Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Lenovo ThinkStation Static Rail Kit Installationsanleitung Seite 11

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
Súprava ThinkStation Static Rail Kit
http://www.lenovo.com/support
Dôležité informácie o súprave ThinkStation Static
Rail Kit
Tento dokument obsahuje dôležité informácie o súprave ThinkStation Static Rail Kit.
Ak chcete nainštalovať počítač ThinkStation
®
do stojana, potrebujete jednu súpravu
koľajničiek. Súprava koľajničiek je určená na pripevnenie počítača ThinkStation veľkosti
4U do stojana bez možnosti zasunutia alebo vysunutia. („U" je meracia jednotka na
určenie vertikálneho rozmeru, ktorý využíva počítač ThinkStation, a hodnota 1U
predstavuje 4,445 cm alebo 1,75 palca.)
Obsah balenia so súpravou koľajničiek:
Jedna súprava koľajničiek
Dve upínacie spony
Jedna zarážka
Dve klietkové matice
Dve skrutky
Dokumentácia
Ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte predajcu. Pre prípadnú
neskoršiu reklamáciu starostlivo uschovajte doklad o kúpe a obal výrobku. Môžu sa
vyžadovať v rámci záručného servisu.
Informácie o stojane
VÝSTRAHA: V dokumentácii dodanej so stojanom si pozorne prečítajte informácie
o bezpečnosti a zapojení káblov. Pred inštaláciou pracovnej stanice do stojana si
tiež pozorne prečítajte všetky bezpečnostné informácie a pokyny uvedené v tomto
dokumente. Pozorné prečítanie týchto informácií znižuje riziko zranenia osôb
a poškodenia produktu.
Stojan musí spĺňať jednu z nasledujúcich požiadaviek:
Štandardná 4-bodová konfigurácia (so štvorcovým otvorom) s 19-palcovým stojanom
v súlade s normou EIA-310-E, ako ju určuje organizácia Electronic Industries Alliance
Štandardná 4-bodová konfigurácia (s okrúhlym otvorom bez závitu) s 19-palcovým
stojanom v súlade s normou EIA-310-E, ako ju určuje organizácia Electronic
Industries Alliance
Rozmery stojana musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
Zadná montážna príruba
Predná montážna príruba
Predné dvierka stojana
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené požiadavky na rozmery stojana.
Položka
Rozmery
Opis
A
609,6 – 914,4 mm
Položka A označuje vzdialenosť medzi prednou
(24 – 36 palcov)
montážnou prírubou
prírubou
. Vzdialenosť musí byť minimálne 609,6
mm (24 palcov) a maximálne 914,4 mm (36
palcov).
B
> 474 mm
Položka B označuje vnútornú šírku súpravy
koľajničiek. Šírka musí presahovať 474 mm (18,66
(18,66 palca)
palca).
D
> 60 mm
Položka D označuje vzdialenosť medzi prednou
montážnou prírubou
(2,36 palca)
predných dvierok stojana
presahovať 60 mm (2,36 palca). Táto vzdialenosť
je potrebná na rukoväte šasi na prednej strane
počítača ThinkStation, ako aj na cirkuláciu vzduchu
v stojane.
L
> 950 mm
Položka L označuje vzdialenosť medzi prednou
montážnou prírubou
(37,4 palca)
Vzdialenosť musí presahovať 950 mm (37,4 palca).
Tieto pokyny si prečítajte ako prvé
Pred inštaláciou počítača ThinkStation do stojana si pozrite nasledujúce pokyny. Pokyny
vám pomôžu pri inštalácii a ich dodržaním predídete riziku zranenia alebo poškodenia
produktu.
Na zdvihnutie počítača ThinkStation, jeho presun alebo inštaláciu do stojana sú potrebné
najmenej dve osoby. Môžete si pomôcť aj nástrojom na zdvíhanie pracovnej stanice.
≥ 18 kg (39,7 lb)
≥ 32 kg (70,5 lb)
< 32 kg (70,5 lb)
< 55 kg (121,2 lb)
VÝSTRAHA
Pri zdvíhaní dodržujte bezpečnostné pokyny.
Pred inštaláciou počítača ThinkStation do stojana vyberte z jednotiek všetky médiá
a vypnite všetky pripojené zariadenia a počítač ThinkStation. Potom odpojte všetky
napájacie káble od elektrických zásuviek a odpojte aj všetky káble od počítača
ThinkStation.
Uistite sa, že teplota vzduchu v miestnosti je nižšia ako 35 °C .
Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. 15 cm (6-palcový) priestor zvyčajne umožňuje
primerané prúdenie vzduchu.
Nenechávajte otvorený priestor nad ani pod počítačom ThinkStation nainštalovaným
do stojana. Ak nechcete, aby sa poškodili komponenty počítača ThinkStation, vždy
nainštalujte prázdny výplňový panel na zakrytie otvoreného priestoru a umožnenie
primeranej cirkulácie vzduchu.
Počítač ThinkStation inštalujte len do stojana s perforovanými dvierkami z dôvodu
bezpečnosti a primeraného prúdenia vzduchu.
Inštaláciu počítača alebo zariadenia ThinkStation začnite zospodu stojana.
Najťažší počítač alebo zariadenie ThinkStation nainštalujte do spodnej časti stojana.
Nerozširujte súčasne viac ako jeden počítač alebo zariadenie ThinkStation mimo
stojana.
Ak je to možné, odmontujte dvierka a bočné panely stojana, aby ste umožnili ľahší
prístup počas inštalácie.
Pri inštalácii viacerých zariadení do stojana nepreťažujte elektrickú zásuvku.
Zapojte všetky napájacie káble do správnych elektrických zásuviek a vhodne
usporiadajte všetky káble v stojane. Informácie o usporiadaní káblov nájdete
v dokumentácii, ktorá sa dodáva so stojanom.
Na zariadenia namontované do stojana neumiestňujte žiadne predmety.
Pri presune alebo preprave stojana najprv zo stojana odstráňte počítač ThinkStation
zabezpečený súpravou koľajničiek. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii,
ktorá sa dodáva so stojanom, a v dokumentácii, ktorá sa dodáva s každou súpravou
koľajničiek.
Inštalácia počítača ThinkStation do stojana (so
súpravou statických koľajničiek)
Skôr ako začnete, vyberte všetky súčasti z balenia súpravy koľajničiek a položte ich
všetky na pracovnú plochu. Pred inštaláciou odmerajte stojan, aby ste zabezpečili, že
statické koľajničky sa doň zmestia.
Poznámka: Otvory v montážnej prírube sú rozdelené do skupín podľa meracích značiek.
Tri otvory medzi dvoma susednými meracími značkami tvoria skupinu, ktorá označuje
priestor 1U. Všimnite si meracie značky na montážnej prírube, ktoré vám pomôžu správne
vybrať montážnu oblasť stojana pre počítač ThinkStation. Ďalšie informácie o umiestnení
otvorov v montážnej prírube nájdete v dokumentácii dodanej so stojanom.
Ak chcete nainštalovať počítač ThinkStation do stojana, postupujte takto:
1.
Vykonaním nasledujúcich krokov nainštalujte súpravu koľajničiek:
a. Vyberte správnu montážnu oblasť stojana pre ľavú statickú koľajničku. Umiestnite
zadný koniec ľavej koľajničky do montážnej oblasti. Uistite sa, že plôšky na
zadnom konci koľajničky sú zarovnané s príslušnými otvormi v montážnej oblasti.
Zatlačte západku
statickej koľajničky pevne nepripevní k montážnej prírube.
Ak sú otvory v montážnej prírube okrúhle, spôsob inštalácie je rovnaký. Zatlačte
západku
nezasunú do príslušných otvorov. Potom sa zadný koniec koľajničky pevne
pripevní k montážnej prírube.
b. Priložte predný koniec ľavej statickej koľajničky k montážnej prírube. Uistite sa,
že predný a zadný koniec ľavej statickej koľajničky sú na rovnakej horizontálnej
úrovni. Zatlačte západku
ľavej statickej koľajničky pevne nepripevní k montážnej prírube.
Ak sú otvory v montážnej prírube okrúhle, spôsob inštalácie je rovnaký. Zatlačte
a zadnou montážnou
západku
nezasunú do príslušných otvorov. Potom sa predný koniec koľajničky pevne
pripevní k montážnej prírube.
a vnútornou stranou
. Vzdialenosť musí
a zadnou stranou stojana.
c. Zopakovaním krokov a až b nainštalujte pravú statickú koľajničku na opačnú
stranu stojana.
2.
V závislosti od typu držadiel v prednej časti počítača na prednú montážnu prírubu
založte upínaciu sponu alebo dve klietkové matice.
• V prípade držadla počítača s otvorom použite upínaciu sponu. Odstráňte dve
≥ 55 kg (121,2 lb)
skrutky na boku upínacej spony. Upínaciu sponu nasaďte podľa zobrazenia na
< 100 kg (220,5 lb)
montážnu prírubu nad koľajničkou. Potom znova nainštalujte obidve skrutky na
miesto a pripevnite nimi upínaciu sponu k montážnej prírube.
• V prípade držadla počítača bez otvoru založte na montážnu prírubu nad
koľajničkou dve klietkové matice.
Tretie vydanie (december 2017)
© Copyright Lenovo 2015, 2017.
VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam
definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.
a zatláčajte koľajničku, až kým sa zadný koniec ľavej
a zatláčajte koľajničku, kým sa vnútorné okrúhle výstupky plôšok
a zatláčajte koľajničku, až kým sa predný koniec
a zatláčajte koľajničku, kým sa vnútorné okrúhle výstupky plôšok
PN: SP40K32881
Printed in China
3.
Odmontujte štyri nožičky na spodnej strane počítača.
4.
Položte počítač na koľajničky. Potom posúvajte počítač do zadnej časti stojana, kým
sa otvor v držadle počítača nezarovná s upínacou sponou.
5.
Počítač zaistite v stojane jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Stlačením tlačidla na každej upínacej spone.
• Stlačte tlačidlo na upínacej spone
. Zarovnajte otvory v zarážke s
namontovanými klietkovými maticami a nastavte polohu zarážky podľa držadla
počítača. Nainštalujte dve skrutky na zaistenie zarážky na montážnej prírube
Právne vyhlásenia
®
Lenovo
, logo Lenovo, ThinkStation a logo ThinkStation sú ochranné známky spoločnosti
Lenovo v USA alebo iných krajinách.
Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné
známky iných subjektov.
.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis