Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita DTR180 Betriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DTR180:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 81
EN
Cordless Rebar Tying Tool
Akumulatorowe Narzędzie do
PL
Wiązania Zbrojenia
Akkumulátoros betonacél-
HU
kötöző szerszám
Akumulátorový nástroj na
SK
viazanie vystužovacích tyčí
CS
Akumulátorová vázačka drátů NÁVOD K OBSLUZE
Акумуляторний Пістолет
UK
Для В'язання Арматури
Mașină de legat bare pentru
RO
armături, cu acumulator
Akku-Drahtbindemaschine
DE
DTR180
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
11
20
31
41
51
60
71
81

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita DTR180

 • Seite 1 HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV kötöző szerszám Akumulátorový nástroj na NÁVOD NA OBSLUHU viazanie vystužovacích tyčí Akumulátorová vázačka drátů NÁVOD K OBSLUZE Акумуляторний Пістолет ІНСТРУКЦІЯ З Для В’язання Арматури ЕКСПЛУАТАЦІЇ Mașină de legat bare pentru MANUAL DE INSTRUCŢIUNI armături, cu acumulator Akku-Drahtbindemaschine BETRIEBSANLEITUNG DTR180...
 • Seite 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4...
 • Seite 3 Fig.11 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14...
 • Seite 4 Fig.15 Fig.18 Fig.16 Fig.19 Fig.17...
 • Seite 5 Fig.22 Fig.20 Fig.23 45° 45° Fig.21 Fig.24...
 • Seite 6 45° 45° Fig.25 Fig.28 Fig.26 Fig.29 Fig.27 Fig.30...
 • Seite 7 Fig.31 Fig.35 Fig.32 Fig.36 Fig.33 Fig.37 Fig.34 Fig.38...
 • Seite 8 Fig.39 Fig.42 Fig.43 Fig.40 Fig.44 Fig.41...
 • Seite 9 Fig.45 Fig.49 Fig.46 Fig.50 Fig.47 Fig.51 Fig.48 Fig.52...
 • Seite 10 Fig.53 Fig.54...
 • Seite 11: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DTR180 Tie wire (Optional accessory) ø0.8 mm Diameter of rebars that can be tied From #3 x #3 to (#4 x 2) x (#4 x 2) From 10 mm x 10 mm to (13 mm x 2) x (13 mm x 2)
 • Seite 12: Safety Warnings

  Symbols WARNING: Wear ear protection. WARNING: The noise emission during actual The followings show the symbols used for the equip- use of the power tool can differ from the declared ment. Be sure that you understand their meaning before value(s) depending on the ways in which the tool is use.
 • Seite 13 22. Do not use the tool for any work other than them. If rebars move due to tying, you may be wire tying. Otherwise, an accident may occur. injured. 23. Always use Makita's genuine wires. If wires are not used for a long period of time, they may rust. Do not 10. Do not touch the wires during the wire tying process. Otherwise, you may get caught in the use rusted wires. Otherwise, they may cause an accident.
 • Seite 14: Functional Description

  CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that Indicator lamps Remaining capacity have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and Lighted Blinking charger. 75% to 100% Tips for maintaining maximum 50% to 75% battery life 25% to 50% Charge the battery cartridge before completely discharged.
 • Seite 15 Mode switching button NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. When the power is turned on and the tying mode lamp is lit, you can select the single actuation mode or the Tool / battery protection system continuous actuation mode via the mode switching but- ton. When you turn the power on again, the tool starts in the mode that was most recently selected.
 • Seite 16: Operation

  Failure to do so may cause an accident. Checking before work NOTICE: Using wires other than Makita's genu- ine tie wires may cause the tool to malfunction. CAUTION: If the tool has a safety mecha- nism-related problem, do not use it.
 • Seite 17 While pulling the switch trigger, push the tool vertically Tying work against the rebars, and press the arm against the point where the rebars cross at a 45-degree angle. Press the contact CAUTION: plate firmly against the tying point. The wire will be tied. Before inserting the battery car- ► Fig.28: 1. Contact plate tridge, be sure to release your fingers from the switch trigger and lock the trigger. If you insert After tying, exercise care not to hook the arm on the battery cartridge while the switch trigger is being the rebars and pull the tool up.
 • Seite 18: Maintenance

  Turn wire guide B over and clean its inside. cracks may result. ► Fig.45 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Remove cutter A, cutter B, top plate, and link arm repairs, any other maintenance or adjustment should A from arm plate A. Then, clean them. be performed by Makita Authorized or Factory Service ► Fig.46: 1. Cutter B 2. Link arm A 3. Cutter A 4. Arm Centers, always using Makita replacement parts. plate A 5. Top plate Cleaning the cutter section Assembling When the tool is used, dust and wire particles may When cleaning is finished, assemble the parts accord- become adhered to the cutter section. In such a case,...
 • Seite 19: Optional Accessories

  Centers for repairs. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Seite 20: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DTR180 Drut wiązałkowy (akcesorium opcjonalne) ø0,8 mm Średnica wiązanych prętów zbrojeniowych Od #3 x #3 do (#4 x 2) x (#4 x 2) Od 10 mm x 10 mm do (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Szacowana liczba wiązań na szpulę Około 120 wiązań...
 • Seite 21 Symbole OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu. OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwa- Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządze- rzanego podczas rzeczywistego użytkowania niu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać elektronarzędzia może się różnić od wartości się z ich znaczeniem. deklarowanej w zależności od sposobu użytko- wania narzędzia, a w szczególności od rodzaju Przeczytać instrukcję obsługi. obrabianego elementu. OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane Nosić okulary ochronne.
 • Seite 22: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  • Sprawdzić, czy żaden element nie jest wystąpieniu błędu. (Zlecić naprawę w uszkodzony. lokalnym autoryzowanym punkcie serwi- Sprawdzić, czy żadna śruba nie jest • sowym Makita.) poluzowana. • Podczas wkładania lub wyjmowania • Sprawdzić, czy urządzenia zabezpiecza- szpuli drutu. jące pracują w normalny sposób.
 • Seite 23 Zakleić taśmą lub zaślepić otwarte styki akumula- 23. Zawsze używać oryginalnych drutów firmy tora oraz zabezpieczyć go, aby nie mógł się prze- Makita. Druty mogą zardzewieć, jeśli nie będą suwać w opakowaniu. używane przez dłuższy czas. Nie używać zardzewiałych drutów. Mogłoby to doprowadzić Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumula- do wypadku. tora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać...
 • Seite 24: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA WSKAZÓWKA: Zależnie od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazywany poziom może nieznacznie się różnić od rzeczywistego stanu nała- dowania akumulatora. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu- lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest Układ zabezpieczenia narzędzia/ ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. akumulatora Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Narzędzie jest wyposażone w układ zabezpieczenia narzędzia/akumulatora. Układ automatycznie odcina PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem zasilanie silnika w celu wydłużenia trwałości narzędzia akumulatora należy zawsze wyłączyć...
 • Seite 25 że wyłączono zasilanie, zabloko- nia wystarczy zwolnić spust przełącznika. Po pracy wano spust i wyjęto akumulator. W przeciwnym należy wcisnąć przycisk blokady spustu od strony B. razie może dojść do wypadku. Po pociągnięciu za przełącznik spustu narzędzie UWAGA: Użycie drutów innych niż oryginalne wykonuje sekwencję kolejnych operacji w następującej druty wiązałkowe firmy Makita może spowodować kolejności, a następnie zatrzymuje się automatycznie. awarię narzędzia. Podanie drutu. Odcięcie drutu. Wcisnąć dźwignię zwalniającą i zablokować ją Przytrzymanie i skręcenie drutu przez hak. dźwignią blokady. ► Rys.9: 1. Dźwignia zwalniająca 2. Dźwignia blokady Powrót haka do pierwotnego położenia.
 • Seite 26 Przed użyciem narzędzia upewnić się, że mechanizm Zdjąć końcówkę drutu z haka na szpuli. zabezpieczający działa prawidłowo. Jeśli narzędzie jest ► Rys.13: 1. Hak włączone, a mechanizm zabezpieczający nie działa, Wyprostować końcówkę drutu i przewlec ją przez należy niezwłocznie zaprzestać używania narzędzia. prowadnicę. Zlecić naprawę w lokalnym autoryzowanym punkcie ► Rys.14: 1. Prowadnica serwisowym Makita. WSKAZÓWKA: Jeśli końcówka drutu zagnie się w Kontrola blokady spustu trakcie przewlekania jej przez prowadnicę, drut może Narzędzie jest wyposażone w blokadę spustu, która zakleszczyć się w narzędziu. zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem WSKAZÓWKA: Drut może zakleszczyć się w narzę- narzędzia. Zablokować spust i upewnić się, że nie dziu, jeśli będzie przewlekany przez prowadnicę na można pociągnąć za spust przełącznika. siłę. Kontrola prowadnicy skręcającej Wyciągnąć około 10 mm drutu z końcówki ramienia.
 • Seite 27 Tryb ciągłego wiązania Łączenie prętów Przełączyć narzędzie z trybu pojedynczego wią- zania w tryb ciągłego wiązania, używając przycisku PRZESTROGA: Przed włożeniem akumulatora przełączania trybu. należy upewnić się, że palce nie są trzymane ► Rys.27: 1. Przycisk przełączania trybu na spuście przełącznika, i zablokować spust. Włożenie akumulatora w momencie, gdy naciśnięty Zwolnić blokadę spustu. jest spust przełącznika, może doprowadzić do Naciskając spust przełącznika, przycisnąć narzędzie do wypadku, jeśli przypadkowo zostanie zainicjowane prętów zbrojeniowych, trzymając je prostopadle do prętów, a wiązanie. następnie przycisnąć ramię do punktu, w którym pręty zbroje- PRZESTROGA: Po włączeniu zasilania nie niowe są skrzyżowane pod kątem 45 stopni. Mocno przycisnąć...
 • Seite 28 środków. Mogą one powodo- wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. Pociągnąć pokrywę płytki stykowej w kierunku wskazanym przez strzałkę i zdjąć ją. W tym samym W celu zachowania odpowiedniego poziomu momencie zostanie wyjęta śruba B. BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu ► Rys.43: 1. Pokrywa płytki stykowej 2. Śruba B wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autory- Wyjąć śrubę A i prowadnicę drutu B. zowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, ► Rys.44: 1. Śruba A 2. Prowadnica drutu B zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita. Odwrócić prowadnicę drutu B i wyczyścić jej Czyszczenie sekcji obcinaka wnętrze. ► Rys.45 Gdy narzędzie jest używane, do sekcji obcinaka może Wyjąć obcinak A, obcinak B, płytkę górną i ramię przylgnąć kurz i opiłki drutu. W takim przypadku należy łącznika A z płytki ramienia A, a następnie je wyczyścić.
 • Seite 29 Narzędzie nie wykonuje wiązań Płytka stykowa jest Odblokować płytkę stykową. w trybie ciągłego wiązania. zablokowana. Narzędzie nie uruchamia się. Akumulator jest rozładowany. Naładować akumulator. Narzędzie przestało działać. Temperatura akumulatora jest Ochłodzić akumulator. zbyt wysoka. Wymienić akumulator na w pełni naładowany. Narzędzie przestało działać. Wystąpiło przeciążenie silnika. Określić przeszkodę utrudnia- jącą obrót silnika i rozwiązać Usterka silnika problem. Narzędzie przestało działać. Temperatura narzędzia jest Ochłodzić narzędzie. zbyt wysoka. Narzędzie nie uruchamia się. Awaria narzędzia Zwrócić się do autoryzowanego Narzędzie przestało działać. centrum serwisowego Makita w celu naprawy. 29 POLSKI...
 • Seite 30: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Drut wiązałkowy • Szczotka druciana • Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, w zależności od kraju. 30 POLSKI...
 • Seite 31: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DTR180 Kötözőhuzal (opcionális tartozék) ø0,8 mm Kötözhető betonacél átmérője #3 x #3 -tól (#4 x 2) x (#4 x 2) -ig 10 mm x 10 mm -tól (13 mm x 2) x (13 mm x 2) -ig Kötözések körülbelüli száma tekercsenként Körülbelül 120 kötözés Teljes hossz 304 mm Névleges feszültség 14,4/18 V, egyenáram Nettó tömeg 2,3 - 2,6 kg • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A műszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. • A súly a felszerelt tartozékoktól függően változhat, az akkumulátort is beleértve. Az EPTA 01/2014 eljárás szerint meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható. Alkalmazható akkumulátorok és töltők Akkumulátor 14,4 V-os egyenáramú típus BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B 18 V-os egyenáramú típus...
 • Seite 32: Biztonsági Figyelmeztetés

  Szimbólumok FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt! FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsá- A következőkben a berendezésen használt jelképek tása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon értéktől a használat módjától, különösen a feldol- meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. gozott munkadarab fajtájától függően. Olvassa el a használati utasítást. FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kez- elő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs Viseljen védőszemüveget.
 • Seite 33 10. Ne érjen a huzalokhoz a huzalkötözési folya- következhet be. mat során. Máskülönben beleakadhat a huzalba, 23. Mindig eredeti Makita huzalokat használjon. és megsérülhet. Ha a huzalokat hosszú ideig nem használja, A huzalkötözési folyamat során ne vigye a berozsdásodhatnak. Soha ne használjon rozs- kezét a kötözési ponthoz közel. Máskülönben...
 • Seite 34: A Működés Leírása

  Az akkumulátor ártalmatlaní- piros jel a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kat- tásakor tartsa be a helyi előírásokat. tant be teljesen. 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás-...
 • Seite 35 Az akkumulátor töltöttségének jelzése Főkapcsoló Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén VIGYÁZAT: Amikor bekapcsolja a szerszámot, ► Ábra2: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb soha ne vigye a végtagjait vagy az arcát közel a Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulá- szerszám hegyének kötöző vagy forgó részeihez. tortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumu- Máskülönben megsérülhet. látor-kapacitást. Ekkor a töltöttségiszint-jelző lámpák VIGYÁZAT: Amikor a szerszám be van kap- néhány másodpercre kigyulladnak.
 • Seite 36 VIGYÁZAT: Huzaltekercsek és tartozékok beszerelése vagy kiszerelése előtt győződjön meg Zárja be a tekercs fedelét. róla, hogy kikapcsolta a szerszámot, lezárta a ► Ábra19: 1. Tekercsfedél kapcsolót, és eltávolította az akkumulátort. Ennek elmulasztása balesetet okozhat. MEGJEGYZÉS: Ha nem eredeti Makita kötöző- huzalt használ, az a szerszám hibás működését okozhatja. 36 MAGYAR...
 • Seite 37 A szerszám használata előtt gondoskodjon róla, hogy Máskülönben megsérülhet. a biztonsági mechanizmus normálisan működik. Ha a szerszám működő biztonsági mechanizmus nélkül VIGYÁZAT: Amikor a szerszám be van kap- működik, azonnal állítsa le a használatát. Javításért csolva, soha ne érintse meg a szerszám hegyé- forduljon a helyi Makita szervizközponthoz. nek kötöző vagy forgó részeit. Máskülönben megsérülhet. A kapcsolózár ellenőrzése ► Ábra22 A szerszám kapcsolózárral rendelkezik, hogy megaka- Munka előtti előkészületek dályozza a szerszám működését, amikor nem szán- dékozik használni. Zárja le a kapcsolót, és ellenőrizze,...
 • Seite 38 Soha ne használjon gázolajt, meg. Tegyen be új kötözőhuzalt, és indítsa újra a benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. szerszámot. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést Kötözési tippek okozhatnak. • Fordítsa a szerszámot a keresztezett betonrudak- A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK hoz képest 45°-os szögben, és kötözzön válta- fenntartása érdekében a javításokat és más karbantar- kozva az ábrán látható módon. tásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári ► Ábra30 szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. • Kerülje el a betonacélrudak kidudorodásos szakaszait. A vágórész tisztítása ► Ábra31 • Ha a kötözés erőssége nem elegendő, változtassa Ha a szerszámot használják, por és huzaldarabkák ragadhatnak meg a kötözés irányát, és végezze el a kötözést a vágórészhez. Ebben az esetben tisztítsa meg a vágórészt...
 • Seite 39 Összeszerelés Tolja át a drótkefét a vezetőn. Amikor benyomja a drótkefét, fogja röviden, és aprán- A tisztítás befejezésekor szerelje össze a részeket a ként tolja be a vezetőbe. követkeő eljárás szerint. ► Ábra36: 1. Drótkefe Helyezze el úgy az A vágót és az A rúdkart, hogy ► Ábra37: 1. Tárcsa 2. Vezető 3. Drótkefe illeszkedjen az A karlemez alakjához. ► Ábra47: 1. Vágószerszám A 2. Rúdkar A Nyomja be a drótkefét, amíg körülbelül 10 mm-re 3. Karlemez A áll ki a kar végéből. Ezután húzza ki a drótkefét. Ezt elegendő egyszer megtenni. Helyezze a B vágót és a felső lemezt az A karle- ► Ábra38: 1. Kar 2. Drótkefe mezre. (Helyezze a B vágót az A vágóra és az A rúdkarra.) Zárja be a tekercs fedelét. ► Ábra48: 1. Vágószerszám B 2. Felső lemez ► Ábra39: 1. Tekercsfedél 3. Karlemez A 4. Vágószerszám A 5. Rúdkar A A légfúvó pisztoly használata MEGJEGYZÉS: Fordítsa a B vágó...
 • Seite 40: Opcionális Kiegészítők

  Határozza meg, milyen ok akadályozza a motor forgását, Motorhiba és oldja meg a problémát. A szerszám működése leáll. A szerszám hőmérséklete Hűtse le a szerszámot. rendellenesen magas. A szerszám nem indul be. A szerszám meghibásodott Az illetékes Makita szervizköz- A szerszám működése leáll. ponttal végeztesse el a cserét. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Kötözőhuzal • Drótkefe • Eredeti Makita akkumulátor és töltő MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő...
 • Seite 41: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DTR180 Viazací drôt (voliteľné príslušenstvo) ø0,8 mm Priemer viazacích tyčí, ktoré je možné viazať Od #3 x #3 do (#4 x 2) x (#4 x 2) Od 10 mm x 10 mm do (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Približný počet viazaní na cievku Približne 120 viazaní...
 • Seite 42: Bezpečnostné Varovania

  Symboly VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu. VAROVANIE: Emisie hluku sa môžu počas sku- Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete točného používania elektrického nástroja odlišovať od stretnúť pri použití nástroja. Je dôležité, aby ste poznali deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobov pou- ich význam, skôr než začnete pracovať. žívania náradia a najmä typu spracúvaného obrobku. Prečítajte si návod na obsluhu. VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť...
 • Seite 43 22. Nástroj nepoužívajte na iné účely ako na viazanie 10. Počas procesu viazania drôtom sa nedotýkajte drôtom. V opačnom prípade môže dôjsť k nehode. drôtov. V opačnom prípade by vás drôt mohol 23. Vždy používajte originálne drôty Makita. Ak sa zachytiť a ublížiť vám. drôty dlhý čas nepoužívajú, môžu zhrdzavieť. Ruky neumiestňujte do blízkosti miesta viaza- Nepoužívajte hrdzavé drôty. V opačnom prípade nia počas procesu viazania. V opačnom prípade...
 • Seite 44: Opis Funkcií

  POZOR: Pri inštalovaní akumulátora nepou- do nevyhovujúcich výrobkov môže spôsobiť požiar, žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko, nadmerné teplo, výbuch alebo únik elektrolytov. nevkladáte ho správne. 13. Ak sa nástroj dlhší čas nepoužíva, odstráňte z neho akumulátor. TIETO POKYNY USCHOVAJTE. POZOR: Používajte len originálne akumu- látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita. 44 SLOVENČINA...
 • Seite 45 Indikácia zvyšnej kapacity Hlavný vypínač akumulátora POZOR: Keď zapínate napájanie, nikdy neu- Len na akumulátory s indikátorom miestňujte končatiny ani tvár do blízkosti viazacích, ► Obr.2: 1. Indikátory 2. Tlačidlo kontroly ani otáčajúcich sa súčastí zakončenia nástroja. V opačnom prípade môže dôjsť k ublíženiu na zdraví. Stlačením tlačidla kontroly na akumulátore zobrazíte zostávajúcu kapacitu akumulátora. Indikátory sa na POZOR: Keď je zapnuté napájanie, nikdy sa niekoľko sekúnd rozsvietia.
 • Seite 46 Ak má nástroj problém týkajúci sa viazacích drôtov a príslušenstva vypnite napája- bezpečnostného mechanizmu, nepoužívajte ho. nie, zablokujte spúšť a odstráňte akumulátor. V Ak ho budete ďalej používať, môže dôjsť k nehode. opačnom prípade môže dôjsť k nehode. Pred použitím nástroja sa uistite, že bezpečnostný UPOZORNENIE: Používanie iných ako origi- mechanizmus riadne funguje. Ak nástroj funguje bez nálnych viazacích drôtov Makita môže spôsobiť prevádzky bezpečnostného mechanizmu, nástroj okam- poruchu nástroja. žite prestaňte používať. Požiadajte miestne servisné stredisko spoločnosti Makita o opravu. 46 SLOVENČINA...
 • Seite 47 Po uviazaní dávajte pozor, aby ste rameno neza- Ak sa nástroj uvedie do prevádzky a na zobrazovacom chytili o vystužovacie tyče a nepotiahli nástroj nahor. paneli sa nezobrazí žiadna chyba, stav nástroja je chybný. Nástroj okamžite prestaňte používať a požia- POZOR: Ak sa drôt zachytil o viazaciu časť dajte miestne autorizované servisné stredisko Makita zakončenia nástroja, vypnite napájanie nástroja. o opravu. Zablokujte spúšť, vyberte akumulátor a odstráňte drôt pomocou nástrojov, ako sú kliešte. POZOR: Ak otvárate vlnité vodidlo a zapínate napájanie, aby ste skontrolovali zámku, vlnité...
 • Seite 48 Mohlo by to spôsobiť spúšťacieho spínača. zmenu farby, deformácie alebo praskliny. • Keď potiahnete spúšťací spínač v čase, keď už Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a nezostáva žiaden viazací drôt, zobrazí sa chyba. BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, Vymeňte ho za nový viazací drôt a reštartujte údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské nástroj. servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné Tipy na viazanie diely značky Makita. Čistenie časti rezačky • Nástroj sklopte pri 45° uhle voči prekríženým tyčiam a zväzujte ich striedavo podľa znázornenia na obrázku. Pri používaní nástroja sa k časti rezačky môžu zachy- ► Obr.30 távať prach a čiastočky drôtu. V tomto prípade časť rezačky vyčistite podľa nasledujúcich pokynov. Čistenie •...
 • Seite 49 UPOZORNENIE: Žiadne skrutky, ktoré sa nedajú odstrániť pomocou šesťhranného imbu- sového kľúča, neodstraňujte násilím. Kryt kontaktnej platne potiahnite nahor v smere šípky a odstráňte ho. Skrutka B sa odstráni v rovnakom čase. ► Obr.43: 1. Kryt kontaktnej platne 2. Skrutka B Odstráňte skrutku A a odstráňte vodidlo drôtu B. ► Obr.44: 1. Skrutka A 2. Vodidlo drôtu B Kryt drôtu B otočte naopak a vyčistite jeho vnútro. ► Obr.45 Odstráňte rezačku A, rezačku B, hornú platňu a prevodové rameno A z platne ramena A. Potom ich vyčistite. ► Obr.46: 1. Rezačka B 2. Prevodové rameno A 3. Rezačka A 4. Platňa ramena A 5. Horná platňa Montáž Po dokončení čistenia jednotlivé diely zmontujte podľa nasledujúcich pokynov. Rezačku A a prevodové rameno A nainštalujte tak, aby sa zmestili do tvaru platne ramena A. ► Obr.47: 1. Rezačka A 2. Prevodové rameno A 3. Platňa ramena A Rezačku B a hornú platňu nainštalujte na platňu...
 • Seite 50: Voliteľné Príslušenstvo

  Porucha motora problém. Nástroj prestane fungovať. Teplota nástroja je nezvyčajne Nástroj nechajte vychladnúť. vysoká. Nástroj sa nespustí. Porucha nástroja Požiadajte o opravu autorizo- Nástroj prestane fungovať. vané servisné strediská Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. • Viazací drôt • Drôtená kefa •...
 • Seite 51 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DTR180 Vázací drát (volitelné příslušenství) ø0,8 mm Průměr ocelových tyčí, které lze vázat Od #3 x #3 do (#4 x 2) x (#4 x 2) Od 10 mm x 10 mm do (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Přibližný počet vázání na jednu cívku Přibližně 120 vázání...
 • Seite 52: Bezpečnostní Výstrahy

  Symboly VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. způsobech použití nářadí. Přečtěte si návod k obsluze. VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
 • Seite 53 22. Nepoužívejte nástroj pro jiné práce než vázání Když instalujete akumulátor, nezapomeňte drátu. Jinak může dojít k nehodě. zajistit spoušť a nedávejte na ni prst. 23. Vždy používejte originální dráty značky Makita. Nesprávné použití může způsobit nehodu. Jestliže nejsou dráty dlouhou dobu používány, Při vázání ocelových tyčí dávejte pozor, aby se mohou začít korodovat.
 • Seite 54: Popis Funkcí

  UPOZORNĚNÍ: Akumulátor nenasazujte předpisů. násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- nevkládáte jej správně. cifikovanými společností Makita. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může Indikace zbývající kapacity akumulátoru způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu. Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem 13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné...
 • Seite 55 Tlačítko přepínání režimu POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí. Když je nářadí zapnuté a svítí kontrolka režimu vázání, můžete pomocí tlačítka přepínání režimu zvolit jed- Systém ochrany nářadí a akumulátoru norázový nebo kontinuální režim. Když nářadí znovu zapnete, spustí se v posledním zvoleném režimu. ► Obr.5: 1. Tlačítko přepínání režimu 2. Jednorázový Nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a aku- režim 3. Kontinuální režim mulátoru. Tento systém automaticky přeruší napájení motoru, aby se prodloužila životnost nářadí a akumu- Používání spouště látoru. Budou-li nářadí nebo akumulátor vystaveny některé z níže uvedených podmínek, nářadí se během provozu automaticky vypne: VAROVÁNÍ: Před vložením akumulátoru do nářadí vždy zkontrolujte správnou funkci spouště, Ochrana proti přetížení a zda se po uvolnění...
 • Seite 56: Práce S Nářadím

  že je nářadí guje i s nefunkčním bezpečnostním mechanismem, vypnuté, jeho spoušť zajištěna a akumulátor okamžitě ho přestaňte používat. Požádejte o opravu v vyjmutý. V opačném případě může dojít k nehodě. místním servisním středisku firmy Makita. POZOR: Použití jiných drátů než originálních drátů Kontrola pojistky spouště značky Makita může způsobit poruchu nářadí. Nářadí je vybaveno pojistkou spouště, která mu zabrání Stiskněte uvolňovací páčku a zajistěte ji pojistnou páčkou. v provozu, když ho nechcete používat. Zajistěte spoušť ► Obr.9: 1. Uvolňovací páčka 2. Zajišťovací páčka a ověřte si, že ji nelze stisknout. Když stisknete uvolňovací páčku, vytvoří se mezi levým Kontrola vodiče kroucení a pravým podávacím převodem mezera.
 • Seite 57 Příprava před prací • Během vázání se nedotýkejte drátu. • Jestliže opakujete procesy vázání drátu v jednorá- Ujistěte se, že je akumulátor vyjmutý a spoušť zovém režimu, úplně pusťte prst ze spouště. Poté zajištěna. pokračujte v manipulaci se spouští. Vložte akumulátor do nářadí a zapněte ho. Když • Jestliže stisknete spoušť, když nezbývá žádný nářadí zapnete, drát se automaticky odstřihne. drát, zobrazí se chyba. Vložte nový vázací drát a restartujte nářadí. POZOR: Ujistěte se, že při zapnutí nářadí se roz- svítí kontrolka režimu vázání. Pokud se nerozsvítí, Tipy k vázání nabijte akumulátor. • Nakloňte nářadí do úhlu 45° vzhledem ke zkří- Uvolněte pojistku spouště.
 • Seite 58 šrouby, které nelze odstranit pomocí šestihran- tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku ného klíče. prasklin. Vytáhněte kryt kontaktní desky nahoru ve směru K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI šipky a vyjměte ho. Zároveň se odstraní šroub B. výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či ► Obr.43: 1. Kryt kontaktní desky 2. Šroub B seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím Vyjměte šroub A a vodič drátu B. náhradních dílů Makita. ► Obr.44: 1. Šroub A 2. Vodič drátu B Čištění řezného nástroje Otočte vodič drátu B a očistěte jeho vnitřek. ► Obr.45 Během používání nářadí se mohou na řezný nástroj Vyjměte řezací část A, řezací část B, horní desku a zachytit prach a částečky drátu. V takovém případě...
 • Seite 59 Nářadí přestalo fungovat. Teplota nářadí je abnormálně Nechte nářadí vychladnout. vysoká. Nářadí se nespustí. Porucha nářadí Požádejte autorizované Nářadí přestalo fungovat. servisní středisko společnosti Makita o opravu. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. • Vázací drát • Drátěný kartáček •...
 • Seite 60: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DTR180 В’язальний дріт (додатковий аксесуар) ø0,8 мм Діаметр арматури, яку можна в’язати Від #3 × #3 до (#4 × 2) x (#4 × 2) Від 10 мм × 10 мм до (13 мм × 2) x (13 мм × 2) Приблизна кількість вузлів на котушку Приблизно 120 Загальна довжина 304 мм Номінальна напруга 14,4/18 В пост. струму Маса нетто 2,3 – 2,6 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. • Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту EPTA (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій Касета з акумулятором Модель 14,4 В пост. тока BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B Модель 18 В пост. тока...
 • Seite 61 УВАГА: Якщо стрижні прилягають один до одного не щільно або якщо інструмент розташовано непра- вильно, арматура може не зв’язатися. Символи ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами захисту органів слуху. Далі наведено символи, які застосовуються для ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов позначення обладнання. Перед користуванням використання рівень шуму під час фактичної переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення. роботи електроінструмента може відрізня- тися від заявленого значення вібрації; осо- Читайте інструкцію з експлуатації. бливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.
 • Seite 62 У разі виявлення несправностей негайно ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО припиніть користування інструментом. Не намагайтеся відремонтувати інструмент ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ самотужки. Зверніться до місцевого сервіс- ного центру компанії Makita для проведення БЕЗПЕКИ ремонту. Використання інструмента, у якому відсутні деякі деталі, може спричинити травму. У разі встановлення касети з акумулятором Загальні застереження щодо обов’язково заблокуйте курок і не кладіть...
 • Seite 63 хідно проконсультуватись зі спеціалістом з небез- 22. Інструмент дозволено використовувати печних матеріалів. Крім того, слід виконувати більш виключно для в’язання арматури. В іншому докладні національні настанови, якщо такі є. разі може статися нещасний випадок. Заклейте відкриті контакти стрічкою або захо- 23. Використовуйте лише оригінальні дроти Makita. вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, Якщо дріт довго не використовувався, він може щоб він не міг рухатися в пакуванні. заржавіти. Не використовуйте іржаві дроти. В Для утилізації касети з акумулятором витяг- іншому разі може статися нещасний випадок.
 • Seite 64: Опис Роботи

  ОПИС РОБОТИ Індикаторні лампи Залишковий ресурс ОБЕРЕЖНО: Горить Вимк. Блимає Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором від 75 до знято, перед регулюванням або перевіркою 100% функціонування інструмента. від 50 до Встановлення та зняття касети з від 25 до акумулятором від 0 до 25% ОБЕРЕЖНО: Завжди вимикайте інструмент перед...
 • Seite 65 ► Рис.6: 1. Курок вмикача 2. Кнопка блокування Вимикач живлення курка вмикача Для запобігання раптовому натисканню курка вми- ОБЕРЕЖНО: Під час увімкнення інстру- кача передбачено кнопку блокування курка вмикача. мента не наближайте обличчя або кінцівки до Щоб запустити інструмент, натисніть кнопку блоку- рухомих частин робочого органа інструмента. вання курка вмикача з боку A й натисніть курок вми- В іншому разі можна отримати травму. кача. Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вмикача. ОБЕРЕЖНО: Категорично заборонено Після завершення роботи натисніть на кнопку блоку- торкатися рухомих частин робочого органа вання курка вмикача з боку В. інструмента, коли його ввімкнено. В іншому разі Після натиснення курка вмикача інструмент послі- можна отримати травму.
 • Seite 66 вийманням дротів і аксесуарів обов’язково через зазначений отвір. вимкніть інструмент, заблокуйте курок і вий- міть касету з акумулятором. Невиконання цієї Закрийте кришку відсіку для котушки. умови може призвести до нещасного випадку. ► Рис.19: 1. Кришка відсіку для котушки УВАГА: Дозволено використовувати лише оригінальні дроти Makita, інакше інструмент РОБОТА може зламатися. Натисніть на спусковий важіль і заблокуйте його за допомогою важеля блокування. Перевірка перед експлуатацією ► Рис.9: 1. Спусковий важіль 2. Важіль блокування Коли натискається спусковий важіль, між лівим і ОБЕРЕЖНО: Заборонено...
 • Seite 67 Режим послідовного В’язання арматури спрацьовування ОБЕРЕЖНО: Перш ніж вставити касету з Щоб переключитися з режиму одинарного спра- акумулятором, обов’язково приберіть пальці з цьовування в режим послідовного спрацьовування, курка вимикача й заблокуйте курок. Якщо вста- натисніть кнопку перемикання режимів. вити касету з акумулятором, коли курок вмикача ► Рис.27: 1. Кнопка перемикання режимів натиснуто, то інструмент раптово почне в’язати Розблокуйте замок курка. вузол, що може призвести до нещасного випадку. Натисніть на курок вмикача, тримаючи інстру- ОБЕРЕЖНО: Під час увімкнення інстру- мент вертикально, і притисніть напрямну насадку мента не наближайте обличчя або кінцівки до до точки перетину стрижнів під кутом 45 градусів.
 • Seite 68: Технічне Обслуговування

  УВАГА: Не докладайте зусиль, щоб викрутити кольору, деформації або появи тріщин. болти, які не викручуються за допомогою шес- тигранного ключа. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування Зсуньте кришку контактної пластини в напрямку або регулювання повинні виконуватись уповноваже- стрілки й зніміть її. Разом із нею виймається болт B. ними або заводськими сервісними центрами Makita ► Рис.43: 1. Кришка контактної пластини 2. Болт В із використанням запчастин виробництва компанії Makita. Вийміть болт A й зніміть напрямну дроту B. ► Рис.44: 1. Болт A 2. Напрямна дроту B Чищення секції різака Переверніть напрямну дроту B і очистьте її зсередини. Під час експлуатації інструмента частинки пилу й ► Рис.45 дроту можуть прилипати до секції різака. У цьому...
 • Seite 69 Категорично заборонено торкатися рухомих частин робочого органа інструмента, коли його ввімкнено. В іншому разі можна отримати травму. ОБЕРЕЖНО: Якщо пролунав сигнал помилки або якщо інструмент не справний, негайно припи- ніть його використання. Візуальна й звукова індикація помилок У разі виникнення помилки пролунає звуковий сигнал і на дисплеї відобразиться номер помилки. Способи усунення помилок див. у таблиці нижче. Якщо усунути помилку не вдається, зверніться до авторизованого сервісного центру Makita для проведення ремонту. Номер Ознака Можлива причина Спосіб усунення Інструмент припинив Закінчився дріт. Завантажте нову котушку...
 • Seite 70: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • В’язання дроту • Дротяна щітка • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- дити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни. 70 УКРАЇНСЬКА...
 • Seite 71 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DTR180 Sârmă de legat (accesoriu opțional) ø0,8 mm Diametrul barelor pentru armături care pot fi legate De la 3 x 3 până la (4 x 2) x (4 x 2) De la 10 mm x 10 mm până la (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Număr aproximativ de legături pe rolă Aproximativ 120 de legături Lungime totală 304 mm Tensiune nominală 14,4/18 V c.c. Greutate netă 2,3 - 2,6 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile şi cartuşul acumulatorului pot diferi de la ţară la ţară. • Greutatea poate diferi în funcţie de accesoriu(ii), inclusiv cartuşul acumulatorului. În tabel se prezintă combina- ţia cea mai uşoară şi cea mai grea, conform Procedurii EPTA 01/2014. Cartuşul acumulatorului şi încărcătorul aplicabile Cartuşul acumulatorului Model de 14,4 V c.c. BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B Model de 18 V c.c.
 • Seite 72 Simboluri AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec- ţie pentru urechi. Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora înainte de utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de utilizare. valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta este utilizată, în special ce Citiţi manualul de utilizare.
 • Seite 73 Atunci când luați măsuri ca răspuns la • verificați dacă nicio piesă nu este eroarea afișată. (Adresați-vă centrului deteriorată, local de service Makita pentru efectuarea • verificați dacă niciun șurub nu este reparațiilor.) desprins, Atunci când încărcați sau descărcați o •...
 • Seite 74 22. Folosiți mașina numai pentru lucrări ce nece- în materiale periculoase. Vă rugăm să respectaţi, sită legarea cu sârmă. În caz contrar, se pot de asemenea, reglementările naţionale, care pot produce accidente. fi mai detaliate. 23. Utilizați întotdeauna numai sârmă Makita ori- Izolaţi sau acoperiţi contactele deschise şi împa- ginală. Dacă sârmele nu sunt folosite pentru o chetaţi acumulatorul în aşa fel încât să nu se perioadă îndelungată de timp, este posibil ca poată mişca în ambalaj.
 • Seite 75: Descrierea Funcţiilor

  DESCRIEREA FUNCŢIILOR Lămpi indicatoare Capacitate rămasă ATENŢIE: Iluminat Oprit Iluminare Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina intermitentă este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea Este posibil ca acumu- maşinii. latorul să fie defect. Instalarea sau scoaterea cartuşului acumulatorului NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- ratura ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de ATENŢIE:...
 • Seite 76 și a accesoriilor, opriți mașina, blocați lui declanșator. Pentru a porni mașina, apăsați butonul butonul declanșator și scoateți cartușul acumula- de blocare a butonului declanșator de pe partea A și tra- torului. În caz contrar, există pericol de accident. geți de butonul declanșator. Eliberați butonul declanșa- tor pentru a opri mașina. După utilizare, apăsați butonul NOTĂ: Utilizarea altor sârme decât cele originale de blocare a butonului declanșator de pe partea B. Makita poate conduce la funcţionarea defectu- oasă a maşinii. La acționarea butonului declanșator, mașina realizează în ordine operațiunile de mai jos, iar mașina se oprește Apăsați pârghia de eliberare și blocați-o cu pâr- automat. ghia de blocare. Alimentează sârma. ► Fig.9: 1. Pârghie de eliberare 2. Pârghie de blocare Taie sârma.
 • Seite 77 Eliberați pârghia de blocare. Pârghia de eliberare Dacă mașina funcționează, iar pe ecran nu apare nicio revine în poziția inițială, iar sârma se prinde în angrena- eroare, mașina este în stare anormală de funcționare. jele stânga și dreapta. Opriți imediat mașina și adresați-vă centrului local de ► Fig.17: 1. Pârghie de eliberare 2. Pârghie de service Makita pentru efectuarea reparațiilor. blocare ATENŢIE: Dacă deschideți ghidajul spiralat ► Fig.18: 1. Angrenaj 2. Canal sârmă 3. Sârmă și porniți mașina pentru a verifica elementul de NOTĂ: Atunci când pârghia de blocare este eli- interblocare, țineți ghidajul spiralat după cum se berată...
 • Seite 78 Pregătirea înainte de începerea Măsuri de precauție în timpul lucrului lucrului • Dacă, pe durata procesului de legare cu sârmă, mișcați brațul din poziția de legare, sârma se va Asigurați-vă că cartușul acumulatorului este scos bloca în cârlig, existând riscul unei legări incorecte. și că butonul declanșator este blocat. • Țineți apăsat cu mașina pe barele pentru armături Introduceți cartușul acumulatorului în mașină și până când procesul de legare cu sârmă este finalizat. porniți mașina. La pornirea mașinii, sârma este tăiată • Nu treceți la următorul punct de legare până când automat. nu veți fi finalizat procesul curent de legare. NOTĂ: Asigurați-vă că, la pornirea mașinii, indica- • Piesa rotativă (cârligul) din vârful mașinii răsu- torul corespunzător modului de legare s-a aprins. cește sârma pe durata procesului de legare cu Dacă...
 • Seite 79 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări ► Fig.45 sau fisuri. Demontați cuțitul A, cuțitul B, plăcuța superioară și bra- Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsu- țul de legătură A de pe plăcuța brațului A. Apoi, curățați-le. lui, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare ► Fig.46: 1. Cuțit B 2. Braț de legătură A 3. Cuțit A trebuie executate de centre de service Makita autorizate 4. Plăcuță braț A 5. Plăcuță superioară sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Asamblarea Curăţarea secţiunii cuţitului După ce ați terminat de curățat piesele, asamblați-le la loc urmând procedura de mai jos. Atunci când maşina este în funcţiune, în secţiunea cuţitului pot intra praf şi particule de sârmă. În acest caz, curăţaţi secţiunea Montați cuțitul A și brațul de legătură A astfel încât cuţitului conform procedurii de mai jos. Curăţarea ar trebui să se...
 • Seite 80: Accesorii Opţionale

  Makita pentru reparații. NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- ACCESORII OPŢIONALE sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară. ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Sârmă de legat •...
 • Seite 81: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DTR180 Bindedraht (Sonderzubehör) ø0,8 mm Durchmesser von Bewehrungsstäben, die gebunden werden Von #3 x #3 bis (#4 x 2) x (#4 x 2) können Von 10 mm x 10 mm bis (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Ungefähre Anzahl von Bindungen pro Spule Ca. 120 Bindungen Gesamtlänge...
 • Seite 82 Symbole WARNUNG: Einen Gehörschutz tragen. WARNUNG: Die Schallemission während der Nachfolgend werden die für das Gerät verwende- tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs ten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der kann je nach der Benutzungsweise des Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut. Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bear- beiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Betriebsanleitung lesen.
 • Seite 83: Sicherheitswarnungen

  Wenn Sie Maßnahmen in Reaktion auf mächtige Reparaturen des Werkzeugs. die Fehleranzeige ergreifen. (Wenden Sie Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an sich bezüglich einer Reparatur an Ihre Ihre örtliche Makita-Kundendienststelle. Wird örtliche Makita-Kundendienststelle.) das Werkzeug in einem unvollständigen Zustand Wenn Sie eine Drahtrolle einlegen oder •...
 • Seite 84 Drahtbinden. Anderenfalls kann ein Unfall Dritte oder Spediteure, müssen besondere auftreten. Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung 23. Verwenden Sie stets Originaldrähte von beachtet werden. Makita. Wenn Drähte längere Zeit nicht ver- Zur Vorbereitung des zu transportierenden wendet werden, können sie rosten. Verwenden Artikels ist eine Beratung durch einen Experten für Sie keine verrosteten Drähte. Anderenfalls Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mög- können sie einen Unfall verursachen.
 • Seite 85: Funktionsbeschreibung

  Hinweise zur Aufrechterhaltung Anzeigen der Akku-Restkapazität der maximalen Nur für Akkus mit Anzeige Akku-Nutzungsdauer ► Abb.2: 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku- erschöpft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein wenige Sekunden lang auf.
 • Seite 86 Überentladungsschutz Schalterfunktion Wenn die Akkukapazität unzureichend wird, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die entsprechende WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Fehlernummer wird auf dem Anzeigefeld angezeigt. Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass Nehmen Sie in diesem Fall den Akku vom Werkzeug der Ein-Aus-Schalter ordnungsgemäß funktio- ab, und laden Sie ihn auf. niert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt. Hauptbetriebsschalter VORSICHT: Wenn Sie das Werkzeug nicht VORSICHT: Bringen Sie Ihre Gliedmaßen...
 • Seite 87: Montage

  Auslöser verriegeln und den Akku entfernen. Schließen Sie die Rollenabdeckung. Anderenfalls kann es zu einem Unfall kommen. ► Abb.19: 1. Rollenabdeckung ANMERKUNG: Die Verwendung anderer Drähte als die Original-Bindedrähte von Makita kann eine Funktionsstörung des Werkzeugs verursachen. BETRIEB Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verrie- geln Sie ihn mit dem Sperrhebel. Überprüfung vor der Arbeit ► Abb.9: 1. Entriegelungshebel 2. Sperrhebel...
 • Seite 88 Winkel von 45 Grad schneiden. auf dem Anzeigefeld erscheint, ist der Zustand des ► Abb.24 Werkzeugs anormal. Brechen Sie die Benutzung des Werkzeugs sofort ab, und wenden Sie Betätigen Sie den Auslöseschalter einmal. sich bezüglich einer Reparatur an Ihre örtliche Der Draht wird vorgeschoben und automatisch Makita-Kundendienststelle. abgeschnitten. VORSICHT: Wenn Sie die Windungsführung Der Haken hält und verdrillt den Draht. Dann öffnen und die Stromversorgung einschalten, kehrt er auf die Ausgangsposition zurück, nachdem die um die Sperre zu überprüfen, halten Sie die Drähte gebunden worden sind.
 • Seite 89: Wartung

  Bewehrungsstäbe. dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, ► Abb.31 Verformung oder Rissbildung verursachen. • Falls die Bindestärke unzureichend ist, ändern Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Sie die Bindeorientierung, und führen Sie den Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und Bindevorgang zweimal aus, um die Bindestärke andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- zu erhöhen. Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren ► Abb.32 unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. ANMERKUNG: Wenn Sie den zweiten Bindevorgang ausführen, biegen Sie das Ende Reinigen des der ersten Bindung, bevor Sie die zweite Bindung Schneidgliedabschnitts vornehmen.
 • Seite 90 Verwendung der Ausblaspistole ANMERKUNG: Richten Sie den Vorsprung von Schneidglied B nach unten, und installieren Öffnen Sie die Rollenabdeckung, drücken Sie den Sie das Schneidglied so, wie in der Abbildung Entriegelungshebel, und verriegeln Sie ihn mit dem gezeigt. Sperrhebel. Halten Sie dann die Ausblaspistole nahe an die Führung, und blasen Sie Luft aus. Vergewissern Sie Richten Sie das Rohr des Werkzeugs auf die Nut sich, dass die Luft von der Spitze des Arms kommt. in der Drahtführung B aus, und bauen Sie die Teile ► Abb.40: 1. Ausblaspistole 2. Führung zusammen. ► Abb.49: 1. Rohr 2. Nut 3. Drahtführung B Reinigung mit Zerlegung Befestigen Sie die Drahtführung B durch provisori- Falls der Schneidgliedabschnitt verstopft ist oder ein...
 • Seite 91 Original-Makita-Akku und -Ladegerät VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein. empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Seite 92 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885636A977 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190708...

Inhaltsverzeichnis