Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad W186-8 Bedienungsanleitung Seite 4

Ersatz-/zusatzsensor

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Vervangings-/toevoegingssensor W186-8
Bestelnr. 67 25 66
1.
Bedoeld gebruik
Deze buitensensor dient voor het meten van de temperatuur en de luchtvochtigheid in de omgeving. Deze informatie
wordt op het uitleesvenster van de buitensensor weergegeven en kan draadloos via de 868 MHz-band naar een
radiografisch weerstation worden verzonden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor incorrecte aanduidingen,
meetwaarden of weersvoorspellingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. De voeding vindt plaats via twee
batterijen van het type micro/AAA (niet meegeleverd). De buitensensor is geschikt voor montage op een beschutte plek
buitenshuis (bijv. onder een afdak).
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.
Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd.
Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand,
elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen
samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
2.
Leveringsomvang
Buitensensor
Gebruiksaanwijzing
3.
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de
veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing
niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de
garantie.
Personen / Product
Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische inrichtingen. Alhoewel de buitensensor enkel relatief zwakke
radiosignalen uitzendt, kan dit functiestoringen bij levensbehoudende systemen veroorzaken. Hetzelfde geldt
mogelijk in andere bereiken.
Monteer de buitensensor zo, dat deze verticaal/omhoog staat resp. aan de wand hangt. Gebruik de buitensensor
niet liggend.
De buitensensor mag niet blootgesteld worden aan neerslag. Gebruik de buitensensor nooit in of onder water.
Hierdoor raakt de sensor defect!
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht,
ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.
Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand
het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
-
zichtbaar is beschadigd,
-
niet langer op juiste wijze werkt,
-
tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
-
onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product
beschadigen.
Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product
zijn verbonden.
Batterijen
Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
De batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt
om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact
met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar
bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe
batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen.
Er bestaat dan explosiegevaar!
Diversen
Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe
bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze
technische dienst of ander technisch personeel.
4.
Bedieningselementen
1
2
TX
°C/°F
1.
Display voor weergave van de temperatuur en de
luchtvochtigheid
(bovendien
wordt
3
kanaalnummer voor de signaaloverdracht getoond).
4
5
2.
Led (knippert kortstondig tijdens gegevensoverdracht)
6
3.
Opening voor wandmontage
4.
Toets "TX" voor handmatige starten van een overdracht
7
van meetwaarden
5.
Toets "°C/°F" voor schakelen tussen °C/°F
6.
Schakelaar voor kanaalkeuze voor draadloze overdracht
(u heeft de keuze tussen kanaal 1, 2 of 3)
7.
Batterijcompartiment voor 2 batterijen van het type AAA/
Micro
5.
Ingebruikname
1.
Open het batterijcompartiment aan de achterzijde, door de twee schroeven in het deksel van het batterijcompartiment
los te draaien.
Versie 11/11
Het deksel van het batterijcompartiment is aan de onderkant, bij de voet, in de kast gestoken. Klap het
(bij de schroeven) een stukje naar buiten; hierna kunt u het voorzichtig lostrekken.
2.
Als u meer dan één buitensensor gebruikt moet voor het plaatsen van de batterijen het overdrachtkanaal worden
ingesteld met de schuifschakelaar (6).
3.
Probeer ook een ander kanaal in te stellen in geval van ontvangststoringen (bv. als er een identiek of soortgelijk
weerstation wordt gebruikt in de directe omgeving).
De buitensensor herkent het omschakelen naar een ander kanaal pas, nadat u de batterijen hebt
verwijderd en na enkele seconden weer terugplaatst. Controleer vervolgens, of het juiste kanaalnummer
linksboven op de display van de buitensensor wordt weergegeven.
In het menu van het weerstation kan worden ingesteld, of uitsluitend de gegevens van één buitensensor
moeten worden getoond (bv. alleen de temperatuur-/luchtvochtigheidsmeetwaarden van een enkele
buitensensor, bv. kanaal 3) of dat de omschakeling automatisch plaats moet vinden (gegevens van de 2
of 3 buitensensoren worden na elkaar getoond).
Als u gebruikmaakt van meer dan één buitensensor, moet iedere sensor worden ingesteld op een ander
kanaal!
4.
Plaats twee batterijen van het type AAA/Micro met de polen in de juiste richting in het batterijcompartiment (7). In
het batterijcompartiment vindt u markeringen, overeenkomstig de juiste polariteit. Als de batterijen verkeerd worden
geplaatst, werkt de buitensensor niet.
5.
Druk op de toets "°C/°F" (5) om de weergave van de temperatuur te wijzigen in "°C" (graden Celsius) of "°F" (graden
Fahrenheit).
6.
Druk op de toets "TX", om een gegevenspakket van meetwaarden naar het weerstation te sturen (bv. bij vervanging
van de batterijen of voor testdoeleinden). Normaal gesproken is dit niet noodzakelijk. Sluit het batterijdeksel zoals
hieronder beschreven.
7.
Steek de drie kunststof neuzen van het deksel in het huis van het weerstation en klap het deksel dan dicht. Schroef
het deksel vervolgens vast met de twee eerder verwijderde schroeven.
8.
De plaatsingslocatie van de buitensensor moet zo worden gekozen, dat de sensor beschermd is tegen neerslag
(bv. onder een dakoverhang) omdat de sensor anders niet de luchttemperatuur zou meten. De sensor mag ook
niet worden blootgesteld aan directe zonnestraling; ook dit zou tot onjuiste temperatuurmeetwaarden tot gevolg
hebben.
9.
Met behulp van de opening voor wandmontage (3) kan de buitensensor met bv. een schroef, een haak of een spijker
aan een wand worden opgehangen.
10.
Als u de buitensensor liever op een glad oppervlak neer wilt zetten (bv. een vensterbank), let er dan op dat hij niet
kan (om)vallen. Hierdoor raakt de buitensensor beschadigd!
6.
Verwijdering
Product
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking
inleveren.
Verwijder de geplaatste batterijen/accu's en gooi deze afzonderlijk van het product weg.
Batterijen / Accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren;
verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Batterijen/accu´s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze
mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware metalen
zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links
afgebeelde vuilnisbaksymbool).
U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal
waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
7.
Technische gegevens
Geschikt voor:
Resolutie temperatuur:
Resolutie luchtvochtigheid:
Stroomverbruik:
Bedrijfsspanning:
Temperatuurbereik:
Luchtvochtigheidsbereik:
Meet-/zend-interval:
Zendfrequentie:
Reikwijdte:
Beschermingsklasse:
Afmetingen (B x H x D):
Gewicht:
het
ingestelde
© 2011 bei Conrad Electronic SE.
Radiografisch weerstation met fotolijst „W232" (Bestnr. 67 21 78)
Draadlos weerstation met digitale fotolijst (Bestnr. 67 23 17)
0,1 °C
1 %
5 µA max.
2 x 1,5 V microbatterijen, type AAA (niet meegeleverd)
-20,0 ºC tot +60,0 ºC (-4 °F tot +140°F)
20 % tot 99 % relatieve luchtvochtigheid
25 seconden
868 MHz
tot 30 m (in het open veld)
IP44
63 x 90 x 27 mm
69 g
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur,
vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
V1_1111_02-JU

Werbung

loading