Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE 14888000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Werbung

RU Руководство пользователя / Инструкция по
BG Инструкция за употреба / Ръководство за
‫ دليل االستخدام / تعليمات التجميع‬
AR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
14888000

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für HANSGROHE 14888000

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE 14888000

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  SK Návod na použitie / Montážny návod ZH 用户手册 / 组装说明 RU Руководство пользователя / Инструкция по монтажу HU Használati útmutató / Szerelési útmutató FI Käyttöohje / Asennusohje SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos HR Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju TR Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu RO Manual de utilizare / Instrucţiuni de montare EL Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης SL Navodilo za uporabo / Navodila za montažo ET Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend LV Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija SR Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu NO Bruksanvisning / Montasjeveiledning BG Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж SQ Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit 29 ‫ دليل االستخدام / تعليمات التجميع‬ Metris 14888000...
 • Seite 2: Sicherheitshinweise

   Durchflussleistung Mischer • Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschä-  Durchflussleistung Absperrventil den untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt. • Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gülti- Serviceteile (siehe Seite 37) gen Normen montiert, gespült und geprüft werden. • Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtli- nien sind einzuhalten. Technische Daten Bedienung (siehe Seite 38) Betriebsdruck: max. 1 MPa Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 - 0,5 MPa Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach Prüfdruck: 1,6 MPa längeren Stagnationszeiten den ersten hal- (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) ben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden. Heißwassertemperatur: max. 70°C Empfohlene Heißwassertemperatur: 65°C Thermische Desinfektion: max. 70°C / 4 min Reinigung Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert! siehe beiliegende Broschüre. Montage siehe Seite 31...
 • Seite 3: Informations Techniques

  • Les conduites et la robinetterie doivent être montés, Pièces détachées (voir pages 37) rincés et contrôlés selon les normes en vigueur. • Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées. Informations techniques Instructions de service (voir Pression de service autorisée: max. 1 MPa pages 38) Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa Hansgrohe recommande de ne pas utiliser (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) le premier demi-litre le matin ou après une Température d'eau chaude: max. 70°C période de stagnation prolongée. Température recommandée: 65°C Désinfection thermique: max. 70°C / 4 min Nettoyage Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau voir la brochure ci-jointe. potable! Montage voir pages 31...
 • Seite 4: Safety Notes

   Rate of flow mixer surface damage will be honoured.  Rate of flow stop valve • The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards. • The plumbing codes applicable in the respective Spare parts (see page 37) countries must be oberserved. Technical Data Operating pressure: max. 1 MPa Recommended operating pressure: 0,1 - 0,5 MPa Operation (see page 38) Test pressure: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hansgrohe recommends not to use as drink- Hot water temperature: max. 70°C ing water the first half liter of water drawn Recommended hot water temp.: 65°C in the morning or after a prolonged period Thermal disinfection: max. 70°C / 4 min of non-use. The product is exclusively designed for drinking water! Cleaning see enclosed brochure. Assembly see page 31...
 • Seite 5: It Istruzioni Per L'uso / Istruzioni Per Installazione

  Istruzioni per il montaggio  Potenza di erogazione del miscelatore  Portata di erogazione rubinetto d'arre- • Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta ese- guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali Parti di ricambio (vedi pagg. 37) danni di trasporto o delle superfici. • Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti. • Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese. Procedura (vedi pagg. 38) Dati tecnici Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure Pressione d'uso: max. 1 MPa dopo lunghi tempi di stagnazione, di non Pressione d'uso consigliata: 0,1 - 0,5 MPa utilizzare il primo mezzo litro come acqua Pressione di prova: 1,6 MPa potabile. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura dell'acqua calda: max. 70°C Pulitura Temp. dell'acqua calda consigliata: 65°C vedi il prospetto accluso.
 • Seite 6: Indicaciones De Seguridad

  (ver página 36) Indicaciones para el montaje  Caudal mezclador  Caudal máximo Llave de paso • Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instala- ción so se reconoce ningún daño de transporte o de Repuestos (ver página 37) superficie. • Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes. • Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo. Manejo (ver página 38) Datos técnicos Hansgrohe recomienda no utilizar el Presión en servicio: max. 1 MPa primer medio litro como agua potable por Presión recomendada en servicio: 0,1 - 0,5 MPa las mañanas o tras un largo periodo de Presión de prueba: 1,6 MPa inactividad. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura del agua caliente: max. 70°C Limpiar Temp. recomendada del agua caliente: 65°C ver el folleto adjunto.
 • Seite 7: Nl Gebruiksaanwijzing / Handleiding

  Doorstroomcapaciteit mengkraan worden op transportschade. Na de inbouw wordt  Doorstroomcapaciteit inbouwstopkranen geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard. • De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge- spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige Service onderdelen (zie blz. 37) normen. • De in de overeenkomstige landen geldende installatie- richtlijnen moeten nageleefd worden. Technische gegevens Bediening (zie blz. 38) Werkdruk: max. max. 1 MPa Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa Hansgrohe raadt aan om 's morgens na Getest bij: 1,6 MPa langere stagnatietijden de eerste halve liter (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) niet als dinkwater te gebruiken. Temperatuur warm water: max. 70°C Aanbevolen warm water temp.: 65°C Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min Reinigen Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater! zie bijgevoegde brochure. Montage zie blz. 31...
 • Seite 8: Dk Brugsanvisning / Monteringsvejledning

   Gennemstrømnigskapacitet etgrebsar- der eller skader på overfladen ikke længere. maturer • Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og  Gennemstrømnigskapacitet Afspærings- kontrolleres iht. de gældende standarder. ventil • Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte Reservedele (se s. 37) land, skal overholdes. Tekniske data Driftstryk: max. 1 MPa Anbefalet driftstryk: 0,1 - 0,5 MPa Brugsanvisning (se s. 38) Prøvetryk: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hansgrohe anbefaler at den første halve liter Varmtvandstemperatur: max. 70°C om morgenen eller efter længere stagne- Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C ringstider ikke anvendes som drikkevand. Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand! Rengøring se venligst den vedlagte brochure. Montering se s. 31...
 • Seite 9: Avisos De Segurança

  Avisos de montagem  Caudal misturadora  Caudal Válvula de corte • Antes da montagem deve-se controlar o produto rela- tivamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de Peças de substituição (ver página superfície. • As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor. • A prescrições de instalação válidas nos respetivos Funcionamento (ver página 38) países devem ser respeitadas. A Hansgrohe recomenda a não utilização Dados Técnicos do primeiro meio litro de água, de manhã Pressão de funcionamento: max. 1 MPa ou após longas paragens, para fins de Pressão de func. recomendada: 0,1 - 0,5 MPa consumo. Pressão testada: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Limpeza Temperatura da água quente: max. 70°C consultar a seguinte brochura. Temp. água quente recomendada: 65°C...
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wydajność przepływu przez mieszacz pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie  Wydajność przepływu Zawór odcinają- widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni. • Przewody i armatura muszą być montowane, płukane Części serwisowe (patrz strona i kontrolowane według obowiązujących norm. • Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju. Dane techniczne Obsługa (patrz strona 38) Ciśnienie robocze: maks. 1 MPa Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 - 0,5 MPa Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dłuż- Ciśnienie próbne: 1,6 MPa szym czasie niekorzystania, pierwsze pół (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) litra wody nie używać jako wody pitnej. Temperatura wody gorącej: maks. 70°C Zalecana temperatura wody gorącej: 65°C Dezynfekcja termiczna: maks. 70°C / 4 min Czyszczenie Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej! patrz dołączona broszura. Montaż patrz strona 31...
 • Seite 11: Pokyny K Montáži

   Průtokové množství baterie poškození povrchu.  Průtok uzavírací ventil • Vedení a armatura musí být namontovány, proplách- nuty a otestovány podle platných norem. • Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané Servisní díly (viz strana 37) zemi. Technické údaje Provozní tlak: max. 1 MPa Doporučený provozní tlak: 0,1 - 0,5 MPa Ovládání (viz strana 38) Zkušební tlak: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hansgrohe doporučuje ráno nebo po del- Teplota horké vody: max. 70°C ších přestávkách nepoužívat prvního půl litru Doporučená teplota horké vody: 65°C jako pitnou vodu. Tepelná desinfekce: max. 70°C / 4 min Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s Čištění pitnou vodou. viz přiložená brožura. Montáž viz strana 31...
 • Seite 12: Sk Návod Na Použitie / Montážny Návod

   Prietokové množstvo zmiešavacej baté- uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.  Prietok uzatvárací ventil • Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna. Servisné diely (viď strana 37) • Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách. Technické údaje Prevádzkový tlak: max. 1 MPa Obsluha (viď strana 38) Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 - 0,5 MPa Skúšobný tlak: 1,6 MPa Hansgrohe odporúča ráno a po dlhších (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) dobách odstávky nepoužiť prvého pol litra Teplota teplej vody: max. 70°C vody ako pitnú vodu. Doporučená teplota teplej vody: 65°C Termická dezinfekcia: max. 70°C / 4 min Čistenie Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu! nájdete v priloženej brožúre. Montáž viď strana 31...
 • Seite 13: Zh 用户手册 / 组装说明

  中文 安全技巧 符号说明 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 请勿使用含有乙酸的硅! 套。 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 调节 (参见第页 35) 只有那些带有DVGW标记的洗衣机或洗碗机才 热水温度调节。如果使用即热式喷头, 可以不需附加其他安全设备而直接连接到本产 则不建议安装热水阀门。 品的外接设备供水阀上。 用户不得连接本产品 的外接设备供水阀,必须把它堵起来。 安装提示 大小 (参见第页 36) • 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装 后将不认可运输损害或表面损伤。 流速 • 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗 (参见第页 36) 和检查。  龙头流速 • 请遵守当地国家现行的安装规定。  流速 停止阀 技术参数 1 MPa 工作压强: 最大 备用零件 (参见第页 37) 0,1 - 0,5 MPa 推荐工作压强: 1,6 MPa 测试压强: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) 70°C 热水温度:...
 • Seite 14: Монтажу

   Пропускная способность смесителя  Пропускная способность Запорный • Перед монтажом следует проверить изделие на клапан предмет повреждений при перевозке. После монта- жа претензии о возмещении у щерба за поврежде- Κомплеκт (см. стр. 37) ния при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются. • Трубы и арматура должны быть установлены, про- мыты и проверены в соответствии с действующими нормами. Эксплуатация (см. стр. 38) • Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах. Hansgrohe рекомендует по утрам либо после длительного перерыва в использо- Технические данные вании не использовать первые поллитра Рабочее давление: не более. 1 МПа воды для питья. Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,5 МПа Давлении: 1,6 МПа Очистка (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) см прилагаемая брошюра Температура горячей воды: не более. 70°C Рекомендуемая темп. гор. воды: 65°C Термическая дезинфекция: не более. 70°C / 4 мин...
 • Seite 15: Műszaki Adatok

  Átfolyási teljesítmény, keverő nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási-  Átfolyási teljesítmény Elzárószelep vagy felületi sérüléseket nem ismerik el. • A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab- ványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és Tartozékok (lásd a oldalon 37) ellenőrizni • Az egyes országokban érvényes installációs irányelve- ket be kell tartani. Műszaki adatok Használat (lásd a oldalon 38) Üzemi nyomás: max. 1 MPa Ajánlott üzemi nyomás: 0,1 - 0,5 MPa A Hansgrohe azt ajánlja, hogy hosszabb Nyomáspróba: 1,6 MPa állási idő után az első fél liter vizet ne hasz- (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) nálja ivóvízként. Forróvíz hőmérséklet: max. 70°C Forróvíz javasolt hőmérséklete: 65°C Termikus fertőtlenítés: max. 70°C / 4 perc Tisztítás A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték! lásd a mellékelt brosúrát. Szerelés lásd a oldalon 31...
 • Seite 16: Turvallisuusohjeet

   Sekoittimen läpivirtausmäärä • Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-  Läpivirtausmäärä Sulkuventtiili tettava voimassa olevien standardien mukaisesti. • Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita. Varaosat (katso sivu 37) Tekniset tiedot Käyttöpaine: maks. 1 MPa Suositeltu käyttöpaine: 0,1 - 0,5 MPa Koestuspaine: 1,6 MPa Käyttö (katso sivu 38) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Kuuman veden lämpötila: maks. 70°C Hansgrohe suosittelee, että ensimmäistä Kuuman veden suosituslämpötila: 65°C puolta litraa ei käytetä juomavetenä aamui- Lämpödesinfektio: maks. 70°C / 4 min sin eikä silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomave- den kanssa! Puhdistus katso oheinen esite Asennus katso sivu 31...
 • Seite 17: Sv Bruksanvisning / Monteringsanvisning

   Genomströmningskapacitet ettgrepps- • Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas blandare igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.  Genomströmningmängd Spärrventil • De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas. Reservdelar (se sidan 37) Tekniska data Driftstryck: max. 1 MPa Rek. driftstryck: 0,1 - 0,5 MPa Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa Hantering (se sidan 38) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmvattentemperatur: max. 70°C Hansgrohe rekommenderar att den första Rek. varmvattentemp.: 65°C halvlitern inte används som dricksvatten på Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min morgonen eller efter längre perioder utan användning. Produkten är enbart avsedd för dricksvatten! Rengöring se den medföljande broschyren Montering se sidan 31...
 • Seite 18: Lt Vartotojo Instrukcija / Montavimo Instrukcijos

  Lietuviškai Saugumo technikos nurodymai Simbolio aprašymas Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties! metu mūvėkite pirštines. Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai. Reguliavimas (žr. psl. 35) Be papildomos apsaugos prie įrenginio jungiamojo Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaci- vožtuvo junkite tik skalbimo arba indų plovimo ma- niais šildytuvais nerekomenduojama naudoti šinas, turinčias DVGW ženklą. Jeigu prie įrenginio karšto vandens blokavimo įtaisų. prijungimo vožtuvo neprijungtas joks prietaisas, jis turi būti sandariai uždarytas. Išmatavimai (žr. psl. 36) Montavimo instrukcija • Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo Vandens pralaidumas pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pre- (žr. psl. 36) tenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų  Vandens pralaidumas. Maišytuvas nepriimamos.  Vandens pralaidumas Uždarymo vožtu- • Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plauna- mi ir tikrinami pagal galiojančias normas. • Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl Atsarginės dalys (žr. psl. 37) įrengimo.
 • Seite 19: Sigurnosne Upute

   Protok vode Slavina transportna oštećenja.  Protok vode zaporni ventil • Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama. • Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji Rezervni djelovi (pogledaj strani- vrijede u dotičnoj zemlji. cu 37) Tehnički podatci Najveći dopušteni tlak: tlak 1 MPa Preporučeni tlak: 0,1 - 0,5 MPa Upotreba (pogledaj stranicu 38) Probni tlak: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hansgrohe preporuča da ujutro ili nakon Temperatura vruće vode: tlak 70°C duljeg nekorištenja prvih 1/2 litre vode ne Preporućena temperatura vruće vode: 65°C upotrebljavate za piće. Termička dezinfekcija: tlak 70°C / 4 min Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu! Čišćenje se u priloženoj brošuri. Sastavljanje pogledaj stranicu 31...
 • Seite 20: Teknik Bilgiler

  Miks bataryanın debisi yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra  Debisi Kesme valfı nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenil- memektedir. • Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü Yedek Parçalar (bakınız sayfa 37) geçerli normlara göre yapılmalıdır. • Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir. Teknik bilgiler Kullanımı (bakınız sayfa 38) İşletme basıncı: azami 1 MPa Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 - 0,5 MPa Hansgrohe sabahları uzun durgunluk süresi Kontrol basıncı: 1,6 MPa sonrasında ilk yarım litre suyun içme suyu (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) olarak kullanılmamasını önerir. Sıcak su sıcaklığı: azami 70°C Tavsiye edilen su ısısı: 65°C Termik dezenfeksiyon: azami 70°C / 4 dak Temizleme Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır! birlikte verilen broşür Montajı bakınız sayfa 31...
 • Seite 21: Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare

   Debit de apă Ventil de închidere nu acoperă deteriorările de transport şi cele de suprafaţă. • Conductele şi bateriile trebuie montate, spălate şi Piese de schimb (vezi pag. 37) verificate conform normelor în vigoare. • Respectaţi reglementările referitoare la instalare vala- bile în ţara respectivă. Date tehnice Utilizare (vezi pag. 38) Presiune de funcţionare: max. 1 MPa Presiune de funcţionare recomandată: 0,1 - 0,5 MPa Hansgrohe vă recomandă, ca dimineaţa Presiune de verificare: 1,6 MPa sau după perioade mai lungi de pauză să (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) nu folosiţi prima jumătate de litru de apă Temperatura apei calde: max. 70°C pentru băut. Temperatura recomandată a apei calde: 65°C Dezinfecţie termică: max. 70°C / 4 min Curăţare Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă. vezi broşura alăturată. Montare vezi pag. 31...
 • Seite 22: El Οδηγίες Χρήσης / Οδηγία Συναρμολόγησης

  • Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν  Κατανάλωση νερού στην μπαταρία για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν  Κατανάλωση νερού Βαλβίδα κλεισίματος αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανεια- κές ζημιές. • Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 37) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν. • Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χειρισμός (βλ. Σελίδα 38) Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa Η Hansgrohe συνιστά το πρωί ή μετά από Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 - 0,5 MPa μεγάλα χρονικά διαστήματα αχρησίας να Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa μην χρησιμοποιείτε το πρώτο μισό λίτρο νερό (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) σαν πόσιμο. Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 70°C Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: 65°C Καθαρισμός Θερμική απολύμανση: έως 70°C / 4 min βλ. συνημμένο φυλλάδιο Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!. Συναρμολόγηση βλ. Σελίδα 31...
 • Seite 23: Varnostna Opozorila

   Pretok vode mešalna baterija površinske poškodbe ne bodo več priznane.  Pretok vode Zaporni ventil • Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih. • Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo Rezervni deli (glejte stran 37) v posamezni državi. Tehnični podatki Delovni tlak: maks. 1 MPa Priporočeni delovni tlak: 0,1 - 0,5 MPa Upravljanje (glejte stran 38) Preskusni tlak: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hansgrohe priporoča, da zjutraj ali po dalj- Temperatura tople vode: maks. 70°C šem času stagnacije prvega pol litra vode ne Priporočena temperatura tople vode: 65°C uporabite kot pitno vodo. Termična dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo! Čiščenje glejte priloženi brošuri. Montaža glejte stran 31...
 • Seite 24: Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

  (vt lk 36) enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.  Segisti läbivool • Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-  Läbivool tõkestus klapp rollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest • Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida. Varuosad (vt lk 37) Tehnilised andmed Töörõhk maks. 1 MPa Soovitatav töörõhk: 0,1 - 0,5 MPa Kontrollsurve: 1,6 MPa Kasutamine (vt lk 38) (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) Kuuma vee temperatuur: maks. 70°C Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C poolt liitrit hommikuti või pärast pikemat Termiline desinfektsioon: maks. 70°C / 4 min seisakuaega joogiveena. Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks! Puhastamine vt kaasasolevast brošüürist. Paigaldamine vt lk 31...
 • Seite 25: Tehniskie Dati

   Caurteces intensitāte jaucējkrānam iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas  Caurteces intensitāte Slēgvārsts laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti. • Cauruļvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. Rezerves daļas (skat. lpp. 37) • Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības. Tehniskie dati Darba spiediens: maks. 1 MPa Lietošana (skat. lpp. 38) Ieteicamais darba spiediens: 0,1 - 0,5 MPa Pārbaudes spiediens: 1,6 MPa Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru ūdens Karstā ūdens temperatūra: maks. 70°C dzeršanai. Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65°C Termiskā dezinfekcija : maks. 70°C / 4 min Tīrīšana Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim! skatiet pievienotajā brošūrā. Montāža skat. lpp. 31...
 • Seite 26: Sigurnosne Napomene

   Protok vode mešač nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i  Protok vode Ventil za zatvaranje transportna oštećenja. • Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama. Rezervni delovi (vidi stranu 37) • Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije. Tehnički podaci Radni pritisak: maks. 1 MPa Rukovanje (vidi stranu 38) Preporučeni radni pritisak: 0,1 - 0,5 MPa Probni pritisak: 1,6 MPa Hansgrohe preporučuje da ujutru ili nakon (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) dužeg nekorišćenja prvih pola litre vode ne Temperatura vruće vode: maks. 70°C koristite za piće. Preporučena temperatura vruće vode: 65°C Termička dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min Čišćenje Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu! vidi priloženoj brošuri. Montaža vidi stranu 31...
 • Seite 27: No Bruksanvisning / Montasjeveiledning

  (se side 36) der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-  Gjennomstrømningsytelse blandebatteri eller overflateskader.  Gjennomstrømningsytelse Sperreventil • Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer. • Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de Servicedeler (se side 37) enkelte land skal følges. Tekniske data Driftstrykk maks. 1 MPa Anbefalt driftstrykk: 0,1 - 0,5 MPa Betjening (se side 38) Prøvetrykk 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Om morgen og etter lengre stagnasjonstider Varmtvannstemperatur maks. 70°C anbefaler Hansgrohe å ikke bruke den første Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C halvliteren som drikkevann. Termisk desinfisering: maks. 70°C / 4 min Produktet er utelukkende designet for drikkevann! Rengjøring se vedlagt brosjyre. Montasje se side 31...
 • Seite 28: Монтаж

   Мощност на потока смесител • Преди монтажа продуктът трябва да се провери за  Мощност на потока Спирателен транспортни щети. След монтажа не се признават клапан транспортни или повърхностни щети. • Тръбопроводите и арматурата трябва да се монти- Сервизни части (вижте стр. 37) рат, промият и проверят в съответствие с валидните норми. • Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране. Технически данни Обслужване (вижте стр. 38) Работно налягане: макс. 1 МПа Hansgrohe препоръчва, сутрин и след по- Препоръчително работно налягане: 0,1 - 0,5 МПа продължително спиране първият половин Контролно налягане: 1,6 МПа литър да не се използва като питейна (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) вода. Температура на горещата вода: макс. 70°C Препоръчителна температура на горещата Почистване вода: 65°C от приложената брошура. Термична дезинфекция: макс. 70°C / 4 мин...
 • Seite 29: Sq Udhëzuesi I Përdorimit / Udhëzime Rreth Montimit

  • Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të Kapaciteti i rrjedhjes Ventili bllokues shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi Pjesët e servisit (shih faqen 37) • Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive. Të dhëna teknike Presioni gjatë punës maks. 1 MPa Përdorimi (shih faqen 38) Presioni i rekomanduar: 0,1 - 0,5 MPa Presioni për provë: 1,6 MPa Hansgrohe rekomandon që në mëngjes ose (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) pas periudhave të gjata që gjysmë litri i parë Temperatura e ujit të ngrohtë maks. 70°C mos të pihet Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65°C Dezinfektim Termik: maks. 70°C / 4 min Pastrimi Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm! shikoni broshurën bashkëngjitur. Montimi shih faqen 31...
 • Seite 30 )38 ‫التشغيل (راجع صفحة‬ = ‫بار‬ = ‫ميجابسكال‬ PSI 147 ‫تنصح شركة هانزجروهي‬ :‫درجة حرارة املاء الساخن‬ Hansgrohe ‫احلد األقصى‬ 70°C ‫بعدم استخدام أول نصف لتر من املاء‬ :‫درجة احلرارة املوصى بها للماء الساخن‬ 65°C ‫لغرض الشرب وذلك في الصباح أو بعد‬...
 • Seite 31 Montage (3 Nm) SW 19 mm SW 10 mm (8 Nm)
 • Seite 32 Montage...
 • Seite 33 Montage...
 • Seite 34 Montage SW 22 mm > 2 min SW 12 mm SW 22 mm (2 Nm) SW 24 mm...
 • Seite 35 Justierung Justierung 0,3 MPa 0,3 МПа 60 °C 10 °C 0,3 ‫ﻣﻴﺠﺎبﺴﻜﺎل‬...
 • Seite 36: Metris

  Maße Metris 14888000 Ø 3 4 G 1 / 2 G 3 / 4 G 3 / 8 Durchflussdiagramm Metris 14888000 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 9 12 15 18 21 24 27 30...
 • Seite 37 Serviceteile Metris 14888000 98454000 95181000 98305000 98486000 98189000 98455000 (14x2,5) 97209000 92646000 92481000 96338000 (11x3) 95498000 92730000 97662000 98193000 97558000 (32x2) 95140000 98817000 95008000 95629000 98932000 97523000 97548000 95049000 98758000...
 • Seite 38: Reinigung

  Bedienung Bedienung ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / öffnen ‫ﻓﺘﺢ‬ abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / nyitás / ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / Schließen ‫إﻏﻼق‬ deschide / ανοικτό / ‫ﻓﺘﺢ‬ / odpreti / avage / atvērt / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / / otvoriti / åpne / отваряне / hape zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / Warm ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ ‫إﻏﻼق‬ mbylle Kalt ‫رد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ Reinigung ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫رد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫إﻏﻼق‬ warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / ‫إﻏﻼق‬...
 • Seite 40 Prüfzeichen P-IX DVGW SVGW ACS WRAS 14888000 PA-IX 28348/IC 1.42/20354 DIN 4109 PA-IX 28348/IC Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Diese Anleitung auch für:

MetrisMetris 14888000