankret. Kontakt Husqvarna-forhandleren for å skifte vibrasjonsdempesystemet. Start motoren og kontroller at motoren blir slått av når ADVARSEL! Overeksponering for stoppbryteren føres til stoppstilling.

Seite 219 : Skjæreutstyr

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 219 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kontroller at selens remmer er riktig plassert. Når selen Låsemutter og maskinen er justert, kontroller at selens hurtigutløser fungerer. Lyddemper For visse typer skjæreutstyr brukes låsemutter til festing. Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så lavt som mulig, og for å...

Seite 220

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 220 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER vikket sagklinge øker risikoen for fastlåsing og kast samt ADVARSEL! Stans alltid motoren før du skader på sagklingen. foretar arbeid på skjæreutstyret. Dette fortsetter å rotere også etter at gassregulatoren er sluppet.

Seite 221

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 221 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Filing av sagblad Trimmerhode VIGTIG! Pass alltid på at trimmertråden lindes hardt og jevnt • Se skjæreutstyrets emballasje for korrekt filing. rundt trommelen, ellers oppstår det helseskadelige vibrasjoner i maskinen. Et korrekt filt sagblad er en forutsetning for effektivt arbeid, og for å...

Seite 222 : Montering, Montering Av Styre Og Gasshåndtak, Montering Av Klinge Og Trimmerhode

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 222 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av styre og Montering av klinge og gasshåndtak trimmerhode ADVARSEL! • Monter styret i styreklemmen på akselen med fire skruer. Ved montering av skjæreutstyr er det ytterst viktig at holderen/støtteflensen havner riktig i kjøreutstyrets sentrumshull.

Seite 223

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 223 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Beskyttelsesforlengeren kan enkelt fjernes med en (533) skrutrekker, se illustrasjonen. Montering av bladbeskyttelse, gressblad og gresskniv • Klingevernet/kombivernet (A) hektes fast i festet på riggrøret og festes med 1 skrue (L). Bruk anbefalt bladbeskyttelse.

Seite 224

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 224 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av trimmerbeskyttelse og OBS! Bruk anbefalt bladbeskyttelse. Se kapitlet Tekniske data. trimmerhode • Monter trimmerskjerm (A) til arbeid med trimmerhode. OBS! Pass på at vernedekselet er montert. • Trimmerskjermen/kombivernet hektes på festet på riggrøret og festes med 1 skrue (L).

Seite 225 : Montere Transportbeskyttelsen, Tilpassing Av Sele Og Ryddesag

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 225 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montere transportbeskyttelsen Jevn skulderbelastning En godt tilpasset sele og maskin letter arbeidet betydelig. Juster selen for beste arbeidsstilling. Spenn sideremmene slik at tyngden blir jevnt fordelt på begge skuldrene. • Sett bladet inn i transportbeskyttelsen (A).

Seite 226 : Brennstoffhåndtering, Brennstoffsikkerhet, Brennstoff

Totaktsolje bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig brennstoff. • For beste resultat og yteevne, bruk HUSQVARNA • Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at totakts motorolje som er lagd spesielt for våre fullstendig service er utført før langtids oppbevaring.

Seite 227 : Fylling Av Brennstoff

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 227 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRENNSTOFFHÅNDTERING Blanding Fylling av brennstoff • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. • Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes.

Seite 228 : Start Og Stopp, Kontroll Før Start

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 228 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOPP Kontroll før start trimmerhode eller trimmerskjerm hvis de er blitt utsatt for slag eller har sprekker. • Kontroller at det ikke har oppstått sprekker i bunnen av tennene eller ved sentrumshullet i klingen. Den vanligste årsaken til sprekkdannelse er at det har oppstått skarpe hjørner i bunnen av tennene ved filing, eller at klingen er brukt med sløve tenner.

Seite 229

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 229 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOPP (543, 553) OBS! Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling. Dette kan skade maskinen. Brennstoffpumpe: Trykk på brennstoffpumpens gummiblære gjentatte ganger til brennstoff begynner å OBS! Ikke plasser noen del av kroppen på...

Seite 230 : Arbeidsteknikk, Generelle Arbeidsinstruksjoner

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 230 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK Generelle arbeidsinstruksjoner maskinen slik at du mister kontrollen. I begge tilfeller kan det medføre alvorlig personskade. VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med ryddesag og gresstrimmer. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på...

Seite 231

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 231 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK rekkevidde til begge kanter, og brukeren får et lettere ADVARSEL! Verken brukeren av og mer variert arbeidsområde å arbeide gjennom. maskinen eller noen andre må forsøke å trekke vekk det ryddete materialet mens motoren eller skjæreutstyret roterer, da dette kan føre til alvorlige skader.

Seite 232

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 232 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK mot stammen med bladbeskyttelsen. Sett an bladet stammer krever hardere mating, mens grovere mellom klokken 3 og 5. Gi full gass på bladet før det stammer krever lettere mating. settes an. •...

Seite 233

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 233 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK Gressrydding med gressklinge ømtålig bark på trær og busker, og skade gjerdestolper. • Unngå skader på vegetasjonen ved å korte ned tråden til 10-12 cm og redusere turtallet. Renskraping • Gressklinger og gresskniver må...

Seite 234 : Vedlikehold, Forgasser, Luftfilter

Luftfilter Smøring av skumplastfilter (533) Bruk alltid HUSQVARNA filterolje, art. nr. 531 00 92-48. Filteroljen inneholder løsemiddel for at den skal være lett Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for å fordele i filteret. Unngå derfor hudkontakt.

Seite 235 : Bensinfilter, Vinkelgir, Tennplugg

Før maskinen tas i bruk bør man likevel 0,6 - 0,7 mm kontrollere at giret er 3/4 fylt med fett. Bruk HUSQVARNA spesialfett. Smøremiddelet i girhuset trenger normalt ikke fornyes bortsett fra ved eventuelle reparasjoner.

Seite 236 : Vedlikeholdsskjema

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 236 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Under følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. De fleste av punktene er beskrevet i avsnittet Vedlikehold. Brukeren må kun utføre det vedlikeholds- og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep skal utføres av et autorisert serviceverksted.

Seite 237 : Tekniske Data Tekniske Data

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 237 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISKE DATA Tekniske data Tekniske data 533RS 543RS 553RS Motor Sylindervolum, cm 29,5 40,1 50,6 Sylinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglengde, mm 31,1 31,1 Tomgangsturtall, o/min 3000 3000 2800 Anbefalt maks. ruseturtall, o/min...

Seite 238

544 04 42-10 Trimmerhode 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm snor) 544 04 42-10 Støttekopp Fast 543RS Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-tannet) 537 33 16-01 Gressklinge/gresskniv Multi 255-3 (Ø 255 3-tannet) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 239 : Ef-Erklæring Om Samsvar

(Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, forsikrer hermed at ryddesagene Husqvarna 533RS, 543RS og 553RS fra 2011 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - fra 17.

Seite 240 : Aclaración De Los Símbolos Símbolos

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 240 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos Utilice botas antideslizantes y ¡ATENCIÓN! Una desbrozadora, seguras. quita arbustos o recortadora puede ser una herramienta peligrosa si se utiliza de manera errónea o descuidada, y provocar heridas graves o mortales al usuario o Las emisiones sonoras en el entorno terceros.

Seite 241 : Índice, Antes De Arrancar, Observe Lo Siguiente

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 241 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe lo siguiente: ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos .............. 240 Lea detenidamente el manual de instrucciones. ÍNDICE Índice ..............241 ¡ATENCIÓN! La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el Antes de arrancar, observe lo siguiente: ....

Seite 242 : Introducción, Apreciado Cliente

1959; y es en este segmento en el que actualmente trabaja Husqvarna. Husqvarna es hoy uno de los principales fabricantes del mundo de productos de bosque y jardín, con la calidad y las prestaciones como principal prioridad. La idea de negocio es desarrollar, fabricar y comercializar productos motorizados para silvicultura y jardinería, así...

Seite 243 : Qué Es Qué, Qué Es Qué En La Desbrozadora

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 243 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ¿QUÉ ES QUÉ? 543RS, 553RS 533RS ¿Qué es qué en la desbrozadora? Hoja 16 Manillar Recarga de lubricante, engranaje angulado 17 Contratuerca Engranaje angulado 18 Brida de apoyo Protección del equipo de corte...

Seite 244 : Instrucciones Generales De Seguridad, Importante, Equipo De Protección Personal

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 244 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Importante Equipo de protección personal ¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! La máquina está destinada exclusivamente a recortar la Una desbrozadora, quita arbustos o recortadora puede hierba. ser una herramienta peligrosa si se utiliza de manera errónea o descuidada, y provocar heridas graves o Los únicos accesorios que Ud.

Seite 245 : Equipo De Seguridad De La Máquina

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 245 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD BOTAS Fiador del acelerador Use botas con puntera de acero y suela antideslizante. El fiador del acelerador está diseñado para impedir la activación involuntaria del acelerador. Cuando se oprime el fiador (A) en el mango (= cuando se agarra el mango), se desacopla el acelerador (B).

Seite 246

Controle que los amortiguadores de vibraciones estén Protección del equipo de corte enteros y bien sujetos. Póngase en contacto con su distribuidor de Husqvarna para sustituir el sistema amortiguador de vibraciones. Esta protección tiene por fin evitar que el usuario reciba ¡ATENCIÓN! La sobreexposición a las...

Seite 247

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 247 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Desprendimiento de emergencia Compruebe regularmente que el silenciador esté firmemente montado en la máquina. En la parte delantera hay un desprendimiento de emergencia de fácil acceso como medida de seguridad para el caso en que el motor se incendie u otra situación en que sea necesario liberarse de la máquina y el arnés.

Seite 248 : Equipo De Corte

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 248 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Equipo de corte El cabezal de corte está destinado a recortar la hierba. Este capítulo describe cómo Ud., con un mantenimiento correcto y utilizando el equipo de corte adecuado, podrá: •...

Seite 249

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 249 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD • Lime todos los dientes por igual para conservar el limado de la parte superior debe realizarse por igual equilibrio. en todos los dientes. ¡ATENCIÓN! Cambie siempre la hoja si la misma está...

Seite 250 : Montaje, Montaje Del Manillar Y La Empuñadura De Acelerador

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 250 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE Montaje del manillar y la Montaje de la hoja y del cabezal empuñadura de acelerador de corte ¡ATENCIÓN! • Coloque la empuñadura en la sujeción para la empuñadura del eje y ajústela con cuatro tornillos. Al montar el equipo de corte es sumamente importante que la guía de la pieza de arrastre/brida de apoyo quede...

Seite 251

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 251 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE Introduzca la guía del manto protector en la ranura de la • Coloque la pieza de arrastre (B) en el eje de salida. protección combinada. A continuación, fije el manto •...

Seite 252

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 252 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE (543, 553) • Apriete un tornillos en el cabezal de corte / las cuchillas de plástico (H) en el sentido contrario a las agujas del reloj. • El desmontaje se realiza en el orden inverso. Montaje de la protección de hoja y hoja de sierra Montaje de la protección de la...

Seite 253 : Montaje De La Protección Para Transportes, Ajuste Del Arnés Y La Desbrozadora

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 253 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE • Introduzca el pasador de seguridad (C) en el orificio • Encaje los dos cierres (B) en las ranuras (C) para fijar para bloquear el eje. el protector de transporte. •...

Seite 254

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 254 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE correas laterales para que el peso se distribuya sobre los hombros de forma pareja. Altura correcta Ajuste la correa de los hombros de manera que el equipo de corte quede paralelo al suelo. Equilibrio correcto Deje que el equipo de corte descanse ligeramente en el suelo.

Seite 255 : Manipulacion Del Combustible, Seguridad En El Uso Del Combustible, Carburante

• Para un resultado y prestaciones óptimos, utilice quitar siempre el capuchón de encendido para el aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA, almacenaje prolongado de la máquina, si se va a especialmente fabricado para motores de dos dejar la máquina sin vigilar y para efectuar todas las tiempos refrigerados por aire.

Seite 256 : Repostaje

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 256 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Repostaje Aceite para motores de dos tiempos, litros Gasolina, litros 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 ¡ATENCIÓN! Las siguientes medidas 0,20 0,30 preventivas reducen el riesgo de 0,30 0,45 incendio: 0,40...

Seite 257 : Arranque Y Parada, Control Antes De Arrancar

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 257 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE Y PARADA Control antes de arrancar Cambie el cabezal o la protección de la recortadora si han recibido golpes o están agrietados. • Controle que la hoja no tenga grietas en la base de los dientes ni en el orificio central.

Seite 258

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 258 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE Y PARADA Arranque (543, 553) Encendido: Coloque el mando de detención en posición de arranque. Estrangulador: Ponga el estrangulador en la posición de estrangulamiento. (533) ¡ATENCIÓN! Cuando el motor es arrancado con el estrangulador en la posición activada o de aceleración de arranque, el equipo de corte comienza a...

Seite 259

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 259 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE Y PARADA guantes protectores. No emplee nunca una máquina con un excitador de ignición defectuoso. Acelerador con fiador de aceleración de arranque: Para obtener la posición de aceleración de arranque, presionar primero el fiador del acelerador y el acelerador, y después presionar el botón de aceleración de arranque (A).

Seite 260 : Técnica De Trabajo, Instrucciones Generales De Trabajo

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 260 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Instrucciones generales de Sea sumamente cuidadoso al cortar en árboles en tensión. Un árbol en tensión puede, tanto antes como trabajo después de terminar de cortar, volver a su posición normal.

Seite 261

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 261 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Métodos de trabajo ¡ATENCIÓN! Ni el usuario de la máquina ni ninguna otra persona debe intentar ¡ATENCIÓN! Las máquinas equipadas quitar la vegetación cortada cuando el con hojas de sierra u hojas para hierba motor o el equipo de corte aún están pueden ser despedidas violentamente girando, dado que esto comporta riesgo...

Seite 262

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 262 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO condiciones actuales del viento, de manera que los de rotación de la hoja lleve la base del árbol hacia la troncos desbrozados caigan en la zona ya izquierda. desbrozada del terreno.

Seite 263

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 263 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Desbroce de arbustos con hoja de sierra • Si al desbrozar la hierba la hoja es inclinada un poco hacia la izquierda, la hierba se acumula en una hilera que es más fácil de juntar posteriormente, por ejemplo al rastrillar.

Seite 264

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 264 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Raspado • La técnica de raspado corta toda la vegetación no deseada. Mantenga el cabezal de corte justo por encima del suelo, en posición inclinada. Deje que la punta del hilo golpee el suelo alrededor de árboles, columnas, estatuas, etc.

Seite 265 : Mantenimiento, Carburador, Filtro De Aire

(533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Limpie el filtro cada 25 horas de funcionamiento o más seguido si trabaja en un entorno muy polvoriento. Limpieza del filtro de aire (543, 553) Desmonte la cubierta del filtro de aire y retire el filtro.

Seite 266 : Filtro De Combustible, Engranaje Angulado, Bujía

Aceitado del filtro de plástico celular (533) Use siempre aceite para filtros de HUSQVARNA, art. nº. 531 00 92-48. El aceite para filtros contiene disolvente para facilitar su distribución uniforme en el filtro. Evite por lo tanto su contacto con la piel.

Seite 267 : Programa De Mantenimiento

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 267 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANTENIMIENTO Programa de mantenimiento A continuación incluimos una lista con los puntos de mantenimiento a efectuar en la máquina. La mayoría de los puntos se describen en el capítulo “Mantenimiento”. El usuario sólo puede efectuar los trabajos de mantenimiento y servicio descritos en este manual.

Seite 268 : Datos Tecnicos, Datos Técnicos

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 268 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DATOS TECNICOS Datos técnicos Datos técnicos 533RS 543RS 553RS Motor Cilindrada, cm 29,5 40,1 50,6 Diámetro del cilindro, mm 38,0 40,5 45,5 Carrera, mm 31,1 31,1 Régimen de ralentí, r.p.m. 3000...

Seite 269

Cabezal de corte 544 04 42-10 T35, T35x (hilo Ø 2,4-3,0 mm) 544 04 42-10 Cazoleta de apoyo Fija 543RS Protección para el equipo de Accesorios homologados Tipo corte, Art. nº. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 dientes) 537 33 16-01 Hoja para hierba/cuchilla para hierba Multi 255-3 (Ø...

Seite 270 : Declaración Ce De Conformidad

Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declaramos que las desbrozadoras Husqvarna 533RS, 543RS y 553RS a partir del número de serie del año 2011 en adelante (el año se indica claramente en la placa de identificación, seguido del número de serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO: - 2006/42/CE «relativa a máquinas»...

Seite 271 : Explicação Dos Símbolos Símbolos

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 271 Monday, August 22, 2011 1:26 PM EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos Use botas estáveis e antideslizantes. ATENÇÃO! Um roçador de erva, de arbustos ou recortadora de relva, se indevida ou incorrectamente utilizados pode transformar-se num instrumento perigoso, causando sérios ferimentos ou até...

Seite 272 : Índice, Antes De Arrancar, Observe O Seguinte

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 272 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe o seguinte: EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos ............... 271 Leia as instruções para o uso com toda a atenção. ÍNDICE Índice ..............272 ATENÇÃO! A exposição prolongada a ruídos pode provocar danos auditivos Antes de arrancar, observe o seguinte: ....

Seite 273 : Introdução, Prezado Cliente

Prezado cliente! Parabéns pela sua prefência na compra de um produto Husqvarna ! A história da Husqvarna recua no tempo até 1689, quando o rei Karl XI mandou construir uma fábrica na margem da ribeira Huskvarna para fabricar mosquetes. A localização junto à...

Seite 274 : Como Se Chama, As Peças Do Roçador

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 274 Monday, August 22, 2011 1:26 PM COMO SE CHAMA? 543RS, 553RS 533RS As peças do roçador Lâmina 16 Direcção Enchimento de massa lubrificante, engrenagem 17 Porca de freio angular 18 Flange de apoio Engrenagem angular 19 Copo de apoio Protecção do equipamento de corte...

Seite 275 : Instruções Gerais De Segurança, Importante, Equipamento De Protecção Pessoal

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 275 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Importante Equipamento de protecção pessoal IMPORTANTE! IMPORTANTE! A máquina é construída somente para recortar relva. Um roçador de erva, de arbustos ou recortadora de relva, Os únicos acessórios em que pode usar o motor como se indevida ou incorrectamente utilizados pode propulsor são os equipamentos de corte recomendados transformar-se num instrumento perigoso, causando...

Seite 276 : Equipamento De Segurança Da Máquina

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 276 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA BOTAS ATENÇÃO! Nunca use uma máquina com Use botas com biqueiras de aço e solas antideslizantes. equipamento de segurança defeituoso. O equipamento de segurança da máquina deverá ser controlado e a sua manutenção feita conforme se descreve nesta secção.

Seite 277

Esta protecção destina-se a evitar que objectos soltos Verifique se os elementos anti-vibração estão inteiros e sejam lançados contra o utente. A protecção evita bem fixos. Contacte o seu fornecedor Husqvarna para substituir o sistema anti-vibração. – Portuguese...

Seite 278

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 278 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Nunca use uma máquina com silenciador defeituoso. ATENÇÃO! A exposição excessiva a vibrações pode levar a lesões arteriais ou nervosas em pessoas que tenham distúrbios do aparelho circulatório. Procure um médico se constatar sintomas corporais que se possam relacionar com exposição excessiva a...

Seite 279 : Equipamento De Corte

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 279 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA de corte. (NOTA! A porca tem rosca à esquerda.) Aperte Equipamento de corte a porca com a chave de aperto da porca do disco. A lâmina de serra destina-se ao uso em achas de madeira ou semelhantes.

Seite 280

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 280 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Verifique se o equipamento de corte está danificado ou Uma lâmina correctamente limada é uma condição para com rachaduras. Um equipamento de corte danificado um trabalho eficiente e para evitar desgaste deve sempre ser substituído.

Seite 281

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 281 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Cabeçote de recorte IMPORTANTE! Certifique-se sempre de que a corda de corte seja enrolada firme e uniformemente no tambor, para evitar a ocorrência de vibrações prejudiciais à saúde na máquina.

Seite 282 : Montagem, Montagem Da Direcção E Do Punho Do Acelerador

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 282 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM Montagem da direcção e do Montagem da lâmina e cabeçote punho do acelerador de recorte ATENÇÃO! Ao montar o equipamento de corte, é de extrema importância que o accionador/ • Monte a barra de direcção no grampo respectivo , flange de apoio se ajuste correctamente sobre o eixo, utilizando quatro parafusos.

Seite 283

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 283 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM A extensão da guarda é fácil de remover com uma chave aperta-se quando a chave é girada contra o sentido de fendas (ver figura). de rotação (CUIDADO! rosca à esquerda). (533) Montagem da protecção de lâmina, lâmina de relva e faca de relva...

Seite 284

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 284 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM Montagem da protecção de recorte e do • Desmonte a fixação (H). Monte o adaptador (I) e a capa (J) com os dois parafusos (K) como se mostra cabeçote de recorte na figura.

Seite 285 : Montagem Da Protecção Para Transporte, Ajuste Do Suporte E Do Roçador

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 285 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM caixa deverá actuar para afrouxar e apertar a porca, outra situação de emergência, quanto for necessário respectivamente. livrar-se rapidamente do suporte e da máquina. Montagem da protecção para Carga igualmente distribuída sobre os transporte ombros Um suporte e uma máquina bem ajustados facilitam o...

Seite 286 : Manejo De Combustível, Segurança No Manejo De Combustível, Combustível

Para obter o melhor resultado e rendimento, use óleo • Trave a máquina durante o transporte. para motores a dois tempos HUSQVARNA, produzido especialmente para os nossos motores a dois tempos • Para impedir o arranque acidental do motor, a arrefecidos a ar.

Seite 287 : Abastecimento

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 287 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANEJO DE COMBUSTÍVEL Abastecimento Óleo de dois tempos, litros Gasolina, litros 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 ATENÇÃO! As medidas de precaução 0,30 0,45 abaixo diminuem os riscos de incêndio: 0,40 0,60 Não fume nem ponha nenhum objecto...

Seite 288 : Arranque E Paragem, Controlo Antes De Arrancar

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 288 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE E PARAGEM Controlo antes de arrancar tiverem sido sujeitos a golpes ou apresentarem rachaduras. • Verifique na lâmina se não há rachaduras na base dos dentes ou no furo central. O motivo mais comum de formação de rachaduras são cantos afiados na base dos dentes, criados por limagem ou por ter a lâmina sido usado com dentes cegos.

Seite 289

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 289 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE E PARAGEM (533) ATENÇÃO! Quando o motor é posto em marcha com o arranque a frio na posição de choke ou aceleração de arranque, o equipamento de corte começa imediatamente a girar. Pressione o corpo da máquina contra o solo com a mão esquerda (NOTA! Não o faça com o pé!).

Seite 290

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 290 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE E PARAGEM Para alavancas de aceleração com bloqueio da aceleração de arranque: A mistura de arranque é obtida, premindo primeiro o bloqueio do acelerador e o acelerador e premindo depois o botão de aceleração de arranque (A).

Seite 291 : Técnica De Trabalho, Instruções Gerais De Trabalho

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 291 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Instruções gerais de trabalho antes como após a serração, retornar à sua posição normal. Uma postura incorrecta da sua parte ou do corte da serra poderão levar a árvore a atingi-lo a si IMPORTANTE! ou à...

Seite 292

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 292 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Métodos de trabalho ATENÇÃO! Nem o utililizador da máquina nem qualquer outra pessoa deverão ATENÇÃO! As máquinas equipadas com tentar afastar o material cortado lâminas de serra ou lâminas para a relva enquanto o motor ou o equipamento de podem ser projectadas violentamente corte estiverem a rodar, dado que isso...

Seite 293

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 293 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO terreno. Adapte o carreiro inclusivamente às modo que a rotação da lâmina leve a parte inferior da condições do vento existentes, de modo que os árvore para a esquerda. troncos roçados caiam na parte roçada do povoamento.

Seite 294

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 294 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Roçar arbustos com a lâmina de serra • Se inclinar a lâmina um pouco para a esquerda ao roçar, a relva acumula-se numa linha, facilitando a recolha, p. ex. com o ancinho. •...

Seite 295

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 295 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Raspagem • A técnica de raspagem remove toda a vegetação indesejável. Mantenha o cabeçote de recorte um pouco acima do solo e incline-o. Deixe a extremidade da corda tocar o solo à volta das árvores, estacas, estátuas, etc.

Seite 296 : Manutenção, Carburador, Filtro De Ar

(533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Limpe o filtro após 25 horas de funcionamento ou mais frequentemente em ambientes de muita poeira. Limpeza do filtro de ar (543, 553) Remova a cobertura do filtro de ar e retirar o filtro. Limpe, ATENÇÃO! Se não for possível ajustar a...

Seite 297 : Filtro De Combustível, Engrenagem Angular, Vela De Ignição

Oleamento do filtro de espuma de plástico (533) Utilize sempre óleo para filtros HUSQVARNA, art. nº 531 00 92-48. O óleo para filtros contém um solvente para facilitar a aplicação homogénea pelo filtro. Por essa Vela de ignição razão, evite contacto com a pele.

Seite 298 : Esquema De Manutenção

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 298 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANUTENÇÃO Esquema de manutenção Abaixo segue uma lista dos cuidados a ter com a máquina. A maioria dos pontos encontram-se descritos na secção Manutenção. O utente só pode efectuar trabalhos de manutenção e assistência do tipo descrito nestas instruções. Intervenções maiores devem ser efectuadas por uma oficina autorizada.

Seite 299 : Especificações Técnicas, Especificações Técnicas

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 299 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas Especificações técnicas 533RS 543RS 553RS Motor Cilindrada, cm 29,5 40,1 50,6 Diâmetro do cilindro, mm 38,0 40,5 45,5 Curso do pistão, mm 31,1 31,1 Rotação em vazio, r/min.

Seite 300

Cabeçote de recorte 544 04 42-10 T35, T35x (corda Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Copo de apoio Fixo 543RS Protecção para equipamento de Acessórios aprovados Tipo corte, Art. nº Grass 255-4 1" (Ø 255 4-dentes) 537 33 16-01 Lâmina para erva/faca para erva...

Seite 301 : Certificado Ce De Conformidade

Nós, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, telefone n° +46-36-146500, declaramos ser de nossa inteira responsabilidade que os produtos roçador Husqvarna 533RS, 543RS e 553RS a que se refere esta declaração, com números de série do ano de 2011 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo, seguido de um número de série) está...

Seite 302 : Simbologia Simboli

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 302 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SIMBOLOGIA Simboli Usare stivali robusti e antisdrucciolo. AVVERTENZA! Usati in maniera impropria o negligente lo sfrascatore, il decespugliatore e il bordatore possono essere attrezzi pericolosi, in grado di provocare lesioni gravi o mortali all’utilizzatore Emissioni di rumore nell’ambiente in o a terzi.

Seite 303 : Indice, Prima Dell'avviamento Osservare Quanto Segue

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 303 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INDICE Indice Prima dell’avviamento osservare quanto segue: SIMBOLOGIA Simboli ..............302 Leggere accuratamente le istruzioni per l’uso. INDICE Indice ..............303 AVVERTENZA! Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni Prima dell’avviamento osservare quanto segue: .. 303 permanenti all'udito.

Seite 304 : Introduzione, Alla Gentile Clientela

Husqvarna. La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con qualità e prestazioni come priorità assoluta. L'idea commerciale si basa sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti a motore destinati a giardinaggio e silvicultura ed anche al settore edilizio e a quello dell'installazione di impianti.

Seite 305 : Che Cosa C'è, Cosa C'è Nel Decespugliatore

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 305 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CHE COSA C’È? 543RS, 553RS 533RS Cosa c’è nel decespugliatore? Lama 16 Manubrio Rifornimento lubrificante, riduttore angolare 17 Dado di bloccaggio Riduttore angolare 18 Flangia di sostegno Protezione del gruppo di taglio...

Seite 306 : Norme Generali Di Sicurezza, Importante, Abbigliamento Protettivo

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 306 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA Importante Abbigliamento protettivo IMPORTANTE! IMPORTANTE! Questa macchina è destinata esclusivamente all’uso Usati in maniera impropria o negligente lo sfrascatore, il per la bordatura di manti erbosi. decespugliatore e il bordatore possono essere attrezzi pericolosi, in grado di provocare lesioni gravi o mortali I soli accessori per azionare i quali vi è...

Seite 307 : Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 307 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA STIVALI Fermo del gas Utilizzare stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo. Il fermo del gas impedisce le accelerazioni involontarie. Quando il fermo (A) viene premuto nell’impugnatura (mentre si impugna la motosega), si libera il comando del gas (B).

Seite 308

Protezione del gruppo di taglio taglio e impugnature. Controllare che gli elementi ammortizzatori siano integri e ben fissati. Contattare il rivenditore Husqvarna per sostituire il sistema di smorzamento delle vibrazioni. Questa protezione mira ad impedire che vengano lanciati AVVERTENZA! L’esposizione eccessiva oggetti dal gruppo di taglio contro l’utilizzatore.

Seite 309 : Attrezzatura Di Taglio

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 309 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA dalla macchina e dall’imbracatura. Vedi istruzioni alla AVVERTENZA! L’interno della marmitta voce Come indossare l’imbracatura ed agganciare il contiene sostanze chimiche che decespugliatore. potrebbero essere cancerogene. Evitare il contatto con queste sostanze in caso di marmitta danneggiata.

Seite 310

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 310 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA Regole basilari IMPORTANTE! Usare solo gruppi di taglio abbinati ai tipi di protezione da noi raccomandati! Vedi capitolo Dati tecnici. Per un corretto montaggio del filo e per la scelta di un Usare solo gruppi di taglio abbinati ai tipi di protezione da filo dal diametro adatto vedere le istruzioni per il gruppo noi raccomandati! Vedi capitolo Dati tecnici.

Seite 311

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 311 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA • Per mantenere l’equilibratura, limare ugualmente tutti quella con lima tonda. L’affilatura del lato superiore i taglienti. deve essere uguale su ciascun dente. AVVERTENZA! Rottamare sempre la lama che sia piegata, contorta, lesionata, incrinata o danneggiata in altro modo.

Seite 312 : Montaggio, Montaggio Del Manubrio E Impugnatura Dell'acceleratore, Montaggio Della Lama E Della Testina Portafilo

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 312 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO Montaggio del manubrio e Montaggio della lama e della impugnatura dell'acceleratore testina portafilo AVVERTENZA! Durante il montaggio del gruppo di taglio è di estrema importanza fare in modo • Fissare il manubrio alla relativa fascetta con quattro che la guida del menabrida/flangia di viti.

Seite 313

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 313 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO Lo smontaggio del carter protettivo si effettua il dado girare la chiave in senso contrario a quello di semplicemente utilizzando il cacciavite (vedere figura). rotazione (NOTA! filettatura sinistrorsa). (533) Montaggio di paralama, lama tagliaerba e coltello tagliaerba •...

Seite 314

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 314 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO Montaggio di protezione della testina e • Smontare la piastrina di fissaggio (H). Montare l’adattatore (I) e la brida (J) con le due viti (K) come in testina portafilo figura. Montare il paralama (A) con 4 viti (L) sull’adattatore come in figura.

Seite 315 : Montaggio Della Protezione Per Il Trasporto, Come Indossare L'imbracatura Ed Agganciare Il Decespugliatore

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 315 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO mostra la zona di utilizzo della chiave a bussola necessario liberarsi rapidamente dell’imbracatura e della quando si avvita e si svita il dado. macchina. Montaggio della protezione per il Carico uniforme sulle spalle trasporto Un’adeguata regolazione dell’imbracatura e della macchina facilita notevolmente il lavoro.

Seite 316 : Operazioni Con Il Carburante, Carburante

• Per un risultato ottimale, utilizzare l’olio per motori a • Mettere in sicurezza la macchina durante il trasporto. due tempi HUSQVARNA, studiato appositamente per • Prevenire l’avviamento involontario staccando i nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria.

Seite 317 : Rifornimento

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 317 Monday, August 22, 2011 1:26 PM OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Rifornimento Olio per motori a due tempi, litri Benzina, litri 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 AVVERTENZA! I seguenti accorgimenti 0,30 0,45 diminuiscono il pericolo di incendio: 0,40 0,60 Non fumare o portare sorgenti di calore...

Seite 318 : Avviamento E Arresto, Controlli Prima Dell'avviamento

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 318 Monday, August 22, 2011 1:26 PM AVVIAMENTO E ARRESTO Controlli prima dell’avviamento protezione della testina nel caso in cui abbiano subito degli urti o presentino incrinature. • Controllare la lama per accertarsi che non vi siano incrinature sul fondo dei denti o presso il foro centrale. Le cause più...

Seite 319

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 319 Monday, August 22, 2011 1:26 PM AVVIAMENTO E ARRESTO Avviamento (543, 553) Accensione: Spingere l’interruttore di arresto in posizione di avviamento. Aria: Portare il comando dell’aria in posizione di starter. (533) AVVERTENZA! Accendendo il motore con il comando della valvola dell’aria in posizione di arricchimento o di avviamento il gruppo di taglio inizia immediatamente a ruotare.

Seite 320

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 320 Monday, August 22, 2011 1:26 PM AVVIAMENTO E ARRESTO difettoso. Usare sempre i guanti. Non usare mai la macchina se il cappuccio della candela è difettoso. Per le manopole di avviamento con fermo del gas vale quanto segue: Il gas di avviamento si ottiene premendo prima il fermo dell’acceleratore e l’acceleratore e poi il pulsante del gas di avviamento (A).

Seite 321 : Tecnica Di Lavoro, Istruzioni Generali Di Lavoro

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 321 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO Istruzioni generali di lavoro per riassumere la sua posizione originaria, sia prima che dopo l’operazione. Una posizione sbagliata dell’operatore o del taglio può far sì che l’albero IMPORTANTE! colpisca l’operatore o la macchina in modo da fargli Questo capitolo comprende le regole fondamentali di perdere il controllo.

Seite 322

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 322 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO Metodi di lavoro AVVERTENZA! Non cercare mai di rimuovere il materiale tagliato con il AVVERTENZA! Le macchine dotate di motore in moto o il gruppo di taglio in lame da taglio o sfalcio possono essere rotazione.

Seite 323

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 323 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO abbattuti cadano sulla parte di terreno che è già stata rotazione spinga la parte inferiore del tronco verso passata. sinistra. • Per far cadere il tronco in avanti la parte inferiore del tronco va condotta indietro.

Seite 324

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 324 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO Sfoltimento dei cespugli con lama per (prendendo ad esempio l’orologio, la posizione sarebbe fra le 8 e le 12). sfrascatura • I tronchi e gli sterpi di piccolo spessore si abbattono falciando.

Seite 325

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 325 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO che l’estremità del filo colpisca il terreno attorno ad alberi, pilastri, statue o simili. NOTA! Questo metodo comporta una maggiore usura del filo. • Se si lavora contro pietre, mattoni, cemento, recinzioni metalliche ecc.

Seite 326 : Manutenzione, Carburatore, Filtro Dell'aria

(533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Il filtro dev’essere pulito ogni 25 ore di esercizio o più spesso se l’ambiente è estremamente polveroso. Pulizia del filtro dell’aria (543, 553) Smontare il coperchio del filtro dell’aria e togliere il filtro.

Seite 327 : Filtro Del Carburante, Riduttore Angolare, Candela

Il lubrificante nell’alloggiamento del riduttore non va normalmente cambiato se non in caso di eventuali riparazioni. (533) Utilizzare sempre olio per filtro HUSQVARNA, art. no. 531 00 92-48. Quest’olio contiene un solvente che ne facilita la distribuzione uniforme nel filtro. Evitare quindi il contatto diretto con la pelle.

Seite 328 : Schema Di Manutenzione

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 328 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANUTENZIONE Schema di manutenzione Qui di seguito troverete una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sulla macchina. La maggior parte dei punti è descritta al capitolo Manutenzione. L'utilizzatore può eseguire solo le operazioni di manutenzione e assistenza descritte in questo manuale delle istruzioni.

Seite 329 : Caratteristiche Tecniche

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 329 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche 533RS 543RS 553RS Motore Cilindrata, cm 29,5 40,1 50,6 Alesaggio, mm 38,0 40,5 45,5 Corsa, mm 31,1 31,1 Regime del motore al minimo, giri/min 3000...

Seite 330

Testina portafilo 544 04 42-10 T35, T35x (cavo Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Coppetta di supporto Fissa 543RS Protezione per gruppo di taglio, Accessori omologati Tipo Art. no. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 denti) 537 33 16-01 Lama/coltello tagliaerba Multi 255-3 (Ø...

Seite 331 : Dichiarazione Di Conformità Ce

La Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel +46-36-146500, dichiara con la presente che i decespugliatori Husqvarna 533RS, 543RS e 553RS a partire dai numeri di serie del 2011 in poi (l’anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: - del 17 maggio 2006 "sulle macchine"...

Seite 332 : A Szimbólumok Magyarázata Egyezményes Jelek

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 332 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes jelek Használjon stabil, nem csúszós csizmát. VIGYÁZAT! A helytelenül vagy gondatlanul használt tisztító, bokorvágó és trimmelŒ fırészek veszélyes szerszámok lehetnek, használatuk komoly vagy halálos kimenetelı sérülésekhez vezethet a A környezet zajszennyezése az Európai dolgozó...

Seite 333 : Tartalomjegyzék, Indítás Elœtt A Következœkre Ügyeljen

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 333 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Indítás elŒtt a következŒkre ügyeljen: A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes jelek ............. 332 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék ............333 VIGYÁZAT! Hosszú távon a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást Indítás elŒtt a következŒkre ügyeljen: ......

Seite 334 : Tisztelt Vásárlónk

A Husqvarna ma ezen a területen mıködik. A Husqvarna ma a világ egyik vezetŒ, a minŒséget és a teljesítményt elŒtérbe helyezŒ gyártója az erdészeti és kerti termékek területén. A vállalat üzleti célkitızése motor meghajtású termékek kifejlesztése, gyártása és marketingje az erdészeti és kerti felhasználás, valamint az építŒipar számára.

Seite 335 : Mi Micsoda, Mi Micsoda A Tisztítófırészen

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 335 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MI MICSODA? 543RS, 553RS 533RS Mi micsoda a tisztítófırészen? Penge 16 Kormány A kenŒanyag betöltése, szögváltómı 17 Zárócsavaranya Szögváltómı 18 Támkarima A vágófelszerelés védŒrésze 19 Támasztócsésze HajtóengelycsŒ 20 Meghajtótárcsa Startgázgomb 21 KormányrögzítŒ...

Seite 336 : Általános Biztonsági Intézkedések, Fontos, Személyi Védœfelszerelés

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 336 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Fontos Személyi védŒfelszerelés FONTOS! FONTOS! A gép kizárólag fınyírásra való. A helytelenül vagy gondatlanul használt tisztító, bokorvágó és trimmelŒ fırészek veszélyes szerszámok lehetnek, A motort mint meghajtó eszközt kizárólag a Mıszaki adatok használatuk komoly vagy halálos kimenetelı...

Seite 337 : A Gép Biztonsági Felszerelése

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 337 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK CSIZMÁK fogantyút), akkor szabaddá teszi a gázadagoló gombot (B). Amikor a fogantyút elengedi, akkor úgy a gázadagoló gomb, Viseljen acéllemez lábujjvédŒvel és csúszásgátló talppal mint a reteszgomb visszaugrik eredeti helyzetébe. ErrŒl két ellátott védŒcsizmát.

Seite 338

EllenŒrizze, hogy a rezgéscsökkentŒ egységek sértetlenek-e és rögzítve vannak-e. A rezgéscsillapító rendszer cseréje érdekében forduljon Husqvarna szakkereskedŒhöz. Indítsa be a motort, és gyŒzŒdjön meg arról, hogy az leáll, ha a leállítókapcsolót stopállásba helyezi. VIGYÁZAT! A rezgéseknek való túlzott kitétel ér- vagy idegsérüléseket okozhat...

Seite 339 : Vágószerkezet

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 339 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK GyŒzŒdjön meg róla, hogy a heveder szíjai megfelelŒen Zárócsavaranya helyezkednek el. A tartószíj és a gép beállítása után ellenŒrizze, hogy a heveder gyorskioldó zára mıködik-e. Kipufogódob Egy bizonyos típusú vágófelszerelésnél a rögzítés zárócsavaranyával történik.

Seite 340

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 340 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A fırészpenge élezését helyesen végezze. Kövesse VIGYÁZAT! MielŒtt bármilyen munkát elŒírásainkat és a javasolt élezŒ szerszámot használja. A végezne a vágófelszerelésen, kapcsolja ki hibásan élezett penge növeli az elakadás, a visszarúgás, a motort.

Seite 341

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 341 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A helyesen élezett penge a hatékony munka egyik feltétele, és Nyírófej a tisztítófırész és a penge elhasználódását is csökkenti. FONTOS! A zsinór legyen mindig szorosan és egyenletesen a dobra tekerve, ellenkezŒ...

Seite 342 : A Kormányrúd És A Gázszabályozó Kar Összeszerelése, A Penge És A Nyírófej Összeszerelése

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 342 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS A kormányrúd és a gázszabályozó A penge és a nyírófej kar összeszerelése összeszerelése VIGYÁZAT! • ErŒsítse a kormányt négy csavarral a tengely kormányrögzítŒjébe. A vágófelszerelés összeszerelésénél igen fontos, hogy a meghajtótárcsa/ támkarima helyzetszabályozója helyesen illeszkedjen a vágófelszerelés középponti nyílásába.

Seite 343

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 343 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS Illessze a védŒtoldat vezetŒelemét a kombivédŒ vájatába. • Helyezze fel a meghajtótárcsát (B) a kifelé menŒ Pattintsa a védŒtoldatot a helyére a védŒelemen a négy tengelyre. gyorszár segítségével. • Addig forgassa a pengetengelyt, amíg a meghajtótárcsa nyílása és a váltóház megfelelŒ...

Seite 344

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 344 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS (543, 553) • A szétszerelés a mıveletek ellentétes sorrendben történŒ elvégzésével történik. A pengevédŒ és a fırészpenge összeszerelése • Távolítsa el a rögzítŒlapot (H). Szerelje fel az adaptert (I) A trimmervédŒ és a nyírófej felszerelése és a szorítóbilincset (J) a két csavarral (K) az ábra szerint.

Seite 345 : A Szállítási Védœsapka Felszerelése, A Heveder És A Tisztítófırész Beállítása

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 345 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS forgásirányával ellentétes irányban meghúzzuk A heveder és a tisztítófırész (FIGYELEM! balos menet). beállítása VIGYÁZAT! A tisztítófırész munka közben mindig legyen beakasztva a hevederbe. EllenkezŒ esetben nem irányítható a tisztítófırész biztonsággal, amely veszélyeztetheti az Ön és környezete testi épségét.

Seite 346

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 346 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS Helyes magasság A vállszíjat úgy állítsa be, hogy a vágófelszerelés a talajjal párhuzamosan helyezkedjen el. Helyes egyensúly Engedje a vágófelszerelést könnyedén ráfeküdni a talajra. Mozdítsa el a függesztŒhurkot, hogy a tisztítófırész helyes egyensúlyba kerüljön.

Seite 347 : Üzemanyagbiztonság, Üzemanyagkeverék

MielŒtt a gépet hosszabb idŒre használaton kívül helyezné, • A legjobb eredmény és teljesítmény elérése érdekében tisztítsa meg alaposan, és végeztesse el teljes szervizét. használjon HUSQVARNA kétütemı motorolajat, amely kifejezetten léghıtéses, kétütemı motorokhoz készül. • Szállítás közben, valamint tárolás során a vágófelszerelés szállítási biztosító...

Seite 348 : Tankolás

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 348 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÜZEMANYAGKEZELÉS Keverék Tankolás • A benzint és az olajat mindig tiszta, benzin számára jóváhagyott tartályban keverje. • Kezdje mindig a szükséges benzinmennyiség felével. Töltse ehhez hozzá a teljes olajmennyiséget. Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket. Töltse hozzá a VIGYÁZAT! A következŒ...

Seite 349 : Beindítás És Leállítás, Indítás Elœtti Ellenœrzés

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 349 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS Indítás elŒtti ellenŒrzés nyírófejet és a felcsapódás elleni védelmet, ha azok ütésnek lettek kitéve, vagy ha repedések vannak rajtuk. • EllenŒrizze, hogy a penge fogainak tövében, vagy a középponti nyílásban nem képzŒdtek-e repedések.

Seite 350

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 350 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS (543, 553) FIGYELEM! Ne húzza ki az indítózsinórt teljesen, és ne engedje el az indítófogantyút, ha a zsinór teljesen kihúzott állapotban van. Ez a gép károsodását okozhatja. Üzemanyagpumpa: Nyomogassa az üzemanyagpumpa gumilabdáját, míg az el nem kezd üzemanyaggal töltŒdni.

Seite 351 : Munkatechnika, Általános Munkavédelmi Utasítások

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 351 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MUNKATECHNIKA Általános munkavédelmi Legyen rendkívül óvatos a feszített törzsek fırészelésekor. Egy feszített törzs fırészelés közben és után is utasítások visszaugorhat eredeti helyzetébe. Ha Ön helytelenül helyezkedik el, illetve nem jó helyen kezdi a fırészelést, a FONTOS! fa Önre vagy a gépre zuhanhat, és Ön elveszítheti a Ez a fejezet a tisztítófırész és a trimmelŒ...

Seite 352

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 352 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MUNKATECHNIKA • Ezután kezdje el a munkát a terep könnyebbik részén, és VIGYÁZAT! Amikor a motor illetve a így a tisztogatás jól kezdŒdik. vágófelszerelés forog, sem a gép • Szisztematikusan, elŒre-hátra mozogva dolgozzon a felhasználója, sem más nem távolíthatja terepen, és minden egyes húzással 4-5 m területet fogjon el a vágott anyagot, mivel ez súlyos...

Seite 353

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 353 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MUNKATECHNIKA • Ahhoz, hogy a fa balra dŒljön, a fa alsó részét jobbra kell törzsek erŒteljesebb, míg a vastagabbak gyengébb mozdítani. Döntse meg a pengét és egy határozott nyomást igényelnek. mozdulattal nyomja diagonálisan lefelé, jobbra. Ugyanakkor nyomja a pengevédŒt a fa törzséhez.

Seite 354

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 354 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MUNKATECHNIKA Fıritkítás fıpengével • Ha 10-12 cm-re csökkenti a zsinór hosszát és csökkenti a motor fordulatszámát, a sérülés veszélye is csökken. Tisztogatás • Tisztogatáskor eltávolításra kerülnek a nem kívánt • Fıpengét és fıkést ne használjon vesszŒ jellegı növények.

Seite 355 : Porlasztó, Levegœszırœ

Szokatlanul nagy üzemanyagfogyasztás. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS A levegŒszırŒt 25 óránként, vagy rendkívül poros körülmények esetén többször kell tisztítani. A levegŒszırŒ tisztítása (543, 553) VIGYÁZAT! Ha az alapjáratot nem lehet Távolítsa el a légszırŒ zárófedelét és vegye ki a szırŒt.

Seite 356 : Üzemanyagszırœ, Szögváltómı, Gyújtógyertya

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 356 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KARBANTARTÁS A mıanyaghab szırŒ olajozása Gyújtógyertya (533) Mindig HUSQVARNA szırŒolajat (cikkszám 531 00 92-48) használjon. A szırŒolaj oldószert tartalmaz, hogy könnyı legyen eloszlatni a szırŒben. Vigyázzon ezért, hogy az olaj ne A gyújtógyertya mıszaki állapotát befolyásolja: kerüljön a bŒrére.

Seite 357 : Karbantartási Séma

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 357 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KARBANTARTÁS Karbantartási séma Alább következik egy lista a gép karbantartásának pontjaival. A legtöbb pontot a Karbantartás címı fejezet írja le. A felhasználó kizárólag olyan karbantartási és szervizmunkákat végezhet, amelyek ebben a használati utasításban szerepelnek. Komolyabb beavatkozásokat csak elismert szervizmıhely végezhet.

Seite 358 : Mùszaki Adatok, Mıszaki Adatok

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 358 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok Mıszaki adatok 533RS 543RS 553RS Motor Hengerırtartalom, cm 29,5 40,1 50,6 HengerátmérŒ, mm 38,0 40,5 45,5 Löket, mm 31,1 31,1 Fordulatszám alapjáraton, ford/perc 3000 3000 2800 Javasolt legmagasabb fordulatszám, ford/perc...

Seite 359

Superauto II 544 04 42-10 Nyírófej 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4–3,0 mm-es zsinór) 544 04 42-10 Támasztócsésze Rögzített 543RS A vágófelszerelés védelme, Jóváhagyott tartozékok Típus Cikkszám Grass 255-4 1" (Ø 255 4-fog) 537 33 16-01 Fıpenge/fıkés Multi 255-3 (Ø 255 3-fog) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 360 : Termékazonossági Egk-Bizonyítvány

(Kizárólag Európára vonatkozik) A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország, tel.+46-36-146500, ezennel igazolja, hogy a Husqvarna 533RS, 543RS és 553RS tisztítófırészek az 2011. évi sorozatszámtól kezdve (az évszám, és azt követŒen a sorozatszám a típustáblán szerepelnek) megfelelnek a BIZOTTSÁG DIREKTÍVÁJÁ-ban elŒírtaknak: - GépekrŒl szóló...

Seite 361 : Znaczenie Symboli Symbole

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 361 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ZNACZENIE SYMBOLI Symbole U˝ywaj przeciwpoÊlizgowego, OSTRZE˚ENIE! W razie stabilnego obuwia wysokiego. nieprawid∏owej lub nieuwa˝nej obs∏ugi, wykaszarka, wycinarka lub przycinarka mo˝e staç si´ niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym spowodowaç powa˝ne Emisja ha∏asu do otoczenia zgodna z obra˝enia lub Êmierç...

Seite 362 : Spis Treêci, Przyst´pujàc Do Uruchomienia Nale˝y Pami´taç O Przestrzeganiu Nast´pujàcych Zasad

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 362 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPIS TREÂCI Spis treÊci Przyst´pujàc do uruchomienia nale˝y pami´taç o przestrzeganiu ZNACZENIE SYMBOLI Symbole ..............361 nast´pujàcych zasad: SPIS TREÂCI Zapoznaj si´ dok∏adnie z treÊcià instrukcji obs∏ugi. Spis treÊci ..............362 Przyst´pujàc do uruchomienia nale˝y pami´taç...

Seite 363 : Wst¢P, Szanowny Kliencie

1959 przysz∏a kolej na pilarki ∏aƒcuchowe. Produkty te do dziÊ stanowià podstawowy asortyment Husqvarny. Husqvarna jest obecnie Êwiatowym liderem w zakresie produkcji sprz´tu do pracy w lesie i w ogrodzie. Najwy˝szym priorytetem obj´ta jest wydajnoÊç i jakoÊç produktów. Ideà biznesowà jest udoskonalanie, produkcja i marketing maszyn o nap´dzie silnikowym, przeznaczonych do u˝ytku w leÊnictwie, ogrodnictwie i budownictwie.

Seite 364 : Co Jest Co, Co Jet Co W Wykaszarce

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 364 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM CO JEST CO? 543RS, 553RS 533RS Co jet co w wykaszarce? Ostrze 16 Uchwyt sterowniczy Uzupe∏nianie Êrodka smarujàcego, przek∏adniakàtowa 17 Nakr´tka zabezpieczajàca Przek∏adnia kàtowa 18 Ko∏nierz oporowy Os¸ona osprz´tu tnàcego 19 Talerz dystansowy Wysi´gnik...

Seite 365 : Ogólne Zasady Bezpiecze¡stwa, Wa˝ne, Ârodki Ochrony Osobistej

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 365 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA Wa˝ne Ârodki ochrony osobistej WA˚NE! WA˚NE! Maszyna jest przeznaczona wy∏àcznie do przystrzygania W razie nieprawid∏owej lub nieuwa˝nej obs∏ugi, wykaszarka, trawy. wycinarka lub przycinarka mo˝e staç si´ niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym spowodowaç powa˝ne obra˝enia Do silnika jako êród∏a nap´du mo˝esz zak∏daç...

Seite 366 : Zespo∏Y Zabezpieczajàce Maszyny

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 366 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA OBUWIE WYSOKIE Blokada dêwigni gazu U˝ywaj obuwia wysokiego z podnoskami stalowymi i Blokada dêwigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym podeszwami przeciwpoÊlizgowymi. naciÊni´ciem dêwigni gazu. Nacisk na dêwigni´ (A) znajdujàcà si´ na uchwycie (tzn. w momencie uj´cia uchwytu) zwalnia dêwigni´...

Seite 367

Sprawdê, czy elementy amortyzujàce sà ca∏e i dobrze Os¸ona osprz´tu tnàcego zamocowane. Aby wymieniç uk∏ad t∏umienia drgaƒ prosz´ skontaktowaç si´ z autoryzowanym punktem sprzeda˝y Husqvarna. Zadaniem os∏ony jest ochrona u˝ytkownika przed od∏amkami OSTRZE˚ENIE! Nadmierne wystawienie wyrzucanymi przez wirujàcy mechanizm tnàcy. Os∏ona operatora na dzia∏anie wibracji mo˝e...

Seite 368 : Osprz´t Tnàcy

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 368 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA Szybkie rozpinanie OSTRZE˚ENIE! Wewnàtrz t∏umika Z przodu znajduje si´ ∏atwodost´pny mechanizm szybkiego znajdujà si´ substancje chemiczne mogàce wywo∏ywaç choroby rozpinania b´dàcy zabezpieczeniem na wypadek zapalenia si´ nowotworowe. W razie uszkodzenia silnika lub w innych sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie t∏umika unikaj stycznoÊci z tymi oswobodzenie operatora z maszyny i szelek.

Seite 369

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 369 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA Zasady ogólne WA˚NE! Korzystaj wy∏àcznie z osprz´tu tnàcego wraz z zalecanymi przez nas os∏onami! Patrz rozdzia∏ Dane techniczne. OdnoÊnie zak∏adania ˝y∏ki oraz wyboru ˝y∏ki o prawid∏owej Korzystaj wy∏àcznie z osprz´tu tnàcego wraz z zalecanymi Êrednicy patrz instrukcje producenta dot.

Seite 370

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 370 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA • Wszystkie kraw´dzie tnàce powinny byç ostrzone w Ostrzenie górnych cz´Êci wszystkich z´bów powinno jednakowy sposób, aby nie zmieni∏o si´ wywa˝enie odbywaç si´ w ten sam sposób. tarczy. OSTRZE˚ENIE! Ostrze, które jest wygi´te, zniekszta∏cone, p´kni´te, •...

Seite 371 : Monta, Monta˝ Uchwytu Sterowniczego I Ràczki Gazu, Monta˝ Ostrza I G∏Owicy ˝y∏Kowej

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 371 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTA˚ Monta˝ uchwytu sterowniczego i Monta˝ ostrza i g∏owicy ˝y∏kowej ràczki gazu OSTRZE˚ENIE! Podczas monta˝u osprz´tu tnàcego • Zamontuj uchwyt w zacisku na wa∏ku u˝ywajàc do tego bardzo wa˝ne znaczenie ma dopilowanie, czterech Êrub.

Seite 372

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 372 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTA˚ odpowiedniej pozycji na os∏onie, korzystajàc z czterech • Obróç wa∏ek do nasadzania ostrza, tak aby jeden z szybkoz∏àczy. otworów pierÊcienia sprz´gajàcego zrówna∏ si´ z odpowiednim otworem na obudowie przek∏adni. • W∏ó˝...

Seite 373

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 373 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTA˚ Monta˝ os∏ony przycinarki i g∏owicy • Zdemontuj p∏ytk´ mocujàcà (H). Zamontuj element poÊredniczàcy (I) i zacisk (J) za pomocà dwóch Êrub (K), ˝y∏kowej zgodnie z rysunkiem. Os∏ona ostrza (A) zostaje zamontowana do elementu poÊredniczàcego za pomocà...

Seite 374 : Zak∏Adanie Os∏Ony Transportowej, Dopasowywanie Szelek I Zawieszenia Wykaszarki

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 374 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTA˚ operowaç kluczem nasadowym przy odpowiednio w innych sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne jest szybkie odkr´caniu i dokr´caniu nakr´tki. oswobodzenie si´ z maszyny i szelek. Zak∏adanie os∏ony transportowej Równomierne obcià˝enie ramion W∏aÊciwe dopasowanie szelek i zawieszenia maszyny znacznie u∏atwia prac´.

Seite 375 : Przygotowywanie I Obchodzenie Si¢ Zpaliwem, Zasady Bezpieczeƒstwa - Paliwo, Paliwo

• Olej taki stosuje si´ w proporcji niewielkie zachwianie proporcji mo˝e znacznie wp∏ynàç na jej sk∏ad. 1:50 (2%) z olejem HUSQVARNA do silników dwusuwowych. 1:33 (3%) z innymi olejami do ch∏odzonych powietrzem silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO FB/ ISO EGB.

Seite 376 : Tankowanie

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 376 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM Tankowanie Olej do silników dwusuwowych, Benzyna, w w litrach litrach 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 OSTRZE˚ENIE! Podczas tankowania 0,20 0,30 przestrzegaj nast´pujàcych zasad, które 0,30 0,45 zmniejszajà...

Seite 377 : Uruchamianie I Wy¸ñczanie, Kontrola Przed Uruchomieniem, Uruchamianie I Wy∏Àczanie

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 377 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem zosta∏y uderzone lub na których wyst´pujà p´kni´cia nale˝y wymieniç na nowe. • Sprawdê, czy ostrze nie jest p´kni´te u podstawy z´bów lub przy otworze Êrodkowym. Najcz´stszà przyczynà p´kni´ç...

Seite 378

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 378 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE Uruchamianie (543, 553) Zap∏on: Przesuƒ wy∏àcznik do po∏o˝enia w∏àczenia. Ssanie: Wyciàgnij dêwigni´ ssania do po∏o˝enia w∏àczenia. (533) OSTRZE˚ENIE! Gdy dêwignia ssania znajduje si´ w po∏o˝eniu w∏àczenia, osprz´t tnàcy zaczyna wirowaç w momencie uruchamiania silnika.

Seite 379

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 379 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE Dotyczy ràczki gazu z blokadà obrotów rozruchowych: W celu w∏àczenia obrotów rozruchowych nale˝y najpierw wcisnàç blokad´ dêwigni gazu oraz dêwigni´ gazu, a nast´pnie wcisnàç przycisk obrotów rozruchowych (A). Uwolnij potem blokad´...

Seite 380 : Technika Pracy, Ogólne Zasady Pracy Maszynà

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 380 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNIKA PRACY Ogólne zasady pracy maszynà ga∏´zie, do∏y, rowy itp.). Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç podczas pracy na terenie pochy WA˚NE! W niniejszym rozdziale omówione sà podstawowe zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce podczas pracy wykaszarkà i przycinarkà.

Seite 381

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 381 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNIKA PRACY Przechodzàc na inne miejsce pracy nale˝y wy∏àczyç silnik. OSTRZE˚ENIE! Drobne ga∏´zie lub trawa Podczas przemieszczania si´ na d∏u˝szych odcinkach zaklinowywujà si´ czasami mi´dzy bàdê w czasie transportu, nale˝y u˝ywaç os∏ony osprz´tem tnàcym i os∏onà.

Seite 382

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 382 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNIKA PRACY • Na terenie pochy∏ym nale˝y pracowaç w kierunku • Aby obaliç drzewo na prawo, nale˝y przesunàç jego dolnà prostopad∏ym do zbocza. O wiele ∏atwiej jest cz´Êç w lewo. Pochyl ostrze i prowadê je na ukos, w gór´, przemieszczaç...

Seite 383

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 383 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNIKA PRACY sterowniczego. PuÊç uchwyt, chwyç obiema r´kami za ostrza (tà jego cz´Êcià, która odpowiada odcinkowi wysi´gnik i powoli wyciàgnij maszyn´. mi´dzy godzinà 8 i 12 na tarczy zegara). Wykaszanie krzewów za pomocà ostrza tnàcego •...

Seite 384

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 384 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNIKA PRACY Czyszczenie powierzchni • Podczas koszenia lub zamiatania, nale˝y trzymaç gaz do oporu w celu osiàgni´cia najlepszego efektu. • Technika ta jest przydatna przy usuwaniu wszelkiej niepo˝àdanej roÊlinnoÊci. Trzymaj lekko pochylonà g∏owic´...

Seite 385 : Konserwacja, Gaênik, Filtr Powietrza

(533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Filtr nale˝y czyÊciç po ka˝dych 25 godzinach pracy lub cz´Êciej, jeÊli eksploatacja odbywa si´ w warunkach du˝ego zapylenia. Czyszczenie filtra powietrza (543, 553) OSTRZE˚ENIE! Je˝eli nie mo˝esz ustawiç...

Seite 386 : Filtr Paliwa, Przek∏Adnia Kàtowa, Âwieca Zap∏Onowa

Przek∏adnia kàtowa jest fabrycznie wype∏niona odpowiednià iloÊcià smaru. Jednak zanim przystàpisz do eksploatacji maszyny, sprawdê, czy przek∏adnia jest wype∏niona smarem do 3/4 pojemnoÊci. U˝ywaj specjalnego smaru HUSQVARNA. UWAGA! Stosuj wy∏àcznie Êwiece zalecane przez producenta. Niew∏aÊciwa Êwieca mo˝e byç przyczynà zatarcia t∏oka/cylindra. Dopilnuj, aby Êwieca zap∏onowa by∏a wyposa˝ona w tzw.

Seite 387 : Plan Konserwacji

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 387 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KONSERWACJA Plan konserwacji Poni˝ej zamieszczono list´ czynnoÊci konserwacyjnych, które nale˝y wykonywaç przy maszynie. Wi´kszoÊç punktów omówiona zosta∏a w rozdziale Konserwacja. U˝ytkownikowi wolno wykonywaç tylko te czynnoÊci konserwacyjne i serwisowe, które sà opisane w niniejszej instrukcji obs∏ugi.

Seite 388 : Dane Techniczne Dane Techniczne

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 388 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DANE TECHNICZNE Dane techniczne Dane techniczne 533RS 543RS 553RS Silnik PojemnoÊç cylindra, cm 29,5 40,1 50,6 Ârednica cylindra, mm 38,0 40,5 45,5 Skok t∏oka, mm 31,1 31,1 Obroty na biegu ja∏owym, obr/min...

Seite 389

G∏owica ˝y∏kowa 544 04 42-10 T35, T35x (˝y∏ka Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Talerz dystansowy Sta∏y 543RS Zatwierdzone akcesoria Os∏ona osprz´tu tnàcego, nr art. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-z´b.) 537 33 16-01 Ostrze do trawy/nó˝ do trawy Multi 255-3 (Ø...

Seite 390 : Zapewnienie O Zgodnoêci Z Normami We

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, telefon +46-36-146500, zapewnia niniejszym, ˝e wykaszarki Husqvarna 533RS, 543RS i 553RS, poczàwszy od maszyn z numerami seryjnymi wypuszczonymi w roku 2011 (rok, po którym nast´puje numer seryjny, podany jest wyraênie na tabliczce znamionowej), sà zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY: - z 17 maja, 2006 „dotyczàca maszyn”...

Seite 391 : Vysvùtlení Symbolò Symboly

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 391 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly PouÏívejte pevnou neklouzavou obuv. V¯STRAHA! Lesní kfiovinofiez, kfiovinofiez a vyÏínaã pouÏit˘ nesprávnû nebo nepozornû se mÛÏe stát nebezpeãn˘m nástrojem, kter˘ mÛÏe zpÛsobit váÏné nebo i smrtelné zranûní uÏivatele nebo nûkoho jiného. Emise hluku do okolí...

Seite 392 : Obsah, Pfied Startováním Nezapomínejte Na Následující

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 392 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBSAH Obsah Pfied startováním nezapomínejte na následující: VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly ..............391 Peãlivû si prostudujte návod k pouÏití. OBSAH Obsah ................. 392 V¯STRAHA! Dlouhodobé vystavování pÛsobení hluku mÛÏe vést k trvalému Pfied startováním nezapomínejte na následující: ..

Seite 393 : Úvod, Váïen˘ Zákazníku

Husqvarna postavit továrnu na v˘robu mu‰ket. Umístûní u potoka Husqvarna bylo logické, neboÈ byl potok pouÏíván k v˘robû vodní síly a tím fungoval jako v˘robna vodní síly. Bûhem tûch více neÏ 300 let existence továrny Husqvarna v ní...

Seite 394 : Co Je Co, Co Je Co Na Lesním Kfiovinofiezu

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 394 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM CO JE CO? 543RS, 553RS 533RS Co je co na lesním kfiovinofiezu? Kotouã 16 ¤ídící rukojeÈ Plnûní mazivem, kolm˘ ozuben˘ pfievod 17 Pojistná matice Kolm˘ ozuben˘ pfievod 18 Opûrná pfiíruba Kryt fiezného vybavení...

Seite 395 : Obecná Bezpeânostní Opat¤Ení, Upozornûní, Osobní Ochranné Pomûcky

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 395 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Upozornûní Osobní ochranné pomÛcky UPOZORNùNÍ! UPOZORNùNÍ! Stroj je urãen v˘hradnû k vyÏínání trávy. Lesní kfiovinofiez, kfiovinofiez a vyÏínaã pouÏit˘ nesprávnû nebo nepozornû se mÛÏe stát nebezpeãn˘m nástrojem, Jedin˘m pfiíslu‰enstvím, které se smí pouÏívat spolu s kter˘...

Seite 396 : Bezpeãnostní Vybavení Stroje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 396 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ PRACOVNÍ OBUV plynu i pojistka páãky plynu se vrátí do pÛvodní polohy. Tento pohyb je zaji‰Èován dvûma nezávisl˘mi vratn˘mi pruÏinami. PouÏívejte boty s ocelovou ‰piãkou a protiskluzovou Toto uspofiádání zabezpeãí, Ïe se páãka plynu automaticky podráÏkou.

Seite 397

Ujistûte se, Ïe jsou tlumiãe vibrací nepo‰kozené a fiádnû pfiipevnûné. Ohlednû v˘mûny systému tlumení vibrací se obraÈte na prodejce v˘robkÛ Husqvarna. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda se motor zastaví pfii V¯STRAHA! Nadmûrné vystavení pfiesunutí vypínaãe zapalování do vypnuté polohy.

Seite 398 : Ezn˘ Mechanismus

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 398 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Uji‰tûte se, Ïe je nosn˘ popruh správnû umístûn. Po úpravû Pojistná matice popruhu a stroje zkontrolujte zda rychlorozpojitelná spona popruhu funguje. Tlumiã v˘fuku K pfiipevnûní urãitého typu fiezného vybavení je pouÏívána pojistná...

Seite 399

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 399 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Nesprávnû natoãen˘ fiezací kotouã zvy‰uje riziko uváznutí V¯STRAHA! NeÏ pfiistoupíte k práci na kotouãe a zpûtného odrazu a po‰kození kotouãe. fiezném vybavení, zastavte vÏdy motor. Vybavení pokraãuje v otáãení i po pu‰tûní regláÏe plynu.

Seite 400

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 400 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Brou‰ení pilového kotouãe Strunová hlava UPOZORNùNÍ! VÏdy se ujistûte, Ïe je Ïací struna navinuta na cívce pevnû a • Pro správné brou‰ení viz pokyny na obalu fiezného stejnomûrnû, v opaãném pfiípadû dochází ke zdraví vybavení.

Seite 401 : Montáî, Smontování Rukojeti A Ovládání ‰krticí Klapky, Montáï Kotouãe A Strunové Hlavy

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 401 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ Smontování rukojeti a ovládání MontáÏ kotouãe a strunové hlavy ‰krticí klapky V¯STRAHA! Pfii montáÏi fiezného vybavení je krajnû • Pomocí ãtyfi ‰roubÛ upevnûte do pfiíslu‰né úchytky na dÛleÏité, aby se fiízení hnacího kotouãe/ hfiídeli fiídítka.

Seite 402

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 402 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ ProdlouÏení krytu lze snadno sejmout pomocí ‰roubováku – (533) viz obrázek. MontáÏ krytu kotouãe, travního kotouãe a travního noÏe • Zaháknûte kryt kotouãe/kombinovan˘ kryt (A) do drÏáku na trubce hfiídele a zajistûte ‰roubem (L). PouÏívejte doporuãen˘...

Seite 403

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 403 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ MontáÏ krytu strunové hlavy a strunové • Demontujte drÏák (H). Pfiipevnûte adaptér (I) a svorku (J) pomocí dvou ‰roubÛ (K) dle obrázku. Kryt kotouãe (A) se hlavy pfiipevní 4 ‰rouby (L) k adaptéru dle obrázku. VAROVÁNÍ! PouÏívejte doporuãen˘...

Seite 404 : Nasazení Pfiepravního Krytu, Sefiizování Popruhu A Lesního Kfiovinofiezu

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 404 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ umoÏnili. ·ipka na obrázku ukazuje, v jakém rozmezí klíã Rychlorozpojitelná spona bude pracovat pfii povolování nebo utahování matice. Vpfiedu je lehce pfiístupná a rychlorozpojitelná spona. PouÏijte ji v pfiípadû vzniku poÏáru motoru nebo jiné nouzové situaci, kdy je nutno se nosného popruhu a stroje rychle zprostit.

Seite 405 : Manipulace S Palivem, Bezpeãnost Pfii Manipulaci S Palivem, Palivo

Abyste dosáhli co nejlep‰ích v˘sledkÛ a v˘konu, pouÏívejte • Pfied odstavením na del‰í dobu se ujistûte, Ïe je stroj ãist˘ olej pro dvoudobé motory HUSQVARNA, kter˘ je vyrábûn a je zaji‰tûn kompletním servisem. speciálnû pro na‰e vzduchem chlazené dvoudobé motory.

Seite 406 : Plnûní Paliva

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 406 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MANIPULACE S PALIVEM Míchání smûsi Plnûní paliva • VÏdy míchejte benzín a olej v ãisté nádobû urãené na pohonné hmoty. • Míchání zaãnûte vÏdy nalitím poloviny dávky benzínu. Potom pfiidejte celou dávku oleje. Smûs paliva dobfie promíchejte (protfiepejte).

Seite 407 : Startování A Vypínání, Kontrola Pfied Startem

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 407 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ Kontrola pfied startem hlavu nebo kryt vyÏínaãe, byly-li vystaveny úderu nebo mají-li trhlinky. • Zkontrolujte, zda u základny zubÛ nebo v okolí stfiedového otvoru kotouãe nevznikly Ïádné trhlinky. Nejãastûj‰í pfiíãinou vzniku trhlinek b˘vají...

Seite 408

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 408 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ (543, 553) VAROVÁNÍ! Nevytahujte celou délku lanka startéru, nepou‰tûjte startovací madlo a nenechávejte plnû vytaÏené lanko samovolnû navíjet. To by mohlo stroj po‰kodit. Benzínové ãerpadlo: Zmáãnûte nûkolikrát gumovou membránu benzínového ãerpadla, aÏ...

Seite 409 : Pracovní Postup, Obecné Pracovní Pokyny

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 409 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÍ POSTUP Obecné pracovní pokyny se do své pfiirozené polohy, jak pfied tak i po fiezání. Nesprávná poloha vás nebo fiezu mÛÏe vést k tomu, Ïe strom udefii vás nebo stroj a vy ztratíte kontrolu. Obû UPOZORNùNÍ! okolnosti mohou zpÛsobit váÏnou nehodu.

Seite 410

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 410 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÍ POSTUP • Potom zaãnûte práci na nejsnaωím úseku, coÏ dá dobré V¯STRAHA! Ani uÏivatel stroje ani jiná zahájení profiezávání. osoba se nesmí pokou‰et odstranit • Postupujte systematicky vpfied a vzad napfiíã úseku a pofiezan˘...

Seite 411

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 411 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÍ POSTUP • Aby strom padl vlevo, jeho spodní ãást je nutné pfiemístit kmeny vyÏadují tvrd‰í podávání, zatímco silnûj‰í kmeny vpravo. NakloÀte kotouã a energick˘m pohybem jej vyÏadují lehãí podávání. premístûte ‰ikmo vpravo dolÛ. Souãasnû pfiitisknûte ke kmenu kryt kotouãe.

Seite 412

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 412 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÍ POSTUP Prosekávání trávy travním kotouãem. • SniÏte nebezpeãí po‰kození vegetace zkrácením Ïací struny na 10-12 cm a sníÏením poãtu otáãek motoru. O‰krabování • Technika o‰krabování odstraní ve‰kerou neÏádoucí • Travní kotouãe a vyÏínací noÏe nelze pouÏít na dfievnaté vegetaci.

Seite 413 : Údrîba, Karburátor, Vzduchov˘ Filtr

fiezací vybavení zaãne otáãet. (533) (543, 553) 553RS (543, 553) 543RS âistûte vzduchov˘ filtr po kaÏd˘ch 25 hodinách provozu nebo ãastûji, pracujete-li v silnû pra‰ném prostfiedí. âi‰tûní vzduchového filtru (543, 553) Odmontujte kryt vzduchového filtru a filtr vyjmûte. Neãistoty vyfoukejte pomocí...

Seite 414 : Palivov˘ Filtr, Kolm˘ Ozuben˘ Pfievod, Zapalovací Svíãka

Mazání pûnového plastového filtru Zapalovací svíãka (533) PouÏijte vÏdy olej pro filtry HUSQVARNA, art. ã. 531 00 92- 48. Olej pro filtry obsahuje fiedidlo, které umoÏÀuje rovnomûrné vsáknutí oleje do materiálu filtru. Proto se Na stav zapalovací svíãky má nepfiízniv˘ vliv: vyvarujte kontaktu s pokoÏkou...

Seite 415 : Schema Technické Údrïby

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 415 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÚDRÎBA Schema technické údrÏby NíÏe je uveden seznam tûch úkolÛ údrÏby, které je nutno provést na stroji. Vût‰ina bodÛ je popsaná v kapitole ÚdrÏba. UÏivatel smí provádût pouze takové údrÏbáfiské a servisní úkoly, které jsou popsány v tomto návodu k pouÏití. Rozsáhlej‰í zásahy je nutno nechat provést autorizované...

Seite 416 : Technické Údaje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 416 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje Technické údaje 533RS 543RS 553RS Motor Obsah válce, cm 29,5 40,1 50,6 Vrtání válce, mm 38,0 40,5 45,5 Zdvih, mm 31,1 31,1 Otáãky chodu naprázdno, ot/min 3000...

Seite 417

Strunová hlava 544 04 42-10 T35, T35x (struna o Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Opûrn˘ talífi Pevn˘ 543RS Schválené pfiíslu‰enství Kryt fiezného vybavení, art.ã. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zuby) 537 33 16-01 Travní kotouã/travní nÛÏ Multi 255-3 (Ø 255 3 zuby) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 418 : Es Prohlá‰ení O Shodû

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.+46-36-146500, závaznû prohla‰uje, Ïe lesní kfiovinofiezy Husqvarna model 533RS, 543RS a 553RS poãínaje sériov˘mi ãísly roku 2011 a dále (rok v˘roby je zfietelnû vyznaãen na typovém ‰títku a je následován sériov˘m ãíslem stroje), splÀují pfiedpisy SMùRNICE RADY: - ze 17.

Seite 419 : KªÚâ K Symbolom Symboly

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 419 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KªÚâ K SYMBOLOM Symboly Noste masívne nekæzavé topánky. VAROVANIE! Krovinorezy alebo vyÏínaãe môÏu byÈ nebezpeãné, ak sa pouÏívajú nesprávne alebo neopatrne a môÏu zapríãiniÈ váÏne aÏ smrteºné zranenia pre obsluhu alebo pre ostatn˘ch.

Seite 420 : Obsah, Pred Na‰tartovaním Dbajte Na Nasledovné

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 420 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBSAH Obsah Pred na‰tartovaním dbajte na nasledovné: KªÚâ K SYMBOLOM Symboly ..............419 Starostlivo si preãítajte pokyny. OBSAH Obsah ................. 420 VAROVANIE! Dlhodobé vystavenie hluku môÏe spôsobiÈ trvalé po‰kodenie sluchu. Pred na‰tartovaním dbajte na nasledovné: ....420 VÏdy preto pouÏívajte schválené...

Seite 421 : Úvod, Váïen˘ Zákazník

VáÏen˘ zákazník, BlahoÏeláme vám, Ïe ste sa rozhodli pre kúpu v˘robku spoloãnosti Husqvarna! SpoloãnosÈ Husqvarna je zaloÏená na tradícii, ktorá siaha aÏ do roku 1689, keì ‰védsky krẠKarl XI. nariadil postaviÈ továreÀ na v˘robu mu‰kiet na brehoch rieky Huskvarna. V˘ber polohy bol logick˘, pretoÏe vodná...

Seite 422 : Âo Je Ão Na Ãistiacej Píle

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 422 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM âO JE âO? 543RS, 553RS 533RS âo je ão na ãistiacej píle? NôÏ 16 DrÏadlá - rukoväte Maznica kuÏeºového ozubeného prevodu 17 Poistná matica KuÏeºov˘ prevod 18 Podporná príruba Kryt rezacieho nástroja 19 Podporná...

Seite 423 : Eobecné Bezpeânostné Opatrenia, Dôleïité, Osobné Ochranné Prostriedky

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 423 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA DôleÏité Osobné ochranné prostriedky DÔLEÎITÉ! DÔLEÎITÉ! Stroj je urãen˘ len na trimovanie trávnika. Krovinorezy alebo vyÏínaãe môÏu byÈ nebezpeãné, ak sa pouÏívajú nesprávne alebo neopatrne a môÏu zapríãiniÈ Pri práci s touto pohonnou jednotkou môÏete pouÏívaÈ...

Seite 424 : Bezpeãnostné Vybavenie Stroja

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 424 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA TOPÁNKY pruÏinami. Toto usporiadanie zabezpeãí, Ïe plyn sa v kºude automaticky zablokuje. Topánky s oceºov˘mi ‰piãkami a proti‰mykovou podráÏkou. ODEV Noste odevy vyrobené z pevnej tkaniny a nenoste voºn˘ odev, ktor˘...

Seite 425

Kryt zároveÀ chráni pripevnen˘. Pre nahradenie systému na tlmenie vibrácií obsluhu pred náhodn˘m kontaktom s rezacím nástrojom. kontaktuje vá‰ho predajcu spoloãnosti Husqvarna. VAROVANIE! Nadmerné vystavovanie sa vibráciam môÏe spôsobiÈ problémy s krvn˘m obehom u ºudí, ktorí ho majú...

Seite 426 : Rezacia Ãasè

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 426 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA R˘chle odopnutie VAROVANIE! Tlmiã v˘fuku obsahuje Stroj je vybaven˘ ºahko dostupn˘m r˘chlym odopínaním, ktoré chemické látky, ktoré môÏu maÈ karcinogénne úãinky. Vyh˘bajte sa je upevnené vpredu ako bezpeãnostná ochrana pre prípad, Ïe kontaktu s t˘mito chemick˘mi látkami v motor zachváti poÏiar alebo v prípade inej situácie, ktorá...

Seite 427

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 427 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Základné pravidlá DÔLEÎITÉ! PouÏívajte nástroje len s odporúãan˘mi ochrann˘mi krytmi! Pozri kapitolu Technické dáta. Vyhºadajte si in‰trukcie t˘kajúce sa rezacích a kosiacich PouÏívajte nástroje len s odporúãan˘mi ochrann˘mi krytmi! nástrojov tak, aby ste zabezpeãili správne uchytenie Ïacieho Pozri kapitolu Technické...

Seite 428

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 428 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA • Ostrite v‰etky hrany rovnomerne, aby sa dodrÏalo pilníkom. Vrcholky zubov sa musia brúsiÈ rovnako u vyváÏenie noÏa. v‰etk˘ch zubov. VAROVANIE! VÏdy okamÏite vyraìte nôÏ, ktor˘ je kriv˘, hádÏe sa, je prasknut˘, nalomen˘...

Seite 429 : Montáî, Montáï Drïadiel A Rukoväte Ovládania Plynu, Montáï Noïa A Trimovacích Hláv

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 429 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ MontáÏ drÏadiel a rukoväte MontáÏ noÏa a trimovacích hláv ovládania plynu VAROVANIE! Pri upevÀovaní rezacieho nástroja je • Pomocou ‰tyroch skrutiek upevnite do príslu‰nej úchytky mimoriadne dôleÏité, aby osadenie na hriadeli riadidla. uná‰aãa sedelo presne v strede otvoru rezacieho nástroja.

Seite 430

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 430 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ PredæÏenie krytu sa dá jednoducho odstrániÈ pomocou (533) skrutkovaãa – pozrite obrázok. Upevnenie ochranného krytu noÏa na kosenie trávy • Zaveste kryt noÏa/kombinovan˘ kryt (A) na svoje miesto na hriadeli a zaistite ho skrutkou (L). PouÏívajte odporúãan˘...

Seite 431

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 431 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ MontáÏ krytu trimovacieho nástroja a Upevnite kryt rezacieho nástroja (A) na adaptér s pouÏitím ‰tyroch skrutiek (L) podºa vyobrazenia. montáÏ trimovacej hlavy NEZABUDNITE! PouÏívajte odporúãan˘ typ krytu rezacieho nástroja. Pozrite si ãasÈ Technické údaje. •...

Seite 432 : Upevnenie Prepravného Krytu, Nastavovanie Postroja Krovinorezy

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 432 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÁÎ miesto, kde treba pracovaÈ s nástrãkov˘m kºúãom pri naliehav˘ch situácií, ktoré si vyÏadujú r˘chle uvoºnenie uÈahovaní alebo pri uvoºÀovaní upínacej matice. obsluhy z postroja a od celého stroja. Upevnenie prepravného krytu RozloÏenie zaÈaÏenia na ramená...

Seite 433 : Narábanie S Palivom, Bezpeãnosè Práce S Palivom, Palivo

Pred dlhodob˘m skladovaním vykonajte kompletn˘ servis Dvojtaktn˘ olej a vyãistite stroj. • PouÏívajte olej pre dvojtaktné motory HUSQVARNA, ktor˘ • Ochrann˘ kryt rezacej ãasti musí byÈ nasaden˘ vÏdy pred sa ‰peciálne vyrába pre vzduchom chladené dvojtaktné dopravou alebo skladovaní stroj.

Seite 434 : Dopæàanie Paliva

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 434 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM NARÁBANIE S PALIVOM Mie‰anie DopæÀanie paliva • Benzín a olej vÏdy mie‰ajte v ãistej nádoby urãenej na palivo. • VÏdy zaãínajte tak, Ïe nalejete poloviãné mnoÏstvo benzínu, ktor˘ sa má pouÏiÈ. Potom pridajte celé mnoÏstvo oleja.

Seite 435 : Tart A Stop, Pred Na‰tartovaním Skontrolujte

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 435 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ·TART A STOP Pred na‰tartovaním skontrolujte kryt vymeÀte, pokiaº boli vystavené nárazom, alebo ak sú niekde prasknuté. • Skontrolujte nôÏ, aby bolo zaruãené, Ïe sa nevytvorili Ïiadne trhliny na pätách zubov ani na centrovacom otvore. NajbeÏnej‰ou príãinou tvorby trhlín sú...

Seite 436

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 436 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ·TART A STOP (543, 553) UPOZORNENIE! ·núru ‰tartéra nevyÈahujte naplno a nepú‰Èajte drÏadlo ‰tartéra pri plnom vytiahnutí ‰núry. MôÏe to po‰kodiÈ stroj. Palivová pumpa: Opakovane stláãajte klobúãik palivovej pumpy, k˘m sa nenaplní palivom. Palivová pumpa nemusí byÈ naplnená...

Seite 437 : Pracovné Techniky, Eobecné Pracovné Pokyny

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 437 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÉ TECHNIKY V‰eobecné pracovné pokyny zaãnete rezaÈ na nesprávnom mieste, môÏe strom zasiahnuÈ vás alebo va‰u reÈazovú stroj. Následne môÏete nad strojum stratiÈ kontrolu a spôsobiÈ si váÏne poranenie. DÔLEÎITÉ! Táto ãasÈ opisuje základné bezpeãnostné pokyny na prácu s krovinorezmi a vyÏínaãmi.

Seite 438

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 438 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÉ TECHNIKY • Zaãnite s prácou na najjednoduch‰om mieste a vyãistite VAROVANIE! Obsluha stroja ani nikto in˘ si otvoren˘ priestor, z ktorého budete pokraãovaÈ v práci. nesmie skú‰aÈ odoberaÈ porezan˘ • Pracujte systematicky sem a tam cez ãisten˘...

Seite 439

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 439 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÉ TECHNIKY • Na dosiahnutie pádu stromu naºavo, treba postrãiÈ vyÏadujú väã‰í tlak, zatiaº ão hrub‰ie kmene si vyÏadujú odrezan˘ spodok kmeÀa napravo. NakloÀte nôÏ a priloÏte men‰í tlak. ho v diagonálnom smere nadol napravo s pouÏitím silného tlaku.

Seite 440

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 440 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRACOVNÉ TECHNIKY Kosenie trávnatého porastu s pouÏitím • Riziko po‰kodenia rastlín sa dá zníÏiÈ skrátením Ïacieho lanka na dæÏku 10-12 cm a zníÏením poãtu otáãok noÏa na trávu motora. âistenie • Technikou ãistenia sa odstraÀuje v‰etka neÏiadúca vegetácia.

Seite 441 : Údrîba, Karburátor, Vzduchov˘ Filter

(533) (543, 553) 553RS (543, 553) 543RS V extrémne pra‰nom prostredí ãistite filter kaÏd˘ch 25 hodín alebo ãastej‰ie. âistenie vzduchového filtra (543, 553) OdstráÀte kryt vzduchového filtra a vytiahnite filter. Vyfúkajte doãista stlaãen˘m vzduchom.

Seite 442 : Palivov˘ Filter, KuïeºOv˘ Prevod, ZapaºOvacia Svieãka

ÚDRÎBA Mastenie penového plastového filtra Zapaºovacia svieãka (533) VÏdy pouÏívajte olej do filtra od spoloãnosti HUSQVARNA, ã. tovaru 531 00 92-48. Olej do filtra obsahuje rozpú‰Èadlo, pomocou ktorého presiakne do celého filtra. Vyhnite sa preto Stav zapaºovacej svieãky je ovplyvnen˘: kontaktu s pokoÏkou.

Seite 443 : Plán Údrïby

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 443 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÚDRÎBA Plán údrÏby Nasleduje zoznam postupov údrÏby, ktoré musíte vykonaÈ. Väã‰ina z nich je opísaná v ãasti ÚdrÏba. PouÏívateº môÏe vykonávaÈ iba údrÏbu a servis popísané v návode na obsluhu. Nároãnej‰ie práce sa musia vykonávaÈ v autorizovanej servisnej dielni. T˘Ïdenná...

Seite 444 : Technické Údaje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 444 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje Technické údaje 533RS 543RS 553RS Motor Objem valca, cm 29,5 40,1 50,6 V⁄tanie valca, mm 38,0 40,5 45,5 Zdvih, mm 31,1 31,1 Otáãky pri voºnobehu, ot./min. 3000...

Seite 445

Îacia hlava 544 04 42-10 T35, T35x (kábel Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Podporná miska Zafixovan˘ 543RS Schválené príslu‰enstvo Kryt na rezací nástroj, art. ã. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zub.) 537 33 16-01 Nástroje na kosenie trávy Multi 255-3 (Ø...

Seite 446 : Eú Vyhlásenie O Zhode

My, spoloãnosÈ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.: +46-36-146500, prehlasujeme, Ïe krovinorezy Husqvarna 533RS, 543RS a 553RS so sériov˘mi ãíslami datovan˘mi od roku 2011 (rok sa zretel’ne uvádza na v˘konovom ‰títku, po ãom nasleduje sériové ãíslo), vyhovujú poÏiadavkám SMERNICE RADY: - zo 17.

Seite 447 : Kaj Pomenijo Simboli Simboli

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 447 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli Emisija hrupa v okolico v skladu z OPOZORILO! Îaga za ãi‰ãenje, direktivo Evropske skupnosti. Emisija rezalnik grmovja in trimer so lahko ob stroja je podana v poglavju Tehniãni napaãni uporabi zelo nevarno orodje, ki podatki in na nalepki.

Seite 448 : Vsebina, Pred Vïigom Bodite Pozorni Na Naslednje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 448 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VSEBINA Vsebina Pred vÏigom bodite pozorni na naslednje: KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli ............... 447 Natanãno preberite navodila za uporabo. VSEBINA Vsebina ..............448 OPOZORILO! Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzroãi trajne okvare sluha. Pred vÏigom bodite pozorni na naslednje: ....

Seite 449 : Uvod, Spo‰tovani Kupec

Huskvarna, kjer so izdelovali mu‰kete. Izbor mesta ob reki Huskvarna je bil logiãen, saj je reka ustvarjala vodno silo, kar pomeni, da je dajala vodno energijo. V obdobju veã kot 300 let, od kar obstaja tovarna Husqvarna, je bilo izdelano neskonãno veliko ‰tevilo razliãnih izdelkov;...

Seite 450 : Kaj Je Kaj, Kaj Je Kaj Pri Ïagi Za Ãi‰ãenje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 450 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KAJ JE KAJ? 543RS, 553RS 533RS Kaj je kaj pri Ïagi za ãi‰ãenje? Rezilo 16 Vodilo Polnjenje maziva, kotni menjalik 17 Matica za pritrditev Kotni menjalnik 18 Prirobnica ·ãitnik rezilnih prikljuãkov 19 Podporna skodela DrÏalo...

Seite 451 : Splo·na Navodila Za Vamost, Pomembno, Osebna Za‰ãitna Oprema

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 451 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Pomembno Osebna za‰ãitna oprema POMEMBNO! POMEMBNO! Orodje je namenjeno le ko‰enju trave. Îaga za ãi‰ãenje, rezalnik grmovja in trimer so lahko ob napaãni uporabi zelo nevarno orodje, ki povzroãi resne Edini rezilni prikljuãki, ki jih smete uporabljati skupaj z po‰kodbe in smrt uporabnika ali tretjih oseb.

Seite 452 : Varnostna Oprema Stroja

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 452 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST ·KORNJI povratni vzmeti. Ta sistem zagotavlja, da se uravnavanje plina avtomatiãno prestavi v prosti tek. Uporabljajte ‰kornje z Ïeleznimi kapicami in nedrseãimi podplati. OBLEKA Uporabljajte obleko iz odpornega materiala; izogibajte se ‰irokih oblaãil, ki se zatikajo v podrast in vejevje.

Seite 453

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 453 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST plinska roãica v legi prostega teka, preglejte nastavitev Sistem du‰enja tresljajev uplinjaãa v prosti legi. Glejte navodila v poglavju VzdrÏevanje. Va‰ stroj je opremljen s sistemom du‰enja vibracij, ki je zasnovan tako, da tresljaje ublaÏi na najmanj‰o moÏno stopnjo in vam s tem olaj‰a delo.

Seite 454 : Rezila

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 454 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Preglejte, da so jermeni oprtnika v pravilnem poloÏaju. Ko ste Matica za pritrditev pravilno naravnali oprtnik in stroj, preverite, da varnostna zaponka deluje pravilno. Du‰ilec Nekatere rezilne prikljuãke pritrdimo s pomoãjo matice za pritrditev.

Seite 455

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 455 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Skrbite za pravilen nagib bru‰enja Ïaginega lista! Sledite na‰im OPOZORILO! Ustavite motor vsakokrat, navodilom in uporabljajte orodje za bru‰enje nagiba, ki ga ko morate rokovati z rezilnim prikljuãkom. priporoãamo.

Seite 456

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 456 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Bru‰enje Ïaginega lista Glava trimerja POMEMBNO! Poskrbite, da je nitka za trimer enakomerno in trdno navita • Preberite navodilo na embalaÏi rezilnega prikljuãka. okoli tuljave, sicer nastajajo zdravju ‰kodljivi tresljaji v stroju. Pravilno bru‰en Ïagin list je predpogoj za uãinkovito delo, prepreãuje pa tudi nepotrebno obrabo Ïaginega lista in Ïage za •...

Seite 457 : Montaîa, Name‰ãanje Roãice In Vzvoda Za Plin, Pritrditev Rezilna In Glave Za Trimer

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 457 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTAÎA Name‰ãanje roãice in vzvoda za Pritrditev rezilna in glave za trimer plin. OPOZORILO! Ko vstavljate rezilne prikljuãke, je zelo • Balanso in spono balanse montirajte na gred s ‰tirimi vijaki. pomembno, da sta nosilec/prirobnica vstavljena natanãno v sredi‰ãe rezilnega prikljuãka.

Seite 458

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 458 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTAÎA Nastavek ‰ãitnika se enostavno odstrani s pomoãjo izvijaãa, (533) kot kaÏe slika. Kako prikljuãimo ‰ãitnik, rezilno plo‰ão in noÏ • ·ãitnik rezila/kombinirani ‰ãitnik (A) nataknite na mesto pritrditve na drÏalu in ga privijte z vijakom (L). Uporabljajte ‰ãitnik rezila, ki ga priporoãamo.

Seite 459

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 459 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTAÎA MontaÏa ‰ãitnika trimerja in glave trimerja POZOR! Uporabljajte ‰ãitnik rezila, ki ga priporoãamo. Glejte poglavje Tehniãni podatki. • Montirajte ‰ãitnik trimerja (A), namenjen za delo z glavo trimerja. POZOR! Poskrbite, da je name‰ãen za‰ãitni podalj‰ek.

Seite 460 : Name‰ãanje Varovala Za Prevoz, Prilagoditev Oprtnika In Ïage Za Ãi‰ãenje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 460 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTAÎA Name‰ãanje varovala za prevoz udoben. Oba stranska jermena zategnite tako, da bo porazdelitev teÏe enakomerna na obe rameni. • Vstavite rezilo v transportni ‰ãitnik (A). • Za pritrditev transportnega ‰ãitnika vpnite obe pritrdilni sponki (B) v zarezi (C).

Seite 461 : Ravnanje Z Gorivom, Varna Uporaba Goriva, Pogonsko Gorivo

Preden stroj shranite za dalj ãasa, ga obvezno oãistite in dajte na popoln servis. • Za najbolj‰e rezultate in uãinek uporabljajte HUSQVARNA olje za dvotaktne motorje, ki je posebej narejeno za na‰e • Transportni ‰ãitnik rezilnega prikljuãka mora biti vedno zraãno hlajene, dvotaktne motorje.

Seite 462 : Toãenje Goriva

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 462 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM RAVNANJE Z GORIVOM Me‰anje Toãenje goriva • Me‰anico bencina in olja vedno pripravljajte v ãisti posodi, atestirani za gorivo. • Vedno zaãnite tako, da v posodo najprej natoãite polovico potrebne koliãine bencina. Nato dodajte celotno koliãino olja.

Seite 463 : Vîig In Izklop, Pregled Pred Vïigom, Vïig In Izklop

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 463 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VÎIG IN IZKLOP Pregled pred vÏigom trimerjev ‰ãitnik, ãe sta bila izpostavljena udarcem ali ãe imata razpoke. • Natanãno preglejte rezilo, tako da na korenu zob ali okoli sredi‰ãne luknje ni razpok. Najpogostej‰i vzrok za nastanek razpok je pojav ostrih robov na korenih zob, ki so posledica piljenja ali pa uporaba slabo bru‰enega rezila.

Seite 464

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 464 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VÎIG IN IZKLOP (543, 553) POZOR! VÏigalne vrvice nikoli ne izvlecite do konca in tudi vÏigalne roãice nikoli ne potisnite v skrajno lego. Tak‰no ravnanje lahko po‰koduje stroj. ârpalka za gorivo: Veãkrat pritisnite na gumijasti gumb ãrpalke, tako da se gumb zaãne polniti z gorivom.

Seite 465 : Delovna Tehnika, Splo‰na Navodila Za Delo

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 465 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DELOVNA TEHNIKA Splo‰na navodila za delo nadzor nad njim. V obeh primerih se lahko nevarno po‰kodujete. POMEMBNO! To poglavje obravnava splo‰na pravila za varno delo z Ïago za ãi‰ãenje in trimerjem. âe se vam zgodi, da dvomite, ãe je nadaljnja uporaba ‰e primerna, se posvetujte s strokovnjakom.

Seite 466

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 466 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DELOVNA TEHNIKA • Delajte naãrtno, naprej in nazaj po delovnem obmoãju OPOZORILO! Uporabnik stroja ali tretja tako, da je vsak zamah ‰irok 4 - 5 m. Na ta naãin boste oseba ne smeta nikoli posku‰ati odstraniti najbolje izkoristili delovno obmoãje stroja na obe strani, razrezan material, ãe je motor v pogonu vam kot uporabniku pa se delo ne bo zdelo teÏko in...

Seite 467

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 467 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DELOVNA TEHNIKA zareÏite po‰evno navzdol na desno. Istoãasno pritiskajte s rezilom debelini stebla in trdoti lesa. Tanj‰a stebla ‰ãitnikom rezila na deblo. Delovna povr‰ina rezila naj bo zahtevajo veãji pritisk, debelej‰a pa manj‰i. med 3 in 5 uro.

Seite 468

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 468 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DELOVNA TEHNIKA Ko‰enje z rezilno plo‰ão • Nevarnost po‰kodb na rastlinju zmanj‰ate, ãe dolÏino nitke skraj‰ate na 10–12 cm in zniÏate ‰tevilo vrtljajev motorja. Popolno odstranjevanje zelenja • S pomoãjo te tehnike zelenje popolnoma odstranimo. •...

Seite 469 : Vzdrîevanje, Uplinjaã, Zraãni Filter

Nenormalno visoko porabo goriva. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Filter oãistite po 25 urah uporabe ali pogosteje, ãe delate v okolju, kjer se zelo pra‰i. âi‰ãenje zraãnega filtra OPOZORILO! âe ‰tevila vrtljajev v (543, 553) prostem teku ne morete nastaviti tako, da Razstavite ohi‰je zraãnega filtra in izvlecite filter.

Seite 470 : Filter Za Gorivo, Kotni Menjalnik, Sveãka

VZDRÎEVANJE Oljenje penastega filtra Sveãka (533) Uporabljajte vedno olje za filter HUSQVARNA, ‰t. art. 531 00 92-48. Olje za filter vsebuje razredãilo, zato ga je laÏje porazdeliti po filtru. Izogibajte se stiku olja s koÏo. Na stanje sveãke vpliva naslednje: Filter dajte v plastiãno vreãko in nato dolijte olje.

Seite 471 : Urnik Vzdrïevanja

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 471 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VZDRÎEVANJE Urnik vzdrÏevanja V nadaljevanju sledi lista o tem, kako je stroj potrebno vzdrÏevati. Veãina toãk je navedena v poglavju VzdrÏevanje. Uporabnik sme sam izvajati le tista vzdrÏevalna in servisna dela, ki so navedena v teh navodilih za uporabo. Zahtevnej‰e posege mora opraviti poobla‰ãena servisna delavnica.

Seite 472 : Tehniâni Podatki, Tehniãni Podatki

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 472 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki Tehniãni podatki 533RS 543RS 553RS Motor Gibna prostornina valja, cm 29,5 40,1 50,6 Razmik valjev, mm 38,0 40,5 45,5 Takt, mm 31,1 31,1 Prosti tek, rpm 3000...

Seite 473

544 04 42-10 Glava trimerja 544 04 42-10 T35, T35x (nitka Ø 2,4–3,0 mm) 544 04 42-10 Podporna skodela Pritrjena 543RS Za‰ãita za rezilne prikljuãke, ‰t. Atestirani prikljuãki art. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zobje) 537 33 16-01 Rezilna plo‰ãa/noÏ za travo Multi 255-3 (Ø...

Seite 474 : Eu-Zagotovilo O Ujemanju

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel +46-36-146500, s tem potrdilom zagotavlja, da so Ïage za ãi‰ãenje Husqvarna 533RS, 543RS in 553RS s serijskimi ‰tevilkami iz leta 2011 in kasneje (leto izdelave, ki mu sledi serijska ‰tevilka, je podano v besedilu na plo‰ãici s tipsko oznako) v skladu s predpisi, podanimi v DIREKTIVAH SVETA: - z dne 17.

Seite 475 : Sümbolite Tähendus Sümbolid

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 475 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SÜMBOLITE TÄHENDUS Sümbolid Ümbritsevasse keskkonda leviv müra ETTEVAATUST! Puhastussaag, vastavalt Euroopa Ühenduse direktiivile. võsalõikur või trimmer võivad vale või Andmed seadme emissiooni kohta on hooletu käsitsemise korral olla ohtlikud toodud peatükis Tehnilised andmed ja seadmed, mis võivad põhjustada etiketil.

Seite 476 : Sisukord, Enne Käivitamist Tuleb Meeles Pidada Järgmist

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 476 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SISUKORD Sisukord Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: SÜMBOLITE TÄHENDUS Sümbolid ..............475 Loe käsitsemisõpetus hoolikalt läbi. SISUKORD Sisukord ..............476 ETTEVAATUST! Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: ..476 Sellepärast tuleb alati kanda SISSEJUHATUS heakskiidetud kõrvaklappe.

Seite 477 : Lugupeetud Tarbija

SISSEJUHATUS Lugupeetud tarbija! Õnnitleme teid, et olete valinud Husqvarna toote! Husqvarna ajalugu algab juba aastast 1689, kui kuningas Karl XI käsul rajati Huskvarna jõe äärde tehas tahtpüsside valmistamiseks. Asukoht Huskvarna jõe ääres oli üsnagi loogiline, sest see võimaldas tootmiseks kasutada vee jõudu. Husqvarna tehase enam kui 300-aastase tegutsemisaja kestel on seal toodetud väga erinevaid tooteid alates puupliitidest kuni moodsate köögiseadmete, õmblusmasinate, jalgrataste ja mootorratasteni välja.

Seite 478 : Mis On Mis, Millised On Puhastussae Osad

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 478 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MIS ON MIS? 543RS, 553RS 533RS Millised on puhastussae osad? Lõiketera 16 Juhtraud Määrdeaine lisamine, nurkreduktor 17 Kinnitusmutter Nurkreduktor 18 Tugiäärik Lõikeosa kaitsekate 19 Tugikuppel Vars 20 Vedamisketas Stardigaasinupp 21 Juhtraua klamber Seiskamislüliti...

Seite 479 : Üldised Ohutuseeskirjad, Tähtis, Isiklik Ohutusvarustus

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 479 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Tähtis ETTEVAATUST! Kui kasutad kuulmiskaitset (kõrvaklappe), ole tähelepanelik helide, hõigete ja TÄHTIS! hoiatussignaalide suhtes. Mootori Seade on ette nähtud ainult rohu lõikamiseks. seiskumisel võta kohe kõrvaklapid ära. Ainukesed tarvikud selle mootoriga kasutamiseks on peatükis Tehnilised andmed loetletud meie poolt soovitatud KIIVER lõikeosad.

Seite 480 : Seadme Ohutusvarustus

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 480 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD ESMAABI Kontrolli, kas gaasihoovastik sulgub tühikäigul, kui gaasihoovastiku sulgur läheb oma lähteasendisse. Kanna hoolt, et esmaabivarustus oleks alati käepärast. Seadme ohutusvarustus Käesolevas käsitletakse seadme ohutusvarustust, selle toimimist, kontrollimist ning põhihooldust, mis tagab ohutu töö.

Seite 481

Samuti takistab see operaatorit lõikeosa Vibratsioonisummutussüsteem vähendab vibratsiooni, mis vastu puutumast. kandub käepidemesse seadme mootorist ja lõikesedmetest. Kontrollige, et summutuselemendid oleksid terved ja korralikult kinnitatud. Võtke ühendust oma Husqvarna edasimüüjaga vibratsiooni summutamise süsteemi väljavahetamiseks. ETTEVAATUST! Tugeva vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringe- või närvikahjustusi, eriti neil, kel on...

Seite 482 : Lõikeseade

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 482 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Summuti Kinnitusmutter Mõnede lõikeosade kinnitamiseks kasutatakse kinnitusmutrit. Summuti ülesandeks on hoida minimaalset mürataset ja suunata mootori heitgaasid operaatorist eemale. Ära kasuta kunagi vigastatud summutiga seadet. Kinnikeeramisel keeratakse mutrit lõikeosa pöörlemisele vastassuunas.

Seite 483

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 483 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Kontrolli lõikeosa seisukorda, et seal poleks vigastusi või ETTEVAATUST! Vale lõikeosa või valesti pragusid. Vigastatud või pragudega lõikeosad tuleb välja teritatud lõiketera kasutamine on ohtlik ja vahetada. suurendab tagasilöögi ohtu. Lõikeseade Saetera on mõeldud kasutamiseks puitunud tüvede saagimiseks.

Seite 484

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 484 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD • Kanna hoolt, et sul oleks korralik tugi tera teritamisel. • Kontrolli, et trimmerikaitse peal asetsev nuga ei oleks Kasuta 5,5 mm ümarviili ja teritusmalli. vigastatud ega kadunud. See lõikab jõhvi pikkuse parajaks. •...

Seite 485 : Koostamine, Juhtraua Ja Gaasikäepideme Paigaldamine, Lõiketera Ja Trimmeripea Paigaldamine

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 485 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KOOSTAMINE Juhtraua ja gaasikäepideme Lõiketera ja trimmeripea paigaldamine paigaldamine ETTEVAATUST! • Ühendage juhtraud varrele, kasutades selleks nelja kruvi. Lõikeosa monteerimisel on äärmiselt tähtis, et vedamisketta/tugiääriku juhtimiskese satuks õigesti lõikeosa keskauku. Valesti monteeritud lõikeosa võib põhjustada tõsiseid ja/või eluohtlikke vigastusi.

Seite 486

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 486 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KOOSTAMINE Kaitsepikendust saab lihtsalt kruvikeeraja abil eemaldada, vt (533) pilti. Terakaitsme, rohutera ja rohunoa paigaldamine • Terakaitse/kombikaitse (A) pannakse selleks ette nähtud kohta varre ümber ja kinnitatakse kruviga (L). Kasuta soovitatud terakaitset. Vt. ptk. Tehnilised andmed. TÄHELEPANU! Veenduge, et kaitsepikendus oleks eemaldatud.

Seite 487

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 487 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KOOSTAMINE Trimmerikaitse ja trimmeripea TÄHELEPANU! Kasuta soovitatud terakaitset. Vt. ptk. Tehnilised andmed. paigaldamine • Paigalda trimmeripeaga töötamiseks ettenähtud kaitsekate (A). TÄHELEPANU! Veenduge, et kaitsepikendus oleks paigaldatud. • • Monteeri vedamisketas (B) väljuvale võllile. Kaitsekate/kombikaitse pannakse varre ümber ja kinnitatakse kruviga (L).

Seite 488 : Transportimiskatte Paigaldamine, Rakmete Ja Puhastussae Sobitamine

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 488 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KOOSTAMINE Transportimiskatte paigaldamine Ühtlane koormus õlgadel Õigesti reguleeritud rakmetega seade kergendab tööd oluliselt. Reguleeri kanderihmu, kuni leiad mugava tööasendi. Pinguta külgrihmasid nii, et raskus jaotuks ühtlaselt mõlemale õlale. • Sisestage lõikeketas transportkaitsesse (A). •...

Seite 489 : Kütuse Käsitsemine, Ohutusnõuded Kütuse Käsitsemisel, Küttesegu

õli jaoks. Kahetaktiõli • Enne pikemaajalist hoiustamist tuleb seade korralikult • Parima tulemuse saavutamiseks kasutage HUSQVARNA puhastada ja hooldada. kahetaktiõli, mis on spetsiaalselt meie õhkjahutusega • Lõikeosa transportkaitse peab olema paigaldatud, kui kahetaktimootorite jaoks valmistatud.

Seite 490 : Tankimine

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 490 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KÜTUSE KÄSITSEMINE Segamine Tankimine • Bensiini ja õli omavaheliseks segamiseks kasuta alati puhast nõu, mis on ette nähtud bensiini jaoks. • Esiteks vala nõusse pool segatavast bensiinist. Lisa kogu õlikogus. Sega (loksuta) küttesegu segamini. Lisa ülejäänud bensiin.

Seite 491 : Käivitamine Ja Seiskamine, Kontroll Enne Käivitamist

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 491 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE Kontroll enne käivitamist • Ära kasuta seadet ilma kaitsekatteta või vigastatud kaitsekattega. • Enne seadme käivitamist tuleb kontrollida, et kõik katted oleksid paigaldatud ja neil poleks kahjustusi. Käivitamine ja seiskamine •...

Seite 492

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 492 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE Kütusepump: Vajuta korduvalt kütusepumba kummipõiele, TÄHELEPANU! Ükski kehaosa ei tohi sattuda vastu et kütuks liiguks põide. Põis ei pea täiesti täis saama. märgistatud pinda. Kui süütekapsel on defektiga võib kontakti tulemuseks olla põletushaav nahal või elektrilöök.

Seite 493 : Töövõtted, Üldised Tööeeskirjad

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 493 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TÖÖVÕTTED Üldised tööeeskirjad sind või seadet tabada, nii et kaotad kontrolli seadme üle. See võib omakorda tekitada raskeid kehavigastusi. TÄHTIS! Käesolev peatükk käsitleb põhilisi ohutuseeskirju puhastussae ja trimmeriga töötamisel. Kui olukord on Sulle tundmatu, lakka töötamast ja palu spetsialistidelt abi ja nõu.

Seite 494

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 494 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TÖÖVÕTTED • Alusta tööd tööpiirkonna kergemast servast, nii et ETTEVAATUST! Kui mootor töötab või puhastatav tööpiirkond avaneb. lõikeosa pöörleb, ei tohi lõigatud materjali • Tööta süstemaatiliselt edasi-tagasi, risti üle puhastatava ära võtta ei seadme kasutaja ega keegi maa ala;...

Seite 495

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 495 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TÖÖVÕTTED • Et puu langeks vasakule, tuleb tüve alumist osa suunata Peenemad tüved nõuavad suuremat survet, jämedad vaid paremale poole. Kalluta tera ja lükka see kindla liigutusega kerget survet. paremale. Samas vajuta terakaitse vastu tüve. Tee sisselõige "kella 3 ja 5"...

Seite 496

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 496 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TÖÖVÕTTED Rohulõikamine rohuteraga • Vähendamaks taimestiku vigastusi, lühenda jõhv 10-12 cm pikkuseks ja vähenda mootori pöördeid. Kõplamine • Kõplamisega eemalda kogu soovimatu taimestik. Hoia • Jämedamate tüvede lõikamiseks ei tohi kasutada trimmeripea veidi körgemal maapinnast ja kalluta seda.

Seite 497 : Karburaator, Õhufilter

Mootori osade asjatut kulumist (533) • Liigset kütusekulu. (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Puhasta õhufiltrit peale 25 tunnist tööd, tolmusemates tööoludes tihedamini. Õhufiltri puhastamine ETTEVAATUST! Kui tühikäigu pöörete arvu ei saa reguleerida, nii et lõikeosa (543, 553) jääks paigale, võta ühendust Võtke lahti õhufiltri kate ja eemaldage õhufilter.

Seite 498 : Kütusefilter, Nurkreduktor, Süüteküünlad

HOOLDUS Vahtkummist filtri õlitamine. Süüteküünlad (533) Kasutage alati HUSQVARNA filtriõli, mille art. nr. on 531 00 92-48. Et filtriõli kataks ühtlaselt filtri, on sinna lisatud lahustit. Sellepärast ei tohi õli lasta nahale sattuda. Süüteküünla töövõimet mõjutavad: Pane filter kilekotti ja kalla filtri peale õli. Mulju filtrit läbi •...

Seite 499 : Hooldusskeem

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 499 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM HOOLDUS Hooldusskeem Alljärgnevas on toodud seadme hooldustööde nimekiri. Enamike tööde kohta on antud ka kirjeldus osas Hooldus. Seadme kasutaja võib teha ainult selliseid hooldamis- ja korrastustöid, mida on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Keerukamate tööde tegemiseks tuleb pöörduda volitatud töökoja poole.

Seite 500 : Tehnilised Andmed Tehnilised Andmed

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 500 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed Tehnilised andmed 533RS 543RS 553RS Mootor Silindri maht, cm 29,5 40,1 50,6 Silindri läbimõõt, mm 38,0 40,5 45,5 Käigu pikkus, mm 31,1 31,1 Pöörlemiskiirus tühikäigul, p/min 3000...

Seite 501

544 04 42-10 Trimmeripea 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm tross) 544 04 42-10 Tugikuppel Kinnitatud 543RS Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa kaitsekate, art. nr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 hammast) 537 33 16-01 Rohutera/rohunuga Multi 255-3 (Ø 255, 3 hammast) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...

Seite 502 : Eü Kinnitus Vastavusest

(Kehtib vaid Euroopas) Käesolevaga kinnitab Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel. +46-36-146500, et 2011. aasta seerianumbritest alates (aastaarv ja sellele järgnev seerianumber on märgitud selgelt mudeli etiketile) vastavad puhastussaed Husqvarna 533RS, 543RS ja 553RS järgmistele NÕUKOGU DIREKTIIVIDES toodud nõudmistele: - 2006/42/EÜ...

Seite 503 : Sutartiniai Îenklai Simboliai

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 503 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SUTARTINIAI ÎENKLAI Simboliai Avòkite tvirtus guminius batus rantytu PERSPñJIMAS! Neatsargiai ar padu. neteisingai naudojamas valymo pjklas, krmapjovò ar Ïoliapjovò gali tapti pavojingais ∞rankiais, galinãiais sunkiai ar net lemtingai suÏeisti naudotojà ar kitus. Todòl ypaã svarbu Triuk‰mo emisijos ∞...

Seite 504 : Turinys Turinys, Prie‰ Uïvedant Atkreipkite Dòmes

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 504 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TURINYS Turinys Prie‰ uÏvedant atkreipkite dòmes∞: SUTARTINIAI ÎENKLAI AtidÏiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Simboliai ..............503 PERSPñJIMAS! Ilgalaikis triuk‰mo poveikis TURINYS gali nesugràÏinamai pakenkti klausai. Turinys ............... 504 Todòl visada naudokite pripaÏintas Prie‰...

Seite 505 : Gerbiamas Kliente

·i vieta prie Huskvarna upelio buvo logi‰ka, nes upelis buvo naudojamas hidroenergijai gaminti ir tokiu bdu tarnavo kaip hidroelektrinò. Per tà daugiau nei 300 met˜ Husqvarna fabriko gyvavimo epochà buvo pagaminta begalò produkt˜ - nuo malkini˜ krosni˜ iki modernios virtuvinòs ∞rangos, siuvimo ma‰in˜, dviraãi˜, motocikl˜...

Seite 506 : Kas Yra Kas, Valymo PjKlo Dalys

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 506 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KAS YRA KAS? 543RS, 553RS 533RS Valymo pjklo dalys GeleÏtò 16 Valdymo rankena Tepimo angos kam‰tis, kampinò pavara 17 Tvirtinimo verÏlò Kampinò pavara 18 Atraminis flan‰as Pjovimo ∞rangos apsauga 19 Atraminis gaubtas...

Seite 507 : Bendri Saugumo Reikalavimai, Svarbu, Asmeninòs Saugumo Priemonòs

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 507 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Svarbu Asmeninòs saugumo priemonòs SVARBU! SVARBU! Ørenginys yra skirtas tik Ïolòs pjovimui. Neatsargiai ar neteisingai naudojamas valymo pjklas, krmapjovò ar Ïoliapjovò gali tapti pavojingais ∞rankiais, Prie ∞renginio variklio Js galite naudoti tik skyriuje Techniniai galinãiais sunkiai ar net lemtingai suÏeisti naudotojà...

Seite 508 : Ørenginio Apsauginòs Dalys

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 508 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI GUMINIAI BATAI Kai paleisite rankenà, akseleratoriaus gaidukas ir jo apsauginis blokatorius gr∞‰ ∞ pradin´ padòt∞. ·∞ judes∞ kontroliuoja dvi Avòkite aulinius batus plieniniu pir‰t˜ gaubteliu ir rantytu padu. specialios spyruoklòs.

Seite 509

∞ ∞renginio rankenas. Patikrinkite, ar antivibracinòs sistemos detalòs yra sveikos ir gerai pritvirtintos. Noròdami pakeisti vibracijos slopinimo sistemà, kreipkitòs ∞ savo Husqvarna prekybos atstovà. UÏveskite varikl∞ ir patikrinkite, ar jis sustoja nuspaudus stop PERSPñJIMAS! Ilgalaikò vibracija gali mygtukà.

Seite 510 : Pjovimo ∞Ranga

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 510 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Patikrinkite, ar laikymo dirÏai yra tinkamai sureguliuoti. Kai Tvirtinimo verÏlò laikymo dirÏai ir ∞renginys yra sureguliuoti, patikrinkite, ar veikia laikymo dirϘ greito atsegimo mechanizmas. Duslintuvas Kai kuri˜ tip˜ pjovimo ∞rangai tvirtinimui naudojama tvirtinimo verÏlò.

Seite 511

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 511 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Teisingai i‰klaipykite pjovimo geleÏt´! Laikykitòs ms˜ PERSPñJIMAS! Prie‰ pradòdami bet kà instrukcij˜ ir naudokite rekomenduojamus klaipymo ∞rankius. dirbti su pjovimo ∞ranga visada pirmiausia Dòl blogai i‰klaipytos pjovimo geleÏtòs padidòja ∞strigimo, i‰junkite varikl∞.

Seite 512

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 512 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Pjovimo geleÏtòs galandymas Îoliapjovòs galvutò SVARBU! Visada ∞sitikinkite, kad Ïoliapjovòs lynelis bt˜ tampriai ir • Noròdami teisingai pagalàsti, Ïiròkite ∞ pjovimo ∞rangos tolygiai uÏvyniotas ant bgnelio, prie‰ingu atveju ∞reginyje ∞pakavimà.

Seite 513 : Valdymo Rankenos Ir Akceleratoriaus Rankenòlòs, Montavimas, Pjovimo Geleïtòs Ir Ïoliapjovòs Galvutòs Montavimas

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 513 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SURINKIMAS Valdymo rankenos ir Pjovimo geleÏtòs ir Ïoliapjovòs akceleratoriaus rankenòlòs galvutòs montavimas montavimas PERSPñJIMAS! Montuojant pjovimo ∞rangà labai svarbu, • Rankenà ∞statykite ∞ rankenos apkabà, esanãià ant veleno, kad varantysis diskas/atraminio flan‰o ir priverÏkite keturiais sraigtais.

Seite 514

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 514 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SURINKIMAS spauskite ∞ apsaugà su keturiais sparãiaisiais fiksatoriais tol, kol • Sukite darbin∞ velenà tol, kol viena i‰ varanãiojo disko ang˜ pasigirs spragtelòjimas. atsistos ties skyle pavar˜ dòÏòje. • Ø angà ∞ki‰kite fiksavimo smeig´ (C), kad ji gerai pritvirtint˜ velenà.

Seite 515

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 515 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SURINKIMAS Îoliapjovòs apsaugos ir Ïoliapjovòs • Nuimkite tvirtinimo plok‰t´ (H). Pritvirtinkite adapter∞ (I) ir surinkimo detal´ (J) dviem varÏtais (K), kaip parodyta galvutòs montavimas paveikslòlyje. GeleÏtòs apsauga (A) tvirtinama 4 varÏtais (L) prie adapterio, kaip parodyta paveikslòlyje.

Seite 516 : Transportavimui Skirto Gaubto Tvirtinimas, Laikymo Dirï˜ Ir Valymo PjKlo Tvirtinimo Reguliavimas

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 516 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SURINKIMAS • Atsukant ir verÏiant pjovimo geleÏtòs verÏl´ pjovimo situacijai, kai reikia greitai i‰silaisvinti nuo laikymo dirϘ ir geleÏtòs a‰menys gali suÏeisti. Todòl rankà visada laikykite ∞renginio. prie geleÏtòs apsaugos atliekant ‰∞ darbà. Visada naudokite uÏdedamà...

Seite 517 : Kaip Elgtis Su Kuru, Saugumo Reikalavimai Kurui, Kuro Mai‰ymas

• Mi‰inio proporcija PASTABA! Ørenginio variklis yra dvitaktis ir jam varyti visada 1:50 (2%) su HUSQVARNA dvitakte alyva. reikia naudoti benzino ir dvitakãio variklio alyvos mi‰in∞. Labai 1:33 (3%) su kitomis alyvomis yra skirta oru au‰inamiems svarbu tiksliai i‰matuoti ∞mai‰omos alyvos kiek∞, kad bt˜...

Seite 518 : Kuro Uïpylimas

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 518 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KAIP ELGTIS SU KURU Mai‰ymas Kuro uÏpylimas • Benzinà ir alyvà visada mai‰ykite ‰variame kurui skirtame bakelyje. • Visada pirmiausiai supilkite pus´ numatomo naudoti benzino. Tada supilkite visà reikalingà alyvos kiek∞. I‰mai‰ykite (suplakite) kuro mi‰in∞.

Seite 519 : Øjungimas Ir I·jungimas, Patikrinimas Prie‰ Uïvedant

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 519 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ØJUNGIMAS IR I·JUNGIMAS Patikrinimas prie‰ uÏvedant galvut´ ar Ïoliapjovòs apsaugin∞ skydà, jei jie yra deformuoti ar ∞trk´. • ApÏiròkite geleÏt´ ir ∞sitikinkite, ar nòra ∞skil´ jos a‰menys ar prie centro angos. DaÏniausiai ∞trkimai atsiranda dòl to, jog galandant a‰men˜...

Seite 520

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 520 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ØJUNGIMAS IR I·JUNGIMAS (543, 553) PASTABA! Staigiai nepaleiskite pilnai i‰trauktos starterio rankenòlòs. Tai gali pakenkti ∞renginiui. Kuro siurblys: Keletà kart˜ paspauskite kuro siurblio gumin´ pslel´, kol kuras uÏpildys pslel´. Pslelòs nereikia pilnai PASTABA! Stebòkite, kad nò...

Seite 521 : Pagrindiniai Darbo, Bendrosios Darbo Instrukcijos

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 521 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PAGRINDINIAI DARBO Bendrosios darbo instrukcijos gali kliudyti Jus ar ∞rengin∞ taip, kad Js neteksite pusiausvyros. Abiem atvejais galite sunkiai susiÏeisti. SVARBU! ·iame skyrelyje apra‰omos pagrindinòs saugumo taisyklòs dirbant valymo pjklu ir Ïoliapjove. Jei tam tikroje situacijoje neÏinosite kaip pasielgti, pasiklauskite spacialisto.

Seite 522

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 522 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PAGRINDINIAI DARBO • Dirbkite sistemingai, eidami pirmyn ir atgal visoje zonoje, PERSPñJIMAS! Nei naudotojas, nei kas kiekvienas mostas turi apimti 4-5 m.darbo ploãio juostà. nors kitas neturi teisòs bandyti pa‰alinti Tada naudotojas maksimaliai i‰naudoja ∞renginio darbinin´ nupjautà...

Seite 523

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 523 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PAGRINDINIAI DARBO stumkite jà ∞striÏai Ïemyn ∞ de‰in´ pus´. Tuo paãiu metu kietumà. Plonesniems kamienams reikia stipresnio geleÏtòs apsauga stumkite kamienà. Naudokite geleÏtòs spaudimo, o dideliems kamienams maÏesnio. a‰men˜ dal∞ pagal laikrodÏio ciferblatà esanãià tarp 3 ir 5 val.

Seite 524

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 524 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PAGRINDINIAI DARBO Îolòs valymas Ïolòs pjovimo geleÏte • Augmenijos pakenkimo pavoj˜ sumaÏinsite, jei sutrumpinsite lynel∞ iki 10-12 cm ir sumaÏinsite variklio greit∞. Skutimas • Îolòs pjovimo geleÏãi˜ ir Ïolòs pjovimo peili˜ negalima •...

Seite 525 : Prieîiìra, Karbiuratorius, Oro Filtras

• Per didelio kuro sunaudojimo. (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Oro filtrà valykite kas 25 valandas arba daÏniau, jei darbo vieta yra ne∞prastai dulkòta. Oro filtro valymas PERSPñJIMAS! Jei laisvos eigos ski˜ skaiãiaus negalima sureguliuoti taip, kad (543, 553) pjovimo ∞ranga sustot˜, kreipkitòs ∞...

Seite 526 : Kuro Filtras, Kampinò Pavara, Îvakò

PRIEÎIÌRA Filtro i‰ polistirolo tepimas alyva. Îvakò (533) Visada naudokite tik HUSQVARNA filtr˜ alyvà, art. nr. 531 00 92-48. Filtr˜ alyvoje yra tirpiklio, kuris padeda alyvai tolygiai pasiskirstyti filtre. Todòl venkite kontakto su oda. Îvakòs veikimui ∞takos turi: Ødòkite filtrà ∞ plastikin∞ mai‰el∞ ir pilkite alyvà. Paspaudykite •...

Seite 527 : PrieïiRos Grafikas

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 527 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRIEÎIÌRA PrieÏiros grafikas Îemiau pateiktas ∞renginio prieÏiros darb˜ sàra‰as. Daugelis punkt˜ yra apra‰yti skyrelyje "PrieÏira". Naudotojas gali atlikti tik tokius prieÏiros ir techninio aptarnavimo darbus, kurie apra‰yti ‰iose naudojimosi instrukcijose. Labiau sudòtingesnius darbus turi atlikti licencijuotos techninio aptarnavimo dirbtuvòs.

Seite 528 : Techniniai Duomenys

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 528 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TECHNINIAI DUOMENYS Techniniai duomenys Techniniai duomenys 533RS 543RS 553RS Variklis Cilindro tris, cm 29,5 40,1 50,6 Cilindro diametras, mm 38,0 40,5 45,5 Stmoklio eiga, mm 31,1 31,1 Laisvosios eigos apsisukimai, aps./min...

Seite 529

544 04 42-10 Îoliapjovòs galvutò 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 –3,0 mm lynelis) 544 04 42-10 Atraminis gaubtas Standi 543RS Pjovimo ∞rangos apsauginis skydas, PripaÏinti priedai Tipas Art. nr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 a‰men˜) 537 33 16-01 Îolòs pjovimo geleÏtò/Ïolòs pjovimo...

Seite 530 : Eb Patvirtinimas Dòl Atitikimo

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel.: +46-36-146500, ‰iuo patvirtina, kad 2011 m. bei vòlesni˜ serij˜ numeri˜ valymo pjklai Husqvarna 533RS, 543RS ir 553RS (metai nurodomi ai‰kiu tekstu ant tipo plok‰telòs, po to nurodomas serijos numeris) atitinka taisykles ‰ioje TARYBOS DIREKTYVOJE: - Direktyva 2006/42/EB (2006 m.

Seite 531 : Obja·njenje Znakova Znakovi

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 531 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OBJA·NJENJE ZNAKOVA Znakovi Stvaranje buke prema okuÏenju prema UPOZORENJE! âistaãi ‰ume, ‰ikare i EC uputi. Jaãina buke stroja se navodi u ‰i‰aãi mogu ako se koriste nepravilno poglavlju Tehniski podaci kao i na ili nepaÏljivo biti opasni alati, koji pak naljepnici.

Seite 532 : Sadrïaj, Prije Paljenja Obratite Païnju Na Sljedeçe

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 532 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SADRÎAJ SadrÏaj Prije paljenja obratite paÏnju na sljedeçe: OBJA·NJENJE ZNAKOVA Znakovi ..............531 PaÏljivo proãitajte priruãnik. SADRÎAJ SadrÏaj ............... 532 UPOZORENJE! Dugotrajno izlaganje buci moze uzroãiti trajne ozljede sluha. Zato Prije paljenja obratite paÏnju na sljedeçe: ....532 upotrijebljavajte stalno odobrene UVOD nau‰nice za za‰titu sluha.

Seite 533 : Uvod, Po‰tovani Kupãe

Zahvaljujemo Vam na uporabi Husquarna proizvoda. Husqvarna AB uvijek radi na tome da sve vi‰e razvije svoje proizvode i pridrÏava se prava ‰to se tiçe promjena kao ‰to su n.pr. oblik i izgled bez prethodne obavijesti. Croatian – 533...

Seite 534 : To Je ·to, To Je ‰to Na Stroju

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 534 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ·TO JE ·TO? 543RS, 553RS 533RS ·to je ‰to na stroju? NoÏ 16 Ruãka Punjenje masti, puÏni zglob 17 Priãvrsna matica PuÏni zglob 18 Potporna podlo‰ka ·titnik rezne opreme 19 Potporna ‰alica Pogonska cijev 20 Pogonska podlo‰ka...

Seite 535 : Opåenita Pravila Za Sigurnost Na Radu, Vaïno, Osobna Za‰titna Oprema

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 535 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU VaÏno UPOZORENJE! Uvijek budite pozorni u zapaÏanju znakova upozorenja ili dovike kada se rabi za‰tita sluha. Uvijek uklonite VAÎNO! za‰titu sluha ãim zaustavite motor. Stroj je samo namijenjen ‰i‰anju trave. Jedini rezni pribor koji smijete koristiti Va‰im strojem je KACIGA preporuãen u poglavlju Tehniãki podaci.

Seite 536 : Sigurnosna Oprema Stroja

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 536 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU PRIBOR ZA PRVU POMOå Provjerite da li je kontrola gasa stavljena na prazan hod prije nego otpustitie gumb za gas. Uvijek imajte kutiju za prvu pomoç pri ruci. Sigurnosna oprema stroja Ovaj odjeljak obja‰njava razne siguronosne mjere stroja, kako one rade i ‰to trebate uraditi kako biste mogli vr‰iti osnovni...

Seite 537

Provjerite amortizere radi moguçih o‰teçenja ili iskrivljenja. Za zamjenu sustava za prigu‰ivanje vibracija kontaktirajte svog Husqvarna distributera. UPOZORENJE! Dulja izloÏenost vibracijama moÏe prouzroãiti ozljede Ïivaca ili krvnih Ïila ljudima s cirkulatornim problemima.

Seite 538 : Oprema Za Rezanje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 538 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU Provjerite da su remeni naramenice ispravno smje‰teni. Kada Priãvrsna matica su naramenica i stroj pode‰eni, provjerite da sigurnosno otpu‰tanje naramenice radi kako treba. Prigu‰ivaã Za neku vrstu rezne opreme se koristi sigurnosna matica za priãvr‰çivanje.

Seite 539

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 539 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU o‰trica poveçava rizik od zapinjanja konopca i povratnog UPOZORENJE! Uvijek iskljuãite motor udara, te o‰teçenja o‰trice. prije poãetka rada na bilo kojem dijelu rezne opreme. Ona se nastavlja pomicati ãak i nakon otpu‰tanja gasa.

Seite 540

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 540 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU O‰trenje kruÏne pile Glava trimera VAÎNO! Uvijek ãvrsto i ravnomjerno namatajte flaks na ‰pulu, jer çete • Provjerite na kutiji rezne opreme naãin ispravnog o‰trenja. u suprotnom poveçati vibracije reznog dijela.

Seite 541 : Sastavljanje, Montiranje Upravljaãa I Regulatora Gasa, Namje‰tanje Rezne Opreme

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 541 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SASTAVLJANJE Montiranje upravljaãa i regulatora Namje‰tanje rezne opreme gasa UPOZORENJE! Vrlo je vaÏno da pri sastavljanju, • Namjestite polugu upravljaãa u spojnicu upravljaãa na pogonska podlo‰ka ispravno zahvati reznu vratilu pomoçu ãetiri vijka. opremu toãno u sredi‰tu.

Seite 542

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 542 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SASTAVLJANJE ·titnik se jednostavno uklanja pomoçu odvijaãa; pogledajte (533) sliku. Namje‰tanje ‰titnika, noÏa za travu i kruÏne pile • Namjestite ‰titnik pile/kombinirani ‰titnik (A) na osovinu i osigurajte ga jednim vijkom (L). Koristite samo preporuãeni ‰titnik noÏa.

Seite 543

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 543 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SASTAVLJANJE Namje‰tanje ‰titnika trimera i glave ·titnik pile (A) namjestite s 4 vijka (L) na adapter, kao ‰to je prikazano na slici. trimera PAÎNJA! Koristite samo preporuãeni ‰titnik noÏa. Pogledajte poglavlje Tehniãki podaci. •...

Seite 544 : Namje‰tanje Prijenosnog ‰titnika, Pode‰avanje Naramenica I Kruïne Pile

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 544 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SASTAVLJANJE Namje‰tanje prijenosnog ‰titnika Zategnite naramenice radi ravnomjernog rasporeda tereta na ramena. • Umetnite noÏ u prijenosni ‰titnik (A). • Pritisnite dva uãvr‰çivaãa (B) u otvore (C) da biste uãvrstili prijenosni ‰titnik. Pravilna visina Podesite noseci dio naramenica tako rezna oprema bude paralelna s tlom.

Seite 545 : Rukovanje Gorivom, Sigurnost Pri Rukovanju S Gorivom, Gorivo

Dvotaktno ulje • Prijevozni ‰titnik rezne opreme uvijek mora biti namje‰ten • Za optimalne rezultate koristite HUSQVARNA ulje za prilikom prijevoza ili skladi‰tenja. dvotaktne motore, koje je posebno proizvedeno za na‰e • Osigurajte stroj tijekom transporta.

Seite 546 : Punjenje Goriva

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 546 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM RUKOVANJE GORIVOM Mje‰anje Punjenje goriva • Uvijek mje‰ajte benzin i ulje u ãistoj posudi namjenjenoj za gorivo. • Uvijek poãnite tako da prvo natoãite pola koliãine benzina kojeg namjeravate koristiti. Nakon toga dodajte cijelu koliãinu ulja.

Seite 547 : Ukljuâivanje I Iskljuâivanje, Provjera Prije Pokretanja, Ukljuãivanje I Iskljuãivanje

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 547 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE Provjera prije pokretanja • Nikad ne koristite stroj bez ‰titnika ili sa o‰teçenim ‰titnikom. • Svi poklopci moraju biti ispravno namje‰teni i besprijekorni prije pokretanja stroja. Ukljuãivanje i iskljuãivanje •...

Seite 548

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 548 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE (533) udar u sluãaju o‰teçenja lulice svjeçice. Uvijek koristite rukavice. Ne koristite stroj s o‰teçenom lulicom svjeçice. Za ruãke gasa sa osiguraãom gasa vaÏi: Poãetni poloÏaj gasa pridobije se tako ‰to se prvo pritisne osigura gasa i okida gasa, poslije toga se pritisne gumb paljenja (543, 553) gasa (A).

Seite 549 : Princip Rada, Opçenite Upute Za Rad

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 549 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRINCIP RADA Opçenite upute za rad stroj tako da izgubite kontrolu. Ove okolnosti mogu izazvati ozbiljne ozljede. VAÎNO! Ovo poglavlje pokriva osnovne sigurnosne preduvjete pri radu sa ãistilicom i trimerom. Ukoliko do÷ete u situaciju gdje niste sigurni ‰to napraviti, upitajte struãnjaka.

Seite 550

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 550 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRINCIP RADA • Radite sistematiãno preko cijelog radnog podruãja. Svaki UPOZORENJE! Niti rukovatelj stroja niti zamah bi trebao pokriti radno podruãje od 4-5 m. Tako bilo koja druga osoba ne smiju poku‰ati çete najbolje iskoristiti radno podruãje stroja u oba smjera ukloniti predmet koji se obra÷uje (reÏe) i osiguravate sebi najlak‰i prolaz kroz radno podruãje.

Seite 551

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 551 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRINCIP RADA deblo ‰titnikom pile. Radite s donjom desnom ãetvrtinom çe biti razliãit zavisno od razliãite debljine debla. Tanja pile izme÷u 3 i 5 sati. Koristite puni gas pri rezanju. debla trebaju vi‰e pritiska, dok deblja trebaju manje. •...

Seite 552

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 552 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM PRINCIP RADA âi‰çenje trave sa kruÏnom pilom âi‰çenje • Tehnika ãi‰çenja uklanja svu neÏeljenu vegetaciju. DrÏite glavu trimera tik iznad tla i nagnite ju. Dopustite flaksu da udara po tlu oko drveça, stupova, kipova i sl. OBAVIJEST! Ova tehnika rada poveçava potro‰nju flaksa.

Seite 553 : Odrîavanje, Rasplinjaã, Filter Za Zrak

(533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS âistite filter nakon svakih 25 radnih sati ili ãe‰çe ukoliko su radni uvjeti izuzetno pra‰njavi. UPOZORENJE! Ukoliko se ne moÏe podesiti broj okretaja u praznom hodu tako da se rezna oprema zaustavi, stupite u dodir sa serviserom.

Seite 554 : Filter Za Gorivo, Puïni Zglob, Svjeçica

Svjeçica plastiãne pjene. Podmazivanje filtra od plastiãne pjene (533) Uvijek rabi HUSQVARNA ulje za filter, art. br. 531 00 92-48. Slijedeçe pojave utjeãu na stanje svjeçice: Ulje za filter sadrÏi otapalo da bi se lako raspodjelilo po filteru. • Neispravno pode‰en rasplinjaã.

Seite 555 : Raspored Odrïavanja

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 555 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ODRÎAVANJE Raspored odrÏavanja Slijedi popis radnji koje je potrebno provesti prilikom odrÏavanja stroja. Veçina radnji opisana je u odjeljku OdrÏavanje. Korisnik smije obavljati postupke odrÏavanja i servisiranja opisane iskljuãivo u ovom priruãniku. Veçe popravke potrebno je prepustiti ovla‰tenom serviseru.

Seite 556 : Tehniâki Podaci, Tehniãki Podaci

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 556 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Tehniãki podaci 533RS 543RS 553RS Motor Zapremnina cilindra, u kubiãnim cm 29,5 40,1 50,6 Promjer cilindra, u mm 38,0 40,5 45,5 Put klipa u cilindru, u mm...

Seite 557

Glava trimera 544 04 42-10 T35, T35x (kabel Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Potporna ‰alica Stalna 543RS Odobrene opreme Vrsta ·titnik rezne opreme Art. br. Grass 255-4 1"(Ø 255 4-zuba) 537 33 16-01 O‰trica za travu/noÏ za travu Multi 255-3 (Ø...

Seite 558 : Ec-Uvjerenje O Podudaranju

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel +46-36-146500, uvjerava s ovim da piloãistilice Husqvarna 533RS, 543RS i 553RS od 2011 godine serijskog broja i naprijed (godina se navodi u jasnom tekstu na tablici tipa uz slijedeçeg serijskog broja), podudara se s propisima u UPUTI VIJEåA: - od 17.

Seite 559 : Simbolu Noz±Me Simboli

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 559 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SIMBOLU NOZ±ME Simboli Trok‰¿u emisijas l¥menis atbilsto‰i BR±DINÅJUMS! MeÏa t¥r¥‰anas zÇÆis, Eiropas Kopienas direkt¥vai. Ma‰¥nas krmgriezis vai trimeris, to pavir‰i vai emisijas tiek norÇd¥tas da∫Ç Tehniskie nepareizi lietojot, var bt b¥stams dati un uzl¥mï.

Seite 560 : Saturs Saturs, Pirms Iedarbinç‰anas Ievïrojiet Sekojo‰o

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 560 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM SATURS Saturs Pirms iedarbinljanas ievïrojiet sekojo‰o: SIMBOLU NOZ±ME Simboli ............... 559 Uzman¥gi izlas¥t ekspluatÇcijas instrukciju. SATURS Saturs ................. 560 BR±DINÅJUMS! Ilgsto‰a uzturï‰anÇs troksn¥ var rad¥t nopietnas dzirdes Pirms iedarbinljanas ievïrojiet sekojo‰o: ....560 traumas.

Seite 561 : Godçjamais Klient

1959. gadÇ pirmais motorzÇÆis, kurus Husqvarna raÏo joprojÇm. Husqvarna ‰odien ir pasaulï vado‰ais meÏu un dÇrzu izstrÇdÇjumu raÏotÇjs, kura produktus raksturo kvalitÇte un augsti tehniskie parametri. Biznesa idejas pamatÇ ir motorizïtu izstrÇdÇjumu izstrÇdljana, mÇrketings un raÏo‰ana meÏa un dÇrzu kÇ ar¥...

Seite 562 : Kas Ir Kas, Kas Ir Kas KrMgriezim

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 562 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM KAS IR KAS? 543RS, 553RS 533RS Kas ir kas krmgriezim? Asmens 16 Stre Smïrvielu uzpilde, reduktors 17 Kontruzgrieznis Reduktors 18 FiksÇcijas paplÇksnis Grie‰anas apr¥kojuma aizsargapr¥kojums 19 Atbalsta plÇtne TakelÇÏas stienis 20 Atbalsta segments...

Seite 563 : Vispårîjas Dro·ibas Instrukcijas, Svar¥Gi, Individuçlais Dro‰¥Bas Apr¥Kojums

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 563 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Svar¥gi IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums SVAR±GI! SVAR±GI! Ma‰¥na ir konstruïta tikai zÇles apgrie‰anai. MeÏa t¥r¥‰anas zÇÆis, krmgriezis vai trimeris, to pavir‰i vai nepareizi lietojot, var bt b¥stams darbar¥ks, kas lietotÇjam Ar ‰o motora bloku js dr¥kstat lietot vien¥gi tos grie‰anas vai citiem var rad¥t b¥stamas traumas vai bt par nÇves apr¥kojuma piederumus, kurus iesakÇm noda∫Ç...

Seite 564 : Ma‰¥Nas Dro‰¥Bas Apr¥Kojums

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 564 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS ZÅBAKI poz¥cijÇs. ·o kust¥bu izraisa divas atsevi‰˙as atsperes. ·is izkÇrtojums noz¥mï, ka drosele automÇtiski ieslïdzas Izmanto zÇbakus ar tïrauda purngalu un nesl¥do‰u zoli. tuk‰gaitas poz¥cijÇ, kad rokturis tiek atlaists. AP˛îRBS Lietojiet pret iepl¥sumiem iztur¥ga auduma apÆïrbu un izvairieties no pÇrÇk va∫¥gÇm drïbïm, kas viegli ie˙eras krmos...

Seite 565

PÇrbaudiet, vai vibrÇciju slÇpï‰anas elementi ir kÇrt¥bÇ un cie‰i piestiprinÇti. Lai nomain¥tu vibrÇciju slÇpï‰anas sistïmu, sazinieties ar kompÇnijas Husqvarna d¥leri. ·is aizsargs ir paredzïts, lai novïrstu darba laikÇ vieglu priek‰metu izsvie‰anu lietotÇja virzienÇ. Aizsargs ierobeÏo ar¥ lietotÇja kontaktu ar grie‰anas apr¥kojumu.

Seite 566 : Grie‰anas Apr¥Kojums

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 566 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Åtras atvieno‰anas sprÇdze BR±DINÅJUMS! Trok‰¿u slÇpïtÇjs satur Priek‰pusï atrodas viegli pieejama Çtras atvieno‰anas sprÇdze, kancerogïnas vielas. Ja trok‰¿u slÇpïtÇjs ir bojÇts, izvairieties no tie‰a kontakta ar kas garantï dro‰¥bu, ja motors aizdegas vai citos gad¥jumos, ‰¥m vielÇm.

Seite 567

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 567 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Pamatnoteikumi SVAR±GI! Grie‰anas apr¥kojumu lietot tikai komplektÇ ar msu ieteiktu aizsargapr¥kojumu! Skatiet noda∫u Tehniskie dati. Lai pareizi uzt¥tu trimerauklu un izvïlïtos pareizu tÇs Grie‰anas apr¥kojumu lietot tikai komplektÇ ar msu ieteiktu diametru, sekojiet grie‰anas apr¥kojumam pievienotajiem aizsargapr¥kojumu! Skatiet noda∫u Tehniskie dati.

Seite 568

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 568 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS ZÇles naÏa un zÇles asme¿a asinljana pirms zobu asinljanas ar apa∫o v¥li. Visu zobu aug‰puses jÇnov¥lï vienmïr¥gi. • Par pareizu asinljanu lasiet uz grie‰anas apr¥kojuma iepakojuma. Asmens un nazis tiek asinÇts ar parasto plakano v¥li.

Seite 569 : Montåîa, StRes Un Akseleratora Roktura Montçïa, Asmens Un Trimergalvas Montçïa

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 569 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÅÎA Stres un akseleratora roktura Asmens un trimergalvas montÇÏa montÇÏa BR±DINÅJUMS! UzstÇdot grie‰anas apr¥kojumu ir ∫oti • Iestipriniet rokturi uz ass eso‰ajÇ roktura skavÇ, izmantojot btiski, lai atbalsta segmenta/fiksÇcijas ãetras skrves. paplÇk‰¿a vad¥bas deta∫a ievietotos tie‰i grie‰anas apr¥kojuma centra caurumÇ.

Seite 570

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 570 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÅÎA Dro‰¥bas pagarinÇtÇju var viegli no¿emt izmantojot (533) skrvgriezi, skat¥t attïlu. Asmens aizsarga, zÇles asmens un zÇles naÏa montÇÏa • Asmens aizsargs/kombiaizsargs (A) ir ieÇ˙ïjams cie‰i takelÇÏas stie¿a stiprinÇjumÇ un nostiprinÇms ar vienu skrvi (L).

Seite 571

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 571 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÅÎA Trimera aizsarga un trimera galvi¿as UZMAN±BU! Lietojiet ieteikto asmens aizsargu. Skat¥t noda∫u Tehniskie dati. montÇÏa • Piemontïjiet darbam ar trimera galvu paredzïtu trimera aizsargapr¥kojumu (A). UZMAN±BU! PÇrliecinieties, ka ir uzstÇd¥ts aizsarga pagarinÇjums. •...

Seite 572 : Transportï‰anas Aizsarga Montçïa, Uzkabes Un KrMgrieïa Noregulï‰ana

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 572 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MONTÅÎA Transportï‰anas aizsarga montÇÏa Nospriegojiet sÇnu siksnas tÇ, ka slodze ir vienÇdi sadal¥ta uz abiem pleciem. • Ievietojiet asmeni transportï‰anas aizsargÇ (A). • Ieb¥diet abus stiprinÇjumus (B) to atverïs (C), lai nostiprinÇtu transportï‰anas aizsargu.

Seite 573 : Degvielas Lieto·ana, Dro‰¥Ba Darbç Ar Egvielu, Degviela

• Lai iegtu vislabÇko rezultÇtu un spïjas, izmantojiet • Kad pÇrvadÇjat vai uzglabÇjat ma‰¥nu, vienmïr uzlieciet HUSQVARNA divtaktu motore∫∫u, kas ir speciÇli rad¥ta grie‰anas apr¥kojuma transportï‰anas aizsargu. msu divtaktu motoriem ar gaisa dzesï‰anas sistïmas. • AparÇtu var dro‰i pÇrvadÇt transportï‰anas laikÇ.

Seite 574 : Degvielas Uzpild¥‰ana

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 574 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DEGVIELAS LIETO·ANA Degvielas sajauk‰ana Degvielas uzpild¥‰ana • Maisiet benz¥nu un e∫∫u t¥rÇ traukÇ, kas ir paredzïts degvielÇm. • Ielejiet pusi vajadz¥gÇ benz¥na daudzuma. Tad pielejiet visu daudzumu e∫∫as. Samaisiet (sakratiet) degvielas mais¥jumu.

Seite 575 : Iedarbinå·ana Un Apstådinå·ana, Pçrbaude Pirms Iedarbinç‰anas, Iedarbinç‰ana Un Apstçdinç‰ana

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 575 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM IEDARBINÅ·ANA UN APSTÅDINÅ·ANA PÇrbaude pirms iedarbinljanas trimera aizsargapr¥kojumu, kas biju‰i pak∫auti sitieniem vai ieplaisÇjumiem, nomainiet. • PÇrbaudiet, vai asmens zobos vai pie asmens centra nav plaisu. Parasti plaisas veidojas, ja v¥lïjot zobos tiek iev¥lïti asi str¥‰i vai ar¥...

Seite 576

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 576 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM IEDARBINÅ·ANA UN APSTÅDINÅ·ANA (543, 553) akselerÇciju un droseles starta akselerators automÇtiski izslïgsies. UZMAN±BU! Startera auklu neizvelciet piln¥gi l¥dz galam un ar¥ nelaidiet to va∫Ç no piln¥gi izvilkta stÇvok∫a. TÇ var sabojÇt ma‰¥nu.

Seite 577

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 577 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM IEDARBINÅ·ANA UN APSTÅDINÅ·ANA ApstÇdinljana Motoru aptur, izslïdzot aizdedzi. UZMAN±BU! Motoru aptur, izslïdzot aizdedzi. – Latvian...

Seite 578 : Darba Tehnika, Vispçrïjas Darba Instrukcijas

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 578 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DARBA TEHNIKA VispÇrïjas darba instrukcijas nepareizi vai, ja zÇÆïjat nepareizÇ vietÇ, koks var trÇp¥t jums vai ma‰¥nai tÇ, ka js zaudïjat kontroli. Abi gad¥jumi var izrais¥t nopietnus ievainojumus. SVAR±GI! ·ajÇ noda∫Ç tiek apskat¥ti elementÇrie dro‰¥bas noteikumi darbam ar krmgriezi un trimeri.

Seite 579

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 579 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DARBA TEHNIKA Darba metodes BR±DINÅJUMS! Ne lietotÇjs, ne kÇds cits nedr¥kst novÇkt nogriezto materiÇlu BR±DINÅJUMS! Ar zÇla vai zÇles asmeni motora un grie‰anas apr¥kojuma darb¥bas apr¥kotÇm ma‰¥nÇm, var notikt spïc¥gs laikÇ, jo tas var izrais¥t nopietnas traumas. sviediens uz sÇniem, ja asmens nonÇk kontaktÇ...

Seite 580

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 580 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DARBA TEHNIKA • Izcirtumu jÇplÇno tÇ, lai izvair¥tos no grÇvjiem un citiem pulksten 3 un 5 tÇ, ka asmens grie‰anÇs nes stumbra ‰˙ïr‰∫iem. Piemïrojiet ar¥ izcirtuma ce∫u vïja apstÇk∫iem, apak‰ïjo da∫u pa kreisi. lai nogrieztie stumbri kr¥t izcirtumÇ, nevis neizcirstÇ...

Seite 581

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 581 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DARBA TEHNIKA Krmu grie‰ana ar zÇÆasmeni • Centieties strÇdÇt ritmiski. StÇviet stabili ar izplestÇm kÇjÇm. Pïc atgrie‰anÇs sÇkuma stÇvokl¥ pavirzieties nedaudz uz priek‰u un atkal ie¿emiet stabilu stÇvokli. • πaujiet, lai atbalsta b∫odi¿a viegli atspieÏas pie zemes. Tas ir, lai pasargÇtu asmeni no saskares ar zemi.

Seite 582

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 582 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM DARBA TEHNIKA P∫au‰ana • Trimeris ir piemïrots p∫au‰anai vietÇs, kas nav pieejamas ar parasto zÇlÇja p∫aujma‰¥nu. Turiet auklu paralïli zemei. Nespiediet trimera galvu pie zemes, jo tas var sabojÇt gan zÇlÇju, gan pa‰u darba r¥ku. •...

Seite 583 : Apkope, Karburators, Gaisa Filtrs

NenormÇli lielu degvielas patïri¿u. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS T¥riet filtru pïc 25 darba stundÇm vai bieÏÇk, ja darbs notiek sevi‰˙i putek∫ainÇ vidï. Gaisa filtra t¥r¥‰ana BR±DINÅJUMS! Ja br¥vgaitas apgriezienu (543, 553) skaitu nav iespïjams noregulït tÇ, ka Demontïjiet gaisa filtra vÇku un iz¿emiet filtru.

Seite 584 : Degvielas Filtrs, Reduktors, Aizdedzes Svece

Putuplasta filtra iee∫∫o‰ana Aizdedzes svece (533) Vienmïr lietojiet tikai HUSQVARNA filtru e∫∫u, art. nr. 531 00 92-48. Filtra e∫∫a satur ‰˙¥dinÇtÇjus, kas nodro‰ina, ka e∫∫a vienmïr¥gi sadalÇs pa visu filtru. TÇpïc izvairieties, ka e∫∫a nopil Aizdedzes sveces stÇvokli ietekmï sekojo‰ais: uz ˙erme¿a da∫Çm.

Seite 585 : Apkopes Grafiks

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 585 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM APKOPE Apkopes grafiks ZemÇk ir redzams ma‰¥nas apkopes pasÇkumu saraksts. LielÇkÇ da∫a no produktiem ir aprakst¥ti noda∫Ç Apkope. LietotÇjs dr¥kst veikt tikai tÇdus apkopes un servisa darbus, kas aprakst¥ti ‰ajÇ lieto‰anas pamÇc¥bÇ. Pla‰Çka mïroga iejauk‰anÇs ir pie∫aujama specializïtÇ...

Seite 586 : Tehniskie Dati

H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 586 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TEHNISKIE DATI Tehniskie dati Tehniskie dati 533RS 543RS 553RS Motors Cilindra tilpums, cm 29,5 40,1 50,6 Cilindra diametrs, mm 38,0 40,5 45,5 ·∫tenes garums, mm 31,1 31,1 Br¥vgaitas apgriezienu skaits, apgr./min...

Seite 587

544 04 42-10 Trimera galvi¿a 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm vads) 544 04 42-10 Atbalsta plÇtne Nekust¥ga 543RS Grie‰anas apr¥kojuma Apstiprin&