Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Lenovo ThinkStation Static Rail Kit Installationsanleitung Seite 3

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
ThinkStation Static Rail Kit
http://www.lenovo.com/support
Důležité informace o sadě ThinkStation Static Rail
Kit
Tento dokument obsahuje důležité informace o sadě ThinkStation Static Rail Kit.
K instalaci počítače ThinkStation
®
do racku bude potřeba jedna sada montážních kolejnic.
Sada kolejnic je určena k umístění počítače ThinkStation o rozměru 4 U do skříně typu
rack, přičemž nainstalovaný počítač nelze vysouvat a zasouvat. („U" je měrná jednotka
určující svislý rozměr obsazený počítačem ThinkStation. 1 U odpovídá 4,445 cm, tedy
1,75 palce).
Sada montážních kolejnic obsahuje:
Jednu sadu kolejnic
Dvě úchytky
Jednu zarážku
Dvě klecové matice
Dva šrouby
Dokumentace
Pokud některá položka chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého prodejce.
Uschovejte si doklad o koupi i obal. Může se stát, že je budete potřebovat pro případ
záručního servisu.
Skříně typu rack
UPOZORNĚNÍ: Důkladně si přečtěte informace o bezpečnosti a vedení kabelů
v dokumentaci dodávané k rackům. Než pracovní stanici do racku nainstalujete,
přečtěte si také všechny bezpečnostní informace a doporučení v tomto dokumentu.
Snížíte tím riziko úrazu nebo poškození produktu.
Rack musí splňovat jeden z následujících požadavků:
Standardní 4sloupový 19palcový rack (čtvercové otvory) splňující požadavky EIA-310-
E definované organizací Electronic Industries Alliance
Standardní 4sloupový 19palcový rack (kruhové otvory bez závitu) splňující požadavky
EIA-310-E definované organizací Electronic Industries Alliance
Rozměry racku musí vyhovovat následujícím požadavkům:
Zadní montážní příruba
Přední montážní příruba
Přední dveře racku
Následující tabulka shrnuje požadavky na rozměry racku.
Prvek
Rozměry
Popis
A
609,6 – 914,4 mm
Hodnota A je vzdálenost mezi přední montážní
(24 – 36 palce)
přírubou
a zadní montážní přírubou
vzdálenost musí být nejméně 609,6 mm (24") a
nejvýše 914,4 mm (36").
B
> 474 mm
Hodnota B je vnitřní šířka upevňovacích kolejnic.
Tato šířka musí být větší než 474 mm (18,66").
(18,66")
D
> 60 mm
Hodnota D udává vzdálenost mezi přední montážní
přírubou
a vnitřní plochou předních dveří racku
(2,36")
. Tato vzdálenost musí být větší než 60 mm
(2,36"). Tento prostor je potřeba pro držadla
nacházející se na přední části počítače ThinkStation
a k cirkulaci vzduchu v racku.
L
> 950 mm
Hodnota L je vzdálenost mezi přední montážní
přírubou
a zadní stěnou racku. Tato vzdálenost
(37,4")
musí být větší než 950 mm (37,4").
Nejprve si přečtěte tyto pokyny
Před instalací počítače ThinkStation do racku si přečtěte následující pokyny. Pomohou
vám počítač nainstalovat a vyhnout se úrazu či poškození produktu.
Ke zvednutí počítače ThinkStation a k jeho přemístění nebo instalaci do racku jsou třeba
dvě či více osob. Můžete také využít nástroj ke zvedání pracovních stanic.
≥ 18 kg (39,7 liber)
≥ 32 kg (70,5 liber)
< 32 kg (70,5 liber)
< 55 kg (121,2 liber)
POZOR
Při přenášení užívejte bezpečné postupy.
Před instalací počítače ThinkStation do racku vyjměte z jednotek veškerá média a
vypněte všechna připojená zařízení i samotný počítač. Poté odpojte všechny napájecí
kabely z elektrických zásuvek a všechny kabely připojené k počítači ThinkStation.
Zajistěte, aby teplota vzduchu v místnosti nedosahovala 35 °C.
Nezakrývejte ventilační otvory. Ke správnému proudění vzduchu je zpravidla potřeba
15 cm (6") prostoru.
Nad ani pod instalovaným počítačem ThinkStation nenechávejte v racku volné
prostory. Chcete-li omezit riziko poškození součástí počítače ThinkStation, zakryjte
otevřený prostor prázdným výplňovým panelem. Zajistíte tím správnou cirkulaci
vzduchu.
Počítač ThinkStation instalujte pouze do racku s perforovanými dveřmi, a to z důvodů
bezpečnosti a správného proudění vzduchu.
Při umísťování počítače ThinkStation nebo jiných zařízení začínejte odspodu racku.
Dolů umístěte nejtěžší počítač ThinkStation nebo zařízení.
Nikdy z racku nevysouvejte více než jeden počítač ThinkStation (nebo jiné zařízení)
současně.
Je-li to možné, sejměte z racku dveře a boční panely. Usnadníte si tak přístup při
instalaci.
Pokud do racku instalujete více zařízení, dejte pozor, ať nepřetížíte elektrickou
zásuvku.
Připojte všechny napájecí kabely ke správně fungujícím elektrickým zásuvkám a
zajistěte správné vedení všech kabelů v racku. Další informace o vedení kabelů
naleznete v dokumentaci dodané k racku.
Na zařízení umístěná v racku nepokládejte žádné předměty.
Poznámka: Pokud rack stěhujete nebo převážíte, vyjměte počítač ThinkStation z
kolejnic. Podrobné informace najdete v dokumentaci dodané s rackem a
s jednotlivými sadami montážních kolejnic.
Instalace počítače ThinkStation do racku (pomocí
sady statických montážních kolejnic)
Než začnete, vyjměte z balení montážních kolejnic všechny součásti a rozložte je na
pracovní plochu. Změřte rack a zkontrolujte, zda se do něj statické montážní kolejnice
vejdou.
Poznámka: Otvory v montážní přírubě jsou rozděleny do skupin měřicími značkami. Tři
otvory mezi dvěma sousedními měřicími značkami tvoří skupinu představující vzdálenost
1 U. Všimněte si měřicích značek na přírubě, pomohou vám správně zvolit umístění
počítače ThinkStation v racku. Další informace o poloze otvorů v montážní přírubě
naleznete v dokumentaci dodané s rackem.
Instalaci počítače ThinkStation do racku proveďte následovně:
1.
Níže uvedeným postupem namontujte montážní kolejnice:
a. Vyberte v racku vhodné umístění levé statické montážní kolejnice. Zadní konec
levé kolejnice přiložte k montážnímu prostoru. Výstupky na zadním konci
kolejnice musí být vyrovnány s odpovídajícími otvory v montážním prostoru.
Stiskněte západku
zapadl do montážní příruby.
Postup instalace je stejný i v případě, že jsou otvory v montážní přírubě kruhové.
Stiskněte západku
zapadly do příslušných otvorů. Poté zadní konec kolejnice pevně drží v montážní
přírubě.
b. Přiložte přední konec levé statické kolejnice k montážní přírubě. Přední i zadní
konec kolejnice musí být ve stejné výšce. Stiskněte západku
kolejnici, aby její přední konec pevně zapadl do montážní příruby.
Postup instalace je stejný i v případě, že jsou otvory v montážní přírubě kruhové.
Stiskněte západku
zapadly do příslušných otvorů. Poté přední konec kolejnice pevně drží v montážní
. Tato
přírubě.
c. Zopakujte kroky a) až b) s pravou statickou kolejnicí, kterou umístíte na druhou
stranu racku.
2.
Podle typu madel v přední části počítače namontujte na přední montážní přírubu
≥ 55 kg (121,2 liber)
úchytku nebo dvě klecové matice.
< 100 kg (220,5 liber)
• Pokud mají madla počítače otvor, použijte úchytku. Vyšroubujte dva šrouby na
straně úchytky. Připevněte úchytku k montážní přírubě nad kolejnicí (viz obrázek).
Poté šrouby vraťte zpět a úchytku upevněte k montážní přírubě.
• Pokud počítač madla s otvorem nemá, namontujte na montážní přírubu nad
kolejnicí dvě klecové matice (viz obrázek).
Třetí vydání (prosinec 2017)
© Copyright Lenovo 2015, 2017.
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA", pak jejich používání, rozmnožování a zpřístupňování podléhá
podmínkám uvedeným ve smlouvě č. GS-35F-05925.
a zatlačte na levou kolejnici, aby její zadní konec pevně
a zatlačte na kolejnici, aby vnitřní kruhové části výstupků
a zatlačte na
a zatlačte na kolejnici, aby vnitřní kruhové části výstupků
PN: SP40K32881
Printed in China
3.
Odstraňte ze spodní strany počítače čtyři nožičky.
4.
Umístěte ho na kolejnice. Poté ho zasuňte do zadní části racku tak, aby otvory v
madlech lícovaly s namontovanými úchytkami.
5.
Počítač můžete do racku upevnit těmito způsoby:
• Stiskněte tlačítko na úchytkách.
• Stiskněte tlačítko na úchytce
. Srovnejte otvory v zarážce s namontovanými
klecovými maticemi a zarovnejte ji s madlem počítače. Upevněte zarážku
k montážní přírubě dvěma šrouby
.
Právní informace
Lenovo
®
, logo Lenovo, ThinkStation a logo ThinkStation jsou ochranné známky
společnosti Lenovo ve Spojených státech a dalších zemích.
Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní
známky jiných stran.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis