Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside JIGSAW PSTD 800 B2 Betriebsanleitung

Pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
JIGSAW PSTD 800 B2
NJIŠUĆA UBODNA PILA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
FERĂSTRĂU PENDULAR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 321225_1901
UBODNA TESTERA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
МАХАЛЕН ПРОБОДЕН ТРИОН
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
PENDELHUBSTICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside JIGSAW PSTD 800 B2

 • Seite 1 JIGSAW PSTD 800 B2 NJIŠUĆA UBODNA PILA UBODNA TESTERA Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu FERĂSTRĂU PENDULAR МАХАЛЕН ПРОБОДЕН ТРИОН Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ PENDELHUBSTICHSÄGE Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4 Ø 30 mm 110 mm 395 mm 150 mm 260 mm 30 mm Ø 30 mm x 400 mm...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod ............2 Namjenska uporaba .
 • Seite 6: Uvod

  45° na uglastim izratcima od plastike, drveta i laganih Tehnički podaci metala. Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu Njišuća Ubodna pila: Parkside PSTD 800 B2 uporabu u suhim prostorima. Pridržavajte se uputa Nazivni napon: 230 V ∼ 50 Hz o tipu reznih listova.
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Piljenje ploča od iverice: a = 7,8 m/s Opće sigurnosne Nesigurnost K = 1,5 m/s napomene za uporabu Piljenje metalnog lima: a = 9,8 m/s električnog alata Nesigurnost K = 1,5 m/s UPOZORENJE! NAPOMENA ► Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, slike i tehničke podatke koji se nalaze uz ►...
 • Seite 8: Sigurnost Osoba

  d) Priključni kabel ne koristite za druge namjene, e) Izbjegavajte neprirodan položaj tijela. Pobrini- primjerice za nošenje električnog alata, vje- te se da čvrsto stojite i održavajte ravnotežu šanje istog ili izvlačenje utikača iz utičnice. u svakom trenutku. Na taj ćete način moći Priključni kabel držite podalje od izvora topli- bolje kontrolirati električni alat u neočekivanim ne, ulja, oštrih bridova i pokretnih dijelova.
 • Seite 9: Sigurnosne Napomene Specifične Za Ubodne Pile

  e) Pažljivo održavajte električni alat i alate za Sigurnosne napomene specifične za umetanje. Provjerite rade li svi pokretni dije- ubodne pile lovi uređaja besprijekorno i da slučajno nisu ■ Električni alat držite isključivo za izolirane zaglavljeni. Provjerite da dijelovi uređaja prihvatne površine ako izvodite radove eventualno nisu odlomljeni ili da dijelovi nisu kod kojih bi pribor za rezanje mogao zah-...
 • Seite 10: Originalni Pribor / Dodatni Uređaji

  Informacije o listovima pile ■ Nosite masku za zaštitu od prašine! ■ Pobrinite se za dostatno prozračivanje. Osnovna Parkside oprema već sadrži rezne listove za obradu drveta i metala. UPOZORENJE! Zaštitite se od ▯ 3 rezna lista za uobičajenu obradu drveta laserskog zračenja:...
 • Seite 11 SET LISTOVA ZA UBODNU PILU Upotrijebite originalne setove slagalica Parkside za optimalne rezove. Naš list pile : SPEED WOOD Univerzalno prikladan - podržava ravno rezanje. Da biste postigli najbolje rezultate, morate POKRENUTI I SLIJEDITI. CLEAN Set „Drvo i plastika“ za drvo, plastiku...
 • Seite 12: Puštanje U Pogon

  Montaža zaštite od kidanja ivera Puštanje u pogon Zaštita od kidanja ivera može spriječiti kidanje Montiranje / zamjena rezne ploče površine prilikom piljenja drveta. Zaštita od kidanja Prije bilo kakvih radova izvucite utikač iz mrežne ivera može samo kod određenih tipova lista utičnice.
 • Seite 13: Uključivanje/Isključivanje

  Uključivanje/isključivanje Održavanje i čišćenje UPOZORENJE! OPASNOST OD Uključivanje uređaja: OZLJEDA! Prije radova na uređaju Pritisnite prekidač UKLJ/ISKLJ isti obavezno isključite i izvucite utikač iz utičnice. Isključivanje uređaja: ■ Uređaj mora uvijek biti čist, suh, i na njemu ne Pustite prekidač UKLJ/ISKLJ smije biti ulja niti masnoće.
 • Seite 14: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i Jamstvo tvrtke ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno Kompernass Handels GmbH korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati Poštovani kupci, sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se 3 godine od datuma kupnje.
 • Seite 15: Servis

  Servis Zbrinjavanje Ambalaža se sastoji od materijala UPOZORENJE! neškodljivih za okoliš koji se mogu zbrinuti preko mjesnih ispostava za recikliranje. ■ Uređaje na popravak predajte podružnici servisa ili stručnjaku električaru uz isključi- vu uporabu originalnih rezervnih dijelova. Električne alate ne bacajte u kućni Na taj se način osigurava održanje sigurnosti otpad! uređaja.
 • Seite 16: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti Mi, tvrtka KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odgovorna za dokumentaciju: g. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, NJEMAČKA, ovime izjavljujemo da ovaj proizvod zadovoljava sljedeće norme, normativne dokumente i direktive EU: Direktivu o strojevima (2006 / 42 / EC) Direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014 / 30 / EU)
 • Seite 17 Sadržaj Uvod ............14 Namenska upotreba .
 • Seite 18: Uvod

  UBODNA TESTERA PSTD 800 B2 Stezni vijci Nazubljenje Uvod Imbus-ključ Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. List testere (za obradu drveta) Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo za List testere (za obradu metala) upotrebu je deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne List testere (za obradu drveta) napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju.
 • Seite 19: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Ukupne vrednosti vibracija: Opšte bezbednosne (suma vektora tri smera) izmerene u skladu sa napomene za električne EN 62841: alate Sečenje iverice: a = 7,8 m/s UPOZORENJE! Odstupanje K = 1,5 m/s ► Pročitajte sve bezbednosne napomene, sva Sečenje metalnog lima: a = 9,8 m/s uputstva, sve ilustracije i tehničke podatke Odstupanje K = 1,5 m/s...
 • Seite 20: Bezbednost Lica

  b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za površinama kao npr. cevi, radijatora, šporeta zavrtnje pre nego što uključite električni alat. ili frižidera. Postoji povišeni rizik od električnog Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu udara kada je Vaše telo uzemljeno.
 • Seite 21: Servis

  b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač 5. Servis neispravan. Električni alat koji više ne može da a) Popravku Vašeg električnog alata treba se uključi ili isključi, je opasan i morate da ga da obavlja isključivo kvalifikovano stručno popravite. osoblje i samo sa originalnim rezervnim c) Izvucite utikač...
 • Seite 22: Originalni Pribor / Originalni Dodatni Uređaji

  Informacije o listovima testere ■ Ne obrađujte navlažene materijale ili vlažne površine. Osnovna oprema firme Parkside već sadrži listove testere za glavne primene u drvetu i metalu. ■ Opasnost od prašine! Tokom duže obrade drveta, a posebno kada obrađujete materijale ▯...
 • Seite 23 SET LISTOVA ZA UBODNU TESTERU Molimo Vas da za optimalno precizne rezove koristite originalne Parkside setove listova za ubodnu testeru. Naš list testere : SPEED WOOD Univerzalno pogodan - podržava ravno vođenje reza. Za najbolje rezultate morate da sečete lagano i sa malim pomakom.
 • Seite 24: Puštanje U Rad

  Montaža klizne papuče Puštanje u rad Kada obrađujete osetljive površine, možete da Montaža/zamena lista testere montirate kliznu papuču na osnovnu ploču Izvucite mrežni utikač iz utičnice pre svih radova da biste izbegli grebanje površine. na uređaju. ♦ Zakačite kliznu papuču napred na osnovnu ♦...
 • Seite 25: Podešavanje Broja Hodova

  Podešavanje broja hodova Funkcija izduvavanja strugotine ♦ Podesite željeni broj hodova točkićem za pred- Uključivanje funkcije izduvavanja strugotine: biranje broja hodova ♦ Gurnite prekidač jedinice za izduvavanje strugotine u položaj Podešavanje oscilujućeg hoda ♦ Pomoću prekidača za oscilujući hod možete Podrška funkcije usisavanja: da podesite oscilujuće kretanje lista testere ♦...
 • Seite 26: Garancija I Garantni List

  Garantni uslovi: GARANCIJA I GARANTNI LIST Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, Poštovani, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti upotrebu.
 • Seite 27 Naziv proizvoda: Ubodna testera Model: PSTD 800 B2 IAN / Serijski broj: 321225_1901 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com Ovlašćeni serviser: ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Srejovića 39b, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 0800-191-191, e-mail: kompernass@lidl.rs Datum predaje robe potrošaču: datum sa fiskalnog računa Uvozi i stavlja u promet: Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3,...
 • Seite 28: Odlaganje

  Odlaganje Ambalaža se sastoji od ekoloških materijala, koje možete da odložite putem lokalnih mesta za reciklažu. Ne bacajte električne alate u kućni otpad! U skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, upotrebljeni električni alati moraju da se sakupljaju odvojeno i da se recikliraju na ekološki prihvatljiv način.
 • Seite 29: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  Prevod originalne Izjave o usaglašenosti Mi, preduzeće KOMPERNASS HANDELS GMBH, lice odgovorno za dokumentaciju: g. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOHUM, NEMAČKA, ovim izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa sledećim standardima, normativnim dokumentima i EZ direktivama: Direktiva za mašine (2006 / 42 / EC) Elektromagnetna podnošljivost (2014 / 30 / EU)
 • Seite 30 │ ■ 26    PSTD 800 B2...
 • Seite 31 Cuprins Introducere ........... . . 28 Utilizarea conform destinaţiei .
 • Seite 32: Introducere

  Date tehnice cu privire la tipurile de pânze de ferăstrău. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este con- Ferăstrău pendular: Parkside PSTD 800 B2 siderată a fi neconformă şi atrage pericole consi- Tensiune nominală: 230 V ∼ 50 Hz derabile de accidentare.
 • Seite 33: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Valorile totale ale vibraţiilor: Indicaţii generale de (suma vectorială a trei direcţii) determinate siguranţă pentru conform EN 62841: sculele electrice Tăierea plăcilor aglomerate: a = 7,8 m/s AVERTIZARE! Incertitudine K = 1,5 m/s ► Citiţi toate indicaţiile de siguranţă, instrucţi- Tăierea tablei metalice: a = 9,8 m/s unile, imaginile și datele tehnice cu care este...
 • Seite 34: Siguranţa Persoanelor

  c) Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau c) Evitaţi punerea în funcţiune neintenţionată. umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electrică Asiguraţi-vă că scula electrică este oprită îna- crește riscul de electrocutare. inte de a o conecta la alimentarea cu curent și/sau la acumulator, înainte de a o lua în d) Nu utilizaţi cablul de conexiune într-un alt mână...
 • Seite 35: Service

  c) Scoateţi ștecărul din priză și/sau îndepărtaţi Indicaţii de siguranţă specifice pentru acumulatorul detașabil înainte de a efectua ferăstraiele pentru găuri reglaje la aparat, de a schimba piesele ca- ■ Ţineţi scula electrică de mânerele izolate pului atașabil sau de a pune scula electrică atunci când executaţi lucrări la care acceso- deoparte.
 • Seite 36: Accesorii / Aparate Auxiliare Originale

  Informaţii privind pânzele de ferăs- ■ Purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului! trău ■ Asiguraţi o aerisire suficientă. Din dotarea de bază Parkside fac parte deja pânze de ferăstrău pentru aplicaţiile principale pentru AVERTIZARE! Protejaţi-vă de radiaţia lemn şi metal. laser: ▯...
 • Seite 37 SET PÂNZE PENTRU FERASTRAU PENDULAR Vă rugăm să utiliza i seturile originale de lame pentru mașini pentru tăiere optimizate. Tăia a noastră de lamă : SPEED WOOD Universal potrivit - sprijină tăierea dreaptă. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să vă asigura i PLA I și cu FEED LOW. CLEAN Set „lemn i plastic“...
 • Seite 38: Punerea În Funcţiune

  Montarea patinei Punerea în funcţiune La prelucrarea suprafeţelor sensibile patina Montarea / înlocuirea pânzei de poate fi montată pe placa de bază pentru a ferăstrău evita zgârierea suprafeţei. Înainte de a efectua orice lucrări la aparat, scoateţi ♦ Prindeţi patina în faţa plăcii de bază...
 • Seite 39: Deservirea

  Oprirea regimului continuu: Deservirea Apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT şi apoi Reglarea unghiului de tăiere eliberaţi-l din nou. ♦ Desfaceţi şuruburile de strângere cu cheia Pornirea şi oprirea laserului / luminii hexagonală şi trageţi placa de bază în de lucru spate. ♦ Reglaţi unghiul de tăiere la 0°/ 15°/ 30°/ 45°...
 • Seite 40: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Domeniul de aplicare a garanţiei Garanţia Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu Kompernass Handels GmbH orientările stricte privind calitatea şi verificat cu Stimate client, rigurozitate înaintea livrării. Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani Garanţia se acordă...
 • Seite 41: Service-Ul

  Acest manual, precum și multe alte Eliminarea manuale, videoclipuri cu produsele și Ambalajul este format din materiale eco- software-uri de instalare pot fi logice pe care le puteţi elimina prin inter- descărcate de pe mediul centrelor locale de reciclare. www.lidl-service.com. Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pa- gina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteţi Nu aruncaţi sculele electrice în...
 • Seite 42: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Traducerea declaraţiei de conformitate originale KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsabil cu documentaţia: dl Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA, declară prin prezenta că acest produs corespunde următoarelor norme, documente normative şi directive CE: Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2014/30/EU) Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (RoHS)
 • Seite 43 Съдържание Въведение ........... . . 40 Употреба...
 • Seite 44: Въведение

  от злополука. За повреди вследствие на упо- треба, която не отговаря на предназначението, Махален прободен производителят не поема отговорност. трион: Parkside PSTD 800 B2 Оборудване Номинално напрежение: 230 V ∼ 50 Hz (променлив ток) Регулатор за задаване на брой ходове...
 • Seite 45: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  Ниво на звуковото налягане: L = 93 dB (A) Общи указания за безо- Възможна неточност на пасност за електрически измерването: = 3 dB инструменти Ниво на звуковата мощност: L = 104 dB (A) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Възможна неточност на ► Вземете под внимание всички указания за измерването: = 3 dB безопасност, инструкции, изображения...
 • Seite 46: Безопасност На Хората

  б) Избягвайте контакт на тялото със заземени в) Избягвайте неволно пускане. Уверете се, повърхности, като например тръби, ради- че електрическият инструмент е изключен, атори, печки и хладилници. Съществува преди да го свържете към електрозахран- повишен риск от токов удар, когато тялото ването...
 • Seite 47: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  ж) Използвайте електрическия инструмент, 4. Употреба и обслужване на работния инструмент, сменяемите инстру- електрическия инструмент менти и т.н. в съответствие с тези указания. a) Не претоварвайте електрическия инстру- Вземайте под внимание работните условия мент. За работата си използвайте предназ- и извършваната дейност. Употребата на начения...
 • Seite 48: Оригинални Принадлежности/Допълнителни Уреди

  ■ Дръжте ръцете си далече от повдигащия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете се от лост и бързозатягащия патронник. При лазерното лъчение: контакт с компонентите на уреда съществува ЛАЗЕР опасност от притискане. ■ Подвеждайте само включен електрически инструмент към детайла. В противен случай съществува опасност от откат. ■...
 • Seite 49: Информация Относно Режещите Ножове

  Информация относно режещите ножове В стандартното оборудване на Parkside са включени режещи ножове за основни приложе- ния в дърво и метал. ▯ 3 режещи ножа за общи разрези в дърво ▯ 1 режещ нож за леки метали до 3 mm УКАЗАНИЕ...
 • Seite 50 Моля, използвайте оригинални остриета за прободни триони Parkside за оптимизирани разфасовки. Нашият нож : SPEED WOOD Универсален подходящ - поддържа прави рязане. За постигане на най-добри резултати, трябва да се подавате НАПЪЛНО и с ниско подаване. CLEAN Комплект „дърво и пластмаса“ за...
 • Seite 51: Пускане В Експлоатация

  Пускане в експлоатация ♦ Поставете опорната обувка отпред на основната плоча и я натиснете назад и Монтаж/Смяна на режещ нож нагоре така, че да се фиксира към основна- та плоча Преди всякакви работи по уреда изключвайте щепсела от контакта. ♦ За...
 • Seite 52: Настройка На Броя Ходове

  Настройка на броя ходове Функция за издухване на трески ♦ С помощта на въртящия се регулатор за Включване на функцията за издухване на задаване на броя ходове настройте же- стърготини: лания брой ходове. ♦ Преместете превключвателя на издухването Настройка на махалното движение на...
 • Seite 53: Гаранция

  Обхват на гаранцията Гаранция Уредът е произведен грижливо според стро- Уважаеми клиенти, гите изисквания за качество и добросъвестно за този уред получавате 3 години гаранция от изпитан преди доставка. Гаранцията важи за датата на покупката. В случай на несъответствие дефекти на материала или прsоизводствени де- на...
 • Seite 54: Сервизно Обслужване

  ■ След съгласуване с нашия сервиз можете да ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! изпратите дефектния продукт на посочения ■ Уредите трябва да се ремонтират от сер- Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като виз или електротехник и само с ориги- приложите касовата бележка (касовия бон) нални...
 • Seite 55 нова, освен ако това е невъзможно или Чл. 114. избраният от него начин за обезщетение е (1) При несъответствие на потребителската непропорционален в сравнение с другия. стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване решаването...
 • Seite 56: Предаване За Отпадъци

  Предаване за отпадъци Опаковката е произведена от еколо- гични материали, които могат да се предават в местните пунктове за ре- циклиране. Не изхвърляйте електрически инстру- менти заедно с битовите отпадъци! Съгласно европейската директива 2012/19/EU излезлите от употреба електрически инструмен- ти трябва да се събират разделно и да се преда- ват...
 • Seite 57: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната декларация за съответствие Ние, KOMPERNASS HANDELS GMBH, отго ворник за документацията: г-н Семи Угузлу, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, ГЕРМАНИЯ, декларираме, че този продукт съответства на следните стандарти, нормативни документи и директиви на ЕО: Директива относно машините (2006/42/EC) Електромагнитна...
 • Seite 58 │ ■ 54    PSTD 800 B2...
 • Seite 59 Περιεχόμενα Εισαγωγή ............56 Προβλεπόμενη...
 • Seite 60: Εισαγωγή

  έως 45° σε τεμάχια επεξεργασίας με γωνίες από Τεχνικά χαρακτηριστικά πλαστικό, ξύλο και ελαφρό μέταλλο. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση σε Пαλmikh Σέγα: Parkside PSTD 800 B2 ξηρούς χώρους. Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με Τάση τροφοδοσίας τους τύπους λεπίδων. Κάθε άλλη χρήση ή μετατρο- μέτρησης: 230 V ∼...
 • Seite 61: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Φοράτε προστασία για την ακοή! Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά Συνολικές τιμές κραδασμών: (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων) εργαλεία υπολογισμένες κατά EN 62841: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριόνισμα μοριοσανίδων a = 7,8 m/s ► Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s τις...
 • Seite 62: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  2. Ηλεκτρική ασφάλεια 3. Ασφάλεια ατόμων α) Το βύσμα σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου α) Να είστε προσεκτικοί, προσέχετε τι κάνετε και πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το βύσμα δεν χρησιμοποιείτε τη λογική όταν εργάζεστε με επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν ένα...
 • Seite 63: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  ζ) Εάν μπορούν να συναρμολογηθούν διατάξεις Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να επισκευ- απορρόφησης και συλλογής σκόνης, αυτές άζονται πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού θα πρέπει να συνδέονται και να χρησιμο- εργαλείου. Πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται ποιούνται σωστά. Η χρήση μιας διάταξης στην...
 • Seite 64: Γνήσια Εξαρτήματα/Πρόσθετες Συσκευές

  ■ Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προστατεύεστε πριονίσματος. Μην πιάνετε κάτω από το τεμά- από την ακτινοβολία λέιζερ: χιο επεξεργασίας. Σε περίπτωση επαφής με τη ΛΕΪΖΕΡ λεπίδα υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. ■ Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την ανυψω- τική...
 • Seite 65: Πληροφορίες Σχετικά Με Τις Λεπίδες

  Πληροφορίες σχετικά με τις λεπίδες Ο βασικός εξοπλισμός της σέγας Parkside περι- λαμβάνει ήδη λεπίδες για βασικές εφαρμογές σε ξύλο και μέταλλο. ▯ 3 λεπίδες για γενικές κοπές ξύλου ▯ 1 λεπίδα για ελαφρά μέταλλα έως 3 χιλ. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ►...
 • Seite 66 ΣΕΤ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα αυθεντικά πακέτα περιστροφικών πασσάλων Parkside για βέλτιστες περικοπές. Το πριόνι της λεπίδας μας : SPEED WOOD Κατάλληλο καθολικό - στηρίζει ευθεία κοπή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να SAWLYLY και με ΧΑΜΗΛΟ FEED.
 • Seite 67: Θέση Σε Λειτουργία

  Τοποθέτηση πέδιλου ολίσθησης Θέση σε λειτουργία Κατά την επεξεργασία ευαίσθητων επιφανειών, Τοποθέτηση/Αλλαγή λεπίδας μπορείτε να τοποθετήσετε το πέδιλο ολίσθησης επάνω στη βάση , ώστε να εμποδίσετε γδάρσιμο Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, τραβάτε της επιφάνειας. το βύσμα από την πρίζα. ♦...
 • Seite 68: Ρύθμιση Αριθμού Εμβολισμών

  Λειτουργία εκφύσησης ρινιδιών ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Σε γωνία κοπής 15°/30°/ 45°, πρέπει προ- Ενεργοποίηση λειτουργίας εκφύσησης ρινιδιών: ηγουμένως να έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό ♦ Σύρετε το διακόπτη διάταξης εκφύσησης κάλυμμα και η προστασία ροκανιδιών ρινιδιών στη θέση Ρύθμιση αριθμού εμβολισμών Υποστήριξη λειτουργίας απορρόφησης: ♦...
 • Seite 69: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Εύρος εγγύησης Εγγύηση της Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές Kompernass Handels GmbH οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, από την αποστολή. Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή από...
 • Seite 70: Σέρβις

  Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης Σέρβις Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ■ Η επισκευή των συσκευών σας πρέπει να γί- ■ Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την νεται από την υπηρεσία σέρβις ή εξειδικευ- απόδειξη...
 • Seite 71: Απόρριψη

  Απόρριψη Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπικών υπηρεσιών ανακύκλωσης. Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕU, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται...
 • Seite 72: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η KOMPERNASS HANDELS GMBH, Υπεύθυνος τεκμηριώσεων: Κύριος Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δηλώνουμε δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμφωνεί με τα ακόλουθα πρότυπα, τα κανονιστικά έγγραφα και τις οδηγίες της ΕΚ: Οδηγία...
 • Seite 73 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............70 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 74: Einleitung

  PENDELHUBSTICHSÄGE Verzahnung Sechskantschlüssel PSTD 800 B2 Sägeblatt (zur Holzbearbeitung) Einleitung Sägeblatt (zur Metallbearbeitung) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Sägeblatt (zur Holzbearbeitung) Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Feinstellschraube Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Spanreißschutz Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Kerbe für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 75: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schwingungsgesamtwerte: Allgemeine (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt Sicherheitshinweise entsprechend EN 62841: für Elektrowerkzeuge Sägen von Spanplatten: a = 7,8 m/s WARNUNG! Unsicherheit K = 1,5 m/s ► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anwei- Sägen von Metallblech: a = 9,8 m/s sungen, Bebilderungen und technischen Unsicherheit K = 1,5 m/s Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug HINWEIS...
 • Seite 76: Sicherheit Von Personen

  b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Inbetrieb nahme. Vergewissern Sie sich, dass Herden und Kühlschränken. Es besteht ein das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Sie es an die Stromversorgung und / oder Ihr Körper geerdet ist.
 • Seite 77: Service

  b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen 5. Service Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali- sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist fiziertem Fachpersonal und nur mit Original- gefährlich und muss repariert werden. Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 78: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Gerät kompatibel ist. vom Gerät weg. Informationen zu Sägeblättern ■ Bearbeiten Sie keine angefeuchteten Materiali- Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Sä- en oder feuchte Flächen. geblätter für Hauptanwendungen in Holz und Metall. ■ Gefährdung durch Staub! Schließen Sie bei ▯...
 • Seite 79 Bitte benutzen Sie Original Parkside Stichsägeblatt-Sets für optimierte präzise Schnitte. Unser Sägeblatt : SPEED WOOD Universal geeignet – unterstützt die gerade Schnittführung. Für beste Ergebnisse müssen Sie langsam und mit geringem Vorschub sägen. CLEAN Set „Holz und Kunststoff“ für Holz,...
 • Seite 80: Inbetriebnahme

  Gleitschuh montieren Inbetriebnahme Bei der Bearbeitung von empfindlichen Ober- Sägeblatt montieren / wechseln flächen können Sie den Gleitschuh auf die Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netz- Fußplatte aufsetzen, um ein Verkratzen der stecker aus der Steckdose. Oberfläche zu vermeiden. ♦...
 • Seite 81: Hubzahl Einstellen

  Hubzahl einstellen Spanblasfunktion ♦ Stellen Sie mit dem Stellrad Hubzahlvorwahl Spanblasfunktion einschalten: die gewünschte Hubzahl ein. ♦ Schieben Sie den Schalter Späneblasvorrich- tung in die Position Pendelhub einstellen ♦ Sie können mit dem Pendelhubschalter Absaugfunktion unterstützen: Pendelbewegung des Sägeblattes einstellen. ♦...
 • Seite 82: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantiezeit und gesetzliche Garantie der Mängelansprüche Kompernaß Handels GmbH Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- Kaufdatum.
 • Seite 83: Service

  Abwicklung im Garantiefall Service Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens WARNUNG! zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: ■ Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestel- le oder einer Elektrofachkraft und nur mit ■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen- Original-Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 84: Entsorgung

  Entsorgung Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
 • Seite 85: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Elektromagnetische Verträglichkeit (2014 / 30 / EU) RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU)* * Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
 • Seite 86 │ DE │ AT │ CH ■ 82    PSTD 800 B2...
 • Seite 87 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 04 / 2019 · Ident.-No.: PSTD800B2-042019-1 IAN 321225_1901...