Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna 543RS Bedienungsanweisung

Vorschau ausblenden
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

Werbung

H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 1 Monday, August 22, 2011 1:26 PM
SE Bruksanvisning 2-29
GB Operator's manual 30-58
DE Bedienungsanweisung 59-90
FR Manuel d'utilisation 91-122
NL Gebruiksaanwijzing 123-153
DK Brugsanvisning 154-182
FI
Käyttöohje 183-211
NO Bruksanvisning 212-239
ES Manual de instrucciones 240-270
PT Instruções para o uso 271-301
IT
Istruzioni per l'uso 302-331
HU Használati utasítás 332-360
PL Instrukcja obs∏ugi 361-390
CZ Návod k pouÏití 391-418
SK Návod na obsluhu 419-446
SI
Navodila za uporabo 447-474
EE Käsitsemisõpetus 475-502
LT Naudojimosi instrukcijos 503-530
HR Priruãnik 531-558
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba 559-588
RO Instrucöiuni de utilizare 589-617
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 618-649
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 650-683
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 684-715
TR Kullanım kılavuzu 716-744
533RS
S S S S v v v v e e e e n n n n s s s s k k k k a a a a
543RS
553RS

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna 543RS

   Inhaltszusammenfassung für Husqvarna 543RS

 • Seite 1 S S S S v v v v e e e e n n n n s s s s k k k k a a a a Istruzioni per l’uso 302-331 GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 684-715 TR Kullanım kılavuzu 716-744 543RS HU Használati utasítás 332-360 PL Instrukcja obs∏ugi 361-390 553RS CZ Návod k pouÏití...
 • Seite 2 : Symbolförklaring

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 2 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLFÖRKLARING Symboler Använd halkfria och stadiga stövlar. VARNING! En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är Bulleremissioner till omgivningen mycket viktigt att du läser och enligt Europeiska Gemenskapens...
 • Seite 3 : Inhaltsverzeichnis

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 3 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INNEHÅLL Innehåll Innan start måste följande observeras: SYMBOLFÖRKLARING Symboler .............. 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant. INNEHÅLL Innehåll ..............3 VARNING! Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Innan start måste följande observeras: ....3 Använd därför alltid godkända INLEDNING hörselskydd.
 • Seite 4 : Inledning

  INLEDNING Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk, eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på...
 • Seite 5 : Vad Är Vad

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 5 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VAD ÄR VAD? 543RS, 553RS 533RS Vad är vad på röjsågen? Klinga 16 Styre Påfyllning av smörjmedel, vinkelväxel 17 Låsmutter Vinkelväxel 18 Stödfläns Skydd för skärutrustning 19 Stödkopp Riggrör 20 Medbringare Startgasknapp 21 Styrhållare...
 • Seite 6 : Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 6 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt Personlig skyddsutrustning VIKTIGT! VIKTIGT! Maskinen är endast konstruerad för grästrimning. En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka De enda tillbehör du får använda motorenheten som allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller drivkälla till är de skärutrustningar vi rekommenderar i andra.
 • Seite 7 : Maskinens Säkerhetsutrustning

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 7 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER STÖVLAR återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till sina respektive ursprungslägen. Detta sker via två av Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula. varandra oberoende returfjädersystem. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt låses på tomgång. KLÄDSEL Använd rivstarkt material i klädseln och undvik alltför vida kläder som lätt hakar fast i ris och grenar.
 • Seite 8 Kontrollera att avvibreringselementen är hela och fast förankrade. För byte av avvibreringssystem kontakta din Husqvarna återförsäljare. Detta skydd är avsett att förhindra att lösa föremål slungas iväg mot användaren. Skyddet förhindrar också användaren från att komma i kontakt med VARNING! Överexponering av vibrationer...
 • Seite 9 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 9 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Snabbutlösning Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på motorn. Framtill finns en lättåtkomlig snabbutlösning som säkerhetsåtgärd om motorn fattar eld eller vid annan situation då det gäller att frigöra sig från maskinen och selen.
 • Seite 10 : Skärutrustning

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 10 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Skärutrustning Grundregler Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning: • Reducerar maskinens kastbenägenhet. Använd endast skärutrustning tillsammans med det skydd som vi rekommenderar! Se kapitel Tekniska data. •...
 • Seite 11 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 11 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Filning av gräskniv och gräsklinga filning med rundfil sker. Filning av översidan måste ske lika på alla tänderna. • Se skärutrustningens förpackning för korrekt filning. Klingan och kniven filas med en enkelgradig flatfil. •...
 • Seite 12 : Montering

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 12 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av styre och Montering av klinga och gashandtag trimmerhuvud VARNING! • Montera styret i styrhållaren på riggröret med fyra skruvar. Vid montering av skärutrustning är det ytterst viktigt att medbringarens/ stödflänsens styrning hamnar rätt i skärutrustningens centrumhål.
 • Seite 13 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 13 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Demontering av skyddskappan görs enklast med hjälp av (533) en skruvmejsel, se bild. Montering av klingskydd, gräsklinga och gräskniv • Klingskyddet/kombiskyddet (A) krokas fast i fästet på riggröret och fixeras med en skruv (L). Använd rekommenderat klingskydd.
 • Seite 14 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 14 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av trimmerskydd och OBS! Använd rekommenderat klingskydd. Se kapitel Tekniska data. trimmerhuvud • Montera trimmerskydd (A) för arbete med trimmerhuvud. OBS! Se till att skyddskappan är monterad. • Trimmerskyddet/kombiskyddet krokas fast i fästet på •...
 • Seite 15 : Montering Av Transportskydd

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 15 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av transportskydd Jämn axelbelastning En väl inpassad sele och maskin underlättar arbetet avsevärt. Justera selen för bästa arbetsställning. Spänn sidoremmarna så att tyngden blir jämn på båda axlarna. • Placera klingan i transportskyddet (A).
 • Seite 16 : Bränslehantering

  Tvåtaktsolja • Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA tvåtaktsolja, som är speciellt tillverkad för våra • Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara luftkylda tvåtaktsmotorer.
 • Seite 17 : Tankning

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 17 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRÄNSLEHANTERING Blandning Tankning • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin. • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. Blanda (skaka) bränsleblandningen.
 • Seite 18 : Start Och Stopp

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 18 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OCH STOPP Kontroll före start trimmerhuvud eller trimmerskydd om de utsatts för slag eller har sprickor. • Kontrollera klingan så att sprickor inte har uppstått i tandbottnar eller vid centrumhålet. Vanligaste orsaken till att sprickor bildas är att skarpa hörn i tandbottnarna har uppstått vid filning eller att klingan använts med slöa tänder.
 • Seite 19 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 19 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OCH STOPP (543, 553) OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på maskinen. Bränslepump: Tryck på bränslepumpens gummiblåsa upprepade gånger tills bränsle börjar fylla blåsan.
 • Seite 20 : Arbetsteknik

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 20 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK Allmänna arbetsinstruktioner Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända. Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normalläge. Felaktig placering VIKTIGT! av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler eller maskinen så...
 • Seite 21 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 21 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK utnyttjas maskinens fulla räckvidd åt båda hållen och VARNING! Varken användaren av användaren får ett lättsamt och omväxlande maskinen eller någon annan får försöka arbetsområde att arbeta igenom. att dra undan det skurna materialet när motorn eller skärutrustningen roterar, eftersom detta kan medföra allvarliga skador.
 • Seite 22 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 22 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK klingskyddet. Sätt an klingan mellan klockan 3 och 5. kräver hårdare matning, medan grövre stammar Ge fullgas innan ansättning av klingan. kräver lättare matning. • För att fälla åt höger ska trädets nederdel föras åt vänster.
 • Seite 23 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 23 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBETSTEKNIK Gräsröjning med gräsklinga ömtålig bark på träd och buskar samt skada staketstolpar. • Minska risken för skador på växtligheten genom att korta linan till 10-12 cm och minska motorvarvtalet. Renskrapning •...
 • Seite 24 : Underhåll

  (533) • Onormalt hög bränsleförbrukning. (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Rengör filtret efter 25 timmars drift eller oftare om förhållandena är ovanligt dammiga. Rengöring av luftfilter VARNING! Kan tomgångsvarvtalet ej justeras så att skärutrustningen står (543, 553) stilla, kontakta din återförsäljare/ Demontera luftfilterkåpan och tag bort filtret.
 • Seite 25 : Bränslefilter

  UNDERHÅLL Inoljning av skumplastfilter Tändstift (533) Använd alltid HUSQVARNA filterolja, art. nr. 531 00 92- 48. Filteroljan innehåller lösningsmedel för att vara lätt att fördela jämnt i filtret. Undvik därför hudkontakt. Tändstiftets kondition påverkas av: Stoppa ned filtret i en plastpåse och häll på filteroljan.
 • Seite 26 : Underhållsschema

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 26 Monday, August 22, 2011 1:26 PM UNDERHÅLL Underhållsschema Nedan följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. De flesta av punkterna finns beskrivna i avsnittet Underhåll. Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
 • Seite 27 : Tekniska Data Tekniska Data

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 27 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISKA DATA Tekniska data Tekniska data 533RS 543RS 553RS Motor Cylindervolym, cm 29,5 40,1 50,6 Cylinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglängd, mm 31,1 31,1 Tomgångsvarvtal, r/min 3000 3000 2800 Rekommenderat max rusvarvtal, r/min...
 • Seite 28 Trimmerhuvud 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm lina) 544 04 42-10 Stödkopp Fast 543RS Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-tänder) 537 33 16-01 Gräsklinga/gräskniv Multi 255-3 (Ø 255 3-tänder) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...
 • Seite 29 : Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel +46-36-146500, försäkrar härmed att röjsågarna Husqvarna 533RS, 543RS och 553RS från 2011 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 17 maj 2006 ”angående maskiner”...
 • Seite 30 : Key To Symbols Symbols

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 30 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KEY TO SYMBOLS Symbols Wear sturdy, non-slip boots. WARNING! A clearing saw, brushcutter or trimmer can be dangerous if used incorrectly or carelessly, and can cause serious or fatal injury to the operator or others.
 • Seite 31 : Contents

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 31 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CONTENTS Contents Note the following before starting: KEY TO SYMBOLS Symbols ..............30 Please read the operator’s manual carefully. CONTENTS Contents ............... 31 WARNING! Long-term exposure to noise can result in permanent hearing Note the following before starting: ......
 • Seite 32 : Introduction

  Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production of muskets.
 • Seite 33 : What Is What

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 33 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WHAT IS WHAT? 543RS, 553RS 533RS What is what on the brush cutter? Blade 16 Handlebar Grease filler cap, bevel gear 17 Locking nut Bevel gear 18 Support flange Cutting attachment guard...
 • Seite 34 : General Safety Precautions

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 34 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important WARNING! Listen out for warning signals or shouts when you are wearing hearing IMPORTANT! protection. Always remove your hearing The machine is only designed for trimming grass. protection as soon as the engine stops.
 • Seite 35 : Machine's Safety Equipment

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 35 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Machine′s safety equipment Make sure the throttle control is locked at the idle setting when the throttle lockout is released. This section describes the machine′s safety equipment, its purpose, and how checks and maintenance should be carried out to ensure that it operates correctly.
 • Seite 36 Check that the vibration damping element is undamaged and securely attached. Contact your Husqvarna dealer to replace the vibration damping system. WARNING! Overexposure to vibration can lead to circulatory damage or nerve damage in people who have impaired Check that the guard is undamaged and not cracked.
 • Seite 37 : Cutting Equipment

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 37 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Check that the harness straps are correctly positioned. Locking nut Once the harness and machine have been adjusted, check that the harness quick release works correctly. Muffler A locking nut is used to secure some types of cutting attachment.
 • Seite 38 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 38 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Keep the correct setting on the saw blade! Follow our WARNING! Always stop the engine instructions and use the recommended setting tool. An before doing any work on the cutting incorrectly set saw blade increases the risk of jamming attachment.
 • Seite 39 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 39 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Sharpening the saw blade Trimmer head IMPORTANT! Always ensure the trimmer cord is wound tightly and • See the cutting attachment packaging for correct evenly around the drum, otherwise the machine will sharpening instructions.
 • Seite 40 : Assembly

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 40 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY Assembling the handlebar and Fitting blades and trimmer heads throttle WARNING! When fitting the cutting attachment it is • Fit the handlebar in the handlebar clamp on the shaft extremely important that the raised using four screws.
 • Seite 41 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 41 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY The guard extension is removed easily using a (533) screwdriver, see illustration. Fitting a blade guard, grass blade and grass cutter • Hook the blade guard/combination guard (A) onto the fitting on the shaft and secure with the bolt (L).
 • Seite 42 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 42 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY Fitting the trimmer guard and trimmer blade guard (A) to the adapter using the 4 screws (L) as shown. head CAUTION! Use the recommended blade guard. See the Technical data section. •...
 • Seite 43 : Fitting The Transport Guard

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 43 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASSEMBLY where you should operate the socket spanner when situation that requires you to free yourself from the loosening or tightening the nut. machine and harness. Fitting the transport guard Spreading the load on your shoulders A well-adjusted harness and machine makes work much easier.
 • Seite 44 : Fuel Handling

  Ensure the machine is cleaned and that a complete Two-stroke oil service is carried out before long-term storage. • For best results and performance use HUSQVARNA • The transport guard must always be fitted to the two-stroke engine oil, which is specially formulated for cutting attachment when the machine is being our air-cooled two-stroke engines.
 • Seite 45 : Fueling

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 45 Monday, August 22, 2011 1:26 PM FUEL HANDLING Mixing Fueling • Always mix the petrol and oil in a clean container intended for fuel. • Always start by filling half the amount of the petrol to be used. Then add the entire amount of oil. Mix (shake) the fuel mixture.
 • Seite 46 : Starting And Stopping

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 46 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTING AND STOPPING Check before starting trimmer guard if they have been exposed to impact or are cracked. • Check the blade to ensure that no cracks have formed at the bottom of the teeth or by the centre hole. The most common reason why cracks are formed is that sharp corners have been formed at the bottom of the teeth while sharpening or that the blade has been...
 • Seite 47 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 47 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTING AND STOPPING (543, 553) Repeat pulling the cord until the engine starts. When the engine starts. return choke control to run position and apply full throttle; the throttle will automatically disengage from the start setting.
 • Seite 48 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 48 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTING AND STOPPING Stopping Stop the engine by switching off the ignition. CAUTION! Stop the engine by switching off the ignition. 48 – English...
 • Seite 49 : Working Techniques

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 49 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES General working instructions yourself incorrectly or make the cut in the wrong place the tree may hit you or the machine and cause you to lose control. Both situations can cause serious IMPORTANT! personal injury.
 • Seite 50 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 50 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES • Work systematically to and fro across the area, WARNING! Neither the operator of the clearing a width of around 4-5 m on each pass. This machine nor anyone else may attempt to exploits the full reach of the machine in both directions remove the cut material while the engine and gives the operator a convenient and varied...
 • Seite 51 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 51 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES the right, exerting firm pressure. At the same time push wood. Small stems require more pressure, while large the stem using the blade guard. Cut with the area of the stems require less pressure.
 • Seite 52 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 52 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WORKING TECHNIQUES Grass clearing using a grass blade • Reduce the risk of damaging plants by shortening the cord to 10-12 cm and reducing the engine speed. Clearing • The clearing technique removes all unwanted •...
 • Seite 53 : Maintenance

  Excessive fuel consumption. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Clean the filter every 25 hours, or more regularly if conditions are exceptionally dusty. Cleaning the air filter (543, 553) WARNING! If the idle speed cannot be Remove the air filter cover and take out the filter. Blow adjusted so that the cutting attachment clean with compressed air.
 • Seite 54 : Fuel filter

  Oiling the foam plastic filter Spark plug (533) Always use HUSQVARNA filter oil, art. no. 531 00 92-48. The filter oil contains a solvent to make it spread evenly through the filter. You should therefore avoid skin contact. The spark plug condition is influenced by: Put the filter in a plastic bag and pour the filter oil over it.
 • Seite 55 : Maintenance Schedule

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 55 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MAINTENANCE Maintenance schedule The following is a list of the maintenance that must be performed on the machine. Most of the items are described in the Maintenance section. The user must only carry out the maintenance and service work described in this Operator’s Manual.
 • Seite 56 : Technical Data Technical Data

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 56 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNICAL DATA Technical data Technical data 533RS 543RS 553RS Engine Cylinder displacement, cm 29,5 40,1 50,6 Cylinder bore, mm 38,0 40,5 45,5 Stroke, mm 31,1 31,1 Idle speed, rpm 3000 3000 2800 Recommended max.
 • Seite 57 Trimmer head 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2.4 - 3.0 mm cord) 544 04 42-10 Support cup Fixed 543RS Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-teeth) 537 33 16-01 Grass blade/grass cutter Multi 255-3 (Ø...
 • Seite 58 : Ec-Declaration Of Conformity

  We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the brush cutters Husqvarna 533RS, 543RS and 553RS with serial numbers dating from 2011 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: - of May 17, 2006 "relating to machinery"...
 • Seite 59 : Symbolerklärung Symbole

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 59 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLERKLÄRUNG Symbole Stets zugelassene WARNUNG! Falsch oder Schutzhandschuhe tragen. nachlässig angewendete Freischneider, Motorsensen oder Trimmer sind gefährliche Geräte, die schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Anwendern Rutschfeste und stabile Stiefel oder anderen Personen tragen.
 • Seite 60 : Inhalt

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 60 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INHALT Inhalt Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: SYMBOLERKLÄRUNG Symbole ..............59 Die Bedienungsanweisung sorgfältig durchlesen. INHALT Inhalt ..............60 WARNUNG! Eine längerfristige Beschallung mit Lärm kann zu Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: .... 60 bleibenden Gehörschäden führen.
 • Seite 61 : Einleitung

  Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt entschieden haben. Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.
 • Seite 62 : Was Ist Was

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 62 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WAS IST WAS? 543RS, 553RS 533RS Was ist was am Freischneider? Klinge 16 Lenker Einfüllöffnung für Schmiermittel, winkelgetriebe 17 Gegenmutter Winkelgetriebe 18 Stützflansch Schutz für die Schneidausrüstung 19 Stützkappe Führungsrohr 20 Mitnehmer...
 • Seite 63 : Allgemeine Sicherheitsvorschriften

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 63 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig Persönliche Schutzausrüstung WICHTIG! WICHTIG! Falsch oder nachlässig angewendete Freischneider, Das Gerät ist nur für das Trimmen von Gras konstruiert. Motorsensen oder Trimmer sind gefährliche Geräte, die Das einzige Zubehör, für das die Motoreinheit als schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Antriebsquelle verwendet werden darf, sind die im Anwendern oder anderen Personen verursachen...
 • Seite 64 : Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 64 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STIEFEL WARNUNG! Benutzen Sie nie ein Gerät Stiefel mit Stahlkappe und rutschfester Sohle tragen. mit defekter Sicherheitsausrüstung. Die Sicherheitsausrüstung des Gerätes muss so kontrolliert und gewartet werden, wie dies in diesem Abschnitt beschrieben wird.
 • Seite 65 : Âàæàåìè Ïîòðåáèòåëþ

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 65 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Kontrollieren, ob Gashebel und Gashebelsperre mit dem Schutz für die Schneidausrüstung dazugehörigen Rückzugfedersystem leicht funktionieren. Dieser Schutz soll verhindern, dass lose Gegenstände zum Anwender hochgeschleudert werden. Der Schutz verhindert auch, dass der Anwender mit der Schneidausrüstung in Berührung kommt.
 • Seite 66 : Œîíòèðàíå Íà Òðàíñïîðòíàòà Çàùèòà

  Kontrollieren, ob die Vibrationsdämpfer unbeschädigt und Schalldämpfer fest verankert sind. Wenden Sie sich bezüglich des Austauschs des Antivibrationssystems an Ihren Husqvarna-Händler. Der Schalldämpfer soll den Geräuschpegel so weit wie WARNUNG! Personen mit möglich senken und die Abgase des Motors vom Blutkreislaufstörungen, die zu oft...
 • Seite 67 : Schneidausrüstung

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 67 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Gegenmutter WARNUNG! Den Motor immer abstellen, bevor irgendwelche Arbeiten an der Schneidausrüstung ausgeführt werden. Diese rotiert noch weiter, nachdem der Bestimmte Schneidausrüstungen sind mit einer Gashebel losgelassen wurde. Kontrollieren, ob die Schneidausrüstung Gegenmutter gesichert.
 • Seite 68 : Åõíè÷Åñêî Îáñëóæâàíå

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 68 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Grundregeln Feilen von Grasmesser und Grasklinge Die Schneidausrüstung immer nur mit dem von uns • Befolgen Sie die Feilanleitung auf der Verpackung der empfohlenen Schutz verwenden! Siehe Kapitel Schneidausrüstung. Klinge und Messer werden mit Technische Daten.
 • Seite 69 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 69 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN • Feilwinkel 15°. Jeden zweiten Zahn nach rechts, die • Darauf achten, dass das Messer am Trimmerschutz dazwischen liegenden Zähne nach links feilen. Wenn intakt ist. Es dient dazu, den Faden auf die richtige mit der Klinge hart gegen Steine gesägt worden ist, Länge zu schneiden.
 • Seite 70 : Montage

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 70 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Montage von Lenkung und Montage von Klinge und Gasgriff Trimmerkopf WARNUNG! Bei der Montage der Schneidausrüstung ist es äußerst wichtig, dass die Führung • Befestigen Sie den Griff mit vier Schrauben an der des Mitnehmers/Stützflansches korrekt Griffklemme auf der Welle.
 • Seite 71 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 71 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE der vier Schnellspannvorrichtungen am Schutz (543, 553) befestigen. • Mitnehmer (B) an der Abtriebswelle montieren. Die Demontage der Schutzabdeckung lässt sich am • Die Klingenachse drehen, bis sich eines der Löcher einfachsten mit einem Schraubendreher bewerkstelligen des Mitnehmers mit dem entsprechenden Loch im (siehe Abb.).
 • Seite 72 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 72 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE (543, 553) Montage von Klingenschutz und Sägeklinge • Das Befestigungsblech (H) demontieren. Den Adapter (I) und den Bügel (J) mit den beiden Schrauben (K) gemäß Abbildung montieren. Der Klingenschutz (A) wird mit vier Schrauben (L) gemäß Montage von Trimmerschutz und Abbildung am Adapter montiert.
 • Seite 73 : Montage Des Transportschutzes

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 73 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE • Die Mutter (G) montieren. Die Mutter mit einem Anpassung von Tragegurt und Moment von 35-50 Nm (3,5-5 kpm) anziehen. Den Freischneider Hülsenschlüssel aus dem Werkzeugsatz verwenden. Den Schaft des Schlüssels so nah wie möglich am Trimmerschutz fassen.
 • Seite 74 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 74 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Die richtige Höhe Den Schulterriemen so einstellen, dass die Schneidausrüstung parallel zum Boden hängt. Das richtige Gleichgewicht Die Schneidausrüstung leicht auf dem Boden aufliegen lassen. Die Aufhängöse verschieben, um den Freischneider in die richtige Balance zu bringen.
 • Seite 75 : Umgang Mit Kraftstoff

  Kraftstoff • Mischungsverhältnis ACHTUNG! Das Gerät ist mit einem Zweitaktmotor 1:50 (2 %) mit HUSQVARNA-Zweitaktöl. ausgestattet und daher ausschließlich mit einer Mischung 1:33 (3 %) mit anderen Ölen für luftgekühlte aus Benzin und Zweitaktöl zu betreiben. Damit das Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.
 • Seite 76 : Tanken

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 76 Monday, August 22, 2011 1:26 PM UMGANG MIT KRAFTSTOFF Tanken Zweitaktöl, Liter Benzin, Liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WARNUNG! Folgende 0,30 0,45 Vorsichtsmaßnahmen verringern die Feuergefahr: 0,40 0,60 Beim Tanken nicht rauchen und jegliche Mischen Wärmequellen vom Kraftstoff fernhalten.
 • Seite 77 : Starten Und Stoppen

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 77 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start ausgesetzt gewesen sind, müssen sie ausgetauscht werden. • Die Klinge auf Risse am Zahnansatz und um das Mittelloch herum kontrollieren. Die häufigste Ursache für Rissbildungen am Zahnansatz stellen beim Feilen entstandene scharfe Ecken oder die Anwendung der Klinge in stumpfem Zustand dar.
 • Seite 78 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 78 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN UND STOPPEN Starten (543, 553) Zündung: Den Stoppschalter in Startposition stellen. Choke: Den Chokehebel in Choke-Lage führen. (533) WARNUNG! Wenn der Chokehebel beim Starten des Motors auf Choke oder Startgas eingestellt ist, fängt die Schneidausrüstung sofort an zu rotieren.
 • Seite 79 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 79 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN UND STOPPEN Für Gashandgriffe mit Startgassperre gilt: Startgas wird erhalten, indem zuerst die Gashebelsperre und der Gashebel und dann der Startgasknopf (A) eingedrückt werden. Dann die Gashebelsperre und den Gashebel und danach den Startgasknopf loslassen. Nun ist die Startgasfunktion aktiviert.
 • Seite 80 : Arbeitstechnik

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 80 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK Allgemeine Arbeitsvorschriften unvermittelt Ihren Standort wechseln. Beim Arbeiten auf abschüssigem Boden immer sehr vorsichtig sein. WICHTIG! Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Freischneider und Trimmer. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts verunsichert, lassen Sie sich von einem Experten beraten.
 • Seite 81 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 81 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK Beim Weitergehen ist der Motor abzustellen. Bei WARNUNG! Manchmal setzen sich Äste längeren Wegstrecken und Transporten ist der oder Gras zwischen Schutz und Transportschutz anzuwenden. Schneidausrüstung fest. Zum Reinigen 10 Das Gerät niemals mit laufendem Motor grundsätzlich den Motor abstellen.
 • Seite 82 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 82 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK • Die Länge der Arbeitswege sollte ca. 75 m betragen. zwischen 3 und 5 Uhr ansetzen. Vor dem Ansetzen Den Kraftstoffvorrat mitnehmen, wenn die Arbeit der Klinge Vollgas geben. voranschreitet. •...
 • Seite 83 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 83 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK stärkeren Druck, während dickere Stämme einen herunterfallen lassen. Das verringert die Gefahr des leichteren Druck erfordern. Festsägens. Grasfreischneiden mit Grasklinge • Wenn die Stämme sehr dicht stehen, ist die Gehgeschwindigkeit daran anzupassen. •...
 • Seite 84 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 84 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEITSTECHNIK • Den Motor abstellen, den Gurt abnehmen und das Mähen Gerät auf den Boden legen, bevor Sie das Schnittgut • Ein Trimmer ist das optimale Gerät zum Mähen an aufsammeln. Stellen, die mit einem gewöhnlichen Rasenmäher schwer zugänglich sind.
 • Seite 85 : Wartung

  Unnormal hohem Kraftstoffverbrauch. Schneidausrüstung zu rotieren beginnt. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Den Filter jeweils nach 25 Betriebsstunden reinigen, bei besonders staubigen Verhältnissen häufiger. Reinigung des Luftfilters (543, 553) Luftfilterabdeckung abnehmen und Filter entfernen. Mit WARNUNG! Kann die Leerlaufdrehzahl Druckluft reinigen.
 • Seite 86 : Kraftstofffilter

  Das Winkelgetriebe ist ab Werk mit der richtigen Menge Fett gefüllt. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, sollte jedoch kontrolliert werden, ob das Getriebe zu 3/4 mit Fett gefüllt ist. HUSQVARNA Spezialfett verwenden. ACHTUNG! Stets den vom Hersteller empfohlenen Zündkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete Zündkerze kann Kolben und Zylinder zerstören.
 • Seite 87 : Wartungsschema

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 87 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WARTUNG Wartungsschema Nachstehend sind die an der Maschine vorzunehmenden Wartungsmaßnahmen aufgelistet.Die meisten der Punkte werden im Abschnitt ”Wartung” beschrieben. Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.Größere Eingriffe sind von einer autorisierten Servicewerkstatt auszuführen.
 • Seite 88 : Technische Daten Technische Daten

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 88 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNISCHE DATEN Technische Daten Technische Daten 533RS 543RS 553RS Motor Hubraum, cm 29,5 40,1 50,6 Bohrung, mm 38,0 40,5 45,5 Hublänge, mm 31,1 31,1 Leerlaufdrehzahl, U/min 3000 3000 2800 Empfohlene max. Drehzahl, unbelastet, U/min...
 • Seite 89 544 04 42-10 Trimmerkopf 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm Faden) 544 04 42-10 Stützkappe Fest 543RS Schutz für die Zugelassenes Zubehör Schneidausrüstung, Teile-Nr. Grass 255-4 1" (Ø 255, 4 Zähne) 537 33 16-01 Grasklinge/Grasmesser Multi 255-3 (Ø 255 3-Zähne) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...
 • Seite 90 : Eg-Konformitätserklärung

  Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Freischneider Husqvarna 533RS, 543RS und 553RS von den Seriennummern des Baujahrs 2011 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: - vom 17.
 • Seite 91 : Explication Des Symboles Symboles

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 91 Monday, August 22, 2011 1:26 PM EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles Utiliser des bottes antidérapantes et AVERTISSEMENT! Utilisés de stables. manière négligente ou erronée, les débroussailleuses et les coupe- herbes peuvent devenir des outils dangereux pouvant occasionner Émissions sonores dans des blessures graves, voire l’environnement selon la directive de mortelles pour l’utilisateur ou...
 • Seite 92 : Sommaire

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 92 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SOMMAIRE Sommaire Contrôler les points suivants avant la mise en marche: EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles .............. 91 Lire attentivement le manuel d’utilisation. SOMMAIRE Sommaire ............. 92 AVERTISSEMENT! Une exposition prolongée au bruit risque de causer des Contrôler les points suivants avant la mise en lésions auditives permanentes.
 • Seite 93 : Introduction

  Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la rivière Huskvarna. Le choix de l’emplacement était logique puisque la rivière Huskvarna servait à...
 • Seite 94 : Quels Sont Les Composants

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 94 Monday, August 22, 2011 1:26 PM QUELS SONT LES COMPOSANTS? 543RS, 553RS 533RS Quels sont les composants de la débroussailleuse? Lame 16 Guidon Ravitaillement en lubrifiant, renvoi d’angle 17 Contre-écrou Renvoi d’angle 18 Bride de support Protection pour l’équipement de coupe...
 • Seite 95 : Instructions Générales De Sécurité

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 95 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! Équipement de protection personnelle IMPORTANT! La machine est conçue uniquement pour le IMPORTANT! désherbage. Utilisés de manière négligente ou erronée, les Les seuls accessoires pouvant utiliser le moteur comme débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent devenir source motrice sont les équipements de coupe que des outils dangereux pouvant occasionner des...
 • Seite 96 : Équipement De Sécurité De La Machine

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 96 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ GANTS IMPORTANT! L’entretien et la réparation de la machine Au besoin, utiliser des gants, notamment lors du montage exigent une formation spéciale. Ceci concerne de l’équipement de coupe. particulièrement l’équipement de sécurité...
 • Seite 97 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 97 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Appuyer sur le blocage de l’accélération et vérifier qu’il Bouton d’arrêt revient de lui-même en position initiale quand il est Le bouton d’arrêt est utilisé pour arrêter le moteur. relâché.
 • Seite 98 à de l’utilisateur. l’unité que constituent les poignées. Vérifier que les éléments anti-vibrations sont entiers et solidement fixés. Contactez votre revendeur Husqvarna pour remplacer le système anti-vibrations. AVERTISSEMENT! Une exposition excessive aux vibrations peut entraîner des troubles circulatoires ou nerveux chez les personnes sujettes à...
 • Seite 99 : Équipement De Coupe

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 99 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT! N’oubliez pas que: IMPORTANT! Les gaz d’échappement du moteur sont N’utiliser l’équipement de coupe qu’avec la protection très chauds et peuvent contenir des recommandée! Voir le chapitre Caractéristiques étincelles pouvant provoquer un techniques.
 • Seite 100 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 100 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Règles élémentaires • Limer les tranchants de manière égale afin de préserver l’équilibre. N’utiliser l’équipement de coupe qu’avec la protection recommandée! Voir le chapitre Caractéristiques techniques. AVERTISSEMENT! Toujours jeter une lame pliée, faussée, fissurée, cassée ou abîmée de toute autre façon.
 • Seite 101 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 101 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ronde. La partie supérieure des dents doit être limée de manière identique sur toutes les dents. • Ajuster l’avoyage. Il doit être de 1 mm. Tête de désherbage IMPORTANT! Veiller à...
 • Seite 102 : Montage

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 102 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Montage du guidon et de la Montage de la lame et de la tête de poignée d'accélération désherbage AVERTISSEMENT! • Placer le guidon dans le pontet sur le tube de transmission à...
 • Seite 103 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 103 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE ensuite le bouclier à la protection combinée à l’aide des • Monter un toc d’entraînement (B) sur l’axe sortant. quatre fixations rapides. • Faire tourner l’axe de la lame jusqu’à ce que l’un des trous du toc d’entraînement coïncide avec le trou correspondant du carter.
 • Seite 104 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 104 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE (543, 553) • Vissez la tête de désherbage/les couteaux en plastique (H) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. • Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse. Montage du protège-lame et de la lame d’éclaircissage Montage de la protection de la tête et de la tête de désherbage...
 • Seite 105 : Montage De La Protection De Transport

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 105 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE • Insérer la goupille d’arrêt (C) dans le trou afin de • Introduire les deux fixations (B) dans les rainures (C) bloquer l’axe. pour sécuriser la protection de transport. • Placer la lame (D) et la bride de support (F) sur l’arbre sortant.
 • Seite 106 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 106 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGE Tendre les courroies latérales pour bien répartir la charge sur les deux épaules. Hauteur correcte Ajuster les bretelles de telle sorte que l’équipement de coupe soit parallèle au sol. Equilibre correct Laisser l’équipement de coupe reposer légèrement sur le sol.
 • Seite 107 : Manipulation Du Carburant

  Rapport de mélange de petites quantités de carburant, la moindre erreur peut sérieusement affecter le rapport du mélange. 1:50 (2%) avec huile deux temps HUSQVARNA. 1:33 (3%) avec d’autres huiles conçues pour des moteurs deux temps à refroidissement par air classés pour JASO FB/ISO EGB.
 • Seite 108 : Remplissage De Carburant

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 108 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANIPULATION DU CARBURANT Remplissage de carburant Huile deux temps, litres Essence, litres 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 AVERTISSEMENT! Les mesures de 0,30 0,45 sécurité ci-dessous réduisent le risque d’incendie: 0,40 0,60...
 • Seite 109 : Démarrage Et Arrêt

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 109 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en carter de protection si l’un ou l’autre a subi des dommages ou présente des fissures. marche • Contrôler la lame afin de détecter d’éventuelles fissures au niveau des dents et du trou central.
 • Seite 110 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 110 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DÉMARRAGE ET ARRÊT (533) AVERTISSEMENT! Lorsque le moteur est démarré avec la commande de starter en position starter/accélérateur, l’équipement de coupe commence à tourner immédiatement. Plaquer la machine contre le sol à l’aide de la main gauche (NOTA! Pas à...
 • Seite 111 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 111 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DÉMARRAGE ET ARRÊT Pour faire repasser le moteur au ralenti, appuyer sur le blocage de la commande d’accélération et la commande d’accélération. Arrêt Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. REMARQUE! Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. –...
 • Seite 112 : Techniques De Travail

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 112 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL Méthodes de travail fondrières, etc. Observer la plus grande prudence lors de travail sur des terrains en pente. IMPORTANT! Ce chapitre traite des consignes de sécurité de base lors du travail avec une débroussailleuse ou un coupe- herbe.
 • Seite 113 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 113 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL Lors des déplacements, arrêter le moteur. Lors des AVERTISSEMENT! Il arrive que des déplacements longs et des transports, utiliser le branches ou de l’herbe se coincent entre dispositif de protection prévu à cet effet. la protection et l’équipement de coupe.
 • Seite 114 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 114 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL • Si le terrain est en pente, déterminer le parcours de lame. Passer au plein régime avant d’apposer la lame manière qu’il soit perpendiculaire à la pente. Il est sur le tronc.
 • Seite 115 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 115 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL demandent une alimentation plus importante, les plus hautes et les laisser retomber. De cette manière troncs plus épais une alimentation plus légère. le risque de blocage de la machine diminue. Débroussaillage avec une lame à...
 • Seite 116 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 116 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNIQUES DE TRAVAIL • Arrêter le moteur, ouvrir le harnais et poser la désherbage. Éviter de presser la tête de désherbage machine par terre avant de rassembler le matériel contre le sol, puisque cela risque d’endommager la végétal coupé.
 • Seite 117 : Entretien

  à tourner. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Nettoyer le filtre après 25 heures de service, ou plus souvent si les conditions de travail sont exceptionnellement poussiéreuses. Nettoyage du filtre à air (543, 553) AVERTISSEMENT! S’il est impossible de...
 • Seite 118 : Filtre À Carburant

  Huilage du filtre en mousse plastique (533) Toujours utiliser l’huile pour filtre HUSQVARNA, réf. 531 00 92-48. L’huile pour filtre contient un solvant permettant une distribution régulière de l’huile dans tout le filtre. Bougie Éviter par conséquent tout contact avec la peau.
 • Seite 119 : Schéma D'entretien

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 119 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ENTRETIEN Schéma d’entretien La liste ci-dessous indique l’entretien à effectuer sur la machine. La plupart des points sont décrits à la section Entretien. L’utilisateur ne peut effectuer que les travaux d’entretien et de révision décrits dans ce manuel d’utilisation. Les mesures plus importantes doivent être effectuées dans un atelier d’entretien agréé.
 • Seite 120 : Caractéristiques Techniques

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 120 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 533RS 543RS 553RS Moteur Cylindrée, cm 29,5 40,1 50,6 Alésage, mm 38,0 40,5 45,5 Course, mm 31,1 31,1 Régime de ralenti, tr/min 3000 3000 2800 Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min...
 • Seite 121 Tête de désherbage 544 04 42-10 T35, T35x (fil Ø 2.4 - 3.0 mm) 544 04 42-10 Bol de garde au sol Fixe 543RS Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 dents) 537 33 16-01 Lame/couteau à...
 • Seite 122 : Assurance De Conformité Ue

  Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél: +46-36-146500, déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit auquel se rattache la présente déclaration: débroussailleuses Husqvarna 533RS, 543RS et 553RS à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2011 et ultérieurement (l’année est indiquée en clair sur la plaque d’identification et suivie d’un numéro de série) est conforme aux dispositions de la (des) DIRECTIVE(S) DU CONSEIL:...
 • Seite 123 : Verklaring Van De Symbolen Symbolen

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 123 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen Gebruik stevige antisliplaarzen. WAARSCHUWING! Een motorzeis, bosmaaier of trimmer kan bij onjuist of slordig gebruik een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of het overlijden van de gebruiker of anderen kan Geluidsemissie naar de omgeving veroorzaken.
 • Seite 124 : Inhoud

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 124 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INHOUD Inhoud Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen .............. 123 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig. INHOUD Inhoud ..............124 WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot Voor het starten moet u rekening houden met de permanente gehoorbeschadiging.
 • Seite 125 : Inleiding

  Het is op dit terrein dat Husqvarna tegenwoordig actief is. Husqvarna is heden ten dage een van de meest vooraanstaande producenten ter wereld van producten voor bos en tuin met kwaliteit en prestatie als de hoogste prioriteit. De missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van gemotoriseerde producten voor bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie.
 • Seite 126 : Wat Is Wat

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 126 Monday, August 22, 2011 1:26 PM WAT IS WAT? 543RS, 553RS 533RS Wat is wat op de motorzeis? Blad 16 Stuur Bijvulopening smeermiddel, hoekoverbrenging 17 Borgmoer Hoekoverbrenging 18 Steunflens Beschermkap voor snijuitrusting 19 Steunkop Steel 20 Meenemer...
 • Seite 127 : Algemene Veiligheidsinstructies

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 127 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk Persoonlijke veiligheidsuitrusting BELANGRIJK! BELANGRIJK! De machine is uitsluitend bedoeld voor het maaien van Een motorzeis, bosmaaier of trimmer kan bij onjuist of gras. slordig gebruik een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of het overlijden van de gebruiker of De enige accessoires waarvoor u de motoreenheid als anderen kan veroorzaken.
 • Seite 128 : Veiligheidsuitrusting Van De Machine

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 128 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LAARZEN Gashendelvergrendeling Gebruik laarzen met stalen neus en anti-slip zool. De gashendelvergrendeling is geconstrueerd om onopzettelijke activering van de gashendel te voorkomen. Wanneer de vergrendeling (A) in het handvat wordt gedrukt (= wanneer men het handvat vasthoudt) wordt de gashendel ontkoppeld (B).
 • Seite 129 Beschermkap voor snijuitrusting snijuitrusting op de handvateenheid van de machine. Controleer of de trillingdempingselementen heel zijn en goed vast zitten. Neem contact op met uw Husqvarna- dealer om het trillingdempingssysteem te laten vervangen. Deze beschermkap voorkomt dat losse voorwerpen in de richting van de gebruiker worden geslingerd.
 • Seite 130 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 130 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Snelontgrendeling Controleer regelmatig of de geluiddemper vastzit in de machine. Vooraan zit een makkelijk bereikbare snelontgrendeling als veiligheidsmaatregel indien de motor vlam vat of in een andere situatie waarin men zich snel van de machine en het draagstel moet ontdoen.
 • Seite 131 : Snijuitrusting

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 131 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Snijuitrusting Een trimmerkop is bedoeld voor het trimmen van gras. In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe u door het juiste onderhoud en door het juiste type snijuitrusting te gebruiken: •...
 • Seite 132 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 132 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES • Vijl alle sneden evenveel bij om de balans te bewaren. vijlt. En moet de bovenkant van alle tanden evenveel bijgevijld worden. WAARSCHUWING! Gooi een verbogen, scheef, gebarsten, gebroken of op andere wijze beschadigd blad altijd weg.
 • Seite 133 : Monteren

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 133 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN Monteren van stuur en Montage van blad en trimmerkop gashandgreep WAARSCHUWING! Bij het monteren van de snijuitrusting is • Bevestig het stuur in de stuurklem op de as met vier het zeer belangrijk dat de geleidepen van schroeven.
 • Seite 134 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 134 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN Plaats de beschermingsgeleider in de gleuf op de (543, 553) combibeschermkap. Zet de bescherming vervolgens met de vier snelsluitingen vast op de beschermkap. • Monteer de meenemer (B) op de uitgaande as. •...
 • Seite 135 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 135 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN (543, 553) • Schroef de trimmerkop/kunststof bladen (H) tegen de klok in vast. • Ga voor het demonteren in omgekeerde volgorde tewerk. Monteren van bladbeschermkap en zaagblad Monteren van trimmerbeschermkap en trimmerkop •...
 • Seite 136 : Monteren Van De Transportbeschermkap

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 136 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN • Duw de borgpin (C) in de opening zodat de as Monteren van de vergrendeld wordt. transportbeschermkap • Plaats het blad (D) en de steunflens (F) op de uitgaande as. •...
 • Seite 137 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 137 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTEREN dat het gewicht gelijkmatig over beide schouders wordt verdeeld. De juiste hoogte Stel de schouderriem zo af dat de snijuitrusting parallel aan de grond komt. Het juiste evenwicht Laat de snijuitrusting licht tegen de grond rusten. Verplaats het ophangoog om de motorzeis in de juiste balans te krijgen.
 • Seite 138 : Brandstofhantering

  • Voor de beste resultaten en prestaties, moet u verwijderd wanner de machine voor lange tijd wordt HUSQVARNA tweetaktolie gebruiken, die speciaal opgeborgen, wanneer de machine niet onder toezicht wordt gemaakt voor onze luchtgekoelde staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen.
 • Seite 139 : Tanken

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 139 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRANDSTOFHANTERING Tanken Tweetaktolie, liter Benzine, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WAARSCHUWING! Om het risico op 0,30 0,45 brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 0,40 0,60 Rook niet of plaats geen warme Mengen...
 • Seite 140 : Starten En Stoppen

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 140 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten indien deze terugslag te verduren hebben gehad of barsten vertonen. • Controleer het blad op barsten bij het centergat en bij de tandbodems. De barsten ontstaan meestal doordat er tijdens het vijlen scherpe hoeken ontstaan zijn in de tandbodems of doordat men het blad gebruikt heeft met botte tanden.
 • Seite 141 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 141 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN EN STOPPEN (543, 553) motor start. Wanneer de motor start, geef snel vol gas en het startgas wordt automatisch uitgezet. N.B.! Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de starthendel niet zomaar los wanneer het volledig uitgetrokken is.
 • Seite 142 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 142 Monday, August 22, 2011 1:26 PM STARTEN EN STOPPEN Stoppen Stop de motor door de ontsteking af te zetten. N.B.! Stop de motor door de ontsteking af te zetten. 142 – Dutch...
 • Seite 143 : Arbeidstechniek

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 143 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK Algemene werkinstructies Wees extra voorzichtig wanneer u in bomen zaagt die gespannen zijn. Een gespannen boom kan zowel voor als na het doorzagen in zijn normale stand terug BELANGRIJK! vliegen. Als u op de verkeerde plaats staat of de In dit hoofdstuk nemen we de basisveiligheidsregels voor inkeping op de verkeerde plaats maakt, kan dit ertoe het werken met een motorzeis en trimmer door.
 • Seite 144 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 144 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK Werkmethodes WAARSCHUWING! Noch de gebruiker van de machine noch iemand anders WAARSCHUWING! Machines die zijn mag proberen het afgezaagde materiaal uitgerust met zaagbladen of grasmessen weg te trekken wanneer de motor of de kunnen met enorme kracht opzij snijuitrusting draait, omdat dit tot ernstig geworpen worden, wanneer het mes in...
 • Seite 145 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 145 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK zodat de gevelde stammen in het reeds gemaaide 3 en 5 uur zodat de rotatierichting van het blad het gedeelte van het terrein vallen. onderste gedeelte van de boom naar links duwt. •...
 • Seite 146 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 146 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK steel met beide handen beet en trek de machine Laat de linkerkant van het blad werken (tussen 8 en voorzichtig los. 12 uur). Struiken maaien met zaagblad • Smalle stammen en struikgewas moeten neergezaagd worden.
 • Seite 147 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 147 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTECHNIEK Schoonschrapen • Bij het maaien en vegen moet u vol gas geven om een goed resultaat te krijgen. • Met de schraaptechniek kan men alle ongewenste begroeiing verwijderen. Hou de trimmerkop vlak boven de grond en een ietsje scheef.
 • Seite 148 : Onderhoud

  Abnormaal hoog brandstofverbruik (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Maak het filter na 25 werkuren schoon of vaker wanneer u in abnormaal stoffige omstandigheden werkt. Luchtfilter schoonmaken WAARSCHUWING! Als het stationair (543, 553) toerental niet zo kan worden afgesteld Verwijder het luchtfilterdeksel en het filter.
 • Seite 149 : Brandstoffilter

  Oliën van schuimplastic filter De volgende factoren zijn van invloed op de conditie van (533) de bougie: Gebruik altijd HUSQVARNA filterolie, artikelnr. 531 00 92- 48. De filterolie bevat een oplosmiddel zodat het makkelijk • Een incorrecte afstelling van de carburateur.
 • Seite 150 : Onderhoudsschema

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 150 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ONDERHOUD Onderhoudsschema Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat aan de machine moet worden uitgevoerd. De meeste punten staan beschreven in het hoofdstuk Onderhoud. De gebruiker mag alleen die onderhouds- en servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
 • Seite 151 : Technische Gegevens Technische Gegevens

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 151 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens Technische gegevens 533RS 543RS 553RS Motor Cilinderinhoud, cm 29,5 40,1 50,6 Cilinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglengte, mm 31,1 31,1 Stationair toerental, t/min 3000 3000 2800 Aanbevolen max. overtoeren, t/min...
 • Seite 152 Superauto II 544 04 42-10 Trimmerkop 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4-3,0 mm draad) 544 04 42-10 Steunkop Vast 543RS Beschermkap voor de Goedgekeurde accessoires Type snijuitrusting, Artikelnr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-punts) 537 33 16-01 Grasmaaiblad/grasmes Multi 255-3 (Ø 255 3-punts) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...
 • Seite 153 : Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46-36-146500, verklaart hierbij dat de Husqvarna motorzeisen 533RS, 543RS en 553RS met een serienummer uit 2011 en verder (het jaar met daaropvolgend het serienummer wordt duidelijk aangegeven op het productplaatje), in overeenstemming zijn met de voorschriften in de RICHTLIJN VAN DE RAAD: - van 17 mei 2006 "betreffende machines"...
 • Seite 154 : Symbolforklaring Symboler

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 154 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLFORKLARING Symboler Brug skridsikre og stabile støvler. ADVARSEL! En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Støjemissioner til omgivelserne i Det er meget vigtigt, at du læser og henhold til EF-direktiv.
 • Seite 155 : Indhold

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 155 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INDHOLD Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler .............. 154 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. INDHOLD Indhold ..............155 ADVARSEL! Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente Inden start skal du være opmærksom på følgende: høreskader.
 • Seite 156 : Indledning

  Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk.
 • Seite 157 : Hvad Er Hvad

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 157 Monday, August 22, 2011 1:26 PM HVAD ER HVAD? 543RS, 553RS 533RS Hvad er hvad på rydningssaven? Klinge 16 Styr Påfyldning af smøremiddel, vinkelgear 17 Låsemøtrik Vinkelgear 18 Støtteflange Beskyttelse til skæreudstyr 19 Støttekop Styrestang 20 Medbringer...
 • Seite 158 : Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 158 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt Personligt beskyttelsesudstyr VIGTIGT! VIGTIGT! Maskinen er kun konstrueret til græstrimning. En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, Det eneste tilbehør, du må anvende motorenheden som som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for drivkilde til, er det skæreudstyr, vi anbefaler i kapitlet brugeren eller andre.
 • Seite 159 : Maskinens Sikkerhedsudstyr

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 159 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER STØVLER grebet om håndtaget slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler respektive udgangsstilling. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling bevirker, at gasreguleringen automatisk låses i ”tomgang”.
 • Seite 160 Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. Kontrollér, at vibrationsdæmpningskomponenterne er intakte og fast forankrede. Kontakt Husqvarna- Denne beskyttelse er beregnet til at forhindre, at der forhandleren for at få udskiftet slynges løse genstande mod brugeren. Beskyttelsen vibrationsdæmpningssystemet.
 • Seite 161 : Skæreudstyr

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 161 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Snapudløsning ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder Foran er en lettilgængelig snapudløsning som kemikalier, som kan være sikkerhedsforanstaltning, hvis motoren bryder i brand, kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen eller hvis der opstår en anden situation, hvor det gælder bliver beskadiget.
 • Seite 162 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 162 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Grundregler VIGTIGT! Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, som vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske data. Se anvisningerne til skæreudstyret for korrekt indføring Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, af line og valg af korrekt diameter for line.
 • Seite 163 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 163 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Filning af græskniv og græsklinge fladfil. Dette sker i så fald inden filning med rundfilen. Filning af oversiden skal ske lige på alle tænder. • Se skæreudstyrets emballage for at få oplysninger om korrekt filning.
 • Seite 164 : Montering

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 164 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering af styr og gashåndtag Montering af klinge og trimmerhoved ADVARSEL! • Sæt styret i styrklemmen på skaftet ved hjælp af fire skruer. Ved montering af skæreudstyr er det yderst vigtigt, at medbringerens/ støtteflangens styr placeres korrekt i skæreudstyrets midterste hul.
 • Seite 165 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 165 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Indpas beskyttelseskappens styr i sporet på • Monter medbringer (B) på den udgående aksel. kombibeskytteren. Klik derefter beskyttelseskappen fast • Drej klingeakslen rundt, indtil et af medbringerens på beskyttelsen med de fire lynbespændinger. huller passer sammen med et tilsvarende hul i gearhuset.
 • Seite 166 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 166 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering af trimmerbeskyttelse og • Demontér fæstepladen (H). Montér adapteren (I) og beslaget (J) med de to skruer (K) som vist på billedet. trimmerhoved Klingebeskyttelsen (A) monteres med 4 skruer (L) mod adapteren som vist på...
 • Seite 167 : Montering Af Transportbeskyttelse

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 167 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING topnøglen skal bruges ved henholdsvis løsning og hvor det gælder om hurtigt at gøre sig fri af selen og fastspænding af møtrikken. maskinen. Montering af Jævn skulderbelastning transportbeskyttelse En godt tilpasset sele og maskine gør arbejdet betydeligt lettere.
 • Seite 168 : Brændstofhåndtering

  • Blandingsforhold ADVARSEL! Vær forsigtig ved håndtering 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. af brændstof. Tænk på brand-, eksplosions- og indåndingsrisikoen. 1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO EGB.
 • Seite 169 : Tankning

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 169 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRÆNDSTOFHÅNDTERING Blanding Tankning • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen.
 • Seite 170 : Start Og Stop

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 170 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOP Kontrol før start trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slag eller er revnet. • Kontrollér, at klingen ikke har revner i tandbunde eller i midterhullet. Den almindeligste årsag til revnedannelse er, at der er opstået skarpe hjørner i tandbundene ved filning, eller at klingen er blevet brugt med sløve tænder.
 • Seite 171 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 171 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOP (543, 553) Sæt chokeren tilbage, straks når motoren tænder, og foretag nye startforsøg, indtil motoren starter. Når motoren starter, skal der gives fuld gas, hvorefter startgassen frakobles automatisk. BEMÆRK! Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling.
 • Seite 172 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 172 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOP Stop Motoren stoppes ved, at tændingen slås fra. BEMÆRK! Motoren stoppes ved, at tændingen slås fra. 172 – Danish...
 • Seite 173 : Arbejdsteknik

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 173 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner svippe tilbage til sin normale stilling. Hvis du placerer dig forkert, og lægger savsnittet forkert, kan det betyde, at træet rammer dig eller maskinen, så du VIGTIGT! mister kontrollen. Begge omstændigheder kan Dette afsnit behandler grundlæggende forårsage alvorlig personskade.
 • Seite 174 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 174 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK • Arbejd systematisk frem og tilbage, tværs over ADVARSEL! Hverken brugeren af området, og tag en arbejdsbredde på ca. 4-5 m ad maskinen eller nogen anden må prøve at gangen. På den måde udnyttes maskinens fulde fjerne det afklippede materiale, når rækkevidde til begge sider, og brugeren får et let og motoren eller skæreudstyret roterer, da...
 • Seite 175 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 175 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK • For at fælde mod venstre skal træets nederste del føres kraftigt savetryk, medens kraftigere stammer kræver mod højre. Hold klingen lidt på skrå, og før den med et lettere savetryk. bestemt bevægelse skråt ned til højre.
 • Seite 176 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 176 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEJDSTEKNIK Græsrydning med græsklinge • Nedsæt risikoen for skader på planterne ved at afkorte linen til 10-12 cm, og nedsæt motoromdrejningstallet. Renskrabning • Græsklinger og græsknive må ikke anvendes til • Skrabningsteknikken fjerner al uønsket vegetation.
 • Seite 177 : Vedligeholdelse

  • Unormalt højt brændstofforbrug. (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Rengør filteret efter 25 timers drift eller oftere, hvis forholdene er usædvanligt støvede. Rengøring af luftfilter ADVARSEL! Hvis (543, 553) tomgangsomdrejningstallet ikke kan Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filtret. Blæs det rent justeres, så...
 • Seite 178 : Brændstoffilter

  VEDLIGEHOLDELSE Indsmøring af skumplastfilter i olie Tændrør (533) Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr. 531 00 92-48. Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden. Tændrørets tilstand påvirkes af: Læg filteret i en plastpose, og påfyld filterolien. Tryk på...
 • Seite 179 : Vedligeholdelsesskema

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 179 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning.
 • Seite 180 : Tekniske Data Tekniske Data

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 180 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISKE DATA Tekniske data Tekniske data 533RS 543RS 553RS Motor Cylindervolumen, cm 29,5 40,1 50,6 Cylinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglængde, mm 31,1 31,1 Tomgangsomdrejninger, o/min. 3000 3000 2800 Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min.
 • Seite 181 544 04 42-10 Trimmerhoved 544 04 42-10 T35, T35x (Line med Ø 2,4-3,0 mm) 544 04 42-10 Støttekop Fast 543RS Beskyttelse til skæreudstyr, Art. Godkendt tilbehør Type Grass 255-4 1" (Ø 255 4-tænder) 537 33 16-01 Græsklinge/græskniv Multi 255-3 (Ø 255 3 tænder) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...
 • Seite 182 : Ef-Overensstemmelseserklæring

  (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500, erklærer hermed, at rydningssavene Husqvarna 533RS, 543RS og 553RS fra 2011 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17.
 • Seite 183 : Merkkien Selitykset Tunnukset

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 183 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Käytä luistamattomia ja tukevia VAROITUS! Raivaussaha, jalkineita. ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia Melupäästöt ympäristöön Euroopan vammoja tai kuoleman.
 • Seite 184 : Sisältö

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 184 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SISÄLTÖ Sisältö Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset ............. 183 Lue käyttöohje huolellisesti. SISÄLTÖ Sisältö ..............184 VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: ... 184 kuulovammoja.
 • Seite 185 : Johdanto

  Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle. Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta! Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Finnish – 185...
 • Seite 186 : Koneen Osat

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 186 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KONEEN OSAT 543RS, 553RS 533RS Raivaussahan osat Terä 16 Ohjain Voiteluaineen täyttöaukko, kulmavaihde 17 Lukitusmutteri Kulmavaihde 18 Tukilaippa Terälaitteen suojus 19 Tukikuppi Runkoputki 20 Vääntiö Käynnistyskaasupainike 21 Ohjausaisan kannatin Pysäytin 22 Käyttöohje...
 • Seite 187 : Yleiset Turvaohjeet

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 187 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää Henkilökohtainen suojavarustus TÄRKEÄÄ! TÄRKEÄÄ! Kone on tarkoitettu ainoastaan ruohon raivaukseen. Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, Ainoat lisälaitteet, joiden käyttämiseen joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia moottoriyksikköä...
 • Seite 188 : Koneen Turvalaitteet

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 188 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET SAAPPAAT Kaasuliipasimen varmistin Käytä saappaita, joissa on teräksinen varvassuoja ja Varmistin estää tahattoman kaasuliipasimen käytön. Kun luistamaton pohj varmistin (A) painetaan kahvan sisään (= kun kahvasta tartutaan kiinni), kaasuliipasin (B) vapautuu. Kun ote kahvasta irrotetaan, palautuvat sekä...
 • Seite 189 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 189 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Katso otsikon Käynnistys alla annetut ohjeet. Käynnistä VAROITUS! Terälaitetta ei saa missään kone ja anna täysi kaasu. Löysää kaasuliipasin ja olosuhteissa käyttää ilman, että tarkasta, että terälaite pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. hyväksytty suojus on asennettu.
 • Seite 190 : Terälaite

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 190 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Pikairrotin VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää Etupuolella on hyvin käsillä oleva pikairrotin moottorin kemikaaleja, jotka saattavat olla tulipalojen tai muiden sellaisten tilanteiden varalta, joissa karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta koneesta ja valjaista on voitava nopeasti irrottautua.
 • Seite 191 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 191 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Perussäännöt TÄRKEÄÄ! Käytä terälaitteessa vain suosittelemaamme suojusta! Katso luku Tekniset tiedot. Katso terälaitteen ohjeista siiman kelausohjeet ja Käytä terälaitteessa vain suosittelemaamme suojusta! oikean siimakoon valinta. Katso luku Tekniset tiedot. Pidä...
 • Seite 192 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 192 Monday, August 22, 2011 1:26 PM YLEISET TURVAOHJEET Ruohoveitsen ja ruohoterän viilaus tapauksessa ennen pyöröviilalla viilausta. Kaikki hampaat on viilattava yläpuolelta samalla tavalla. • Katso viilausohjeet terälaitteen pakkauksesta. Terä ja veitsi viilataan yksihakkuisella lattaviilalla. • Viilaa kaikkia särmiä yhtä paljon terän tasapainon säilyttämiseksi.
 • Seite 193 : Asennus

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 193 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Ohjausaisan ja kaasukahvan Terän ja trimmipään asennus asennus VAROITUS! Terälaitetta asennettaessa on erittäin • Asenna ohjausaisa vetovarressa olevaan tärkeää, että vääntiön/tukilaipan ohjain kannattimeen neljällä ruuvilla. tulee oikein terälaitteen keskireikään. Väärin asennettu terälaite voi aiheuttaa vakavan ja/tai hengenvaarallisen tapaturman.
 • Seite 194 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 194 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Suojareuna on helppo irrottaa ruuvimeisselillä, ks. kuva. (533) Teränsuojuksen, ruohoterän ja ruohoveitsen asennus • Teräsuojus/yhdistelmäsuojus (A) asetetaan runkoputkessa olevaan kiinnikkeeseen ja kiinnitetään yhdellä ruuvilla (L). Käytä suositeltua teränsuojusta. Katso luku Tekniset tiedot. HUOM! Varmista, että suojareuna on irrotettu.
 • Seite 195 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 195 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Trimmisuojuksen ja trimmipään asennus HUOM! Käytä suositeltua teränsuojusta. Katso luku Tekniset tiedot. • Asenna trimmisuojus (A) trimmipäällä työskentelyä varten. HUOM! Varmista, että suojareuna on asennettu. • Trimmisuojus/yhdistelmäsuojus asetetaan runkoputken kiinnikkeeseen ja kiinnitetään yhdellä •...
 • Seite 196 : Kuljetussuojuksen Asennus

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 196 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ASENNUS Kuljetussuojuksen asennus työasentoon. Kiristä lantiohihnat niin, että paino jakaantuu tasaisesti hartioille. • Aseta terä kuljetussuojuksen sisään (A). • Kiinnitä kuljetussuojus napsauttamalla kiinnikkeet (B) uriin (C). Oikea korkeus Säädä olkahihna niin, että terälaite tulee maanpinnan suuntaisesti.
 • Seite 197 : Polttoaineen Käsittely

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 197 Monday, August 22, 2011 1:26 PM POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaineturvallisuus VAROITUS! Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja Älä koskaan käynnistä konetta: ja voivat hengitettynä ja Jos olet läikyttänyt polttoainetta sen päälle. Pyyhi ihokosketuksessa aiheuttaa vakavia kaikki roiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten vahinkoja.
 • Seite 198 : Tankkaus

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 198 Monday, August 22, 2011 1:26 PM POLTTOAINEEN KÄSITTELY Tankkaus Kaksitahtiöljy, litraa Bensiini, litraa 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 VAROITUS! Seuraavat turvatoimet 0,30 0,45 vähentävät tulipalon vaaraa: 0,40 0,60 Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta Sekoitus kuumia esineitä...
 • Seite 199 : Käynnistys Ja Pysäytys

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 199 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä trimmisuojus, jos niihin on kohdistunut iskuja tai niissä on halkeamia. • Tarkasta, ettei terän hampaiden pohjaan tai keskiöreiän kohdalle ole tullut halkeamia. Halkeamat johtuvat tavallisimmin siitä, että hampaiden pohjaan on viilattaessa jäänyt teräviä...
 • Seite 200 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 200 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS (543, 553) kaasu, jolloin käynnistyskaasu kytkeytyy automaattisesti pois. HUOM! Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistyskahvasta, kun naru on täysin ulkona. Tämä voi vaurioittaa konetta. Polttoainepumppu: Painele polttoainepumpun kumirakkoa useita kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua rakkoon.
 • Seite 201 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 201 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Pysäytys Moottori pysäytetään katkaisemalla sytytys. HUOM! Moottori pysäytetään katkaisemalla sytytys. – Finnish...
 • Seite 202 : Perustekniikka

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 202 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA Yleiset työohjeet Ole erittäin varovainen jännityksessä olevia puita sahatessasi. Jännittynyt puu voi sekä ennen läpisahausta että sen jälkeen sinkoutua takaisin TÄRKEÄÄ! normaaliasentoonsa. Jos olet väärin sijoittunut tai Tässä osassa käsitellään raivaussahan ja trimmin sahaat puun väärästä...
 • Seite 203 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 203 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA • Aloita raivaus sen jälkeen palstan helpoimmasta VAROITUS! Koneen käyttäjä eikä kukaan päästä ja raivaa hyvä työskentelyaukko. muukaan saa yrittää vetää raivattua • Raivaa palsta järjestelmällisesti reunasta reunaan ja materiaalia sivuun moottorin tai pidä...
 • Seite 204 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 204 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA • Jos puu kaadetaan vasemmalle, puun alaosa on kovuuteen. Ohuita runkoja on painettava paksuja sahattava alas oikealle vinoon. Kallista terää ja sahaa voimakkaammin. vinosti alas oikealle. Paina samalla runkoa teränsuojuksella. Paina kello 3:n ja 5:n välinen teräsektori runkoa vasten.
 • Seite 205 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 205 Monday, August 22, 2011 1:26 PM PERUSTEKNIIKKA Ruohonraivaus ruohoterällä • Vähennä kasvillisuusvaurioiden vaaraa lyhentämällä siima 10-12 cm:n pituiseksi ja vähennä moottorin käyntinopeutta. Kaapiminen • Ruohoteriä ja ruohoveitsiä ei saa käyttää puumaisten • Kaapimistekniikalla poistetaan kaikki epätoivottu runkojen raivaukseen. kasvillisuus.
 • Seite 206 : Kunnossapito

  Katso otsikon Vaahtomuovisuodattimen öljyäminen alla annetut ohjeet. Ilmansuodatin Vaahtomuovisuodattimen öljyäminen (533) Käytä aina HUSQVARNA-suodatinöljyä, tuotenro 531 00 Puhdistamalla ilmansuodatin säännöllisesti pölystä ja 92-48. Suodatinöljy sisältää liuotteita, jotta se olisi helppo liasta vältetään seuraavat ongelmat: levittää tasaisesti suodattimelle. Tästä syystä on ihokosketusta vältettävä.
 • Seite 207 : Polttoainesuodatin

  0,6 - 0,7 mm Kulmavaihde on tehtaalta toimitettaessa täytetty sopivalla rasvamäärällä. Ennen koneen käyttöönottoa on kuitenkin tarkastettava, että 3/4 vaihteesta on täytetty rasvalla. Käytä HUSQVARNA-erikoisrasvaa. Vaihteiston voiteluaine on yleensä vaihdettava ainoastaan mahdollisten korjausten yhteydessä. HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä...
 • Seite 208 : Huoltokaavio

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 208 Monday, August 22, 2011 1:26 PM KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Kuukausittais Päivittäiset Viikoittaiset...
 • Seite 209 : Tekniset Tiedot Tekniset Tiedot

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 209 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot Tekniset tiedot 533RS 543RS 553RS Moottori Sylinteritilavuus, cm 29,5 40,1 50,6 Sylinterihalkaisija, mm 38,0 40,5 45,5 Iskunpituus, mm 31,1 31,1 Joutokäyntinopeus, r/min 3000 3000 2800 Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min...
 • Seite 210 544 04 42-10 Trimmipää 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm siima) 544 04 42-10 Tukikuppi Kiinteä 543RS Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Grass 255-4 1" (Ø 255 4-hampainen) 537 33 16-01 Ruohoterä/ruohoveitsi Multi 255-3 (Ø 255 3-hampainen) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...
 • Seite 211 : Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500, vakuuttaa täten, että raivaussahat Husqvarna 533RS, 543RS ja 553RS alkaen vuoden 201 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: - 17. toukokuuta 2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY - 15.
 • Seite 212 : Symbolforklaring Symboler

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 212 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SYMBOLFORKLARING Symboler Bruk sklisikre og solide støvler. ADVARSEL! En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig, kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs Det er meget viktig at du leser og direktiv.
 • Seite 213 : Innhold

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 213 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INNHOLD Innhold Før start må man legge merke til følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler .............. 212 Les nøye gjennom bruksanvisningen. INNHOLD Innhold ..............213 ADVARSEL! Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Før start må...
 • Seite 214 : Innledning

  INNLEDNING Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne...
 • Seite 215 : Hva Er Hva

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 215 Monday, August 22, 2011 1:26 PM HVA ER HVA? 543RS, 553RS 533RS Hva er hva på ryddesagen? Klinge 16 Styre Påfylling av smøremiddel, vinkelgir 17 Låsemutter Vinkelgir 18 Støtteflens Vern for skjæreutstyr 19 Støttekopp Riggrør 20 Medbringer...
 • Seite 216 : Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 216 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig Personlig verneutstyr VIGTIG! VIGTIG! Maskinen er bare konstruert for gresstrimming. En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig, kan være et farlig redskap som Det eneste tilleggsutstyr du kan bruke motorenheten kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren som drivkilde for, er de typer skjæreutstyr vi anbefaler i eller andre.
 • Seite 217 : Maskinens Sikkerhetsutstyr

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 217 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER STØVLER rundt håndtaket slippes, tilbakestilles både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon. Bruk støvler med ståltupp og sklisikker såle Dette skjer via to returfjærsystemer som fungerer uavhengig av hverandre. Denne posisjonen innebærer at gassregulatoren automatisk låses på...
 • Seite 218 Maskinens avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjoner mellom motorenhet/skjæreutstyr og maskinens håndtak. Kontroller at avvibreringselementene er hele og fast forankret. Kontakt Husqvarna-forhandleren for å skifte vibrasjonsdempesystemet. Start motoren og kontroller at motoren blir slått av når ADVARSEL! Overeksponering for stoppbryteren føres til stoppstilling.
 • Seite 219 : Skjæreutstyr

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 219 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kontroller at selens remmer er riktig plassert. Når selen Låsemutter og maskinen er justert, kontroller at selens hurtigutløser fungerer. Lyddemper For visse typer skjæreutstyr brukes låsemutter til festing. Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så lavt som mulig, og for å...
 • Seite 220 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 220 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER vikket sagklinge øker risikoen for fastlåsing og kast samt ADVARSEL! Stans alltid motoren før du skader på sagklingen. foretar arbeid på skjæreutstyret. Dette fortsetter å rotere også etter at gassregulatoren er sluppet.
 • Seite 221 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 221 Monday, August 22, 2011 1:26 PM GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Filing av sagblad Trimmerhode VIGTIG! Pass alltid på at trimmertråden lindes hardt og jevnt • Se skjæreutstyrets emballasje for korrekt filing. rundt trommelen, ellers oppstår det helseskadelige vibrasjoner i maskinen. Et korrekt filt sagblad er en forutsetning for effektivt arbeid, og for å...
 • Seite 222 : Montering

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 222 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av styre og Montering av klinge og gasshåndtak trimmerhode ADVARSEL! • Monter styret i styreklemmen på akselen med fire skruer. Ved montering av skjæreutstyr er det ytterst viktig at holderen/støtteflensen havner riktig i kjøreutstyrets sentrumshull.
 • Seite 223 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 223 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Beskyttelsesforlengeren kan enkelt fjernes med en (533) skrutrekker, se illustrasjonen. Montering av bladbeskyttelse, gressblad og gresskniv • Klingevernet/kombivernet (A) hektes fast i festet på riggrøret og festes med 1 skrue (L). Bruk anbefalt bladbeskyttelse.
 • Seite 224 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 224 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montering av trimmerbeskyttelse og OBS! Bruk anbefalt bladbeskyttelse. Se kapitlet Tekniske data. trimmerhode • Monter trimmerskjerm (A) til arbeid med trimmerhode. OBS! Pass på at vernedekselet er montert. • Trimmerskjermen/kombivernet hektes på festet på riggrøret og festes med 1 skrue (L).
 • Seite 225 : Montere Transportbeskyttelsen

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 225 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTERING Montere transportbeskyttelsen Jevn skulderbelastning En godt tilpasset sele og maskin letter arbeidet betydelig. Juster selen for beste arbeidsstilling. Spenn sideremmene slik at tyngden blir jevnt fordelt på begge skuldrene. • Sett bladet inn i transportbeskyttelsen (A).
 • Seite 226 : Brennstoffhåndtering

  Totaktsolje bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig brennstoff. • For beste resultat og yteevne, bruk HUSQVARNA • Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at totakts motorolje som er lagd spesielt for våre fullstendig service er utført før langtids oppbevaring.
 • Seite 227 : Fylling Av Brennstoff

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 227 Monday, August 22, 2011 1:26 PM BRENNSTOFFHÅNDTERING Blanding Fylling av brennstoff • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. • Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes.
 • Seite 228 : Start Og Stopp

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 228 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOPP Kontroll før start trimmerhode eller trimmerskjerm hvis de er blitt utsatt for slag eller har sprekker. • Kontroller at det ikke har oppstått sprekker i bunnen av tennene eller ved sentrumshullet i klingen. Den vanligste årsaken til sprekkdannelse er at det har oppstått skarpe hjørner i bunnen av tennene ved filing, eller at klingen er brukt med sløve tenner.
 • Seite 229 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 229 Monday, August 22, 2011 1:26 PM START OG STOPP (543, 553) OBS! Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling. Dette kan skade maskinen. Brennstoffpumpe: Trykk på brennstoffpumpens gummiblære gjentatte ganger til brennstoff begynner å OBS! Ikke plasser noen del av kroppen på...
 • Seite 230 : Arbeidsteknikk

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 230 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK Generelle arbeidsinstruksjoner maskinen slik at du mister kontrollen. I begge tilfeller kan det medføre alvorlig personskade. VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med ryddesag og gresstrimmer. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på...
 • Seite 231 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 231 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK rekkevidde til begge kanter, og brukeren får et lettere ADVARSEL! Verken brukeren av og mer variert arbeidsområde å arbeide gjennom. maskinen eller noen andre må forsøke å trekke vekk det ryddete materialet mens motoren eller skjæreutstyret roterer, da dette kan føre til alvorlige skader.
 • Seite 232 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 232 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK mot stammen med bladbeskyttelsen. Sett an bladet stammer krever hardere mating, mens grovere mellom klokken 3 og 5. Gi full gass på bladet før det stammer krever lettere mating. settes an. •...
 • Seite 233 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 233 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARBEIDSTEKNIKK Gressrydding med gressklinge ømtålig bark på trær og busker, og skade gjerdestolper. • Unngå skader på vegetasjonen ved å korte ned tråden til 10-12 cm og redusere turtallet. Renskraping • Gressklinger og gresskniver må...
 • Seite 234 : Vedlikehold

  Luftfilter Smøring av skumplastfilter (533) Bruk alltid HUSQVARNA filterolje, art. nr. 531 00 92-48. Filteroljen inneholder løsemiddel for at den skal være lett Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for å fordele i filteret. Unngå derfor hudkontakt.
 • Seite 235 : Bensinfilter

  Før maskinen tas i bruk bør man likevel 0,6 - 0,7 mm kontrollere at giret er 3/4 fylt med fett. Bruk HUSQVARNA spesialfett. Smøremiddelet i girhuset trenger normalt ikke fornyes bortsett fra ved eventuelle reparasjoner.
 • Seite 236 : Vedlikeholdsskjema

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 236 Monday, August 22, 2011 1:26 PM VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Under følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. De fleste av punktene er beskrevet i avsnittet Vedlikehold. Brukeren må kun utføre det vedlikeholds- og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep skal utføres av et autorisert serviceverksted.
 • Seite 237 : Tekniske Data Tekniske Data

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 237 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TEKNISKE DATA Tekniske data Tekniske data 533RS 543RS 553RS Motor Sylindervolum, cm 29,5 40,1 50,6 Sylinderdiameter, mm 38,0 40,5 45,5 Slaglengde, mm 31,1 31,1 Tomgangsturtall, o/min 3000 3000 2800 Anbefalt maks. ruseturtall, o/min...
 • Seite 238 544 04 42-10 Trimmerhode 544 04 42-10 T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm snor) 544 04 42-10 Støttekopp Fast 543RS Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Grass 255-4 1" (Ø 255 4-tannet) 537 33 16-01 Gressklinge/gresskniv Multi 255-3 (Ø 255 3-tannet) 537 33 16-01 Grass 275-4 (Ø...
 • Seite 239 : Ef-Erklæring Om Samsvar

  (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, forsikrer hermed at ryddesagene Husqvarna 533RS, 543RS og 553RS fra 2011 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - fra 17.
 • Seite 240 : Aclaración De Los Símbolos Símbolos

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 240 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos Utilice botas antideslizantes y ¡ATENCIÓN! Una desbrozadora, seguras. quita arbustos o recortadora puede ser una herramienta peligrosa si se utiliza de manera errónea o descuidada, y provocar heridas graves o mortales al usuario o Las emisiones sonoras en el entorno terceros.
 • Seite 241 : Índice

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 241 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe lo siguiente: ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos .............. 240 Lea detenidamente el manual de instrucciones. ÍNDICE Índice ..............241 ¡ATENCIÓN! La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el Antes de arrancar, observe lo siguiente: ....
 • Seite 242 : Introducción

  1959; y es en este segmento en el que actualmente trabaja Husqvarna. Husqvarna es hoy uno de los principales fabricantes del mundo de productos de bosque y jardín, con la calidad y las prestaciones como principal prioridad. La idea de negocio es desarrollar, fabricar y comercializar productos motorizados para silvicultura y jardinería, así...
 • Seite 243 : Qué Es Qué

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 243 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ¿QUÉ ES QUÉ? 543RS, 553RS 533RS ¿Qué es qué en la desbrozadora? Hoja 16 Manillar Recarga de lubricante, engranaje angulado 17 Contratuerca Engranaje angulado 18 Brida de apoyo Protección del equipo de corte...
 • Seite 244 : Instrucciones Generales De Seguridad

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 244 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Importante Equipo de protección personal ¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! La máquina está destinada exclusivamente a recortar la Una desbrozadora, quita arbustos o recortadora puede hierba. ser una herramienta peligrosa si se utiliza de manera errónea o descuidada, y provocar heridas graves o Los únicos accesorios que Ud.
 • Seite 245 : Equipo De Seguridad De La Máquina

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 245 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD BOTAS Fiador del acelerador Use botas con puntera de acero y suela antideslizante. El fiador del acelerador está diseñado para impedir la activación involuntaria del acelerador. Cuando se oprime el fiador (A) en el mango (= cuando se agarra el mango), se desacopla el acelerador (B).
 • Seite 246 Controle que los amortiguadores de vibraciones estén Protección del equipo de corte enteros y bien sujetos. Póngase en contacto con su distribuidor de Husqvarna para sustituir el sistema amortiguador de vibraciones. Esta protección tiene por fin evitar que el usuario reciba ¡ATENCIÓN! La sobreexposición a las...
 • Seite 247 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 247 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Desprendimiento de emergencia Compruebe regularmente que el silenciador esté firmemente montado en la máquina. En la parte delantera hay un desprendimiento de emergencia de fácil acceso como medida de seguridad para el caso en que el motor se incendie u otra situación en que sea necesario liberarse de la máquina y el arnés.
 • Seite 248 : Equipo De Corte

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 248 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Equipo de corte El cabezal de corte está destinado a recortar la hierba. Este capítulo describe cómo Ud., con un mantenimiento correcto y utilizando el equipo de corte adecuado, podrá: •...
 • Seite 249 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 249 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD • Lime todos los dientes por igual para conservar el limado de la parte superior debe realizarse por igual equilibrio. en todos los dientes. ¡ATENCIÓN! Cambie siempre la hoja si la misma está...
 • Seite 250 : Montaje

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 250 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE Montaje del manillar y la Montaje de la hoja y del cabezal empuñadura de acelerador de corte ¡ATENCIÓN! • Coloque la empuñadura en la sujeción para la empuñadura del eje y ajústela con cuatro tornillos. Al montar el equipo de corte es sumamente importante que la guía de la pieza de arrastre/brida de apoyo quede...
 • Seite 251 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 251 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE Introduzca la guía del manto protector en la ranura de la • Coloque la pieza de arrastre (B) en el eje de salida. protección combinada. A continuación, fije el manto •...
 • Seite 252 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 252 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE (543, 553) • Apriete un tornillos en el cabezal de corte / las cuchillas de plástico (H) en el sentido contrario a las agujas del reloj. • El desmontaje se realiza en el orden inverso. Montaje de la protección de hoja y hoja de sierra Montaje de la protección de la...
 • Seite 253 : Montaje De La Protección Para Transportes

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 253 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE • Introduzca el pasador de seguridad (C) en el orificio • Encaje los dos cierres (B) en las ranuras (C) para fijar para bloquear el eje. el protector de transporte. •...
 • Seite 254 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 254 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAJE correas laterales para que el peso se distribuya sobre los hombros de forma pareja. Altura correcta Ajuste la correa de los hombros de manera que el equipo de corte quede paralelo al suelo. Equilibrio correcto Deje que el equipo de corte descanse ligeramente en el suelo.
 • Seite 255 : Manipulacion Del Combustible

  • Para un resultado y prestaciones óptimos, utilice quitar siempre el capuchón de encendido para el aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA, almacenaje prolongado de la máquina, si se va a especialmente fabricado para motores de dos dejar la máquina sin vigilar y para efectuar todas las tiempos refrigerados por aire.
 • Seite 256 : Repostaje

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 256 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Repostaje Aceite para motores de dos tiempos, litros Gasolina, litros 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 ¡ATENCIÓN! Las siguientes medidas 0,20 0,30 preventivas reducen el riesgo de 0,30 0,45 incendio: 0,40...
 • Seite 257 : Arranque Y Parada

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 257 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE Y PARADA Control antes de arrancar Cambie el cabezal o la protección de la recortadora si han recibido golpes o están agrietados. • Controle que la hoja no tenga grietas en la base de los dientes ni en el orificio central.
 • Seite 258 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 258 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE Y PARADA Arranque (543, 553) Encendido: Coloque el mando de detención en posición de arranque. Estrangulador: Ponga el estrangulador en la posición de estrangulamiento. (533) ¡ATENCIÓN! Cuando el motor es arrancado con el estrangulador en la posición activada o de aceleración de arranque, el equipo de corte comienza a...
 • Seite 259 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 259 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE Y PARADA guantes protectores. No emplee nunca una máquina con un excitador de ignición defectuoso. Acelerador con fiador de aceleración de arranque: Para obtener la posición de aceleración de arranque, presionar primero el fiador del acelerador y el acelerador, y después presionar el botón de aceleración de arranque (A).
 • Seite 260 : Técnica De Trabajo

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 260 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Instrucciones generales de Sea sumamente cuidadoso al cortar en árboles en tensión. Un árbol en tensión puede, tanto antes como trabajo después de terminar de cortar, volver a su posición normal.
 • Seite 261 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 261 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Métodos de trabajo ¡ATENCIÓN! Ni el usuario de la máquina ni ninguna otra persona debe intentar ¡ATENCIÓN! Las máquinas equipadas quitar la vegetación cortada cuando el con hojas de sierra u hojas para hierba motor o el equipo de corte aún están pueden ser despedidas violentamente girando, dado que esto comporta riesgo...
 • Seite 262 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 262 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO condiciones actuales del viento, de manera que los de rotación de la hoja lleve la base del árbol hacia la troncos desbrozados caigan en la zona ya izquierda. desbrozada del terreno.
 • Seite 263 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 263 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Desbroce de arbustos con hoja de sierra • Si al desbrozar la hierba la hoja es inclinada un poco hacia la izquierda, la hierba se acumula en una hilera que es más fácil de juntar posteriormente, por ejemplo al rastrillar.
 • Seite 264 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 264 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABAJO Raspado • La técnica de raspado corta toda la vegetación no deseada. Mantenga el cabezal de corte justo por encima del suelo, en posición inclinada. Deje que la punta del hilo golpee el suelo alrededor de árboles, columnas, estatuas, etc.
 • Seite 265 : Mantenimiento

  (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Limpie el filtro cada 25 horas de funcionamiento o más seguido si trabaja en un entorno muy polvoriento. Limpieza del filtro de aire (543, 553) Desmonte la cubierta del filtro de aire y retire el filtro.
 • Seite 266 : Filtro De Combustible

  Aceitado del filtro de plástico celular (533) Use siempre aceite para filtros de HUSQVARNA, art. nº. 531 00 92-48. El aceite para filtros contiene disolvente para facilitar su distribución uniforme en el filtro. Evite por lo tanto su contacto con la piel.
 • Seite 267 : Programa De Mantenimiento

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 267 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANTENIMIENTO Programa de mantenimiento A continuación incluimos una lista con los puntos de mantenimiento a efectuar en la máquina. La mayoría de los puntos se describen en el capítulo “Mantenimiento”. El usuario sólo puede efectuar los trabajos de mantenimiento y servicio descritos en este manual.
 • Seite 268 : Datos Tecnicos

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 268 Monday, August 22, 2011 1:26 PM DATOS TECNICOS Datos técnicos Datos técnicos 533RS 543RS 553RS Motor Cilindrada, cm 29,5 40,1 50,6 Diámetro del cilindro, mm 38,0 40,5 45,5 Carrera, mm 31,1 31,1 Régimen de ralentí, r.p.m. 3000...
 • Seite 269 Cabezal de corte 544 04 42-10 T35, T35x (hilo Ø 2,4-3,0 mm) 544 04 42-10 Cazoleta de apoyo Fija 543RS Protección para el equipo de Accesorios homologados Tipo corte, Art. nº. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 dientes) 537 33 16-01 Hoja para hierba/cuchilla para hierba Multi 255-3 (Ø...
 • Seite 270 : Declaración Ce De Conformidad

  Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declaramos que las desbrozadoras Husqvarna 533RS, 543RS y 553RS a partir del número de serie del año 2011 en adelante (el año se indica claramente en la placa de identificación, seguido del número de serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO: - 2006/42/CE «relativa a máquinas»...
 • Seite 271 : Explicação Dos Símbolos Símbolos

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 271 Monday, August 22, 2011 1:26 PM EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos Use botas estáveis e antideslizantes. ATENÇÃO! Um roçador de erva, de arbustos ou recortadora de relva, se indevida ou incorrectamente utilizados pode transformar-se num instrumento perigoso, causando sérios ferimentos ou até...
 • Seite 272 : Índice

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 272 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe o seguinte: EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos ............... 271 Leia as instruções para o uso com toda a atenção. ÍNDICE Índice ..............272 ATENÇÃO! A exposição prolongada a ruídos pode provocar danos auditivos Antes de arrancar, observe o seguinte: ....
 • Seite 273 : Introdução

  Prezado cliente! Parabéns pela sua prefência na compra de um produto Husqvarna ! A história da Husqvarna recua no tempo até 1689, quando o rei Karl XI mandou construir uma fábrica na margem da ribeira Huskvarna para fabricar mosquetes. A localização junto à...
 • Seite 274 : Como Se Chama

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 274 Monday, August 22, 2011 1:26 PM COMO SE CHAMA? 543RS, 553RS 533RS As peças do roçador Lâmina 16 Direcção Enchimento de massa lubrificante, engrenagem 17 Porca de freio angular 18 Flange de apoio Engrenagem angular 19 Copo de apoio Protecção do equipamento de corte...
 • Seite 275 : Instruções Gerais De Segurança

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 275 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Importante Equipamento de protecção pessoal IMPORTANTE! IMPORTANTE! A máquina é construída somente para recortar relva. Um roçador de erva, de arbustos ou recortadora de relva, Os únicos acessórios em que pode usar o motor como se indevida ou incorrectamente utilizados pode propulsor são os equipamentos de corte recomendados transformar-se num instrumento perigoso, causando...
 • Seite 276 : Equipamento De Segurança Da Máquina

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 276 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA BOTAS ATENÇÃO! Nunca use uma máquina com Use botas com biqueiras de aço e solas antideslizantes. equipamento de segurança defeituoso. O equipamento de segurança da máquina deverá ser controlado e a sua manutenção feita conforme se descreve nesta secção.
 • Seite 277 Esta protecção destina-se a evitar que objectos soltos Verifique se os elementos anti-vibração estão inteiros e sejam lançados contra o utente. A protecção evita bem fixos. Contacte o seu fornecedor Husqvarna para substituir o sistema anti-vibração. – Portuguese...
 • Seite 278 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 278 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Nunca use uma máquina com silenciador defeituoso. ATENÇÃO! A exposição excessiva a vibrações pode levar a lesões arteriais ou nervosas em pessoas que tenham distúrbios do aparelho circulatório. Procure um médico se constatar sintomas corporais que se possam relacionar com exposição excessiva a...
 • Seite 279 : Equipamento De Corte

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 279 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA de corte. (NOTA! A porca tem rosca à esquerda.) Aperte Equipamento de corte a porca com a chave de aperto da porca do disco. A lâmina de serra destina-se ao uso em achas de madeira ou semelhantes.
 • Seite 280 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 280 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Verifique se o equipamento de corte está danificado ou Uma lâmina correctamente limada é uma condição para com rachaduras. Um equipamento de corte danificado um trabalho eficiente e para evitar desgaste deve sempre ser substituído.
 • Seite 281 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 281 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Cabeçote de recorte IMPORTANTE! Certifique-se sempre de que a corda de corte seja enrolada firme e uniformemente no tambor, para evitar a ocorrência de vibrações prejudiciais à saúde na máquina.
 • Seite 282 : Montagem

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 282 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM Montagem da direcção e do Montagem da lâmina e cabeçote punho do acelerador de recorte ATENÇÃO! Ao montar o equipamento de corte, é de extrema importância que o accionador/ • Monte a barra de direcção no grampo respectivo , flange de apoio se ajuste correctamente sobre o eixo, utilizando quatro parafusos.
 • Seite 283 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 283 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM A extensão da guarda é fácil de remover com uma chave aperta-se quando a chave é girada contra o sentido de fendas (ver figura). de rotação (CUIDADO! rosca à esquerda). (533) Montagem da protecção de lâmina, lâmina de relva e faca de relva...
 • Seite 284 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 284 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM Montagem da protecção de recorte e do • Desmonte a fixação (H). Monte o adaptador (I) e a capa (J) com os dois parafusos (K) como se mostra cabeçote de recorte na figura.
 • Seite 285 : Montagem Da Protecção Para Transporte

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 285 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGEM caixa deverá actuar para afrouxar e apertar a porca, outra situação de emergência, quanto for necessário respectivamente. livrar-se rapidamente do suporte e da máquina. Montagem da protecção para Carga igualmente distribuída sobre os transporte ombros Um suporte e uma máquina bem ajustados facilitam o...
 • Seite 286 : Manejo De Combustível

  Para obter o melhor resultado e rendimento, use óleo • Trave a máquina durante o transporte. para motores a dois tempos HUSQVARNA, produzido especialmente para os nossos motores a dois tempos • Para impedir o arranque acidental do motor, a arrefecidos a ar.
 • Seite 287 : Abastecimento

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 287 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANEJO DE COMBUSTÍVEL Abastecimento Óleo de dois tempos, litros Gasolina, litros 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 ATENÇÃO! As medidas de precaução 0,30 0,45 abaixo diminuem os riscos de incêndio: 0,40 0,60 Não fume nem ponha nenhum objecto...
 • Seite 288 : Arranque E Paragem

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 288 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE E PARAGEM Controlo antes de arrancar tiverem sido sujeitos a golpes ou apresentarem rachaduras. • Verifique na lâmina se não há rachaduras na base dos dentes ou no furo central. O motivo mais comum de formação de rachaduras são cantos afiados na base dos dentes, criados por limagem ou por ter a lâmina sido usado com dentes cegos.
 • Seite 289 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 289 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE E PARAGEM (533) ATENÇÃO! Quando o motor é posto em marcha com o arranque a frio na posição de choke ou aceleração de arranque, o equipamento de corte começa imediatamente a girar. Pressione o corpo da máquina contra o solo com a mão esquerda (NOTA! Não o faça com o pé!).
 • Seite 290 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 290 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ARRANQUE E PARAGEM Para alavancas de aceleração com bloqueio da aceleração de arranque: A mistura de arranque é obtida, premindo primeiro o bloqueio do acelerador e o acelerador e premindo depois o botão de aceleração de arranque (A).
 • Seite 291 : Técnica De Trabalho

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 291 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Instruções gerais de trabalho antes como após a serração, retornar à sua posição normal. Uma postura incorrecta da sua parte ou do corte da serra poderão levar a árvore a atingi-lo a si IMPORTANTE! ou à...
 • Seite 292 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 292 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Métodos de trabalho ATENÇÃO! Nem o utililizador da máquina nem qualquer outra pessoa deverão ATENÇÃO! As máquinas equipadas com tentar afastar o material cortado lâminas de serra ou lâminas para a relva enquanto o motor ou o equipamento de podem ser projectadas violentamente corte estiverem a rodar, dado que isso...
 • Seite 293 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 293 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO terreno. Adapte o carreiro inclusivamente às modo que a rotação da lâmina leve a parte inferior da condições do vento existentes, de modo que os árvore para a esquerda. troncos roçados caiam na parte roçada do povoamento.
 • Seite 294 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 294 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Roçar arbustos com a lâmina de serra • Se inclinar a lâmina um pouco para a esquerda ao roçar, a relva acumula-se numa linha, facilitando a recolha, p. ex. com o ancinho. •...
 • Seite 295 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 295 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TÉCNICA DE TRABALHO Raspagem • A técnica de raspagem remove toda a vegetação indesejável. Mantenha o cabeçote de recorte um pouco acima do solo e incline-o. Deixe a extremidade da corda tocar o solo à volta das árvores, estacas, estátuas, etc.
 • Seite 296 : Manutenção

  (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Limpe o filtro após 25 horas de funcionamento ou mais frequentemente em ambientes de muita poeira. Limpeza do filtro de ar (543, 553) Remova a cobertura do filtro de ar e retirar o filtro. Limpe, ATENÇÃO! Se não for possível ajustar a...
 • Seite 297 : Filtro De Combustível

  Oleamento do filtro de espuma de plástico (533) Utilize sempre óleo para filtros HUSQVARNA, art. nº 531 00 92-48. O óleo para filtros contém um solvente para facilitar a aplicação homogénea pelo filtro. Por essa Vela de ignição razão, evite contacto com a pele.
 • Seite 298 : Esquema De Manutenção

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 298 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANUTENÇÃO Esquema de manutenção Abaixo segue uma lista dos cuidados a ter com a máquina. A maioria dos pontos encontram-se descritos na secção Manutenção. O utente só pode efectuar trabalhos de manutenção e assistência do tipo descrito nestas instruções. Intervenções maiores devem ser efectuadas por uma oficina autorizada.
 • Seite 299 : Especificações Técnicas

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 299 Monday, August 22, 2011 1:26 PM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas Especificações técnicas 533RS 543RS 553RS Motor Cilindrada, cm 29,5 40,1 50,6 Diâmetro do cilindro, mm 38,0 40,5 45,5 Curso do pistão, mm 31,1 31,1 Rotação em vazio, r/min.
 • Seite 300 Cabeçote de recorte 544 04 42-10 T35, T35x (corda Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Copo de apoio Fixo 543RS Protecção para equipamento de Acessórios aprovados Tipo corte, Art. nº Grass 255-4 1" (Ø 255 4-dentes) 537 33 16-01 Lâmina para erva/faca para erva...
 • Seite 301 : Certificado Ce De Conformidade

  Nós, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, telefone n° +46-36-146500, declaramos ser de nossa inteira responsabilidade que os produtos roçador Husqvarna 533RS, 543RS e 553RS a que se refere esta declaração, com números de série do ano de 2011 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo, seguido de um número de série) está...
 • Seite 302 : Simbologia Simboli

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 302 Monday, August 22, 2011 1:26 PM SIMBOLOGIA Simboli Usare stivali robusti e antisdrucciolo. AVVERTENZA! Usati in maniera impropria o negligente lo sfrascatore, il decespugliatore e il bordatore possono essere attrezzi pericolosi, in grado di provocare lesioni gravi o mortali all’utilizzatore Emissioni di rumore nell’ambiente in o a terzi.
 • Seite 303 : Indice

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 303 Monday, August 22, 2011 1:26 PM INDICE Indice Prima dell’avviamento osservare quanto segue: SIMBOLOGIA Simboli ..............302 Leggere accuratamente le istruzioni per l’uso. INDICE Indice ..............303 AVVERTENZA! Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni Prima dell’avviamento osservare quanto segue: .. 303 permanenti all'udito.
 • Seite 304 : Introduzione

  Husqvarna. La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con qualità e prestazioni come priorità assoluta. L'idea commerciale si basa sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti a motore destinati a giardinaggio e silvicultura ed anche al settore edilizio e a quello dell'installazione di impianti.
 • Seite 305 : Che Cosa C'è

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 305 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CHE COSA C’È? 543RS, 553RS 533RS Cosa c’è nel decespugliatore? Lama 16 Manubrio Rifornimento lubrificante, riduttore angolare 17 Dado di bloccaggio Riduttore angolare 18 Flangia di sostegno Protezione del gruppo di taglio...
 • Seite 306 : Norme Generali Di Sicurezza

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 306 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA Importante Abbigliamento protettivo IMPORTANTE! IMPORTANTE! Questa macchina è destinata esclusivamente all’uso Usati in maniera impropria o negligente lo sfrascatore, il per la bordatura di manti erbosi. decespugliatore e il bordatore possono essere attrezzi pericolosi, in grado di provocare lesioni gravi o mortali I soli accessori per azionare i quali vi è...
 • Seite 307 : Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 307 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA STIVALI Fermo del gas Utilizzare stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo. Il fermo del gas impedisce le accelerazioni involontarie. Quando il fermo (A) viene premuto nell’impugnatura (mentre si impugna la motosega), si libera il comando del gas (B).
 • Seite 308 Protezione del gruppo di taglio taglio e impugnature. Controllare che gli elementi ammortizzatori siano integri e ben fissati. Contattare il rivenditore Husqvarna per sostituire il sistema di smorzamento delle vibrazioni. Questa protezione mira ad impedire che vengano lanciati AVVERTENZA! L’esposizione eccessiva oggetti dal gruppo di taglio contro l’utilizzatore.
 • Seite 309 : Attrezzatura Di Taglio

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 309 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA dalla macchina e dall’imbracatura. Vedi istruzioni alla AVVERTENZA! L’interno della marmitta voce Come indossare l’imbracatura ed agganciare il contiene sostanze chimiche che decespugliatore. potrebbero essere cancerogene. Evitare il contatto con queste sostanze in caso di marmitta danneggiata.
 • Seite 310 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 310 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA Regole basilari IMPORTANTE! Usare solo gruppi di taglio abbinati ai tipi di protezione da noi raccomandati! Vedi capitolo Dati tecnici. Per un corretto montaggio del filo e per la scelta di un Usare solo gruppi di taglio abbinati ai tipi di protezione da filo dal diametro adatto vedere le istruzioni per il gruppo noi raccomandati! Vedi capitolo Dati tecnici.
 • Seite 311 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 311 Monday, August 22, 2011 1:26 PM NORME GENERALI DI SICUREZZA • Per mantenere l’equilibratura, limare ugualmente tutti quella con lima tonda. L’affilatura del lato superiore i taglienti. deve essere uguale su ciascun dente. AVVERTENZA! Rottamare sempre la lama che sia piegata, contorta, lesionata, incrinata o danneggiata in altro modo.
 • Seite 312 : Montaggio

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 312 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO Montaggio del manubrio e Montaggio della lama e della impugnatura dell'acceleratore testina portafilo AVVERTENZA! Durante il montaggio del gruppo di taglio è di estrema importanza fare in modo • Fissare il manubrio alla relativa fascetta con quattro che la guida del menabrida/flangia di viti.
 • Seite 313 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 313 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO Lo smontaggio del carter protettivo si effettua il dado girare la chiave in senso contrario a quello di semplicemente utilizzando il cacciavite (vedere figura). rotazione (NOTA! filettatura sinistrorsa). (533) Montaggio di paralama, lama tagliaerba e coltello tagliaerba •...
 • Seite 314 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 314 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO Montaggio di protezione della testina e • Smontare la piastrina di fissaggio (H). Montare l’adattatore (I) e la brida (J) con le due viti (K) come in testina portafilo figura. Montare il paralama (A) con 4 viti (L) sull’adattatore come in figura.
 • Seite 315 : Montaggio Della Protezione Per Il Trasporto

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 315 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MONTAGGIO mostra la zona di utilizzo della chiave a bussola necessario liberarsi rapidamente dell’imbracatura e della quando si avvita e si svita il dado. macchina. Montaggio della protezione per il Carico uniforme sulle spalle trasporto Un’adeguata regolazione dell’imbracatura e della macchina facilita notevolmente il lavoro.
 • Seite 316 : Operazioni Con Il Carburante

  • Per un risultato ottimale, utilizzare l’olio per motori a • Mettere in sicurezza la macchina durante il trasporto. due tempi HUSQVARNA, studiato appositamente per • Prevenire l’avviamento involontario staccando i nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria.
 • Seite 317 : Rifornimento

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 317 Monday, August 22, 2011 1:26 PM OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Rifornimento Olio per motori a due tempi, litri Benzina, litri 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 AVVERTENZA! I seguenti accorgimenti 0,30 0,45 diminuiscono il pericolo di incendio: 0,40 0,60 Non fumare o portare sorgenti di calore...
 • Seite 318 : Avviamento E Arresto

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 318 Monday, August 22, 2011 1:26 PM AVVIAMENTO E ARRESTO Controlli prima dell’avviamento protezione della testina nel caso in cui abbiano subito degli urti o presentino incrinature. • Controllare la lama per accertarsi che non vi siano incrinature sul fondo dei denti o presso il foro centrale. Le cause più...
 • Seite 319 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 319 Monday, August 22, 2011 1:26 PM AVVIAMENTO E ARRESTO Avviamento (543, 553) Accensione: Spingere l’interruttore di arresto in posizione di avviamento. Aria: Portare il comando dell’aria in posizione di starter. (533) AVVERTENZA! Accendendo il motore con il comando della valvola dell’aria in posizione di arricchimento o di avviamento il gruppo di taglio inizia immediatamente a ruotare.
 • Seite 320 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 320 Monday, August 22, 2011 1:26 PM AVVIAMENTO E ARRESTO difettoso. Usare sempre i guanti. Non usare mai la macchina se il cappuccio della candela è difettoso. Per le manopole di avviamento con fermo del gas vale quanto segue: Il gas di avviamento si ottiene premendo prima il fermo dell’acceleratore e l’acceleratore e poi il pulsante del gas di avviamento (A).
 • Seite 321 : Tecnica Di Lavoro

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 321 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO Istruzioni generali di lavoro per riassumere la sua posizione originaria, sia prima che dopo l’operazione. Una posizione sbagliata dell’operatore o del taglio può far sì che l’albero IMPORTANTE! colpisca l’operatore o la macchina in modo da fargli Questo capitolo comprende le regole fondamentali di perdere il controllo.
 • Seite 322 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 322 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO Metodi di lavoro AVVERTENZA! Non cercare mai di rimuovere il materiale tagliato con il AVVERTENZA! Le macchine dotate di motore in moto o il gruppo di taglio in lame da taglio o sfalcio possono essere rotazione.
 • Seite 323 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 323 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO abbattuti cadano sulla parte di terreno che è già stata rotazione spinga la parte inferiore del tronco verso passata. sinistra. • Per far cadere il tronco in avanti la parte inferiore del tronco va condotta indietro.
 • Seite 324 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 324 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO Sfoltimento dei cespugli con lama per (prendendo ad esempio l’orologio, la posizione sarebbe fra le 8 e le 12). sfrascatura • I tronchi e gli sterpi di piccolo spessore si abbattono falciando.
 • Seite 325 H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 325 Monday, August 22, 2011 1:26 PM TECNICA DI LAVORO che l’estremità del filo colpisca il terreno attorno ad alberi, pilastri, statue o simili. NOTA! Questo metodo comporta una maggiore usura del filo. • Se si lavora contro pietre, mattoni, cemento, recinzioni metalliche ecc.
 • Seite 326 : Manutenzione

  (533) (533) (543, 553) (543, 553) 553RS 543RS Il filtro dev’essere pulito ogni 25 ore di esercizio o più spesso se l’ambiente è estremamente polveroso. Pulizia del filtro dell’aria (543, 553) Smontare il coperchio del filtro dell’aria e togliere il filtro.
 • Seite 327 : Filtro Del Carburante

  Il lubrificante nell’alloggiamento del riduttore non va normalmente cambiato se non in caso di eventuali riparazioni. (533) Utilizzare sempre olio per filtro HUSQVARNA, art. no. 531 00 92-48. Quest’olio contiene un solvente che ne facilita la distribuzione uniforme nel filtro. Evitare quindi il contatto diretto con la pelle.
 • Seite 328 : Schema Di Manutenzione

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 328 Monday, August 22, 2011 1:26 PM MANUTENZIONE Schema di manutenzione Qui di seguito troverete una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sulla macchina. La maggior parte dei punti è descritta al capitolo Manutenzione. L'utilizzatore può eseguire solo le operazioni di manutenzione e assistenza descritte in questo manuale delle istruzioni.
 • Seite 329 : Caratteristiche Tecniche

  H1154443-01,533,543,553_1.fm Page 329 Monday, August 22, 2011 1:26 PM CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche 533RS 543RS 553RS Motore Cilindrata, cm 29,5 40,1 50,6 Alesaggio, mm 38,0 40,5 45,5 Corsa, mm 31,1 31,1 Regime del motore al minimo, giri/min 3000...
 • Seite 330 Testina portafilo 544 04 42-10 T35, T35x (cavo Ø 2,4 - 3,0 mm) 544 04 42-10 Coppetta di supporto Fissa 543RS Protezione per gruppo di taglio, Accessori omologati Tipo Art. no. Grass 255-4 1" (Ø 255 4 denti) 537 33 16-01 Lama/coltello tagliaerba Multi 255-3 (Ø...
 • Seite 331 : Dichiarazione Di Conformità Ce

  La Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel +46-36-146500, dichiara con la presente che i decespugliatori Husqvarna 533RS, 543RS e 553RS a partire dai numeri di serie del 2011 in poi (l’anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: - del 17 maggio 2006 "sulle macchine"...
 • Seite 332 : A Szimbólumok Magyarázata Egyezményes Jelek

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 332 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes jelek Használjon stabil, nem csúszós csizmát. VIGYÁZAT! A helytelenül vagy gondatlanul használt tisztító, bokorvágó és trimmelŒ fırészek veszélyes szerszámok lehetnek, használatuk komoly vagy halálos kimenetelı sérülésekhez vezethet a A környezet zajszennyezése az Európai dolgozó...
 • Seite 333 : Tartalomjegyzék

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 333 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Indítás elŒtt a következŒkre ügyeljen: A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes jelek ............. 332 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék ............333 VIGYÁZAT! Hosszú távon a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást Indítás elŒtt a következŒkre ügyeljen: ......
 • Seite 334 : Tisztelt Vásárlónk

  A Husqvarna ma ezen a területen mıködik. A Husqvarna ma a világ egyik vezetŒ, a minŒséget és a teljesítményt elŒtérbe helyezŒ gyártója az erdészeti és kerti termékek területén. A vállalat üzleti célkitızése motor meghajtású termékek kifejlesztése, gyártása és marketingje az erdészeti és kerti felhasználás, valamint az építŒipar számára.
 • Seite 335 : Mi Micsoda

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 335 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM MI MICSODA? 543RS, 553RS 533RS Mi micsoda a tisztítófırészen? Penge 16 Kormány A kenŒanyag betöltése, szögváltómı 17 Zárócsavaranya Szögváltómı 18 Támkarima A vágófelszerelés védŒrésze 19 Támasztócsésze HajtóengelycsŒ 20 Meghajtótárcsa Startgázgomb 21 KormányrögzítŒ...
 • Seite 336 : Általános Biztonsági Intézkedések

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 336 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Fontos Személyi védŒfelszerelés FONTOS! FONTOS! A gép kizárólag fınyírásra való. A helytelenül vagy gondatlanul használt tisztító, bokorvágó és trimmelŒ fırészek veszélyes szerszámok lehetnek, A motort mint meghajtó eszközt kizárólag a Mıszaki adatok használatuk komoly vagy halálos kimenetelı...
 • Seite 337 : A Gép Biztonsági Felszerelése

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 337 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK CSIZMÁK fogantyút), akkor szabaddá teszi a gázadagoló gombot (B). Amikor a fogantyút elengedi, akkor úgy a gázadagoló gomb, Viseljen acéllemez lábujjvédŒvel és csúszásgátló talppal mint a reteszgomb visszaugrik eredeti helyzetébe. ErrŒl két ellátott védŒcsizmát.
 • Seite 338 EllenŒrizze, hogy a rezgéscsökkentŒ egységek sértetlenek-e és rögzítve vannak-e. A rezgéscsillapító rendszer cseréje érdekében forduljon Husqvarna szakkereskedŒhöz. Indítsa be a motort, és gyŒzŒdjön meg arról, hogy az leáll, ha a leállítókapcsolót stopállásba helyezi. VIGYÁZAT! A rezgéseknek való túlzott kitétel ér- vagy idegsérüléseket okozhat...
 • Seite 339 : Vágószerkezet

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 339 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK GyŒzŒdjön meg róla, hogy a heveder szíjai megfelelŒen Zárócsavaranya helyezkednek el. A tartószíj és a gép beállítása után ellenŒrizze, hogy a heveder gyorskioldó zára mıködik-e. Kipufogódob Egy bizonyos típusú vágófelszerelésnél a rögzítés zárócsavaranyával történik.
 • Seite 340 H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 340 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A fırészpenge élezését helyesen végezze. Kövesse VIGYÁZAT! MielŒtt bármilyen munkát elŒírásainkat és a javasolt élezŒ szerszámot használja. A végezne a vágófelszerelésen, kapcsolja ki hibásan élezett penge növeli az elakadás, a visszarúgás, a motort.
 • Seite 341 H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 341 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A helyesen élezett penge a hatékony munka egyik feltétele, és Nyírófej a tisztítófırész és a penge elhasználódását is csökkenti. FONTOS! A zsinór legyen mindig szorosan és egyenletesen a dobra tekerve, ellenkezŒ...
 • Seite 342 : A Kormányrúd És A Gázszabályozó Kar Összeszerelése

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 342 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS A kormányrúd és a gázszabályozó A penge és a nyírófej kar összeszerelése összeszerelése VIGYÁZAT! • ErŒsítse a kormányt négy csavarral a tengely kormányrögzítŒjébe. A vágófelszerelés összeszerelésénél igen fontos, hogy a meghajtótárcsa/ támkarima helyzetszabályozója helyesen illeszkedjen a vágófelszerelés középponti nyílásába.
 • Seite 343 H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 343 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS Illessze a védŒtoldat vezetŒelemét a kombivédŒ vájatába. • Helyezze fel a meghajtótárcsát (B) a kifelé menŒ Pattintsa a védŒtoldatot a helyére a védŒelemen a négy tengelyre. gyorszár segítségével. • Addig forgassa a pengetengelyt, amíg a meghajtótárcsa nyílása és a váltóház megfelelŒ...
 • Seite 344 H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 344 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS (543, 553) • A szétszerelés a mıveletek ellentétes sorrendben történŒ elvégzésével történik. A pengevédŒ és a fırészpenge összeszerelése • Távolítsa el a rögzítŒlapot (H). Szerelje fel az adaptert (I) A trimmervédŒ és a nyírófej felszerelése és a szorítóbilincset (J) a két csavarral (K) az ábra szerint.
 • Seite 345 : A Szállítási Védœsapka Felszerelése

  H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 345 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS forgásirányával ellentétes irányban meghúzzuk A heveder és a tisztítófırész (FIGYELEM! balos menet). beállítása VIGYÁZAT! A tisztítófırész munka közben mindig legyen beakasztva a hevederbe. EllenkezŒ esetben nem irányítható a tisztítófırész biztonsággal, amely veszélyeztetheti az Ön és környezete testi épségét.
 • Seite 346 H1154443-58,533,543,553_2.fm Page 346 Wednesday, August 17, 2011 8:10 AM ÖSSZESZERELÉS Helyes magasság A vállszíjat úgy állítsa be, hogy a vágófelszerelés a talajjal párhuzamosan helyezkedjen el. Helyes egyensúly Engedje a vágófelszerelést könnyedén ráfeküdni a talajra. Mozdítsa el a függesztŒhurkot, hogy a tisztítófırész helyes egyensúlyba kerüljön.
 • Seite 347 : Üzemanyagbiztonság

  MielŒtt a gépet hosszabb idŒre használaton kívül helyezné, • A legjobb eredmény és teljesítmény elérése érdekében tisztítsa meg alaposan, és végeztesse el teljes szervizét. használjon HUSQVARNA kétütemı motorolajat, amely kifejezetten léghıtéses, kétütem