Herunterladen Diese Seite drucken

Makita AN634H Betriebsanleitung

Coilnagler-hp
Vorschau ausblenden

Werbung

EN
Pneumatic Coil Nailer
Gwoździarka pneumatyczna
PL
Pneumatikus táras szegező
HU
Pneumatická klincovačka
SK
zvitkových klincov
Pneumatická svitková
CS
hřebíkovačka
Пневматичний
UK
цвяхозабивний пістолет
Pistol pneumatic de bătut
RO
cuie
Coilnagler-HP
DE
AN634H
AN635H
ІНСТРУКЦІЯ З
7
14
22
30
38
45
53
61

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Makita AN634H

  Verwandte Anleitungen für Makita AN634H

  Inhaltszusammenfassung für Makita AN634H

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  Gwoździarka pneumatyczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Pneumatikus táras szegező HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Pneumatická klincovačka NÁVOD NA OBSLUHU zvitkových klincov Pneumatická svitková NÁVOD K OBSLUZE hřebíkovačka Пневматичний ІНСТРУКЦІЯ З цвяхозабивний пістолет ЕКСПЛУАТАЦІЇ Pistol pneumatic de bătut MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cuie Coilnagler-HP BETRIEBSANLEITUNG AN634H AN635H...
 • Seite 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Seite 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Seite 4 Fig.17 Fig.20 Fig.18 Fig.19 Fig.21 Fig.22...
 • Seite 5 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30...
 • Seite 6 Fig.31 Fig.35 Fig.32 Fig.33 Fig.34...
 • Seite 7: Instruction Manual

  • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 Symbols Vibration The following show the symbols used for the equip- The vibration total value determined according to ment. Be sure that you understand their meaning before EN792: use. Model AN634H Vibration emission (a ) : 4.0 m/s Read instruction manual. Uncertainty (K) : 1.5 m/s Model AN635H Vibration emission (a ) : 4.0 m/s Wear safety glasses. Uncertainty (K) : 1.5 m/s NOTE: The declared vibration emission value has Do not use on scaffoldings, ladders. been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
 • Seite 8 Do not play with the contact element: it pre- SAFETY WARNINGS vents accidental discharge, so it must be kept on and not removed. Securing the trigger in the ON position is also very dangerous. Never attempt Pneumatic nailer/stapler safety to fasten the trigger. Do not operate a tool if any warnings portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly.
 • Seite 9 Do not point the ejection port at anyone in the Ask Makita authorized service center for peri- vicinity. Keep hands and feet away from the odical inspection of the tool. ejection port area. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Always assume that the tool contains fasteners.
 • Seite 10 Selecting air hose Nose adapter To prevent the surface of workpiece from being CAUTION: Low air output of the compressor, scratched or damaged, use the nose adapter. or a long or smaller diameter air hose in relation To detach the nose adapter from its housing base, pull to the nailing frequency may cause a decrease in the nose adapter with your thumb in the direction of the the driving capability of the tool. arrow.
 • Seite 11 Turn the adjust shaft and set the step of the Set the trigger assembly for contact actuation. change plate suitable for the nail length. Make sure that With pushing in the hinged part inward, set the trigger the arrow points to the corresponding graduation incre- so that the hinged part is under the rod of the valve in ment of the nail length marked on the adjust shaft. the housing. ► Fig.14: 1. Change plate 2. Adjust shaft 3. Arrow ► Fig.20: 1. Hinged part 2. Rod of the valve Insert the pin to the hole and secure it by urethane NOTICE: If the tool is operated with the change washer. plate set to the wrong step, it may result in poor nail feeding or tool malfunction. Connect the air hose, and make sure that the tool operates properly. Refer to the section “Checking Place the nail coil over the change plate and...
 • Seite 12 Single sequential actuation NOTICE: Depending on the hardness and total thickness of all workpiece in combination, Place the contact element against the workpiece and enough fastening may not be obtained. Nailing on pull the trigger fully. steel plate with excessive depth may extremely After nailing, release the contact element, and then reduce the fastening force. Before nailing, adjust release the trigger.
 • Seite 13 Remove the jammed nail with a flat-blade screw- driver or other similar tool. ► Fig.30 CAUTION: These accessories or attachments Reset the nail coil and close the magazine cap are recommended for use with your Makita tool and the door. specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment MAINTENANCE for its stated purpose.
 • Seite 14 297 mm x 125 mm x 296 mm Masa netto 2,1 kg 2,2 kg • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. • Dane techniczne mogą różnić się w zależności od kraju. • Ciężar podany zgodnie z procedurą EPTA 01/2003. Symbole Drgania Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządze- Całkowita wartość poziomu drgań określona według niu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać EN792: się z ich znaczeniem. Model AN634H Emisja drgań (a ): 4,0 m/s Przeczytać instrukcję obsługi. Niepewność (K): 1,5 m/s Model AN635H Emisja drgań (a ): 4,0m/s Nosić okulary ochronne. Niepewność (K): 1,5 m/s WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość wytwarzanych Nie używać na rusztowaniach, drabinach. drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porówny- wania narzędzi. Przeznaczenie WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie Narzędzie to jest przeznaczone do prac we wnętrzach,...
 • Seite 15: Instrukcja Obsługi

  Nie wolno użytkować narzędzia w atmosferach OSTRZEŻENIA wybuchowych, na przykład w obecności łatwo- palnych cieczy, gazów lub pyłów. Pracujące DOTYCZĄCE narzędzie może wytwarzać iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów. BEZPIECZEŃSTWA Nie używać narzędzia, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby postronne. Chwila nie- uwagi może spowodować utratę panowania nad Ostrzeżenia dotyczące narzędziem. bezpieczeństwa dla gwoździarki Miejsce pracy powinno być...
 • Seite 16 Okresowe przeglądy narzędzia powinny być może spowodować poważne obrażenia ciała. przeprowadzane przez autoryzowane centrum 10. W żadnym wypadku nie wolno używać narzę- serwisowe firmy Makita. dzi do wkręcania elementów złącznych, oznakowanych symbolem „Nie używać na rusztowaniach, drabinach” do specyficznych zastosowań, takich jak na przykład:...
 • Seite 17 W celu zachowania BEZPIECZEŃSTWA i Tam, gdzie ciśnienie zasilania przekracza ciśnienie NIEZAWODNOŚCI produktu konserwacje i naprawy znamionowe narzędzia, należy stosować reduktory powinny być przeprowadzane przez autoryzowane ciśnienia. Zaniedbywanie tego może doprowadzić do punkty serwisowe firmy Makita, zawsze z użyciem poważnych wypadków, których ofiarami będą osoby oryginalnych części zamiennych firmy Makita. obsługujące narzędzie oraz postronne. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ Wybór węża pneumatycznego INSTRUKCJĘ. PRZESTROGA: Niska wydajność sprężarki OSTRZEŻENIE:...
 • Seite 18 Zaczep UWAGA: Po użyciu odpylacza powietrznego siła napędowa narzędzia ulegnie chwilowemu zmniejsze- niu. Należy wówczas poczekać, aż ciśnienie powie- PRZESTROGA: Przed zawieszeniem narzędzia trza powróci do właściwej wartości. za zaczep należy koniecznie odłączyć wąż. UWAGA: W przypadku użycia odpylacza powietrz- PRZESTROGA: Nie wolno wieszać narzę- nego bezpośrednio po wlaniu oleju należy wykonać dzia wysoko lub na potencjalnie niestabilnej wydmuch kontrolny. W wydmuchiwanym powietrzu powierzchni. może znajdować się olej. PRZESTROGA: Nie wolno zawieszać zaczepu na pasku spodni. Jeśli gwoździarka zostanie przy- padkowo upuszczona, może się przypadkowo uru- MONTAŻ...
 • Seite 19 Wsunąć gniazdo węża powietrza na złączkę w gwoź- OBSŁUGA dziarce. Upewnić się, że gniazdo powietrza prawidłowo zablokowało się na złączce. Złącze węża musi być zamontowane na narzędziu lub PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy blisko niego, tak aby rozładowanie ciśnienia w zbiorniku należy sprawdzić działanie wszystkich układów następowało jednocześnie z odłączeniem doprowadze- bezpieczeństwa. nia powietrza. PRZESTROGA: Podczas pracy z narzędziem Wymiana ma spust do pracy w nie zbliżać do niego twarzy. Także dłonie i stopy trybie wbijania kontaktowego powinny znajdować...
 • Seite 20 UWAGA: Zależnie od twardości oraz całkowitej PRZESTROGA: Nie dociskać końcówki kon- grubości wszystkich łączonych elementów uzy- taktowej zbyt dużą siłą do obrabianego elementu. skanie mocnego połączenia może nie być moż- Pociągnąć spust do oporu i przytrzymać go przez liwe. Wbijanie gwoździ w blachach stalowych na 1–2 s po wbiciu gwoździa.
 • Seite 21 AKCESORIA pokrywę i drzwiczki magazynku. OPCJONALNE KONSERWACJA PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prze- Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek glądu lub konserwacji urządzenia zawsze należy może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub zablokować spust, przestawiając dźwignię blo- przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich...
 • Seite 22: Használati Kézikönyv

  2,2 kg • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. • Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint Szimbólumok Vibráció A következőkben a berendezésen használt jelképek A vibráció EN792 szerint meghatározott összértéke: láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon AN634H típus meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. Rezgéskibocsátás (a ): 4,0 m/s Bizonytalanság (K): 1,5 m/s Olvassa el a használati utasítást. AN635H típus Rezgéskibocsátás (a ): 4,0m/s Bizonytalanság (K): 1,5 m/s Viseljen védőszemüveget. MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabvá- nyos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és Ne használja állványzatokon, létrákon.
 • Seite 23 A szerszám használata közben tartsa távol a BIZTONSÁGI gyermekeket és a közelben tartózkodókat. A figyelem elterelődése az irányítás elvesztéséhez FIGYELMEZTETÉS vezethet. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról. Pneumatikus szegezőre/ A zajszintre helyi előírások vonatkozhatnak, tűzőgépre vonatkozó biztonsági amelyeket minden esetben be kell tartani, a zaj figyelmeztetések szintjét pedig az előírt határérték alatt kell tar- tani.
 • Seite 24 MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdeké- Soha ne tartsa vagy vigye a szerszámot úgy, ben a karbantartást és a javításokat a Makita hogy az ujja a kioldókapcsolón van, és másnak hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, se adja oda így. A szerszám véletlenszerű bekap- melynek során kizárólag Makita cserealkatré-...
 • Seite 25 A megfelelő kenés érdekében a szerszámot a pneu- TELEPÍTÉS matikus szerszámolaj alkalmazása után néhányszor el kell sütni. A légsűrítő kiválasztása A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA VIGYÁZAT: A szerszám beállítása vagy műkö- désének ellenőrzése előtt, mindig reteszelje a gázgombot a retesz zárt állásba állításával, majd válassza le a légtömlőt a szerszámról. A szegelési mélység beállítása A szerszám tartalmaz egy szerkezetet a szegelési mélység állítására.
 • Seite 26 Helyezze a szeghevedert a cserélhető lemezre, Légfúvó és tekerjen le annyi szeget, hogy az elérjen a szegsínig. Helyezze az első szeget a szegsínbe, a második szeget AN635H típus pedig az adagolóvillába. Helyezze a többi lecsavart szeget az adagolóra. VIGYÁZAT: Soha ne irányítsa senkire a légfúvó ► Ábra15: 1. Szegsín 2. Adagolóvilla kivezető nyílását. Mindig tartsa távol kezeit és lábait a kivezető nyílástól. Személyi sérülésekhez Ellenőrizze, hogy a szegheveder megfelelően vezethet, ha véletlenül megnyomja a légfúvó gombot. helyezkedik-e el a tárban. VIGYÁZAT: A légfúvó használata előtt min- Óvatosan csukja le a tár fedelét. A biztosítókar dig ellenőrizze a környezetét. A lefújt por vagy a lenyomásával csukja le az ajtót, amíg a biztosítókar...
 • Seite 27 Csúsztassa a csapot a furatba, és rögzítse az ► Ábra24 uretán alátéttel. VIGYÁZAT: Ne helyezze túl nagy erővel az Csatlakoztassa a légtömlőt, és ellenőrizze a szer- érintkező elemet a munkadarabra. Húzza meg szám megfelelő működését. Tekintse meg a „Működés teljesen a gázgombot, és a szegelés után tartsa ellenőrzése használat előtt” című részt. 1-2 másodpercig. MEGJEGYZÉS: Az egyszeri szekvenciális szege- Még „egyszeri szekvenciális működtetés” esetén is lésre való visszaállításhoz kövesse a gázgomb cseré- a félig meghúzott gázgomb okozhat nem várt szeg- jének fent ismertetett eljárását. elést, ha az érintkező elem újra érintkezésbe kerül a munkadarabbal.
 • Seite 28 Fűzött szalagos szegek használata esetén a szegek MEGJEGYZÉS: A munkadarabok kombinációjá- belövésekor az üres fűzött szalag távozik a vezetőelem- nak keménységétől és teljes vastagságától füg- ből. A kiadott szalag elszakításához az ábrán látható gően lehetséges, hogy a megfelelő rögzítést nem módon csavarja meg azt. tudja elérni. Az acéllemez szegelése túlságosan ► Ábra28: 1. Kiadott fűzött szalag nagy mélységben rendkívüli módon lecsökkenti a rögzítő erőt. A szegelés előtt megfelelően állítsa be a Beszorult szegek eltávolítása szegelési mélységet.
 • Seite 29 ► Ábra35: 1. Olajozó 2. Pneumatikus olaj Tartsa a légtömlőt hőtől (60°C felett, 140°F felett) és vegyszerektől (hígító, erős savak vagy lúgok) távol. A tömlőt vezesse távol az akadályoktól, amelyekbe műkö- dés közben beakadhat. A tömlőket távol kell elvezetni az éles sarkoktól és területektől, amelyek a tömlő káro- sodásához vagy kidörzsöléséhez vezethetnek. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Szegek • Légtömlő • Védőszemüveg • Fejadapter MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő...
 • Seite 30: Návod Na Obsluhu

  297 mm x 125 mm x 296 mm Čistá hmotnosť 2,1 kg 2,2 kg • Vzhľadom na neustály výskum a vývoj podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa môžu pre rôzne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 Symboly Vibrácie Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete Celková hodnota vibrácií bola stanovená podľa EN792: stretnúť pri použití nástroja. Je dôležité, aby ste poznali Model AN634H ich význam, skôr než začnete pracovať. Emisie vibrácií (a ) : 4,0 m/s Odchýlka (K): 1,5 m/s Prečítajte si návod na obsluhu. Model AN635H Emisie vibrácií (a ) : 4,0 m/s Odchýlka (K): 1,5 m/s Používajte ochranné okuliare. POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy Nepoužívajte na lešeniach ani rebríkoch. a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.
 • Seite 31 Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska. BEZPEČNOSTNÉ V platnosti môžu byť miestne nariadenia týka- júce sa hluku, ktoré je potrebné dodržiavať VAROVANIA udržiavaním hodnôt hluku pod stanovenými limitnými hodnotami. V niektorých prípadoch by sa mali zavrieť okenice s cieľom zabrániť Bezpečnostné varovania pre unikaniu hluku.
 • Seite 32 10. Nástroj na nabíjanie skôb označený symbo- BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by lom „Do not use on scaffoldings, ladders“ sa mali vykonať v autorizovanom servisnom (Nepoužívajte na lešeniach a rebríkoch) nepo- stredisku Makita, vždy použitím náhradných užívajte v určitých situáciách, napríklad: dielov Makita. — v prípade, ak chcete zmeniť miesto nabíjania TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
 • Seite 33 Správne namazanie sa zaistíte, keď náradie niekoľ- INŠTALÁCIA kokrát použijete na nastrelenie po nanesení oleja na pneumatické náradie. Výber kompresora OPIS FUNKCIÍ POZOR: Pred nastavením alebo kontrolou funkč- nosti náradia vždy zaistite spúšťací spínač otočením zaisťovacej páčky spúšťacieho spínača do polohy zaistenia a odpojením pneumatickej hadice náradia. Nastavenie hĺbky nastreľovania klincov Toto náradie je vybavené ovládacím prvkom na nasta- venie hĺbky nastreľovania klincov. Nastavenie hĺbky nastreľovania klincov na požadovanú hĺbku upravíte otáčaním ovládacím prvkom.
 • Seite 34 Zvitok s klincami položte na výmennú platňu a Odfukovač prachu odviňte toľko klincov, aby dosahovali až po vodiaci prvok na klince. Pre model AN635H Prvý klinec umiestnite do vodiaceho prvku na klince a druhý klinec do podávacej čeľuste. Aj zvyšné nerozvi- POZOR: Výstupný otvor odfukovača prachu nuté klince umiestnite do telesa podávača. na nikoho nemierte. Pred výstupný otvor nedá- ► Obr.15: 1. Vodiaci prvok na klince 2. Podávacia vajte ani ruky a nohy. V prípade náhodného stlače- čeľusť nia tlačidla odfukovača prachu môže dôjsť k zraneniu. Skontrolujte, či je zvitok klincov správne nasta- POZOR: Pred používaním odfukovača prachu...
 • Seite 35 Jednorazové postupné nastreľovanie Nainštalujte zostavu spínača na aktiváciu pri kontakte. Kontaktný prvok priložte na obrobok a úplne stlačte Zatlačením ohybnej časti dovnútra nastavte spúšťací spúšťací spínač. spínač tak, aby sa ohybná časť nachádzala pod tyčkou Po nastrelení klinca uvoľnite kontaktný prvok a potom ventilu v kryte. uvoľnite spúšťací spínač. ► Obr.20: 1. Ohybná časť 2. Tyčka ventilu ► Obr.24 Do otvoru zasuňte čap a zaistite ho uretánovou podložkou. POZOR: Kontaktný prvok na obrobok nad- Pripojte vzduchovú hadicu a skontrolujte správ- merne nepritláčajte. Spúšťací spínač stlačte na nosť fungovania náradia. Pozrite si informácie v časti: doraz a podržte ho 1 – 2 sekundy po nastrelení „Kontrola správnosti funkcie pred použitím“.
 • Seite 36 Rezanie spojeného plátu UPOZORNENIE: Dostatočné upevnenie sa nemusí dosiahnuť v závislosti od tvrdosti a cel- kovej hrúbky celého upevňovaného materiálu. POZOR: Pred odstránením spojeného plátu Nastreľovanie klincov do oceľovej platne do nad- vždy odpojte vzduchovú hadicu od nástroja. mernej hĺbky môže priveľmi znížiť upevňovaciu silu. Pred nastreľovaním klincov nastavte správnu Ak používate klince na spojenom pláte, spojený plát hĺbku nastreľovania.
 • Seite 37 60 °C, nad 140 °F)a pred účinkami chemikálií (riedidlo, silné kyseliny alebo zásady). Hadicu veďte mimo pre- kážok, o ktoré sa môže počas prevádzky nebezpečne zachytiť. Hadice musia byť vedené mimo ostrých hrán a plôch, kde môže dôjsť k poškodeniu hadice alebo k poškodzovaniu povrchu hadice. Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. • Klince • Vzduchová hadica •...
 • Seite 38: Návod K Obsluze

  ISO VG32 nebo odpovídající Rozměry (D × Š × V) 284 mm × 125 mm × 296 mm 297 mm × 125 mm × 296 mm Čistá hmotnost 2,1 kg 2,2 kg • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění. • Specifikace se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 Symboly Vibrace Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při Celková hodnota vibrací určená dle normy EN792: použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než Model AN634H s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Emise vibrací (a ): 4,0 m/s Nejistota (K): 1,5 m/s Přečtěte si návod k obsluze. Model AN635H Emise vibrací (a ): 4,0 m/s Nejistota (K): 1,5 m/s Noste ochranné brýle. POZNÁMKA: Hodnota deklarovaných emisí vibrací byla změřena standardní zkušební metodou a dá se Nepoužívat na lešeních a žebřících. použít k porovnání nářadí mezi sebou. POZNÁMKA: Hodnotu deklarovaných emisí vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expo- Účel použití zice vibracím.
 • Seite 39 Existují-li místní předpisy týkající se hluku, BEZPEČNOSTNÍ bude třeba jim vyhovět a udržet hladinu hluku v předepsaných mezích. V určitých případech VÝSTRAHY bude třeba k omezení hluku použít hrazení. Bezpečnostní zařízení Bezpečnostní výstraha k Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně...
 • Seite 40 SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba osoby, ať už zařízení spojovací materiál obsa- a opravy svěřeny autorizovaným servisním huje či nikoli. střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Makita. Při práci nespěchejte a nepoužívejte násilí. S TYTO POKYNY USCHOVEJTE. nářadím zacházejte opatrně.
 • Seite 41 Vzduchový kompresor musí splňovat požadavky normy Háček EN60335-2-34. Používejte kompresor, který nabízí dostatečný tlak UPOZORNĚNÍ: Při zavěšování nářadí za a množství dodávaného vzduchu, aby byl zajištěn háček vždy odpojte hadici. efektivní provoz. Graf zobrazuje vztah mezi frekvencí přibíjení, příslušným tlakem a množstvím dodávaného UPOZORNĚNÍ: Nikdy nástroj nezavěšujte ve vzduchu z kompresoru. výšce nebo na potenciálně nestabilním povrchu. Například při přibíjení rychlostí přibližně 50 hřebíků za UPOZORNĚNÍ: Nezavěšujte háček za opa- minutu při tlaku 1,76 MPa (17,6 barů) bude vyžadován sek. Při náhodném pádu hřebíkovačky může dojít k kompresor s množstvím dodávaného vzduchu více 100 náhodnému vystřelení a zranění. l/min.
 • Seite 42 Změna spouště na režim POZOR: Po použití vzduchového odstraňovače pra- chu se šroubovací síla nářadí dočasně sníží. V tako- kontaktního chodu vémto případě počkejte, než se tlak vzduchu obnoví. POZOR: Pokud chcete použít vzduchový odstraňovač UPOZORNĚNÍ: Před výměnou spouště vždy prachu okamžitě po nanesení oleje, proveďte zkušební odpojte vzduchovou hadici a z nářadí vyjměte hřebíky. vyfouknutí. Může dojít k rozprášení oleje spolu se vzduchem. UPOZORNĚNÍ: Než začnete po výměně spouště pracovat, vždy zkontrolujte, zda nářadí pracuje správně. Před kontrolou funkčnosti do SESTAVENÍ...
 • Seite 43 Kontrola správné funkčnosti před Nastřelování na ocelový plech zahájením provozu VAROVÁNÍ: Při nastřelování na ocelové Před zahájením provozu se vždy ujistěte o C-profily omezte tloušťku na 2,3 mm (3/32") nebo následujícím. tenčí. Jinak dojde k silnému zpětému rázu, hřebík vylétne a může způsobit vážná zranění. — Ujistěte se, že se nářadí nespustí pouhým připoje- ním vzduchové hadice. VAROVÁNÍ: Pro ocelový plech používejte — Ujistěte se, že se nářadí nespustí pouhým stisknu- pouze tvrzené hřebíky. Použití hřebíků pro jiné účely tím spouště.
 • Seite 44 Stiskněte páčku západky a otevřete dvířka. VOLITELNÉ Otevřete víko zásobníku a vyjměte kotouč s hřebíky. Vložte malou kovovou tyčku do otvoru uvolňování PŘÍSLUŠENSTVÍ hřebíků a jemně na ni poklepejte kladívkem. ► Obr.29: 1. Kovová tyčka 2. Otvor uvolňování hře- bíků 3. Kladivo UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané Odstraňte zablokovaný hřebík pomocí plochého v tomto návodu doporučujeme používat následující šroubováku nebo jiného podobného nářadí. příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušen- ► Obr.30 ství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Vložte zpět cívku s hřebíky a zavřete víko zásob- níku a dvířka. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.
 • Seite 45: Експлуатації

  284 мм x 125 мм x 296 мм 297 мм x 125 мм x 296 мм Маса нетто 2,1 кг 2,2 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Маса відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 Символи Вібрація Далі наведено символи, які застосовуються для Загальна величина вібрації, визначена відповідно позначення обладнання. Перед користуванням до EN792: переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення. Модель AN634H Вібрація (a ): 4,0 м/с Читайте інструкцію з експлуатації. Похибка (K): 1,5 м/с Модель AN635H Вібрація (a ): 4,0м/с Вдягайте захисні окуляри. Похибка (K): 1,5 м/с ПРИМІТКА: Заявлене значення вібрації було Не використовуйте на риштуваннях та виміряно відповідно до стандартних методів тесту- драбинах. вання та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим. Призначення ПРИМІТКА: Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки...
 • Seite 46 Не використовуйте інструмент у вибухонебез- ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО печних місцях, наприклад за наявності легко- займистих рідин, газів чи пилу. Під час роботи ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ з інструментом можуть утворюватися іскри, що може призводити до займання пилу чи випарів. БЕЗПЕКИ Під час використання інструмента поблизу не повинні знаходитися діти та сторонні особи. Відволікання може спричинити втрату контролю. Попередження про необхідну Дбайте про належне освітлення робочого місця. обережність...
 • Seite 47 важких травм. тертя. Витирайте пил з усіх деталей. 10. Заборонено використовувати інструменти Звертайтеся до авторизованого сервісного для вкручування кріпильних деталей із мар- центру Makita з метою проведення періо- куванням «Не використовувати на ришту- дичної перевірки інструмента. ваннях та драбинах» з метою проведення відповідних робіт, як-от: 47 УКРАЇНСЬКА...
 • Seite 48 Щоб забезпечити БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ Необхідно використовувати регулятори тиску для обмеження виробу, його ремонт та технічне обслуго- тиску повітря інструмента, якщо тиск подачі повітря пере- вування повинні виконувати авторизовані вищує номінальний тиск інструмента. Недотримання цієї сервісні центри Makita і лише із використан- інструкції може призвести до серйозного травмування опера- ням запасних частин виробництва компанії тора інструмента або осіб, що знаходяться поблизу нього. Makita. Вибір повітряного шланга ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ОБЕРЕЖНО:...
 • Seite 49 Гак можна використовувати для тимчасового підві- ЗБОРКА шування інструмента. Гак можна повернути, натискаючи знизу до необхід- ного кута. ОБЕРЕЖНО: Перед проведенням будь-яких ► Рис.7: 1. Гак робіт з інструментом завжди блокуйте курок, повер- Окрім цього, гак можна встановлювати на будь-якій нувши запірний важіль у замкнуте положення , та стороні інструмента. від’єднайте повітряний шланг від інструмента. Щоб змінити положення встановлення, відкрутіть болт викруткою і зніміть гайку. Встановіть гак на Заряджання цвяхозабивного іншій стороні інструмента та надійно зафіксуйте його інструмента болтом і гайкою. ► Рис.8: 1. Гак 2. Болт 3. Гайка...
 • Seite 50 Заміна курка для режиму Перевірка належної роботи контактного спрацювання інструмента перед експлуатацією Перед експлуатацією завжди виконуйте перелічені ОБЕРЕЖНО: Перш ніж замінювати курок, нижче перевірки. обов'язково від'єднайте повітряний шланг та — Переконайтеся, що приєднання повітряного дістаньте цвяхи з інструмента. шланга недостатньо для спрацьовування ОБЕРЕЖНО: Після заміни курка безпосеред- інструмента. ньо перед експлуатацією завжди перевіряйте, —...
 • Seite 51 Забивання цвяхів у сталеву Забивання цвяхів у бетон пластину ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте тільки загартовані цвяхи для роботи з бетоном. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Товщина цвяхів для Використання інших цвяхів може призвести до забивання в сталеву пластину С-подібної серйозних травм. форми не повинна перевищувати 2,3 мм ПОПЕРЕДЖЕННЯ: (3/32дюйма). Інакше інструмент різко відскочить, а Не вбивайте цвяхи цвях вдарить у зворотному напрямку, що призведе...
 • Seite 52 бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне вини. Їх використання може призвести до зміни обладнання рекомендовано використову- кольору, деформації або появи тріщин. вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- Чистка інструмента якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- Залізну іржу, що накопичується на магніті, можна...
 • Seite 53: Manual De Instrucţiuni

  2,2 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată conform procedurii EPTA 01/2003 Simboluri Vibraţii Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. Valoarea totală a emisiilor de vibraţii determinată con- Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora înainte de form EN792: utilizare. Model AN634H Emisie de vibraţii (a ): 4,0 m/s Citiţi manualul de utilizare. Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Model AN635H Emisie de vibraţii (a ): 4,0m/s Purtaţi ochelari de protecţie. Marjă de eroare (K): 1,5 m/s NOTĂ: Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în Nu folosiţi pe schele sau pe scări. conformitate cu metoda de test standard şi poate fi utilizat pentru compararea unei unelte cu alta. NOTĂ: Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de aseme- Destinaţia de utilizare nea, utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Seite 54 Asiguraţi-vă că nu sunt în apropiere per- AVERTIZĂRI DE soane şi copii în timpul funcţionării maşinii. Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea SIGURANŢĂ controlului asupra maşinii. Asiguraţi un iluminat suficient al zonei de lucru. Avertismente privind siguranţa Pot exista reglementări locale privind zgomo- pentru pistol de bătut cuie/capsator tul care trebuie respectate, menţinând nivelu- pneumatic rile de zgomot în cadrul limitelor prescrise.
 • Seite 55 întreţinerea şi reparaţiile trebuie 10. Nu utilizaţi niciodată maşini de împuşcat cuie executate de centre de service Makita auto- marcate cu simbolul „Nu utilizaţi pe schele, rizate, folosind întotdeauna piese de schimb scări” pentru aplicaţii specifice, de exemplu: Makita.
 • Seite 56 Lubrifierea DESCRIERE COMPONENTE ► Fig.4: 1. Ulei pentru unelte pneumatice Ungeţi maşina cu ulei pneumatic introducând două sau trei picături în fitingul de admisie aer. Acest lucru trebuie ► Fig.2: 1. Declanşator 2. Manetă declanşator efectuat înainte şi după utilizare. 3. Cârlig 4. Capacul magaziei 5. Adaptor de Pentru o lubrifiere corectă, maşina trebuie declanşată camă (element de contact) de câteva ori după introducerea uleiului pneumatic. INSTALARE DESCRIEREA FUNCŢIILOR Alegerea compresorului ATENŢIE: Înainte de a ajusta sau verifica funcția pe maşină, blocați întotdeauna declan- șatorul prin rotirea manetei de blocare a declan- șatorului în poziția de blocare şi deconectaţi furtunul de aer de la maşină.
 • Seite 57 ► Fig.9: 1. Adaptor de camă ► Fig.14: 1. Placă de schimb 2. Ax de reglare 3. Săgeată Pentru a ataşa adaptorul de camă la elementul de contact, apăsaţi-l pe elementul de contact până când NOTĂ: Dacă maşina este utilizată cu placa de piesele cu degajare din cele trei locuri din interiorul schimb poziţionată incorect, poate rezulta alimen- adaptorului de camă se fixează în trei proeminenţe ale tarea necorespunzătoare a cuielor sau defectarea elementului de contact. maşinii. ► Fig.10: 1. Adaptor de camă 2. Element de contact Amplasaţi bobina de cuie peste placa de schimb şi 3. Proeminenţă 4. Piesă cu degajare desfăşuraţi suficiente cuie pentru a ajunge la şina pen- tru cuie. Suflantă Apoi, amplasaţi primul cui în şina pentru cuie şi cel de-al doilea cui în gheara de alimentare. De ase- Pentru modelul AN635H menea, amplasaţi alte cuie neînfăşurate pe corpul alimentatorului. ATENŢIE: Nu îndreptaţi orificiul de evacuare ► Fig.15: 1. Şină pentru cuie 2. Gheară de alimentare al suflantei înspre nicio persoană.
 • Seite 58 Acționare secvențială unică Poziţionaţi ansamblul declanşatorului pentru acţionare prin contact. Amplasaţi elementul de contact pe piesa de prelucrat şi Împingând în partea articulată în interior, poziţionaţi trageţi complet declanşatorul. declanşatorul astfel încât partea articulată să se afle După baterea cuielor, eliberaţi elementul de contact, iar sub tija supapei în carcasă. apoi eliberaţi declanşatorul. ► Fig.20: 1. Parte articulată 2. Tija supapei ► Fig.24 Introduceţi ştiftul în orificiu şi fixaţi-l cu şaiba din uretan. ATENŢIE: Conectaţi furtunul de aer şi asiguraţi-vă că maşina Nu puneţi elementul de contact pe funcţionează corect. Consultaţi secţiunea „Verificarea piesa de prelucrat cu o forţă excesivă. De aseme- acţionării corecte înainte de utilizare”. nea, trageţi complet întrerupătorul declanşator şi menţineţi-l pornit pentru 1-2 secunde după...
 • Seite 59 Tăierea benzilor de legătură NOTĂ: În funcţie de duritatea şi grosimea totală a pieselor de prelucrat din ansamblu, poate să nu fie obţinută o fixare suficientă. Baterea de cuie pe ATENŢIE: Deconectați întotdeauna furtunul placă de oţel cu adâncime excesivă poate reduce de aer de la mașină...
 • Seite 60 Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele...
 • Seite 61: Betriebsanleitung

  Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein. • Gewicht nach EPTA-Verfahren 01/2003 Symbole Schwingungen Nachfolgend werden die für das Gerät verwende- Der Schwingungsgesamtwert wurde gemäß EN792 ten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der ermittelt: Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut. Modell AN634H Schwingungsemission (a ): 4,0 m/s Betriebsanleitung lesen. Messunsicherheit (K): 1,5 m/s Modell AN635H Schwingungsemission (a ): 4,0m/s Schutzbrille tragen. Messunsicherheit (K): 1,5 m/s HINWEIS: Der angegebene Werkzeug nicht auf Gerüsten oder Leitern...
 • Seite 62 Halten Sie Kinder und Umstehende wäh- SICHERHEITSWARNUNGEN rend der Benutzung des Werkzeugs vom Arbeitsbereich fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren. Sicherheitswarnungen für Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung am Druckluftnagler/-tacker Arbeitsplatz. Befolgen Sie etwaige örtliche Lärmschutzvorschriften, und halten Sie die WARNUNG: WARNUNG Lesen Sie alle vorgeschriebenen Grenzen für Geräuschpegel Sicherheitshinweise und Anweisungen durch.
 • Seite 63 Betreiben Sie das Werkzeug bei dem niedrigs- — wenn für den Wechsel zwischen ten Druck, der für die Anwendung erforderlich den Positionen zum Eintreiben der ist, um unnötig hohe Lärmpegel, erhöhten Befestigungsmittel Gerüste, Treppen, Leitern Verschleiß und daraus resultierende Fehler zu oder leiterähnliche Konstruktionen wie z. B. vermeiden. Dachlatten benötigt werden, Betreiben Sie das Werkzeug ausschließlich — zum Verschließen von Kisten oder mit Druckluft aus einem Kompressor.
 • Seite 64 Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig bei Wählen Sie einen Kompressor mit reichlicher Luftdruck- einem autorisierten Makita-Servicecenter und Luftmengenleistung, um kosteneffizienten Betrieb überprüfen. zu gewährleisten. Das Diagramm zeigt die Beziehung zwischen Schussfrequenz, anwendbarem Druck und Um die SICHERHEIT und die Kompressor-Luftleistung. ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu Wenn der Nagelbetrieb beispielsweise mit einer Rate gewährleisten, dürfen Reparatur- und von ca. 50 Auslösungen pro Minute bei einem Druck von Wartungsarbeiten ausschließlich von autori- 1,76 MPa (17,6 bar) erfolgt, ist ein Kompressor mit einer sierten Makita-Servicecentern durchgeführt...
 • Seite 65 Die dem Werkzeug zugeführte Luft kann auch zum Aufhänger Entstauben verwendet werden. Sie können den Arbeitsbereich durch Drücken der Taste am Griffende VORSICHT: reinigen. Trennen Sie stets den Schlauch ► Abb.11: 1. Taste ab, wenn Sie das Werkzeug mit dem Aufhänger aufhängen. ANMERKUNG: Durch die Verwendung des VORSICHT: Hängen Sie das Werkzeug auf Druckluft-Entstaubers wird die Antriebskraft des keinen Fall an hoch gelegenen Stellen oder an Werkzeugs vorübergehend abgeschwächt. Warten einer potentiell instabilen Fläche auf.
 • Seite 66 Anschließen des HINWEIS: Um eine Rückstellung auf Einzelauslösung durchzuführen, folgen Sie den obigen Verfahren zum Druckluftschlauchs Austauschen des Auslösers. VORSICHT: Schließen Sie den Druckluftschlauch nicht mit einem Finger am BETRIEB Auslöser an. Ein unerwarteter Abschuss kann eine ernsthafte Verletzung verursachen. ► Abb.16: 1. Druckluftanschluss 2. Anschlussmuffe VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Schieben Sie die Anschlussmuffe des Benutzung, dass alle Sicherheitssysteme in Druckluftschlauchs auf den Druckluftanschluss gutem Betriebszustand sind. des Naglers. Vergewissern Sie sich, dass die VORSICHT: Achten Sie während des Betriebs Anschlussmuffe fest einrastet, wenn sie auf den darauf, dass Ihr Gesicht dem Werkzeug nicht zu...
 • Seite 67 ► Abb.24 ANMERKUNG: Je nach der Härte und Gesamtdicke aller zu nagelnden Werkstücke VORSICHT: Drücken Sie das Kontaktelement kombiniert wird eventuell keine ausreichende nicht mit übermäßiger Kraft gegen das Befestigung erzielt. Nageln auf Stahlblech mit Werkstück. Ziehen Sie außerdem den Auslöser übermäßiger Tiefe kann die Befestigungskraft ganz durch, und halten Sie ihn nach dem Nageln stark reduzieren. Stellen Sie die Nageleintreibtiefe...
 • Seite 68 Werkzeug ausführen, sollten Sie VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder stets den Auslöser sperren, indem Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in Sie den Auslösersperrhebel auf die dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug Verriegelungsstellung drehen, und den empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile Druckluftschlauch vom Werkzeug abtrennen. oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder...
 • Seite 72 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885511-977 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20160427...

Diese Anleitung auch für:

An635h