Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad iDC9607A Bedienungsanleitung Seite 10

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Gebruiksaanwijzing
RIOTEC Wireless Pocket Scan 1D
barcodescanner iDC9607A
Bestelnr. 1424744
Bedoeld gebruik
Gebruik de barcodescanner voor het snel en betrouwbaar lezen van gangbare barcodes,
zoals bijv. UPC, EAN barcodes. De geïntegreerde accu heeft voldoende capaciteit voor tot wel
20.000 - 25.000 leesprocessen. De barcodescanner is ideaal voor het mobiele gebruik
in winkels, magazijnen of kantoren dankzij zijn draadloze reikwijdte van ca. 100 m. De
datatransmissie geschiedt met behulp van Bluetooth
groot intern geheugen kunnen tot wel 65.000 EAN13-barcodes worden opgeslagen of voor het
versturen van en het lezen via mobiele apparaten met Bluetooth
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht.
Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor
beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een
gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok
enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag
alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Bluetooth
is een geregistreerd merk van Bluetooth SIG, Inc.
®
Leveringsomvang
• Barcode Scanner
• Lus voor de pols
• Beknopte gebruiksaanwijzing
• Mini USB-kabel
• Gebruiksaanwijzing
Geactualiseerde gebruiksinstructies
Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan de
weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website.
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
a) Algemeen
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en
huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal
worden voor spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke
schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en
oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan
buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige
bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een
beperkte hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere
apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of
het aansluiten van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
met prestatieklasse 1. In zijn 1 MB
®
.
®
• Gevaar voor letsel! Richt het product nooit op personen of dieren.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord,
neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
• Let op, LED-licht:
- Kijk niet in de led-lichtstraal!
- Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!
b) Accu's
• De oplaadbare batterij is ingebouwd in de product en kan niet worden vervangen.
• Beschadig nooit de oplaadbare batterij. Het omhulsel van de oplaadbare batterij
beschadigen kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
• U mag de contactpunten van de oplaadbare batterij nooit kortsluiten. Gooi nooit de
batterij of de product in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
• Laad de oplaadbare batterij regelmatig op, zelfs wanneer u de product niet
gebruikt. Vanwege de technologie van de oplaadbare batterij, hoeft u de
oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
• Laad de oplaadbare batterij van de product nooit zonder toezicht op.
• Plaats de product tijdens het opladen op een oppervlak dat niet hittegevoelig is.
Het is normaal dat een zekere hoeveelheid hitte vrijkomt tijdens het opladen.
Bedieningselementen
6
5
4
3
2
1
Barcodescanner opladen
De accu van het product dient voor de eerste ingebruikname te worden opgeladen.
Als de accu niet meer voldoende is geladen, knippert de LED-indicator (2) oranje en er is een
eenmalige geluidssignaal te horen. Laad de accu direct op. Mocht het product reeds vanzelf
zijn uitgegaan, dient u het eerst volledig op te laden, voordat u hem weer in gebruik neemt,
d.w.z. voordat u hem met de activeringsknop (4) weer inschakelt. Ga voor het laden als volgt
te werk:
• Open de afdekklep van de mini USB-poort (8) door hem uit de behuizing te trekken.
• Sluit de mini USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op de mini USB-poort van
het product.
• Sluit de USB A-stekker van de mini USB-kabel aan op een USB-aansluiting van uw computer
of een andere USB-stroombron, zoals bijvoorbeeld een USB-voeding.
• Het knipperen van de LED-indicatielamp (2) toont aan dat de interne accu wordt opgeladen.
Afhankelijk van de uitgangspositie duurt het laden ongeveer 4 - 5 uur.
Als u echter eerst op de energiespaarknop (3) heeft gedrukt (d.w.z. dat het
apparaat zich in de energiespaarmodus bevindt), brande LED-indicator tijdens het
laden niet.
• De geïntegreerde accu is compleet opgeladen, als de LED-indicator oranje brandt.
• Verbreek de verbinding van het product met de USB-stroombron zodra de weergave de volle
laadtoestand aangeeft. Het product is nu volledig opgeladen en gereed voor gebruik.
• Sluit de afdekklep weer door hem veilig en goed afsluitend in de behuizing te steken.
De barcodescanner gaat tijdens het opladen van de geïntegreerde accu niet
automatisch in de sleep-modus.
Barcodescanner en mobiele apparaat via Bluetooth
Aan te sluiten mobiele apparaten moeten tenminste één van de volgende
Bluetooth-profielen ondersteunen: Bluetooth
Bluetooth
instellen
®
Zorg ervoor, dat uw mobiele apparaat en de geïnstalleerde software de Bluetooth
HID of SPP ondersteunt. Activeer de Bluetooth
de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat. Volg de koppelingsinstructies op het display.
De LED-indicator (2) brandt tijdens het koppelingsproces rood. Hij gaat uit, als de koppeling
succesvol was en een verbinding tussen beiden bestaat. De barcodescanner is nu gereed voor
gebruik en kan barcodes lezen en informatie via de Bluetooth
• Druk gedurende ca. 8 seconden op de activeringsknop (4) om de barcodescanner in te
schakelen.
• Kies Main>Setup>BTsetup en bevestig met ENTER (activeringsknop (4)), om naar het
Bluetooth
instellingsmenu te gaan.
®
1 Clip (voor het verbinden van de lus)
2 LED-indicator
7
3 Energiespaarknop
4 Activeringsknop
5 On screen-toetsenbord-knop (voor het tonen
van het toetsenbord op het beeldscherm,
werkt alleen bij apparaten met iOS)
6 Scanvenster
7 Reset-knop (verzonken)
8
8 Mini USB-poort
koppelen
®
HID of Bluetooth
SPP profiel.
®
®
op uw mobiele apparaat. Kijk hiervoor ook in
®
-verbinding doorsturen.
®
-profielen
®

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis