Parkside BMR 1400 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_BMR_1400_4258583:_
29.01.2009
10:34 Uhr
Seite 1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside BMR 1400

  Verwandte Anleitungen für Parkside BMR 1400

  Inhaltszusammenfassung für Parkside BMR 1400

 • Seite 1 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:34 Uhr Seite 1...
 • Seite 2 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 2...
 • Seite 3 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 4...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 5 Table of contents: Page 1. Introduction ................7 2. Safety instructions ..............7-9 3. Layout ..................9 4. Items supplied.................9 5. Intended use ................9 6. Technical data ................9-10 7. Before starting the equipment..........10 8. Operation ................10 9. Replacing the power cable ............10 10.
 • Seite 6 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 6 “Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry” Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials.
 • Seite 7: Introduction

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 7 1. Introduction 2. ELECTRICAL SAFETY The tool’s connector plug must be able to fit into the socket outlet. Do not Important! modify the plug in any way! Do not use When using equipment, a few safety adapter plugs in conjunction with precautions must be observed to avoid injuries electrically grounded tools.
 • Seite 8 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 8 goggles. switched on or off is dangerous and must Wearing personal protective equipment be repaired. such as a dust mask, non-slip footwear, Pull the plug out of the socket and/or protective headgear and ear muffs remove the battery before making any (depending upon the type of electric tool adjustments to the tool, changing...
 • Seite 9: Layout

  Never mix in solvents or Check that nothing is missing. substances containing solvent that have flashpoints below 21°C. Paint and Mortar Mixer BMR 1400 Do not let the cable touch any parts of your Mixing tool body. 2 open-ended wrench for changing the...
 • Seite 10: Before Starting The Equipment

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 10 Sound and vibration tool (6). In order to remove the mixing tool, proceed in reverse order. Sound and vibration values were measured in accordance with EN 60745. 8. Operation sound pressure level 84.5 dB(A) 8.1 ON/OFF switch (Fig.
 • Seite 11: Cleaning, Maintenance And Ordering Of Spare Parts

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 11 10. Cleaning, maintenance and 11. Disposal and recycling ordering of spare parts The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is Important. raw material and can therefore be reused or Always pull out the mains power plug before can be returned to the raw material system.
 • Seite 12: Declaration Of Conformity

  Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 13: Guarantee Certificate

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 13 13. GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card.
 • Seite 14 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 14 Kazalo: Stran 1. Uvod ..................16 2. Varnostni napotki..............16-18 3. Opis naprave................18 4. Obseg dobave ................18 5. Predpisana namenska uporaba ..........18 6. Tehnični podatki..............18-19 7. Pred uporabo ................19 8. Uporaba ..................19 9. Zamenjava omrežnega priključnega kabla......19 10.
 • Seite 15 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 15 „Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!“ Uporabljajte zaščito sluha. Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha. Uporabljajte masko za zaščito pred prahom. Pri obdelovanju lesa in ostalih materialov lahko nastaja zdravju škodljiv prah. Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati! Uporabljajte zaščitna očala.
 • Seite 16: Uvod

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 16 1. Uvod Pri odvračanju pozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo. Pozor! 2. ELEKTRIČNA VARNOST Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati Električni priključni vtič mora ustrezati preventivne varnostne ukrepe, da bi tako vtičnici. Vtiča se ne sme na noben način preprečili poškodbe in škodo na napravi.
 • Seite 17 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 17 resne poškodbe. Ne uporabljajte električnega orodja, ki Nosite osebno zaščitno opremo in ima defektno stikalo. vedno uporabljajte zaščitna očala. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti Glede na način in vrsto uporabe ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno električnega orodja, uporaba osebne popraviti.
 • Seite 18: Opis Naprave

  Vzemite vse dele iz embalaže in preverite popolnost dobave. Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotavljane v skladu z EN 60745. Mešalnik za barvo in malto BMR 1400 Mešalo Nivo zvočnega tlaka L pA 84,5 dB (A) 2 viličasta ključaza zamenjavo mešala...
 • Seite 19: Pred Uporabo

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 19 Uporabljajte zaščito za ušesa. 8. Uporaba Hrup lahko povzroči izgubo sluha. 8.1 Stikalo za vklop/izklop (Slika 3/Poz. 1) Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh Najprej montirajte primerno mešalo (6) na smeri) ugotovljene v skladu z EN 60745. napravo (glej 7.) Priključite omrežni električni vtikač...
 • Seite 20: Čiščenje, Vzdrževanje In Naročanje Rezervnih Delov

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 20 10. Čiščenje, vzdrževanje in 11. Odstranjevanje in reciklaža naročanje rezervnih delov Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je Pozor ! surovina in jo kot tako lahko ponovno Pred vsemi čistilnimi deli izklopite električni uporabimo ali pa jo predamo v reciklažo.
 • Seite 21: Izjava O Skladnosti

  Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 22: Garancijski List

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 22 13. GARANCIJSKI LIST Spoštovana stranka! Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu.
 • Seite 23 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 23 Obsah Strana 1. Úvod ..................25 2. Bezpečnostní pokyny ..............25-27 3. Popis přístroje .................27 4. Rozsah dodávky ..............27 5. Použití podle účelu určení ............27 6. Technická data................27-28 7. Před uvedením do provozu .............28 8. Obsluha ..................28 9.
 • Seite 24 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 24 „Varování – Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze“ Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. Noste ochrannou prachovou masku. Při opracovávání dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiály obsahující...
 • Seite 25: Úvod

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 25 1. Úvod 2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST Zástrčka přístroje musí být pro zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v žádném Pozor! případě pozměňována. Nepoužívejte Při používání přístrojů musí být dodržována žádné adaptéry zástrček společně s určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo přístroji s ochranným uzemněním.
 • Seite 26 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 26 Nošení osobního ochranného vybavení, odstraňte akumulátor ještě před tím, jako je prachová maska, neklouzavá než začnete provádět nastavení bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo přístroje, vyměňovat části příslušenství ochrana sluchu, podle druhu a použití nebo přístroj odložíte. elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
 • Seite 27: Popis Přístroje

  II / Všechny díly z balení vyjměte a zkontrolujte Hmotnost: 3,6 kg jejich úplnost. Míchadlo na barvu a maltu BMR 1400 Hluk a vibrace Míchací metla 2 rozvidlené klíče na výměnu míchací metly Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 60745.
 • Seite 28: Před Uvedením Do Provozu

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 28 Noste ochranu sluchu. Zapnutí: Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. Za-/vypínač (1) stisknout. Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet Vypnutí: tří směrů) změřeny podle normy EN 60745. Pustit za-/vypínač (1). Míchání barvy a malty Zapnutí trvalého provozu: Emisní...
 • Seite 29: Likvidace A Recyklace

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 29 se dovnitř přístroje nedostala Alternativa recyklace k zaslání zpět: voda. Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při 10.2 Uhlíkové kartáčky odborné recyklaci v případě, že se rozhodne Při nadměrné tvorbě jisker nechte přístroj zlikvidovat.
 • Seite 30: Prohlášení O Shodě

  Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 31: Záruční List

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 31 13. ZÁRUČNÍ LIST Vážená zákaznice, vážený zákazníku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu.
 • Seite 32 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 32 Obsah Strana 1. Úvod ..................34 2. Bezpečnostné pokyny.............34-36 3. Popis prístroja .................36 4. Objem dodávky ...............36 5. Správne použitie prístroja............36 6. Technické údaje..............37 7. Pred uvedením do prevádzky..........37 8. Obsluha ..................37 9. Výmena sieťového prípojného vedenia ........38 10.
 • Seite 33 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 33 „Upozornenie - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu “ Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochrannú masku proti prachu. Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vznikať zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť...
 • Seite 34: Úvod

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 34 1. Úvod Zabráňte prístup deťom a iným cudzím osobám do vašej pracovnej oblasti počas práce s elektrickým nástrojom. Pozor! V prípade, že budete vyrušovaný, môžete Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať stratiť kontrolu nad prístrojom. príslušné...
 • Seite 35 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 35 3. BEZPEČNOSŤ OSÔB zachytávanie prachu, presvedčite sa Buďte vždy pozorný, dbajte na to, čo o tom, že sú tieto prípravky zapojené práve robíte a postupujte pri práci a že sa správne používajú. s elektrickým nástrojom rozumne. Použitie odsávania prachu môže znížiť...
 • Seite 36: Popis Prístroja

  Vyberte všetky diely von z obalu a skontrolujte, bezpečnosť tohto prístroja. či je obsah kompletný. Špeciálne bezpečnostné predpisy Miešač na farbu a maltu BMR 1400 Nepoužívajte tento prístroj v priestoroch Miešač s nebezpečenstvom výbušnej atmosféry. 2 vidlicové kľúče pre výmenu miešača Nemiešajte v žiadnom prípade riedidlá...
 • Seite 37: Technické Údaje

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 37 6. Technické údaje 7. Pred uvedením do prevádzky Pozor! Sieťové napätie: 230 V ~ 50 Hz Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete Príkon: 1400 W o tom, či údaje na typovom štítku prístroja Voľnobežné...
 • Seite 38: Výmena Sieťového Prípojného Vedenia

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 38 9. Výmena sieťového prípojného 10.4 Objednávanie náhradných dielov: Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné vedenia uviesť nasledovné údaje; Typ prístroja V prípade poškodenia sieťového prípojného Výrobné číslo prístroja vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť Identifikačné...
 • Seite 39: Prehlásenie O Zhode

  Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 40: Záručný List

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 40 13. ZÁRUČNÝ LIST Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste.
 • Seite 41 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 41 Sadržaj: Stranica 1. Uvod ..................43 2. Sigurnosne napomene ............43-45 3. Opis uređaja................45 4. Sadržaj isporuke ..............45 5. Namjenska uporaba..............45 6. Tehnički podaci ...............45 7. Prije puštanja u pogon.............46 8. Rukovanje ................46 9. Zamjena mrežnog priključka ...........46 10.
 • Seite 42 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 42 „Upozorenje – pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik ozljeđivanja“ Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha. Nosite masku za zaštitu od prašine. Kod obrade drva i drugih materijala može nastati po zdravlje opasna prašina. Ne smije se obradjivati materijal koji sadrži azbest! Nosite zaštitne naočale.
 • Seite 43: Uvod

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 43 1. Uvod 2. ELEKTRIČNA SIGURNOST Priključni utikač uredjaja mora odgovarati utičnici. Utikač ne smijete ni Pažnja! na koji način mijenjati. Ne koristite Da bi se spriječila ozljedjivanja i nastanak šteta adaptorski utikač zajedno s uredjajima prilikom korištenja uredjaja, treba se koji imaju zaštitno uzemljenje.
 • Seite 44 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 44 zaštitni šljem ili zaštita sluha, ovisno o vrsti nekontrolirano pokretanje uredjaja. i korištenju elektroalata, smanjuje rizik od Elektroalate koji se ne koriste čuvajte ozljeda. van dohvata djece. Osobe koje nisu Izbjegavajte nekontrolirano puštanje u upoznate s ovim uputama ili ih nisu rad.
 • Seite 45: Opis Uređaja

  Intenzitet buke L 95,5 dB (A) Nesigurnost K 3 dB Miješalica za boju i žbuku BMR 1400 Miješalo Nosite zaštitu za sluh. 2 viljuškasta ključa za zamjenu miješala Buka može utjecati na gubitak sluha. Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj 5.
 • Seite 46: Prije Puštanja U Pogon

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 46 7. Prije puštanja u pogon 9. Zamjena mrežnog priključka Ako se ošteti mrežni priključni vod ovog Pozor! uređaja, zamijeniti ga mora proizvođač ili Prije uključivanja provjerite odgovaraju li podaci njegova servisna služba ili slična kvalificirana na tipskoj pločici podacima o mreži.
 • Seite 47: Zbrinjavanje I Recikliranje

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 47 11. Zbrinjavanje i recikliranje Uredjaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja prilikom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato se može ponovno upotrijebiti ili poslati na reciklažu. Uredjaj i njegov pribor izradjeni su od različitih materijala kao npr.
 • Seite 48: Izjava O Usklađenosti

  Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 49: Jamstveni List

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 49 13. JAMSTVENI LIST Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcionira besprijekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva.
 • Seite 50 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 50 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ................52 2. Sicherheitshinweise ..............52-54 3. Gerätebeschreibung ...............54 4. Lieferumfang................54 5. Bestimmungsgemäße Verwendung........54-55 6. Technische Daten..............55 7. Vor Inbetriebnahme ..............55 8. Bedienung................55-56 9. Austausch der Netzanschlussleitung........56 10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung......56 11.
 • Seite 51 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 51 WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden! Tragen Sie eine Schutzbrille.
 • Seite 52: Einleitung

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 52 den Staub oder die Dämpfe entzünden 1. Einleitung können. Halten Sie Kinder und andere Personen Achtung! während der Benutzung des Beim Benutzen von Geräten müssen einige Elektrowerkzeuges fern. Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
 • Seite 53 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 53 vermeidbar ist, verwenden Sie einen Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Fehlerstromschutzschalter. Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Der Einsatz eines Fehlerstromschutz- Halten Sie Haare, Kleidung und schalters vermindert das Risiko eines Handschuhe fern von sich bewegenden elektrischen Schlages.
 • Seite 54: Gerätebeschreibung

  Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit. Spezielle Sicherheitshinweise Das Gerät nicht in einer Umgebung mit ex- Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 plosionsgefährlicher Atmosphäre betreiben. Rührer Keine Lösungsmittel oder lösungsmittel- 2 Gabelschlüssel für Rührerwechsel haltigen Stoffe mit einem Flammpunkt unter 21°C mischen.
 • Seite 55: Technische Daten

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 55 Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung Achtung! verwendet werden. Jede weitere darüber hin- Der Schwingungswert wird sich aufgrund des ausgehende Verwendung ist nicht bestim- Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges mungsgemäß. Für daraus hervorgerufene ändern und kann in Ausnahmefällen über dem Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der angegebenen Wert liegen.
 • Seite 56: Austausch Der Netzanschlussleitung

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 56 8.2 Drehzahl einstellen (Bild 4/Pos. 3) 10.3 Wartung Mit dem Drehzahl-Regler (3) können Sie die Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren Drehzahl vorwählen. zu wartenden Teile. 10.4 Ersatzteilbestellung: 9. Austausch der Netzan- Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden: schlussleitung Typ des Gerätes...
 • Seite 57 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 57 überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.
 • Seite 58: Konformitätserklärung

  Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Farb- und Mörtelrührer BMR 1400 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 59: Garantieurkunde

  Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 59 GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 60 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 60...
 • Seite 61 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:35 Uhr Seite 61...
 • Seite 62 Anleitung_BMR_1400_4258583:_ 29.01.2009 10:36 Uhr Seite 62...

Diese Anleitung auch für:

42.585.83

Inhaltsverzeichnis