Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad 43 74 97 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Vloerlamp voor buiten Curve 8 W, 850 mm
Bestelnr. 43 74 97
Bedoeld gebruik
Het product is geschikt voor installatie buiten (beschermingsgraad IP54) en dient voor het
verlichten van entrees, terrassen, enz.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor
beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een
gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok
enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag
alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Leveringsomvang
• Vloerlamp voor buiten
• Montagemateriaal (4 x schroef, 4 x plug)
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van tekens
Een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt voor een elektrische schok of een
veiligheidsbeperking van elektrische onderdelen in het apparaat.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in deze
gebruiksaanwijzing die absoluut opgevolgd dienen te worden.
Het "hand"-symbool ziet u, wanneer u bijzondere tips en aanwijzingen voor de
bediening zult verkrijgen.
Het product is bestand tegen opspattend water (IP54).
Volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing op.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en
huisdieren. Dit kan tot de dood door elektrische schokken leiden!
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal
worden voor spelende kinderen.
• Gebruik dit product uitsluitend met de in huishoudens gebruikelijke netspanning
van 220 – 240 V/AC, 50 Hz.
• Het product is alleen geschikt voor permanente installatie.
• Het product mag niet in gebieden met overstromingsgevaar gebruikt worden. Dit
geldt ook voor locaties (bijv. laagten) waar zich regenwater in kan verzamelen.
• Richt nooit de waterstraal van een tuinslang op het product.
• Het product mag niet in of onder water geïnstalleerd worden.
• Let op, LED-licht:
- Kijk niet in de LED-lichtstraal!
- Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare
gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten
bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening
kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een
beperkte hoogte kan het product beschadigen.
• In commerciële instellingen moet de hand worden gehouden aan de
ongevallenpreventievoorschriften van het Verbond van Commerciële
Versie 08/13
Bedrijfsverenigingen voor Elektrische Installaties en Apparatuur.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het
aansluiten van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord,
neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
De installatie voorbereiden
Laat het product installeren door een gekwalificeerde deskundige (bijv.
elektricien) die met alle geldende voorschriften vertrouwd is.
De netspanning verkeerd hanteren, brengt niet alleen uzelf maar ook anderen
in gevaar!
Als u niet over de relevante vakkennis beschikt, installeer het product niet
zelf maar laat dit aan een deskundige over.
• Het product is geschikt voor onbeschermd gebruik buiten. Het product mag echter nooit in of
onder water gebruikt worden. Dit kan tot de dood door elektrische schokken leiden!
• Bescherm het product tegen zout water (bijv. strooizout 's winters) omdat het product anders
kan gaan roesten.
• Installeer het product uitsluitend op een horizontaal oppervlak.
• Installeer het product niet aan of in voertuigen.
• Houd bij het kiezen van de plaats waar het product geïnstalleerd moet worden rekening met
hoe de elektrische toevoerleiding moet lopen.
• Gebruik voor het aansluiten alleen een daarvoor geschikte, vaste elektrische leiding.
• Voor het aan- en uitzetten van de lamp is een geschikte schakelaar nodig.
• Het product moet in de verdeelkast van de klant beveiligd worden met een 10/16A-zekering.
Deze opstelling vereist de installatie van een differentieelschakelaar.
• Het product mag alleen geïnstalleerd worden als er geen spanning op staat. Hiervoor is het
niet voldoende om alleen de lichtschakelaar uit te zetten.
• Schakel het elektrische netsnoer stroomloos door de elektrische zekering van de betreffende
stroomkring te verwijderen of de automatische zekering uit te schakelen. Beveilig deze tegen
ongeoorloofd starten, bijv. door een waarschuwingsteken te installeren. Zet bovendien de
lekstroomschakelaar uit zodat de elektrische toevoerleiding alpolig van het net ontkoppeld is.
• Controleer met een geschikt meetapparaat of de leidingen spanningsvrij zijn.
Installatie
Leef de informatie in de hoofdstuk "De installatie voorbereiden"
onvoorwaardelijk na.
1. Draai de vier korte schroeven, waarmee de bodemplaat aan de onderkant van het product
bevestigd is, met een kruiskopschroevendraaier los en verwijder de bodemplaat.
2. Gebruik de bodemplaat van het product als mal en markeer door de schroefgaten heen de
positie van de vier boorgaten op het oppervlak waarop het product geplaatst zal worden.
Zorg ervoor bij het boren of vastschroeven geen onder het oppervlak
liggende kabels, leidingen of buizen te beschadigen.
3. Boor de vier gaten in het montageoppervlak en doe de pluggen in de boorgaten.
4. Trek de elektrische leiding van onder door de bodemplaat (afb. 1).
5. Maak de bodemplaat met de vier lange schroeven vast aan het montageoppervlak.
afb. 1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis